Rodyklė 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 4 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
1. Posėdžio pradžia
 2. Gauti dokumentai
 3. Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 4. 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaita (diskusijos)
 5. Dirvožemio apsauga (diskusijos)
 6. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)
 7. Balsuoti skirtas laikas
  7.1. Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas ***I (balsavimas)
  7.2. Centrinės Azijos šalių atitiktis reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB * (balsavimas)
  7.3. Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (balsavimas)
  7.4. ES sankcijų kaip ES veiksmų ir politikos žmogaus teisių srityje vertinimas (balsavimas)
  7.5. Tūkstantmečio vystymosi tikslai: 5 tikslas - pagerinti gimdyvių sveikatą (balsavimas)
  7.6. Prekyba paslaugomis (balsavimas)
  7.7. Europos uostų politika (balsavimas)
  7.8. Krovininis transportas Europoje (balsavimas)
  7.9. 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaita (balsavimas)
 8. Pirmininko praneš imas
 9. Paaiškinimai dėl balsavimo
 10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  12.1. Valstybės perversmas Mauritanijoje
  12.2. Mirties bausmės įvykdymas pakariant Irane
  12.3. Albinosų žudymas Tanzanijoje
 13. Balsuoti skirtas laikas
  13.1. Valstybės perversmas Mauritanijoje (balsavimas)
  13.2. Mirties bausmės įvykdymas pakariant Irane (balsavimas)
  13.3. Albinosų žudymas Tanzanijoje (balsavimas)
 14. Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 17. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 18. Kitų posėdžių kalendorinis planas
 19. Sesijos atidėjimas


PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

1.  Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.

°
° ° °

Kalbėjo: Bernd Posselt ir Philip Bushill-Matthews dėl rugsėjo mėn. II sesijos rengimo Briuselyje (Pirmininkė atsakė, kad po vidurdienio balsavimo bus padarytas pranešimas apie padėtį).


2.  Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos produktais iš ruonių (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 – 2008/0160(COD) ).

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS) ).

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl lengvatinių pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS) ).

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas perkelti DEC 20/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 – 2008/2188(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 22/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 – 2008/2189(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 23/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 – 2008/2190(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 25/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 – 2008/2191(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 26/2008 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 – 2008/2192(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


3.  Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Žodinis klausimas (O-0040/2008 ), kurį uždavė Luisa Morgantini , Hélène Flautre , Richard Howitt , Thijs Berman , Kyriacos Triantaphyllides , Proinsias De Rossa , Pasqualina Napoletano , Margrete Auken , Jean Lambert , Marios Matsakis , David Hammerstein , Jill Evans , Jamila Madeira , Eugenijus Maldeikis , Philippe Morillon , Chris Davies , Vincenzo Aita , Françoise Castex , Caroline Lucas , Antonio Masip Hidalgo , Alyn Smith , Ana Maria Gomes , Karin Scheele , Alain Hutchinson , Marco Cappato , John Bowis , Giovanni Berlinguer , Giusto Catania , Roberto Musacchio , Vittorio Agnoletto , Frieda Brepoels , Mauro Zani , Umberto Guidoni , Luigi Cocilovo , Linda McAvan , Alessandro Battilocchio , Nicholson of Winterbourne , Francis Wurtz , Tokia Saïfi , Edward McMillan-Scott , Emilio Menéndez del Valle , Ioannis Kasoulides , Véronique De Keyser , Kader Arif , Béatrice Patrie ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou , Tarybai: Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (B6-0166/2008 ) ;

Žodinis klausimas (O-0041/2008 ), kurį uždavė Luisa Morgantini , Hélène Flautre , Richard Howitt , Thijs Berman , Kyriacos Triantaphyllides , Proinsias De Rossa , Pasqualina Napoletano , Margrete Auken , Jean Lambert , Marios Matsakis , David Hammerstein , Jill Evans , Jamila Madeira , Eugenijus Maldeikis , Philippe Morillon , Chris Davies , Vincenzo Aita , Françoise Castex , Caroline Lucas , Antonio Masip Hidalgo , Alyn Smith , Ana Maria Gomes , Karin Scheele , Alain Hutchinson , Marco Cappato , John Bowis , Giovanni Berlinguer , Giusto Catania , Roberto Musacchio , Vittorio Agnoletto , Frieda Brepoels , Mauro Zani , Umberto Guidoni , Luigi Cocilovo , Linda McAvan , Alessandro Battilocchio , Nicholson of Winterbourne , Francis Wurtz , Tokia Saïfi , Edward McMillan-Scott , Emilio Menéndez del Valle , Ioannis Kasoulides , Véronique De Keyser , Kader Arif , Béatrice Patrie ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou , Komisijai: Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (B6-0167/2008 ) .

Diskusijos buvo surengtos 2008 07 09 (punktas 15 protokolo 09.07.2008 ).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos , pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Francis Wurtz , Luisa Morgantini , Kyriacos Triantaphyllides , Umberto Guidoni , Miguel Portas ir Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu – dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (B6-0343/2008 ) ;

- Marco Cappato , Sarah Ludford , Elizabeth Lynne , Ignasi Guardans Cambó ir Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu – dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties (B6-0380/2008 ) ;

- Pasqualina Napoletano ir Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu – dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties (B6-0381/2008 ) ;

- Hélène Flautre , Margrete Auken , Caroline Lucas , David Hammerstein , Jill Evans ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties (B6-0382/2008 ) ;

- Charles Tannock , Jana Hybášková , Patrick Gaubert ir Vito Bonsignore PPE-DE frakcijos vardu – dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (B6-0415/2008 ) ;

- Brian Crowley , Roberta Angelilli , Eugenijus Maldeikis ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu – dėl palestiniečių kalinių padėties Izraelio kalėjimuose (B6-0416/2008 ) .

Balsavimas: punktas 7.3 protokolo 04.09.2008 .


4.  2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaitos [2007/2252(INI) ] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A6-0260/2008 ) .

Frédérique Ries pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Nathalie Kosciusko-Morizet (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Stavros Dimas (Komisijos narys) .

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE-DE frakcijos vardu, Anne Ferreira PSE frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN frakcijos vardu, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Avril Doyle , Evangelia Tzampazi , Janusz Wojciechowski , Satu Hassi , Jana Bobošíková , Edite Estrela , Luca Romagnoli , Silvia-Adriana Ţicău , Daciana Octavia Sârbu ir Genowefa Grabowska .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik ir Silvia-Adriana Ţicău .

Kalbėjo: Nathalie Kosciusko-Morizet ir Stavros Dimas .

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Frédérique Ries .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.9 protokolo 04.09.2008 .


5.  Dirvožemio apsauga (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0070/2008 ), kurį uždavė Miroslav Ouzký , ENVI komiteto vardu, Tarybai: Tarybos pažanga dėl pagrindų direktyvos dėl dirvožemio apsaugos (B6-0455/2008 ) .

Miroslav Ouzký pateikė žodinį klausimą.

Nathalie Kosciusko-Morizet (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Françoise Grossetête , Edite Estrela , Neil Parish , Glenis Willmott , Hartmut Nassauer , Csaba Sándor Tabajdi , Ioannis Gklavakis ir Czesław Adam Siekierski .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness , James Nicholson , Reinhard Rack , Jim Allister ir Robert Sturdy .

Kalbėjo: Nathalie Kosciusko-Morizet ir Stavros Dimas .

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

6.  Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos per antrąjį svarstymą 2008 m. birželio 19 d. dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/.../EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD) ) - TRAN , klaidų ištaisymas.

Šis klaidų ištaisymas susijęs su šiomis kalbomis: čekų, graikų, ispanų, latvių, lietuvių, maltiečių, rumunų ir slovėnų.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiam klaidų ištaisymui pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip 40 Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama.

Su klaidų ištaisymu galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct .

°
° ° °

Kalbėjo: Zbigniew Zaleski – dėl Martin Schulz pasisakymo per vakarykštį balsavimą dėl Gruzijos (punktas 7.5 protokolo 03.09.2008 ) ir Martin Schulz dėl šio pasisakymo.

Kalbėjo Jörg Leichtfried – dėl vietos, kurioje vyks rugsėjo mėn. II mėnesinė sesija (Pirmininkas jam atsakė, kad po balsavimo jis padarys pranešimą šia tema).


7.  Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1.  Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD) ] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu , paprašęs tekstą grąžinti komitetui, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnio 2 dalyje, ir, dėl šio prašymo – Brian Simpson PSE frakcijos vardu , Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu ir Timothy Kirkhope (pranešėjas) .

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu ( 265 balsavo už, 300 – prieš, 37 susilaikė ) atmetė prašymą.

Taigi, buvo balsuojama.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais ( P6_TA(2008)0402 ).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta ( P6_TA(2008)0402 ).


7.2.  Centrinės Azijos šalių atitiktis reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Centrinės Azijos šalių atitikties reikalavimams pagal Tarybos sprendimą 2006/1016/EB, suteikiantį Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS) ] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esko Seppänen (A6-0317/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais ( P6_TA(2008)0403 ).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta ( P6_TA(2008)0403 ).


7.3.  Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0343/2008 , B6-0380/2008 , B6-0381/2008 , B6-0382/2008 , B6-0415/2008 ir B6-0416/2008 .

Diskusijos buvo surengtos 2008 07 09 (punktas 15 protokolo 09.07.2008 ).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2008 09 04 ( punktas 2 protokolo 04.09.2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0343/2008

(keičiama B6-0343/2008 , B6-0380/2008 , B6-0381/2008 ir B6-0382/2008 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

Pasqualina Napoletano , Véronique De Keyser ir Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu ,

Annemie Neyts-Uyttebroeck , Elizabeth Lynne , Jelko Kacin , Olle Schmidt , Chris Davies ir Marian Harkin ALDE frakcijos vardu ,

David Hammerstein , Hélène Flautre , Daniel Cohn-Bendit ir Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu ,

Kyriacos Triantaphyllides , Luisa Morgantini ir Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu ,

Brian Crowley .

Priimta ( P6_TA(2008)0404 ).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0415/2008 ir B6-0416/2008 anuliuojami.)


7.4.  ES sankcijų kaip ES veiksmų ir politikos žmogaus teisių srityje vertinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES sankcijų kaip ES veiksmų ir politikos žmogaus teisių srityje vertinimo [2008/2031(INI) ] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hélène Flautre (A6-0309/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

Kalbėjo: Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu , nurodydama, kad 10 pakeitimas atsiimamas.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0405 ).


7.5.  Tūkstantmečio vystymosi tikslai: 5 tikslas - pagerinti gimdyvių sveikatą (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0377/2008 , B6-0385/2008 , B6-0388/2008 , B6-0393/2008 , B6-0395/2008 ir B6-0396/2008 .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0377/2008

(keičiama B6-0377/2008 , B6-0385/2008 , B6-0388/2008 , B6-0393/2008 ir B6-0395/2008 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

Colm Burke PPE-DE frakcijos vardu ,

Pasqualina Napoletano , Alain Hutchinson , Glenys Kinnock , Neena Gill , Anne Van Lancker ir Iratxe García Pérez PSE frakcijos vardu ,

Beniamino Donnici , Toomas Savi , Barbara Weiler ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu ,

Margrete Auken ir Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu ,

Feleknas Uca , Luisa Morgantini , Gabriele Zimmer ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu .

Priimta ( P6_TA(2008)0406 ).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0396/2008 yra anuliuojamas.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Kalbėjo Ewa Tomaszewska – dėl balsavimo eigos.


7.6.  Prekyba paslaugomis (balsavimas)

Pranešimas dėl prekybos paslaugomis [2008/2004(INI) ] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Syed Kamall (A6-0283/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0407 ).


7.7.  Europos uostų politika (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos uostų politikos [2008/2007(INI) ] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0408 ).


7.8.  Krovininis transportas Europoje (balsavimas)

Pranešimas dėl krovininio transporto Europoje [2008/2008(INI) ] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Michael Cramer (A6-0326/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0409 ).


7.9.  2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plano laikotarpio vidurio ataskaitos [2007/2252(INI) ] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A6-0260/2008 ) .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta ( P6_TA(2008)0410 ).


8.  Pirmininko praneš imas

Pirmininkas pranešė, kad rugsėjo mėn. II mėnesinė sesija (2008 m. rugsėjo 22–25 d.) vyks Briuselyje.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas


9.  Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti p aaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Palestiniečiai, kalintys Izraelio kalėjimuose - RC-B6-0343/2008 : Miroslav Mikolášik , Frank Vanhecke ir Philip Claeys .

Pranešimas: Hélène Flautre - A6-0309/2008 : Véronique De Keyser , Frank Vanhecke ir Ryszard Czarnecki .

Tūkstantmečio vystymosi tikslai: 5 tikslas - pagerinti gimdyvių sveikatą - RC-B6-0377/2008 : Zita Pleštinská , Frank Vanhecke , Daniel Hannan ir Linda McAvan .

Pranešimas: Syed Kamall - A6-0283/2008 : Czesław Adam Siekierski .

Pranešimas: Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008 : Czesław Adam Siekierski .


10.  Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje .

°
° ° °

Ewa Tomaszewska ir Corien Wortmann-Kool pranešė, kad jų balsavimo įranga nesuveikė balsuojant dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos „Tūkstantmečio vystymosi tikslai: 5 tikslas - pagerinti gimdyvių sveikatą “ - RC-B6-0377/2008 .


( Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.00 val. )

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

11.  Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(P asiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 3 protokolo 02.09.2008 )


12.1.  Valstybės perversmas Mauritanijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0386/2008 , B6-0392/2008 , B6-0397/2008 , B6-0398/2008 , B6-0408/2008 ir B6-0409/2008 .

Alain Hutchinson , Marios Matsakis , Esko Seppänen , Marie Anne Isler Béguin , Ryszard Czarnecki ir Colm Burke pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, ir Filip Kaczmarek .

Pranešėjas kalbėjo pagal "catch the eye" procedūrą: Eija-Riitta Korhola , Glyn Ford ir Zbigniew Zaleski .

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.1 protokolo 04.09.2008 .


12.2.  Mirties bausmės įvykdymas pakariant Irane

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0389/2008 , B6-0394/2008 , B6-0400/2008 , B6-0401/2008 , B6-0403/2008 ir B6-0404/2008 .

Paulo Casaca , Charles Tannock , Marios Matsakis , Feleknas Uca , Raül Romeva i Rueda ir Marcin Libicki pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu, Marco Cappato ALDE frakcijos vardu, Mogens Camre UEN frakcijos vardu, Koenraad Dillen , nepriklausomas Parlamento narys, Bernd Posselt , Józef Pinior , Janusz Onyszkiewicz ir Marek Aleksander Czarnecki .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dumitru Oprea , Aloyzas Sakalas , Ewa Tomaszewska ir Zbigniew Zaleski .

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.2 protokolo 04.09.2008 .


12.3.  Albinosų žudymas Tanzanijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0387/2008 , B6-0390/2008 , B6-0391/2008 , B6-0405/2008 , B6-0406/2008 ir B6-0407/2008 .

Ryszard Czarnecki , Laima Liucija Andrikienė , Marios Matsakis ir Erik Meijer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE frakcijos vardu, Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, ir Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu .

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle .

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.3 protokolo 04.09.2008 .


13.  Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1.  Valstybės perversmas Mauritanijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0386/2008 , B6-0392/2008 , B6-0397/2008 , B6-0398/2008 , B6-0408/2008 ir B6-0409/2008 .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0386/2008

(keičiama B6-0386/2008 , B6-0392/2008 , B6-0397/2008 , B6-0398/2008 , B6-0408/2008 ir B6-0409/2008 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

Colm Burke , Charles Tannock , Urszula Gacek , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola , Tunne Kelam , Carlos José Iturgaiz Angulo , Laima Liucija Andrikienė , Iles Braghetto ir Jean-Pierre Audy PPE-DE frakcijos vardu ,

Pasqualina Napoletano , Marie-Arlette Carlotti ir Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu ,

Marios Matsakis ir Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu ,

Ģirts Valdis Kristovskis , Ryszard Czarnecki , Konrad Szymański , Ewa Tomaszewska , Hanna Foltyn-Kubicka ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu ,

Marie Anne Isler Béguin ir Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu ,

Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu

Kalbėjo Colm Burke , pateikęs 8 dalies žodinį pakeitimą (priimtas) ir nurodęs, kaip reikėtų pakoreguoti 10 dalį .

Priimta ( P6_TA(2008)0411 ).


13.2.  Mirties bausmės įvykdymas pakariant Irane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0389/2008 , B6-0394/2008 , B6-0400/2008 , B6-0401/2008 , B6-0403/2008 ir B6-0404/2008 .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0389/2008

(keičiama B6-0389/2008 , B6-0394/2008 , B6-0400/2008 , B6-0401/2008 , B6-0403/2008 ir B6-0404/2008 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

Charles Tannock , Laima Liucija Andrikienė , Urszula Gacek , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola , Tunne Kelam ir Tadeusz Zwiefka PPE-DE frakcijos vardu ,

Pasqualina Napoletano , Hannes Swoboda , Christa Prets ir Paulo Casaca PSE frakcijos vardu ,

Marco Cappato , Marios Matsakis , Frédérique Ries ir Renate Weber ALDE frakcijos vardu ,

Cristiana Muscardini , Roberta Angelilli , Konrad Szymański ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu ,

Angelika Beer , Monica Frassoni ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu ,

Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu .

Kalbėjo Marco Cappato , kuris pateikė du žodinius pakeitimus, kuriais siekiama pridėti po naują dalį ir kurie buvo priimti.

Kalbėjo: Raül Romeva i Rueda , kuris pateikė, atitinkamai, 9 dalies ir K konstatuojamosios dalies žodinius pakeitimus, Paulo Casaca PSE frakcijos vardu , Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu , Tunne Kelam , kuris pateikė K konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, Mogens Camre UEN frakcijos vardu , ir Alain Hutchinson , kuris pateikė 9 dalies žodinį pakeitimą ( Raül Romeva i Rueda žodiniai pakeitimai nepriimti, nes tam paprieštaravo daugiau kaip 40 Parlamento narių; Tunne Kelam ir Alain Hutchinson žodiniai pakeitimai buvo priimti).

Priimta ( P6_TA(2008)0412 ).


13.3.  Albinosų žudymas Tanzanijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0387/2008 , B6-0390/2008 , B6-0391/2008 , B6-0405/2008 , B6-0406/2008 ir B6-0407/2008 .

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0387/2008

(keičiama B6-0387/2008 , B6-0390/2008 , B6-0391/2008 , B6-0405/2008 , B6-0406/2008 ir B6-0407/2008 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

Laima Liucija Andrikienė , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola , Charles Tannock ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu ,

Pasqualina Napoletano , Josep Borrell Fontelles ir Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu ,

Renate Weber ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu ,

Ryszard Czarnecki , Jan Tadeusz Masiel , Ewa Tomaszewska ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu ,

Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu ,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu .

Priimta ( P6_TA(2008)0413 ).


14.  Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE-DE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

Delegacija ES ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Dragoş Florin David .

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Sebastiano Sanzarello .

Delegacija ryšiams su Afganistanu: Eleonora Lo Curto .

Laikinasis klimato kaitos komitetas: Iva Zanicchi .


15.  Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams

LIBE komitetas:

- Suaugusiųjų teisinė apsauga. Tarptautinės pasekmės (2008/2123(INI) )
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: LIBE .

PETI komitetas:

- Visuomenės galimybė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD) )
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: PETI, AFCO, JURI .

Sprendimas rengti pranešimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnį

AFCO komitetas:

- Parlamento naudojami Europos Sąjungos simboliai (2007/2240(REG) ) .

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva

AFCO komitetas:

- Europos Parlamento iniciatyva dėl jo sudėties po 2009 m. liepos 14 d. (2008/2168(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

LIBE komitetas

- Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas (2008/2184(INI) )
(nuomonė: JURI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

REGI komitetas:

- Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai (2008/2183(INI) )
(nuomonė: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

AFCO komitetas:

- Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos pagal Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalį įgyvendinimo gairės (2008/2169(INI) )
(nuomonė: PETI, LIBE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

Leidimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

DEVE komitetas:

- Ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) vystomasis poveikis (2008/2170(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

JURI komitetas:

- Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (2008/2180(INI) )
(nuomonė: LIBE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

PECH komitetas:

- Europinio kormoranų valdymo plano įgyvendinimo link, siekiant sumažinti vis didesnę kormoranų daromą žalą žuvų ištekliams, žuvininkystei ir akvakultūrai (2008/2177(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

- BŽP ir ekosisteminis žuvininkystės vadybos metodas (2008/2178(INI) )
(nuomonė: ENVI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

AGRI komitetas:

- Gamintojų kainų ir vartotojų mokamų kainų neatitiktis (2008/2175(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

CULT komitetas:

- Bendrijos dalyvavimas Europos audiovizualinėje observatorijoje (2008/2179(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

FEMM komitetas:

- Scenos menai: vienodas elgesys su vyrais ir moterimis ir vienodos jų galimybės (2008/2182(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

IMCO komitetas:

- Vartotojų, ypač nepilnamečių, apsauga atsižvelgiant į vaizdo žaidimų naudojimą (2008/2173(INI) )
(nuomonė: CULT, LIBE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

- Europos paslaugų teikėjo profesinė kortelė (2008/2172(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

INTA komitetas:

- Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Kinija (2008/2171(INI) )
(nuomonė: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

LIBE komitetas:

- Pasirengimas kitiems Europos Sąjungos sienų valdymo etapams ir panaši patirtis trečiosiose šalyse (2008/2181(INI) )
(nuomonė: DEVE, AFET)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

REGI komitetas:

- Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politikos reformą būklė (2008/2174(INI) )
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2008 07 09).

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalis)

LIBE komitetas:

– ES ir Australijos susitarimo dėl PNR vertinimas (2008/2187 (INI))

(nuomonė: AFET);

- Saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimas (2008/2160(INI) )
(nuomonė: CULT, ITRE) .


16.  Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Para šų skai č ius, surinktas u ž į registr ą įrašytus ra š ytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17.  Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, š ios dienos pos ėd ž io protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito pos ėd ž io prad ž ioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18.  Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2008 09 22 iki 2008 09 25.


19.  Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.45 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas

Atnaujinta: 2008 m. spalio 2 d.Teisinis pranešimas