Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0073/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0073/2007

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0145

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Ποινικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Nicola Zingaretti παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι: David Hammerstein (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Rainer Wieland (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Hans-Peter Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toine Manders, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Jacques Toubon και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet και Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου