Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. juuni 2011 - BrüsselLõplik väljaanne

16. Makromajanduse tasakaalunihete ennetamine ja korrigeerimine ***I - Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamine * - Liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded *.- Eelarvejärelevalve euroalal ***I - Eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamine ***I - Euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavad täitemeetmed ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise kohta [KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta [KOM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta [KOM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus eelarvejärelevalve tõhusa jõustamise kohta euroalal [KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta [KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta [KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Corien Wortmann-Kool ja Carl Haglund tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid András Kármán (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Pervenche Berès (EMPL komisjoni raportöör) ja Sari Essayah (EMPL komisjoni raportööri David Casa nimel).

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Ivo Strejček fraktsiooni ECR nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin, Krišjānis Kariņš, Udo Bullmann, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Sven Giegold, Nikolaos Chountis, Francisco Sosa Wagner, Íñigo Méndez de Vigo, Edward Scicluna, Wolf Klinz, Derk Jan Eppink, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Danuta Maria Hübner, Liem Hoang Ngoc ja Ramon Tremosa i Balcells.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Peter van Dalen, Ilda Figueiredo ja Jean-Paul Gauzès.

(Arutelu jätkub, vt 22.6.2011protokoll punkt 18.)

Viimane päevakajastamine: 6. oktoober 2011Õigusalane teave