Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
Προσεχής Εβδομάδα
03-09-2001(s)
H ενταξιακή πορεία των υποψήφιων χωρών
Κύπρος
Λιθουανία
Εσθονία
Λεττονία
Πολωνία
Τσεχική Δημοκρατία
Σλοβακία
Ουγγαρία
Βουλγαρία
Ρουμανία
Σλοβενία
Μάλτα
"ECHELON"
Ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας - e Europe 2002
Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (1999)
Ευρωπαϊκή εταιρεία
Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρεία
Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσεων
Σύστημα οικοσημείων για τα βαρέα οχήματα που διέρχονται από την Αυστρία
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών
Προστασία των επιβατών αεροπορικών μεταφορών
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού
Μηχανισμός μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών
Περιορισμός της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα
Ορισμένα σάκχαρα και παρασκευάσματα που προορίζονται για τη διατροφή το ανθρώπου
Ανθρώπινο αίμα και συστατικά του αίματος
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Ορεινή γεωργία
Πολιτιστική συνεργασία στην Ένωση
Η "βασική" εκπαίδευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες
Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών
Αλλαγές στο καταστατικό του Διαμεσολαβητή
Ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2000)
Κώδικας Καλής Διοικητικής Συμπεριφοράς και η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σ'αυτόν

Διευρυνση

H ενταξιακή πορεία των υποψήφιων χωρών
 

Η ολομέλεια θα συζητήσει και θα ψηφίσει τις εκθέσεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ενταξιακή πορεία των 12 υποψηφίων χωρών. Θα πρέπει να τονισθεί ότι πολλά από τα θέματα που θίγονται σε αυτές τις εκθέσεις είναι κοινά, όπως π.χ. η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και ιδίως των Ρόμα καθώς και η ανάγκη αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της διαφθοράς. Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάγκη οι υποψήφιες χώρες να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς στην ενσωμάτωση του «κοινοτικού κεκτημένου», δηλαδή του συνόλου της νομοθεσίας και των λοιπών αρχών, πολιτικών, πρακτικών, στόχων και υποχρεώσεων που έχουν αναπτυχθεί από καταβολής της Κοινότητας. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει μετά το πέρας των ενταξιακών διαπραγματεύσεων να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την ένταξη νέων χωρών μελών.


Κύπρος
Jacques POOS (ΕΣΚ, L)
Αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-261/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, το μόνο κράτος που εκπροσωπεί το σύνολο της νήσου, ικανοποιεί πλήρως τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της έγκρισης του κοινοτικού κεκτημένου και μπορεί, ως εκ τούτου, να ελπίζει στην ταχεία προσχώρηση στην Ένωση»: αυτό είναι το βασικό μήνυμα της έκθεσης του κ. Jacques POOS (ΕΣΚ, L) σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, η οποία υπερψηφίσθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι, από νομική άποψη, όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις, ολόκληρη η νήσος και όλοι οι πολίτες της θα αποτελούν τμήμα της Ένωσης. Μάλιστα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι έχει καταδειχθεί ότι η πολιτική διευθέτηση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση της Κύπρου· ο εισηγητής εγκρίνει μάλιστα ανεπιφύλακτα την άποψη του Επιτρόπου κ. Φερχόιγκεν σύμφωνα με την οποία «δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με τα δύο τμήματα του νησιού, ούτε να τεθεί θέμα προσχώρησης δύο κυπριακών κρατών». Προειδοποιείται δε περαιτέρω η Τουρκία ότι «εάν εκτελέσει την απειλή της να προσαρτήσει την Βόρεια Κύπρο σε απάντηση στην ένταξη της Κύπρου, θα δώσει μόνη της τέλος στις φιλοδοξίες της να καταστεί μέλος της ΕΕ», καθώς μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα ήταν απόλυτα απαράδεκτη για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα.
Απεναντίας, η ένταξη πρέπει να αξιοποιηθεί ως καταλύτης που θα οδηγήσει στην πολιτική λύση του προβλήματος της διαίρεσης της νήσου ·προς τούτο, η επιτροπή επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στις προσπάθειες του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Κοφί Ανάν, καθώς επίσης και στη θέση του σύμφωνα με την οποία μία αποδεκτή λύση μπορεί να βασίζεται μόνο στο διεθνές δίκαιο, αν και θα ήταν νοητή μια σταδιακή υλοποίηση του κεκτημένου στο βόρειο τμήμα της νήσου, εφ’όσον τούτο διευκόλυνε το τέλος της διαίρεσης. Υπενθυμίζεται ότι οι πρόσφατες προτάσεις του κ. Ανάν αφορούν στην «δημιουργία κοινού κράτους με ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, κυρίαρχου και αδιαίρετου, με ενιαία ιθαγένεια»· ο εισηγητής εκφράζει πάντως την λύπη του για την αδικαιολόγητη μονομερή αποχώρηση του κ. Ντενκτάς –με την απόλυτη υποστήριξη της Άγκυρας– από τις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, οδηγώντας έτσι σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις. Με αφορμή δε την τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει της οποίας η Τουρκία θεωρείται υπεύθυνη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, τονίζεται ότι η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί πάραυτα στις αποφάσεις του Δικαστηρίου ·η Επιτροπή καλείται, από την μεριά της, να συμπεριλάβει το θέμα των αγνοουμένων στην ημερήσια διάταξη του ενισχυμένου πολιτικου διαλόγου με την Άγκυρα.
Σε ότι αφορά την μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου αυτή καθ’αυτή, η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επιβεβαιώνει την ικανοποίησή της, καθώς 22 από τα 29 κεφάλαια έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τοποθετώντας την Κύπρο στην εμπροσθοφυλακή των υποψηφίων χωρών ·εντούτοις ορισμένοι τομείς χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως το περιβάλλον, η εφαρμογή των μηχανισμών του γεωργικού κεκτημένου, η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, οι κρατικές ενισχύσεις, η εποπτεία της τραπεζικής δομής ή ακόμη οι έλεγχοι στα σύνορα και η θαλάσσια ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να εξαλειφθούν ορισμένες νομοθετικές διακρίσεις που δεν επιτρέπονται από το κοινοτικό δίκαιο (απαιτήσεις σχετικά με την εθνικότητα, τον τόπο διαμονής, τα πιστοποιητικά χρηστών ηθών), ενώ προτρέπεται η Λευκωσία να λάβει τα αναγκαία μέτρα με στόχο την ορθή διαχείριση της προενταξιακής χρηματοδότησης και των μελλοντικών διαρθρωτικών ταμείων.
Ο κ. POOS σημειώνει επίσης την σημασία του διακοινοτικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, και ζητεί από την Επιτροπή να τον υποστηρίξει, καθιστώντας ευχερέστερη τη χρηματοδότηση των κατάλληλων σχεδίων. Οι ιθύνοντες πολιτικοί εκπρόσωποι των Κυπρίων οφείλουν να χρησιμοποιούν συμφιλιωτικούς τόνους όταν αναφέρονται στην άλλη κοινότητα, ενώ θα πρέπει να αναληφθούν επειγόντως ενέργειες για την άρση της οικονομικής απομόνωσης του βορείου τμήματος, το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Συμπερασματικά, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, η προσχώρηση αναμένεται να ωφελήσει ολόκληρη τη νήσο και θα επιτρέψει την εφαρμογή του κεκτημένου σε όλη τη νήσο, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο στο βορρά. Από την άποψη αυτή, είναι ενθαρρυντικό να επισημανθεί το πολύ υψηλό επίπεδο στήριξης της υποψηφιότητας για την ΕΕ στην Κύπρο, ακόμη και μεταξύ των Τουρκοκυπρίων: σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της τουρκικής εφημερίδας «Radikal» περίπου το 90% της Τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι υπέρ της προσχώρησης, με ή χωρίς την Τουρκία. Ζητείται λοιπόν ρητώς από την Επιτορπή να συνεχίσει τις επαφές της στο βόρειο τμήμα της νήσου, προκειμένου να καταστούν απολύτως σαφή τα πλεονεκτήματα της ένταξης.


Λιθουανία
Γιάννης ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ (ΠΑΣΟΚ)
Αίτηση προσχώρησης της Λιθουανίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-253/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Η έκθεση του κ. Γιάννη ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ (ΠΑΣΟΚ) εξετάζει την ενταξιακή πορεία της Λιθουανίας. Η έκθεση, αφού προβαίνει στο αιτιολογικό της μέρος σε μία διεξοδική ανάλυση της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας, καταλήγει στη διατύπωση κάποιων συμπερασμάτων σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Λιθουανίας, τα οποία αποτελούν και προτάσεις προς την ολομέλεια του ΕΚ για υπερψήφιση.

Σε ότι αφορά καταρχήν τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η έκθεση του κ. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ διαπιστώνει ότι η Λιθουανία πληροί τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΕ, καθώς, μεταξύ άλλων, προστατεύει επαρκώς τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων. Παράλληλα ωστόσο τονίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία κάποιων θεσμών καθώς και να παρασχεθούν αποτελεσματικότερες εγγυήσεις για την αδιάλειπτη προστασία ορισμένων δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό καλείται η Λιθουανία να εντείνει τις προσπάθειές της για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία και στο χώρο της δικαιοσύνης.

Επίσης, επαναλαμβάνεται προς όλες τις πλευρές η ανάγκη να καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση, θεωρώντας ότι την ευθύνη γι' αυτό φέρουν τόσο οι αρχές της Λιθουανίας όσο και η ΕΕ αλλά και οι χώρες προορισμού των γυναικών.

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, η έκθεση του κ. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ αποδέχεται το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Σύνδεσης ότι η Λιθουανία είναι μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, η οποία όπως φαίνεται θα είναι στο εγγύς μέλλον σε θέση να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ένωσης. Για να επιτευχθεί αυτό προϋποτίθεται βεβαίως ότι θα συνεχισθούν αδιάλειπτα οι μεταρρυθμίσεις.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό θεωρείται πάντως το γεγονός των συνεχώς βελτιούμενων επιδόσεων της οικονομίας της Λιθουανίας καθώς και η κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από το κοινοβούλιο της χώρας. Παράλληλα όμως εκφράζεται ανησυχία για την αυξανόμενη ανεργία, επισημαίνοντας βεβαίως ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις συντελούμενες διαρθρωτικές αλλαγές. Από την άλλη πάλι είναι βέβαιο ότι η επιβράδυνση της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης μακροπρόθεσμα απλώς θα επιδείνωνε το πρόβλημα της ανεργίας. Ως εκ τούτου πιστεύεται ότι η Λιθουανία θα πρέπει, χωρίς να ανακόψει τις προσπάθειες της για οικονομική μεταρρύθμιση, να βοηθήσει τους ανέργους, βελτιώνοντας τις δυνατότητες επιμόρφωσης και κοινωνικής προστασίας, καταπολεμώντας την ένδεια και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.

Σε ότι αφορά το κριτήριο της ενσωμάτωσης του «κοινοτικού κεκτημένου», η έκθεση του κ. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ, λαμβάνοντας υπόψη τη λεπτομερή ανασκόπηση και αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στην περιοδική έκθεση της Επιτροπής για το 2000, αναγνωρίζει ότι μέχρι σήμερα, η Λιθουανία έχει σημειώσει περαιτέρω προόδους στην ευθυγράμμισή της με το κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένων των τομέων κοινωνικής πολιτικής, ενέργειας και βιομηχανίας. Πιστεύεται πάντως ότι τόσο οι υποψήφιες χώρες όσο και τα κράτη μέλη θα χρειασθούν μεταβατικές περιόδους σε ορισμένους τομείς.

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την προσχώρηση της Λιθουανίας, η έκθεση τονίζει ότι οι σταθεροί ρυθμοί, με τους οποίους συνεχίζονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αντανακλούν και την ποιότητα της προετοιμασίας της Λιθουανίας για την ένταξη, ενώ με ευχαρίστηση διαπιστώνεται ότι έχει αρχίσει να επιτυγχάνεται η κάλυψη της αρχικής καθυστέρησης. Παράλληλα, συνιστάται πάντως στη Λιθουανία να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας, καθώς και στη βελτίωση της διοικητικής της ικανότητας σε ορισμένους τομείς, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προετοιμασιών της για ένταξη στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το μείζον θέμα της ενεργειακής πολιτικής, ζητείται από την λιθουανική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας να εντείνουν τις ετοιμασίες για την πλήρη παύση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Ignalina. Παράλληλα καλούνται τα κράτη μέλη και η ΕΕ να ενισχύσουν τη διμερή βοήθεια στο πλαίσιο του διεθνούς ταμείου για το κλείσιμο του εν λόγω πυρηνικού σταθμού. Κατανοείται βεβαίως ότι σε μία τέτοια περίπτωση η Λιθουανία θα αποκτήσει μεγαλύτερη εξάρτηση από τα υπάρχοντα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, εκ των οποίων πολλά ρυπαίνουν το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό. Θεωρείται πάντως ότι, για να περιοριστεί η εξάρτηση αυτή, η Λιθουανία πρέπει να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις μεγάλες δυνατότητές της για εξοικονόμηση ενέργειας. Τονίζεται συνεπώς η ανάγκη κατάρτισης ολοκληρωμένου εθνικού και περιφερειακού στρατηγικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση της περιοχής γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ignalina, στη βάση εμπεριστατωμένου διαλόγου με τους κατοίκους της περιοχής.


Εσθονία
Gunilla CARLSSON (ΕΛΚ/ΕΔ, S)
Αίτηση προσχώρησης της Εσθονίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-251/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 04.09.2001

Σύμφωνα με την έκθεση της κ. Gunilla CARLSSON (ΕΛΚ/ΕΔ, S), η Εσθονία έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα όσον αφορά την ενταξιακή της πορεία. Ιδίως, έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση της ρωσόφωνης μειονότητας καθώς και την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς. Πρόκειται σαφώς για μία λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, η οποία έχει μάλιστα να επιδείξει σημαντική πρόοδο και σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου. Μάλιστα η Εσθονία κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση και σε ό,τι αφορά την πολιτική της για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο σχέδιο έκθεσης τονίζεται ωστόσο επίσης ότι ανησυχία προκαλούν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα του βορειοανατολικού μέρους της χώρας. Πέραν τούτου, το σχέδιο έκθεσης αναφέρεται και στις προετοιμασίες από την πλευρά της Ε.Ε., έτσι ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί νέα μέλη ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2003, τονίζοντας ιδίως ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο ρυθμός που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις. Τέλος, η έκθεση παρέχει την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Εσθονίας να γίνει στο ορατό μέλλον πλήρες μέλος των ευρωατλαντικών οργάνων ασφάλειας.


Λεττονία
Elisabeth SCHROEDTER (ΠΡΣ/ΕΕΣ, D)
Αίτηση προσχώρησης της Λεττονίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-252/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 04.09.2001

Την ενταξιακή πορεία της Λεττονίας εξετάζει η έκθεση της κ. Elisabeth SCHROEDTER (ΠΡΣ/ΕΕΣ, D), διαπιστώνοντας, κατά κύριο λόγο, ότι η Λεττονία έχει κάνει σημαντικότατες προσπάθειες για να καλύψει το χάσμα που την χώριζε στο παρελθόν από την πρώτη ομάδα των υποψηφίων για ένταξη χωρών. Ωστόσο θα πρέπει να καταβάλει ακόμα πιο έντονες προσπάθειες για να επιτύχει ακόμα μεγαλύτερες βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το νομικό και διοικητικό σύστημά της καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης θα πρέπει να καταβάλει εντονότερες προσπάθειες για την ένταξη του «σημαντικού ακόμα αριθμού μη-υπηκόων», παρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση της κατάστασης, όπως π.χ. η έκδοση νέων ταυτοτήτων, οι οποίες θα περιέχουν αναφορές μόνο στην ιθαγένεια και όχι στην εθνότητα. Με ικανοποίηση επίσης διαπιστώνεται η σταδιακή διεύρυνση του δικαιώματος ψήφου στις τοπικές εκλογές. Τέλος, χαιρετίζεται και η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη της Λεττονίας, τονίζοντας ωστόσο παράλληλα την ανάγκη η ανάπτυξη αυτή να συμβαδίζει και με το σεβασμό και την τήρηση των κοινοτικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών.


Πολωνία
Jas GAWRONSKI (ΕΛΚ/ΕΔ, I)
Αίτηση προσχώρησης της Πολωνίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-254/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Η έκθεση του κ. Jas GAWRONSKI (ΕΛΚ/ΕΔ, I) με αντικείμενο την ενταξιακή πορεία της Πολωνίας διαπιστώνει γενικά ότι η εν λόγω χώρα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την ένταξή της στην Ένωση. Η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι Πολωνοί αγρότες ήταν οι μοναδικοί στην κομμουνιστική Κεντρική Ευρώπη που είχαν ιδιωτική αγροτική οικονομία· κάτι, που οδήγησε σε διαρθρωτικές δυσκολίες όπως η κατάτμηση των αγροτεμαχίων και η υπεραπασχόληση. Η έκθεση καλεί συνεπώς τις πολωνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουν το ταχύτερο δυνατό σε συμβιβαστική συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική στη βάση των προτάσεων του Επιτρόπου FISCHLER σχετικά με ένα «facing-in» των απευθείας επιδοτήσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή ένταξη του τομέα στο κοινοτικό σύστημα.

Η έκθεση, εξάλλου, διαπιστώνει ότι η ανεργία, η οποία επισήμως βρίσκεται στο 16%, είναι πάρα πολύ υψηλή. Δεν παραλείπει ωστόσο να χαιρετίσει τις προτάσεις που συζητούνται αυτήν την εποχή στην Πολωνία και οι οποίες αποσκοπούν στην αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας της χώρας, με απώτερο στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Η μακροοικονομική κατάσταση της Πολωνίας είναι γενικά ενθαρρυντική, ενώ οι δείκτες του πληθωρισμού και των εξαγωγών δείχνουν πλέον σαφή δείγματα βελτίωσης.

Επίσης, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χαιρετίζει τις σημαντικότατες προσπάθειες που έχει καταβάλει το κοινοβούλιο της Πολωνίας σχετικά με την προσαρμογή το ταχύτερο δυνατό της κοινοτικής νομοθεσίας στο κοινοτικό κεκτημένο. Θετικά κρίνεται επίσης το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Πολωνίας για το 2001 προβλέπει αύξηση των δαπανών σε τομείς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ενταξιακή πορεία της Πολωνίας, όπως π.χ. ο γεωργικός τομέας.

Τέλος, στην έκθεση τονίζεται η σημασία του ρωσικού θύλακα του Καλίνιγκραντ, ενώ καλείται το Συμβούλιο να υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα, ιδίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών και των προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή πολιτική.


Τσεχική Δημοκρατία
Jürgen SCHRÖDER (ΕΛΚ/ΕΔ, D)
Αίτηση προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-255/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Η έκθεση του κ. Jürgen SCHRÖDER (ΕΛΚ/ΕΔ, D) σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Τσεχίας εξάγει ως κύριο συμπέρασμα ότι η εν λόγω χώρα συνεχίζει με επιτυχία τις ιδιαίτερα έντονες προσπάθειες που καταβάλλει ώστε να έχει ολοκληρώσει την ενταξιακή της διαδικασία μέχρι το 2004. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό κρίνεται επίσης το γεγονός ότι η Τσεχία αποτελεί πλέον μία «λειτουργούσα οικονομία της αγοράς» καθώς και ότι συνεχίζει με συνεχώς εντεινόμενους ρυθμούς τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει.

Η έκθεση χαιρετίζει, εξάλλου, τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς ωστόσο να παραλείπει να τονίσει την ανάγκη για μία συνεχή προσεκτική παρακολούθηση των τεκταινομένων στον εν λόγω τομέα. Η έκθεση τονίζει επίσης με έμφαση την ανάγκη να επιλυθεί το θέμα της μονάδας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Τεμελίν, καλώντας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τρόπους που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την παύση λειτουργίας της μονάδας. Η έκθεση ζητεί εξάλλου από την κυβέρνηση της Τσεχίας να καταβάλει ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση του προβλήματος της διακίνησης γυναικών. Τέλος, εκφράζεται η ελπίδα ότι η Τσεχία θα επιτύχει να έχει ολοκληρώσει την ενταξιακή της διαδικασία μέχρι το 2004.


Σλοβακία
Jan Marinus WIERSMA (ΕΣΚ, NL)
Αίτηση προσχώρησης της Σλοβακίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-256/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Η έκθεση του κ. Jan Marinus WIERSMA (ΕΣΚ, NL), η οποία εξετάζει την ενταξιακή πορεία της Σλοβακίας, διαπιστώνει ότι η εν λόγω χώρα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του βιομηχανικού και οικονομικού τομέα της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που θέτει η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σημαντικοί πρόοδοι διαπιστώνονται, εξάλλου, και στους τομείς της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.

Το σχέδιο έκθεσης ενθαρρύνει περαιτέρω την κυβέρνηση της Σλοβακίας να αναπτύξει και εφαρμόσει εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα προβλήματα των μειονοτήτων, διαπιστώνοντας σ’αυτόν τον τομέα ένα χάσμα ανάμεσα στην κατάρτιση των σχετικών πολιτικών και την πρακτική εφαρμογή τους. Θεωρείται δε ότι όλοι οι κυβερνητικοί φορείς της χώρας θα πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη προσπάθεια στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ιδίως όσον αφορά τη συνεχιζόμενη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ρόμα.

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης πρόοδο στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, τονίζοντας ωστόσο παράλληλα ότι εντοπίζονται ορισμένες αδυναμίες σε τομείς όπως του δημοσιονομικού ελέγχου, της γεωργίας, του περιβάλλοντος καθώς και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Χαιρετίζονται επίσης μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του προσωπικού στα ανάλογα υπουργεία. Άλλα θέματα στα οποία κάνει ιδιαίτερη αναφορά το σχέδιο έκθεσης του κ. WIERSMA αφορούν το περιβάλλον, ιδίως δε όσον αφορά το συνεχιζόμενο πρόβλημα των μονάδων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Μποχουνίτσε και το Μόχοφτσε, καθώς και την ανάγκη να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά η διαφθορά και η εγκληματικότητα.


Ουγγαρία
Luís QUEIRO (ΕΕΕ, P)
Αίτηση προσχώρησης της Ουγγαρίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-257/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Υιοθετώντας την έκθεση σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ουγγαρίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμερίζεται το βασικό πόρισμα του εισηγητή κ. Luís QUEIRO (ΕΕΕ, P) ότι «η χώρα αυτή δεν φείδεται προσπαθειών για να επιτύχει το στόχο της ένταξης και ότι ο λαός της Ουγγαρίας μπορεί να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τον εθνικό αυτό στόχο». Πράγματι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ενός σημαντικού αριθμού κεφαλαίων και η απόφαση του Γκέτεμποργκ για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις υποψήφιες χώρες που θα είναι έτοιμες στα τέλη του 2002, γεννούν την προσδοκία της ένταξης της σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα. Κατά συνέπεια, προέχει να καθοριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την περάτωση των διαπραγματεύσεων και την ένταξη, ενώ υπενθυμίζεται η κατάφωρη αδικία την οποία υπέστη η Ουγγαρία ως προς τον αριθμό των βουλευτών που αναμένεται ότι θα εκπροσωπούν τον ουγγρικό λαό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: προτείνεται κατά συνέπεια η εκπροσώπηση της με τον δίκαιο αριθμό των 22 ευρωβουλευτών.

Αν και στην έκθεση καθίσταται σαφές ότι η Ουγγαρία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η κατάσταση των Ρομ συνεχίζει να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Παρ’ότι αναγνωρίζεται η σημασία του μεσοπρόθεσμου σχεδίου που θέσπιστηκε για την ενσωμάτωση της μειονότητας αυτής στην ουγγρική κοινωνία, χρειάζεται ακόμα η εκπόνηση πρακτικών μέσων άμεσης στήριξης. Επιπλέον, η Βουδαπέστη καλείται να επανεξετάσει τη νομοθεσία που έχει θεσπίσει για τους Ούγγρους που ζουν σε γειτονικές χώρες υπό το πρίσμα του κοινοτικού κεκτημένου και με σεβασμό για τις όμορες χώρες, εν αναμονή της αξιολόγησης της νομοθεσίας αυτής από την Ευρωπαϊκή Επιτορπή. Η κυβέρνηση καλείται επίσης να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας, της παιδικής πορνείας και της διαφθοράς αλλά και να εξαλείψει τις διατάξεις του ποινικού κώδικα κατά των ομοφυλοφίλων και των λεσβιών. Μένει να επίσης να σημειωθεί πρόοδος σε ότι αφορά τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, το σύστημα της ιατρικής μέριμνας, την πολιτική μετανάστευσης καθώς και στην γεωργική και στην περιβαλλοντική πολιτική. Σημειώνεται επίσης η ύπαρξη αισθητών αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας, και, μολονότι χαιρετίζεται η σταθεροποίηση της μακροοικονομικής κατάστασης, υπογραμμίζεται ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κυμαίνεται περίπου στο 10%.


Βουλγαρία
Geoffrey VAN ORDEN (ΕΛΚ/ΕΔ, UK)
Αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-258/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Με την έγκριση της έκθεσης του κ. Geoffrey VAN ORDEN (ΕΛΚ/ΕΔ, UK) σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εκφράζει την αισιοδοξία της όσον αφορά την πορεία της Βουλγαρίας προς την προσχώρηση και έχει την πεποίθηση ότι θα μπορέσει να κάλυψει την όποια καθυστέρηση εφ’όσον η κυβέρνηση λάβει τα αναγκαία, πλην αυστηρά, μέτρα για την επιτάχυνση της προόδου · από την άποψη αυτή, ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη που εξέφρασε ο Επίτροπος Verheugen το Μάρτιο του 2001 ότι δηλαδή η προθεσμία του 2004 που ορίσθηκε από τις βουλγαρικές αρχές για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι «φιλόδοξη αλλά όχι ανέφικτη».

Επισημαίνεται ιδιάιτερα ότι η Σόφια αποτελεί σημαντικό παράγοντα περιφερειακής σταθερότητας : η επιτροπή αναγνωρίζει τη θετική συμβολή της κατά τη διάρκεια της κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο αλλά και την ώριμη προσέγγισή της όσον αφορά τα προβλήματα στην ΠΓΔΜ. Σε ότι αφορά <Titre> το πολιτικό σύστημα, σημειώνεται ότι έχει αποδειχθεί εξαιρετικά σταθερό κατά τα τελευταία χρόνια : αναμένεται λοιπόν από την νέα κυβέρνηση του Συμεών Σαξκομπούργκτσκι ότι θα προβεί ταχίστως στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ενσωμάτωση των πολιτών τουρκικής καταγωγής καθώς και της μειονότητας των Ρόμ· παρότι δε ουσιαστικά πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η Βουλγαρία πρέπει να δημιουργήσει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα. Με την ίδια ευκαιρία, ζητείται η κατάργηση όλων των διατάξεων που ποινικοποιούν τις ομοφυλόφιλες σχέσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση προς τα νομικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μολονότι η επιτροπή δέχεται ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στην πορεία προς μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, σημειώνεται ότι μένει να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο, η κοινωνική προστασία και να τιθασευθεί η ανεργία · για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης. Επίσης, για να αποκτήσει η Βουλγαρία μια ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς θα πρέπει να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, επαναλαβάνεται η ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος μηδενικής ανοχής ως προς τη διαφθορά, και επισημαίνεται ότι μένει ακόμη να επιτευχθεί πρόοδος σε τομείς όπως το περιβάλλον και η ενεργειακή πολιτική.

Η επιτροπή εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή της για τη διαγραφή της Βουλγαρίας από τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι πολίτες πρέπει να είναι κάτοχοι θεώρησης διαβατηρίου όταν εισέρχονται στην ΕΕ, μια κίνηση που το Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε, και υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί εθνικό σύστημα πληροφοριών που θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Συστήματος Σένγκεν, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ, τέλος, χαιρετίζεται η δράση που ανέλαβαν οι αρχές ώστε να διερευνηθούν οι πράξεις καταστολής εκ μέρους των κρατικών αρχών κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος· καλούνται κατά συνέπεια οι βουλγαρικές αρχές να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη δολοφονία του Γκεόργκι Μάρκοφ στο Λονδίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου 1978.


Ρουμανία
Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE (ΦΙΛ, UK)
Αίτηση προσχώρησης της Ρουμανίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-259/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Εγκρίνοντας την έκθεση της Βαρώνης NICHOLSON OF WINTERBOURNE (ΦΙΛ, UK) επί της αίτησης προσχώρησης της Ρουμανίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χαιρετίζει τη δέσμευση της νέας ρουμανικής κυβέρνησης να αξιολογείται με βάση τις ενέργειές της και όχι τις υποσχέσεις της και υποστηρίζει τον Πρόεδρο Iliescu ο οποίος εξέφρασε την προσήλωση της Ρουμανίας στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η έκθεση επικεντρώνεται στο ζήτημα της προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, υποστηρίζοντας ένθερμα τις απερίφραστες δηλώσεις του Ρουμάνου Πρωθυπουργού H. Nastase για την πραγματοποίηση ριζικών μεταρρυθμίσεων και την ανάπτυξη ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί άμεσα το φαινόμενο της εμπορίας παιδιών. Παροτρύνεται λοιπόν η κυβέρνηση να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση τα εν λόγω προγράμματα, καθώς η επιτροπή πιστεύει ότι «η υλοποίηση αυτών των καθοριστικών μεταρρυθμίσεων δύναται να επισπεύσει αισθητά την ημερομηνία ένταξης της Ρουμανίας». Υπενθυμίζουμε ότι, στη περίπτωση της Ρουμανίας, γνωστό είναι ότι η παράγωγη νομοθεσία για τις διεθνείς υιοθεσίες του 1996 δημιούργησε το πλαίσιο για παγκοσμίου κλίμακας εμπορία παιδιών. Στη συνοδεύουσα αιτιολογική έκθεση υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η ίδια η εισηγήτρια ξέθαψε εκατοντάδες περιπτώσεις εικονικών διεθνών «υιοθεσιών» : φαίνεται λοιπόν ότι εδώ και “πάνω από μια δεκαετία τώρα συνεχίζεται η θλιβερή κληρονομιά της απάνθρωπης μεταχείρισης του καθεστώτος Τσαουσέσκου που φυλάκιζε τα εγκαταλελειμμένα παιδιά σε τεράστια κρατικά ιδρύματα ή τα πουλούσε στο εξωτερικό”. Χαιρετίζεται λοιπόν το ότι η νέα κυβέρνηση έθεσε τέρμα στις διεθνείς υιοθεσίες αναστέλλοντας τις για δύο έτη.

Παρότι αναγνωρίζεται ότι η Ρουμανία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, η επιτροπή επιμένει επί της κατάργησης των εναπομείνοντων μέτρων του ρουμανικού νομοθετικού πλαισίου που εισάγουν διακρίσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση προς τις βασικές αρχές της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των μειονοτήτων. Πάντως, γεγονός είναι ότι όντως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ενσωμάτωση των Ρομ στην κοινωνία, οπότε και χαιρετίζεται η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της θέσης των Ρομ. Σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, επισημαίνεται ότι η Ρουμανία δεν μπορεί να θεωρηθεί σήμερα πως λειτουργεί ως οικονομία της αγοράς, ωστόσο έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά τη μακροοικονομική σταθεροποίηση. Ζητείται λοιπόν από τη ρουμανική κυβέρνηση να προχωρήσει στις αναγκαίες βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των συστημάτων κοινωνικής περίθαλψης, της απασχόλησης, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, σχετικά με το τελευταίο, η επιτροπή ζητεί οι οποιεσδήποτε μεταβατικές περίοδοι για την πλήρη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο να περιορισθούν στο ελάχιστο, καλώντας την κυβέρνηση να αναβάλει την ολοκλήρωση του πυρηνικού αντιδραστήρα της Cernavoda και η Επιτροπή να επανεξετάσει την συγχρηματοδότηση της κατασκευής του.

