Parlementaire vragen
22 maart 2016
O-000053/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie

 Betreft: Juridische status en bindend karakter van de "overeenkomst EU-Turkije"

Volgens het Verdrag van Lissabon dienen de onderhandelingen over een internationale overeenkomst met gevolgen voor de "gewone" EU-wetgeving overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie door de Raad of de Commissie te worden gevoerd en moet goedkeuring worden gegeven door het Parlement, dat "in iedere fase van de procedure onverwijld en ten volle (moet worden) geïnformeerd" (artikel 218, lid 10, VWEU). Doel van deze bepalingen is enerzijds dat er geen druk op het Parlement wordt uitgeoefend om maatregelen in EU-wetgeving om te zetten waaraan het niet eerder zijn goedkeuring heeft gehecht, en anderzijds dat jegens het betrokken derde land het beginsel van "goede trouw" wordt gevolgd. Hoewel deze bepalingen niets aan duidelijkheid te wensen overlaten, heeft een aantal lidstaten (met medewerking van de Commissie) een zogeheten "overeenkomst EU-Turkije" tot stand gebracht, die vervolgens door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten op een bijeenkomst met de Turkse premier definitief is goedgekeurd. Ondanks de algemene titel ("Verklaring") voorziet de overeenkomst in diverse verplichtingen voor beide partijen en in een wederzijds controlemechanisme.

1. Is de Raad van mening dat de "overeenkomst EU-Turkije", die gebieden bestrijkt waarvoor de EU momenteel exclusieve en gedeelde bevoegdheid bezit. volgens het internationale recht en/of het EU-recht bindend is?

2. Zo ja, waarom is de overeenkomst niet overeenkomstig artikel 218 VWEU voorbereid en gesloten?

3. Zo nee, is de Turkse partij ervan op de hoogte gesteld dat de overeenkomst een niet-bindend karakter heeft en dat sommige onderdelen wellicht anders zullen worden uitgevoerd dan verwacht?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 29 maart 2016Juridische mededeling