Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0142(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0307/2010

Teksty złożone :

A7-0307/2010

Debaty :

PV 18/01/2011 - 13
CRE 18/01/2011 - 13

Głosowanie :

PV 19/01/2011 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0007

Protokół
Wtorek, 18 stycznia 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

13. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej [11038/2/2010 - C7-0266/2010- 2008/0142(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Françoise Grossetête (A7-0307/2010)

Françoise Grossetête przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrali: Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Christofer Fjellner, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Claude Turmes, Kay Swinburne, João Ferreira, Jaroslav Paška, Licia Ronzulli, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Sabine Wils, Anna Rosbach, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andres Perello Rodriguez, Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Mairead McGuinness, Edit Herczog, David Casa, Zuzana Roithová, Theodor Dumitru Stolojan, Christa Klaß i José Manuel Fernandes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Richard Howitt, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Marina Yannakoudakis, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi i Petru Constantin Luhan.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zigmantas Balčytis, Salvatore Iacolino, Olga Sehnalová, Miroslav Mikolášik, Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kriton Arsenis, Maria Da Graça Carvalho i Antigoni Papadopoulou.

Głos zabrali: John Dalli, Enikő Győri i Françoise Grossetête.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 19.1.2011.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2011Informacja prawna