Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
21. syyskuuta 2015
O-000105/2015
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Fredrick Federley, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Jens Rohde, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Marit Paulsen, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Ulrike Müller, Jacqueline Foster, Janusz Wojciechowski, Julie Girling, Mark Demesmaeker, Rikke Karlsson, David Borrelli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Marco Zullo, Rolandas Paksas, Dominique Bilde, Sophie Montel, Adam Szejnfeld, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Elisabeth Köstinger, Emil Radev, Henna Virkkunen, Milan Zver, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Alyn Smith, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Jill Evans, Keith Taylor, Klaus Buchner, Pascal Durand, Peter Eriksson, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Derek Vaughan, Flavio Zanonato, Jens Nilsson, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Momchil Nekov, Neena Gill, Nessa Childers, Olle Ludvigsson, Paul Brannen, Pavel Poc, Richard Howitt, Tibor Szanyi

 Aihe: Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016-2020

Komission tiedonanto eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015 (COM(2012)0006) on ollut Euroopan parlamentin mielestä hyvin tervetullut, koska se on asettanut selkeät suuntaviivat eläinten hyvinvointia koskevalle unionin politiikalle viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Parlamentti on pitänyt erityisen myönteisenä, että strategiaan sisällytettiin monia parlamentin 5. toukokuuta 2010 antaman päätöslauselman(1) näkökohtia.

Parlamentti antaa arvoa tähän mennessä saavutetulle edistykselle ja kannustaa komissiota varmistamaan, että vielä puuttuvat toimet toteutetaan ajoissa.

Aikooko komissio laatia vuosille 2016–2020 eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan uuden strategian, jotta varmistetaan jatkuvuus ja selkeys toiminnoissa, jotka ovat olennaisia, jotta eläinten hyvinvointia koskevassa unionin politiikassa voidaan saavuttaa lisää myönteisiä edistysaskeleita?

Aikooko komissio eläinten hyvinvointia koskevan uuden strategian keskeisenä osana valmistella ehdotuksen eläinten hyvinvointia koskevaksi yksinkertaistetuksi unionin puitelaiksi, jollaista parlamentti vaati 4. heinäkuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2012–2015(2)?

(1) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) EUVL C 349 E, 29.11.2013, s. 62.

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2015Oikeudellinen huomautus