Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0163/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

9.23. Έναρξη διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση διεθνούς Συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 και B6-0176/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0163/2009

(αντικαθιστά τις B6-0163/2009, B6-0172/2009, B6-0173/2009, B6-0174/2009, B6-0175/2009 και B6-0176/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle, Ewa Tomaszewska και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jens Holm και Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Παρεμβάσεις:

Παρεμβαίνουν οι Avril Doyle, η οποία προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Véronique De Keyser, επ' αυτού του αιτήματος.

Με ΗΨ (352 υπέρ, 241 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου