Interpelacje
3 marca 2016
O-000041/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Angel Dzhambazki, Emil Radev, Zdzisław Krasnodębski, Iliana Iotova, Bernd Lucke, Momchil Nekov, Norbert Erdős, Vladimir Urutchev, Andor Deli, Sergei Stanishev, Nicolas Bay, Marian-Jean Marinescu, Mariya Gabriel, Doru-Claudian Frunzulică, Andrey Kovatchev, Ildikó Gáll-Pelcz, Daciana Octavia Sârbu, Andrey Novakov, Joachim Starbatty, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Bilde, Nedzhmi Ali, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Janusz Wojciechowski, Filiz Hyusmenova, Edward Czesak, Karol Karski, Kosma Złotowski, Svetoslav Hristov Malinov, Arne Gericke, Evžen Tošenovský, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Tomasz Piotr Poręba, Daniel Buda, Jacek Saryusz-Wolski, Marijana Petir

 Przedmiot: Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

W ostatnich latach byliśmy świadkami szeregu naruszeń prawa Unii popełnionych przez Grecję; ostatnim z nich była blokada na granicy bułgarsko-greckiej, do której doszło na skutek protestu greckich rolników. Greckie związki zawodowe blokowały przejazd przez granicę przez ostatnie dwa tygodnie, zakłócając swobodny przepływ towarów. Po obu stronach przejść granicznych utworzyły się ponad 20-kilometrowe kolejki samochodów ciężarowych. Każdy dzień blokady kosztuje przewoźników od 150 do 500 EUR. Dwie trzecie kierowców, których dotyczy ten problem, to obywatele Polski, Czech, Austrii, Słowacji, Węgier i Niemiec. Znajdują się oni w wyjątkowo trudnej sytuacji ze względu na bardzo ograniczony dostęp lub jego brak do żywności i wody pitnej. Ponadto nie mają możliwości korzystania z jakichkolwiek urządzeń sanitarnych ani usług medycznych.

1. Czy Komisja uważa, że nierozwiązanie tego haniebnego problemu przez rząd grecki stanowi bezpośrednie naruszenie Traktatów, w szczególności art. 21 i 28 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 1, 2 i 4 Karty praw podstawowych UE?

2. Jeżeli tak, jakie środki zamierza podjąć Komisja w celu zrekompensowania przewoźnikom poniesionych przez nich strat?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2016Informacja prawna