Kazalo 
Zapisnik
Četrtek, 11. marec 2010 - StrasbourgKončna izdaja
1. Otvoritev seje
 2. Vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami ogljika (razprava)
 3. Posledice nevihte Xynthia v Evropi (razprava)
 4. Huda naravna nesreča v Avtonomni pokrajini Madeira in posledice nevihte Xynthia v Evropi ( vloženi predlogi resolucij )
 5. Razmere v Čilu in strategija humanitarne pomoči EU (razprava)
 6. Izjava predsedujočega
 7. Časovni razpored delnih zasedanj
 8. Čas glasovanja
  8.1. Kuba (glasovanje)
  8.2. Vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami ogljika (glasovanje)
  8.3. Huda naravna nesreča v Avtonomni pokrajini Madeira in posledice nevihte Xynthia v Evropi (glasovanje)
 9. Obrazložitve glasovanja
 10. Popravki in namere glasovanja
 11. Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  12.1. Primer Gilada Šalita
  12.2. Stopnjevanje nasilja v Mehiki
  12.3. Južna Koreja - smrtna kazen razglašena za zakonito
 13. Čas glasovanja
  13.1. Primer Gilada Šalita (glasovanje)
  13.2. Stopnjevanje nasilja v Mehiki (glasovanje)
  13.3. Južna Koreja - smrtna kazen razglašena za zakonito (glasovanje)
 14. Popravki in namere glasovanja
 15. Stališča Sveta pri prvi obravnavi
 16. Sklepi o določenih dokumentih
 17. Predložitev dokumentov
 18. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 19. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 20. Datum naslednjih sej
 21. Prekinitev zasedanja


PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

1.  Otvoritev seje

S eja se je začela ob 09.05.


2.  Vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami ogljika (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0015/2010 ), ki ga je postavil Herbert Reul v imenu odbora ITRE Svetu: Sporočilo o vlaganju v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (B7-0011/2010 )

Vprašanje za ustni odgovor (O-0016/2010 ), ki ga je postavil Herbert Reul v imenu odbora ITRE Komisiji: Sporočilo o vlaganju v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (B7-0012/2010 )

Herbert Reul je predstavil vprašanja za ustni odgovor.

Pedro Luis Marín Uribe (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B7-0011/2010

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje B7-0012/2010 .

Govorili so Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE, Teresa Riera Madurell v imenu skupine S&D, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Giles Chichester v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Christian Ehler , Marita Ulvskog , Chris Davies , Konrad Szymański , Arturs Krišjānis Kariņš , Britta Thomsen , Liam Aylward , Vicky Ford , Marian-Jean Marinescu , Silvia-Adriana Ţicău , Zbigniew Ziobro , Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz , Roger Helmer , Maria Da Graça Carvalho , Patrizia Toia , Mairead McGuinness , Csaba Sándor Tabajdi , Bogusław Sonik in Fiorello Provera v imenu skupine EFD .

Po postopku "catch the eye" so govorili Rareş-Lucian Niculescu , Karin Kadenbach , João Ferreira , Alajos Mészáros , Seán Kelly , Zoltán Balczó , Elena Băsescu in Antonio Cancian .

Govorili so Christian Ehler , Claude Turmes in Iosif Matula , Pedro Luis Marín Uribe in Janez Potočnik .

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Teresa Riera Madurell v imenu skupine S&D, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE : Vlaganje v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET) (B7-0148/2010 )

- Pilar del Castillo Vera , Christian Ehler , Herbert Reul , Maria Da Graça Carvalho , Romana Jordan Cizelj v imenu skupine PPE, in Giles Chichester v imenu skupine ECR o vlaganju v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET) (B7-0149/2010 )

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 11.3.2010 .


3.  Posledice nevihte Xynthia v Evropi (razprava)

Izjava Komisije: Posledice nevihte Xynthia v Evropi

Janez Potočnik (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila je Elisabeth Morin-Chartier v imenu skupine PPE .

