Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
20 Ιανουαρίου 2009
H-0029/09
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ για την Ώρα των Ερωτήσεων της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού υποβολή: Bogusław Sonik προς την Επιτροπή

 Θέμα: Πρόγραμμα "Ασφαλέστερο Διαδίκτυο"
 Απάντηση 

Με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αριθ. 1351/2008/ΕΚ(1), της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , θεσπίζεται πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες της επικοινωνίας. Με βάση την Απόφαση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί ετήσια προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος "Ασφαλέστερο Διαδίκτυο". Ο στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνεπάγεται μια απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις τεχνολογίες και πληροφορίες, είναι απαραίτητο τα παιδιά και οι νέοι να τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας. Τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονται σε 55 000 000 ευρώ.

Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει το ακριβές περιεχόμενο του σχεδίου δράσης και να αναφέρει αναλυτικά το κόστος που συνδέεται με το πρόγραμμα "Ασφαλές Διαδίκτυο" κατά τα διαδοχικά έτη της υλοποίησης του προγράμματος; Ποιοί φορείς μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα; Με ποιόν τρόπο και για ποιές δραστηριότητες μπορεί να ζητηθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος "Ασφαλές Διαδίκτυο";

(1)Ε.Ε. L 348 της 24.12.2008, σελ. 118

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PL
Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου