Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Ιούλιος 2010 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Δήλωση της Προεδρίας
 3. Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 216 του Kανονισμού)
 4. Κατάθεση εγγράφωv
 5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 6. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της βελγικής προεδρίας (συζήτηση)
 7. Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ψηφοφορία) (άρθρο 138 του Κανονισμού)
  8.2. Νέα τρόφιμα ***II (ψηφοφορία)
  8.3. Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)
  8.4. Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***II (ψηφοφορία)
  8.5. Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
  8.6. Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
  8.7. Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  8.8. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I (ψηφοφορία)
  8.9. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I (ψηφοφορία)
  8.10. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών ***I (ψηφοφορία)
  8.11. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * (ψηφοφορία)
  8.12. Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (ψηφοφορία)
  8.13. Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (ψηφοφορία)
  8.14. Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12. Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (συζήτηση)
 13. Κοσσυφοπέδιο - Αλβανία (συζήτηση)
 14. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16. Πετρελαϊκή έρευνα και εξόρυξη - κίνδυνοι, ευθύνη και ρύθμιση (συζήτηση)
 17. Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (συζήτηση)
 18. AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (συζήτηση)
 19. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)
 20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21. Λήξη της συνεδρίασης


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1.  Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2.  Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην 5η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Λονδίνο της 7ης Ιουλίου 2005 και επαναλαμβάνει τη μόνιμη καταδίκη κάθε τρομοκρατικής πράξης από το Σώμα.


3.  Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 216 του Kανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε διορθωτικό στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Σώμα στις 17 Ιουνίου 2010 σχετικά με τις πλημμύρες σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδίως δε στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία, καθώς και στη Γαλλία (P7_TA(2010)0241 ), στο οποίο πρέπει να προστεθεί η Ρουμανία στον κατάλογο των χωρών που πλήγηκαν από αυτές τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 4, του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό θεωρείται εγκριθέν, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το κείμενο του διορθωτικού διατίθεται στον ιστοτόπο "Séance en direct".


4.  Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο

από την κοινοβουλευτική επιτροπή AFET:

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE) ) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0228/2010 )


5.  Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Διαβιβάστηκε στο Σώμα το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικού μέτρου σχετικά με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο:

- Σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (D009369/02 - 2010/2755(RPS) - προθεσμία: 15/08/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


6.  Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της βελγικής προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της βελγικής προεδρίας

Οι Yves Leterme (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink , εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth και Joseph Daul σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Nigel Farage , εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys , μη εγγεγραμμένος, Jean-Luc Dehaene , Kathleen Van Brempt , Frédérique Ries , Philippe Lamberts , Ryszard Antoni Legutko , Mara Bizzotto , Werner Langen , Véronique De Keyser , Frieda Brepoels , Jean-Marie Cavada , Elisa Ferreira , Íñigo Méndez de Vigo , Gilles Pargneaux , Paulo Rangel , Andrey Kovatchev , Wim van de Camp , Anne Delvaux και Marisa Matias .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivo Belet , Hannes Swoboda , Sonia Alfano , Andrzej Grzyb , Saïd El Khadraoui , Oreste Rossi , Petru Constantin Luhan και Mirosław Piotrowski .

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Barroso και Yves Leterme

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Αντιπρόεδρος

7.  Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Steven Vanackere (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David-Maria Sassoli , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Johannes Cornelis van Baalen , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock , εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Søren Bo Søndergaard , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Timo Soini , εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin , μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok , Arlene McCarthy , Pat the Cope Gallagher , Judith Sargentini , Peter van Dalen , Nigel Farage , Krisztina Morvai και Ria Oomen-Ruijten .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu , Αντιγόνη Παπαδοπούλου , Chris Davies , Seán Kelly , Ian Hudghton και Jaroslav Paška .

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Steven Vanackere .

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda , εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0407/2010 )

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2010 .


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Richard Howitt σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες μετά τη σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης την περασμένη εβδομάδα. (Η Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του ομιλητή).

8.  Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1.  Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ψηφοφορία) (άρθρο 138 του Κανονισμού)

Έκθεση σχετικά με τις αποδοχές των διοικητικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών και τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2010/2009(INI) ) - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0265 )

Παρεμβάσεις:

Ο Saïd El Khadraoui (εισηγητής) ζητεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της εκθέσεως. Το Σώμα συγκατατίθεται σε αυτό το αίτημα.


8.2.  Νέα τρόφιμα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά τη θέσπιση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής [11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD) ] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010 )

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0266 )

Παρεμβάσεις:

Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9, οι Licia Ronzulli και Mário David ζητούν επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 5. Η Πρόεδρος δίνει συνέχεια σε αυτό το αίτημα.


8.3.  Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) [11962/3/2009 - C7-0034/2010 - 2007/0286(COD) ] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Holger Krahmer (A7-0145/2010 )

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0267 )


8.4.  Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για δεύτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά [05885/4/2010 - C7-0053/2010 - 2008/0198(COD) ] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Satu Hassi (A7-0149/2010 )

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0268 )

Παρεμβάσεις:

Η Corien Wortmann-Kool επί του καταλόγου ψηφοφορίας της ομάδας PPE.


8.5.  Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/EΚ, 2002/87/EΚ, 2003/6/EΚ, 2003/41/EΚ, 2003/71/EΚ, 2004/39/EΚ, 2004/109/EΚ, 2005/60/EΚ, 2006/48/EΚ, 2006/49/EΚ, και 2009/65/EΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0269 )

Παρεμβαίνουν οι Antolín Sánchez Presedo (εισηγητής) , ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) και José Manuel García-Margallo y Marfil , εξ ονόματος της Ομάδας PPE , ο οποίος ζητεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση για την τελική ψηφοφορία των εκθέσεων A7-0169/2010 , A7-0168/2010 , A7-0166/2010 , A7-0170/2010 και A7-0167/2010 .

Με ονομαστική ψηφοφορία (678 υπέρ, 4 κατά, 7 αποχές), το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το ζήτημα θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


8.6.  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0169/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0270 )

Παρεμβαίνει ο Sven Giegold (εισηγητής) , ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (665 υπέρ, 5 κατά, 10 αποχές), το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το ζήτημα θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


8.7.  Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0168/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0271 )

Παρεμβαίνει ο Sylvie Goulard (εισηγητής) , ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (671 υπέρ, 5 κατά, 9 αποχές), το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το ζήτημα θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


8.8.  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0272 )

Παρεμβαίνει ο José Manuel García-Margallo y Marfil (εισηγητής) , ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (669 υπέρ, 8 κατά, 9 αποχές), το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το ζήτημα θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


8.9.  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Peter Skinner (A7-0170/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0273 )

Παρεμβαίνει Peter Skinner (εισηγητής) , ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (677 υπέρ, 5 κατά, 7 αποχές), το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το ζήτημα θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


8.10.  Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0205/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0274 )

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0274 )


8.11.  Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου * (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010 )

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε ( P7_TA(2010)0275 )

Παρεμβαίνει Ramon Tremosa i Balcells (εισηγητής) , ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (664 υπέρ, 12 κατά, 5 αποχές), το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το ζήτημα θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


8.12.  Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (ψηφοφορία)

Εκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα [2010/2006(INI) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0213/2010 )

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0276 )


8.13.  Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0410/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0277 )

Παρεμβάσεις:

Άννυ Ποδηματά για διευκρίνιση που αφορά την τροπολογία 2 και Udo Bullmann , εξ ονόματος της Ομάδας S&D , επί της τροπολογίας 6.


8.14.  Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0407/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται ( P7_TA(2010)0278 )


9.  Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch , Daniel Hannan και Syed Kamall

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via , Jarosław Kalinowski , Giommaria Uggias , Peter Jahr , Zigmantas Balčytis , Anna Maria Corazza Bildt , Sari Essayah , Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė και Hannu Takkula

Παρεμβαίνει ο Daniel Hannan .

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski , Barbara Matera , Paolo Bartolozzi και Alajos Mészáros

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση: Satu Hassi και Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski , Peter Jahr και Eija-Riitta Korhola

Έκθεση Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Έκθεση Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Έκθεση José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė , Alfredo Antoniozzi και Alfredo Pallone

Έκθεση Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Έκθεση Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και η μελλοντική δράση - B7-0410/2010

Άννυ Ποδηματά και Inese Vaidere

Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - B7-0407/2010

Jim Higgins , Laima Liucija Andrikienė , Daniel Hannan και Anneli Jäätteenmäki


10.  Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

11.  Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12.  Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης [08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE) ] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0228/2010 )

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok και Guy Verhofstadt για να παρουσιάσουν την έκθεση A7-0228/2010 .

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) .

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Ivo Strejček (αναπληρώνοντας τον εισηγητή της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Roberto Gualtieri (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ulrike Lunacek (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ivailo Kalfin (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Adrian Severin , Andrew Duff , Judith Sargentini , Ashley Fox , Bastiaan Belder , Philip Claeys , Jacek Saryusz-Wolski , Kristian Vigenin , Charles Goerens , Mirosław Piotrowski , Arnaud Danjean , Richard Howitt , Geoffrey Van Orden , Daniel Caspary , Thijs Berman , Tomasz Piotr Poręba , Ingeborg Gräßle , Wolfgang Kreissl-Dörfler , Andrzej Grzyb , Michael Gahler , Zuzana Roithová , Paweł Zalewski και Ria Oomen-Ruijten .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lena Kolarska-Bobińska , Ioan Mircea Paşcu , Ivo Vajgl , Antonio López-Istúriz White , Laima Liucija Andrikienė , Ana Gomes , Marek Henryk Migalski , Andrew Henry William Brons και Petru Constantin Luhan .

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton , Maroš Šefčovič , Guy Verhofstadt και Elmar Brok .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010 .


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

13.  Κοσσυφοπέδιο - Αλβανία (συζήτηση)

Δηλώσεις της Επιτροπής: Κοσσυφοπέδιο και Αλβανία

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Ulrike Lunacek , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock , εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Χουντής , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder , εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Béla Kovács , μη εγγεγραμμένος, Doris Pack , Pier Antonio Panzeri , Jelko Kacin , Judith Sargentini , Nirj Deva , Τάκης Χατζηγεωργίου , Νικόλαος Σαλαβράκος , Andreas Mölzer , Eduard Kukan , Hannes Swoboda , Stanimir Ilchev , Lorenzo Fontana , Γεώργιος Κουμουτσάκος , Kristian Vigenin , Alf Svensson , Victor Boştinaru και György Schöpflin .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Μαρία-Ελένη Κοππά , Andrey Kovatchev , María Muñiz De Urquiza και Zoran Thaler .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Raffaele Baldassarre, Izaskun Bilbao Barandica, Jaroslav Paška, László Tőkés, Elena Băsescu, Doris Pack, Csaba Sógor και Kristian Vigenin.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda , επί της οργάνωσης της συζήτησης, και Štefan Füle .

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Νικόλαος Χουντής , εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την Αλβανία (B7-0408/2010 )

- Ulrike Lunacek , εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (B7-0409/2010 )

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010 και σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010 .


14.  Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Luigi de Magistris υποβάλλει στην Προεδρία την αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του και των προνομίων του στο πλαίσιο εκκρεμμούσας διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου του Μπενεβέντο (Ιταλία).

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην επιτροπή JURI.


15.  Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος λαμβάνει από τις Ομάδες PPE και S&D τις αιτήσεις για τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή PECH: Gabriel Mato Adrover αντί Salvador Garriga Polledo

Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Marc Tarabella

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


16.  Πετρελαϊκή έρευνα και εξόρυξη - κίνδυνοι, ευθύνη και ρύθμιση (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πετρελαϊκή έρευνα και εξόρυξη - κίνδυνοι, ευθύνη και ρύθμιση

Οι Paul Magnette (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) και Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Richard Seeber , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański , εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elie Hoarau , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Pilar del Castillo Vera , Edit Herczog , Gerben-Jan Gerbrandy , Bart Staes , Bogusław Sonik , Ulrike Rodust , Herbert Reul , Κρίτων Αρσένης και Licia Ronzulli .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elisabeth Köstinger , Janusz Władysław Zemke , Barbara Matera , Angelika Werthmann , Elena Oana Antonescu και Petru Constantin Luhan .

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger , Μαρία Δαμανάκη και Paul Magnette .

Η συζήτηση περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 21 heures.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

17.  Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στο Κιργκιστάν

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) .

Παρεμβαίνουν οι Paolo Bartolozzi , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson , εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Joe Higgins , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder , εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi , μη εγγεγραμμένος, Elisabeth Jeggle , Kristian Vigenin , Marie-Christine Vergiat , David Campbell Bannerman , Alojz Peterle , Katarína Neveďalová , Andrzej Grzyb , Justas Vincas Paleckis και Joachim Zeller .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Elena Băsescu , Indrek Tarand και Herbert Dorfmann .

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton και Kristalina Georgieva .

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Heidi Hautala , Bart Staes και Nicole Kiil-Nielsen , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , σχετικά με κατάσταση στην Κιργιζία (B7-0419/2010 )

- Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Paolo Bartolozzi , Cristian Dan Preda και Mario Mauro , εξ ονόματος της Ομάδας PPE , σχετικά με το Κιργιζιστάν (B7-0420/2010 )

- Niccolò Rinaldi , Metin Kazak , Ramon Tremosa i Balcells , Anneli Jäätteenmäki , Marielle De Sarnez και Marietje Schaake , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , σχετικά με την Κιργιζία (B7-0422/2010 )

- Hannes Swoboda , Adrian Severin και Henri Weber , εξ ονόματος της Ομάδας S&D , σχετικά με την κατάσταση στο Κιργιζιστάν (B7-0423/2010 )

- Marie-Christine Vergiat , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , σχετικά με την κατάσταση στην Κιργιζία (B7-0424/2010 )

- Michał Tomasz Kamiński , Adam Bielan , Jacek Olgierd Kurski , Tomasz Piotr Poręba , Charles Tannock , Konrad Szymański , Zbigniew Ziobro , Janusz Wojciechowski και Ryszard Czarnecki , εξ ονόματος της Ομάδας ECR , σχετικά με την κατάσταση στην Κιργιζία (B7-0434/2010 )

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010 .


18.  AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010)

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lena Kolarska-Bobińska , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Cashman , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Seán Kelly , Ulrike Lunacek και Miroslav Mikolášik .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Salvatore Iacolino , Angelika Werthmann και Γεώργιος Παπανικολάου .

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton .

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Véronique De Keyser , Michael Cashman , Thijs Berman και Linda McAvan , εξ ονόματος της Ομάδας S&D , σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά του HIV/AIDS (B7-0412/2010 )

- Sophia in 't Veld , Charles Goerens , Ramon Tremosa i Balcells και Leonidas Donskis , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για το AIDS/HIV (B7-0421/2010 )

- Charles Tannock , εξ ονόματος της Ομάδας ECR , σχετικά με μια βασιζόμενη σε δικαιώματα προσέγγιση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα του HIV/AIDS (B7-0425/2010 )

- Ulrike Lunacek , Heidi Hautala , Barbara Lochbihler και Judith Sargentini , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , σχετικά με την αντιμετώπιση του HIV/AIDS με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα (B7-0426/2010 )

- Gay Mitchell , Filip Kaczmarek και Lena Kolarska-Bobińska , εξ ονόματος της Ομάδας PPE , σχετικά με το AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη 18-13 Ιουλίου 2010) (B7-0427/2010 )

- Gabriele Zimmer , Bairbre de Brún και Marisa Matias , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά του HIV/AIDS (B7-0428/2010 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010 .


19.  Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler , εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes , εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elizabeth Lynne , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Sabine Lösing , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL .

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Γεώργιος Παπανικολάου , Miroslav Mikolášik και Seán Kelly .

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton .

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ulrike Lunacek , Raül Romeva i Rueda , Barbara Lochbihler και Reinhard Bütikofer , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE , σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0413/2010 )

- Elmar Brok , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Michael Gahler , Arnaud Danjean , Lena Kolarska-Bobińska και Mario Mauro , εξ ονόματος της Ομάδας PPE , σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0429/2010 )

- Roberto Gualtieri , εξ ονόματος της Ομάδας S&D , σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0430/2010 )

- Johannes Cornelis van Baalen και Elizabeth Lynne , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE , σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0431/2010 )

- Sabine Lösing , Willy Meyer , Joe Higgins , Νικόλαος Χουντής , Τάκης Χατζηγεωργίου , Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Ilda Figueiredo , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0432/2010 )

- Michał Tomasz Kamiński , Adam Bielan , Tomasz Piotr Poręba , Charles Tannock , Konrad Szymański , Ryszard Czarnecki , Jacek Olgierd Kurski και Zbigniew Ziobro , εξ ονόματος της Ομάδας ECR , σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς (ΣΠΔ) και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B7-0433/2010 ) .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2010 .


20.  Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 444.569/OJJE).


21.  Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.10 μ.μ.

Klaus Welle

Diana Wallis

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 30 Αύγουστος 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου