Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2616(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0169/2011

Debatter :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Omröstningar :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 9 mars 2011 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski och Gerard Batten.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") Miguel Portas, Adrian Severin, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Kristiina Ojuland, Paweł Robert Kowal, Michael Gahler, Sylvie Guillaume, Edward McMillan-Scott, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Simon Busuttil, Ernst Strasser, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Nadezhda Neynsky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arnaud Danjean, Richard Howitt, Sonia Alfano, Franziska Katharina Brantner, Ilda Figueiredo och Mario Borghezio.

°
° ° °

Talmannen hälsade å parlamentets vägnar en delegation från Libyens nationella övergångsråd, ledd av Mahmoud Jebril Ibrahim El-Welfali och Ali Aziz Al-Eisawi, välkommen.

°
° ° °

Talare: Catherine Ashton.

Talare: Edward McMillan-Scott, Mario Mauro och Daniel Cohn-Bendit ställde följdfrågor till Catherine Ashton, som hon besvarade.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, om den rådande situationen i Libyen (B7-0169/2011),

- Martin Schulz, Ana Gomes, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Vincent Peillon, Harlem Désir, Sylvie Guillaume och Kristian Vigenin för S&D-gruppen, om södra grannskapet, och i synnerhet Libyen (B7-0170/2011),

- Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om EU:s grannländer i söder och särskilt Libyen, även ur humanitär synvinkel (B7-0171/2011),

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Isabelle Durant, Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter (B7-0172/2011),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ernst Strasser, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen, om situationen i Libyen (B7-0173/2011),

- Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Helmut Scholz, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Takis Hadjigeorgiou, Marisa Matias och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter (B7-0174/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 10.3.2011.

Senaste uppdatering: 30 mars 2011Rättsligt meddelande