Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý 17. duben 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

6. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše ve čtvrtek níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (00080/2011/LEX - C7-0095/2012 - 2011/0135(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (00001/2012/LEX - C7-0096/2012 - 2011/0212(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (00007/2012/LEX - C7-0097/2012 - 2012/0003(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (00021/2012/LEX - C7-0098/2012 - 2010/0262(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (00074/2011/LEX - C7-0099/2012 - 2010/0254(COD))

Poslední aktualizace: 10. květen 2012Právní upozornění