Zoznam 
Zápisnica
Pondelok, 8. marca 2010 - ŠtrasburgFinálna verzia
1. Pokračovanie prerušeného zasadania
 2. Vyhlásenia predsedníctva
 3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4. Zloženie Parlamentu
 5. Podpis prijatých aktov
 6. Prepadnuté písomné vyhlásenia
 7. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 8. Presun rozpočtových prostriedkov
 9. Petície
 10. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty )
 11. Predložené dokumenty
 12. Program práce
 13. Medzinárodný deň žien
 14. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15. Veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I (rozprava)
 16. Revízia smernice o balíku cestovných služieb (rozprava)
 17. Dane z finančných transakcií (rozprava)
 18. Uplatňovanie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (rozprava)
 19. Ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (rozprava)
 20. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (stručná prezentácia)
 21. Program rokovania na nasledujúci deň
 22. Skončenie rokovania
 23. Skončenie zasadania


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1.  Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2.  Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom si uctil pamiatku obetí zemetrasení v Turecku, v Čile a na Haiti, ako aj obetí búrky Xynthia, ktorá nedávno zasiahla Francúzsko a niekoľko ďalších európskych krajín.

Predseda ďalej pripomenul, že na 11. marec pripadá dvadsiate výročie nezávislosti Litvy a vyhlásenia parlamentu Estónska, ktorým sa začal proces nezávislosti tejto krajiny. Dňa 10. marca si pripomenieme 51. výročie ľudového povstania v Tibete; v súvislosti s tým predseda vyzval orgány Čínskej ľudovej republiky, aby nadviazali dialóg s tibetským obyvateľstvom.

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 153 ods. 3 rokovacieho poriadku prijal rozhodnutie, na základe ktorého budú sankcionované výroky Nigela Faragela, s ktorými vystúpil 24. februára 2010 (bod 13 zápisnice zo dňa 24.2.2010 ), a to stratou nároku na denný príspevok na obdobie desiatich dní.

V nadväznosti na krádež, ktorej obeťou bola poslankyňa Parlamentu v blízkosti budov Parlamentu v Bruseli, predseda oznámil, že spolu s Komisiou a Radou bude rokovať s belgickými orgánmi s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu v okolí budov všetkých európskych inštitúcií.


3.  Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Anne Delvaux, Ulrike Lunacek a Raül Romeva i Rueda informovali predsedníctvo, že boli prítomní na schôdzi dňa 25. februára 2010, ale ich mená nie sú uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4.  Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské úrady oznámili menovanie Jana Kozlowskeho za poslanca namiesto Janusza Lewandowskeho s účinnosťou od 4. marca 2010.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


5.  Podpis prijatých aktov

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v priebehu týždňa podpíše tento prijatý akt:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (03683/2009/LEX - C7-0066/2010 - 2009/0056(COD) )


6.  Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 0061/2009, 0062/2009 v súlade s čl. 123 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


7.  Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na 2. októbrovej, 1. novembrovej a 2. novembrovej schôdzi v roku 2009 sú k dispozícii na internetovej stránke Séance en direct.


8.  Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách na základe ich výkladu uvedeného v bodoch 18 až 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 01/2010 Európskej komisie (N7-0001/2010 - C7-0007/2010 - 2010/2022 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách na základe ich výkladu uvedeného v bodoch 18 až 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 02/2010 Európskej komisie (N7-0002/2010 - C7-0008/2010 - 2010/2023 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách na základe ich výkladu uvedeného v bodoch 18 až 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 03/2010 Európskej komisie (N7-0003/2010 - C7-0009/2010 - 2010/2024 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách na základe ich výkladu uvedeného v bodoch 18 až 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 05/2010 Európskej komisie (N7-0004/2010 - C7-0010/2010 - 2010/2025 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách na základe ich výkladu uvedeného v bodoch 18 až 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 07/2010 Európskej komisie (N7-0006/2010 - C7-0026/2010 - 2010/2030 (GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách na základe ich výkladu uvedeného v bodoch 18 až 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Výbor pre rozpočet schválil návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 08/2010 Európskej komisie (N7-0008/2010 - C7-0037/2010 - 2010/2032 (GBD)).


9.  Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 16. februára 2010

Erich Kumpf (2 podpisy) (č. 0001/2010); Tanja Schocke (č. 0002/2010); Mariusz Bocian (č. 0003/2010); Alexander Ulram (č. 0004/2010); Zelma Birzniece (č. 0005/2010); Mika Ollila (č. 0006/2010); Waltraud Hansen (č. 0007/2010); Willem Linders (č. 0008/2010); utajené meno (č. 0009/2010); Sabin Marius Ispas (č. 0010/2010); Oliver Herrmann (č. 0011/2010); utajené meno (č. 0012/2010); utajené meno (č. 0013/2010); utajené meno (č. 0014/2010); Cristina Iordache (č. 0015/2010); Elena Condruz (č. 0016/2010); Mario Edward (č. 0017/2010); Alexandra Haffner (č. 0018/2010); Norman Ryan (2 podpisy) (č. 0019/2010); utajené meno (č. 0020/2010); Pawel Wylądek (č. 0021/2010); Hakim Khenniche (ECDC Staff Committee) (č. 0022/2010); utajené meno (č. 0023/2010); Jozef Prasnikar (č. 0024/2010); Dirk Stuck (č. 0025/2010); Peter Schönberger (č. 0026/2010); Jean Piciu (č. 0027/2010); Otwin Schneider (č. 0028/2010); Markus Tilli (č. 0029/2010); Carola Sahr (č. 0030/2010); Krystyna Lemanowicz (č. 0031/2010); Halina Wilk (č. 0032/2010); David Brent (č. 0033/2010); Barbara Zawadzka-Szonert (č. 0034/2010); utajené meno (č. 0035/2010); Salajan Leontin (č. 0036/2010); Peter Kleffmann (č. 0037/2010); Jacek Płaskociński (č. 0038/2010); utajené meno (č. 0039/2010); Grethe Geinæs (č. 0040/2010); Paul Chillington (č. 0041/2010); utajené meno (č. 0042/2010); Hanna Klattenhoff (č. 0043/2010); Mihai Stet (č. 0044/2010); Sandor Pall (č. 0045/2010); Irena Rogowska (Społeczny Komitet "Stop Odkrywce") (č. 0046/2010); Ingo - A. Becker (č. 0047/2010); Thierry Ygé (č. 0048/2010); utajené meno (č. 0049/2010); Petri Salo (Human Rights of Finland) (č. 0050/2010); Alain Heyrman (č. 0051/2010); Ulrich Jarzina (č. 0052/2010); utajené meno (č. 0053/2010); Alexandra Lane (The Aire Centre) (č. 0054/2010); Wolfgang Leue (č. 0055/2010); Dirk Lahrmann (č. 0056/2010); Terese Kijak-Guguła (č. 0057/2010); Nicola Stock (Associazione Task Force Argentina) (č. 0058/2010); Adolfo Pablo Lapi (č. 0059/2010); Miguel Gregorio Martínez Murez (Federación Andaluza de Entidades Locales Muncipiales (FAEM)) (č. 0060/2010); Constantino Riolo (č. 0061/2010); Antonio Graziano (č. 0062/2010); Gianni Darai (č. 0063/2010); Daniel Richard Lavergne (č. 0064/2010); Fernando Germán López Corsi (č. 0065/2010); utajené meno (č. 0066/2010); Zhelyazko Dimitrov (č. 0067/2010); Gabriel Benaroche (č. 0068/2010); Luís Eduardo Pimentel Real (č. 0069/2010); Sergio Diana (č. 0070/2010); Inmaculada García García (č. 0071/2010); Giovanni Polegato (č. 0072/2010); utajené meno (č. 0073/2010); Jean Pirotte (Fédération inter catégorielle des services publics (FISP-IFOD)) (č. 0074/2010); Francisco José González Aguado (č. 0075/2010); Isaac Ibáñez García (č. 0076/2010); Giuseppe Piccinini (č. 0077/2010); utajené meno (č. 0078/2010); Georges Barbey (č. 0079/2010); Francesco Boni de Nobili (č. 0080/2010); Roumen Slavchev Sabev (č. 0081/2010); Adolfo Pablo Lapi (č. 0082/2010); Rafael Manchado Cuevas (č. 0083/2010);

Dňa 19. februára 2010

Leszek Kasprzak (2 podpisy) (č. 0085/2010); Tamer Ispanak (č. 0086/2010); Leo Wiesner (č. 0087/2010); Petra Gissler (č. 0088/2010); Renate Wortelboger (Reality Observations) (č. 0089/2010); Dieter Schlemann (LTB Schlemann GmbH) (č. 0090/2010); Colin F. Wilkins (č. 0091/2010); Klaus Fuchs (č. 0092/2010); Armin Wilhelm Miehe (č. 0093/2010); William G. Loveland (č. 0094/2010); utajené meno (2 podpisy) (č. 0095/2010); Selim Sürmeli (Zentralrat Europäischer Bürger ) (č. 0096/2010); Xavier Bell (č. 0097/2010); Claudette Lemoine (Associtation "Rouannez-Anna") (2216 podpisy) (č. 0098/2010); Marco Grondacci (Associazione Culturale di Promozione Sociale Posidonia) (č. 0099/2010); Jacques De Lépinau (www.stopecg.org) (č. 0100/2010); Philippe Sinaeve (Socopral) (č. 0101/2010); Izzo Vinvenzo (Comitato Cittadino di Boscotrecase) (č. 0102/2010); Raffaele Sisto (č. 0103/2010); José Joaquín Gomá Torres (č. 0104/2010); Maria Printzi (Christos Alianos and Associates - Law Office) (č. 0105/2010); Fernando Bielo Chale (č. 0106/2010); Manuel Martín Zafra (č. 0107/2010); utajené meno (č. 0108/2010); Carlos Garrudo (č. 0109/2010); Claudio Ferro (č. 0110/2010); Federico Escobar (č. 0111/2010); Bangueev Alexandre Valkov (č. 0112/2010); Jérôme Melet (Syndicat Autonome du SDIS 69) (č. 0113/2010); Peter Trojan Penchev (č. 0114/2010); Nikolaos Paralopoulos (č. 0115/2010);

Dňa 23. februára 2010

Alexandros Chantzaras (č. 0116/2010); Aggeliki Harokopou (Dikigoriko Grafeio Aggelikis Harokopou) (č. 0117/2010); Konstantinos Aivaliotis (3 podpisy) (č. 0118/2010); Maria Rosa García Rodrigo Schröpfer (č. 0119/2010); José Soto Cepas (Asociación de ex trabajadores afectados de la fábrica de uranio de Andújar) (6 podpisov) (č. 0120/2010); Anastasios Goulis (European Center) (2 podpisy) (č. 0121/2010); utajené meno (č. 0122/2010); utajené meno (č. 0123/2010); utajené meno (č. 0124/2010); Radosław Botev (č. 0125/2010); utajené meno (č. 0126/2010); utajené meno (č. 0127/2010); Linda Ockelford (č. 0128/2010); Walter Bauer (č. 0129/2010); Joseph Chone (č. 0130/2010); Thring Townsend Lee (Thring Townsend Lee & Pembertons) (č. 0131/2010); Heinz Weber (č. 0132/2010); Grigorie Bascacov (č. 0133/2010); Irena Skowronek (č. 0134/2010); Sylwia Obrzut (č. 0135/2010); utajené meno (č. 0136/2010); Bruna Miglioretti (č. 0137/2010); Tomasz Nowara (č. 0138/2010); utajené meno (č. 0139/2010); utajené meno (č. 0140/2010); utajené meno (č. 0141/2010); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des assureurs du Nord de la Grèce) (č. 0142/2010); Daniela Theiss (Freiheit ohne Folter e.V.) (1050 podpisov) (č. 0143/2010); Koen Godderis (č. 0144/2010); utajené meno (č. 0145/2010); utajené meno (č. 0146/2010); Petri Salo (Human Rights of Finland) (č. 0147/2010); Gregorio Vigil-Escalera Alonso (č. 0148/2010); Adolfo Pablo Lapi (č. 0149/2010); Michele Picco (č. 0150/2010); Carlos Correia De Matos (č. 0151/2010); Czesław Gizler (č. 0152/2010); Joachim Kelke (Joachim Kelke GmbH) (č. 0153/2010); Ralph Lehmann (č. 0154/2010); Constantin Turcu Liviu (č. 0155/2010); Zuzana Diasova (č. 0156/2010); utajené meno (č. 0157/2010); Simon Busuttil (č. 0158/2010); Maura Hillen (Abusos Urbanisticos Almanzora No (AUAN)) (č. 0159/2010);

Dňa 4. marca 2010

Andrea Hempen (č. 0160/2010); Nick Palmer (House of Commons) (č. 0161/2010); Mika Lindén (č. 0162/2010); utajené meno (č. 0163/2010); Mark Vautz (2 podpisy) (č. 0164/2010); Isolde Gorsboth (č. 0165/2010); Matti Niemelä (Dynamic Therapy Center Oy) (č. 0166/2010); utajené meno (č. 0167/2010); Victoria Azad (č. 0168/2010); utajené meno (č. 0169/2010); utajené meno (č. 0170/2010); Kamila Beata Klim-Petersen (Romano) (č. 0171/2010); Carla Vink (Opvangcentrum Carla's cavia's) (č. 0172/2010); Rumyana Vasileva (č. 0173/2010); utajené meno (č. 0174/2010); utajené meno (č. 0175/2010); Alexander Mahr (č. 0176/2010); Klaus Helmut (Ito Ryu Wuppertal e.V.) (č. 0177/2010); Oliver Hepworth (č. 0178/2010); Philipp Schmagold (č. 0179/2010); Hubert Marx (č. 0180/2010); Thomas Schulze (č. 0181/2010); Marcin Gall (Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech) (č. 0182/2010); utajené meno (č. 0183/2010); Hartmut Hofmeister (č. 0184/2010); Sergio Monterisi (č. 0185/2010); Jürgen Holtkötter (č. 0186/2010); Robert Fredericq (č. 0187/2010); Thomas Köhler (č. 0188/2010); Paolo Campoli (č. 0189/2010); Mieczyslaw Olchowy (č. 0190/2010); Olaf Weike (č. 0191/2010); Klaus P. Schacht (Schacht & Schacht) (č. 0192/2010); Klaus-Diether Goebbels (č. 0193/2010); Edward Mallia (Friends of Earth Malta) (360 podpisov) (č. 0194/2010); Hans Klose (č. 0195/2010); Kurt Lieser (č. 0196/2010); Stefan Juranek (č. 0197/2010); Maria Rymarczyk (č. 0198/2010); Maria Waluk-Sobolewska (č. 0199/2010); utajené meno (č. 0200/2010); utajené meno (č. 0201/2010); Rostogolea-Cristea Cosmin-Dumitru (č. 0202/2010); N Gheorghe Asavinei (č. 0203/2010); Petra Rump (č. 0204/2010).


10.  Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty )

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0169/2009 ) , ktorú položili Gabriele Albertini a Arnaud Danjean za výbor AFET pre Radu: Zmluva o nešírení jadrových zbraní (B7-0009/2010 ) ;

- (O-0170/2009 ) , ktorú položili Gabriele Albertini a Arnaud Danjean za výbor AFET pre Komisiu: Zmluva o nešírení jadrových zbraní (B7-0010/2010 ) ;

- (O-0015/2010 ) , ktorú položil Herbert Reul za výbor ITRE pre Radu: Oznámenie o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (B7-0011/2010 ) ;

- (O-0016/2010 ) , ktorú položil Herbert Reul za výbor ITRE pre Komisiu: Oznámenie o investíciách do vývoja nízkouhlíkových technológií (B7-0012/2010 ) ;

- (O-0017/2010 ) , ktorú položili Hannes Swoboda , Monika Flašíková Beňová , Kinga Göncz a Claude Moraes v mene skupiny S&D pre Radu: Druhý európsky samit o Rómoch (B7-0013/2010 ) ;

- (O-0018/2010 ) , ktorú položili Hannes Swoboda , Monika Flašíková Beňová , Kinga Göncz a Claude Moraes v mene skupiny S&D pre Komisiu: Druhý európsky samit o Rómoch (B7-0014/2010 ) ;

- (O-0019/2010 ) , ktorú položili Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Lena Ek v mene skupiny ALDE a Giles Chichester v mene skupiny ECR pre Radu: Priority predsedníctva v oblasti normalizácie elektrických vozidiel (B7-0015/2010 ) ;

- (O-0020/2010 ) , ktorú položili Judith A. Merkies , Teresa Riera Madurell v mene skupiny S&D, Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Lena Ek v mene skupiny ALDE a Giles Chichester v mene skupiny ECR pre Komisiu: Normalizácia elektrických vozidiel (B7-0016/2010 ) ;

- (O-0022/2010 ) , ktorú položili Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Kader Arif v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Joe Higgins v mene skupiny GUE/NGL a Robert Sturdy v mene skupiny ECR pre Komisiu: Nariadenie, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (B7-0018/2010 ) ;

- (O-0025/2010 ) , ktorú položila Sharon Bowles za výbor ECON pre Komisiu: Dane z finančných transakcií (B7-0019/2010 ) ;

- (O-0026/2010 ) , ktorú položili Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Kader Arif v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL a Syed Kamall v mene skupiny ECR pre Komisiu: Transparentnosť a súčasný stav rokovaní o ACTA (Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu) (B7-0020/2010 ) ;

- (O-0027/2010 ) , ktorú položila Sharon Bowles , za výbor ECON pre Komisiu: Zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (B7-0201/2010 )

- (O-0028/2010 ) , ktorú položili Raül Romeva i Rueda , Heidi Hautala , Tatjana Ždanoka , Jean Lambert , Hélène Flautre , Judith Sargentini , Franziska Keller a Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE pre Radu: Druhý európsky samit o Rómoch (B7-0202/2010 ) ;

- (O-0029/2010 ) , ktorú položili Raül Romeva i Rueda , Heidi Hautala , Tatjana Ždanoka , Jean Lambert , Hélène Flautre , Judith Sargentini , Franziska Keller a Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE pre Komisiu: Druhý európsky samit o Rómoch (B7-0203/2010 ) ;

- (O-0030/2010 ) , ktorú položil Brian Simpson za výbor TRAN pre Komisiu: Vykonávanie prvého balíka smerníc o železniciach (2001/12/ES, 2001/13/ES a 2001/14/ES) (B7-0204/2010 ) .

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Françoise Castex , Zuzana Roithová , Alexander Alvaro a Stavros Lambrinidis o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) (0012/2010) ;

- Andreas Mölzer o členstve v eurozóne (0013/2010) ;

- Daciana Octavia Sârbu , Cătălin Sorin Ivan a Csaba Sándor Tabajdi o hrozbe zničenia národného dedičstva ťažbou nerastov s použitím kyanidu v Roşia Montană (Rumunsko) (0014/2010) .


11.  Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatočného protokolu k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu v mene Európskeho spoločenstva (COM(2009)0436 - C7-0163/2009 - 2009/0120(NLE) ) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Anna Rosbach (A7-0009/2010 )

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami (COM(2009)0091 - C6-0076/2009 - 2009/0028(COD) ) - výbor LIBE - Spravodajca: Carlos Coelho (A7-0015/2010 )

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0009 - C7-0013/2010 - 2010/0002(BUD) ) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A7-0019/2010 )

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0007 - C7-0011/2010 - 2010/0005(BUD) ) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A7-0020/2010 )

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (COM(2010)0008 - C7-0012/2010 - 2010/0003(BUD) ) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A7-0021/2010 )

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o alokácii nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) na stanovenie hrubého národného dôchodku (HND) používaného na účely rozpočtu Európskej únie a jej vlastných zdrojov (COM(2009)0238 - C7-0049/2009 - 2009/0068(CNS) ) - výbor BUDG - Spravodajca: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010 )

- Správa o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2008 predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (2009/2057(INI) ) - výbor AFET - Spravodajca: Gabriele Albertini (A7-0023/2010 )

- Správa o ochrane spotrebiteľa (2009/2137(INI) ) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Anna Hedh (A7-0024/2010 )

- Správa o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (2009/2173(INI) ) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sophia In 'T Veld (A7-0025/2010 )

- Správa o uplatňovaní európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2009/2198(INI) ) - výbor AFET - Spravodajca: Arnaud Danjean (A7-0026/2010 )

- Správa o sieti SOLVIT (2009/2138(INI) ) - výbor IMCO - Spravodajca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010 )

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (COM(2009)0268 - C7-0035/2009 - 2009/0077(COD) ) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Bairbre De Brún (A7-0082/2009 )

- Správa o hodnotení výsledkov vnútorného trhu (2009/2141(INI) ) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Róża, Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009 )

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 116 rokovacieho poriadku) (B7-0017/2010 )

Rade

- Papanikolaou Georgios, Harkin Marian, Posselt Bernd, Poupakis Konstantinos, Aylward Liam, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Andrikienė Laima Liucija, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Siekierski Czesław Adam, Balčytis Zigmantas, Figueiredo Ilda, Mitchell Gay, Blinkevičiūtė Vilija, Kelly Alan, Papastamkos Georgios, McGuinness Mairead, Guerrero Salom Enrique, Chountis Nikolaos, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Czarnecki Ryszard, Gallagher Pat the Cope, Crowley Brian, Nicholson James, Toussas Georgios, Angourakis Charalampos, Ţicău Silvia-Adriana

Komisii
- Blinkevičiūtė Vilija, Kelly Seán, Ţicău Silvia-Adriana, Papanikolaou Georgios, Aylward Liam, Higgins Jim, Belet Ivo, Brepoels Frieda, Włosowicz Jacek, Mitchell Gay, Harkin Marian, Posselt Bernd, Tarabella Marc, Crowley Brian, Ludford Sarah, Bendtsen Bendt, Fisas Ayxela Santiago, Kelly Alan, Figueiredo Ilda, Bearder Catherine, Czarnecki Ryszard, Papastamkos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Neynsky Nadezhda, McGuinness Mairead, Chountis Nikolaos, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gallagher Pat the Cope, Szymański Konrad, Messerschmidt Morten, Angourakis Charalampos

2.2) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o zriadení ústredného orgánu pre rodinné právo v rámci európskeho právneho priestoru (B7-0129/2010 )

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Sebastian Valentin Bodu. Návrh uznesenia o zavedení vizuálneho systému na označovanie spotreby paliva motorových vozidiel (B7-0130/2010 )

pridelené

gestorský :

ITRE

stanovisko :

ENVI, IMCO, TRAN

- Nuno Melo, Diogo Feio, Maria Do Céu Patrão Neves a Paulo Rangel. Návrh uznesenia o boji proti chorobe spôsobenej háďatkom borovicovým (B7-0131/2010 )

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

ENVI


12.  Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí z marca 2010 (PE 439.510/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupín Verts/ALE a GUE/NGL, aby sa do programu zaradilo vyhlásenie Komisie o geneticky modifikovaných zemiakoch AMFLORA.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD s argumentáciou v prospech žiadosti a Martin Schulz v mene skupiny S&D proti žiadosti.

Parlament túto žiadosť v HPM zamietol (82 za, 182 proti a 15 sa zdržali).

Štvrtok

Bez zmeny.

Týmto bol stanovený program práce.


13.  Medzinárodný deň žien

Vyhlásenie predsedu: Medzinárodný deň žien

Predseda vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Diana Wallis za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD a Krisztina Morvai, nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie) .

Bod bol uzavretý.


14.  Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Elena Băsescu , Georgios Papastamkos , Carlos José Iturgaiz Angulo , Vasilica Viorica Dăncilă , Antonio Masip Hidalgo , Gianni Vattimo , Diana Wallis , Sandrine Bélier , Ivo Strejček , Kyriacos Triantaphyllides , Ilda Figueiredo , John Bufton , Miroslav Mikolášik , Lena Kolarska-Bobińska , Csaba Sógor , Rovana Plumb , Evelyn Regner , Luigi de Magistris a Nicole Kiil-Nielsen

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil , María Muñiz De Urquiza , Olle Schmidt , Yannick Jadot , Ashley Fox , Rui Tavares , John Stuart Agnew , Angelika Werthmann , Rosa Estaràs Ferragut , Proinsias De Rossa , Tunne Kelam , Corina Creţu , Seán Kelly , Maria do Céu Patrão Neves , Alajos Mészáros , Andrew Henry William Brons a Carlos José Iturgaiz Angulo s osobným vyhlásením v súvislosti s vystúpením Maríe Muñiz De Urquizovej.

Vystúpili títo poslanci: Franz Obermayr a László Tőkés o organizácii jednominútových vystúpení (predseda spresnil postup).


15.  Veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat [KOM(2009)0268 - C7-0035/2009 - 2009/0077(COD) ] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Bairbre de Brún (A7-0082/2009 )

Bairbre de Brún uviedla správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie) .

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Adina-Ioana Vălean v mene skupiny ALDE, James Nicholson v mene skupiny ECR, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Horst Schnellhardt , Jo Leinen , Chris Davies , John Stuart Agnew , ktorý tiež odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Chris Davies , Mairead McGuinness a Marita Ulvskog .

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

V rozprave vystúpila Nessa Childers .

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik , Daciana Octavia Sârbu a Andreas Mölzer .

Ďalej vystúpili títo rečníci: John Dalli a Bairbre de Brún .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 9.3.2010 .


16.  Revízia smernice o balíku cestovných služieb (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Revízia smernice o balíku cestovných služieb

John Dalli (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Alan Kelly v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Ádám Kósa , Silvia-Adriana Ţicău , Malcolm Harbour , Philip Claeys , David Casa , Olga Sehnalová , Jacqueline Foster , Jim Higgins , Jacek Olgierd Kurski a Hella Ranner .

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Georgios Papanikolaou .

PREDSEDNÍCTVO: Pál SCHMITT
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sylvana Rapti , Seán Kelly , Karin Kadenbach , Catherine Stihler a Zigmantas Balčytis .

V rozprave vystúpil John Dalli .

Rozprava sa skončila.


17.  Dane z finančných transakcií (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0025/2010 ) , ktorú položila Sharon Bowles za výbor ECON pre Komisiu: Dane z finančných transakcií (B7-0019/2010 )

Edward Scicluna rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Algirdas Šemeta (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Carl Haglund v mene skupiny ALDE , ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Catherine Stihler , Pascal Canfin za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, nezaradený poslanec Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Louis Michel, Vicky Ford, Nikolaos Chountis, Markus Ferber, Catherine Stihler, Patrick Le Hyaric, Othmar Karas, Magdalena Alvarez a Diogo Feio.

PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anni Podimata , Sirpa Pietikäinen , Edward Scicluna a Elena Băsescu .

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly , Kriton Arsenis a Enrique Guerrero Salom .

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta .

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sharon Bowles za výbor ECON o daniach z finančných transakcií – umožniť ich fungovanie (B7-0133/2010 ) .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 10.3.2010 .


18.  Uplatňovanie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0027/2010 , ktorú položila Sharon Bowles za výbor ECON pre Komisiu: Zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (B7-0201/2010 )

Sharon Bowles rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Michel Barnier (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, nezaradený poslanec Martin Ehrenhauser, Markus Ferber, Othmar Karas a David Casa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpila Elena Băsescu .

V rozprave vystúpil Michel Barnier .

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sharon Bowles za výbor ECON o uplatňovaní Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) (B7-0132/2010 )

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 10.3.2010 .


19.  Ročná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty [KOM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD) ] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010 )

Klaus-Heiner Lehne uviedol správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie) .

Vystúpili títo poslanci: Dirk Sterckx (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Françoise Castex v mene skupiny S&D , Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, William (The Earl of) Dartmouth , aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Françoise Castexovej, ktorá na ňu odpovedala, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD , ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dirk Sterckx , Diogo Feio , Evelyn Regner , Jaroslav Paška , Othmar Karas , Marianne Thyssen , Hella Ranner , Arturs Krišjānis Kariņš a Lara Comi .

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Monika Hohlmeier , Jean-Paul Gauzès , Seán Kelly , Georgios Papanikolaou a Zigmantas Balčytis .

Ďalej vystúpili títo rečníci: Michel Barnier a Klaus-Heiner Lehne .

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 10.3.2010 .


20.  Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (stručná prezentácia)

Správa o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 [KOM(2009)0374 - 2009/2173(INI) ] – Spravodajkyňa Sophia in 't Veld (A7-0025/2010 )

Sophia in 't Veld predložila návrh.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie) .

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly , Andreas Schwab , Antolín Sánchez Presedo a Zigmantas Balčytis .

Bod bol uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 9.3.2010 .


21.  Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 439.510/OJMA).


22.  Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 h.


23.  Skončenie zasadania

Zasadanie Európského parlamentu 2009 – 2010 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 9. marca 2010 o 09.00.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda

Posledná úprava: 6. mája 2010Právne oznámenie