Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý 17. dubna 2012 - ŠtrasburkKonečné znění

11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů – zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění) (COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dominique Riquet (A7-0034/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (COM(2010)0794 - C7-0005/2011 - 2010/0380(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

- Zpráva o přezkumu šestého akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí – Lepší životní prostředí pro lepší život (2011/2194(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Jo Leinen (A7-0048/2012)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

- Zpráva o modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (2011/2294(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: László Tőkés (A7-0057/2012)

- * Doporučení k návrhu protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii) (00092/2011[[01]] - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0064/2012)

- *** Doporučení o návrhu Evropské rady nesvolávat konvent pro účely připojení protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (00092/2011[[02]] - C7-0388/2011 - 2011/0816(NLE)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Paulo Rangel (A7-0065/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)) - výbor REGI - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Adam Bielan (A7-0068/2012)

- Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Ázerbájdžánem (2011/2316(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

- Zpráva o změně článků 87a a 88 jednacího řádu Evropského parlamentu (2009/2195(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Carlo Casini (A7-0072/2012)

- Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Arménií (2011/2315(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) (COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

- Zpráva o konkurenceschopném jednotném digitálním trhu – elektronické správě jako průkopnickém činu (2011/2178(INI)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

- Zpráva o úloze politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie v souvislosti se strategií Evropa 2020 (2011/2195(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

- Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv (2011/2185(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Richard Howitt (A7-0086/2012)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise (08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

- Zpráva na téma „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (2011/2307(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii (07434/2012 - C7-0085/2012 - 2012/0028(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A7-0139/2012)

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o ochraně pěstitelských oblastí před parazity prostřednictvím inovativního systému (B7-0194/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o rozšíření projektu města Štrasburk do celé Evropy (B7-0195/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Nuno Melo: Návrh usnesení o otevření evropského trhu textilním a oděvním výrobkům z Pákistánu (B7-0197/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

- Nuno Melo: Návrh usnesení o mezinárodním obchodním centru Madeiry (CINM) (B7-0198/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

REGI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o politikách v oblasti sportu (B7-0199/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

2.2) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Kristiina Ojuland a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE: Návrh doporučení Radě týkající se zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (B7-0196/2012)

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

Poslední aktualizace: 10. května 2012Právní upozornění