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorili so Edite Estrela v imenu skupine S&D, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Lambert van Nistelrooij , Bernadette Vergnaud , François Alfonsi , Patrick Le Hyaric , Maurice Ponga in Ricardo Cortés Lastra .

Po postopku "catch the eye" so govorili Marian-Jean Marinescu , Karin Kadenbach , Agustín Díaz de Mera García Consuegra , Nuno Teixeira in Petru Constantin Luhan .

Govoril je Janez Potočnik .

Razprava se je zaključila.


4.  Huda naravna nesreča v Avtonomni pokrajini Madeira in posledice nevihte Xynthia v Evropi ( vloženi predlogi resolucij )

Izjava Komisije : Huda naravna nesreča v Avtonomni pokrajini Madeira in posledice nevihte Xynthia v Evropi

Razprave so potekale 24. februarja 2010 (točka 21 dnevnega reda z dne 24. februarja 2010) in 11. marca 2010 (točka 3 dnevnega reda z dne 11. marca 2010) .

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Giommaria Uggias in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE o hudih naravnih nesrečah v avtonomni regiji Madeiri in v Franciji (B7-0139/2010 ) ;

- Raül Romeva i Rueda , Michail Tremopoulos , Catherine Greze , François Alfonsi in Sandrine Bélier v imenu skupine Verts/ALE o hudih naravnih nesrečah v Avtonomni pokrajini Madeiri in v Franciji (B7-0155/2010 )

- Nuno Teixeira , Lambert van Nistelrooij , Salvador Garriga Polledo , László Surján , Marian-Jean Marinescu , Barbara Matera , Danuta Maria Hübner , Carlos Coelho , Regina Bastos , José Manuel Fernandes , Esther Herranz García , Maurice Ponga , Maria do Céu Patrão Neves , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Jan Olbrycht , Luis de Grandes Pascual , Lena Kolarska-Bobińska , Hans-Gert Pöttering , Maria Da Graça Carvalho , Pilar del Castillo Vera , Artur Zasada , Danuta Jazłowiecka , Jarosław Leszek Wałęsa , Sławomir Witold Nitras , Andrzej Grzyb , Piotr Borys , Jolanta Emilia Hibner , Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein , Nuno Melo , Veronica Lope Fontagné , Sophie Auconie , Elisabeth Morin-Chartier , Jean-Pierre Audy , Véronique Mathieu , Christine De Veyrac , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid , Tokia Saïfi , Françoise Grossetête , Rachida Dati , Alain Cadec , Jean-Marie Cavada , Philippe Juvin in Pascale Gruny v imenu skupine PPE , Constanze Angela Krehl , Edite Estrela , Luís Paulo Alves , Luis Manuel Capoulas Santos , António Fernando Correia De Campos , Elisa Ferreira , Ana Gomes , Vital Moreira , Stéphane Le Foll , Patrice Tirolien , Iratxe García Pérez in Ricardo Cortés Lastra v imenu skupine S&D o hudih naravnih nesrečah v Avtonomni pokrajini Madeiri ter v Franciji in Španiji (B7-0156/2010 )

- Ilda Figueiredo , João Ferreira , Miguel Portas , Marisa Matias , Rui Tavares , Patrick Le Hyaric , Jacky Hénin in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o hudih naravnih nesrečah v Avtonomni pokrajini Madeiri in posledicah nevihte Xynthia v Evropi (B7-0164/2010 )

- Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR o hudih naravnih nesrečah v avtonomni regiji Madeiri ter v Franciji in Španiji (B7-0166/2010 )

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 11.3.2010 .


5.  Razmere v Čilu in strategija humanitarne pomoči EU (razprava)

Izjava Komisije: Razmere v Čilu in strategija humanitarne pomoči EU

Janez Potočnik (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Michèle Striffler v imenu skupine PPE, María Muñiz De Urquiza v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Fiorello Provera v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Georgios Papanikolaou , Enrique Guerrero Salom in Jim Higgins .

Po postopku "catch the eye" sta govorila Agustín Díaz de Mera García Consuegra in Andreas Mölzer .

Govoril je Janez Potočnik .

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.40 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00. )


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

6.  Izjava predsedujočega

Predsednik je dal izjavo ob 6. evropskem dnevu žrtev terorizma. Počastil je spomin na žrtve terorizma v Evropi in se še zlasti spomnil žrtev terorističnega napada v Madridu 11. marca 2004 in v Londonu 7. julija 2005. Teroristična dejanja je obsodil kot napad na demokracijo.


7.  Časovni razpored delnih zasedanj

Predsednik je sporočil, da se je konferenca predsednikov v skladu s členom 134(3) poslovnika odločila za sklic izrednega plenarnega zasedanja v Bruslju v sredo 7. aprila 2010, od 13.30 do 16.30. Na zasedanju bo obravnavno poročilo Evropskega sveta in izjava Komisije o izidu srečanja Evropskega sveta 25. in 26. marca 2010.


8.  Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govoril je Robert Goebbels o organizaciji časa glasovanja.


8.1.  Kuba (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0169/2010 , B7-0170/2010 , B7-0174/2010 , B7-0175/2010 , B7-0176/2010 , B7-0177/2010 in B7-0178/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0169/2010

(ki nadomešča B7-0169/2010 , B7-0170/2010 , B7-0174/2010 , B7-0175/2010 , B7-0176/2010 in B7-0178/2010 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Francisco José Millán Mon , Jaime Mayor Oreja , Mario Mauro , Bogusław Sonik , Cristian Dan Preda , Laima Liucija Andrikienė , Filip Kaczmarek in Tunne Kelam v imenu skupine PPE ,
Adrian Severin , Luis Yáñez-Barnuevo García in Emine Bozkurt v imenu skupine S&D ,
Renate Weber in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE ,
Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE ,
Edvard Kožušník in Charles Tannock v imenu skupine ECR ,
Fiorello Provera v imenu skupine EFD

Sprejeto ( P7_TA-PROV(2010)0063 )

(Predlog resolucije B7-0177/2010 je brezpredmeten.)


8.2.  Vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami ogljika (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0148/2010 in B7-0149/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0148/2010

Sprejeto ( P7_TA-PROV(2010)0064 )

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0149/2010

(Predlog resolucije B7-0149/2010 je brezpredmeten.)


8.3.  Huda naravna nesreča v Avtonomni pokrajini Madeira in posledice nevihte Xynthia v Evropi (glasovanje)

Razprave so potekale 24. februarja 2010 (točka 21 zapisnika z dne 24.2.2010 ) in 11. marca 2010 ( točka 3 zapisnika z dne 11.3.2010 ) .

Predlogi resolucij so bili objavljeni 11. marca 2010 (točka 4 zapisnika z dne 11.3.2010) .

Predlogi resolucij B7-0139/2010 , B7-0155/2010 , B7-0156/2010 , B7-0164/2010 in B7-0166/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0139/2010

(ki nadomešča B7-0139/2010 , B7-0156/2010 , B7-0164/2010 in B7-0166/2010 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Nuno Teixeira , Marian-Jean Marinescu , Danuta Maria Hübner , Maria do Céu Patrão Neves , Diogo Feio , Maria Da Graça Carvalho , Nuno Melo , José Manuel Fernandes , Carlos Coelho , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Veronica Lope Fontagné , Maurice Ponga , Sophie Auconie , Alain Cadec , Françoise Grossetête , Tokia Saïfi in Marie-Thérèse Sanchez-Schmid v imenu skupine PPE ,
Constanze Angela Krehl , Stéphane Le Foll , Patrice Tirolien , Iratxe García Pérez , Ricardo Cortés Lastra , Edite Estrela , Luís Paulo Alves , Luis Manuel Capoulas Santos , António Fernando Correia De Campos , Elisa Ferreira , Ana Gomes in Vital Moreira v imenu skupine S&D ,
Giommaria Uggias in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE ,
Marek Henryk Migalski in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR ,
Ilda Figueiredo , João Ferreira , Miguel Portas , Marisa Matias , Rui Tavares , Patrick Le Hyaric , Jacky Hénin , Marie-Christine Vergiat in Elie Hoarau v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto ( P7_TA-PROV(2010)0065 )

(Predlog resolucije B7-0155/2010 je brezpredmeten.)


9.  Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Kuba - RC-B7-0169/2010 :
Miroslav Mikolášik , Filip Kaczmarek , Ramón Jáuregui Atondo , Zuzana Roithová , Daniel Hannan in Philip Claeys .

Vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami ogljika - B7-0148/2010 :
Jarosław Kalinowski , Jan Březina , Marek Józef Gróbarczyk in Seán Kelly .

Huda naravna nesreča v Avtonomni pokrajini Madeira in posledice nevihte Xynthia v Evropi - RC-B7-0139/2010 :
Sophie Auconie .10.  Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.30, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11.  Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12.  Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 3 zapisnika z dne 9.3.2010)


12.1.  Primer Gilada Šalita

Predlogi resolucij B7-0171/2010 , B7-0172/2010 , B7-0183/2010 , B7-0184/2010 , B7-0185/2010 , B7-0186/2010 in B7-0187/2010

Bastiaan Belder , Frédérique Ries , Proinsias De Rossa , Charles Tannock , Sari Essayah , Takis Hadjigeorgiou in Nicole Kiil-Nielsen so predstavili predloge resolucij .

Govorili so Elena Băsescu v imenu skupine PPE, Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Louis Bontes samostojni poslanec, Tunne Kelam in Filip Kaczmarek .

Po "catch the eye" postopku so govorili Cristian Dan Preda , Ana Gomes , Ryszard Czarnecki in Eija-Riitta Korhola .

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije) .

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 11.3.2010 .


12.2.  Stopnjevanje nasilja v Mehiki

Predlogi resolucij B7-0188/2010 , B7-0189/2010 , B7-0190/2010 , B7-0192/2010 , B7-0195/2010 in B7-0196/2010

Ramón Jáuregui Atondo , Renate Weber , Adam Bielan , Santiago Fisas Ayxela , Marie-Christine Vergiat in Barbara Lochbihler so predstavili predloge resolucij .

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Rui Tavares v imenu skupine GUE/NGL, Eija-Riitta Korhola , Silvia-Adriana Ţicău in Bernd Posselt .

Po "catch the eye" postopku sta govorila Francisco José Millán Mon in Charles Tannock .

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije) .

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 11.3.2010 .


12.3.  Južna Koreja - smrtna kazen razglašena za zakonito

Predlogi resolucij B7-0191/2010 , B7-0193/2010 , B7-0194/2010 , B7-0197/2010 in B7-0198/2010

Renate Weber , David Martin , Martin Kastler , Marie-Christine Vergiat in Barbara Lochbihler so predstavili predloge resolucij .

Govorili so Jarosław Leszek Wałęsa v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Zbigniew Ziobro v imenu skupine ECR, in Marek Henryk Migalski .

Po "catch the eye" postopku so govorili Bogusław Sonik , Jaroslav Paška in Joanna Katarzyna Skrzydlewska .

Govoril je Janez Potočnik (član Komisije) .

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 11.3.2010 .


13.  Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1.  Primer Gilada Šalita (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0171/2010 , B7-0172/2010 , B7-0183/2010 , B7-0184/2010 , B7-0185/2010 , B7-0186/2010 in B7-0187/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0171/2010

(ki nadomešča B7-0171/2010 , B7-0172/2010 , B7-0183/2010 , B7-0184/2010 in B7-0185/2010 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Sari Essayah , Cristian Dan Preda , Bernd Posselt , Elena Băsescu , Filip Kaczmarek , Mario Mauro , Monica Luisa Macovei , Eija-Riitta Korhola , Tunne Kelam in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE ,

Adrian Severin , Hannes Swoboda , Richard Howitt in Proinsias De Rossa v imenu skupine S&D ,

Frédérique Ries , Ramon Tremosa i Balcells in Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE ,

Charles Tannock v imenu skupine ECR ,

Fiorello Provera in Bastiaan Belder v imenu skupine EFD ,

Daniel Cohn-Bendit , Jan Philipp Albrecht in Reinhard Bütikofer

Sprejeto ( P7_TA-PROV(2010)0066 )

(Predloga resolucij B7-0186/2010 in B7-0187/2010 sta brezpredmetni.)


13.2.  Stopnjevanje nasilja v Mehiki (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0188/2010 , B7-0189/2010 , B7-0190/2010 , B7-0192/2010 , B7-0195/2010 in B7-0196/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0188/2010

(ki nadomešča B7-0188/2010 , B7-0189/2010 , B7-0190/2010 , B7-0192/2010 in B7-0196/2010 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Santiago Fisas Ayxela , Cristian Dan Preda , Bernd Posselt , Sari Essayah , Eija-Riitta Korhola , Mario Mauro in Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE ,

Hannes Swoboda , Ramón Jáuregui Atondo in María Muñiz De Urquiza v imenu skupine S&D ,

Renate Weber , Marielle De Sarnez in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE ,

Raül Romeva i Rueda , Barbara Lochbihler in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE ,

Tomasz Piotr Poręba , Zbigniew Ziobro , Edvard Kožušník , Adam Bielan , Michał Tomasz Kamiński , Tadeusz Cymański in Charles Tannock v imenu skupine ECR

Sprejeto ( P7_TA-PROV(2010)0067 )

(Predlog resolucije B7-0195/2010 je brezpredmeten.)


13.3.  Južna Koreja - smrtna kazen razglašena za zakonito (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0191/2010 , B7-0193/2010 , B7-0194/2010 , B7-0197/2010 in B7-0198/2010

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0191/2010

(ki nadomešča B7-0191/2010 , B7-0193/2010 , B7-0194/2010 , B7-0197/2010 in B7-0198/2010 ):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Christian Ehler , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Elżbieta Katarzyna Łukacijewska , Cristian Dan Preda , Bernd Posselt , Eija-Riitta Korhola , Monica Luisa Macovei , Filip Kaczmarek , Sari Essayah , Mario Mauro , Laima Liucija Andrikienė , Tunne Kelam in Martin Kastler v imenu skupine PPE ,

Hannes Swoboda , David Martin , George Sabin Cutaş in Peter Simon v imenu skupine S&D ,

Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE ,

Barbara Lochbihler , Gerald Häfner , Heidi Hautala in Sandrine Bélier v imenu skupine Verts/ALE ,

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto ( P7_TA-PROV(2010)0068 )


14.  Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


15.  Stališča Sveta pri prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije o:

- Stališče Sveta v prvem branju z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) (11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD) )
posredovano pristojni: ENVI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (16626/2/2009 - C7-0049/2010 - 2009/0027(COD) )
posredovano pristojni: LIBE

- Stališče sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 glede ukinitve financiranja nekaterih ukrepov Skupnosti ter spremembe omejitve njihovega financiranja (16627/1/2009 - C7-0051/2010 - 2009/0026(COD) )
posredovano pristojni: LIBE

- Stališče v prvi obravnavi, ki ga je Svet sprejel zaradi sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD) )
posredovano pristojni: ENVI

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 12. marca 2010.


16.  Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 48 poslovnika)

odbor DEVE

- Napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja: vmesni pregled za pripravo na srečanje ZN na visoki ravni septembra 2010 (2010/2037(INI) )
(mnenje: INTA)

odbor ECON

- Dolgoročna vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo (2010/2038(INI) )
(mnenje: BUDG, EMPL)

odbor EMPL

- Vloga minimalnega dohodka pri preprečevanju revščine in spodbujanju socialne vključenosti v Evropi (2010/2039(INI) )

odbor FEMM

- Socialna integracija žensk iz etničnih manjšin (2010/2041(INI) )

odbor TRAN

- Celostna pomorska politika - ocena doseženega napredka in novi izzivi (2010/2040(INI) )
(mnenje: AFET, ENVI, ITRE, REGI, PECH)

Pridruženi odbori

odbor ECON

- Dolgoročna vzdržnost javnih financ za okrevajoče gospodarstvo (2010/2038(INI) )
(mnenje: BUDG)
Pridruženi odbori ECON, EMPL
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 4.3.2010)

Napotitev na odbore

odbor ECON

- Pristojnost zakonodajnega pooblastila (2010/2021(INI) )
posredovano pristojni: JURI
mnenje: ENVI


17.  Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije (COM(2010)0054 - C7-0042/2010 - 2010/0036(COD) )

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Priporočilo Sveta o imenovanju podpredsednika Evropske centralne banke (N7-0011/2010 - C7-0044/2010 - 2010/0813(NLE) )

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD) )

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE, AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo na avdiovizualnem področju, ki določa pogoje za sodelovanje Švicarske konfederacije v programu Skupnosti MEDIA 2007, in Sklepne listine (05133/2010 - C7-0046/2010 - 2007/0171(NLE) )

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

AFET

- Osnutek priporočila Sveta - Razrešnica Komisiji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2008 (05826/2010 - C7-0054/2010 - 2009/2068(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Osnutek priporočila Sveta - Razrešnica izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2008 (05828/2010 - C7-0055/2010 - 2009/2068(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog priporočila Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (sedmi ERS) za proračunsko leto 2008 (05082/2010 - C7-0056/2010 - 2009/2077(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Osnutek priporočila Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (osmi ERS) za proračunsko leto 2008 (05084/2010 - C7-0057/2010 - 2009/2077(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Osnutek priporočila Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deveti ERS) za proračunsko leto 2008 (05085/2010 - C7-0058/2010 - 2009/2077(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Osnutek priporočila Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deseti ERS) za proračunsko leto 2008 (05086/2010 - C7-0059/2010 - 2009/2077(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Osnutek priporočil Sveta - Razrešnica skupnima podjetjema glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2008 (05829/2010 - C7-0060/2010 - 2009/2187(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Osnutki priporočil Sveta - Razrešnica organom, ki jih je ustanovila Evropska unija, glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2008 (05827/2010 - C7-0061/2010 - 2009/2110(DEC) )

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (COM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD) )

posredovano

pristojni :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (COM(2010)0071 - C7-0063/2010 - 2010/0047(COD) )

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

CONT

- Predlog uredbe Sveta EU št. …/…. o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE) )

posredovano

pristojni :

ECON

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. List of candidates for the appointment of seven members of the Management Board of the European Food Safety Authority as approved by the Commission on 15 February 2010 (06896/2010 - C7-0065/2010 - 2010/0815(NLE) )

posredovano

pristojni :

ENVI

- Osnutek sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE) )

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (COM(2010)0065 - C7-0068/2010 - 2010/0041(COD) )

posredovano

pristojni :

TRAN

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlog resolucije (člen 120 poslovnika)

- Cristiana Muscardini. Predlog resolucije o potrebi, da se prepreči povečanje onesnaževanja v Afriki zaradi izvoza zastarelih vozil iz EU v afriške države (B7-0168/2010 )

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

DEVE, ITRE


18.  Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

63/2009

Jiří Maštálka

24

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

129

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

65

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

138

67/2009

Franz Obermayr

57

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

100

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

88

70/2009

Filip Kaczmarek

48

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

323

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

107

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

248

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

181

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

30

5/2010

Cătălin Sorin Ivan

51

7/2010

Richard Howitt, Bogusław Sonik, Alexander Graf Lambsdorff, Marek Siwiec, Cornelis de Jong

96

8/2010

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

41

9/2010

Andreas Mölzer

11

10/2010

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada, Wojciech Michał Olejniczak

44

11/2010

Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Sandra Kalniete

30

12/2010

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

62

13/2010

Andreas Mölzer

8

14/2010

Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

12


19.  Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


20.  Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 24. in 25. marca 2010.


21.  Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik

Zadnja posodobitev: 16. april 2010Pravno obvestilo