Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000069/2017

Predkladané texty :

O-000069/2017 (B8-0330/2017)

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
4. september 2017
O-000069/2017
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23)

Aké opatrenia prijíma Komisia s cieľom zabezpečiť, aby konferencia o zmene klímy v Bonne (COP 23) priniesla výrazný pokrok, pokiaľ ide o:

– plnenie kľúčových vykonávacích pravidiel parížskej dohody do roku 2018 vrátane tých, ktoré sa týkajú posilneného rámca transparentnosti, podrobností globálnej bilancie, ďalších usmernení k vnútroštátne stanoveným príspevkom (NDC) a mechanizmu na uľahčenie vykonávania a podporu plnenia dohody;

– vyjasnenie a sformulovanie návrhu facilitačného dialógu v roku 2018, ktorý bude kľúčovou príležitosťou na vyhodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľa dohody v oblasti zmierňovania a na informovanie o príprave a revízii vnútroštátne stanovených príspevkov strán dohody pred rokom 2020; a

– zintenzívnenie mobilizácie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, aby sa do roku 2020 dosiahol spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 6. september 2017Právne oznámenie