Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικάΆλλες μορφές έκδοσης
Τετάρτη 14 Ιούνιος 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες, 15/16 Ιουνίου 2006) (συζήτηση)
 3.Υποδοχή
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και μεταφορά καταδίκων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας ***I (ψηφοφορία)
  4.3.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία) * (ψηφοφορία)
  4.4.Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην ΕΚ (ψηφοφορία)
  4.5.Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (ψηφοφορία)
  4.6.Στρατηγική-πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (ψηφοφορία)
  4.7.Βουλγαρία και Ρουμανία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) (ψηφοφορία)
  4.8.Επόμενα βήματα για την περίοδο προβληματισμού (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (συζήτηση)
 9.Αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 10.Μικρά όπλα (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Κοινοί κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας***I (συζήτηση)
 13.Η εγκατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης ERTMS/ETCS (συζήτηση)
 14.Η παράκτια αλιεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς (συζήτηση)
 15.Μέτρα θέσης σε εφαρμογή (επίπεδο 2) της οδηγίας MIFID 2004/39/ΕΚ (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (188 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (124 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (298 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (920 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (234 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (171 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (634 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιανουάριος 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου