Indeks 
Protokół
Poniedziałek, 24 listopada 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna
1. Wznowienie sesji
 2. Oświadczenie Przewodniczącego
 3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4. Wniosek o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)
 5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 7. Skład komisji
 8. Skład grup politycznych
 9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11. Petycje
 12. Składanie dokumentów
 13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14. Porządek obrad
 15. Wotum nieufności dla Komisji (debata)
 16. UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 (debata)
 17. Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (debata)
 18. Kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania (debata)
 19. Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (debata)
 20. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21. Porządek obrad następnego posiedzenia
 22. Zamknięcie posiedzenia


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1.  Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.10.


2.  Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w związku z zamachem, jaki miał miejsce w ubiegłym tygodniu w jednej z synagog Jerozolimy. Przewodniczący potępił ten zamach na pokój i przekazał bliskim ofiar wyrazy solidarności Parlamentu Europejskiego.


3.  Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Ernest Urtasun był obecny na posiedzeniach w dniach 12 i 13 listopada 2014 r., lecz jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Jakob von Weizsäcker i Jérôme Lavrilleux byli obecni na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r., lecz ich nazwiska nie figurują na liście obecności.

Protokoły posiedzeń z dni 12 i z 13 listopada 2014 r. zostały przyjęte.


4.  Wniosek o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)

Wniosek Rady w sprawie przeprowadzenia debaty w trybie pilnym:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich

Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia (zob. pkt 2 protokołu z dnia 25.11.2014 ) .


5.  Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie wyrażono sprzeciwu wobec:

- zalecenia komisji ECON w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 października 2014 r. w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014 )

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie wyrazi sprzeciwu wobec tego zalecenia, zostanie ono uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie to jest dostępne na stronie internetowej Europarl.


6.  Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy rumuńskie skierowały do przewodniczącego wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Dana Nicy w ramach dochodzenia w sprawie karnej, wszczętego przez rumuńską Krajową Dyrekcję ds. Antykorupcji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7.  Skład komisji

Przewodniczący otrzymał z sekretariatu posłów niezrzeszonych następujący wniosek w sprawie nominacji:

komisja PECH: Diane Dodds

Niniejsza nominacja zostanie uznana za ratyfikowaną, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie


8.  Skład grup politycznych

Renate Weber wystąpiła z grupy PPE i wstąpiła do grupy ALDE od dnia 17 listopada 2014 r.


9.  Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 26 listopada 2014 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (00080/2014/LEX - C8-0261/2014 - 2013/0185(COD) )

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (00091/2014/LEX - C8-0260/2014 - 2012/0169(COD) ) .


10.  Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000074/2014 ), które skierowała Marita Ulvskog , w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Komisji: Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (2014/2862(RSP) ) (B8-0033/2014 ) ;

- (O-000075/2014 ), które skierowała Marita Ulvskog , w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Komisji: Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020 (2014/2861(RSP) ) (B8-0034/2014 ) ;

- (O-000076/2014 ), które skierowała Marita Ulvskog , w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Rady: Aspekty związane z zatrudnieniem oraz aspekty społeczne w strategii Europa 2020” (2014/2779(RSP) ) (B8-0035/2014 );

- (O-000077/2014 ), które skierowała Marita Ulvskog , w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, do Komisji: Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii Europa 2020” (2014/2779(RSP) ) (B8-0036/2014 );

- (O-000078/2014 ), które skierował Claude Moraes , w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, do Rady: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP) ) (B8-0037/2014 ) ;

- (O-000079/2014 ), które skierował Claude Moraes , w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, do Komisji: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP) ) (B8-0038/2014 ) ;

- (O-000080/2014 ), które skierowała Iratxe García Pérez , w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, do Komisji: Działania następcze dotyczące sprawozdania z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet (2014/2916(RSP) ) (B8-0039/2014 ) ;

- (O-000081/2014 ), które skierował Bernd Lange , w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego, do Komisji: Kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania (2014/2869(RSP) ) (B8-0040/2014 ) ;

- (O-000083/2014 ), które skierowała Linda McAvan , w imieniu Komisji Rozwoju, do Komisji: Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się (2014/2853(RSP) ) (B8-0041/2014 ) ;

- (O-000082/2014 ), które skierowała Iskra Mihaylova , w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego, do Komisji: Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (2014/2946(RSP) ) (B8-0042/2014 ) ;

- (O-000085/2014 ), które skierowali Birgit Sippel i Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D , Cecilia Wikström i Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE , Judith Sargentini i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE , Cornelia Ernst i Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL , oraz Laura Ferrara i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD , do Komisji: Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. "hot returns") w Hiszpanii (2014/2959(RSP) ) (B8-0043/2014 ) .


11.  Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 24 listopada 2014

Henk Russ (nr 2083/2014); Dörte Wehrmann-Westphal (nr 2084/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2085/2014); Ioan Scotnițchi (nr 2086/2014); Predrag Trutin (nr 2087/2014); Alberto De la Peña Guillén (nr 2088/2014); Luigi Di Stefano (nr 2089/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2090/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2091/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2092/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2093/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2094/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2095/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2096/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2097/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2098/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2099/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2100/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2101/2014); Stephen Congrave (nr 2102/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2103/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2104/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2105/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2106/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2107/2014); Chris Costa (nr 2108/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2109/2014); Norbert Glaser (nr 2110/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2111/2014); Maria Matusiewicz (nr 2112/2014); Athanasia Papadopoulou (nr 2113/2014); Katarzyna Pietrzycka (nr 2114/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2115/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2116/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2117/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2118/2014); Michael Schwarz (nr 2119/2014); Evelyn Döntgen (nr 2120/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2121/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2122/2014); Dezi Epaminondou (nr 2123/2014); Mihail Gotz (nr 2124/2014); Domingo Ripoll Navarro (nr 2125/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2126/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2127/2014); Juan-Luis De Javier i Marí (Arca Ibérica) (nr 2128/2014); Jan Girke (nr 2129/2014); Andreas Kerstan (nr 2130/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2131/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2132/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2133/2014); Raquel Morales Gutiérrez (nr 2134/2014); Mark A. Sammut (nr 2135/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2136/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2137/2014); Jussi Välimäki (nr 2138/2014); Giuseppe Annunziata (nr 2139/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2140/2014); Guillem Martínez Aparicio (nr 2141/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2142/2014); William Sanders (nr 2143/2014); Christl Holzschuher (nr 2144/2014); Chantal Quoirin (nr 2145/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2146/2014); Jos Aalders (nr 2147/2014); Torsten Brüsch (nr 2148/2014); Jan Girke (nr 2149/2014); Jan Girke (nr 2150/2014); Jan Girke (nr 2151/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2152/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2153/2014); Alexandru Firicel (nr 2154/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2155/2014); David Reiling (nr 2156/2014); David Reiling (nr 2157/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2158/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2159/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2160/2014); Claudine Bos (nr 2161/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2162/2014); Francisco Espín Molina (nr 2163/2014); Laura Folch (61 podpisów) (nr 2164/2014); Dimitrios Prountzos (nr 2165/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2166/2014); Ioannis Niaros (nr 2167/2014); Saturnino Barbé (nr 2168/2014); José De la Rubia (nr 2169/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2170/2014); Mícheál Ó Domhnaill (nr 2172/2014); Pedro Barrionuevo Valero (nr 2173/2014); Nicos Hadjiyiannis (nr 2174/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2175/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2176/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2177/2014); Michael Nölle (nr 2178/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2179/2014); István Kardelás (nr 2180/2014); László Paed Szilas (nr 2181/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2182/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2183/2014); Adolfo Barrena Salces (nr 2184/2014); Carlos Sousa Coutinho Rebelo de Andrade (nr 2185/2014); Мario Georgiev (nr 2186/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2187/2014); Nunziato Santamaria (nr 2188/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2189/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2190/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2191/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2192/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2193/2014); Fabrizio Fava (nr 2194/2014); Luigi Criscuolo (nr 2195/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2196/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2197/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2198/2014); Sandu Panuș (nr 2199/2014); Christian Frener (nr 2200/2014); Eduardo Gutiérrez (Centro de Ecología Social „Germinal”) (nr 2201/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2202/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2203/2014); Simon Genevieve (nr 2204/2014); Bartolomeo Renzo Querciagrossa (nr 2205/2014); Detlef Lose (nr 2206/2014); Heiko Röder (nr 2207/2014); Jan-Erik Hansen (nr 2208/2014); Gerd Honsik (nr 2209/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2210/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2211/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2212/2014); Ioannis Marios Sarikas (nr 2213/2014); Christos Tsintzilonis (nr 2214/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2215/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2216/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2217/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2218/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2219/2014); Patrícia Simões (nr 2220/2014); Ignacio Alonso Merino (nr 2221/2014); Alexander Zopf (nr 2222/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2223/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2224/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2225/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2226/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2227/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2228/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2229/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2230/2014); José Marcos Villaseñor Reino (nr 2231/2014); José Marcos Villaseñor Reino (nr 2232/2014); Luisa De Paula (nr 2233/2014); Antonia Ávalos (Mujeres Supervivientes de Sevilla) (nr 2234/2014); (nazwisko zastrzeżone) (nr 2235/2014); Christopher Borgmann (nr 2236/2014); Oliver Ohlendorf (nr 2237/2014); Sascha Simon (nr 2238/2014).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 24 listopada 2014 przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium żadnego państwa członkowskiego.


12.  Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) (COM(2014)0699 - C8-0243/2014 - 2014/2181(BUD) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2grudnia2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas) (COM(2014)0702 - C8-0245/2014 - 2014/2183(BUD) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji) (COM(2014)0701 - C8-0247/2014 - 2014/2185(BUD) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0912 - C8-0262/2014 - 2011/0448(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0904 - C8-0263/2014 - 2011/0441(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0908 - C8-0264/2014 - 2011/0443(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0909 - C8-0265/2014 - 2011/0444(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Federacji Rosyjskiej do konwencji haskiej z 1980r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0911 - C8-0266/2014 - 2011/0447(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0915 - C8-0267/2014 - 2011/0450(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0916 - C8-0268/2014 - 2011/0451(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (COM(2011)0917 - C8-0269/2014 - 2011/0452(NLE) )

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez komisje parlamentarne , sprawozdania

- *Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS) ) - komisja ECON - Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014 )

- *Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS) ) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0028/2014 )

- ***Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. (15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE) ) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

- ***Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu (12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE) ) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0034/2014 )

- Sprawozdanie w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku 2015 (2014/2143(INI) ) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014 )


13.  Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja AGRI

- Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r. (2014/2147(INI) )
(opinia: DEVE, BUDG, CONT, REGI)

- Perspektywy sektora mleczarskiego w UE - przegląd wdrażania „pakietu mlecznego” (2014/2146(INI) )
(opinia: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI)

komisja CONT

- Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (2014/2155(INI) )
(opinia: PECH, AGRI, LIBE, REGI)

komisja CULT

- Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (2014/2149(INI) )
(opinia: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, ECON, IMCO, TRAN, REGI)

- Kino europejskie w erze cyfrowej (2014/2148(INI) )
(opinia: EMPL, ITRE, JURI, IMCO)

komisja DEVE

- Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (2014/2154(INI) )

- UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 (2014/2143(INI) )
(opinia: FEMM, ENVI)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (2014/2158(INI) )
(opinia: EMPL, ITRE, JURI, IMCO)

- Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 (2014/2157(INI) )
(opinia: EMPL)

- Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2013 r. (2014/2156(INI) )
(opinia: EMPL, CONT)

- Przegląd ram zarządzania gospodarczego: obecna sytuacja i wyzwania (2014/2145(INI) )
(opinia: AFCO, EMPL, IMCO)

- Sprawozdanie roczne dotyczące podatków (2014/2144(INI) )
(opinia: EMPL)

komisja FEMM

- Sprawozdanie ze stosowania dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (2014/2160(INI) )
(opinia: EMPL, JURI)

- Strategia UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn po 2015 r. (2014/2152(INI) )
(opinia: EMPL)

komisja ITRE

- Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (2014/2153(INI) )
(opinia: AFET, ENVI, INTA)

komisja JURI

- W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: plan działania UE (2014/2151(INI) )
(opinia: CULT, ITRE, LIBE, IMCO)

- Program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa (2014/2150(INI) )
(opinia: ENVI, EMPL, ECON, IMCO, TRAN)

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (2014/2159(INI) )


14.  Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w II sesji listopadowej 2014 r. (PE 542.136/PDOJ ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy PPE o zamknięcie debaty nad oświadczeniem Komisji: Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (2014/2967(RSP) ) ( punkt 66 PDOJ) przez złożenie projektów rezolucji.

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE w celu uzasadnienia wniosku oraz Pavel Telička w celu jego poparcia.

Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy:

- projekty rezolucji: wtorek 25 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 13.00

- wnioski o głosowanie podzielone i o głosowanie odrębne: środa 26 listopada 2014 r., godz. 19.00

- głosowanie: czwartek 27 listopada 2014 r.

Wtorek

Wniosek grupy PPE o wycofanie z porządku obrad głosowania nad projektem rezolucji: „Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb Granicznych Kanady ” (2014/2966(RSP) ) (B8-0265/2014 ) (punkt 67 PDOJ).

Głos zabrały: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE w celu uzasadnienia wniosku oraz Birgit Sippel w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GE (przy 113 głosach za, 146 głosach przeciw i 22 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy PPE o przełożenie na sesję plenarną w grudniu 2014 r. głosowania nad projektem rezolucji zamykającej debatę nad oświadczeniem Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przyznania Palestynie statusu państwa (2014/2964(RSP) ) (punkt 64 PDOJ).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE w celu uzasadnienia wniosku oraz Richard Howitt w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GE (przy (188 głosach za, 167 głosach przeciw i 25 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Wniosek grupy EFDD o zmianę tytułu oświadczenia Komisji: „Sytuacja przemysłu hutniczego w UE” (2014/2976(RSP) ) na następujący: „Przemysł hutniczy w UE: ochrona pracowników i przemysłu ” (punkt 75 PDOJ ). Grupa EFDD zwróciła się również o zamknięcie debaty przez złożenie projektów rezolucji.

Głos zabrał Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD w celu uzasadnienia wniosku.

W GE (przy (192 głosach za, 133 głosach przeciw i 32 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy:

- projekty rezolucji: wtorek 25 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 12.00

- poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 26 listopada 2014 r., godz. 13.00

- wnioski o głosowanie podzielone i o głosowanie odrębne: środa 26 listopada 2014 r., godz. 19.00

- głosowanie: kolejna sesja

°
° ° °

Wniosek grupy ECR o wpisanie, wraz ze złożeniem projektów rezolucji, jako ostatni punkt porządku obrad w środę oświadczenia Komisji na temat nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce, zagrażających demokracji w tym kraju.

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR w celu uzasadnienia wniosku, Ryszard Antoni Legutko w celu jego poparcia oraz Jan Olbrycht w celu wyrażenia sprzeciwu.

Parlament odrzucił wniosek

Czwartek

Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


15.  Wotum nieufności dla Komisji (debata)

Wotum nieufności dla Komisji (2014/2197(INS) )

Marco Zanni (autor) przedstawił wniosek.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE , William (The Earl of) Dartmouth na temat wypowiedzi poprzedniego mówcy, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL , Jonathan Arnott na temat wypowiedzi Guy Verhofstadt a (przewodniczący odniósł się do tej sprawy), Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE , James Carver , również na temat wypowiedzi Guy Verhofstadt a, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, i Marine Le Pen niezrzeszona .

Głos zabrał Jean-Claude Juncker .

Wniosek o wotum nieufności dla Komisji złożony zgodnie z art. 119 Regulaminu:

- Wniosek o wotum nieufoności dla Komisji Europejskiej (2014/2197(INS) ) (B8-0249/2014 ).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 27.11.2014 .


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

16.  UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 (debata)

Sprawozdanie w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku 2015 [2014/2143(INI) ] Sprawozdawca: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014 )

Davor Ivo Stier przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) .

Głos zabrali: Malin Björk (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM) , Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE , który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Elly Schlein w imieniu grupy S&D , która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR , który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Paavo Väyrynen w imieniu grupy ALDE, Pablo Echenique w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE , Nathan Gill w imieniu grupy EFDD , który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Cristian Dan Preda , Maria Arena , Charles Goerens , Kostas Chrysogonos , Marco Affronte , Louis Aliot , Anna Záborská , Pedro Silva Pereira , Georg Mayer , Dubravka Šuica , Enrique Guerrero Salom , Alojz Peterle , Doru-Claudian Frunzulică , Joachim Zeller , Richard Howitt i Heidi Hautala .

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák , Nicola Caputo , Notis Marias , Viorica Dăncilă , Ruža Tomašić , Marijana Petir , Ivan Jakovčić i Miguel Viegas .

Głos zabrali: Neven Mimica i Davor Ivo Stier .

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 25.11.2014 .


17.  Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000082/2014 ), które skierowała Iskra Mihaylova , w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego, do Komisji: Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020 (2014/2946(RSP) ) (B8-0042/2014 )

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE , Kerstin Westphal w imieniu grupy S&D , która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Andrew Lewer w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois niezrzeszony , Franc Bogovič , Isabelle Thomas , Tomasz Piotr Poręba , Martina Michels , Jan Olbrycht , Victor Boștinaru , Josu Juaristi Abaunz , José Manuel Fernandes , Iliana Iotova , Joachim Zeller i Mercedes Bresso .

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Claudia Schmidt , José Blanco López , Raffaele Fitto , Viorica Dăncilă , Hugues Bayet i Tibor Szanyi .

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić , Ruža Tomašić i Stanislav Polčák .

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 27.11.2014 .


18.  Kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000081/2014 ), które skierował Bernd Lange , w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego do Komisji: Kontrola eksportu produktów podwójnego zastosowania (2014/2869(RSP) ) (B8-0040/2014 )

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Adam Szejnfeld w imieniu grupy PPE, Jörg Leichtfried w imieniu grupy S&D , Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Tunne Kelam , Alessia Maria Mosca , Marcus Pretzell , Bodil Ceballos , Tiziana Beghin , Jarosław Wałęsa , Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Nicola Danti .

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo , Ivan Jakovčić , Notis Marias i João Ferreira .

Głos zabrała Cecilia Malmström .

Debata została zamknięta.


19.  Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (debata)

Oświadczenie Komisji: Wytyczne Komisji w sprawie oceny skutków (2014/2967(RSP) )

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Dominique Martin niezrzeszony, Michał Boni i Anthea McIntyre .

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cecilia Wikström , Barbara Kappel , Anne Sander , Kaja Kallas , Franc Bogovič , Francesc Gambús , Ivan Štefanec , Eva Paunova i Jérôme Lavrilleux .

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica , Nicola Caputo , Stanislav Polčák i João Ferreira .

Głos zabrał Frans Timmermans .

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 24.11.2014 .


20.  Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Brian Hayes , Nicola Caputo , Milan Zver , Siôn Simon , Ruža Tomašić , Izaskun Bilbao Barandica , Josu Juaristi Abaunz , Josep-Maria Terricabras , Dario Tamburrano , Konstantinos Papadakis , Patricija Šulin , Dubravka Šuica , Virginie Rozière , Olga Sehnalová , Notis Marias , Ivan Jakovčić , Emmanouil Glezos , Ernest Urtasun , Eleonora Evi , Elissavet Vozemberg , Maria Grapini , Tibor Szanyi , Ángela Vallina , Jonás Fernández , László Tőkés , Andrejs Mamikins , Franc Bogovič i Claudia Tapardel .


21.  Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 542.136/OJMA).


22.  Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2015Informacja prawna