Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
3. helmikuuta 2015
O-000012/2015
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Oikeusvaltion ja EU:n perusarvojen seuranta jäsenvaltioissa

Oikeusvaltioperiaatteeseen viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa yhtenä unionin perustana olevista arvoista yhdessä ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, kansanvallan, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Oikeusvaltioperiaate mainitaan myös SEU-sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan johdanto-osan kappaleissa.

Edellä mainittuja arvoja ja periaatteita ei ole turvattu riittävän tehokkaasti tai suojattu yhtäläisellä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Sananvapauteen kohdistuneet hyökkäykset, tiedotusvälineiden vapauden rajoittaminen, antisemitismi, romanien syrjintä, islamin pelko, afrikkalaisuuden pelko, seksismi, lesbo- ja homofobia sekä transfobia ovat lisääntyneet. Ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia rikotaan järjestelmällisesti monissa jäsenvaltioissa, ja oikeusvaltioperiaate on vaarassa.

Täydennyksenä SEU-sopimuksen 7 artiklaan EU tarvitsee tehokkaan välineen tilanteisiin, joissa jäsenvaltio ei anna suojaa syrjinnältä, syrjäytymiseltä tai vainolta. Erityinen tarve on syrjintää ja vähemmistöjen oikeuksia koskevalle valvontamekanismille. Parlamentti on vaatinut tällaista mekanismia useissa yhteyksissä ja ensiksi 3. heinäkuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa(1) ja viimeksi 27. helmikuuta 2014 antamassaan päätöslausemassa perusoikeuksista Euroopan unionissa (2012)(2) ja 12. maaliskuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa oikeudenkäytön arvioinnista rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä(3).

Komissio esitti 11. maaliskuuta 2014 tiedonannon, joka käsitteli oikeusvaltion turvaamista koskevaa toimintakehystä (COM(2014)0158). Neuvosto päätti 16. joulukuuta 2014 käynnistää oikeusvaltiota koskevan vuotuisen vuoropuhelun. Se on askel oikeaan suuntaan, muttei kuitenkaan tehokas mekanismi, jonka avulla EU:n perusarvojen toteutumista jäsenvaltioissa voitaisiin arvioida säännöllisesti parlamentin vaatimalla tavalla.

1. Miten komissio aikoo edetä 11. maaliskuuta 2014 esitetyn, oikeusvaltioperiaatteen järjestelmällisten uhkien torjumiseen tähtäävän toimintakehyksen suhteen?

2. Miten komissio aikoo säännöllisesti ilmoittaa mekanismin puitteissa toteutetuista toimista parlamentille?

3. Mitä muita toimia komissio suunnittelee sellaisen tehokkaan mekanismin luomiseksi, jonka avulla voidaan varmistaa EU:n perusarvojen noudattaminen jäsenvaltioissa?

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0315.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0173.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0231.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 5. helmikuuta 2015Oikeudellinen huomautus