Indeks 
Protokol
Onsdag den 20. februar 2008 - StrasbourgEndelig udgave
1. Åbning af mødet
 2. De politiske gruppers sammensætning
 3. Lissabontraktaten (forhandling)
 4. Afstemningstid
  4.1. Lissabontraktaten (afstemning)
  4.2. Folke- og boligtællinger ***I (afstemning)
  4.3. Lissabonstrategien (afstemning)
  4.4. Overordnede retningslinjer for økonomiske politikker - 2008 (afstemning)
  4.5. En EU-strategi for Centralasien (afstemning)
 5. Stemmeforklaringer
 6. Stemmerettelser og -intentioner
 7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8. Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten i 2005 (forhandling)
 9. Kosovo (forhandling)
 10. FN's Menneskerettighedsråd, syvende samling (forhandling)
 11. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 12. Den demografiske udvikling i Europa (forhandling)
 13. Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14. Videnskabeligt samarbejde med Afrika (forhandling)
 15. Dagsorden for næste møde
 16. Hævelse af mødet


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1.  Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2.  De politiske gruppers sammensætning

Formanden meddelte, at PPE-DE-Gruppen havde oplyst, at gruppen på gårsdagens møde havde vedtaget at ekskludere Daniel Hannan (se ligeledes punkt 8.1 i protokollen af 31.01.2008 ) .


3.  Lissabontraktaten (forhandling)

Betænkning: Lissabontraktaten [2007/2286(INI) ] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Medordførere: Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008 )

Richard Corbett (ordfører) og Íñigo Méndez de Vigo (ordfører) forelagde deres betænkning.

Talere: Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Margot Wallström (næstformand i Kommissionen).

Talere: Andrew Duff (ordfører for udtalelse fra AFET), Thijs Berman (ordfører for udtalelse fra DEVE), Carlos Carnero González (ordfører for udtalelse fra INTA), Costas Botopoulos (ordfører for udtalelse fra BUDG), Ján Hudacký (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Gérard Deprez (ordfører for udtalelse fra LIBE), Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen, Mary Lou McDonald for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for IND/DEM-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, József Szájer, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Bogdan Pęk, Ian Hudghton, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Magda Kósáné Kovács, Anneli Jäätteenmäki og Roberts Zīle.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Esko Seppänen , Kathy Sinnott , Ashley Mote , Elmar Brok , Enrique Barón Crespo , Marian Harkin , Konrad Szymański , Irena Belohorská , Alexander Stubb , Bernard Poignant , Cristian Silviu Buşoi , Mirosław Mariusz Piotrowski , Reinhard Rack , Genowefa Grabowska , Roger Helmer , Jens-Peter Bonde , Rihards Pīks , Adrian Severin , Jean-Luc Dehaene , Edite Estrela , Georgios Papastamkos , Proinsias De Rossa , Avril Doyle , Mauro Zani , Jacek Protasiewicz , Maria da Assunção Esteves og Hartmut Nassauer .

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská , Csaba Sándor Tabajdi , Andrew Duff , Mogens Camre , Miloslav Ransdorf , Roberta Alma Anastase , Miloš Koterec , Mairead McGuinness , Marian Harkin , Colm Burke , Bruno Gollnisch , Jan Zahradil , Lambert van Nistelrooij , Luís Queiró , Paul Rübig , Piia-Noora Kauppi , Pál Schmitt og Gay Mitchell .

Talere: Janez Lenarčič , Margot Wallström , Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 20.02.2008 .


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

4.  Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1.  Lissabontraktaten (afstemning)

Betænkning: Lissabontraktaten [2007/2286(INI) ] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. medordførere: Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008 )

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ( P6_TA(2008)0055 )

Indlæg til afstemningen:

Richard Corbett (ordfører) tog ordet med en bemærkning om ændringsforslag 29, der vedrørte punkt 2, litra c).


4.2.  Folke- og boligtællinger ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om folke- og boligtællinger [KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD) ] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007 )

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret ( P6_TA(2008)0056 )

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ( P6_TA(2008)0056 )


4.3.  Lissabonstrategien (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0073/2008 og B6-0076/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0073/2008

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0076/2008

Vedtaget ( P6_TA(2008)0057 )

Indlæg til afstemningen:

Udo Bullmann for PSE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 12, hvilket var blevet godtaget.


4.4.  Overordnede retningslinjer for økonomiske politikker - 2008 (afstemning)

Betænkning: Integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (Del: de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker): Igangsætning af den nye cyklus (2008-2010) [2007/2275(INI) ] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008 )

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ( P6_TA(2008)0058 )

Indlæg til afstemningen:

Margarita Starkevičiūtė (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 39, hvilket var blevet godtaget; hun havde ligeledes et indlæg om rækkefølgen i afstemningen efter afstemningen om ændringsforslag 6.

Pervenche Berès (formand for ECON) tog ordet med en bemærkning om betydningen af denne afstemning.


4.5.  En EU-strategi for Centralasien (afstemning)

Betænkning: En EU-strategi for Centralasien [2007/2102(INI) ] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cem Özdemir (A6-0503/2007 )

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ( P6_TA(2008)0059 )

Indlæg til afstemningen:

Alojz Peterle tog ordet for at gøre opmærksom på en fejl i PPE-DE-Gruppens afstemningsliste vedrørende den anden del af punkt 63.

Cem Özdemir (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 69, hvilket var blevet godtaget.

Bernd Posselt tog ordet for at kommentere det faktum, at de fleste medlemmer af IND/DEM -Gruppen ikke var til stede i mødesalen.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

5.  Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008 : Frank Vanhecke , Syed Kamall , Daniel Hannan og Hannu Takkula

Lissabonstrategien : Zita Pleštinská , Ivo Strejček , Othmar Karas , Hubert Pirker , Nirj Deva og Ewa Tomaszewska

Betænkning: Margarita Starkevičiūtė - A6-0029/2008 : Ivo Strejček , Philip Claeys og Koenraad Dillen

Betænkning: Cem Özdemir - A6-0503/2007 : Czesław Adam Siekierski


6.  Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Betænkning: Richard Corbett og Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008 :

Fernand Le Rachinel havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under den endelige afstemning.

De medlemmer af GUE/NGL-Gruppen, hvis navne ikke står i bilaget «Resultat af afstemningerne ved navneopråb», havde afholdt sig fra at stemme om ændringsforslag 1 til 22 fra IND/DEM-Gruppen.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00 )

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

7.  Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8.  Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten i 2005 (forhandling)

Betænkning: Kommissionens 23. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2005) [2006/2271(INI) ] - Retsudvalget. Ordfører: Monica Frassoni (A6-0462/2007 )

Monica Frassoni forelagde sin betænkning.

Talere: Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Diana Wallis (ordfører for udtalelse fra PETI), Marie Panayotopoulos-Cassiotou for PPE-DE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Bert Doorn , Manuel Medina Ortega , Margrete Auken og Tadeusz Zwiefka .

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Reinhard Rack , Katalin Lévai , Wiesław Stefan Kuc og Jens-Peter Bonde .

Talere: Janez Lenarčič , Günter Verheugen og Monica Frassoni .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 21.02.2008 .


9.  Kosovo (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Kosovo

Dimitrij Rupel (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Doris Pack for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Slavi Binev, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Bart Staes, Athanasios Pafilis, Georgios Georgiou, Jana Bobošíková, Bernd Posselt, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Mario Borghezio, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Sylwester Chruszcz, Sorin Frunzăverde, Kristian Vigenin og Sarah Ludford.

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Seán Ó Neachtain , Georgios Papastamkos , Manuel Medina Ortega , Bogusław Rogalski , Francisco José Millán Mon , Richard Howitt , Alojz Peterle , Maria Eleni Koppa , Charles Tannock og Laima Liucija Andrikienė .

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ioan Mircea Paşcu , Árpád Duka-Zólyomi , Elmar Brok , Vytautas Landsbergis , Adrian Severin , Luís Queiró og Jaromír Kohlíček .

Talere: Dimitrij Rupel og Olli Rehn .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10.  FN's Menneskerettighedsråd, syvende samling (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: FN's Menneskerettighedsråd, syvende samling

Janez Lenarčič (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen, Józef Pinior for PSE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen og Richard Howitt.

Eija-Riitta Korhola tog ordet efter catch-the-eye-proceduren.

Talere: Janez Lenarčič og Benita Ferrero-Waldner .

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Brian Crowley , Inese Vaidere , Hanna Foltyn-Kubicka , Ryszard Czarnecki , Ewa Tomaszewska , Gintaras Didžiokas , Adam Bielan , Wojciech Roszkowski , Mieczysław Edmund Janowski , Konrad Szymański og Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen og Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) (B6-0092/2008 )

- Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen , om syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) i Genève (B6-0096/2008 )

- Marco Cappato for ALDE-Gruppen om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) (B6-0099/2008 )

- Hélène Flautre , Raül Romeva i Rueda , Milan Horáček og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) (B6-0100/2008 )

- Raimon Obiols i Germà , Richard Howitt og Józef Pinior for PSE-Gruppen om den syvende samling i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) (B6-0101/2008 ) .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 21.02.2008 .


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

11.  Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0010/2008 ).

Spørgsmål nr. 1 (Manuel Medina Ortega): Indvandring efter topmødet EU-Afrika  (H-1042/07 ) .

Janez Lenarčič (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega , Hubert Pirker og Jörg Leichtfried .

Spørgsmål nr. 2 (Claude Moraes): Regional finansiering efter udvidelse  (H-1046/07 ) .

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Claude Moraes , Danutė Budreikaitė og Jim Higgins .

Spørgsmål nr. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Fleksibilitet og sikkerhed på beskæftigelsesområdet  (H-1048/07 ) .

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou , Hubert Pirker og Mairead McGuinness .

Spørgsmål nr. 4 (Gay Mitchell): EU-mission til Tchad  (H-1050/07 ) .

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell , Jörg Leichtfried og Colm Burke .

Spørgsmål nr. 5 (Colm Burke): Burma  (H-1052/07 ) .

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Colm Burke .

Spørgsmål nr. 6 (Jim Higgins): Demokratibevægelsen i Burma  (H-1056/07 ) .

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Jim Higgins .

Spørgsmål nr. 7 (Mairead McGuinness): Direktivet om audiovisuelle medietjenester  (H-1054/07 ) .

Janez Lenarčič besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Mairead McGuinness , Jim Allister og Paul Rübig .

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat ).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

°
° ° °

Sajjad Karim tog ordet for at udtale sig rosende om den effektive registreringsprocedure for stemmerettelser.


(Mødet udsat kl. 19.05 og genoptaget kl. 21.00 )

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

12.  Den demografiske udvikling i Europa (forhandling)

Betænkning: Den demografiske udvikling i Europa [2007/2156(INI) ] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Françoise Castex (A6-0024/2008 )

Françoise Castex forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Bilyana Ilieva Raeva (ordfører for udtalelse fra ECON), Elisabeth Schroedter (ordfører for udtalelse fra REGI), Magda Kósáné Kovács (ordfører for udtalelse fra LIBE), Karin Resetarits (ordfører for udtalelse fra FEMM), Carlo Fatuzzo for PPE-DE-Gruppen, Jan Andersson for PSE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel for UEN-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Thomas Mann , Alejandro Cercas , Siiri Oviir , Ewa Tomaszewska , Bernard Wojciechowski , José Albino Silva Peneda , Harald Ettl , Jean Marie Beaupuy , Wojciech Roszkowski , Csaba Őry , Rovana Plumb , Marian Harkin , Ryszard Czarnecki , Miroslav Mikolášik , Joel Hasse Ferreira , Zdzisław Zbigniew Podkański , Anna Záborská , Edite Estrela , Marie Panayotopoulos-Cassiotou , Corina Creţu , Rumiana Jeleva og Gabriela Creţu .

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Péter Olajos , Vladimír Maňka , Roberta Alma Anastase og Justas Vincas Paleckis .

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness , Marusya Ivanova Lyubcheva , Avril Doyle , Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Gerard Batten .

Talere: Vladimír Špidla og Françoise Castex .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 21.02.2008 .


13.  Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-DE modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen): Carlos José Iturgaiz Angulo i stedet for Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Delegationen for Forbindelserne med Canada: Nicolae Vlad Popa i stedet for Iles Braghetto


14.  Videnskabeligt samarbejde med Afrika (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Videnskabeligt samarbejde med Afrika

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Pilar del Castillo Vera for PPE-DE-Gruppen, Teresa Riera Madurell for PSE-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen, Avril Doyle og Romana Jordan Cizelj .

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jerzy Buzek , Mairead McGuinness og Avril Doyle .

Vladimír Špidla tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Gunnar Hökmark , Pilar del Castillo Vera og Avril Doyle for PPE-DE-Gruppen , Alain Hutchinson og Reino Paasilinna for PSE-Gruppen , Fiona Hall for ALDE-Gruppen , Eugenijus Maldeikis , Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for UEN-Gruppen , Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen og David Hammerstein for Verts/ALE-Gruppen om nødvendigheden af støtteforanstaltninger til forbedring af det internationale videnskabelige samarbejde med Afrika (B6-0078/2008 ) .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.8 i protokollen af 21.02.2008 .


15.  Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 401.169/OJJE).


16.  Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.30.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalsekretær

næstformand

Seneste opdatering: 5. marts 2008Juridisk meddelelse