Seznam 
Zápis
Pondělí 23. duben 2007 - ŠtrasburkKonečné znění
1. Pokračování zasedání
 2. Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3. Prohlášení předsednictva
 4. Předložení dokumentů
 5. Texty smluv dodané Radou
 6. Rozhodnutí o určitých dokumentech
 7. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 8. Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)
 9. Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 10. Složení Parlamentu
 11. Členství ve výborech a delegacích
 12. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
 13. Plán práce
 14. Prohlášení o finančních zájmech
 15. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16. Platební služby ve vnitřním trhu ***I (rozprava)
 17. Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I (rozprava)
 18. Trestní opatření k prosazování práv duševníhi vlastnictví ***I (rozprava)
 19. Důsledky budoucích rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti (rozprava)
 20. Rozpočet na rok 2008: roční strategické priority Komise (rozprava)
 21. Kvóty na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska * (rozprava)
 22. Režim kvót pro výrobu bramborového škrobu * (rozprava)
 23. Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (Zelená kniha) (rozprava)
 24. Pořad jednání příštího zasedání
 25. Ukončení zasedání


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1.  Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2.  Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


3.  Prohlášení předsednictva

Předseda jménem Parlamentu odsoudil incident, při kterém dne 18. dubna 2007 zahynuli tři zaměstnanci křesťanského vydavatelství v Malatji (Turecko). Vyzval turecké orgány, aby podnikly všechny kroky potřebné k dopadení a k potrestání pachatelů.

°
° ° °

Předseda dále vyjádřil jménem Parlamentu upřímnou soustrast občanům Ruské federace s ohledem na úmrtí bývalého ruského prezidenta Borise Jelcina.


4.  Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP) (KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS) ) - výbor TRAN - Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod (KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD) ) - výbor TRAN - Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0063/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD) ) - výbor TRAN - Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007 )

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o otevření celních kvót na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska za účelem zásobování pro hospodářské roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 (KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS) ) - výbor AGRI - Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (KOM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD) ) - výbor JURI - Zpravodaj: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007 )

- Zpráva o situaci žen se zdravotním postižením v Evropské unii (2006/2277(INI) ) - výbor FEMM - Zpravodajka: Esther Herranz García (A6-0075/2007 )

- Zpráva o veřejných financích v HMU v roce 2006 (2007/2004(INI) ) - výbor ECON - Zpravodaj: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování (KOM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD) ) - výbor ECON - Zpravodajka: Sharon Bowles (A6-0077/2007 )

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS) ) - výbor PECH - Zpravodajka: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES (KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD) ) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění (KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD) ) - výbor EMPL - Zpravodajka: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD) ) - výbor TRAN - Zpravodajka: Dominique Vlasto (A6-0081/2007 )

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně ustanovení týkajících se Soudního dvora v oblastech upravených hlavou IV třetí části Smlouvy o založení Evropského společenství (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS) ) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A6-0082/2007 )

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion na období 2007 až 2013 (KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) ) - výbor PECH - Zpravodaj: Duarte Freitas (A6-0083/2007 )

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (KOM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS) ) - výbor PECH - Zpravodaj: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD) ) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dirk Sterckx (A6-0086/2007 )

- Zpráva o důsledcích budoucího rozšiřování na účinnost politiky soudržnosti (2006/2107(INI) ) - výbor REGI - Zpravodaj: Markus Pieper (A6-0087/2007 )

- Zpráva o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích na období 2006 – 2009 (2006/2232(INI) ) - výbor ENVI - Zpravodaj: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007 )

- Zpráva o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2006 (2006/2288(INI) ) - výbor AFET - Zpravodaj: Hannes Swoboda (A6-0092/2007 )

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS) ) - výbor TRAN - Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0093/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl I – Evropský parlament (SEK(2006)0915 [[02]] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A6-0094/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2005 - Oddíl III – Komise (SEK(2006)0915 [[01]] - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2005 (N6-0021/2006 - C6-0386/2006 - 2006/2153(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0097/2007 )

- Zpráva o absolutoriu za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2005 (N6-0022/2006 - C6-0387/2006 - 2006/2154(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0098/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2005 (N6-0029/2006 - C6-0394/2006 - 2006/2161(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0099/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2005 (N6-0025/2006 - C6-0390/2006 - 2006/2157(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0100/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2005 (N6-0028/2006 - C6-0393/2006 - 2006/2160(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0101/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2005 (N6-0036/2006 - C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0102/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2005 (N6-0026/2006 - C6-0391/2006 - 2006/2158(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0103/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl VIIIA - Evropský veřejný ochránce práv (SEK(2006)0915 [[08]] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0104/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2005 (N6-0027/2006 - C6-0392/2006 - 2006/2159(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0105/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl VII - Výbor regionů (SEK(2006)0915 [[07]] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0106/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl V – Účetní dvůr (SEK(2006)0915 [[05]] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0107/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl II – Rada (SEK(2006)0915 [[03]] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0108/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl IV – Soudní dvůr (SEK(2006)0915 [[04]] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0109/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (SEK(2006)0915 [[06]] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0110/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2005 - Oddíl VIIIB – Evropský inspektor ochrany údajů (SEK(2006)0915 [[09]] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Daniel Caspary (A6-0111/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2005 (N6-0034/2006 - C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0112/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2005 (N6-0031/2006 - C6-0396/2006 - 2006/2163(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0113/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2005 (N6-0032/2006 - C6-0397/2006 - 2006/2164(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0114/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu šestého, sedmého, osmého a devátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2005 (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006 - 2006/2169(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodaj: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2005 (N6-0023/2006 - C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0116/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013) (KOM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD) ) - výbor ECON - Zpravodaj: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2005 (N6-0024/2006 - C6-0389/2006 - 2006/2156(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0118/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2005 (N6-0035/2006 - C6-0400/2006 - 2006/2167(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0119/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotce pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2005 (N6-0030/2006 - C6-0395/2006 - 2006/2162(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0120/2007 )

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2005 (N6-0033/2006 - C6-0398/2006 - 2006/2165(DEC) ) - výbor CONT - Zpravodajka: Edit Herczog (A6-0121/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (KOM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD) ) - výbor ECON - Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007 )

- Zpráva o roční politické strategii Komise pro rozpočtový proces pro rok 2008 - Oddíl III – Komise (2007/2017(BUD) ) - výbor BUDG - Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007 )

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření rámcové dohody jménem Evropského společenství o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokolu o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k rámcové dohodě o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti (KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS) ) - výbor ITRE - Zpravodaj: Vladimír Remek (A6-0126/2007 )

- Zpráva o výroční zprávě o lidských právech ve světě v roce 2006 a o politice EU v oblasti lidských práv (2007/2020(INI) ) - výbor AFET - Zpravodaj: Simon Coveney (A6-0128/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (kodifikované znění) (KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD) ) - výbor JURI - Zpravodaj: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007 )

- Zpráva o Zelené knize: Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (2006/2207(INI) ) - výbor ECON - Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 )

- ***II Doporučení pro druhé čtení ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD) ) - výbor TRAN - Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0134/2007 )

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje mechanismus k vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus (KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD) ) - výbor LIBE - Zpravodaj: Gérard Deprez (A6-0135/2007 )

- * Zpráva o podnětu Finské republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS) ) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007 )

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu (KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS) ) - výbor AGRI - Zpravodaj: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007 )

- Zpráva o žádosti o zbavení imunity Vurala Ögera (2006/2198(IMM) ) - výbor JURI - Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007 )

2) od poslanců

2.1) otázky k ústnímu zodpovězení pro dobu vyhrazenou pro otázky (článek 109 jednacího řádu) (B6-0017/2007 )

Radě:

- Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Bushill-Matthews Philip, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Papastamkos Georgios, Goudin Hélène, Seppänen Esko, Davies Chris, Hutchinson Alain, Evans Robert, Karatzaferis Georgios, Zappalà Stefano, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Van Hecke Johan, Dillen Koenraad, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Bozkurt Emine, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro

Komisi:

Hutchinson Alain, Guardans Cambó Ignasi, Protasiewicz Jacek, Dimitrov Martin, Ryan Eoin, Susta Gianluca, De Rossa Proinsias, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Willmott Glenis, van Nistelrooij Lambert, Papastamkos Georgios, Starkevičiūtė Margarita, Paleckis Justas Vincas, Dimitrov Konstantin, Ebner Michl, Arnaoutakis Stavros, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Bushill-Matthews Philip, Posselt Bernd, Stoyanov Dimitar, Dillen Koenraad, Florenz Karl-Heinz, Pflüger Tobias, Holm Jens, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Riis-Jørgensen Karin, Davies Chris, Evans Robert, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Yañez-Barnuevo García Luis, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Zappalà Stefano, Figueiredo Ilda, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Vanhecke Frank, El Khadraoui Saïd, Galeote Gerardo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Doyle Avril, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Gyürk András

2.2) návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

– Roberta Angelilli a Cristiana Muscardini: Návrh usnesení o boji proti sexuální turistice (B6-0144/2007 )

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, CULT, TRAN

– Adriana Poli Bortone: Návrh usnesení o podporách pro vytváření zvláštních středisek pro léčbu chronických chorob (B6-0145/2007 )

předáno

příslušný výbor :

ENVI

– Adriana Poli Bortone: Návrh usnesení o nových pravidlech pro program Erasmus (B6-0146/2007 )

předáno

příslušný výbor :

CULT

– Salvador Garriga Polledo: Návrh usnesení o podpoře dobrovolnického sboru vytvořeného v rámci Evropské unie, který bude zasahovat v případě přírodních katastrof na celém světě (B6-0147/2007 )

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG


5.  Texty smluv dodané Radou

Rada předala ověřenou kopii tohoto dokumentu:

– dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Malajsie

o některých aspektech leteckých služeb.


6.  Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zprávy (článek 120 jednacího řádu)

výbor AFCO

Interinstitucionální dohoda o praktickém provádění postupu spolurozhodování (2005/2125(ACI) ) .


7.  Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Věra Flasarová o ustavení dne 19. června Dnem rovnosti žen a mužů, jako významného dne Evropské unie (0039/2007);

- Jens Holm , Rebecca Harms , John Bowis , Martine Roure a Mojca Drčar Murko o vědeckých pokusech na primátech (0040/2007);

- Geoffrey Van Orden , Struan Stevenson , Ivo Strejček , Syed Kamall a Nina Škottová o uspořádání referend o ústavě v každém členském státě (0041/2007),

- Glyn Ford , Bernd Posselt , Viktória Mohácsi , Claude Moraes a Feleknas Uca o rasové nenávisti na internetu (0042/2007);

- Roberto Musacchio , Dimitrios Papadimoulis , Françoise Castex , Maria da Assunção Esteves a Jean Lambert o úloze dobrovolníků a hasičských sborů při záchranných akcích civilní obrany (0043/2007);

- Diana Wallis , Gérard Onesta , Marc Tarabella , Alejo Vidal-Quadras a Dimitrios Papadimoulis o evropské lince tísňového volání 112 (0044/2007);

- Nikolaos Vakalis , Jorgo Chatzimarkakis , David Hammerstein a Pia Elda Locatelli o hospodárném využívání vody ( 0045/2007).


8.  Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Podle čl. 116 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 88, 89, 90, 91/2006, 1, 2, 3, 4, 5/2007 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


9.  Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě usnesení přijatých Parlamentem na prosincovém dílčím zasedání v roce 2006 bylo rozdáno.


10.  Složení Parlamentu

Adrian-Mihai Cioroianu a Ovidiu Ioan Silaghi byli jmenováni členy rumunské vlády s účinnosti od 3. dubna 2007.

Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce jednacího řádu vzal Parlament tato jmenování na vědomí a podle čl. 7 odst. 1 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách oznámil uvolnění poslaneckých mandátů s účinností od 3. dubna 2007.

Paavo Väyrynen byl zvolen poslancem finského parlamentu a byl jmenován členem finské vlády s účinností od 19. dubna 2007.

Parlament vzalo toto jmenování na vědomí a podle čl. 7 odst. 1 a 2 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu s účinností od 19. dubna 2007.

Albert Jan Maat se vzdal mandátu poslance Evropského parlamentu s účinností od 10. dubna 2007.

V souladu s čl. 4 odst. 1 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s účinností od tohoto dne.

°
° ° °

Příslušné nizozemské orgány oznámily jmenování Esther de Langeové, kterou je nahrazen Albert Jan Maat, poslankyní Parlamentu s účinnost í od 12. dubna 2007 .

Příslušné finské orgány oznámily jmenování Samuliho Pohjama, kterým je nahrazen Paavo Väyrynen, poslancem Parlamentu s účinnost í od 23. dubna 2007 .

Příslušné italské orgány oznámily, že zvolení Achilla Occhetta poslancem Evropského parlamentu bylo zrušeno a že uvolněný poslanecký mandát získal Beniamino Donnici. Parlament vzal tato usnesení na vědomí s účinností od 29. března 2007.

Beniamino Donnici mezitím oznámil, že se stal členem skupiny ALDE.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Esther de Lange, Beniamino Donnici et Samuli Pohjamo v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


11.  Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politické skupiny PSE schválil Parlament tato jmenování:

výbor BUDG: Vasile Puşcaş

Delegace pro vztahy se státy jihovýchodní Evropy: Vasile Puşcaş


12.  Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (3670/3/2006 - C6-0111/2007 - 2006/0046(COD) )

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému integrované statistiky sociální ochrany (ESISSO) (3672/4/2006 - C6-0112/2007 – 2006/0004(COD) ).


13.  Plán práce

Na pořadu byl plán práce.

Žádost Rady o naléhavý postup (článek 134 jednacího řádu) :

– Návrh nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů (KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS) )

Odůvodnění žádosti o naléhavý postup:

Důvodem žádosti o naléhavý postup je nutnost vytvořit co nejrychleji nový právní rámec.

Parlament projedná žádost o naléhavý postup na začátku zítřejšího dílčího zasedání.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního a druhého dubnového dílčího zasedání (PE 387.009/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu) :

Zasedání 23.04.2007 26.04.2007

v pondělí

– žádost skupiny PSE, aby se o zprávě Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 ) o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (Zelená kniha) (bod 8 PDOJ) hlasovalo ve středu.

Vystoupil Antolín Sánchez Presedo (zpravodaj) s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil .

v úterý

- beze změn

ve středu

– žádost skupiny ALDE, aby se o zprávě Sharon Bowles (A6-0077/2007 o základních informacích o paritách kupní síly (bod 63 PDOJ) hlasovalo ve čtvrtek v poledne .

Vystoupila Sharon Bowles (zpravodajka) s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil .

– žádost skupiny PSE, aby byla rozprava týkající se prohlášení Komise o posílení evropské legislativy v oblasti informovanosti a konzultace pracovníků (bod 129 PDOJ ) ukončena předložením návrhů usnesení.

Vystoupili Stephen Hughes za skupinu PSE s odůvodněním žádosti a Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE .

Parlament žádost schválil EH (103 pro , 78 proti, 3 zdržení se).

ve čtvrtek

- beze změn

Zasedání 09.05.2007 a 10.05.2007

- beze změn

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


14.  Prohlášení o finančních zájmech

Následující poslanci dosud neaktualizovali svá prohlášení o finančních zájmech za rok 2006 podle přílohy I čl. 2 pátého pododstavce jednacího řádu:

Luis Herrero-Tejedor , Michał Tomasz Kamiński a Michael Henry Nattrass .


15.  Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou politickou otázku, přednesli podle článku 144 jednacího řádu jednominutový projev:

Erna Hennicot-Schoepges , Yannick Vaugrenard , Graham Watson , Zdzisław Zbigniew Podkański , Milan Horáček , Adamos Adamou , Urszula Krupa , Ashley Mote , András Gyürk , Pervenche Berès , Árpád Duka-Zólyomi , Csaba Sándor Tabajdi , Eduard Raul Hellvig , József Szájer , Teresa Riera Madurell , Georgios Papastamkos , Willy Meyer Pleite , Tunne Kelam , Marios Matsakis , László Surján , Mieczysław Edmund Janowski , Pál Schmitt , Panayiotis Demetriou , Danutė Budreikaitė , John Attard-Montalto , Alojz Peterle , Ryszard Czarnecki , Marie Panayotopoulos-Cassiotou , Péter Olajos , Kyriacos Triantaphyllides , Monica Maria Iacob-Ridzi , Umberto Guidoni , Małgorzata Handzlik a Tatjana Ždanoka .

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda


16.  Platební služby ve vnitřním trhu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách ve vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES [KOM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD) ] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006 )

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise) .

Jean-Paul Gauzès uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Mia De Vits (navrhovatelka výboru IMCO), Rainer Wieland (navrhovatel výboru JURI), Alexander Radwan za skupinu PPE-DE, Gianni Pittella za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Dariusz Maciej Grabowski za skupinu UEN, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Piia-Noora Kauppi , Pervenche Berès , Margarita Starkevičiūtė , John Purvis , Ieke van den Burg , Zsolt László Becsey , Silvia-Adriana Ţicău , Karsten Friedrich Hoppenstedt , Corien Wortmann-Kool , Charlie McCreevy a Pervenche Berès .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.26 zápisu ze dne 24.04.2007 .


17.  Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD) ] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007 )

Vystoupil Günter Verheugen (místopředseda Komise) .

PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

Miroslav Mikolášik uvedl zprávu.

Vystoupili: Giles Chichester (navrhovatel výboru ITRE), Hiltrud Breyer (navrhovatelka výboru JURI), John Bowis za skupinu PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu PSE, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Françoise Grossetête , Proinsias De Rossa , Marios Matsakis , Urszula Krupa , Peter Liese , Jorgo Chatzimarkakis , Kathy Sinnott , Antonios Trakatellis , Péter Olajos , John Purvis , Carlo Casini , Bogusław Sonik , Klaus Theo Schröder (úřadující předseda Rady) a Günter Verheugen .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 25.04.2007 .


18.  Trestní opatření k prosazování práv duševníhi vlastnictví ***I (rozprava)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví [KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) ] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007 )

Vystoupil: Günter Verheugen (místopředseda Komise) .

Nicola Zingaretti uvedl zprávu.

Vystoupili: David Hammerstein (navrhovatel výboru ITRE), Rainer Wieland (navrhovatel výboru LIBE), Hans-Peter Mayer za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Toine Manders za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, Jim Allister nezařazený, Jacques Toubon a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg .

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Sharon Bowles , Carl Schlyter , Daniel Strož , Tadeusz Zwiefka , Edith Mastenbroek , Ignasi Guardans Cambó , Maria Badia i Cutchet a Günter Verheugen .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 25.04.2007 .


19.  Důsledky budoucích rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti (rozprava)

Zpráva o důsledcích budoucích rozšiřování pro účinnost politiky soudržnosti [ 2006/2107(INI) ] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Markus Pieper (A6-0087/2007 )

Markus Pieper uvedl zprávu.

Vystoupila Danuta Hübner (členka Komise) .

Vystoupili: Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru BUDG), Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE-DE, Gábor Harangozó za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea za skupinu ITS, Jana Bobošíková nezařazená, László Surján , Constanze Angela Krehl , Jean Marie Beaupuy , Jan Tadeusz Masiel , Pedro Guerreiro , Jan Olbrycht , Stavros Arnaoutakis , Danutė Budreikaitė , Margie Sudre , Miloš Koterec , Valdis Dombrovskis , Andrzej Jan Szejna , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Danuta Hübner .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.28 zápisu ze dne 24.04.2007 .


20.  Rozpočet na rok 2008: roční strategické priority Komise (rozprava)

Zpráva o rozpočtu na rok 2008: roční strategické priority Komise
Oddíl III - Komise [ 2007/2017(BUD) ] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007 )

Kyösti Virrankoski uvedl zprávu.

Vystoupila Dalia Grybauskaitė (členka Komise) .

Vystoupili: Michael Gahler (navrhovatel výboru AFET) a Richard James Ashworth za skupinu PPE-DE .

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupili: Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Salvador Garriga Polledo , Göran Färm , Nathalie Griesbeck , Reimer Böge , Paulo Casaca a Dalia Grybauskaitė .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.29 zápisu ze dne 24.04.2007 .


21.  Kvóty na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o otevření celních kvót na dovozy surového třtinového cukru do Bulharska a Rumunska za účelem zásobování pro hospodářské roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 [KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS) ] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007 )

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf uvedl zprávu.

Vystoupila Mariann Fischer Boel (členka Komise) .

Vystoupili: Atilla Béla Ladislau Kelemen za skupinu PPE-DE, Marc Tarabella za skupinu PSE, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea za skupinu ITS, a Mariann Fischer Boel .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 24.04.2007 .


22.  Režim kvót pro výrobu bramborového škrobu * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu [KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS) ] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007 )

Vystoupila Mariann Fischer Boel (členka Komise) .

Janusz Wojciechowski uvedl zprávu.

Vystoupili: Esther De Lange za skupinu PPE-DE, Bogdan Golik za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski , Marc Tarabella , Jan Mulder , Zdzisław Zbigniew Podkański , Šarūnas Birutis , Wiesław Stefan Kuc , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Mariann Fischer Boel .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.27 zápisu ze dne 24.04.2007 .


23.  Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (Zelená kniha) (rozprava)

Zpráva o Zelené knize - Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES [2006/2207(INI) ] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 )

Antolín Sánchez Presedo uvedl zprávu.

Vystoupila Neelie Kroes (členka Komise) .

Vystoupili: Bert Doorn (navrhovatel výboru JURI), Jonathan Evans za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Pervenche Berès , Diana Wallis a Neelie Kroes .

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 25.04.2007 .


24.  Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 387.009/OJMA)


25.  Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 0:05.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

generální tajemník

místopředsedkyně

Poslední aktualizace: 4. říjen 2007Právní upozornění