Index 
Protokoll
Måndagen den 23 april 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva
1. Återupptagande av sessionen
 2. Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3. Uttalanden av talmannen
 4. Inkomna dokument
 5. Avtalstexter översända av rådet
 6. Beslut om vissa dokument
 7. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 8. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10. Parlamentets sammansättning
 11. Utskottens och delegationernas sammansättning
 12. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 13. Arbetsplan
 14. Uppgifter om ekonomiska intressen
 15. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16. Betalningstjänster på den inre marknaden ***I (debatt)
 17. Läkemedel för avancerad terapi ***I (debatt)
 18. Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I (debatt)
 19. Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (debatt)
 20. Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (debatt)
 21. Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker * (debatt)
 22. Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * (debatt)
 23. Grönbok: Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (debatt)
 24. Föredragningslista för nästa sammanträde
 25. Avslutande av sammanträdet


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1.  Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2.  Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3.  Uttalanden av talmannen

Talmannen fördömde på parlamentets vägnar mordet på tre kristna förlagsarbetare i Malatya (Turkiet) den 18 april 2007. Han uppmanade de turkiska myndigheterna att göra allt de kan för att de skyldiga skall få sitt straff.

°
° ° °

Talmannen meddelade att Rysslands f.d. president Boris Jeltsin avlidit och att han hade sänt parlamentets kondoleanser till det ryska folket.


4.  Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar (KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Paolo Costa (A6-0063/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 (KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS) ) - utskottet AGRI - Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007 )

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter (KOM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD) ) - utskottet JURI - Föredragande: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007 )

- Betänkande om funktionshindrade kvinnors situation i EU (2006/2277(INI) ) - utskottet FEMM - Föredragande: Esther Herranz García (A6-0075/2007 )

- Betänkande om de offentliga finanserna i EMU 2006 (2007/2004(INI) ) - utskottet ECON - Föredragande: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma regler för rapporteringen av grunduppgifter om köpkraftspariteter och för beräkningen och spridningen av dessa (KOM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD) ) - utskottet ECON - Föredragande: Sharon Bowles (A6-0077/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS) ) - utskottet PECH - Föredragande: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG (KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter (KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD) ) - utskottet EMPL - Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om hamnstatskontroll (omarbetning) (KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Dominique Vlasto (A6-0081/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om anpassning av bestämmelserna om domstolen på de områden som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS) ) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A6-0082/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om införande av ett kompensationssystem för extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion under perioden 2007–2013 (KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS) ) - utskottet PECH - Föredragande: Duarte Freitas (A6-0083/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS) ) - utskottet PECH - Föredragande: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Dirk Sterckx (A6-0086/2007 )

- Betänkande om framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (2006/2107(INI) ) - utskottet REGI - Föredragande: Markus Pieper (A6-0087/2007 )

- Betänkande om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009 (2006/2232(INI) ) - utskottet ENVI - Föredragande: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007 )

- Betänkande om rapporten om Kroatiens framsteg 2006 (2006/2288(INI) ) - utskottet AFET - Föredragande: Hannes Swoboda (A6-0092/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Paolo Costa (A6-0093/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt I – Europaparlamentet (SEK(2006)0915 [[02]] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A6-0094/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2006)0915 [[01]] - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2005 (N6-0021/2006 - C6-0386/2006 - 2006/2153(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0097/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 (N6-0022/2006 - C6-0387/2006 - 2006/2154(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0098/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005 (N6-0029/2006 - C6-0394/2006 - 2006/2161(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0099/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005 (N6-0025/2006 - C6-0390/2006 - 2006/2157(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0100/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 (N6-0028/2006 - C6-0393/2006 - 2006/2160(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0101/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005 (N6-0036/2006 - C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0102/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 (N6-0026/2006 - C6-0391/2006 - 2006/2158(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0103/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt VIIIA – Europeiska ombudsmannen (SEK(2006)0915 [[08]] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Daniel Caspary (A6-0104/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 (N6-0027/2006 - C6-0392/2006 - 2006/2159(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0105/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt VII – Regionkommittén (SEK(2006)0915 [[07]] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Daniel Caspary (A6-0106/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt V – Revisionsrätten (SEK(2006)0915 [[05]] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Daniel Caspary (A6-0107/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt II – Rådet (SEK(2006)0915 [[03]] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Daniel Caspary (A6-0108/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt IV – Domstolen (SEK(2006)0915 [[04]] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Daniel Caspary (A6-0109/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (SEK(2006)0915 [[06]] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Daniel Caspary (A6-0110/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005 - Avsnitt VIIIB – Europeiska datatillsynsmannen (SEK(2006)0915 [[09]] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Daniel Caspary (A6-0111/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2005 (N6-0034/2006 - C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0112/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 (N6-0031/2006 - C6-0396/2006 - 2006/2163(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0113/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 (N6-0032/2006 - C6-0397/2006 - 2006/2164(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0114/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för sjätte, sjunde, åttonde och nionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006 - 2006/2169(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2005 (N6-0023/2006 - C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0116/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) (KOM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD) ) - utskottet ECON - Föredragande: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 (N6-0024/2006 - C6-0389/2006 - 2006/2156(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0118/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005 (N6-0035/2006 - C6-0400/2006 - 2006/2167(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0119/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 (N6-0030/2006 - C6-0395/2006 - 2006/2162(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0120/2007 )

- Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 (N6-0033/2006 - C6-0398/2006 - 2006/2165(DEC) ) - utskottet CONT - Föredragande: Edit Herczog (A6-0121/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på rapportering av nationalräkenskapsdata (KOM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD) ) - utskottet ECON - Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007 )

- Betänkande om kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008 - Avsnitt III – Kommissionen (2007/2017(BUD) ) - utskottet BUDG - Föredragande: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett ramavtal om ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryska federationen och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning (KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS) ) - utskottet ITRE - Föredragande: Vladimír Remek (A6-0126/2007 )

- Betänkande om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området (2007/2020(INI) ) - utskottet AFET - Föredragande: Simon Coveney (A6-0128/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD) ) - utskottet JURI - Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007 )

- Betänkande om grönboken om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (2006/2207(INI) ) - utskottet ECON - Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 )

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD) ) - utskottet TRAN - Föredragande: Paolo Costa (A6-0134/2007 )

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen (KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD) ) - utskottet LIBE - Föredragande: Gérard Deprez (A6-0135/2007 )

- * Betänkande om Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS) ) - utskottet LIBE - Föredragande: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007 )

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om inrättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS) ) - utskottet AGRI - Föredragande: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007 )

- Betänkande om begäran om upphävande av Vural Ögers immunitet (2006/2198(IMM) ) - utskottet JURI - Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007 )

2) från ledamöterna

2.1) muntliga frågor inför frågestunden (artikel 109 i arbetsordningen) (B6-0017/2007 )

till rådet:

- Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Bushill-Matthews Philip, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Papastamkos Georgios, Goudin Hélène, Seppänen Esko, Davies Chris, Hutchinson Alain, Evans Robert, Karatzaferis Georgios, Zappalà Stefano, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Van Hecke Johan, Dillen Koenraad, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Bozkurt Emine, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro

till kommissionen:

Hutchinson Alain, Guardans Cambó Ignasi, Protasiewicz Jacek, Dimitrov Martin, Ryan Eoin, Susta Gianluca, De Rossa Proinsias, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Willmott Glenis, van Nistelrooij Lambert, Papastamkos Georgios, Starkevičiūtė Margarita, Paleckis Justas Vincas, Dimitrov Konstantin, Ebner Michl, Arnaoutakis Stavros, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Bushill-Matthews Philip, Posselt Bernd, Stoyanov Dimitar, Dillen Koenraad, Florenz Karl-Heinz, Pflüger Tobias, Holm Jens, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Riis-Jørgensen Karin, Davies Chris, Evans Robert, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Yañez-Barnuevo García Luis, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Zappalà Stefano, Figueiredo Ilda, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Vanhecke Frank, El Khadraoui Saïd, Galeote Gerardo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Doyle Avril, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Gyürk András

2.2) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Roberta Angelilli och Cristiana Muscardini: Förslag till resolution om kampen mot sexturism (B6-0144/2007 )

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, TRAN

- Adriana Poli Bortone: Förslag till resolution om stöd för inrättande av särskilda centra för behandling av kroniska sjukdomar (B6-0145/2007 )

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Adriana Poli Bortone: Förslag till resolution om nya riktlinjer för Erasmusprogrammet (B6-0146/2007 )

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Salvador Garriga Polledo: Förslag till resolution om att främja en frivilligstyrka inom EU som kan ingripa vid naturkatastrofer världen över (B6-0147/2007 )

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG


5.  Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter


6.  Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta ett betänkande (artikel 120 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Interinstitutionellt avtal om de praktiska bestämmelserna för medbeslutandeförfarandet (2005/2125(ACI) )


7.  Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Věra Flasarová , om att införa den 19 juni som en europeisk dag för jämställdhet (0039/2007),

- Jens Holm , Rebecca Harms , John Bowis , Martine Roure och Mojca Drčar Murko , om primater i vetenskapliga experiment (0040/2007),

- Geoffrey Van Orden , Struan Stevenson , Ivo Strejček , Syed Kamall och Nina Škottová , om folkomröstningar om konstitutionen i alla medlemsstater (0041/2007),

- Glyn Ford , Bernd Posselt , Viktória Mohácsi , Claude Moraes och Feleknas Uca , om rashat på Internet (0042/2007),

- Roberto Musacchio , Dimitrios Papadimoulis , Françoise Castex , Maria da Assunção Esteves och Jean Lambert , om frivilligarbetets och brandkårens roll i räddningstjänstens krisinsatser (0043/2007),

- Diana Wallis , Gérard Onesta , Marc Tarabella , Alejo Vidal-Quadras och Dimitrios Papadimoulis , om det europeiska larmnumret 112 (0044/2007),

- Nikolaos Vakalis , Jorgo Chatzimarkakis , David Hammerstein och Pia Elda Locatelli , om vatteneffektivitet (0045/2007).


8.  Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 88, 89, 90, 91/2006, 1, 2, 3, 4, 5/2007, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


9.  Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioden i december 2006 hade delats ut.


10.  Parlamentets sammansättning

Adrian-Mihai Cioroianu och Ovidiu Ioan Silaghi har utsetts till medlemmar av den rumänska regeringen med verkan från och med den 03.04.2007.

I enlighet med artikel 3.2. andra stycket i arbetsordningen noterade parlamentet detta och fastställde, i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1. i arbetsordningen, att platserna var vakanta med verkan från och med den 03.04.2007.

Paavo Väyrynen hade valts till ledamot av den finska riksdagen och utsetts till medlem av den finska regeringen med verkan från och med den 19.04.2007.

I enlighet med artikel 7.1 och 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1. i arbetsordningen fastställde Europaparlamentet att platsen var vakant med verkan från och med den 19.04.2007.

Albert Jan Maat hade begärt entledigande från sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet med verkan från och med den 10.04.2007.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen fastställde Europaparlamentet att platsen var vakant med verkan från och med detta datum.

°
° ° °

Behöriga nederländska myndigheter hade meddelat att Esther de Lange utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Albert Jan Maat med verkan från och med den 12.04.2007.

Behöriga finska myndigheter hade meddelat att Samuli Pohjamo utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Paavo Väyrynen med verkan från och med den 23.04.2007.

De behöriga italienska myndigheterna hade meddelat att valet av Achille Occhetto annullerats och att den vakanta platsen tilldelats Beniamino Donnici. Parlamentet tog del av dessa beslut den 29.03.2007.

Beniamino Donnici hade meddelat att han anslutit sig till ALDE-gruppen.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skall Esther de Lange, Beniamino Donnici et Samuli Pohjamo fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skall ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


11.  Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PSE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet BUDG: Vasile Puşcaş

delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa : Vasile Puşcaş


12.  Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet, i enlighet med artikel 68 i parlamentets arbetsordning:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 417/2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov (3670/3/2006 - C6-0111/2007 - 2006/0046(COD) )

- Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (ESSPROS) (3672/4/2006 - C6-0112/2007 – 2006/0004(COD) ).


13.  Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Förslaget till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS) ]

Motivering till begäran om brådskande förfarande:

Brådskande förfarande motiverades av nödvändigheten av att snarast möjligt upprätta en ny rättslig ram.

Parlamentet skulle rösta om eventuell tillämpning av brådskande förfarande vid inledningen av tisdagens sammanträde.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna april I och april II (PE 387.009/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

Sammanträdena den 23.04.2007 26.04.2007

måndagen

- PSE-gruppen begärde att omröstningen om betänkandet av Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 ) om grönboken om skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (punkt 8 i PDOJ) skulle skjutas upp till onsdagens omröstning.

Talare: Antolín Sánchez Presedo (föredragande) motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

tisdagen

- inga ändringar

onsdagen

- ALDE-gruppen begärde att omröstningen om betänkandet av Sharon Bowles (A6-0077/2007 ) om grunduppgifter om köpkraftspariteter (punkt 63 i PDOJ) skulle skjutas upp till torsdagens första omröstning.

Talare: Sharon Bowles (föredragande) motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

- PSE-gruppen begärde att debatten om kommissionens uttalande om förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare (punkt 129 i PDOJ ) skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag.

Talare: Stephen Hughes för PSE-gruppen , som motiverade begäran, samt Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen .

Parlamentet godkände denna begäran med EO (103 ja-röster, 78 nej-röster, 3 nedlagda röster).

torsdagen

- inga ändringar

Sammanträdena den 09.05.2007 10.05.2007 .

- inga ändringar

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


14.  Uppgifter om ekonomiska intressen

Följande ledamöter har ännu inte uppdaterat sina uppgifter om ekonomiska intressen för 2006 i enlighet med bilaga I, artikel 2 femte stycket i arbetsordningen:

Luis Herrero-Tejedor , Michał Tomasz Kamiński och Michael Henry Nattrass .


15.  Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Erna Hennicot-Schoepges , Yannick Vaugrenard , Graham Watson , Zdzisław Zbigniew Podkański , Milan Horáček , Adamos Adamou , Urszula Krupa , Ashley Mote , András Gyürk , Pervenche Berès , Árpád Duka-Zólyomi , Csaba Sándor Tabajdi , Eduard Raul Hellvig , József Szájer , Teresa Riera Madurell , Georgios Papastamkos , Willy Meyer Pleite , Tunne Kelam , Marios Matsakis , László Surján , Mieczysław Edmund Janowski , Pál Schmitt , Panayiotis Demetriou , Danutė Budreikaitė , John Attard-Montalto , Alojz Peterle , Ryszard Czarnecki , Marie Panayotopoulos-Cassiotou , Péter Olajos , Kyriacos Triantaphyllides , Monica Maria Iacob-Ridzi , Umberto Guidoni , Małgorzata Handzlik och Tatjana Ždanoka .

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman


16.  Betalningstjänster på den inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2000/12/EG och 2002/65/EG [KOM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD) ] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006 )

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) .

Jean-Paul Gauzès redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Mia De Vits (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Rainer Wieland (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Alexander Radwan för PPE-DE-gruppen, Gianni Pittella för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Dariusz Maciej Grabowski för UEN-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Piia-Noora Kauppi , Pervenche Berès , Margarita Starkevičiūtė , John Purvis , Ieke van den Burg , Zsolt László Becsey , Silvia-Adriana Ţicău , Karsten Friedrich Hoppenstedt , Corien Wortmann-Kool , Charlie McCreevy och Pervenche Berès .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.26 i protokollet av den 24.04.2007 .


17.  Läkemedel för avancerad terapi ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD) ] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007 )

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) .

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Miroslav Mikolášik redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Giles Chichester (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Hiltrud Breyer (föredragande av yttrande från utskottet JURI), John Bowis för PPE-DE-gruppen, Dagmar Roth-Behrendt för PSE-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Françoise Grossetête , Proinsias De Rossa , Marios Matsakis , Urszula Krupa , Peter Liese , Jorgo Chatzimarkakis , Kathy Sinnott , Antonios Trakatellis , Péter Olajos , John Purvis , Carlo Casini , Bogusław Sonik , Klaus Theo Schröder (rådets tjänstgörande ordförande) och Günter Verheugen .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 25.04.2007 .


18.  Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I (debatt)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter [KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD) ] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007 )

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) .

Nicola Zingaretti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: David Hammerstein (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Rainer Wieland (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Hans-Peter Mayer för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Jim Allister , grupplös, Jacques Toubon och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg .

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Sharon Bowles , Carl Schlyter , Daniel Strož , Tadeusz Zwiefka , Edith Mastenbroek , Ignasi Guardans Cambó , Maria Badia i Cutchet och Günter Verheugen .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 25.04.2007 .


19.  Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (debatt)

Betänkande om framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet [ 2006/2107(INI) ] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Markus Pieper (A6-0087/2007 )

Markus Pieper redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen) .

Talare: Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Lambert van Nistelrooij för PPE-DE-gruppen, Gábor Harangozó för PSE-gruppen, Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea för ITS-gruppen, Jana Bobošíková , grupplös, László Surján , Constanze Angela Krehl , Jean Marie Beaupuy , Jan Tadeusz Masiel , Pedro Guerreiro , Jan Olbrycht , Stavros Arnaoutakis , Danutė Budreikaitė , Margie Sudre , Miloš Koterec , Valdis Dombrovskis , Andrzej Jan Szejna , Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Danuta Hübner .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.28 i protokollet av den 24.04.2007 .


20.  Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (debatt)

Betänkande om kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008 [ 2007/2017(BUD) ] - Budgetutskottet. Föredragande: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007 )

Kyösti Virrankoski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen) .

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET) och Richard James Ashworth för PPE-DE-gruppen .

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Catherine Guy-Quint för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Hans-Peter Martin , grupplös, Salvador Garriga Polledo , Göran Färm , Nathalie Griesbeck , Reimer Böge , Paulo Casaca och Dalia Grybauskaitė .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.29 i protokollet av den 24.04.2007 .


21.  Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 [KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS) ] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007 )

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) .

Talare: Atilla Béla Ladislau Kelemen för PPE-DE-gruppen, Marc Tarabella för PSE-gruppen, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea för ITS-gruppen, och Mariann Fischer Boel .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 24.04.2007 .


22.  Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om inrättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse [KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS) ] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007 )

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) .

Janusz Wojciechowski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Esther De Lange för PPE-DE-gruppen, Bogdan Golik för PSE-gruppen, Kyösti Virrankoski för ALDE-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Czesław Adam Siekierski , Marc Tarabella , Jan Mulder , Zdzisław Zbigniew Podkański , Šarūnas Birutis , Wiesław Stefan Kuc , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Mariann Fischer Boel .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.27 i protokollet av den 24.04.2007 .


23.  Grönbok: Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (debatt)

Betänkande om grönboken om skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler [2006/2207(INI) ] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007 )

Antolín Sánchez Presedo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen) .

Talare: Bert Doorn (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Jonathan Evans för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Pervenche Berès , Diana Wallis och Neelie Kroes .

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 25.04.2007 .


24.  Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 387.009/OJMA).


25.  Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.05.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Generalsekreterare

Vice talman

Senaste uppdatering: 3 oktober 2007Rättsligt meddelande