Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2616(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0169/2011

Συζήτηση :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα η Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών

Η Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Ιωάννης Κασουλίδης, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski και Gerard Batten.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν ο Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα οι Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo και Mario Borghezio.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, αντιπροσωπεία του εθνικού προσωρινού Συμβουλίου της Λιβύης, καθοδηγούμενη από τον Mahmoud Jebril Ibrahim El-Welfali και τον Ali Aziz Al-Eisawi.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Παρεμβαίνουν οι Edward McMillan-Scott, Mario Mauro και Daniel Cohn-Bendit θέτοντας συμπληρωματικές ερωτήσεις στην Catherine Ashton, στις οποίες και απαντά.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στη Λιβύη (B7-0169/2011

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη (B7-0170/2011

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (B7-0171/2011

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (B7-0172/2011

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Μαριεττα Γιαννάκου, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση στη Λιβύη (B7-0173/2011

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marisa Matias και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις γειτονικές χώρες του Νότου, και συγκεκριμένα τη Λιβύη, περιλαμβανομένων των ανθρωπιστικών πτυχών (B7-0174/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2011.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Απριλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου