Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιούνιος 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες, 15/16 Ιουνίου 2006) (συζήτηση)
 3. Υποδοχή
 4. Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1. Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και μεταφορά καταδίκων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2. Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας ***I (ψηφοφορία)
  4.3. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία) * (ψηφοφορία)
  4.4. Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην ΕΚ (ψηφοφορία)
  4.5. Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (ψηφοφορία)
  4.6. Στρατηγική-πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (ψηφοφορία)
  4.7. Βουλγαρία και Ρουμανία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) (ψηφοφορία)
  4.8. Επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) (ψηφοφορία)
 5. Αιτιολογήσεις ψήφου
 6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8. Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (συζήτηση)
 9. Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 10. Μικρά όπλα (συζήτηση)
 11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12. Κοινοί κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***I (συζήτηση)
 13. Η εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης ERTMS/ETCS (συζήτηση)
 14. Η παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς (συζήτηση)
 15. Μέτρα θέσης σε εφαρμογή (επίπεδο 2) της οδηγίας MIFID 2004/39/ΕΚ (συζήτηση)
 16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17. Λήξη της συνεδρίασης


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Josep BORRELL FONTELLES
Πρόεδρος

1.  Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2.  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες, 15/16 Ιουνίου 2006) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και των επομένων βημάτων για την περίοδο προβληματισμού

Προφορική ερώτηση (O-0033/2006 ) που κατέθεσε o Jo Leinen , εξ ονόματος της επιτροπής AFCO, προς την Επιτροπή: Τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού (B6-0208/2006 )

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Jo Leinen αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Hans-Gert Poettering , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Brian Crowley , εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jens-Peter Bonde , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hans-Peter Martin , μη εγγεγραμμένος, και Othmar Karas .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jan Marinus Wiersma , Silvana Koch-Mehrin , Johannes Voggenhuber , Gabriele Zimmer , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk , Mirosław Mariusz Piotrowski , Jean-Marie Le Pen , Timothy Kirkhope , Hannes Swoboda , Karin Riis-Jørgensen , Pierre Jonckheer , Erik Meijer , Konrad Szymański , Bastiaan Belder , Roger Helmer , Gerardo Galeote , Robert Goebbels , Andrew Duff , Bernat Joan i Marí , Jonas Sjöstedt , Roger Knapman , Mario Borghezio , Jacques Toubon , Magda Kósáné Kovács , Bronisław Geremek , Γεώργιος Καρατζαφέρης , Jana Bobošíková , Antonio Tajani , Harlem Désir , Karin Resetarits , Nils Lundgren , Paweł Bartłomiej Piskorski , Bogusław Sonik , Poul Nyrup Rasmussen , Markus Ferber , Genowefa Grabowska , Íñigo Méndez de Vigo , Achille Occhetto , Tunne Kelam , Σταύρος Λαμπρινίδης , Geoffrey Van Orden , Richard Corbett , Margie Sudre , Carlos Carnero González , Francisco José Millán Mon , Riitta Myller , Alexander Stubb , Zsolt László Becsey , Charles Tannock , Hubert Pirker , Παναγιώτης Δημητρίου , Hans Winkler και José Manuel Barroso .

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν βάσει των άρθρων 103, παράγραφος 2, και 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού προς περάτωση της συζήτησης:

Βουλγαρία και Ρουμανία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006)

- André Brie , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , σχετικά με την ετοιμότητα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για την προσχώρησή τους στην ΕΕ (B6-0343/2006 ) ,

- Daniel Cohn-Bendit , Joost Lagendijk , Milan Horáček και Elly de Groen-Kouwenhoven , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , σχετικά με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Ιουνίου 2006 (B6-0344/2006 ) ,

- Nicholson of Winterbourne και Alexander Lambsdorff , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (B6-0345/2006 ) ,

- Geoffrey Van Orden , Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Francisco José Millán Mon , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , σχετικά με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (B6-0346/2006 ) ,

- Konrad Szymański και Inese Vaidere , εξ ονόματος της Ομάδας UEN , σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (B6-0347/2006 ) ,

- Martin Schulz , Jan Marinus Wiersma , Hannes Swoboda , Pierre Moscovici και Alexandra Dobolyi , εξ ονόματος της Ομάδας PSE , σχετικά με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (B6-0348/2006 ) .

Επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006)

- Jo Leinen , εξ ονόματος της επιτροπή AFCO, σχετικά με τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού και την ανάλυση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (B6-0327/2006 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006 και σημείο 4.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006 .


3.  Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος τον κ. M. K. Π. Σάρμα Όλι, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Νεπάλ, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

4.  Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


4.1.  Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και μεταφορά καταδίκων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας όσον αφορά την έκδοση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και τη μεταφορά καταδίκων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS) ] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (A6-0187/2006 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία ( P6_TA(2006)0256 )


4.2.  Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας [COM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD) ] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Frieda Brepoels (A6-0124/2006 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P6_TA(2006)0257 )

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P6_TA(2006)0257 )


4.3.  Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS) ] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Martine Roure (A6-0192/2006 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Martine Roure (εισηγήτρια) επισημαίνει ένα λάθος στην πρόταση ψηφίσματος και υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 29, η οποία κρατείται.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P6_TA(2006)0258 )

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Martine Roure ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Κατόπιν τούτου θεωρείται ότι το θέμα αναπέμπεται για εκ νέου εξέταση από την αρμόδια επιτροπή.


4.4.  Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην ΕΚ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [2006/2062(INI) ] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αδάμος Αδάμου (A6-0176/2006 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P6_TA(2006)0259 )


4.5.  Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) [2006/2007(INI) ] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P6_TA(2006)0260 )


4.6.  Στρατηγική-πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους [2005/2191(INI) ] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

Παρεμβαίνει η Alessandra Mussolini επί προσωπικού θέματος (Ο Πρόεδρος της αφαιρεί το λόγο δεδομένου ότι η παρέμβασή της δεν αναφέρεται σε προσωπικό θέμα).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P6_TA(2006)0261 )


4.7.  Βουλγαρία και Ρουμανία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0343/2006 , B6-0344/2006 , B6-0345/2006 , B6-0346/2006 , B6-0347/2006 και B6-0348/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0343/2006

(αντικαθιστά τις B6-0343/2006 , B6-0345/2006 , B6-0346/2006 , B6-0347/2006 και B6-0348/2006 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Geoffrey Van Orden και Francisco José Millán Mon , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE ,

Martin Schulz , Jan Marinus Wiersma , Hannes Swoboda , Pierre Moscovici και Alexandra Dobolyi , εξ ονόματος της Ομάδας PSE ,

Nicholson of Winterbourne και Alexander Lambsdorff , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE ,

André Brie και Miloslav Ransdorf , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL ,

Konrad Szymański και Inese Vaidere , εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται ( P6_TA(2006)0262 )

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0344/2006 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 6, η οποία κρατείται.


4.8.  Επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0327/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P6_TA(2006)0263 )

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Gerard Batten αμφισβητεί την εγκυρότητα αυτής της ψηφοφορίας επικαλούμενος το άρθρο 35 του Κανονισμού ( Ο Πρόεδρος του αφαιρεί τον λόγο, επειδή η διάταξη αυτή του Κανονισμού εφαρμόζεται αποκλειστικά στις προτάσεις της Επιτροπής ή σε κάθε άλλο έγγραφο νομοθετικού χαρακτήρα)·

- οι Brian Crowley και Dirk Sterckx επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας 2.


5.  Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ιωάννη Βαρβιτσιώτη - A6-0187/2006

- Bruno Gollnisch

Έκθεση Martine Roure - A6-0192/2006

- Andreas Mölzer

Έκθεση Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- Frank Vanhecke

Έκθεση Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- Lasse Lehtinen , Frank Vanhecke , Philip Claeys

Βουλγαρία και Ρουμανία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 15/16 Ιουνίου 2006) - RC-B6-0343/2006

- Andreas Mölzer

Τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) - B6-0327/2006

- Frank Vanhecke

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Brian Crowley επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας σχετικά με τα επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού (B6-0327/2006 ).


6.  Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου:

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση " S é ance en direct ", "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)" και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση με τις διορθώσεις ψήφου θα κλείνει για να μεταφράζεται και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα .

Προθέσεις ψήφου:

Εκφρασθείσες προθέσεις ψήφου

Έκθεση Giuseppe Gargani - A6-0172/2006

- παράγραφος 2

   υπέρ: Lissy Gröner

- παράγραφος 4

   υπέρ: Rainer Wieland

- ψήφισμα (σύνολο)

   υπέρ: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου , Anders Wijkman

Έκθεση Tatjana Ždanoka - A6-0189/2006

- ψήφισμα (σύνολο)

   υπέρ: Mathieu Grosch

Επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού - B6-0327/2006

- τροπολογία 1

   κατά: John Attard-Montalto

- παράγραφος 2, 2° μέρος

   υπέρ: John Attard-Montalto , Hubert Pirker , Alain Lipietz , Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

   κατά: Jeffrey Titford

- τροπολογία 11

   υπέρ: Claude Turmes

- παράγραφος 7, 2° μέρος

   υπέρ: Inger Segelström

   κατά: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

- ψήφισμα (σύνολο)

   υπέρ: Zita Pleštinská

Η Maria Berger γνωστοποιεί ότι δεν έλαβε μέρος στις πρώτες ψηφοφορίες, διότι δεν λειτούργησε το μηχάνημά της.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Janusz ONYSZKIEWICZ
Αντιπρόεδρος

7.  Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8.  Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0041/2006 ) που κατέθεσαν οι Anders Wijkman , John Bowis και Karl-Heinz Florenz , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0209/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0042/2006 )που κατέθεσαν οι Anders Wijkman , John Bowis και Karl-Heinz Florenz , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0210/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0043/2006 ) που κατέθεσε ο Chris Davies , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0211/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0044/2006 )που κατέθεσε ο Chris Davies , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0212/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0045/2006 ) που κατέθεσε η Satu Hassi , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0213/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0046/2006 ) που κατέθεσε η Satu Hassi , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0214/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0047/2006 )που κατέθεσαν οι Αδάμος Αδάμου και Jonas Sjöstedt , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0215/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0048/2006 ) που κατέθεσαν οι Αδάμος Αδάμου και Jonas Sjöstedt , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0216/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0050/2006 ) που κατέθεσε ο Johannes Blokland , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM , προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0217/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0051/2006 ) που κατέθεσε ο Johannes Blokland , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM , προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0218/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0052/2006 ) που κατέθεσε ο Guido Sacconi , εξ ονόματος της Ομάδας PSE , προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0219/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0053/2006 ) που κατέθεσε ο Guido Sacconi , εξ ονόματος της Ομάδας PSE , προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0220/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0056/2006 ) που κατέθεσε ο Liam Aylward , εξ ονόματος της Ομάδας UEN , προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0222/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0057/2006 ) που κατέθεσε ο Liam Aylward , εξ ονόματος της Ομάδας UEN , προς την Επιτροπή: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B6-0223/2006 )

Ο Anders Wijkman αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0209/2006 και B6-0210/2006 .

Ο Chris Davies αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0211/2006 και B6-0212/2006 .

Η Satu Hassi αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0213/2006 και B6-0214/2006 .

Ο Αδάμος Αδάμου αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0215/2006 και B6-0216/2006 .

Ο Johannes Blokland αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0217/2006 και B6-0218/2006 .

Ο Guido Sacconi αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0219/2006 και B6-0220/2006 .

Ο Alessandro Foglietta (αναπλ.) αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B6-0222/2006 και B6-0223/2006 .

Ο Josef Pröll (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις B6-0209/2006 , B6-0211/2006 , B6-0213/2006 , B6-0215/2006 , B6-0217/2006 , B6-0219/2006 και B6-0222/2006 .

Ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις προφορικές ερωτήσεις B6-0210/2006 , B6-0212/2006 , B6-0214/2006 , B6-0216/2006 , B6-0218/2006 , B6-0220/2006 και B6-0223/2006 .

Παρεμβαίνουν οι Cristina Gutiérrez-Cortines , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Riitta Myller , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Alessandro Battilocchio , μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête , Gyula Hegyi , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf , Jean-Claude Martinez , Charlotte Cederschiöld , Britta Thomsen , Marie Anne Isler Béguin και András Gyürk .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carl Schlyter , Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου , Josef Pröll και Joe Borg .

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Karl-Heinz Florenz , John Bowis , Anders Wijkman και Françoise Grossetête , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , Anne Ferreira και Guido Sacconi , εξ ονόματος της Ομάδας PSE , Chris Davies , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , Satu Hassi , Elisabeth Schroedter , Carl Schlyter και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , Jonas Sjöstedt , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , Liam Aylward , Alessandro Foglietta και Adriana Poli Bortone , εξ ονόματος της Ομάδας UEN , Johannes Blokland , σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη (B6-0335/2006 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 .


9.  Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις

Παρεμβαίνουν οι Patrick Gaubert , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Wojciech Roszkowski , εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bogdan Pęk , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Maciej Marian Giertych , μη εγγεγραμμένος, Bogusław Sonik , Martine Roure , Frédérique Ries , Bairbre de Brún , Eoin Ryan , Urszula Krupa , Frank Vanhecke , Alexander Stubb , Józef Pinior , Mojca Drčar Murko , Δημήτριος Παπαδημούλης , Jan Tadeusz Masiel , Michael Cashman , Sarah Ludford , Kader Arif , Claude Moraes , Hélène Goudin , Hans Winkler και Vladimír Špidla .

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Patrick Gaubert , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , σχετικά με τις ρατσιστικά υποκινούμενες επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0328/2006 ) ,

- Brian Crowley και Romano Maria La Russa , εξ ονόματος της Ομάδας UEN , σχετικά με την έξαρση της ρατσιστικής βίας στην Ευρώπη (B6-0329/2006 ) ,

- Francis Wurtz , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , σχετικά με την έξαρση της ρατσιστικής βίας στην Ευρώπη (B6-0330/2006 ) ,

- Sophia in 't Veld , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , σχετικά με την έξαρση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (B6-0331/2006 ) ,

- Daniel Cohn-Bendit , Monica Frassoni , Jean Lambert , Gisela Kallenbach και Elisabeth Schroedter , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , σχετικά με το ρατσισμό και την ομοφοβική βία (B6-0332/2006 ) ,

- Martine Roure , Lissy Gröner , Michael Cashman και Claude Moraes , εξ ονόματος της Ομάδας PSE , σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων φραστικής και φυσικής βίας ρατσιστικού και ομοφυλοφοβικού χαρακτήρα στην Ευρώπη (B6-0333/2006 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 .


10.  Μικρά όπλα (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0014/2006 ) που κατέθεσαν οι Elmar Brok και Karl von Wogau , εξ ονόματος της επιτροπής AFET, προς το Συμβούλιο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αναθεωρητική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τα μικρά όπλα που θα πραγματοποιηθεί το 2006 (B6-0225/2006 )

Προφορική ερώτηση (O-0015/2006 ) που κατέθεσαν οι Elmar Brok και Karl von Wogau , εξ ονόματος της επιτροπής AFET, προς την Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αναθεωρητική Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τα μικρά όπλα που θα πραγματοποιηθεί το 2006 (B6-0226/2006 )

Ο Raül Romeva i Rueda (αναπληρώνοντας τους συντάκτες) αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B6-0225/2006 .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B6-0226/2006 .

Παρεμβαίνουν οι Geoffrey Van Orden , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tobias Pflüger , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Richard Howitt .

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Raül Romeva i Rueda , εξ ονόματος της επιτροπής AFET, σχετικά με τα φορητά όπλα και τον ελαφρό οπλισμό, ενόψει της Συνδιάσκεψης Αναθεώρησης του Προγράμματος Δράσης των ΗΕ για την Πρόληψη, την Καταπολέμηση και την Εξάλειψη φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες τις μορφές του, και τη θέσπιση Διεθνούς Συνθήκης για το εμπόριο όπλων (B6-0334/2006 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 .


11.  Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0224/2006 ).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 1 (Bernd Posselt): Ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία  (H-0411/06 ) .

Ο Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt , Reinhard Rack και Andreas Mölzer .

Ερώτηση 2 (Robert Evans): Εμπορία ανθρώπινων οργάνων και ιστών  (H-0424/06 ) .

Ο Hans Winkler απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Richard Howitt (αναπλ. συντάκτη) .

Ερώτηση 3 (Gay Mitchell): Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν  (H-0446/06 ) .

Ο Hans Winkler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell , Piia-Noora Kauppi και Andreas Mölzer .

Ερώτηση 4 (Miguel Angel Martínez Martínez): Στρατηγική για την Αφρική, την ανάπτυξη και τη μετανάστευση  (H-0465/06 ) .

Ο Hans Winkler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Miguel Angel Martínez Martínez , Gay Mitchell και Reinhard Rack .

Ερώτηση 5 (Laima Liucija Andrikienė): Η μελλοντική πολιτική της ΕΕ σε σχέση με την πρόσφατα υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων  (H-0497/06 ) .

Ο Hans Winkler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Laima Liucija Andrikienė , Justas Vincas Paleckis και Alexander Stubb .

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 6 (Fiona Hall): Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων  (H-0055/06 ) .

Ερώτηση 7 (Agnes Schierhuber): Βιομάζα και βιοκαύσιμα  (H-0494/06 ) .

Ο Josef Pröll (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Fiona Hall , Agnes Schierhuber , Γεώργιος Παπαστάμκος , Glenis Willmott και Andreas Mölzer .

Η ερώτηση 8 αποσύρεται.

Ερώτηση 9 (Othmar Karas): Εκπομπές ρύπων για τα επιβατικά οχήματα  (H-0495/06 ) .

Ο Josef Pröll απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Othmar Karas και Paul Rübig .

Ερώτηση 10 (Seán Ó Neachtain): Ενίσχυση των προγραμμάτων δασοκομίας στην Ευρώπη  (H-0416/06 ) .

Ο Josef Pröll απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Seán Ó Neachtain .

Ερώτηση 11 (Emanuel Jardim Fernandes): Ευρωπαϊκή δασική στρατηγική  (H-0501/06 ) .

Ο Josef Pröll απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Emanuel Jardim Fernandes και Reinhard Rack .

Ερώτηση 12 (Péter Olajos): Σχηματισμός αφρού στα ύδατα του ποταμού Rába  (H-0075/06 ) .

Ο Josef Pröll απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Péter Olajos και Paul Rübig .

Ερώτηση 13 (Αντωνίου Τρακατέλλη): Εφαρμογή της περιβαλλοντικής προστασίας της Μεσογείου στην ΕΕ και στις χώρες της Μεσογείου μέσα από τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τη Διαδικασία Βαρκελώνης  (H-0293/06 ) .

Ο Josef Pröll απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Αντώνιου Τρακατέλλη.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά ).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

12.  Κοινοί κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας [COM(2005)0429 - C6-0290/2005 - 2005/0191(COD) ] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0194/2006 )

Παρεμβαίνει o Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) .

Ο Paolo Costa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Romano Maria La Russa (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Philip Bradbourn , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Saïd El Khadraoui , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski , εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Georg Jarzembowski , Inger Segelström , Κυριάκος Τριανταφυλλίδης , Stanisław Jałowiecki , Inés Ayala Sender , Christine De Veyrac , Bogusław Liberadzki και Jacques Barrot .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 .


13.  Η εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης ERTMS/ETCS (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης ERTMS/ETCS [2005/2168(INI) ] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A6-0183/2006 )

Ο Michael Cramer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει o Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) .

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jörg Leichtfried , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Dirk Sterckx , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Erik Meijer , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Johannes Blokland , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Reinhard Rack , Gilles Savary , Arūnas Degutis , Marta Vincenzi , Inés Ayala Sender , Saïd El Khadraoui και Jacques Barrot .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 .


14.  Η παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς παράκτιας αλιείας [2004/2264(INI) ] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006 )

Ο Seán Ó Neachtain παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει o Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής) .

Παρεμβαίνουν οι Teresa Riera Madurell (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Carmen Fraga Estévez , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Dirk Sterckx , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ian Hudghton , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sebastiano (Nello) Musumeci , εξ ονόματος της Ομάδας UEN, James Hugh Allister , μη εγγεγραμμένος, Neil Parish , Paulo Casaca , Leopold Józef Rutowicz , Iles Braghetto , Σταύρος Αρναουτάκης , Zdzisław Kazimierz Chmielewski , Ιωάννης Γκλαβάκης και Joe Borg .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 .


15.  Μέτρα θέσης σε εφαρμογή (επίπεδο 2) της οδηγίας MIFID 2004/39/ΕΚ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα θέσης σε εφαρμογή (επίπεδο 2) της οδηγίας MIFID 2004/39/ΕΚ

O Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pervenche Berès , εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alexander Radwan , Ieke van den Burg και Joe Borg .

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Piia-Noora Kauppi , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , Ieke van den Burg και Pervenche Berès , εξ ονόματος της Ομάδας PSE , Margarita Starkevičiūtė , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , Alain Lipietz , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , Sahra Wagenknecht , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , Guntars Krasts , εξ ονόματος της Ομάδας UEN , σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (B6-0371/2006 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 .


16.  Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 374.611/OJJE).


17.  Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Julian Priestley

Miroslav Ouzký

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιανουάριος 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου