Seznam 
Zápis
Středa 9. března 2011 - ŠtrasburkKonečné znění
1. Zahájení denního zasedání
 2. Žádost o zbavení poslanecké imunity
 3. Členství v politických skupinách
 4. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 5. Předložení dokumentů
 6. Země jižního sousedství, zejména Libye, včetně humanitárních aspektů (rozprava)
 7. Změna Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability týkající se členských států, jejichž měnou je euro * (rozprava)
 8. Hlasování
  8.1. Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012 (hlasování)
  8.2. Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2013 (hlasování)
  8.3. Priority rozpočtu na rok 2012 – ostatní oddíly (hlasování)
  8.4. Strategie EU pro oblast Atlantského oceánu (hlasování)
 9. Slavnostní zasedání – Maďarsko
 10. Hlasování (pokračování)
  10.1. Zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka (hlasování)
  10.2. Evropský integrační proces v případě Černé Hory (hlasování)
  10.3. Strategie EU pro začleňování Romů (hlasování)
  10.4. Průmyslová politika pro éru globalizace (hlasování)
 11. Vysvětlení hlasování
 12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14. Přístup EU k Íránu (rozprava)
 15. 16. zasedání Rady pro lidská práva (Ženeva, 28. února – 25. března 2011) (rozprava)
 16. Současný stav mírového procesu na Blízkém východě (rozprava)
 17. Pořad jednání příštího denního zasedání
 18. Ukončení denního zasedání


ZÁPIS

STŘEDA 9. BŘEZNA 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1.  Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2.  Žádost o zbavení poslanecké imunity

Soud prvního stupně v Pireu zaslal předsedovi žádost, aby byl Georgios Toussas zbaven poslanecké imunity.

Podle čl. 6 odst. 2 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako věcně příslušnému výboru.


3.  Členství v politických skupinách

Parlament vzal na vědomí:

- Jan Zahradil , kterým byl nahrazen Michał Tomasz Kamiński , byl zvolen předsedou skupiny ECR s účinností od 8. března 2011;

- Anna Rosbach se stala členkou skupiny ECR s účinností od 8. března 2011.


4.  Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro osobní počítače (D009812/03 - 2011/2592(RPS) - lhůta: 16/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro notebooky (D009813/03 - 2011/2593(RPS) - lhůta: 16/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU zdrojům světla (D011305/02 - 2011/2594(RPS) - lhůta: 16/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru (D011306/02 - 2011/2595(RPS) - lhůta: 16/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise o Katalogu pro krmné suroviny (D012065/03 - 2011/2603(RPS) - lhůta: 24/05/2011)
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES stanoví některá omezení pro použití mezinárodních kreditů z projektů zahrnujících průmyslové plyny (D012390/02 - 2011/2585(RPS) - lhůta: 15/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benalaxyl, boscalid, buprofezin, cypermethrin, fluopikolid, hexythiazox, indoxakarb, karbofuran, karbosulfan, metaflumizon, methoxyfenozid, parakvat, prochloraz, prothiokonazol, spirodiklofen a zoxamid v některých produktech a na jejich povrchu (D012442/02 - 2011/2597(RPS) - lhůta: 18/04/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D012447/02 - 2011/2598(RPS) - lhůta: 19/04/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limit reziduí pro chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) v mrkvi a na jejím povrchu (D012450/02 - 2011/2606(RPS) - lhůta: 01/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice (D012489/03 - 2011/2602(RPS) - lhůta: 23/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (D012685/03 - 2011/2624(RPS) - lhůta: 04/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (D012686/03 - 2011/2621(RPS) - lhůta: 04/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mazivům (D012687/02 - 2011/2622(RPS) - lhůta: 04/06/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin (D012834/02 - 2011/2604(RPS) - lhůta: 26/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, IMCO

- Návrh směrnice Komise ../…/ES, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (D012856/02 - 2011/2600(RPS) - lhůta: 23/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/… provádějící nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o definice a seznam účinných látek (D012876/02 - 2011/2601(RPS) - lhůta: 23/05/2011)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh rozhodnutí Komise o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro stacionární tréninková zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (D012981/03 - 2011/2619(RPS) - lhůta: 04/06/2011)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/.. , kterým se nahrazuje příloha II a mění přílohy IV, IX a XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (D012994/02 - 2011/2618(RPS) - lhůta: 03/06/2011)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: TRAN


5.  Předložení dokumentů

Parlamentní výbor předložil tento dokument:

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (0033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE) ) - výbor AFCO - Spoluzpravodajové: Elmar Brok, Roberto Gualtieri (A7-0052/2011 )


6.  Země jižního sousedství, zejména Libye, včetně humanitárních aspektů (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Země jižního sousedství, zejména Libye, včetně humanitárních aspektů

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Ioannis Kasoulides , Ana Gomes , Alexander Graf Lambsdorff , Mirosław Piotrowski a Gerard Batten .

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Elmar Brok , který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miguel Portas , Adrian Severin , Marielle De Sarnez , Derk Jan Eppink , Mario Mauro , Juan Fernando López Aguilar , Kristiina Ojuland , Paweł Robert Kowal , Michael Gahler , Sylvie Guillaume , Edward McMillan-Scott , Tokia Saïfi , Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Simon Busuttil , Ernst Strasser , Krzysztof Lisek , Tunne Kelam , Nadezhda Neynsky , Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Salvatore Iacolino .

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Arnaud Danjean , Richard Howitt , Sonia Alfano , Franziska Katharina Brantner , Ilda Figueiredo a Mario Borghezio .

°
° ° °

Předsedající jménem Parlamentu přivítal delegaci libyjské přechodné Národní rady, kterou vedou Mahmúd Džibríl Ibráhím al-Werfalí a Alí Azíz al-Eisawí.

°
° ° °

Vystoupila Catherine Ashton .

Vystoupili: Edward McMillan-Scott , Mario Mauro a Daniel Cohn-Bendit , aby položil doplňující otázky Catherine Ashtonové, která na ně odpověděla.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock , Ryszard Antoni Legutko , Tomasz Piotr Poręba a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR o současné situaci v Libyi (B7-0169/2011 ) ;

- Martin Schulz , Ana Gomes , Kader Arif , Juan Fernando López Aguilar , María Muñiz De Urquiza , Roberto Gualtieri , Vincent Peillon , Harlem Désir , Sylvie Guillaume a Kristian Vigenin za skupinu S&D o jižním sousedství, zejména Libyi (B7-0170/2011 ) ;

- Kristiina Ojuland , Marielle De Sarnez , Marietje Schaake , Sonia Alfano , Leonidas Donskis , Edward McMillan-Scott , Alexandra Thein a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o jižním sousedství, zejména Libyi, včetně humanitárních aspektů (B7-0171/2011 ) ;

- Franziska Katharina Brantner , Hélène Flautre , Margrete Auken , Raül Romeva i Rueda , Judith Sargentini , Catherine Grèze , Yannick Jadot , Nicole Kiil-Nielsen , Bart Staes , Emilie Turunen , Isabelle Durant , Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o jižním sousedství, zejména Libyi, včetně humanitárních aspektů (B7-0172/2011 ) ;

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Elmar Brok , Ioannis Kasoulides , Cristian Dan Preda , Mario Mauro , Marietta Giannakou , Hans-Gert Pöttering , Gabriele Albertini , Tunne Kelam , Rodi Kratsa-Tsagaropoulou , Lena Kolarska-Bobińska , Elena Băsescu , Michael Gahler , Alf Svensson , Laima Liucija Andrikienė , Inese Vaidere , Vito Bonsignore , Simon Busuttil , Joachim Zeller , Tokia Saïfi , Michèle Striffler , Andrzej Grzyb , Krzysztof Lisek , Vytautas Landsbergis , Artur Zasada , Salvatore Iacolino , Dominique Vlasto , Alfredo Pallone , Philippe Juvin , Traian Ungureanu , Joanna Katarzyna Skrzydlewska , Ernst Strasser , Roberta Angelilli , Véronique Mathieu , Nadezhda Neynsky a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE o situaci v Libyi (B7-0173/2011 ) ;

- Miguel Portas , Marie-Christine Vergiat , Gabriele Zimmer , Willy Meyer , Helmut Scholz , Rui Tavares , Patrick Le Hyaric , Jean-Luc Mélenchon , Takis Hadjigeorgiou , Marisa Matias a Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o jižním sousedství, zejména Libyi, včetně humanitárních aspektů (B7-0174/2011 ) .

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 10.3.2011 .


7.  Změna Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability týkající se členských států, jejichž měnou je euro * (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro [0033/2010 - C7-0014/2011 - 2010/0821(NLE) ] - Výbor pro ústavní záležitosti. Spoluzpravodajové: Elmar Brok a Roberto Gualtieri (A7-0052/2011 )

Elmar Brok a Roberto Gualtieri uvedli zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) .

Vystoupili: Jean-Paul Gauzès (navrhovatel výboru ECON), Edward Scicluna (navrhovatel výboru ECON), Paulo Rangel za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Andrew Duff za skupinu ALDE , který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth , Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE, Ashley Fox za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu EFD , který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrew Duff , Andrew Henry William Brons nezařazený, Carlo Casini , Proinsias De Rossa , Sharon Bowles , Vicky Ford , Søren Bo Søndergaard , Morten Messerschmidt , Francisco Sosa Wagner , Werner Langen , Monika Flašíková Beňová , Ryszard Czarnecki , Gunnar Hökmark , Vital Moreira , Rafał Trzaskowski , Jo Leinen , Frank Engel a Sergio Gaetano Cofferati .

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Íñigo Méndez de Vigo , Danuta Jazłowiecka , Zita Gurmai , Pervenche Berès , Sven Giegold a Jaroslav Paška .

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Roberto Gualtieri .

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: příští dílčí zasedání .


PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Robert Atkins k hodině, kdy začíná hlasování, Derek Roland Clark k hlasování o harmonogramech na rok 2012 a 2013 a Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE s žádostí, aby se hlasování o harmonogramech na rok 2012 a 2013 konalo před slavnostním zasedáním, které začne v poledne.

Parlament žádost schválil .

8.  Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1.  Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012 : viz návrh Konference předsedů (bod 5 zápisu ze dne 7.3.2011 )

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)
(tajné hlasování)

přijat

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012 je stanoven takto:

od 16. do 19. ledna
1. a 2. února
od 13. do 16. února
od 12. do 15. března
28. a 29. března
od 17. do 20. dubna
9. a 10. května
od 21. do 24. května
od 11. do 14. června
od 2. do 5. července
od 10. do 13. září
22. a 23. října
25. a 26. října
7. a 8. listopadu
od 19. do 22. listopadu
od 10. do 13. prosince

Seznam poslanců, kteří podepsali žádost o tajné hlasování, je přílohou tohoto zápisu ( příloha 1 zápisu ze dne 9.3.2011 ).
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu ( příloha 2 zápisu ze dne 9.3.2011 ).


8.2.  Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2013 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2013 : viz návrh Konference předsedů (bod 6 zápisu ze dne 7.3.2011 )

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)
(tajné hlasování)

přijat

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2013 je stanoven takto:

od 14. do 17. ledna
od 4. do 7.
února
27. a 28.
února
od 11. do 14.
března
27. a 28.
března
od 15. do 18.
dubna
8. a 9.
května
od 20. do 23.
května
od 10. do 13.
června
od 1. do 4.
července
od 9. do 12.
září
21. a 22.
října
24. a 25.
října
6. a 7.
listopadu
od 18. do 21.
listopadu
od 9. do 12.
prosince

Seznam poslanců, kteří podepsali žádost o tajné hlasování, je přílohou tohoto zápisu( příloha 3 zápisu ze dne 9.3.2011 ).
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu ( příloha 4 zápisu ze dne 9.3.2011 ).


8.3.  Priority rozpočtu na rok 2012 – ostatní oddíly (hlasování)

Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2012, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [2011/2017(BUD) ] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A7-0049/2011 )

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P7_TA(2011)0088 )


8.4.  Strategie EU pro oblast Atlantského oceánu (hlasování)

Návrh usnesení B7-0165/2011

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P7_TA(2011)0089 )


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

9.  Slavnostní zasedání – Maďarsko

U příležitosti vystoupení maďarského prezidenta Pála Schmitta se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

10.  Hlasování (pokračování)

10.1.  Zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka (hlasování)

Návrh usnesení B7-0156/2011

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P7_TA(2011)0090 )

Vystoupení

Ria Oomen-Ruijten v průběhu hlasování k hlasovacím pokynům skupiny PPE týkajícím se pozměňovacího návrhu 29 a aby předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 18, který byl vzat v potaz.


10.2.  Evropský integrační proces v případě Černé Hory (hlasování)

Návrh usnesení B7-0157/2011

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P7_TA(2011)0091 )


10.3.  Strategie EU pro začleňování Romů (hlasování)

Zpráva o strategii EU pro začleňování Romů [2010/2276(INI) ] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Lívia Járóka (A7-0043/2011 )

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P7_TA(2011)0092 )


10.4.  Průmyslová politika pro éru globalizace (hlasování)

Zpráva o průmyslové politice pro éru globalizace [2010/2095(INI) ] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Bernd Lange (A7-0022/2011 )

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat ( P7_TA(2011)0093 )


11.  Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012
Gerard Batten , Daniel Hannan , Bruno Gollnisch a Bernd Posselt

zpráva José Manuel Fernandes - A7-0049/2011
Peter Jahr

Zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka - B7-0156/2011
Erminia Mazzoni

Strategie EU pro oblast Atlantského oceánu - B7-0165/2011
Jarosław Kalinowski a Erminia Mazzoni

Zpráva z roku 2010 o pokroku Turecka - B7-0156/2011
Joanna Katarzyna Skrzydlewska , Debora Serracchiani , Andrzej Grzyb , Adam Bielan , Markus Pieper , Hannu Takkula , Daniel Hannan a Bernd Posselt

Evropský integrační proces v případě Černé Hory - B7-0157/2011
Janusz Władysław Zemke a Bernd Posselt

zpráva Lívia Járóka - A7-0043/2011
Clemente Mastella , Jens Rohde , Salvatore Iacolino , Carlo Fidanza , Alfredo Antoniozzi , Pino Arlacchi , Lara Comi , Antonello Antinoro , Roberta Angelilli , Raffaele Baldassarre , Mitro Repo , Miroslav Mikolášik a Hannu Takkula

zpráva Bernd Lange - A7-0022/2011
Clemente Mastella, Erminia Mazzoni, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrzej Grzyb a Izaskun Bilbao Barandica


12.  Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct “, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes) “. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:45 , pokračovalo v 15:00 .)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13.  Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14.  Přístup EU k Íránu (rozprava)

Zpráva o přístupu EU k Íránu [2010/2050(INI) ] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bastiaan Belder (A7-0037/2011 )

Bastiaan Belder uvedl zprávu.

Vystoupila Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Ria Oomen-Ruijten , Marita Ulvskog , Marit Paulsen , Ryszard Czarnecki , Barry Madlener , Vytautas Landsbergis , Zoran Thaler , Norica Nicolai , Peter van Dalen , Nicole Sinclaire , která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Howitt , Paweł Zalewski , Pino Arlacchi , Geoffrey Van Orden , George Sabin Cutaş a Jan Zahradil .

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam , Ioan Mircea Paşcu , Antonyia Parvanova , Nikolaos Salavrakos , Franz Obermayr , Elena Băsescu , Mitro Repo a Peter Šťastný .

Vystoupila Catherine Ashton .

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupil Bastiaan Belder .

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 10.3.2011 .


15.  16. zasedání Rady pro lidská práva (Ženeva, 28. února – 25. března 2011) (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: 16. zasedání Rady pro lidská práva (Ženeva, 28. února – 25. března 2011)

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Inese Vaidere , Jörg Leichtfried , Charles Goerens , Marek Henryk Migalski , Gay Mitchell , který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položila Véronique De Keyser a Annemie Neyts-Uyttebroeck , Maria Eleni Koppa , Sari Essayah , Raimon Obiols a Salvatore Iacolino .

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Norica Nicolai , Charles Tannock , Struan Stevenson , Diane Dodds a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra .

Vystoupila Catherine Ashton .

Vystoupil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , aby položil doplňující otázku Catherine Ashtonové, která na ni odpověděla.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marietje Schaake , Leonidas Donskis a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o postoji a prioritách Parlamentu v souvislosti s 16. zasedáním Rady OSN pro lidská práva a hodnocením v roce 2011 (B7-0158/2011 ) ;

- Richard Howitt , Véronique De Keyser , Jörg Leichtfried , Maria Eleni Koppa a Raimon Obiols za skupinu S&D o postoji a prioritách Parlamentu v souvislosti s 16. zasedáním Rady OSN pro lidská práva a přezkumem v roce 2011 (B7-0160/2011 ) ;

- Charles Tannock a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR o prioritách 16. zasedání Rady OSN pro lidská práva a o hodnocení v roce 2011 (B7-0161/2011 ) ;

- Heidi Hautala , Barbara Lochbihler , Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o postoji a prioritách Parlamentu v souvislosti s 16. zasedáním Rady OSN pro lidská práva a s hodnocením v roce 2011 (B7-0162/2011 ) ;

- Laima Liucija Andrikienė , Inese Vaidere , László Tőkés , Mario Mauro , Marietta Giannakou , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Gabriele Albertini a Kinga Gál za skupinu PPE o postoji a prioritách Parlamentu v souvislosti s 16. zasedáním Rady OSN pro lidská práva a hodnocením v roce 2011 (B7-0163/2011 ) ;

- Marie-Christine Vergiat , Eva-Britt Svensson , Miguel Portas , Rui Tavares , Marisa Matias , Willy Meyer a Elie Hoarau za skupinu GUE/NGL o 16. zasedání Rady pro lidská práva (Ženeva, od 28. února do 25. března 2011) (B7-0164/2011 ) .

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 10.3.2011 .


PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

16.  Současný stav mírového procesu na Blízkém východě (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současný stav mírového procesu na Blízkém východě

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Struan Stevenson za skupinu ECR, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Hans-Gert Pöttering , Hannes Swoboda , Alexander Graf Lambsdorff , Nicole Kiil-Nielsen , Patrick Le Hyaric , Fiorello Provera , Diane Dodds , Francisco José Millán Mon , Proinsias De Rossa , Chris Davies , David Campbell Bannerman , Cristian Dan Preda , David-Maria Sassoli , Marielle De Sarnez , Krzysztof Lisek , Ioan Mircea Paşcu , Marietta Giannakou , Lena Kolarska-Bobińska a Cristiana Muscardini .

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pino Arlacchi , Charles Tannock , Jaroslav Paška a Hannes Swoboda .

Vystoupila Catherine Ashton .

Rozprava byla ukončena.


17.  Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 459.829/OJJE).


18.  Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 18:20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda

Poslední aktualizace: 30. března 2011Právní upozornění