Επισημαίνοντας περαιτέρω πως τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς πρέπει να εφαρμοστούν δεόντως, η εισηγήτρια εκφράζει τη μεγάλη της ανησυχία για τις πρόσφατες ενδείξεις αύξησης της εμπλοκής της εκτελεστικής εξουσίας στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση ότι “δεν υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες ότι η ελάχιστη εμπιστοσύνη του κοινού στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και στην ελευθερία του Δικαστικού Σώματος είναι δυστυχώς δικαιολογημένη”. Αλλα προβλήματα που εμπνέουν ανησυχία αφορούν στα επίπεδα της προφυλάκισης πριν από τη δίκη, στον υπερπληθυσμό στις φυλακές, στον περιορισμό της ελευθερίας της πληροφόρησης και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωση καθώς και στη δράση της ρουμανικής μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Υπενθυμίζοντας ωστόσο τον σημαντικό ρόλο του Βελιγραδίου στη σταθεροποίηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η εισηγήτρια φρονεί ότι δεν είναι αναγκαία η θεώρηση διαβατηρίου για τους ρουμάνους υπηκόους που εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ και απευθύνει σχετική έκκληση στο Συμβούλιο· καλείται όμως η ρουμανική κυβέρνηση να δεσμευτεί ρητώς για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και να καταρτίσει τα απαραίτητα προγράμματα για την ενίσχυση της ικανότητας συνοριακού ελέγχου. Εν κατακλείδι, σήμερα υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία, εάν η κυβέρνηση φέρει εις πέρας τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με την αρωγή της ΕΕ. Υπάρχουν πολλά να γίνουν, αλλά η Ρουμανία είναι επιτέλους στο σωστό δρόμο για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον.


Σλοβενία
Demetrio VOLCIC (ΕΣΚ, I)
Αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-260/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Με την υπερψήφιση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της έκθεσης του κ. Demetrio VOLCIC (ΕΣΚ, I) σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Σλοβενίας καθίσταται σαφές ότι οι προσδοκίες σύντομης ένταξης της Λιουμπλιάνα είναι δικαιολογημένες, καθώς οι σλοβενικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το κοινοτικό κεκτημένο θα έχει ενσωματωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2002. Πράγματι, η Σλοβενία ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004 : τυχόν καθυστέρηση στην προσχώρησή της θα μπορούσε να προκαλέσει μεταστροφή της κοινής γνώμης έναντι της Ευρώπης. Στην έκθεση υπενθυμίζεται ότι η Σλοβενία εξακολουθεί να σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, έχοντας επιτύχει τη βελτίωση των σχέσεων με όλες τις υπάρχουσες μειονότητες. Σημειώνεται επίσης ότι η μακροοικονομική κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά θετική, αλλά και ότι η Σλοβενία έχει ήδη ολοκλήρωσει τις διαπραγματεύσεις στους πολύπλοκους τομείς του περιβάλλοντος και της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων.

Πέραν τούτων, όπως σημειώνει ο κ. VOLCIC στην αιτιολογική έκθεση, η χώρα έχει κατακτήσει «μια υπαρξιακή σταθερότητα και μπορεί έτσι να αποτελέσει έναν από τους αξιόπιστους εταίρους στην αναζήτηση λύσεων για την ειρήνευση στα Βαλκάνια, μια από τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση». Βέβαια, μένει να επιτελεστεί πρόοδος σε ορισμένους τομείς στους οποίους συγκαταλέγονται η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα η ακόμη οι κανόνες που ρυθμίζουν την εισροή των ξένων επενδύσεων. Ως προς την υποδομή της χώρας έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι χάρη σε εκτεταμένες επενδύσεις · επισημαίνονται εξ’άλλου οι σημαντικές προσπάθειες των σλοβενικών αρχών για την εξάλειψη των καθυστερήσεων στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης ενώ, τέλος, χαιρετίζεται η επικείμενη μηχανοργάνωση του κτηματολογίου.


Μάλτα
Ursula STENZEL (ΕΛΚ/ΕΔ, A)
Αίτηση προσχώρησης της Μάλτας στην Ε.Ε. και πρόοδος των διαπραγματεύσεων
Έγγρ.: A5-262/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση

Συζήτηση: 04.09.2001

Υπερψηφίζοντας την έκθεση της κ. Ursula STENZEL (ΕΛΚ/ΕΔ, A) σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Μάλτας, η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων διαπιστώνει μετά λύπης ότι το ζήτημα της ένταξης αντιμετωπίζεται ως πρόωρο από την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση του Εργατικού Κόμματος η οποία προωθεί απλώς την τροποποίηση των υφιστάμενων διμερών σχέσεων. Σε γενικές γραμμές όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Μάλτας επιδιώκουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως τα τέλη του 2002 και δεδομένου του προχωρημένου σταδίου των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, προκύπτει ότι η Μάλτα συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη ομάδα χωρών που θα ενταχθούν στην Ένωση.

Σε ότι αφορά τα πολιτικά κριτήρια, η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χαιρετίζει το γεγονός ότι στη Μάλτα διασφαλίζεται η συνταγματική σταθερότητα και ότι τηρούνται οι δημοκρατικοί κανόνες · ωστόσο ζητείται από την Βαλέττα να χαράξει στρατηγικές για την ενσωμάτωση των μειονοτήτων και να εκδώσει νομοθετικές διατάξεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ενωσης. Σε οικονομικό πεδίο, εκτιμάται ότι η Μάλτα διαθέτει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς, αν και οφείλει να λάβει μέτρα αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας και μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η κυβέρνηση καλείται πάντως επιτακτικά να τροποποιήσει τη νομοθεσία σε θέματα ΦΠΑ, ενώ σε ότι αφορά την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου, η εισηγήτρια ζητεί με έμφαση να συνεχίσει η Επιτροπή να καθιστά σαφές ότι προϋπόθεση για την προσχώρηση είναι η πλήρης συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών : καλούνται κατά συνέπεια οι αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τους όρους της δέσμης Erica 1 και της δέσμης Erica 2.

Αλλοι τομείς στους οποίους οι αρχές της Μάλτας οφείλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους αφορούν στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρικής σχέσης, στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της γεωργίας και στην εκπόνηση του δέοντος νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της απάτης και της δωροδοκίας. Υπενθυμίζοντας στη Μάλτα ότι η περιφερειακή πολιτική αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη της εφ´όσον οι διοικητικές δομές της επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση των πόρων, καλείται τέλος η Επιτροπή να παράσχει πλήρη χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.


Δικαιωματα των πολιτων

"ECHELON"
Gerhard SCHMID (ΕΣΚ, D)
Προσωρινή επιτροπή γιατο σύστημα παρακολούθησης "Echelon". Προσωρινή επιτροπή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των συστάσεων για τη ΣΕΒ
Έγγρ.: A5-264/2001
Διαδικασία:
Συζήτηση: 05.09.2001

Η έκθεση του κ. Gerhard SCHMID (ΕΣΚ, D), η οποία υιοθετήθηκε στις 3 Ιουλίου από την προσωρινή εξεταστική επιτροπή που έχει συστήσει το Κοινοβούλιο για το θέμα του "Echelon", δηλαδή του παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης των επικοινωνιών, περιέχει τα πορίσματα στα οποία καταλήγει η επιτροπή με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει κατά τον τελευταίο χρόνο. Η έκθεση του κ. SCHMID υιοθετήθηκε από την εν λόγω επιτροπή με 27 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές.

Ο πρώτος στόχος της εν λόγω επιτροπής ήταν, σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει από το Κοινοβούλιο, να εξετάσει εάν πραγματικά υπήρξε ή/και υπάρχει σε λειτουργία ένα τέτοιο σύστημα παρακολούθησης. Η επιτροπή αναφέρει σχετικά ότι παρόλο που δεν υπάρχει επίσημη απόδειξη, θα πρέπει να θεωρείται, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί καθώς και τις συγκλίνουσες αναφορές, μερικές μάλιστα από τις οποίες προέρχονται και από αμερικανικές πηγές, ότι όντως υπάρχει σε λειτουργία ένα τέτοιο παγκόσμιο σύστημα για την παρακολούθηση των επικοινωνιών, το οποίο λειτουργεί με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο της συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τους σκοπούς, τους οποίους εξυπηρετεί το σύστημα "Echelon": δηλαδή να παρακολουθεί επικοινωνίες ιδιωτικού και εμπορικού και όχι στρατιωτικού περιεχομένου. Σημειώνεται επίσης ότι, παρόλο που απ’ότι φαίνεται, οι δυνατότητες του συστήματος είναι τελικά πολύ πιο περιορισμένες από αυτές που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί στον Τύπο και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι πολλά υψηλά ιστάμενα στελέχη της Κοινότητας, που κατέθεσαν στην επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων Επιτρόπων, ανέφεραν ότι αγνοούν την ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος.

Η δεύτερη αποστολή της προσωρινής επιτροπής ήταν να ερευνήσει εάν και κατά πόσο το εν λόγω σύστημα είναι ή όχι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Το σχέδιο έκθεσης διακρίνει ανάμεσα στη νόμιμη συγκέντρωση πληροφοριών και τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος για τη διενέργεια οικονομικής και επιχειρηματικής κατασκοπείας. Στην τελευταία περίπτωση, κάθε χώρα μέλος, η οποία ενδεχομένως θα συμμετείχε σε ένα τέτοιο σύστημα, θα παρέβαινε ευθέως το κοινοτικό δίκαιο. Παρόλο που η προσωρινή επιτροπή δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το εν λόγω σύστημα παγκόσμιας παρακολούθησης χρησιμοποιείτο για να παράσχει στους χρήστες του ανταγωνιστικά επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, όπως πολύ συχνά αναφέρεται στον Τύπο, το σχέδιο έκθεσης αναφέρει ότι σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέγησαν στις ΗΠΑ, περίπου το 5% των πληροφοριών που συλλέγονται από τέτοιου είδους πηγές χρησιμοποιούνται για οικονομική κατασκοπεία καθώς επίσης και ότι αυτή η συλλογή επιχειρηματικών πληροφοριών θα μπορούσε να παράσχει στην αμερικανική βιομηχανία πλεονεκτήματα για την σύναψη συμβάσεων ύψους μέχρι και 7 δις δολαρίων. Το σχέδιο έκθεσης αναφέρει περαιτέρω ότι από τη στιγμή που τα ευαίσθητα δεδομένα και οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται συνήθως αποθηκευμένα στο εσωτερικό διαφόρων επιχειρήσεων, επιλέγονται κατά κανόνα άλλοι μέθοδοι κατασκοπείας, όπως π.χ. η «εμφύτευση» πρακτόρων στην εν λόγω επιχείρηση ή η συλλογή πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής παρείσφρυσης στα δίκτυα υπολογιστών («haking»). Μόνο στην περίπτωση που τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα και οι λοιπές πληροφορίες μεταδοθούν για κάποιο λόγο και «εξωτερικά» θα μπορούσε ένα σύστημα παρακολούθησης των επικοινωνιών όπως το "Echelon" να αποδειχθεί αποτελεσματικό. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο έκθεσης καλεί τις χώρες μέλη και την αμερικανική κυβέρνηση να ξεκινήσουν έναν ανοικτό αμερικανο-ευρωπαϊκό διάλογο σχετικά με το θέμα της συλλογής επιχειρηματικών πληροφοριών.

Η εντολή της προσωρινής επιτροπής περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που άπτονται ενδεχομένων παραβιάσεων του ιδιωτικού απορρήτου καθώς και τη δυνατότητα να προταθεί σχετικά η ανάληψη πολιτικών ή νομοθετικών πρωτοβουλιών. Στο πλαίσιο αυτό, η προσωρινή επιτροπή καλεί τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τα ίδια νομικά εχέγγυα όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Εξάλλου, καλούνται οι χώρες μέλη να διασφαλίσουν ότι η εσωτερική τους νομοθεσία σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τονίζεται, επίσης, ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα μέσα που θα τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των πολιτών τους έναντι όλων των μορφών παράνομης παρακολούθησης των επικοινωνιών τους.

Το σχέδιο έκθεσης τονίζει, περαιτέρω, ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν ένα όργανο, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εθνικών υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών. Πιστεύεται επίσης ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να συντονίσουν τα συστήματά τους σχετικά με την παρακολούθηση των επικοινωνιών με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής για την άμυνα και την ασφάλεια στους τομείς της συλλογής πληροφοριών και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τελώντας βεβαίως πάντα υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Επιπλέον, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να εξαρτήσουν στο μέλλον την παροχή έγκρισης στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τη διενέργεια επιχειρήσεων παρακολούθησης επικοινωνιών στο έδαφός τους από την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων.

Η προσωρινή επιτροπή τονίζει, εξάλλου, τη σημασία που έχει η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με τα θέματα ασφάλειας των επικοινωνιών, έτσι ώστε να γίνονται καλύτερα κατανοητοί οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υποβάλλεται και σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Για παράδειγμα, ζητείται από την Επιτροπή και τις χώρες μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη λογισμικών ευρωπαϊκής κρυπτογράφησης. Από την Επιτροπή πάλι ζητείται να λάβει σειρά συγκεκριμένων μέτρων, όπως να προχωρήσει στη διενέργεια έρευνας σχετικά με την ασφάλεια, να εκσυγχρονίσει το κρυπτογραφικό της σύστημα, να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο των δικών της συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων καθώς και να βελτιώσει την προστασία του απορρήτου σε ό,τι αφορά έγγραφα, στα οποία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.

Τέλος, ζητείται από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς και τις χώρες μέλη, να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη δημιουργία, ενός πανευρωπαϊκύ δίκτυου συνεργασίας συμβουλευτικών κέντρων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους διάφορες εταιρείες, επιδιώκοντας το διπλό στόχο, πρώτον, να υπάρξει μία αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτό το πρόβλημα και, δεύτερον, να παρέχεται στις εν λόγω επιχειρήσεις πρακτική βοήθεια. Επίσης καλούνται οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται πιο στενά με τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας, ενημερώνοντας τις ιδίως όταν έχουν στοιχεία ή υποψίες για περιπτώσεις διενέργειας σε βάρος τους εμπορικής κατασκοπίας.


Ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας - e Europe 2002
Charlotte CEDERSCHIÖLD (ΕΛΚ/ΕΔ, S)
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το ΕΚ, την ΟΚΕ και την ΕΠ: Για μια Ασφαλέστερη Κοινωνία της Πληροφορίας με τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης και την καταπολέμηση του εγκλήματος πληροφορικής eEurope 2002
Έγγρ.: A5-284/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 05.09.2001

Με την ομόφωνη υιοθέτηση της έκθεσης της κ. Charlotte CEDERSCHIÖLD (ΕΛΚ/ΕΔ, S) σχετικά με την στρατηγική για τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης και την καταπολέμηση του εγκλήματος πληροφορικής, η Επιτροπή Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις νομικές συγκρούσεις που θα μπορούσαν να προκληθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, της νομοθεσίας των κρατών μελών και των νόμων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σημειώνει ότι η κοινωνία της πληροφορίας μπορεί να καταστεί στόχος εγκληματικών ενεργειών που θα επιδίωκαν τη διάπραξη παραδοσιακών εγκλημάτων με την χρήση των τεχνικών της πληροφορικής. Τετοια κυβερνοεγκληματα μπορεί να αφορούν την παραβίαση του απόρρητου της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, ή ακόμη να θέσουν σε κίνδυνο υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, την ομαλή λειτουργία της οικονομίας (περιπτώσεις χρηματοπιστωτικής απάτης) καθώς και την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια των κρατών μελών μέσω τρομοκρατικών ενεργειών.

Γνωρίζουμε όμως ότι οι παραδοσιακές τεχνικές των διωκτικών αρχών δεν επαρκούν πάντοτε για την πάταξη του είδους αυτού της εγκληματικότητας, καθώς η η όλη εγκληματική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα εντός πλαισίου το οποίο είναι εξ ορισμού χωρίς σύνορα. Ασαφές είναι επίσης ποιες δικαστικές αρχές έχουν δικαιοδοσία στην κάθε περίπτωση, και ποια είναι τα μέσα αμοιβαίας νομικής αρωγής. Πράγματι, παρά τις προσπάθειες διεθνών οργανισμών, οι διάφορες εθνικές νομοθεσίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεταξύ τους διαφορές, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα (hacking) ή ακόμη σχετικά με τις εξουσίες των διωκτικών αρχών (ιδίως όσον αφορά τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και τις έρευνες που αφορούν διεθνή κυκλώματα) και το πεδίο δικαιοδοσίας για ποινικές υποθέσεις. Αποτελεί λοιπόν υποχρέωση των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών οργάνων να καθορίσουν ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα εγκλήματα υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να προστατέψουν τους ευρωπαίους πολίτες, την εσωτερική αγορά και την εσωτερική ασφάλεια της ίδιας της Ένωσης.

Συστήνεται λοιπόν, όσον αφορά την άμεση ευθύνη της Ένωσης, να χαραχθεί μια συνεκτική στρατηγική η οποία θα προστατεύει το Ιντερνέτ ως παγκόσμια ελεύθερη αγορά, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να ασκούν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους. Προς τούτο, καλείται η Επιτροπή να υιοθετήσει κοινούς ορισμούς και προτάσεις για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ των κρατών μελών και για την προσέγγιση των διατάξεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη για να επιτευχθεί η συνοχή μεταξύ πολιτικής και νομικών όρων, ώστε να μην εμποδίζεται η δίωξη εγκλημάτων (όπως το ξέπλυμα χρημάτων και η παιδική πορνογραφία) η ακόμη των λεγομένων εγκλημάτων υψηλής τεχνολογίας (διασπορά ηλεκτρονικών «ιών», η άνευ αδείας πρόσβαση, κλπ.) ή πράξεις που αποσκοπούν στην καταστρατήγηση των διατάξεων περί πνευματικής περιουσίας. Θα πρέπει συνεπώς να διασφαλιστεί η αρχή ότι δραστηριότητες που θεωρούνται εγκληματικές εκτός γραμμής (off line) πρέπει επίσης να θεωρούνται εγκληματικές και όταν διεξάγονται σε ανοικτή γραμμή (on line). Η Επιτροπή οφείλει λοιπόν να να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου που οριοθετούν η οδηγία για την γενική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (95/46/ΕΚ) και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα (97/66/ΕΚ) και να να υποβάλει προτάσεις για την προσέγγιση του ουσιαστικού και του διαδικαστικού δικαίου στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πέραν τούτων, πρέπει να καθορισθούν επακριβώς οι μέθοδοι που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι διωκτικές αρχές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων : σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δικαστική εντολή, ενώ τονίζεται ότι είναι απαραίτητο οι όποιες έρευνες να είναι αναλογικές και περιορισμένες, αλλά και αιτιολογημένες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε αυθαίρετη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Παράλληλα, πρέπει να συγκεντρωθούν στα πλαίσια της Επιτροπής οι αρμοδιότητες οι σχετικές με προστασία δεδομένων οι οποίες είναι προς το παρόν διασκορπισμένες, υπό τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η οικεία επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει επίσης την σύσταση ενός Φόρουμ της ΕΕ για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο το οποίο θα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση του κοινού, ενώ τονίζεται η χρησιμότητα της προωθήσης της ευρωπαϊκής έρευνας σε τεχνολογίες προστασίας και πρόληψης, όπως η κρυπτογράφηση, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο της αυτοπροστασίας του χρήστη.

Οσον αφορά την ανάγκη να αναληφθεί διεθνής πρωτοβουλία, καλούνται τα κράτη μέλη και οι υποψήφιες χώρες να συντονίσουν τις προσπάθειές τους διεθνώς και να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση όσον αφορά τις εργασίες που έχουν αναληφθεί. Ειδικότερα, θα πρέπει να τροποποιηθεί το σχέδιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ´Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (σύμβαση στην οποία μετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότιος Αφρική) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί μια πραγματική ισορροπία μεταξύ των επιταγών της εφαρμογής του νόμου και της ανάγκης να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών, ιδιαίτερα η προστασία της ιδιωτικής ζωής, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Τονίζεται, τέλος, ότι θα πρέπει επίσης να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την Κοινότητα και την Ένωση, διευκρινίζοντας σαφώς ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στο δίκαιο της Κοινότητας ή της Ένωσης σε περίπτωση που προκύψει διάσταση απόψεων με την Σύμβαση (μέσω μιας ρήτρας αποσύνδεσης).


Νομικες υποθεσεις

Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (1999)
Γιάννης ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ (ΠΑΣΟΚ)
Δέκατη Έβδομη Ετήσια Έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (1999)
Έγγρ.: A5-250/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 03.09.2001

Η έκθεση του κ. Γιάννη ΚΟΥΚΙΑΔΗ (ΠΑΣΟΚ), εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς, εξετάζει την 17η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας κατά το 1999.

Κύριος στόχος των ετήσιων αυτών εκθέσεων της Επιτροπής είναι να καταγράψουν την πορεία μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και να εκτιμήσουν τη σωστή εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών από τις χώρες μέλη καθώς επίσης και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που έχει για την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει.

Για το 1999 η κύρια διαπίστωση της έκθεσης της Επιτροπής είναι ότι παρόλο που παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά την κατ’αρχήν μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο (το μέσο ποσοστό μεταφοράς για όλα τα κράτη μέλη ανέρχεται στο 94,53%, η Επιτροπή έστειλε κατά το 1999 1075 προειδοποιητικές επιστολές έναντι 1461 το 1997 ενώ και ο αριθμός των αιτιολογημένων γνωμών μειώθηκε σε 460 κατά το 1999 έναντι 675 κατά το 1998), μεγαλύτερα προβλήματα αρχίζει να εμφανίζει η σωστή μεταφορά και ιδίως εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Έτσι π.χ. κατά το 1999 σημειώθηκε αύξηση τόσο του αριθμού των προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (178 φάκελοι αποτέλεσαν αντικείμενο προσφυγής κατά το 1999, έναντι 123 κατά το 1998 και 121 κατά το 1997) αλλά και ο αριθμός των καταγγελιών στις υπηρεσίες της Επιτροπής αυξήθηκε κατά 16% (1305 κατά το 1999, έναντι 1128 κατά το 1998).

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη η έκθεση του κ. ΚΟΥΚΙΑΔΗ «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι η Επιτροπή που έχει και τη σχετική ευθύνη ελέγχου θα πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια, επιβάλλοντας κυρίως αυστηρότερες προθεσμίες στα κράτη μέλη ώστε να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των καταγγελιών ή των αναφορών καθώς επίσης και να δώσει προτεραιότητα στην απλοποίηση του κοινοτικού δικαίου, μέσω κυρίως της Πρωτοβουλίας SLΙΜ. Εξάλλου, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πλήρες πρόγραμμα κωδικοποίησης, με δεσμευτικές προθεσμίες.

Σημαντικά προβλήματα εμφανίζονται και στον τομέα της «κοινωνικής» νομοθεσίας. Συγκεκριμένα από τις 53 οδηγίες που έχουν τεθεί σε ισχύ στον τομέα της κοινωνικής νομοθεσίας μόνο 38 έχουν μεταφερθεί ήδη σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ επισημαίνεται ότι και οι 4 περιπτώσεις, στις οποίες η Επιτροπή θεώρησε ότι πρέπει να κινήσει δεύτερη διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους μέλους λόγω μη εκτέλεσης αποφάσεως του Δικαστηρίου, αφορούσαν διατάξεις της κοινωνικής νομοθεσίας. Για τη βελτίωση της κατάστασης πιστεύεται ότι και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους αλλά και η Επιτροπή να κάνει πιο αποτελεσματική χρήση των μέσων που διαθέτει όπως π.χ. η υποβολή αιτιολογημένων γνωμών και η απειλή επιβολής προστίμων.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι και το θέμα των «εκούσιων παραβάσεων» εκ μέρους των κρατών μελών· περιπτώσεις δηλαδή κατά τις οποίες, οι χώρες μέλη σκόπιμα δεν ενσωματώνουν ή καθυστερούν να ενσωματώσουν την κοινοτική νομοθεσία για να κερδίσουν χρόνο σε ένα θέμα που θεωρούν ότι η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους. Για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού προβλήματος η έκθεση του κ. ΚΟΥΚΙΑΔΗ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι χώρες μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για την αυτόματη επιβολή κυρώσεων στις χώρες μέλη σε περιπτώσεις μη μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας κατά τον προβλεπόμενο τρόπο.

Θεωρείται επίσης ότι στο θέμα του ελέγχου εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας θα πρέπει να εμπλακούν ενεργότερα και τα εθνικά κοινοβούλια. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή καλείται να εξετάσει τρόπους ώστε η ετήσια έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου να γίνεται αντικείμενο συζήτησης και ελέγχου και στα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία θα μπορούν να διαβιβάζουν στη συνέχεια τα συμπεράσματά τους στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες καταγγελίες από σπουδαστές και μαθητευομένους, καλείται η Επιτροπή να καταργήσει τα ακόμη υφιστάμενα εμπόδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης.


Εσωτερικη αγορα

Ευρωπαϊκή εταιρεία
Hans-Peter MAYER (ΕΛΚ/ΕΔ, D)
Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για το καθεστώς της ευρωπαϊκής εταιρείας
Έγγρ.: A5-243/2001
Διαδικασία: Διαβούλευση
Συζήτηση: 03.09.2001

Η έκθεση του κ. Hans-Peter MAYER (ΕΛΚ/ΕΔ, D), εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικής Αγοράς, εξετάζει την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου της Επιτροπής σχετικά με την έκδοση κανονισμού που θα προβλέπει τη θέσπιση καθεστώτος για την «ευρωπαϊκή εταιρεία», γνωστή και σαν Societas Europea (SE).

Η ευρωπαϊκή εταιρεία αποτελεί ένα από τα πιο παλαιά και πολυσυζητημένα σχέδια της Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη, πολύ λεπτομερή πρόταση κανονισμού το 1970, για να συναντήσει την έντονη αντίθεση πολλών χωρών μελών λόγω των διαφορετικότητων των εθνικών συστημάτων εταιρικού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, στη συνέχεια, μία εντελώς νέα πρόταση το 1989, από την οποία είχαν εξαιρεθεί οι διατάξεις για το κοινωνικό και το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισμού, τη νομική προστασία των εργαζομένων, τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας καθώς και οι διατάξεις για τη σύσταση επιχειρήσεων. Η εν λόγω πρόταση επικέντρωνε ως εκ τούτου σε ένα βασικό καθεστώς για την ευρωπαϊκή εταιρεία προβλέποντας και κάποιους κανόνες για τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ήταν όμως ακριβώς το θέμα της συμμετοχής των εργαζομένων, το οποίο δεν επέτρεψε και πάλι να επέλθει συμφωνία ανάμεσα στις χώρες μέλη.

Πρόσφατα, στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Νίκαια, μετά δηλαδή από 30 και πλέον έτη διαβουλεύσεων, κατέστη τελικά δυνατό να επέλθει πολιτική συμφωνία ανάμεσα στις χώρες μέλη σχετικά με την έκδοση κανονισμού για το καθεστώς της ευρωπαϊκής εταιρείας και οδηγίας για τη συμμετοχή των εργαζομένων. Από απόψεως περιεχομένου η εν λόγω συμφωνία βασίζεται στο σχέδιο της Επιτροπής του 1989. Η ευρωπαϊκή εταιρεία αντιμετωπίζεται πλέον σαν αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της Λισαβώνας, στόχος της οποίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί εντός της επόμενης δεκαετίας η πιο ανταγωνιστική, βασισμένη στη γνώση, οικονομία στον κόσμο.

Το πρόβλημα ωστόσο με τη νέα πρόταση για την ευρωπαϊκή εταιρεία έγκειται στο ότι προβλέπει σαν νομική βάση για την έκδοση του κανονισμού το άρθρο 308 (πρώην άρθρο 235) ΣΕΚ. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ωστόσο μόνο δικαίωμα διαβούλευσης για το Κοινοβούλιο, ενώ επίσης απαιτεί ομοφωνία στην πλευρά του Συμβουλίου. Θα πρέπει δε να τονισθεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1989, η οποία, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί από πλευράς περιεχομένου τη βάση και για τη νέα πρόταση, προέβλεπε σαν νομική βάση το νυν άρθρο 95 (πρώην άρθρο 100α) ΣΕΚ, το οποίο για τη λήψη απόφασης παραπέμπει στη διαδικασία της συναπόφασης. Η αλλαγή της νομικής βάσης που περιορίζει ασφαλώς σημαντικά τη συμμετοχή και το ρόλο του Κοινοβουλίου αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η οποία, μετά από μακρές συζητήσεις, αποφάσισε τελικά να μην συμβιβασθεί με τη νομική βάση που προτείνει το Συμβούλιο, χωρίς όμως ταυτόχρονα να θέλει και να μπλοκάρει τη διαδικασία για την έκδοση ενός τόσο συζητημένου κανονισμού. Ο εισηγητής υπέβαλε ως εκ τούτου 14 τροπολογίες, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές από τη Νομική Επιτροπή και οι οποίες αποσκοπούν στο να επιφέρουν στο σχέδιο του Συμβουλίου όλες τις αλλαγές που είναι απαραίτητες έτσι ώστε ο κανονισμός να υπαχθεί στη διαδικασία της συναπόφασης.

Σημειώνεται δε, ότι εάν το Συμβούλιο δεν συμφωνήσει τελικά με την προτεινόμενη από το Κοινοβούλιο αλλαγή της νομικής βάσης και την υπαγωγή του κανονισμού στη διαδικασία συναπόφασης, τότε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα, εάν το αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σύμφωνα με τη νομική βάση που προτείνει το Συμβούλιο, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση του κανονισμού λόγω μη καταλληλότητας της νομικής βάσης. Είναι βεβαίως σαφές ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας μόνο στην περίπτωση που η συμφωνία που θα επέλθει στο Συμβούλιο σχετικά με το περιεχόμενο του κανονισμού για την ευρωπαϊκή εταιρεία δεν θα το ικανοποιεί και δεν θα το βρίσκει σύμφωνο.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του υπό συζήτηση κανονισμού αυτού καθαυτού αξίζει να σημειωθεί ότι το κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση μίας Ευρωπαϊκής Εταιρίας είναι τουλάχιστον 120.000 ευρώ, ενώ δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να συσταθεί εκ του μηδενός αλλά μπορεί να προέλθει και από τη συγχώνευση δύο υφιστάμενων ανώνυμων εταιρειών που εδρεύουν στην Κοινότητα ή επίσης από τη μετατροπή μίας εθνικής ανώνυμης εταιρείας ενός κράτους μέλους σε ευρωπαϊκή εταιρεία, εφόσον έχει θυγατρική εταιρεία επί τουλάχιστον δύο έτη αλλά και μία ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει θυγατρική επίσης με τη μορφή ευρωπαϊκής εταιρείας. Κρίσιμο καθίσταται επίσης σε μία τέτοια περίπτωση το θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων (βλ. αναλυτικότερα «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» – έκθεση MENRAD). Για το λόγο αυτό μεγάλο μέρος των άλλων τροπολογιών που έκανε δεκτές η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν τα κεκτημένα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τις περιπτώσεις μεταφοράς της έδρας της ευρωπαϊκής εταιρείας από μία χώρα μέλος σε μία άλλη ή της συγχώνευσης δύο ή περισσότερων διαφορετικών ευρωπαϊκών εταιρειών.

Με άλλες πάλι τροπολογίες επιδιώκεται να διασφαλιστεί πλήρως η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο «μονιστικό» και το «δυαδικό» σύστημα για τη σύσταση μίας Ευρωπαϊκής Εταιρίας. (Το εταιρικό δίκαιο των κρατών μελών προβλέπει σήμερα δύο διαφορετικά συστήματα για τη διοίκηση των ανώνυμων εταιριών: το «μονιστικό» σύστημα, όπως π.χ. στο Η.Β., το οποίο προβλέπει μόνον ένα όργανο διοίκησης για τη διεύθυνση και την εποπτεία και το «δυαδικό» σύστημα, που εφαρμόζεται π.χ. στη Γερμανία, και το οποίο προβλέπει διαφορετικά όργανα για την εποπτεία (συμβούλιο εποπτείας) και τη διεύθυνση της εταιρίας (προεδρείο). Στόχος της οδηγίας είναι να μπορεί μία Ευρωπαϊκή Εταιρία να επιλέξει ελεύθερα ανάμεσα στα δύο συστήματα ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα μέλος θα έχει την έδρα της).
Επίσης, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού το αργότερο 3 χρόνια μετά τη θέση του σε ισχύ, αντί για τα 5 χρόνια που προβλέπονται στην πρόταση του Συμβουλίου. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξετάζει ιδίως εάν και κατά πόσον οι δημοσιονομικές και άλλες οικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις διάφορες ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν συσταθεί θα πρέπει να τύχουν εναρμόνισης έτσι ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα ενδεχομένως έχουν δημιουργηθεί από τη διαφορετικότητα των εθνικών συστημάτων φορολόγησης.


Απασχοληση και κοινωνικες υποθεσεις

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εταιρεία
Winfried MENRAD (ΕΛΚ/ΕΔ, D)
Σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου που συμπληρώνει το καθεστώς της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά τη θέση των εργαζομένων
Έγγρ.: A5-231/2001
Διαδικασία: Διαβούλευση
Συζήτηση: 03.09.2001

Το σχέδιο οδηγίας σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην υπό δημιουργία ευρωπαϊκή εταιρεία είναι το αντικείμενο της έκθεσης του κ. Winfried MENRAD (ΕΛΚ/ΕΔ, D), η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούνιο με ομοφωνία από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω οδηγία, η οποία συμπληρώνει το σχέδιο κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή εταιρεία (βλ. «Εσωτερική Αγορά» – έκθεση MAYER), αφορά στη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους ή/και τους εκπροσώπους τους καθώς και για τη συμμετοχή ή γενικότερα την εκπροσώπηση των εργαζομένων στο εποπτικό και διοικητικό συμβούλιο της ευρωπαϊκής εταιρείας. Ένα από τα ειδικότερα θέματα που ρυθμίζει η οδηγία είναι να διασφαλίσει ότι η σύσταση μίας ευρωπαϊκής εταιρείας δεν θα σημαίνει την απάλειψη ή έστω τον περιορισμό υφιστάμενων πρακτικών σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες, οι οποίες θα συμμετάσχουν (μέσω συγχώνευσης ή διά άλλου τρόπου) στη δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής εταιρείας. (Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί υποχρεωτικά εκ νέου αλλά μπορεί να προέλθει και από τη συγχώνευση δύο υφιστάμενων ανώνυμων εταιρειών που εδρεύουν στην Κοινότητα ή επίσης από τη μετατροπή μίας εθνικής ανώνυμης εταιρείας ενός κράτους μέλους σε ευρωπαϊκή εταιρεία, εφόσον έχει θυγατρική εταιρεία επί τουλάχιστον δύο έτη αλλά και μία ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει θυγατρική επίσης με τη μορφή ευρωπαϊκής εταιρείας).

Η υπό συζήτηση πρόταση προβλέπει σαν νομική βάση για την έκδοση της οδηγίας το άρθρο 308 ΣΕΚ. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αντιθέτως πιστεύει ότι το άρθρο 137 παρ. 3 ΣΕΚ θα ήταν πιο κατάλληλο σαν νομική βάση καθώς η υπό έκδοση οδηγία αφορά στα θέματα της αντιπροσώπευσης και της συλλογικής εκπροσώπησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων που καλύπτονται από την εν λόγω διάταξη. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη αλλαγή της νομικής βάσης δεν θα είχε επιπτώσεις στη διαδικασία λήψης της απόφασης καθώς και οι δύο σχετικές διατάξεις προβλέπουν λήψη απόφασης με ομοφωνία από το Συμβούλιο και απλή διαβούλευση για το Κοινοβούλιο.

Εξάλλου, η πρόταση οδηγίας προβλέπει μόνο ελάχιστες προδιαγραφές για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θεωρεί ωστόσο ότι σε περίπτωση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, όπως π.χ. συγχωνεύσεων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διενέργειας νέων διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμμετοχή τους στη νέα εταιρία. Επίσης, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ύπαρξης 15 διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών, η αρμόδια επιτροπή του ΕΚ θεωρεί ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των χωρών μελών θα πρέπει να τύχει κάποιου συντονισμού, όπως π.χ. μέσω της θέσπισης μίας «ομάδας εφαρμογής», στην οποία θα συμμετέχουν ειδικοί-εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες μέλη.

Τέλος, σημαντικό είναι για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να υπάρξει καλύτερη διευκρίνιση της έννοιας καθώς και του πεδίου εφαρμογής του όρου της «συμμετοχής».


Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσεων
Winfried MENRAD (ΕΛΚ/ΕΔ, D)
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους
Έγγρ.: A5-282/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 03.09.2001

Η άλλη έκθεση του κ. Winfried MENRAD (ΕΛΚ/ΕΔ, D), η οποία υιοθετήθηκε επίσης με ομοφωνία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ασχολείται με το θέμα της μέχρι σήμερα εφαρμογής της οδηγίας 94/45/ΕΚ σχετικά με τις «ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων» (ΕΕΕ). Το κύριο συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει η έκθεση είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα η αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, καθώς παρά τη γενικά επιτυχημένη μέχρι σήμερα εφαρμογή της (υπολογίζεται ότι έχουν δημιουργηθεί 650 ΕΕΕ σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 1000 εργαζόμενους, από τους οποίους τουλάχιστον οι 150 πρέπει να είναι εγκατεστημένοι και να εργάζονται σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες μέλη), εντοπίσθηκαν και μία σειρά αδυναμιών.

Για την αντιμετώπισή τους η έκθεση του κ. MENRAD προτείνει σειρά τροποποιήσεων-βελτιώσεων όπως:

 • Καλύτερο καθορισμό των όρων της «ενημέρωσης» και «διαβούλευσης» με τους εργαζόμενους: η διαβούλευση με μια ΕΕΕ θα πρέπει να διενεργείται τακτικά και πάντοτε προτού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από την εταιρεία· επιπλέον, αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη διοίκηση της εταιρείας θα μπορούν να είναι έγκυρες μόνο εφόσον είχε προηγουμένως λάβει χώρα ενημέρωση των και διαβούλευση με τους εργαζόμενους·
 • Ενίσχυση της διαδικασίας διαβούλευσης, έτσι ώστε ορισμένα θέματα, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τους εργαζόμενους, να αποφασίζονται ή να επιλύονται με συναίνεση
 • Ενίσχυση της υποχρέωσης σύγκλησης ειδικών συνεδριάσεων της ΕΕΕ στον κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ροή πληροφοριών και ενημέρωσης προς τους εργαζόμενους σχετικά με την αναδιάρθρωση και τη λήψη άλλων αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο μέλλον της εταιρείας·
 • Μείωση των κατωφλίων συμπερίληψης των εταιρειών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας: συγκεκριμένα η έκθεση προτείνει, η οδηγία να εφαρμόζεται σε εταιρείες με τουλάχιστον 500 εργαζομένους (από 1.000 που προβλέπεται μέχρι σήμερα), από τους οποίους τουλάχιστον οι 100 (από 150 που προβλέπεται σημερα) θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι και να εργάζονται σε δύο ή περισσότερες χώρες μέλη·
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων καθώς και παροχή κατάλληλων πόρων για την εκπαίδευση των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά λογιστικές διατάξεις, θέματα εργατικού δικαίου και την εκμάθηση ξένων γλωσσών·
 • Ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την προστασία και τα δικαιώματα των εκπροσώπων των εργαζομένων·
 • Διεύρυνση των θεμάτων που καλύπτονται από τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης·

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του ΕΚ ζητεί ακόμα την πρόβλεψη της επιβολής ποινών σε περίπτωση που είτε οι εργοδότες είτε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων παραλείπουν ή γενικότερα αποτυγχάνουν, ακούσια ή εκούσια, να τηρήσουν τις προβλέψεις της εν λόγω οδηγίας.


Μεταφορες

Σύστημα οικοσημείων για τα βαρέα οχήματα που διέρχονται από την Αυστρία
Hannes SWOBODA (ΕΣΚ, A)
Πρόταση κανονισμού όσον αφορά το σύστημα οικοσημείων για βαρέα φορτηγά οχήματα διερχόμενα από την Αυστρία
Έγγρ.: A5-266/2001
Διαδικασία: Συναπόφαση (1η ανάγνωση)
Συζήτηση: 04.09.2001

Η έκθεση του κ. Hannes SWOBODA (ΕΣΚ, A), εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών, προτείνει στην ολομέλεια του Σώματος την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την έκδοση κανονισμού που θα τροποποιεί το Πρωτόκολλο αριθμ. 9 της Πράξης Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας όσον αφορά το σύστημα οικοσημείων για βαρέα φορτηγά οχήματα που διέρχονται από την Αυστρία. Η Επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ, με 28 ψήφους υπέρ έναντι 26 και χωρίς καμία αποχή υιοθέτησε την άποψη του εισηγητή, σύμφωνα με την οποία η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση του εν λόγω κανονισμού θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή των Άλπεων, επιτρέποντας από την 1η Ιανουαρίου του 2004 πολύ μεγαλύτερο αριθμό ταξιδίων διερχόμενων βαρέων φορτηγών οχημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντος στη σχετική γνωμοδότησή της, την οποία υιοθέτησε ομόφωνα, απέρριπτε την εν λόγω πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητής της Επιτροπής Μεταφορών δηλώνει μάλιστα πεποισμένος ότι και η ολομέλεια θα εγκρίνει την πρότασή του σχετικά με την καταψήφιση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 9.

Το εν λόγω Πρωτόκολλο, το οποίο καλύπτει τις οδικές, τις σιδηροδρομικές και τις συνδυασμένες μεταφορές διαμέσου της Αυστρίαq, έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1995 και εκπνέει το 2003. Με το Πρωτόκολλο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή ένα σύστημα οικολογικών σημείων ή απλά «οικοσημείων», σύμφωνα με το οποίο ένας δεδομένος αριθμός τέτοιων σημείων θα πρέπει να καταβάλλεται σε κάθε πέρασμα ενός βαρέως φορτηγού οχήματος από την Αυστρία. Κάθε οικοσημείο αντιστοιχεί δε στην εκπομπή 1 γραμμ. ΝΟx ανά κιλοβατώρα. Σύμφωνα όμως με την έκθεση που καταρτίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο στόχος για συνολική μείωση κατά 60% των εκπομπών ΝΟx από φορτηγά που εκτελούν διαμετακομιστικές μεταφορές στην Αυστρία δεν έχει επιτευχθεί πλήρως. Το σύστημα αυτό βασιζόταν δε εξ ολοκλήρου σε οικοσημεία που είχαν μορφή χαρτιού μέχρι την 1η Απριλίου του 1998, ημερομηνία από την οποία τέθηκε σε εφαρμογή ένα μηχανογραφικό σύστημα τηλεματικής, χωρίς όμως να εκλείψει πλήρως και η χρήση των χάρτινων οικοσημείων.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εκτός από τη μείωση των εκπομπών ΝΟx, το Πρωτόκολλο αριθμ. 9 είχε επίσης σαν στόχο και τη μείωση του αριθμού των ταξιδίων των διερχόμενων φορτηγών, καθώς ορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως π.χ. η ηχορύπανση εξαρτώνται από τον αριθμό των διελεύσεων και όχι από την ποιότητα των οχημάτων. Τούτο δε οφείλεται ιδίως στο ότι τα μέσα για τη μείωση του θορύβου του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης κίνησης των φορτηγών έχουν πλέον κατά πολύ εξαντληθεί. Η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει εξάλλου την ιδιαίτερα μεγάλη συμβολή της γεωγραφίας των αλπικών κοιλάδων στην ενίσχυση των εκπομπών. Λαμβάνοντας όμως υπόψη αυτά τα στοιχεία καθίσταται σαφές ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατάργηση της ρήτρας του 108% βρίσκεται σε σαφή αντίθεση με την πραγματική κατάσταση.

Η ρήτρα του 108% ως ανωτάτου ποσοτικού ορίου για τις διελεύσεις των φορτηγών συνιστούσε ευθύς εξαρχής ουσιαστικό μέρος του συστήματος των οικοσημείων για τον περιορισμό ορισμένων επιβαρυντικών συντελεστών πέρα από τις εκπομπές ΝΟx, όπως είναι η μείωση του θορύβου και η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της ότι η εν λόγω ρήτρα αποτελεί αντικίνητρο για την επίτευξη μίας δραστικής βελτίωσης της ποιότητας των διερχόμενων φορτηγών επειδή «τιμωρεί» την ευρεία χρήση φορτηγών καθαρής τεχνολογίας. Η εν λόγω ρήτρα τίθεται όμως σε εφαρμογή, εάν ο μέσος αριθμός οικοσημείων που χρησιμοποιούνται ανά φορτηγό όχημα είναι βελτιωμένος σε σχέση με αυτόν που είχε προβλεφθεί το 1991, επιτρέποντας έτσι στην πράξη περισσότερα ταξίδια με τον ίδιο αριθμό οικοσημείων. Ωστόσο, καθώς ο ρυθμός των οικοσημείων μειώνεται κατά περίπου 8% ανά έτος, η επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι δυνατή μόνο εάν η περιβαλλοντική συμπεριφορά των φορτηγών βελτιώνεται περισσότερο από 8% ανά έτος.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η άποψη της Επιτροπής Μεταφορών υποστηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκε πρόσφατα ότι το Πρωτόκολλο αριθμ. 9 αποσκοπούσε στην επίτευξη της μείωσης και του αριθμού των διαμετακομιστικών ταξιδίων και ότι εφόσον αυτό δεν συμβεί και αντιθέτως υπάρξει αύξηση, τότε αυτό θα πρέπει να εκληφθεί ως μία αρνητική συνέπεια, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ανάλογα. Ο εισηγητής αιτιολογώντας γιατί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να απορριφθεί, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή επιχειρεί πλέον να καταργήσει συνολικά τη ρήτρα του 108%, αφού προηγουμένως επιχείρησε να παρακάμψει τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου επεκτείνοντας το διάστημα για τη μείωση του συνολικού αριθμού των οικοσημείων σε τρία χρόνια. Αυτά δε χωρίς η πρότασή της να περιέχει κάποια εναλλακτική λύση ανάλογης αξίας, με αποτέλεσμα ουσιώδες μέρος του Πρωτοκόλλου απλά να καταργείται χωρίς να αντικαθίσταται με κάτι άλλο.

Η Επιτροπή Μεταφορών θεωρεί ως εκ τούτου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πριν από την εκπνοή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης το 2003, να υποβάλει βελτιωμένες προτάσεις, οι οποίες θα προβλέπουν ολοκληρωμένες και συνεκτικές λύσεις στο πρόβλημα της κυκλοφορίας των βαρέων φορτηγών οχημάτων, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους την περιβαλλοντική κατάσταση και τα ανάλογα συμφέροντα των περιφερειών των Άλπεων καθώς και των γειτονικών τους περιφερειών.


Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών
Ingo SCHMITT (ΕΛΚ/ΕΔ, D)
Πρόταση κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών
Έγγρ.: A5-279/2001
Διαδικασία: Συναπόφαση (1η ανάγνωση)
Συζήτηση: 04.09.2001

Η έκθεση του κ. Ingo SCHMITT (ΕΛΚ/ΕΔ, D) ασχολείται με την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού που θα καθορίζει κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και θα αποτελεί επίσης τη νομική βάση για τη σύσταση μίας «Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών» (ΕΥΑΑ).

Η πρόταση κανονισμού έτυχε καταρχήν της θερμής υποδοχής της Επιτροπής Μεταφορών καθώς αποτελεί εκπλήρωση αιτήματος που για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο είχε εκφράσει πριν από 7 χρόνια. Η επιτροπή δεν παρέλειψε ωστόσο να εγκρίνει σειρά τροπολογιών, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στη διεύρυνση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων της ΕΥΑΑ. Η δημιουργία της εν λόγω Υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία καθώς το όργανο που κατά το παρελθόν είχε αναλάβει την αρμοδιότητα της ασφάλειας των αερομεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή ο Σύνδεσμος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας, αποδείχθηκε στην πράξη ανεπαρκής για να εκπληρώσει τις υψηλές απαιτήσεις που τίθενται σ’αυτόν τον τομέα, ιδίως καθόσον οι προτάσεις του πολύ συχνά αποδεικνύονταν ασύμβατες με τους υφιστάμενους σε κοινοτικό επίπεδο κανόνες ασφαλείας.

Κύριος στόχος της πρότασης κανονισμού για την καθιέρωση κοινών κανόνων στον τομέα των πολιτικών αερομεταφορών καθώς και για τη δημιουργία της ΕΥΑΑ είναι να διασφαλίσει ένα ενιαίο υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, καθιστώντας έτσι δυνατή την πρόβλεψη κοινών προδιαγραφών ασφαλείας σε συνάρτηση με τη μεταφορά προϊόντων, επιβατών και λοιπών εφαρμογών καθώς και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων μερών με αυτές τις υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Παράλληλα, η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην καλύτερη εφαρμογή και προώθηση της εσωτερικής αγοράς. Η υπό δημιουργία Υπηρεσία θα αποτελεί τμήμα της θεσμικής δομής της Κοινότητας. Στόχος είναι να λειτουργεί σαν ένα νομικά, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητο όργανο.

Όσον αφορά την έδρα της εν λόγω Υπηρεσίας, η Επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ θεωρεί ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το Συμβούλιο και όχι από την Επιτροπή, όπως προτείνει η τελευταία.

Η Επιτροπή Μεταφορών πιστεύει επίσης ότι η απάλειψη των διαφόρων εθνικών κανονιστικών διαδικασιών και διαδικασιών πιστοποίησης και η αντικατάστασή τους με ένα σύστημα αναγνώρισης πιστοποιητικών που θα βασίζεται σε κοινούς κανόνες, θα οδηγήσει στη βελτίωση της συνάρτησης κόστους ωφέλειας καθώς και σε μία δραστική μείωση του γραφειοκρατικού όγκου εργασίας. Μακροπρόθεσμα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και όχι μόνο οι χώρες μέλη της Ε.Ε., θα πρέπει να ενταχθούν στις δραστηριότητες της ΕΥΑΑ, με την προϋπόθεση ότι θα είναι μέλη της Σύμβασης του Σικάγο, ότι θα έχουν ενσωματώσει την κοινοτική νομοθεσία σ’αυτόν τον τομέα στην εθνική νομοθεσία τους καθώς και ότι θα έχουν διασφαλίσει την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
Από τη μεγάλη σειρά τροπολογιών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Μεταφορών αξίζει να υπογραμμιστεί η σημασία της τροπολογίας που ζητεί όπως το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περιλαμβάνει όλα τα αεροσκάφη που έχουν κάποιου είδους σύνδεση με την Κοινότητα καθώς και το με αυτά σχετιζόμενο προσωπικό. Με άλλη πάλι τροπολογία καλείται η Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό πρόταση για τη δημιουργία ανεξάρτητου οργάνου, το οποίο θα έχει σαν αποστολή να εκδίδει συστάσεις σχετικά με την καλύτερη δυνατή πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων. Το εν λόγω όργανο θα πρέπει να δημιουργηθεί κατά τα πρότυπα του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών («National Transportation Safety Bord»). Θα έχει δε σαν ιδιαίτερο καθήκον να εξετάζει τα αίτια και τις περιστάσεις των ατυχημάτων και στη συνέχεια να προβαίνει σε συστάσεις για την αποφυγή τους στο μέλλον.


Προστασία των επιβατών αεροπορικών μεταφορών
Gerard COLLINS (ΕΕΕ, IRL)
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το ΕΚ και το Συμβούλιο: Προστασία των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην Ε.Ε.
Έγγρ.: A5-249/2001
Διαδικασία: Μη νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 04.09.2001

H Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού ενέκρινε την έκθεση του κ. Gerard COLLINS (ΕΕΕ, IRL) που πραγματεύεται την προστασία των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι η κοινοτική πολιτική πρέπει να βασίζεται στις εξής θεμελιώδεις αρχές: ασφάλεια, δικαιοσύνη, πρόσβαση, επιλογή, πληροφόρηση, επανόρθωση και εκπροσώπηση.Υπενθυμίζεται ότι η απελευθέρωση του τομέα των αερομεταφορών οδήγησε στο άνοιγμα εκτεταμένων αεροδιαδρόμων πτήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην πτώση των τιμών των αεροπορικών ταξιδίων. Δεν έχει όμως παρατηρηθεί βελτίωση όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν πολλές αεροπορικές εταιρείες στην Ε.Ε.

Τονίζεται συνεπώς ότι είναι σημαντικό να έχουν οι επιβάτες πλήρη επίγνωση των νόμιμων δικαιωμάτων τους, τα οποία πρέπει να είναι επίσης σαφώς προσδιορισμένα. Πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν, αποσκευές χάνονται: η Ένωση θα πρέπει λοιπόν να υποβάλει προτάσεις που να εγγυώνται ότι οι επιβάτες γνωρίζουν απολύτως τα δικαιώματά τους τη στιγμή που ανακύπτουν δυσχέρειες. Για αυτόν τον λόγο, τον Ιούνιο του 2000, η Επιτροπή άρχισε εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τον "Χάρτη των Δικαιωμάτων των Επιβατών", ο οποίος έχει ήδη αναρτηθεί στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες και απαριθμεί τα δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις διπλοκρατήσεις θέσεων («over-booking»), την αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και τα δικαιώματα των ταξιδευόντων με εκδρομικά πακέτα. Ο εισηγητής θεωρεί ότι προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ελλιπής πληροφόρηση θα έπρεπε να διανέμεται ο Χάρτης από τα πρακτορεία ταξιδίων και τα γραφεία των αερογραμμών: καλείται λοιπόν η Επιτροπή να ορίσει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα προωθηθεί η εφαρμογή του Χάρτη.

Νομοθετικά και ρυθμιστικά μέτρα πρέπει να παρέχουν στους επιβάτες το επίπεδο προστασίας που δικαιολογημένα αναμένουν, χωρίς να επιβάλουν παράλογες απαιτήσεις στις αεροπορικές εταιρείες ή να περιορίζουν το πεδίο του θεμιτού ανταγωνισμού. Η κοινοτική νομοθεσία, πάντως, δεν αποτελεί το μόνο τρόπο για την εγγύηση των δικαιωμάτων των επιβατών, δεδομένου ότι οι εθελοντικές δεσμεύσεις στον τομέα των αερομεταφορών μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο.Ο εισηγητής φρονεί εξ’άλλου ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιώματα των επιβατών δεν γίνονται σεβαστά, η νομοθεσία πρέπει να προβλέπει δυνατότητα αποζημίωσης, ιδίως σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αξιολογείται επαγγελματικά η αποτελεσματικότητα των κωδίκων πρακτικής που θεσπίζει η Ένωση, ενώ πρέπει επίσης να θεσπισθεί μια απλή διαδικασία για την υποβολή καταγγελιών και την εξωδικαστική διευθέτηση των διενέξεων : κάθε κράτος μέλος οφείλει να διαθέτει ένα σύστημα για την εξέταση των καταγγελιών επιβατών που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα σε πτήσεις που έχουν πραγματοποιήσει εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μένει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα επιτρέπει στις αρμόδιες εθνικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις ομόλογές τους. Η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση της δημιουργίας ενός τέτοιου δικτύου.

Ο κ. COLLINS, πάντως, εκφράζει τη λύπη του για το πάγωμα της πρωτοβουλίας «Ενιαίοι Ευρωπαϊκοί Ουρανοί», για την μη επίτευξη συμφωνίας για την τροποποίηση του Κανονισμού για τις αρνήσεις επιβίβασης αφ’ενός και την πρόταση οδηγίας για την ασφάλεια των αεροπλάνων τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Κοινότητας αφ’ετέρου· τα κράτη μέλη, πάντως, καλούνται να επικυρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τη Σύμβαση του Μόντρεαλ προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος και να καταστεί δυνατός ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κανονισμού 2027/97. Τέλος, συνίσταται στις αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν, πριν από την απογείωση, οδηγίες σχετικά με την υγεία κατά τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, ανάλογες με εκείνες που ήδη παρέχουν σε θέματα ασφάλειας · καλείται μάλιστα η Επιτροπή να χορηγήσει επειγόντως κονδύλια προκειμένου να διεξαχθεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη για το ζήτημα της Βαθείας Θρόμβωσης των Φλεβών (γνωστότερη ως «Σύνδρομο της Οικονομικής Θέσης»), αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες για το χώρο που έχουν στη διάθεσή τους όσοι ταξιδεύουν σε οικονομική θέση.


Δικαιοσυνη και εσωτερικες υποθεσεις

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Graham WATSON (ΦΙΛ, UK)
Ο ρόλος της Ένωσης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Έγγρ.: A5-273/2001
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: 04.09.2001

Με την υιοθέτηση της έκθεσης του κ. Graham WATSON (ΦΙΛ, UK) σχετικά με το ρόλο της Ένωσης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών καλεί το Συμβούλιο να προβεί στη λήψη τριών απόφασεων-πλαίσιο: η πρώτη θα αποσκοπεί στην προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων, θεσπίζοντας τους ελάχιστους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως των αξιόποινων πράξεων και τις εφαρμοστέες ποινές στον τομέα της τρομοκρατίας. Με άλλη απόφαση πλαίσιο, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι νομοθεσίες και να καταργηθούν οι επίσημες διαδικασίες έκδοσης με την υιοθέτηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων όσον αφορά τα αδικήματα τρομοκρατίας, βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Tampere.

Με την τρίτη απόφαση πλαίσιο, θα πρέπει να θεσπιστούν τα μέτρα που θα ρυθμίζουν και θα διασφαλίζουν την εκτέλεση ενός "ευρωπαϊκού εντάλματος έρευνας και σύλληψης" για τον σκοπό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Με την ίδια ευκαιρία, το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τα κατάλληλα νομικά κείμενα για την αμοιβαία προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν το θέμα της αποζημίωσης των θυμάτων τρομοκρατικών εγκλημάτων. Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η τρομοκρατία στοχεύει πάντα στην υπονόμευση της δημοκρατίας και των κοινοβουλευτικών θεσμών και βάλλει κατά του πλέον θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου, του δικαιώματος στη ζωή : υπό την έννοια αυτή πρέπει να καταδικάζεται απερίφραστα. Ωστόσο, επί του παρόντος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, μόνο 4 από τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει ορισμό της έννοιας της τρομοκρατίας στη νομοθεσία τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τόσο αυτοί οι ορισμοί όσο και οι προβλεπόμενες ποινές κάθειρξης διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, ώστε δεν είναι δυνατό να προκύψουν κοινά χαρακτηριστικά.

Η καταπολέμηση της μάστιγας αυτής όμως πρέπει να διεξαχθεί χωρίς να παραβιαστεί ο σεβασμός των ελευθεριών που αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Σημειώνεται πράγματι ότι τα κράτη μέλη συμμερίζονται τις ίδιες συνταγματικές παραδόσεις, τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτος δικαίου. Δεδομένης δε της δημοκρατικής δομής των κρατών μελών, καμία ιδεολογία δεν δικαιολογεί τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες : κατά συνέπεια, καλούνται περαιτέρω τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα κατά της εμφάνισης ενός «φιλικού περιβάλλοντος» για τους τρομοκράτες, απαγορεύοντας οποιαδήποτε συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες και παρεμποδίζοντας την υλική ή οικονομική υποστήριξη των τρομοκρατικών ενεργειών.


Οικονομικες υποθεσεις

Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού
Jonathan EVANS (ΕΛΚ/ΕΔ, UK)
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης
Έγγρ.: A5-229/2001
Διαδικασία: Νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 05.09.2001

Η έκθεση του κ. Jonathan EVANS (ΕΛΚ/ΕΔ, UK) εξετάζει την πρόταση κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 (περιοριστικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική) και του άρθρου 82 (καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης) ΣΕΚ.

Ειδικότερος στόχος της εν λόγω πρότασης είναι να θεσμοθετήσει τις αλλαγές που θεωρούνται από την Επιτροπή αναγκαίες έτσι ώστε να υπάρξει απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού που θα της επιτρέψει να επικεντρώσει την προσοχή της σε πιο σημαντικές υποθέσεις. Η στρατηγική που επιλέγει για να επιτύχει αυτό το στόχο είναι η αποκέντρωση της πολιτικής ανταγωνισμού. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν είχε τονίσει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποκέντρωσης δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μία επανεθνικοποίηση της πολιτικής ανταγωνισμού.

Η έκθεση του κ. EVANS αποδέχεται σε γενικές γραμμές την πρόταση της Επιτροπής χωρίς να παραλείπει ωστόσο να προβεί και σε σειρά τροπολογιών που αποσκοπούν κυρίως στην αποσαφήνιση της πρότασης και στην ενίσχυση της νομικής βεβαιότητας. Συγκεκριμένα, οι τροπολογίες ζητούν, μεταξύ άλλων, να υπάρξει μία εναρμόνιση των προστίμων, ενώ η πρόταση της Επιτροπής αναφέρει ότι τα πρόστιμα θα πρέπει να καθορίζονται από τα εθνικά δικαστήρια (άρθρο 5).
Επίσης, η έκθεση του κ. EVANS δεν αποδέχεται το σύστημα καταγραφής που προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής για την αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος κοινοποίησης και έγκρισης. Ο εισηγητής τονίζει ότι τα πλεονεκτήματα του συστήματος καταγραφής δεν είναι σαφή και για το λόγο αυτό προτείνει την πλήρη απάλειψη της σχετικής πρότασης (άρθρα 4, 34). Άλλες πάλι τροπολογίες ζητούν να υπάρξει ένας σαφέστερος καθορισμός του όρου του «δημόσιου συμφέροντος» έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχως και καλύτερη νομική βεβαιότητα (άρθρο 10).


Μηχανισμός μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών
Generoso ANDRIA (ΕΛΚ/ΕΔ, I)
Έγγρ.: A5-269/2001
Διαδικασία: Νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 05.09.2001

Η Ολομέλεια του ΕΚ θα συζητήσει επίσης την έκθεση του κ. Generoso ANDRIA (ΕΛΚ/ΕΔ, I) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών.


Περιβαλλον

Περιορισμός της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης του πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα
Frédérique RIES (ΦΙΛ, B)
Έγγρ.: A5-271/2001
Διαδικασία: Συναπόφαση (3η ανάγνωση)
Συζήτηση: 05.09.2001

Το Κοινοβούλιο θα εξετάσει την έκθεση του κ. Frédérique RIES (ΦΙΛ, B) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 24η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας).


Ορισμένα σάκχαρα και παρασκευάσματα που προορίζονται για τη διατροφή το ανθρώπου
Paul LANNOYE (ΠΡΣ/ΕΕΣ, B)
Έγγρ.: A5-217/2001
Διαδικασία: Nομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 05.09.2001
Ψηφοφορία:

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσει εξάλλου την έκθεση του κ. Paul LANNOYE (ΠΡΣ/ΕΕΣ, B) σχετικά με τα σχέδια οδηγιών του Συμβουλίου που αφορούν την απλοποίηση των κάθετων οδηγιών σχετικά με τα τρόφιμα. Τα εν λόγω σχέδια αφορούν ειδικότερα:

 1. Ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
 2. Το μέλι
 3. Τους χυμούς φρούτων και ορισμένα παρεμφερή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
 4. Ορισμένα μερικώς ή ολικώς αφυδατωμένα διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
 5. Τις μαρμελάδες, τα ζελέ και τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα κάστανου που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Δημοσια υγεια

Ανθρώπινο αίμα και συστατικά του αίματος
Giuseppe NISTICO (ΕΛΚ/ΕΔ, I)
Πρόταση οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινου αίματος και συστατικών του αίματος
Έγγρ.: A5-272/2001
Διαδικασία: Συναπόφαση (1η ανάγνωση)
Συζήτηση: 05.09.2001

Η έκθεση του κ. Giuseppe NISTICO (ΕΛΚ/ΕΔ, I), εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, εξετάζει στο στάδιο της 1ης ανάγνωσης την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο αυστηρούς τους κανόνες σχετικά με την καταλληλότητα των δοτών αίματος και πλάσματος καθώς και την παρακολούθηση του αίματος που συλλέγεται, περαιτέρω να εισαγάγει ένα «σύστημα ποιότητας» σε κοινοτικό επίπεδο για το σύνολο των φορέων που ασχολούνται με διάφορα προϊόντα που προέρχονται από το αίμα, έτσι ώστε να υπάρχουν εναρμονισμένες εθνικές δομές παρακολούθησης και πιστοποίησης, καθώς και να θεσπίσει κοινές προδιαγραφές σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού και τη μεγάγγιση του αίματος από τον δότη στον ασθενή.

Σύμφωνα με τον εισηγητή, η συνεχώς αυξανόμενη ελευθερία της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Ένωσης καθιστά απολύτως απαραίτητη τη θέσπιση παρόμοιων αυστηρών προδιαγραφών έτσι ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και κυρίως η ασφάλεια του ανθρώπινου αίματος και των συστατικών του. Με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, θα υπάρξει σαφέστατα διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αίματος ανάμεσα στις διάφορες χώρες μέλη.

Η αρμόδια επιτροπή του ΕΚ χαιρετίζει συνολικά την πρόταση της Επιτροπής, ζητώντας όμως παράλληλα όπως όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τη συλλογή και την επεξεργασία του αίματος παρέχουν εχέγγυα ότι όλες οι αιμοδοσίες γίνονται σε εθελοντική βάση και χωρίς να καταβάλεται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση στο δότη, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας του συλλεγόμενου αίματος. Η επιτροπή εκφράζει επίσης την έντονη αντίθεσή της σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση του ανθρώπινου αίματος ή των συστατικών του. Επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι προϊόντα αίματος που προέρχονται από εθελοντές δότες χωρίς οικονομική αποζημίωση είναι πολύ λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε μετάδοση διαφόρων ασθενειών από το αίμα που προέρχεται από δότες που λαμβάνουν αποζημίωση. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το ποσοστό απόρριψης του αίματος είναι πολύ υψηλότερο όταν προέρχεται από την τελευταία κατηγορία αιμοδοτών.

Η αρμόδια επιτροπή του ΕΚ θεωρεί επίσης ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των προμηθειών σε αίμα σε κοινοτικό επίπεδο προέρχεται από την όλο και μεγαλύτερη έλλειψη εθελοντών αιμοδοτών. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός εθελοντών αιμοδοτών για να καταστεί δυνατή η επιλογή καταλλήλων αιμοδοτών και να επιτευχθεί επίσης αυτεπάρκεια. Η επιτροπή θεωρεί ως εκ τούτο ότι μία οδηγία που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις προδιαγραφές ασφαλείας σχετικά με την προμήθεια αίματος σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να περιλαμβάνει και μέτρα για την εξεύρεση και προσέλκυση καταλλήλων αιμοδοτών καθώς επίσης και προγράμματα για τη μείωση της εξάρτησης από αίμα που εισάγεται από μη κοινοτικές χώρες.

Τέλος, υιοθετήθηκε και σειρά τροπολογιών τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.


Προστασια των καταναλωτων

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Marco CAPPATO (ΤΑΒ, I)

Πρόταση οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Έγγρ.: A5-270/2001
Διαδικασία: Συναπόφαση (3η ανάγνωση)
Συζήτηση: 05.09.2001

Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών η έκθεση του κ. Marco CAPPATO (ΤΑΒ, I) με θέμα την οδηγία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Υπενθυμίζεται ότι η εξεταζόμενη οδηγία εισάγει σημαντικές μεταβολές σε σχέση με την οδηγία 97/66/ΕΚ, καθώς ενημερώνονται οι ορισμοί προκειμένου να προσαρμοσθούν στις νέες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, εισάγονται "ειδικά καθεστώτα" για ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων και για ορισμένους τύπους τεχνολογιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι). Κατά τον εισηγητή, πάντως, η επιλογή μιας ειδικής οδηγίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι συζητήσιμη : η γενική οδηγία 95/46/ΕΚ πράγματι, θέτει τις γενικές αρχές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. Από την άποψη αυτή, η επιλογή εισαγωγής ειδικών καθεστώτων για ορισμένους τύπους δεδομένων κινδυνεύει να δημιουργήσει σύγχυση για τον εθνικό νομοθέτη.

Ο στόχος της "τεχνολογικής ουδετερότητας" των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο των αιτιολογήσεων της Επιτροπής. Ο κ. CAPPATO θεωρεί όμως, ότι η τεχνολογική ουδετερότητα επιτυγχάνεται ακριβώς με κανόνες και αρχές που μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες τις τεχνολογίες και όχι με τη διαρκή ενημέρωση των τεχνολογιών όσο αυτές καθίστανται διαθέσιμες. Με άλλα λόγια, η λειτουργία των κανόνων θα έπρεπε να συνίσταται στη ρύθμιση της επεξεργασίας των δεδομένων και όχι των τεχνολογιών μέσω των οποίων τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται. Για τους λόγους αυτούς θα ήταν ίσως προτιμότερο να προχωρήσει η Επιτροπή στην αναθεώρηση της μητρικής οδηγίας : η λύση αυτή θα εξασφάλιζε μια μεγαλύτερη συνέπεια και ομοιογένεια της νομοθεσίας, καθώς γνωστές είναι εξ’άλλου και οι δυσκολίες μεταφοράς αμφοτέρων των οδηγιών στα εθνικά δίκαια..

Παρ’όλα αυτά, προτείνεται η έγκριση την πρόταση της Επιτροπής εφ’όσον γίνουν αποδεκτές οριμένες τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή Ελευθεριών, βάσει των οποίων εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται στο ελάχιστο και χρησιμοποιεί ανώνυμα ή ψευδώνυμα δεδομένα, όπου αυτό είναι δυνατό · στην περίπτωση στην οποία τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προστασία, λ.χ., της δημόσιας ασφάλειας στα οποία συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να ενεργούν βάσει ενός ειδικού νόμου, κατανοητού από τους πολίτες. Τα δε μέτρα πρέπει να έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα, να είναι εγκεκριμένα από τις δικαστικές αρχές, να έχουν περιορισμένη διάρκεια, να είναι αναλογικά και να χρειάζονται πράγματι σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επισημαίνεται κατηγορηματικά ότι βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της νομολογίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οποιασδήποτε μορφής γενική ηλεκτρονική επιτήρηση σε ευρεία κλίμακα απαγορεύεται. Ευνόητο είναι ότι η εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται και σε σχέση με την άσκηση νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε ότι αφορά στην κινητή τηλεφωνία, επισημαίνεται ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον συνδρομητή σχετικά με τον τύπο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία καθώς και για το δικαίωμα του να αρνηθεί την επεξεργασία αυτή. Προκειμένου να προστατευθεί το απόρρητο των επικοινωνιών, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την παρεμπόδιση της άνευ αδείας πρόσβασης στις επικοινωνίες, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση δοκιμασμένων εργαλείων κρυπτογράφησης και εξασφάλισης της ανωνυμίας ή της χρήσης ψευδώνυμου · όσο για τους τηλεφωνικούς κατάλογους, υπογραμμίζεται ότι ο συνδρομητής δικαιούται, ατελώς, να παραλείπεται εάν το ζητήσει, όπως και δικαιούται να καθορίσει το βαθμό στον οποίο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα συμπεριληφθούν.

Με άλλες τροπολογίες που εγκρίθηκαν, τέλος, τονίζεται ότι τα τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα δέοντα μέτρα προκειμένου οι εμπορικές επικοινωνίες και μηνύματα να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες αμέσως μόλις ληφθούν από τον συνδρομητή. Ο εισηγητής κατανοεί την πρόθεση καταπολέμησης του spamming (μαζική αποστολή μηνυμάτων), επισημαίνει όμως ότι η αποστολή μηνυμάτων άμεσης εμπορικής προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να θεωρηθεί θεμιτή εμπορική δραστηριότητα και πάντως όχι «spamming » εφόσον o αποδέκτης του, οχληρού έστω, μηνύματος μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του. Ωστόσο, η πρακτική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για σκοπούς άμεσης εμπορίας όπου αποκρύπτεται η ταυτότητα του αποστολέα πρέπει να απαγορευτεί.


Γεωργια

Ορεινή γεωργία
Michael EBNER (ΕΛΚ/ΕΔ, I)
23 έτη εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας υπέρ της ορεινής γεωργίας
Έγγρ.: A5-277/2001
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: 06.09.2001

Η έκθεση του κ. Michael EBNER (ΕΛΚ/ΕΔ, I), εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, έχει σαν αντικείμενο την αποτίμηση των μέχρι σήμερα 25 ετών εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας υπέρ της ορεινής γεωργίας. Ενόψει του ότι το 2002 θα είναι το Διεθνές Έτος των Ηνωμένων Εθνών για τα όρη, η έκθεση καλεί, μεταξύ άλλων, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των ορεινών περιφερειών, προβαίνοντας καταρχήν σε ένα σαφή ορισμό του τι είναι αυτές οι ορεινές περιφέρειες. Ζητεί επίσης όπως η οδηγία 268/75 σχετικά με τη γεωργία σε ορισμένες ορεινές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές αναθεωρηθεί, με το σκεπτικό ότι παρόλο που έχει συμβάλει στη μείωση της αποδημίας από την περιφέρεια προς το κέντρο δεν έχει ωστόσο επιτύχει να αντιστρέψει πλήρως αυτήν την τάση.

Η καταβολή επιδοτήσεων στους αγρότες που ασχολούνται με την ορεινή γεωργία θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινοτικής πολιτικής για τις ορεινές περιφέρειες. Ζητείται επίσης, το σύστημα κατ’αποκοπήν καταβολής επιδοτήσεων να επεκταθεί και σε αυτούς τους αγρότες καθώς επίσης και όπως η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατά το 2003 περιλαμβάνει και ένα σχέδιο για διαρθρωτικές ενισχύσεις που θα καλύπτουν τις ορεινές περιφέρειες, οι οποίες, όπως τονίζεται, θα πρέπει να προετοιμασθούν κατάλληλα για τη διεύρυνση.

Ο εισηγητής επιμένει περαιτέρω στην έκθεσή του ότι το γενικό καθεστώς ποσοστώσεων για το γάλα θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει για τους ορεινούς γεωργούς με ενδεχόμενες εξαιρέσεις μόνο για τους μικροπαραγωγούς. Ζητεί επίσης, οι εθνικές ποσοστώσεις να κατανέμονται στη γαλακτοκομική παραγωγή στις ορεινές περιφέρειες ως περιοχές προτεραιότητας, θεωρώντας περαιτέρω ότι οι γεωργοί σε αυτές τις περιφέρειες θα πρέπει να μην υπέχουν την υποχρέωση να πληρώνουν πρόστιμα ή να υφίστανται άλλες ποινές σε περίπτωση που οι ποσοστώσεις αυτές ξεπερνιώνται.

Τέλος, θεωρείται ότι θα πρέπει να υπάρξουν περιφερειακές συμβάσεις κατά το πρότυπο της Σύμβασης των Αλπικών Περιοχών ως μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές ορεινές περιφέρειες της Ευρώπης.


Πολιτισμος

Πολιτιστική συνεργασία στην Ένωση
Giorgio RUFFOLO (ΕΣΚ, I)
Η πολιτιστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έγγρ.: A5-281/2001
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: 04.09.2001

Με την υιοθέτηση της έκθεσης του κ. Giorgio RUFFOLO (ΕΣΚ, I) σχετικά με την πολιτιστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Πολιτισμού ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε όλους τους τομείς της "πολιτιστικής αλυσίδας" αλλά και να υιοθετήσουν ως κοινό στόχο τη διάθεση τουλάχιστον 1% του συνολικού ποσού των δημοσίων εσόδων τους υπέρ της δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων. Παράλληλα, ζητείται από την Επιτροπή η εφ’εξής κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την πολιτιστική πολιτική της Ένωσης αλλά και η επεξεργασία ενός τριετούς προγράμματος συνεργασίας με ειδικούς στόχους (στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η επίτευξη της σύνδεσης μεταξύ πολιτισμού και παιδείας, περιλαμβανομένης της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών γλωσσών, ή η δημιουργία δικτύων διασύνδεσης των πολιτιστικών φορέων). Προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή ενημέρωσης ανάμεσα στις εθνικές πολιτιστικές πολιτικές και την κοινοτική πολιτική προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Πολιτιστικής Συνεργασίας, ενώ επισημαίνεται ότι οι δημοσιονομικές συνέπειες μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο πρόγραμμα Πολιτισμός 2000. Στα πλαίσια της αναθεώρησης του προγράμματος πλαισίου αυτού, πάντως, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των σημείων επαφής ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων του προγράμματος και των εθνικών μέτρων υποστήριξης

Με την ίδια ευκαιρία, ζητείται από την Επιτροπή εξετάσει τις δυνατότητες σύγκλισης των αρχών που διέπουν τη φορολόγηση των έργων τέχνης, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, αλλά και να θεσπίσει ότι, κατά τη δημοπρασία κάθε έργου που χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή το ταμείο συνοχής, αφιερώνεται το 0,1 έως το 0,5% της κοινοτικής χρηματοδότησης στη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων που θα το κοσμούν, υπενθυμίζοντας στους πολίτες την κοινοτική συμμετοχή στο έργο αυτό. Τέλος συνιστάται, εν όψει της επόμενης διάσκεψης κορυφής του ΠΟΕ, να υπογραμμισθεί η θέση της Ένωσης αναφορικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής διάστασης καθώς και να επιβεβαιωθεί η απαγόρευση κατοχής δεσπόζουσας θέσης στο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.


Αναπτυξιακη συνεργασια

Η "βασική" εκπαίδευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες
Glenys KINNOCK (ΕΣΚ, UK)
Η "βασική" εκπαίδευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες ενόψει της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα παιδιά τον Σεπτέμβριο 2001
Έγγρ.: A5-278/2001
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: 06.09.2001

H επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας ενέκρινε την έκθεση της κ. Glenys KINNOCK (ΕΣΚ, UK) σχετικά με τη βασική εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με θέμα τα παιδιά, που αναμένεται να συγκληθεί τον Σεπτέμβριο του 2001. Η κ. KINNOCK, υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Παγκοσμίου Φόρουμ για την Εκπαίδευση που έλαβε χώρα στο Ντακάρ, τονίζει την ανάγκη να αναληφθούν άμεσες δράσεις προς εκπλήρωση των δεσμεύσεων που περιέχονται στο σχετικό Πλαίσιο Δράσης. Καθώς εκτιμάται ότι η δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε όλα τα παιδιά μέχρι 15 ετών, απευθύνεται επιτακτική έκκληση να αναληφθεί πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο για την εκπαίδευση και καλούνται οι δωρήτριες χώρες να καταρτίσουν επειγόντως ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αυτής πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, η επιτροπή Ανάπτυξης ζητεί να παρασχεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση μέσω ενισχύσεων και ανακούφισης του βάρους του δημόσιου χρέους, ύψους τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, που θα πρέπει να εστιάζεται ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες · το δε ΔΝΤ καθώς και η Παγκόσμια Τράπεζα οφείλουν να μεταρρυθμίσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της διαρθρωτικής προσαρμογής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα υποστηρίζουν και δεν θα υπονομεύουν τη δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντως, πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους προκειμένου να εκπληρώσει τα συντονιστικά της καθήκοντα, ούτως ώστε να ηγηθεί η ΕΕ της ανάπτυξης μιας καινοτόμου εταιρικής σχέσης μεταξύ των κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να κινητοποιήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για την πρωτοβουλία «εκπαίδευση για όλους». Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών · άλλες πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αφορούν στην πανδημία του ιού HIV/AIDS, που είχε καταστροφικές συνέπειες στο σχολικό σύστημα πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, ή ακόμη στην κοινωνική επανένταξη των πρώην παιδιών-στρατιώτες. Τέλος, η κ. ΚΙΝΝΟCK χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε πρόσφατα η Επιτροπή να ενσωματώσει μια προοπτική για τα δικαιώματα του παιδιού στα μέσα αναπτυξιακής συνεργασίας της Κοινότητας και καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις Συνθήκες μια νομική βάση για την προστασία των παιδιών σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές.


Αναφορες

Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών
Felipe CAMISÓN ASENSIO (ΕΛΚ/ΕΔ, E)
Οι εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά της διάρκειας του κοινοβουλευτικού έτους 2000-2001
Έγγρ.: A5-236/2001
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: 06.09.2001

Εγκρίθηκε από την επιτροπή Αναφορών η ετήσια έκθεση σχετικά με τις εργασίες της κατά το κοινοβουλευτικό έτος 2000-2001 την οποία εισηγήθηκε ο κ. Felipe CAMISÓN ASENSIO (ΕΛΚ/ΕΔ, E). Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση τον κανονισμό, η Επιτροπή Αναφορών συντάσσει λεπτομερή ετήσια έκθεση η οποία αφορά τα μέτρα τα οποία έλαβαν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή σχετικά με τις αναφορές που τους διαβίβασε το Κοινοβούλιο · από το 1985, που οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την υπεράσπιση των νομίμων συμφερόντων τους, έχουν παραληφθεί άνω των 10.000 αναφορών, γεγονός που αναδεικνύει σαφέστατα την έμπρακτη σημασία που αποκτά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους απλούς πολίτες. Οι νευραλγικοί τομείς που απασχολούν τους πολίτες παραμένουν κατά βάση οι ακόλουθοι: η κοινωνική προστασία, το περιβάλλον, η ελεύθερη κυκλοφορία (προσώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων), η φορολογία, η αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων, η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων κ.ά.

Κατά συνέπεια, στην έκθεση διαπιστώνεται ότι το δικαίωμα του αναφέρεσθαι, το οποίο κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες, συνιστά ένα αποτελεσματικό σύστημα διατήρησης της επαφής των θεσμικών οργάνων με τους πολίτες, καθώς ο θεσμός της υποβολής αναφορών, όπως και η δυνατότητα κατάθεσης καταγγελιών ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αποτελούν τις δύο μοναδικές μεθόδους που προσφέρονται στους πολίτες ώστε αυτοί να επισημάνουν τις ελλείψεις της κοινοτικής νομοθεσίας και να καταγγείλουν περιπτώσεις μη εφαρμογής διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. Βάσει αυτού του σκεπτικού, η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή επί θεμάτων όπως η εκπόνηση ενός Κώδικα Χρηστής Διοικητικής Συμπεριφοράς, ή η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων.

Μολαταύτα, το γεγονός παραμένει ότι , συχνά οι πολίτες που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν λαμβάνουν τόσο έγκαιρα όσο θα επιθυμούσαν μια κατάλληλη απάντηση. Συνίσταται λοιπόν όπως το ζήτημα της υποβολής αναφορών περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της προβλεπόμενης συνέλευσης για τη μελλοντική οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στο καθημερινό έργο των κοινοτικών θεσμικών οργάνων· πράγματι, άπαξ και διαπιστωθεί μια παράβαση των αρχών που διέπουν την κοινοτική νομοθεσία από πλευράς των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη από την Συνθήκη να κινεί διαδικασίες κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Επαναλαμβάνεται επίσης το παλαιότερο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να προβεί στη δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών που θα χρησιμεύουν ως νομολογία στο πλαίσιο της εξέτασης των αναφορών, παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε αυτές μέσω του Διαδικτύου.

Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες των πολιτών να προκαλούν τη θέσπιση νομοθεσίας μέσω αναφορών και συνίσταται η κατάρτιση μιας νέας διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την εξέταση των αναφορών, με την καθιέρωση υποχρεωτικών προθεσμιών που θα πρέπει να τηρούνται. Τέλος, ο κ. CAMISÓN ASENSIO συνιστά να δρομολογηθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, ένα εκπαιδευτικό και ενημερωτικό έργο με αντικείμενο το δικαίωμα του αναφέρεσθαι των πολιτών, στο πλαίσιο του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία της αντίστοιχης ιστοθέσης στο Διαδίκτυο, ενώ επισημαίνεται ότι, υπό το φως της εμπειρίας, η πρακτική της χρησιμοποίησης εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας, αποτελεί το πλέον ενδεδειγμένο και πρόσφορο μέσο που διαθέτει η η Επιτροπή Αναφορών και γι’ αυτό θα πρέπει να επεκταθεί η πρακτική αυτή στο μέλλον.


Διαμεσολαβητης

Αλλαγές στο καταστατικό του Διαμεσολαβητή
Teresa ALMEIDA GARRETT (ΕΛΚ/ΕΔ, P)
Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού του Διαμεσολαβητή
Έγγρ.: A5-240/2001
Διαδικασία: Διοργανική συμφωνία
Συζήτηση: 06.09.2001

Η έκθεση της κ. Teresa ALMEIDA GARRETT (ΕΛΚ/ΕΔ, P), την οποία πρόσφατα υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία η Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων, εξετάζει την αναγκαιότητα τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού του Διαμεσολαβητή, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές που θεωρούνται αναγκαίες για την ενίσχυση των εξουσιών έρευνας του Διαμεσολαβητή καθώς επίσης και για να καταστεί η κοινοτική διοίκηση πιο διαφανής.

Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αλλαγές που έχουν ζητηθεί από τον ίδιο το Διαμεσολαβητή, αναμένεται να οδηγήσουν σε δραστική ενίσχυση των εξουσιών του, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα καθώς και το δικαίωμα να προβαίνει σε ακροάσεις κοινοτικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Κοινότητας δεν μπορούν να αρνηθούν στο Διαμεσολαβητή την παροχή των πληροφοριών που θα τους ζητήσει, ενώ είναι επίσης υποχρεωμένα να του επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους, εκτός και εάν πρόκειται για εξαιρετικά αιτιολογημένες περιπτώσεις απορρήτου. Σε ό,τι αφορά όμως στην πρόσβαση στα έγγραφα των χωρών μελών, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο στην περίπτωση που ενημερωθεί προηγουμένως η χώρα μέλος. Επίσης, στην περίπτωση εγγράφων μίας χώρας μέλους που καλύπτονται από τις εθνικές διατάξεις απορρήτου, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μόνο αφού προηγουμένως λάβει την προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης χώρας.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο Διαμεσολαβητής και το επιτελείο του υπάγονται στην υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου, κάτι το οποίο επιτρέπει να υπάρξει μία πιο διαφανής προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Συγκεκριμένα, ο Διαμεσολαβητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, ανεξαρτήτως μορφής (γραπτά, ηλεκτρονικά, ηχητικά, οπτικά κλπ). Στην περίπτωση εγγράφου μίας χώρας μέλος, για το οποίο η εν λόγω χώρα επιθυμεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση το κοινό σε αυτό, η εν λόγω χώρα μέλος θα πρέπει να ενημερώνεται. Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ένα έγγραφο χαρακτηρίζεται σαν απόρρητο ή εμπιστευτικό, ανεξαρτήτως προέλευσης, ο Διαμεσολαβητής δεν θα μπορεί να αποκαλύπτει το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με τη γνώμη της εισηγήτριας, η απαίτηση ο Διαμεσολαβητής να μην αποκαλύπτει το περιεχόμενο του εγγράφου, θα πρέπει να θεωρείται επαρκής. Τα έγγραφα θα μπορούν να τηρούνται εμπιστευτικά ή μυστικά χωρίς παράλληλα να πλήττεται η εμπιστοσύνη του πολίτη στη δράση του Διαμεσολαβητή, εφόσον θα γνωρίζει ότι ο Διαμεσολαβητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία για τη διενέργεια των ερευνών του.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της διενέργειας ακροάσεων των κοινοτικών αξιωματούχων, το προσωπικό των κοινοτικών οργάνων θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να καταθέτει εφόσον αυτό του ζητηθεί από το Διαμεσολαβητή. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι το προσωπικό θα καταθέτει εκ μέρους ή σύμφωνα με οδηγίες που θα έχει λάβει από τη διοίκησή του, ενώ θα συνεχίζει να δεσμεύεται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτό αποτελεί έναν απαράδεκτο περιορισμό των εξουσιών έρευνας του Διαμεσολαβητή, και προτείνει ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι των κοινοτικών οργάνων να πρέπει απλά να παρέχουν πλήρη και αληθινή πληροφόρηση στο Διαμεσολαβητή.


Ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2000)
Herbert BÖSCH (ΕΣΚ, A)
Ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2000
Έγγρ.: A5-280/2001
Διαδικασία:
Συζήτηση: 06.09.2001

Με την έγκριση της ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2000), εκ μέρους του κ. Herbert BÖSCH (ΕΣΚ, A) η Επιτροπή Αναφορών επισημαίνει ότι, βάσει του Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, "κάθε πολίτης της Ένωσης (…) έχει το δικαίωμα να προσφεύγει στον Διαμεσολαβητή της Ένωσης σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών". Καθώς η σημαντικότερη αποστολή του Διαμεσολαβητή συνίσταται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, κρίνονται ως απαραίτητες και πολύτιμες για το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου οι ειδικές εκθέσεις του. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η πολιτική της ενημέρωσης των κοινοτικών οργάνων προς όφελος των πολιτών της Ένωσης, όσον αφορά τις αναφορές που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις καταγγελίες που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή, πρέπει να βελτιωθεί: έτσι ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο, προκειμένου να είναι προσπελάσιμη η πολύ κατατοπιστική έκθεση που συνέταξε ο Διαμεσολαβητής, να δημοσιευτεί περίληψή της που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, μέσω του Διαδικτύου.

Η επιτροπή συμμερίζεται την άποψη σύμφωνα με την οποία πρέπει να εντατικοποιηθεί η συνεργασία του Διαμεσολαβητή με την Επιτροπή Αναφορών, διαπιστώνοντας ότι οι περισσότερες έρευνες του κατευθύνονται κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - κάτι το αναμενόμενο δεδομένου ότι η Επιτροπή αποτελεί το διοικητικό όργανο που χειρίζεται το σύνολο των κοινοτικών πολιτικών · πρέπει πάντως να εξασφαλισθεί ότι οι κοινοτικές υπηρεσίες θα μεριμνούν εντός λογικής προθεσμίας για την επίλυση των όποιων προβλημάτων. Εν κατακλείδι, ο εισηγητής καλεί τον Διαμεσολαβητή να υποβάλλει ειδική έκθεση σχετικά με το απόρρητο των εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή κοινοτικών υπηρεσιών και τον ενθαρρύνει να φροντίσει ώστε οι υπό ένταξη χώρες να θεσπίσουν το λειτούργημα του διαμεσολαβητή για την παρακολούθηση των διοικητικών δυσλειτουργιών.


Κώδικας Καλής Διοικητικής Συμπεριφοράς και η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σ'αυτόν
 
Roy PERRY (ΕΛΚ/ΕΔ, UK)
Έγγρ.: A5-245/2001
Διαδικασία: Mη νομοθετική διαβούλευση
Συζήτηση: 06.09.2001

Με την έγκριση της έκθεσης του κ. Roy PERRY (ΕΛΚ/ΕΔ, UK) με θέμα την ειδική έκθεση του διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με την ύπαρξη Κώδικα Καλής Διοικητικής Συμπεριφοράς στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς, η Επιτροπή Αναφορών υπογραμμίζει κατ’αρχήν ότι είναι υψίστης σημασίας να ισχύει ο ίδιος κώδικας για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται ότι ο κώδικας που υπέβαλε ο διαμεσολαβητής αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση που βασίζεται σε ενδελεχή έρευνα και πολύ προσεκτική εξέταση · μολαταύτα, ο εισηγτής επισημαίνει ότι, προκειμένου να είναι και τα 28 άρθρα του νομικώς δεσμευτικά, είναι απαραίτητο η πρόταση αυτή να λάβει τη μορφή κανονισμού, όπως προτείνει ο ίδιος ο διαμεσολαβητής, χρησιμοποιώντας την νομική βάση που παρέχει το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ αλλά και βασίζοντας τον κώδικα στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο καθώς και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ενώσεως, που κατοχυρώνει το Δικαίωμα χρηστής διοίκησης.

Επίσης, με τροπολογίες που πρότεινε ο εισηγητής και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών, επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι κύριες αρχές για την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση στις σχέσεις της με τους πολίτες θα είναι οι έννοιες ανοικτός χαρακτήρας, δίκαιη μεταχείριση, νομιμοφροσύνη και έλλειψη καταχρήσεως εξουσίας. Παράλληλα, άλλες τροποποιήσεις εισάγονται για να διευκολύνουν τη θέση του υπαλλήλου που έρχεται σε επαφή με το κοινό (front desk official), όσον αφορά τους ανωτέρους του, παρέχοντας τη δυνατότητα στον υπάλληλο – εάν ποτέ διεπράττετο σφάλμα – να ζητήσει συγγνώμη και να προβεί στη δέουσα αποκατάσταση της ζημίας που ενδεχομένως προεκλήθη. Επισημαίνεται πάντως ιδιαίτερα ότι ο υπάλληλος οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ μελών του κοινού, η οποία να βασίζεται σε εθνικότητα, φύλο, φυλή, χρώμα δέρματος, εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή πεποίθηση, πολιτικά ή άλλα φρονήματα, ιδιότητα του μέλους εθνικής μειονότητας, καταγωγή ή γενετήσιο προσανατολισμό. Τέλος, εφόσον παραστεί ανάγκη, ο υπάλληλος πρέπει να συμβουλεύει το κοινό πώς να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης ένα ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριότητάς του και πώς να παρακολουθήσει τον χειρισμό του ζητήματος αυτού.

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατάσταση στις 28.08.2001

 

B

DK

D

GR

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

Σύνολο

ΕΛΚ/ΕΔ

6

1

53

9

28

21

5

34

2

9

7

9

5

7

36

232

ΕΣΚ

5

3

35

9

24

22

1

16

2

6

7

12

3

6

30

181

ΦΙΛ

5

6

   

3

 

1

8

1

8

   

5

4

11

52

ΠΡΣ/ΕΕΣ

7

 

5

 

4

9

2

2

1

4

2

 

2

2

6

46

ΕΕΑ/ΒΠΑ

 

1

6

7

4

11

 

6

 

1

 

2

1

3

 

42

ΕΕΕ

 

1

     

3

6

9

     

2

     

21

ΕΔΔ

 

4

     

9

     

3

       

2

18

ΤΑΒ

2

       

5

 

12

             

19

ΜΕ

       

1

7

       

5

     

2

15

Σύνολο

25

16

99

25

64

87

15

87

6

31

21

25

16

22

87

626

Πολιτικές Ομάδες

ΕΛΚ/ΕΔ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος/Ευρωπαίων Δημοκρατών

ΕΣΚ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

ΦΙΛ

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών

ΠΡΣ/ΕΕΣ

Ομάδα των Πρασίνων/Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας

ΕΕΑ/ΒΠΑ

Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς

ΕΕΕ

Ομάδα της Ένωσης για την Ευρώπη των Εθνών

ΤΑΒ

Τεχνική Ομάδα των Ανεξαρτήτων Βουλευτών

ΕΔΔ

Ομάδα για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Διαφοράς

ΜΕ

Μη Εγγεγραμμένοι


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Σύνταξη:

Νίκος Τζιώρκας

Γραμματεία:

Δέσποινα Σπαθή

 

Φίλιππος Καμάρης

 

Άννα Χρονοπούλου

   

Βρυξέλλες:

Στρασβούργο:

PHS 6A51

WIC M04/098

B-1047 Bruxelles

BP1024, F-67070 Strasbourg

Τηλ.   (32-2) 284 23 41

       Tηλ.   (33) 3 88 17 43 57

Fax  (32-2) 284 91 71

       Fax (33) 3 88 17 93 55

 

e-mail: typos-el@europarl.eu.int

Internet: http://www.europarl.eu.int/press/index_publi_el.htm

 

Κλείσιμο σύνταξης: Τετάρτη 29 Αυγούστου 2001, 11:38

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Η ημερήσια διάταξη της συνόδου μπορεί να υποστεί αλλαγές την τελευταία στιγμή.

Μια ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου θα λάβει χώρα στην αίθουσα PHS 0Α50, την Παρασκευή πριν από τη σύνοδο, στις 11:00 π.μ.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2001Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου