Indekss 
Protokols
Pirmdiena, 2007. gada 23. aprīļa - StrasbūraGalīgā redakcija
1. Sesijas atsākšana
 2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3. Priekšsēdētāja paziņojumi
 4. Dokumentu iesniegšana
 5. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 6. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 7. Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)
 8. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)
 9. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 10. Parlamenta sastāvs
 11. Komiteju un delegāciju sastāvs
 12. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 13. Darba kārtība
 14. Finansiālo interešu deklarācija
 15. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 16. Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (debates)
 17. Uzlabotas terapijas zāles ***I (debates)
 18. Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I (debates)
 19. Turpmākas paplašināšanās ietekme uz kohēzijas politikas efektivitāti (debates)
 20. Komisijas ikgadējā politikas stratēģija 2008. gada budžeta procedūrai (debates)
 21. Tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā * (debates)
 22. Kvotu sistēma kartupeļu cietes ražošanai * (debates)
 23. Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Zaļā grāmata) (debates)
 24. Nākamās sēdes darba kārtība
 25. Sēdes slēgšana


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1.  Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2.  Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3.  Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā nosodīja 2007. gada 18. aprīlī veiktās trīs kristīgās izdevniecības darbinieku slepkavības Malatjā (Turcija). Viņš mudināja Turcijas iestādes darīt visu iespējamo, lai vainīgie saņemtu taisnīgu tiesu.

°
° ° °

Priekšsēdētājs informēja, ka šodien miris bijušais Krievijas prezidents Boriss Jeļcins un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību Krievijas tautai.


4.  Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Daudzpusējā nolīguma noslēgšanu starp Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Eiropas Kopienu, Islandes Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Norvēģijas Karalisti, Serbiju un Melnkalni, Rumāniju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās gaisa telpas (ECAA) izveidi (COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS) ) - TRAN komiteja - Referente: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem (COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD) ) - TRAN komiteja - Referents: Paolo Costa (A6-0063/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD) ) - TRAN komiteja - Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes Regulai, ar kuru atver tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā, lai nodrošinātu piegādes rafinēšanas uzņēmumus 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā (COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS) ) - AGRI komiteja - Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007 ).

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (COM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD) ) - JURI komiteja - Referents: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007 ).

- Ziņojums par sieviešu invalīdu tiesībām Eiropas Savienībā (2006/2277(INI) ) - FEMM komiteja - Referente: Esther Herranz García (A6-0075/2007 ).

- Ziņojums par valsts finansēm Ekonomikas un monetārajā savienībā 2006. gadā (2007/2004(INI) ) - ECON komiteja - Referents: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem pamatinformācijas par pirktspējas paritātēm sniegšanai un to aprēķināšanai un izplatīšanai (COM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD) ) - ECON komiteja - Referente: Sharon Bowles (A6-0077/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2004/585/EK, ar ko izveido reģionālās konsultatīvās padomes atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS) ) - PECH komiteja - Referente: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK (COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD) ) - TRAN komiteja - Referents: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildu pensijas tiesību pārvedamības uzlabošanu (COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD) ) - EMPL komiteja - Referente: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (pārstrādāta) (COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD) ) - TRAN komiteja - Referente: Dominique Vlasto (A6-0081/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma Trešās daļas IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošanu saistībā ar Tiesas kompetenci (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS) ) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A6-0082/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības produktu tirdzniecībā 2007.–2013. gadā (COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) ) - PECH komiteja - Referents: Duarte Freitas (A6-0083/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS) ) - PECH komiteja - Referents: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu (COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD) ) - TRAN komiteja - Referents: Dirk Sterckx (A6-0086/2007 ).

- Ziņojums par turpmākas paplašināšanās ietekmi uz kohēzijas politikas efektivitāti (2006/2107(INI) ) - REGI komiteja - Referents: Markus Pieper (A6-0087/2007 ).

- Ziņojums par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam (2006/2232(INI) ) - ENVI komiteja - Referents: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007 ).

- Ziņojums par Horvātijas 2006. gada progresa ziņojumu (2006/2288(INI) ) - AFET komiteja - Referents: Hannes Swoboda (A6-0092/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Malaizijas valdību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem (COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS) ) - TRAN komiteja - Referents: Paolo Costa (A6-0093/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - I iedaļa — Eiropas Parlaments (SEC(2006)0915 [[02]] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A6-0094/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - III iedaļa — Komisija (SEC(2006)0915 [[01]] - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0021/2006 - C6-0386/2006 - 2006/2153(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0097/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0022/2006 - C6-0387/2006 - 2006/2154(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0098/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0029/2006 - C6-0394/2006 - 2006/2161(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0099/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0025/2006 - C6-0390/2006 - 2006/2157(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0100/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Iestāžu tulkošanas centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0028/2006 - C6-0393/2006 - 2006/2160(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0101/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0036/2006 - C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0102/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0026/2006 - C6-0391/2006 - 2006/2158(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0103/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - VIIIA iedaļa — Eiropas ombuds (SEC(2006)0915 [[08]] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Daniel Caspary (A6-0104/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0027/2006 - C6-0392/2006 - 2006/2159(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0105/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - VII iedaļa — Reģionu komiteja (SEC(2006)0915 [[07]] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Daniel Caspary (A6-0106/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - V iedaļa — Revīzijas palāta (SEC(2006)0915 [[05]] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Daniel Caspary (A6-0107/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - II iedaļa — Padome (SEC(2006)0915 [[03]] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Daniel Caspary (A6-0108/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - IV iedaļa — Tiesa (SEC(2006)0915 [[04]] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Daniel Caspary (A6-0109/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu - VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (SEC(2006)0915 [[06]] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Daniel Caspary (A6-0110/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu – VIII B iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (SEC(2006)0915 [[09]] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Daniel Caspary (A6-0111/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0034/2006 - C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0112/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0031/2006 - C6-0396/2006 - 2006/2163(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0113/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0032/2006 - C6-0397/2006 - 2006/2164(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0114/2007 ).

- Ziņojums par 6., 7., 8. un 9. Eiropas Attīstības fonda 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (COM(2006)0429 - C6-0264/2006 - 2006/2169(DEC) ) - CONT komiteja - Referents: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0023/2006 - C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0116/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas programmu („Fiscalis 2013”) nodokļu sistēmu darbības uzlabošanai iekšējā tirgū (COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD) ) - ECON komiteja - Referents: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0024/2006 - C6-0389/2006 - 2006/2156(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0118/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0035/2006 - C6-0400/2006 - 2006/2167(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0119/2007 ).

- Ziņojums par Eurojust 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0030/2006 - C6-0395/2006 - 2006/2162(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0120/2007 ).

- Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (N6-0033/2006 - C6-0398/2006 - 2006/2165(DEC) ) - CONT komiteja - Referente: Edit Herczog (A6-0121/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu (COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD) ) - ECON komiteja - Referents: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007 ).

- Ziņojums par Komisijas gadskārtējo stratēģisko politiku 2008. gada budžeta procedūrai - III Iedaļa – Komisija (2007/2017(BUD) ) - BUDG komiteja - Referents: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Kopienas vārdā noslēdzamo pamatnolīgumu par daudzpusējo vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā un tā protokolu par prasībām, tiesvedību un zaudējumu atlīdzināšanu un Pamatnolīguma par daudzpusējo vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā protokolam par prasībām, tiesvedību un atlīdzināšanu noslēgšanu (COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS) ) - ITRE komiteja - Referents: Vladimír Remek (A6-0126/2007 ).

- Ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jomā (2007/2020(INI) ) - AFET komiteja - Referents: Simon Coveney (A6-0128/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. Ö punkta Õ nozīmē) (kodificēta versija) (COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD) ) - JURI komiteja - Referents: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007 ).

- Ziņojums par Zaļo grāmatu: Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu (2006/2207(INI) ) - ECON komiteja - Referents: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 ).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam Padomes kopējai nostājai, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD) ) - TRAN komiteja - Referents: Paolo Costa (A6-0134/2007 ).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko ievieš mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu (COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD) ) - LIBE komiteja - Referents: Gérard Deprez (A6-0135/2007 ).

- * Ziņojums par Somijas Republikas ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS) ) - LIBE komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007 ).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu (COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS) ) - AGRI komiteja - Referents: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007 ).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Vural Öger imunitāti (2006/2198(IMM) ) - JURI komiteja - Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007 ).

2. Deputāti

2.1. Mutiski jautājumi jautājumu laikam (Reglamenta 109. pants) (B6-0017/2007 )

Padome

- Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Bushill-Matthews Philip, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Papastamkos Georgios, Goudin Hélène, Seppänen Esko, Davies Chris, Hutchinson Alain, Evans Robert, Karatzaferis Georgios, Zappalà Stefano, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Van Hecke Johan, Dillen Koenraad, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Bozkurt Emine, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro.

Komisija

- Hutchinson Alain, Guardans Cambó Ignasi, Protasiewicz Jacek, Dimitrov Martin, Ryan Eoin, Susta Gianluca, De Rossa Proinsias, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Willmott Glenis, van Nistelrooij Lambert, Papastamkos Georgios, Starkevičiūtė Margarita, Paleckis Justas Vincas, Dimitrov Konstantin, Ebner Michl, Arnaoutakis Stavros, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Bushill-Matthews Philip, Posselt Bernd, Stoyanov Dimitar, Dillen Koenraad, Florenz Karl-Heinz, Pflüger Tobias, Holm Jens, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Riis-Jørgensen Karin, Davies Chris, Evans Robert, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Yañez-Barnuevo García Luis, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Zappalà Stefano, Figueiredo Ilda, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Vanhecke Frank, El Khadraoui Saïd, Galeote Gerardo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Doyle Avril, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Gyürk András.

2.2. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Roberta Angelilli un Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par cīņu pret sekstūrismu (B6-0144/2007 ).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM, CULT, TRAN

- Adriana Poli Bortone. Rezolūcijas priekšlikums par atbalstu īpašu, hronisku slimību ārstēšanai paredzētu centru izveidei (B6-0145/2007 ).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Adriana Poli Bortone. Rezolūcijas priekšlikums par jaunām pamatnostādnēm attiecībā uz programmu Erasmus (B6-0146/2007 ).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Salvador Garriga Polledo. Rezolūcijas priekšlikums par brīvprātīgo korpusa veicināšanu ES, lai risinātu dabas katastrofu radītās problēmas visā pasaulē (B6-0147/2007 ).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG


5.  Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

- Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Malaizijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem .


6.  Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot ziņojumu (Reglamenta 120. pants) Atļauja sagatavot ziņojumu (Reglamenta 120. pants)

AFCO komiteja

- Iestāžu nolīgums par koplēmuma procedūras praktiskajiem pasākumiem (2005/2125(ACI) ).


7.  Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants)

- Věra Flasarová par 19.jūnija kā Eiropas sieviešu un vīriešu līdztiesības dienas ieviešanu (0039/2007).

- Jens Holm , Rebecca Harms , John Bowis , Martine Roure un Mojca Drčar Murko – par primātiem zinātniskos eksperimentos (0040/2007).

- Geoffrey Van Orden , Struan Stevenson , Ivo Strejček , Syed Kamall un Nina Škottová par dalībvalstu referendumiem Konstitūcijas jautājumā (0041/2007).

- Glyn Ford , Bernd Posselt , Viktória Mohácsi , Claude Moraes un Feleknas Uca par rasu naidu internetā (0042/2007).

- Roberto Musacchio , Dimitrios Papadimoulis , Françoise Castex , Maria da Assunção Esteves un Jean Lambert par brīvprātīgo palīgu un ugunsdrošības dienestu nozīmi civilās aizsardzības jomā (0043/2007).

- Diana Wallis , Gérard Onesta , Marc Tarabella , Alejo Vidal-Quadras un Dimitrios Papadimoulis par Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112 (0044/2007).

- Nikolaos Vakalis , Jorgo Chatzimarkakis , David Hammerstein un Pia Elda Locatelli par ūdens resursu efektivitāti (0045/2007).


8.  Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskas deklarācija s Nr. 88, 89, 90, 91/2006, 1, 2, 3, 4, 5/2007 nav spēkā, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


9.  Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2006. gada decembra sesijā pieņemtajām rezolūcijām.


10.  Parlamenta sastāvs

Adrian-Mihai Cioroianu un Ovidiu Ioan Silaghi ir iecelti par Rumānijas valdības locekļiem, sākot no 2007. gada 3. aprīļa.

Ievērojot Reglamenta 3. panta 2. punkta otro daļu, Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka ir radusies brīva vieta, sākot no 2007. gada 3. aprīļa.

Paavo Väyrynen ir ievēlēts par Somijas Parlamenta deputātu un iecelts par Somijas valdības locekli, sākot no 2007. gada 19. aprīļa.

Parlaments to pieņēma zināšanai un saskaņā ar 7. panta 1. un 2. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka ir radusies brīva vieta, sākot no 2007. gada 19. aprīļa.

Albert Jan Maat ir paziņojis par atkāpšanos no Eiropas Parlamenta deputāta amata, sākot no 2007. gada 10. aprīļa.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņoja, ka ir radusies brīva vieta, sākot no šā datuma.

°
° ° °

Nīderlandes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Esther de Lange ir iecelta par Parlamenta deputāti Albert Jan Maat vietā, sākot no 2007. gada 12. aprīļa.

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Samuli Pohjamo ir iecelts par Parlamenta deputātu Paavo Väyrynen vietā, sākot no 2007. gada 23. aprīļa.

Itālijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka paziņojums par Achille Occhetto ievēlēšanu ir anulēts un brīvā deputāta vieta piešķirta Beniamino Donnici. Parlaments to pieņēma zināšanai, sākot no 2007.gada 29. marta.

Beniamino Donnici paziņoja, ka viņš ir pievienojies ALDE grupai.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu Esther de Lange, Beniamino Donnici un Samuli Pohjamo pilntiesīgi darbojas Parlamentā un tā struktūrās, kamēr nav pārbaudītas pilnvaras vai kamēr nav izšķirtas iespējamās domstarpības, ja viņi ir iepriekš iesnieguši rakstisku deklarāciju par to, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.


11.  Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

BUDG komiteja: Vasile Puşcaş

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumeiropas valstīm: Vasile Puşcaş.


12.  Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs ir paziņojis, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs šādus koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 417/2002, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem (3670/3/2006 - C6-0111/2007 – 2006/0046(COD) );

- Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS ) (3672/4/2006 - C6-0112/2007 – 2006/0004(COD) ).


13.  Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 134. pan ts):

- par priekšlikumu Padomes regulai par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšanu (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS) ) .

Steidzamības pamatojums

Steidzamību pamato ar nepieciešamību cik iespējams drīz noteikt jaunu tiesisko regulējumu.

Parlamentu aicinās lemt par steidzamības procedūras pieprasījumiem nākamās dienas sēdes sākumā

Izdalīja aprīļa pirmās un otrās plenārsēdes galīgo darba kārtības projektu ( PE 387.009/PDOJ) , kurā ierosināja turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

23.04.2007. - 26.04.2007. sēdes

Pirmdiena

- PSE grupas pieprasījums uz trešdienas balsošanas laiku atlikt balsojumu par Antolín Sánchez Presedo ziņojumu (A6-0133/2007 ) par Zaļo grāmatu: Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu ( galīgā darba kārtības projekta 8. punkts).

Uzstājās Antolín Sánchez Presedo (referents) , kurš pamatoja pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Otrdiena

- bez grozījumiem

Trešdiena

- ALDE grupas pieprasījums uz ceturtdienas pusdienlaika balsošanas laiku atlikt Sharon Bowles ziņojumu (A6-0077/2007 ) par pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm ( galīgā darba kārtības projekta 63. punkts).

Uzstājās Sharon Bowles (referente) , kura pamatoja pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

- PSE grupas pieprasījums ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu noslēgt debates par Komisijas paziņojumu: Eiropas tiesību aktu par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu nostiprināšana ( galīgā darba kārtības projekta 129. punkts).

Uzstājās: Stephen Hughes PSE grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Gunnar Hökmark PPE-DE grupas vārdā.

Elektroniski balsojot, Pa rlaments pieprasījumu apstiprināja ( 103 par, 78 pret, 3 atturas ).

Ceturtdiena

- bez grozījumiem

09.05.2007. un 10.05.2007. sēdes

- bez grozījumiem

°
° ° °

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


14.  Finansiālo interešu deklarācija

Deputāti, kas nav vēl iesnieguši finansiālo interešu deklarāciju par 2006. gadu saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 2. panta piekto daļu:

Luis Herrero-Tejedor , Michał Tomasz Kamiński un Michael Henry Nattrass .


15.  Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem :

Erna Hennicot-Schoepges , Yannick Vaugrenard , Graham Watson , Zdzisław Zbigniew Podkański , Milan Horáček , Adamos Adamou , Urszula Krupa , Ashley Mote , András Gyürk , Pervenche Berès , Árpád Duka-Zólyomi , Csaba Sándor Tabajdi , Eduard Raul Hellvig , József Szájer , Teresa Riera Madurell , Georgios Papastamkos , Willy Meyer Pleite , Tunne Kelam , Marios Matsakis , László Surján , Mieczysław Edmund Janowski , Pál Schmitt , Panayiotis Demetriou , Danutė Budreikaitė , John Attard-Montalto , Alojz Peterle , Ryszard Czarnecki , Marie Panayotopoulos-Cassiotou , Péter Olajos , Kyriacos Triantaphyllides , Monica Maria Iacob-Ridzi , Umberto Guidoni , Małgorzata Handzlik un Tatjana Ždanoka .

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks


16.  Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū un par Direktīvu 97/7/EK, 2000/12/EK un 2002/65/EK grozīšanu [COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD) ] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006 ) .

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) .

Jean-Paul Gauzès iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Mia De Vits (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Rainer Wieland (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Alexander Radwan PPE-DE grupas vārdā, Gianni Pittella PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Dariusz Maciej Grabowski UEN grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Piia-Noora Kauppi , Pervenche Berès , Margarita Starkevičiūtė , John Purvis , Ieke van den Burg , Zsolt László Becsey , Silvia-Adriana Ţicău , Karsten Friedrich Hoppenstedt , Corien Wortmann-Kool , Charlie McCreevy un Pervenche Berès .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. aprīļa protokola 7.26. punkts.


17.  Uzlabotas terapijas zāles ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzlabotas terapijas zālēm un grozījumiem Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) Nr. 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD) ] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007 ) .

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) .

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

Miroslav Mikolášik iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Giles Chichester (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Hiltrud Breyer (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Dagmar Roth-Behrendt PSE grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Françoise Grossetête , Proinsias De Rossa , Marios Matsakis , Urszula Krupa , Peter Liese , Jorgo Chatzimarkakis , Kathy Sinnott , Antonios Trakatellis , Péter Olajos , John Purvis , Carlo Casini , Bogusław Sonik , Klaus Theo Schröder (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Günter Verheugen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.1. punkts .


18.  Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I (debates)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) ] - Juridiskā komiteja. Referente: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007 ).

Uzstājās Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) .

Nicola Zingaretti iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: David Hammerstein Mintz (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Rainer Wieland (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Hans-Peter Mayer PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Toine Manders ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Umberto Guidoni GUE/NGL grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Jacques Toubon un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Sharon Bowles , Carl Schlyter , Daniel Strož , Tadeusz Zwiefka , Edith Mastenbroek , Ignasi Guardans Cambó , Maria Badia i Cutchet un Günter Verheugen .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.2. punkts.


19.  Turpmākas paplašināšanās ietekme uz kohēzijas politikas efektivitāti (debates)

Ziņojums par turpmākās paplašināšanās ietekmi uz kohēzijas politikas efektivitāti [ 2006/2107(INI) ] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Markus Pieper (A6-0087/2007 ) .

Markus Pieper iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Danuta Hübner (Komisijas locekle) .

Uzstājās: Nathalie Griesbeck (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Lambert van Nistelrooij PPE-DE grupas vārdā, Gábor Harangozó PSE grupas vārdā, Grażyna Staniszewska ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea ITS grupas vārdā, Jana Bobošíková , pie grupām nepiederoša deputāte, László Surján , Constanze Angela Krehl , Jean Marie Beaupuy , Jan Tadeusz Masiel , Pedro Guerreiro , Jan Olbrycht , Stavros Arnaoutakis , Danutė Budreikaitė , Margie Sudre , Miloš Koterec , Valdis Dombrovskis , Andrzej Jan Szejna , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Danuta Hübner .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. aprīļa protokola 7.28. punkts .


20.  Komisijas ikgadējā politikas stratēģija 2008. gada budžeta procedūrai (debates)

Ziņojums par Komisijas ikgadējo politikas stratēģiju 2008. gada budžeta procedūrai
III iedaļa — Komisija [ 2007/2017(BUD) ] - Budžeta komiteja. Referents: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007 ) .

Kyösti Virrankoski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle) .

Uzstājās: Michael Gahler (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs) un Richard James Ashworth PPE-DE grupas vārdā .

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Catherine Guy-Quint PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin , pie grupām nepiederošs deputāts, Salvador Garriga Polledo , Göran Färm , Nathalie Griesbeck , Reimer Böge , Paulo Casaca un Dalia Grybauskaitė .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. aprīļa protokola 7.29. punkts .


21.  Tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atver tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā, lai nodrošinātu piegādes rafinēšanai 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā [COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS) ] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007 ) .

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) .

Uzstājās: Atilla Béla Ladislau Kelemen PPE-DE grupas vārdā, Marc Tarabella PSE grupas vārdā, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea ITS grupas vārdā un Mariann Fischer Boel .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. aprīļa protokola 7.3. punkts .


22.  Kvotu sistēma kartupeļu cietes ražošanai * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu [COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS) ] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007 ) .

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) .

Janusz Wojciechowski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Esther De Lange PPE-DE grupas vārdā, Bogdan Golik PSE grupas vārdā, Kyösti Virrankoski ALDE grupas vārdā, Andrzej Tomasz Zapałowski UEN grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Czesław Adam Siekierski , Marc Tarabella , Jan Mulder , Zdzisław Zbigniew Podkański , Šarūnas Birutis , Wiesław Stefan Kuc , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un Mariann Fischer Boel .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 24. aprīļa protokola 7.27. punkts .


23.  Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Zaļā grāmata) (debates)

Ziņojums par Zaļo grāmatu: Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu [ 2006/2207(INI) ] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 ).

Antolín Sánchez Presedo iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neelie Kroes (Komisijas locekle) .

Uzstājās: Bert Doorn (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jonathan Evans PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Pervenche Berès , Diana Wallis un Neelie Kroes .

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.10. punkts .


24.  Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 387.009/OJMA ).


25.  Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 00.05.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 5. oktobraJuridisks paziņojums