Indeks 
Protokół
Piątek, 20 kwietnia 2012 r. - StrasburgWersja ostateczna
1. Otwarcie posiedzenia
 2. Składanie dokumentów
 3. Sytuacja w Mali ( złożone projekty rezolucji )
 4. Sytuacja w Birmie ( złożone projekty rezolucji )
 5. Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską ( złożone projekty rezolucji )
 6. Kobiety i zmiany klimatu (debata)
 7. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r. (debata)
 8. Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu (debata)
 9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10. Głosowanie
  10.1. Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2. Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3. Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4. Sytuacja w Mali (głosowanie)
  10.5. Sytuacja w Birmie (głosowanie)
  10.6. Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską (głosowanie)
  10.7. Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję na udzielanie pomocy (głosowanie)
  10.8. Kobiety i zmiany klimatu (głosowanie)
  10.9. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r. (głosowanie)
  10.10. Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu (głosowanie)
 11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16. Kalendarz następnych posiedzeń
 17. Przerwa w obradach


PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

1.  Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2.  Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (COM(2012)0124 - C7-0084/2012 - 2012/0060(COD) )

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

IMCO, DEVE, EMPL, ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD) )

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu (COM(2012)0172 - C7-0102/2012 - 2012/0085(COD) )

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0054/2012 - C7-0103/2012 - 2012/2072(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 05/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0055/2012 - C7-0104/2012 - 2012/2073(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady określającej wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2012)0147 - C7-0105/2012 – 2012/0074(NLE) )
(ten sam temat i tytuł ogłoszony dnia 13 września 2011 r. – COM(2011)0385 – C7-0200/2011 – 2011/0170/NLE)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE


3.  Sytuacja w Mali ( złożone projekty rezolucji )

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Mali

Debata odbyła się dnia 17 kwietnia 2012 (pkt 15 protokołu z dnia 17.4.2012 ).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- François Alfonsi , Judith Sargentini , Nicole Kiil-Nielsen , Raül Romeva i Rueda i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE , w sprawie sytuacji w Mali (B7-0201/2012 ) ;

- Charles Goerens , Louis Michel , Robert Rochefort , Ramon Tremosa i Balcells , Niccolò Rinaldi , Graham Watson , Izaskun Bilbao Barandica , Marielle de Sarnez i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE , w sprawie sytuacji w Mali (B7-0204/2012 ) ;

- Marie-Christine Vergiat , Jacky Hénin , Younous Omarjee , Willy Meyer i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL , w sprawie Mali (B7-0205/2012 ) ;

- Charles Tannock , Ryszard Antoni Legutko , Tomasz Piotr Poręba , Ryszard Czarnecki , Adam Bielan , Valdemar Tomaševski i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR , w sprawie sytuacji w Mali (B7-0209/2012 )

- Filip Kaczmarek , Gay Mitchell , Mariya Nedelcheva , Michèle Striffler , Monica Luisa Macovei , Cristian Dan Preda , Tokia Saïfi , Arnaud Danjean , Santiago Fisas Ayxela , Roberta Angelilli , Mario Mauro , Michael Gahler , Ioannis Kasoulides , Tunne Kelam , Bernd Posselt i Peter Šťastný w imieniu grupy PPE , w sprawie sytuacji w Mali (B7-0212/2012 )

- Véronique De Keyser , Patrice Tirolien , Pino Arlacchi , Maria Eleni Koppa , Thijs Berman i Ana Gomes w imieniu grupy S&D , w sprawie sytuacji w Mali (B7-0213/2012 )

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 20.4.2012 .


4.  Sytuacja w Birmie ( złożone projekty rezolucji )

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Birmie

Debata odbyła się dnia 17 kwietnia 2012 (pkt 17 protokołu z dnia 17.4.2012 ).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Véronique De Keyser , Ana Gomes , Robert Goebbels , Marc Tarabella i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D , w sprawie sytuacji w Republice Związku Mjanmy (B7-0202/2012 ) ;

- Barbara Lochbihler , Jean Lambert , Rui Tavares , Gerald Häfner , Raül Romeva i Rueda , Christian Engström i Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE , w sprawie Republiki Związku Mjanmy (B7-0206/2012 ) ;

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Elmar Brok , Ivo Belet , Werner Langen , Tokia Saïfi , Lena Kolarska-Bobińska , Monica Luisa Macovei , Roberta Angelilli , Ria Oomen-Ruijten , Eduard Kukan , Alojz Peterle , Jarosław Leszek Wałęsa , Bernd Posselt , Cristian Dan Preda , Csaba Sógor , Laima Liucija Andrikienė i Mario Mauro w imieniu grupy PPE , w sprawie sytuacji w Republice Związku Mjanmy (B7-0207/2012 ) ;

- Wolf Klinz , Marietje Schaake , Robert Rochefort , Marielle de Sarnez , Graham Watson , Ramon Tremosa i Balcells , Izaskun Bilbao Barandica i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE , w sprawie sytuacji w Republice Związku Mjanmy (B7-0208/2012 ) ;

- Helmut Scholz i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL , w sprawie sytuacji w Republice Związku Mjanmy (B7-0210/2012 ) ;

- Geoffrey Van Orden , Charles Tannock , Ryszard Antoni Legutko , Tomasz Piotr Poręba , Ryszard Czarnecki , Adam Bielan i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR , w sprawie sytuacji w Birmie (B7-0211/2012 ) .

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 20.4.2012 .


5.  Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską ( złożone projekty rezolucji )

Oświadczenia Rady i Komisji: Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską

Debata odbyła się dnia 18 kwietnia 2012 (pkt 15 protokołu z dnia 18.4.2012 ).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock i Robert Sturdy w imieniu grupy ECR , w sprawie bezpieczeństwa prawnego inwestycji europejskich poza Unią Europejską (B7-0214/2012 ) ;

- Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE , w sprawie bezpieczeństwa prawnego inwestycji europejskich poza Unią Europejską (B7-0215/2012 ) ;

- Joseph Daul , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Jaime Mayor Oreja , Ioannis Kasoulides , Luis de Grandes Pascual , Daniel Caspary , Francisco José Millán Mon , Veronica Lope Fontagné , Godelieve Quisthoudt-Rowohl , Pablo Zalba Bidegain , María Auxiliadora Correa Zamora , Juan Fernando López Aguilar , Santiago Fisas Ayxela , Esther Herranz García , Carlos José Iturgaiz Angulo , Eva Ortiz Vilella , Rosa Estaràs Ferragut , Cristina Gutiérrez-Cortines , Pilar del Castillo Vera , Salvador Garriga Polledo , Gabriel Mato Adrover , Pablo Arias Echeverría , Alejo Vidal-Quadras , Agustín Díaz de Mera García Consuegra , Pilar Ayuso , Juan Andrés Naranjo Escobar i Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE , w sprawie pewności prawa w odniesieniu do europejskich inwestycji za granicą (B7-0216/2012 ) ;

- Luis Yáñez-Barnuevo García , María Muñiz De Urquiza i Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D , w sprawie pewności prawa w odniesieniu do europejskich inwestycji za granicą (B7-0217/2012 ) ;

- Gabriele Zimmer , Helmut Scholz , Willy Meyer , Patrick Le Hyaric , Jürgen Klute , Paul Murphy , Marisa Matias , João Ferreira i Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL , w sprawie nacjonalizacji spółki YPF (REPSOL) przez rząd Argentyny (B7-0218/2012 ) ;

- Ana Miranda , Raül Romeva i Rueda , Rui Tavares i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE , w sprawie decyzji rządu Argentyny dotyczącej przejęcia kontroli nad spółką YPF (B7-0219/2012 ) .

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 20.4.2012 .


6.  Kobiety i zmiany klimatu (debata)

Sprawozdanie w sprawie kobiet i zmian klimatu [2011/2197(INI) ] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012 )

Nicole Kiil-Nielsen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji) .

Głos zabrali: Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Mariya Nedelcheva w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Kent Johansson w imieniu grupy ALDE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Joanna Katarzyna Skrzydlewska , Vasilica Viorica Dăncilă , Antonyia Parvanova , Nick Griffin niezrzeszony, Michèle Striffler , Marita Ulvskog , Andrea Zanoni , Christa Klaß , Vilija Blinkevičiūtė , Barbara Matera , Antigoni Papadopoulou , Anna Záborská i Erminia Mazzoni .

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Jordan , Anneli Jäätteenmäki , Raül Romeva i Rueda i Ana Miranda .

Głos zabrali: Janez Potočnik i Nicole Kiil-Nielsen .

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 20.4.2012 .


7.  Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie różnorodności biologicznej będącej naszym ubezpieczeniem na życie i naszym naturalnym kapitałem: unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. [2011/2307(INI) ] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012 )

Gerben-Jan Gerbrandy przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji) .

Głos zabrali: Romana Jordan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Catherine Bearder (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Vasilica Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Crescenzio Rivellini (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Sandrine Bélier w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Lucas Hartong niezrzeszony, Kriton Arsenis , Bas Eickhout , który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Lucas Hartong , Anna Rosbach , Younous Omarjee , Karin Kadenbach , Tomasz Piotr Poręba i Andres Perello Rodriguez .

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness , Matthias Groote , Rareş-Lucian Niculescu , Christa Klaß , Karin Kadenbach , Ana Miranda , Alfreds Rubiks , Elena Oana Antonescu i Andrew Henry William Brons .

Głos zabrał Janez Potočnik .

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Gerben-Jan Gerbrandy .

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 20.4.2012 .


8.  Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz określenia priorytetów dla siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska – lepsze środowisko dla lepszego życia [2011/2194(INI) ] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Jo Leinen (A7-0048/2012 )

Jo Leinen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji) .

Głos zabrali: Vasilica Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Gaston Franco w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Horst Schnellhardt , Judith A. Merkies , Frédérique Ries , Satu Hassi , Elisabetta Gardini i Andres Perello Rodriguez .

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Oana Antonescu , Matthias Groote i Mairead McGuinness .

Głos zabrali: Janez Potočnik i Jo Leinen .

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 20.4.2012 .

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)


PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

9.  Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony .


10.  Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1.  Projekt budżetu korygującego nr 1/2012: finansowanie ITER (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja [08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD) ] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (A7-0097/2012 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu ( P7_TA(2012)0138 )


10.2.  Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego [2011/2294(INI) ] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: László Tőkés (A7-0057/2012 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu ( P7_TA(2012)0139 )

Wystąpienia

László Tőkés (sprawozdawca) złożył poprawkę ustną w celu dodania nowego odniesienia po odniesieniu 22. Poprawka została przyjęta.


10.3.  Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego – administracja elektroniczna jako projekt przewodni [2011/2178(INI) ] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu ( P7_TA(2012)0140 )


10.4.  Sytuacja w Mali (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0201/2012 , B7-0204/2012 , B7-0205/2012 , B7-0209/2012 , B7-0212/2012 i B7-0213/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0201/2012

(zastępujący B7-0201/2012 , B7-0204/2012 , B7-0209/2012 , B7-0212/2012 i B7-0213/2012 ):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Nedelcheva , Filip Kaczmarek , Gay Mitchell , Michèle Striffler , Monica Luisa Macovei , Cristian Dan Preda , Tokia Saïfi , Arnaud Danjean , Santiago Fisas Ayxela , Roberta Angelilli , Mario Mauro , Michael Gahler , Ioannis Kasoulides , Tunne Kelam , Bernd Posselt i Peter Šťastný w imieniu grupy PPE ,

Véronique De Keyser , Patrice Tirolien , Pino Arlacchi , Maria Eleni Koppa , Thijs Berman i Ana Gomes w imieniu grupy S&D ,

Charles Goerens , Louis Michel , Robert Rochefort , Ramon Tremosa i Balcells , Niccolò Rinaldi , Graham Watson , Izaskun Bilbao Barandica , Marielle de Sarnez , Johannes Cornelis van Baalen , Marietje Schaake i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE ,

François Alfonsi , Judith Sargentini , Nicole Kiil-Nielsen , Raül Romeva i Rueda i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE ,

Charles Tannock , Ryszard Antoni Legutko , Tomasz Piotr Poręba , Ryszard Czarnecki i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR .

Przyjęto ( P7_TA(2012)0141 )

(Projekt rezolucji B7-0205/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Jan Zahradil w sprawie odczytu wyników głosowania.


10.5.  Sytuacja w Birmie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0202/2012 , B7-0206/2012 , B7-0207/2012 , B7-0208/2012 , B7-0210/2012 i B7-0211/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0202/2012

(zastępujący B7-0202/2012 , B7-0206/2012 , B7-0207/2012 , B7-0208/2012 , B7-0210/2012 i B7-0211/2012 ):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Elmar Brok , Ivo Belet , Werner Langen , Ioannis Kasoulides , Tokia Saïfi , Lena Kolarska-Bobińska , Monica Luisa Macovei , Roberta Angelilli , Ria Oomen-Ruijten , Eduard Kukan , Alojz Peterle , Jarosław Leszek Wałęsa , Bernd Posselt , Cristian Dan Preda , Csaba Sógor , Laima Liucija Andrikienė , Mario Mauro , Tunne Kelam , Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE ,

Véronique De Keyser , Ana Gomes , Pino Arlacchi , Marc Tarabella i Barbara Weiler w imieniu grupy S&D ,

Wolf Klinz , Marietje Schaake , Robert Rochefort , Marielle de Sarnez , Graham Watson , Ramon Tremosa i Balcells , Izaskun Bilbao Barandica , Johannes Cornelis van Baalen , Louis Michel , Anneli Jäätteenmäki i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE ,

Barbara Lochbihler i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE ,

Geoffrey Van Orden , Charles Tannock , Ryszard Antoni Legutko , Tomasz Piotr Poręba , Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR ,

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL .

Przyjęto ( P7_TA(2012)0142 )


10.6.  Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0214/2012 , B7-0215/2012 , B7-0216/2012 , B7-0217/2012 , B7-0218/2012 i B7-0219/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0214/2012

(zastępujący B7-0214/2012 , B7-0215/2012 , B7-0216/2012 i B7-0217/2012 ):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul , José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Jaime Mayor Oreja , Ioannis Kasoulides , Luis de Grandes Pascual , Jean-Pierre Audy , Daniel Caspary , Francisco José Millán Mon , Veronica Lope Fontagné , Godelieve Quisthoudt-Rowohl , Carmen Fraga Estévez , Pablo Zalba Bidegain , María Auxiliadora Correa Zamora , Antonio López-Istúriz White , Santiago Fisas Ayxela , Esther Herranz García , Carlos José Iturgaiz Angulo , Eva Ortiz Vilella , Rosa Estaràs Ferragut , Cristina Gutiérrez-Cortines , Pilar del Castillo Vera , Salvador Garriga Polledo , Gabriel Mato Adrover , Pablo Arias Echeverría , Alejo Vidal-Quadras , Agustín Díaz de Mera García Consuegra , Pilar Ayuso , Juan Andrés Naranjo Escobar i Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE ,

María Muñiz De Urquiza , Luis Yáñez-Barnuevo García i Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D ,

Izaskun Bilbao Barandica i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE ,

Charles Tannock , Robert Sturdy , Jan Zahradil , Edvard Kožušník i Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR ,

Fiorello Provera w imieniu grupy EFD .

Przyjęto ( P7_TA(2012)0143 )

(Projekty rezolucji B7-0218/2012 i B7-0219/2012 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Pervenche Berès w sprawie procedury rozpatrywania tekstu.


10.7.  Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję na udzielanie pomocy (głosowanie)

Sprawozdanie na temat wpływu decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję z centrali Komisji do jej delegatur na udzielanie pomocy [2011/2192(INI) ] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto ( P7_TA(2012)0144 )


10.8.  Kobiety i zmiany klimatu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kobiet i zmian klimatu [2011/2197(INI) ] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto ( P7_TA(2012)0145 )


10.9.  Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie różnorodności biologicznej będącej naszym ubezpieczeniem na życie i naszym naturalnym kapitałem: unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. [2011/2307(INI) ] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto ( P7_TA(2012)0146 )


10.10.  Przegląd VI wspólnotowego programu działania w zakresie środowiska naturalnego i określenie priorytetów VII programu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego oraz określenia priorytetów dla siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska – lepsze środowisko dla lepszego życia [2011/2194(INI) ] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Jo Leinen (A7-0048/2012 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto ( P7_TA(2012)0147 )

Wystąpienia

Jörg Leichtfried w sprawie przebiegu głosowania.


11.  Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie László Tőkés - A7-0057/2012
Emma McClarkin , Iva Zanicchi , Jan Kozłowski , Marie-Thérèse Sanchez-Schmid , Norica Nicolai , Charles Tannock , Bernd Posselt i Mitro Repo

Sprawozdanie Silvia-Adriana Ţicău - A7-0083/2012
Charles Tannock

Sytuacja na Mali RC-B7-0201/2012
Mariya Nedelcheva , Elena Băsescu , Charles Tannock i Bernd Posselt

Sytuacja w Republice Związku Mjanmy RC-B7-0202/2012
Bernd Posselt

P ewność prawa w odniesieniu do inwestycji europejskich poza Unią Europejską RC-B7-0214/2012
Norica Nicolai

Sprawozdanie Filip Kaczmarek - A7-0056/2012
Charles Tannock

Sprawozdanie Nicole Kiil-Nielsen - A7-0049/2012
Mitro Repo , Elena Băsescu , Norica Nicolai , Philip Claeys , Sirpa Pietikäinen i Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Gerben-Jan Gerbrandy - A7-0101/2012
George Lyon , Elena Băsescu i Sirpa Pietikäinen

Sprawozdanie Jo Leinen - A7-0048/2012
Elena Băsescu i Marie-Thérèse Sanchez-Schmid


12.  Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


13.  Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2012 r., Konferencja Przewodniczących przyjęła do wiadomości wniosek Komisji Rozwoju o wycofanie następującego sprawozdania z własnej inicjatywy: Rola praw własności, systemu własności oraz tworzenia dobrobytu w procesie likwidacji ubóstwa i wzmacniania zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, na sporządzenie którego Konferencja Przewodniczących udzieliła zezwolenia w dniu 12 stycznia 2012 r.

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 42 Regulaminu)

komisja EMPL

- informacja i konsultacja z pracownikami, przewidywanie i zarządzanie restrukturyzacją (2012/2061(INI) )

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja AFET

- Przegląd unijnej strategii na rzecz praw człowieka (2012/2062(INI) )
(opinia: DEVE, LIBE)

komisja CONT

- Kryteria wyboru i procedury mianowania członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (2012/2064(INI) )

komisja CULT

- Ochrona dzieci w świecie cyfrowym (2012/2068(INI) )
(opinia: ITRE, LIBE, IMCO)

komisja DEVE

- Sprawozdanie UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (2012/2063(INI) )
(opinia: AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, INTA)

- Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. (2012/2048(INI) )

komisja EMPL

- Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu (2012/2065(INI) )
(opinia: ENVI)

komisja ENVI

- Ochrona zdrowia publicznego przed substancjami powodującymi zaburzenia endokrynologiczne (2012/2066(INI) )

komisja TRAN

- Prawa pasażerów we wszystkich środkach transportu (2012/2067(INI) )
(opinia: IMCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 119 ust. 1 Regulaminu)

komisja AFET

- Sprawozdanie roczne Rady dla Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (2012/2050(INI) )
(opinia: BUDG)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 205 ust. 2 Regulaminu)

komisja PETI

- Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (2012/2049(INI) )

Zmiana przekazania komisjom

komisja EMPL

- Europejski Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD) )
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: EMPL, JURI, IMCO

- Warunki pracy kobiet w sektorze usług (2012/2046(INI) )
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM
opinia: EMPL

komisja AFCO

- 28. sprawozdanie roczne z kontroli sprawowania prawa UE (2010) (2011/2275(INI) )
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: PETI, AFCO, IMCO

komisja TRAN

- Strategia na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE (2011/2310(INI) )
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: TRAN

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)

komisja IMCO

- Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniana rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD) )
Zaangażowane komisje IMCO, JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)

komisja ITRE

- Strategiczny program innowacji Europejskiego Instytutu Inowacji i Technoligii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 – 2011/0387(COD) )
Zaangażowane komisje ITRE, CULT
(opinia: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)

- Zmiana rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD) )
Zaangażowane komisje ITRE, CULT
(opinia: CULT, EMPL, BUDG, JURI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)

komisja JURI

- Szczegółowe wymagania mające zastosowanie do kontroli prawnej rachunków jednostek interesu publicznego (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD) )
Zaangażowane komisje JURI, CON
(opinia: ECON, ITRE, IMCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.04.2012)


14.  Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0001/2012

Dominique Vlasto, Sonia Alfano, Raül Romeva i Rueda, Marc Tarabella

151

0002/2012

Sabine Lösing, Sonia Alfano, Ana Gomes, Rui Tavares

95

0003/2012

Gabriele Albertini, Lena Kolarska-Bobińska, Niccolò Rinaldi, David-Maria Sassoli

352

0004/2012

Mary Honeyball, Véronique De Keyser, Seán Kelly, Bill Newton Dunn, Marie-Christine Vergiat

248

0005/2012

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

80

0006/2012

George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen, Janusz Wojciechowski

91

0007/2012

Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall

197

0008/2012

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler, Eleni Theocharous

60

0009/2012

Oreste Rossi

10

0010/2012

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella, Ewald Stadler

271

0011/2012

Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

273

0012/2012

George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi, Daciana Octavia Sârbu

87

0013/2012

Tanja Fajon, Roberta Angelilli, Cecilia Wikström

80

0014/2012

Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi, Oreste Rossi

71

0015/2012

Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

20

0016/2012

Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta

54

0017/2012

Elmar Brok, Margrete Auken, Ryszard Czarnecki, Cornelis de Jong, Kristiina Ojuland

25

0018/2012

Antonio López-Istúriz White, Alexander Alvaro, Edit Herczog, Zuzana Roithová

53


15.  Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16.  Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 9 maja 2012 i 10 maja 2012.


17.  Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2012Informacja prawna