Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

BETÄNKANDE     ***I
PDF 680kWORD 193k
5 december 2003
PE 332.534 A5-0468/2003
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter
(KOM(2003) 46 – C5‑0055/2003 – 2003/0024(COD))
Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
Föredragande: Janelly Fourtou
PROTOKOLLSIDA
 FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, UTRIKESHANDEL, FORSKNING OCH ENERGI

PROTOKOLLSIDA

Med en skrivelse av den 30 januari 2003 förelade kommissionen parlamentet, i enlighet med artikel 251. 2 och artikel 95 i EG-fördraget, ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter (KOM(2003) 46 – 2003/0024(COD)).

Vid plenarsammanträdet den 10 mars 2003 tillkännagav talmannen att detta förslag hänvisats till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden, som utsetts till ansvarigt utskott, och till utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, som utsetts till rådgivande utskott (C5‑0055/2003).

Vid utskottssammanträdet den 20 februari 2003 utsåg utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden Janelly Fourtou till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 29 april, 22 maj, 1 och 20 oktober, samt 4 och 27 november 2003 behandlade utskottet kommissionens förslag och förslaget till betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 28 röster för och 3 nedlagda röster.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Giuseppe Gargani (ordförande), Bill Miller (vice ordförande), Janelly Fourtou (föredragande), Uma Maija Aaltonen, Paolo Bartolozzi, Ward Beysen, Isabelle Caullery (suppleant för Brian Crowley), Willy C.E.H. De Clercq (suppleant för Diana Wallis), Gianfranco Dell'Alba (suppleant för Alexandre Varaut i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Robert Goebbels, Malcolm Harbour, Stephen Hughes, Christopher Huhne, Wilfried Kuckelkorn, Carlos Lage (suppleant för Carlos Candal i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer (suppleant för José María Gil-Robles Gil-Delgado), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (suppleant för Lord Inglewood), Marcelino Oreja Arburúa (suppleant för Rainer Wieland), Anne-Marie Schaffner, Peter William Skinner, Hannes Swoboda, Marianne L.P. Thyssen, Ieke van den Burg (suppleant för François Zimeray i enlighet med artikel 153.2 i arbetsordningen), Joachim Wuermeling, Matti Wuori, Stefano Zappalà och Jürgen Zimmerling.

Yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi återges i betänkandet.

Betänkandet ingavs den 5 december 2003.


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter

(KOM(2003) 46 – C5‑0055/2003 – 2003/0024(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 46(1)),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5‑0055/2003),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden och yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5‑0468/2003).

1.   Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Titel

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om åtgärder och förfaranden för skydd avskydd immaterialrätter

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter och industriella äganderätter

 

(Denna ändring berör hela lagtexten under behandling. Om ändringen antas skall hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Begreppet ”immaterialrätter” omfattar inte industriella äganderätter, som bland annat skyddar märken.

Ändringsförslag 2
Skäl -1 (nytt)
 

(-1) I juni 2003 antog Europaparlamentet en skriftlig förklaring, i vilken det framfördes krav på stränga och harmoniserade civilrättsliga påföljder för alla intrång i immaterialrätten, stränga straffrättsliga påföljder för varumärkesförfalskning i kommersiell skala och större insatser för att göra konsumenterna medvetna om att varumärkesförfalskning och pirattillverkning inte är brott som inte får några konsekvenser.

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10)   Målsättningen för detta direktiv är att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immaterialrätter på den inre marknaden. Ett sådant skydd är nödvändigt när ett intrång har kommersiella syften eller åsamkar rättsinnehavaren väsentlig skada och medger att mindre eller enstaka intrång inte behöver beaktas.

(10)   Målsättningen för detta direktiv är att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immaterialrätter på den inre marknaden. Medlemsstaterna bör tillämpa påföljdssystemen på ett graderat sätt. De behöriga domstolarna bör dessutom ta vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall, i synnerhet huruvida intrånget begåtts uppsåtligen eller ej.

Motivering

De åtgärder som nämns i förslaget till direktiv avser rättsligt skydd av immaterialrätter. Principiellt skall de tillämpas på alla intrång i dessa rättigheter. Det måste dock vara möjligt för medlemsstaterna att besluta att använda respektive påföljd på ett graderat sätt. Dessutom måste det klargöras att de behöriga domstolarna skall ta vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.

Ändringsförslag 4
Skäl 12

(12)   Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt artiklarna 81 och 82 i fördraget.

(12)   Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt artiklarna 81 och 82 i fördraget. De åtgärder som fastställs i direktivet får heller inte utnyttjas för att förhindra konkurrens.

Motivering

Det måste klargöras att konkurrenter inte får slås ut från marknaden under förevändning att det är de immateriella rättigheterna som hävdas. Dels skulle det skada konkurrensen inom Europeiska unionen, dels skulle misstro väckas mot ett motiverat hävdande av immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 5
Skäl 13

(13)   Det är nödvändigt att ge direktivet ett så brett tillämpningsområde som möjligt så att det inbegriper alla immaterialrätter som faller under de gemenskapsrättsliga bestämmelserna och de nationella bestämmelser som följer av gemenskapsrätten, medan viss verksamhet som inte hör till immaterialrättens egentliga område bör utestängas. Detta hindrar dock inte medlemsstaterna från att, för interna ändamål, bredda tillämpningsområdet för bestämmelserna i direktivet till att även omfatta handlingar på området illojal konkurrens eller angränsande områden.

(13)   Det är nödvändigt att ge direktivet ett så brett tillämpningsområde som möjligt så att det inbegriper alla immaterialrätter och industriella äganderätter som faller under de gemenskapsrättsliga bestämmelserna och de nationella bestämmelser som följer av gemenskapsrätten, medan patent och viss verksamhet som inte hör till immaterialrättens egentliga område bör utestängas. Kommissionen bör i enlighet med artikel 23 i detta direktiv se över hur detta direktiv kan ändras så att det även omfattar denna verksamhet, exempelvis varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Detta hindrar dock inte medlemsstaterna från att, för interna ändamål, bredda tillämpningsområdet för bestämmelserna i direktivet till att även omfatta handlingar på området illojal konkurrens eller angränsande områden.

Motivering

Det är nödvändigt att utesluta patent från direktivets tillämpningsområde på grund av deras särskilda natur.

Det föreslagna direktivet tar inte hänsyn till åtgärder som begärts av flera branscher som svar på grönboken om bekämpning av varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden (KOM(1998) 569).

Ändringsförslag 6
Skäl 21

(21)   Andra åtgärder för att trygga en hög skyddsnivå finns i vissa länder och bör tillhandahållas i alla medlemsländer. Detta gäller rätten till information som gör det möjligt att skaffa viktig information om de intrångsgörande varornas ursprung, distributionskanaler och uppgifter om tredje man som är inblandad i intrånget, samt publicering av domstolsavgöranden i mål om intrång i immaterialrätter, som gör det möjligt att informera allmänheten och avråda andra från att begå intrång.

(21)   Andra åtgärder för att trygga en hög skyddsnivå finns i vissa länder och bör tillhandahållas i alla medlemsländer. Detta gäller rätten till information som gör det möjligt att skaffa viktig information om de intrångsgörande varornas ursprung, distributionskanaler och uppgifter om tredje man som är inblandad i intrånget, samt publicering av domstolsavgöranden i mål om intrång i immaterialrätter, som gör det möjligt att informera allmänheten och avråda andra från att begå intrång. Detta bör inte innebära en allmän skyldighet att övervaka andra.

Motivering

Med denna ändring skapas överensstämmelse med direktiv 2000/31/EG och understryks att övervakningsskyldigheten gentemot tredje man förblir klart begränsad.

Ändringsförslag 7
Skäl 21a (nytt)
 

(21a)   När kandidatländerna anslutit sig får Europeiska unionen nya gränser som måste stängas för import av olagliga varor och produktionsmetoder för att skydda hela den inre marknaden. Kommissionen bör uppmuntra och tillhandahålla medel till gränskontroller och förbättrat skydd av immaterialrätter i dessa länder.

Ändringsförslag 8
Skäl 23a (nytt)
 

(23a)   Detta direktiv bör inte påföra informationssamhällets tjänster och mellanhänder något annat ansvar än vad som fastslås i direktiv 2000/31/EG.

Ändringsförslag 9
Skäl 26)

(26)   Skyddsåtgärderna är en väsentlig del av bekämpningen av intrång i immaterialrätter. Ett lämpligt rättsligt skydd mot efterbildning, manipulering eller omintetgörande av tekniska säkerhets- och äkthetsanordningar bör finnas på det immaterialrättsliga området, i likhet med det som redan finns på upphovsrättens område. Dessa åtgärder, som skall skydda mot missbruk av säkerhetsanordningarna i syfte att göra intrång i immaterialrätter, är vidare förenliga med artikel 6 i Europarådets konvention mot IT‑relaterad brottslighet, antagen i Budapest den 23 november 2001.

(26)   Tekniska skyddsanordningar är en väsentlig del av bekämpningen av intrång i immaterialrätter. De syftar till att skydda originalprodukter från varumärkesförfalskning och piratkopiering eller göra det lättare att upptäcka varumärkesförfalskade respektive piratkopierade varor. Dessutom möjliggör de kontroll över distributionskedjan beträffande vissa varor eller varumängder, utan att man behöver införa kontroller inom distributionskedjan för att erhålla information om hur varan används av dess slutanvändare. Ett lämpligt rättsligt skydd mot efterbildning, manipulering eller omintetgörande av tekniska säkerhets- och äkthetsanordningar bör finnas på det immaterialrättsliga området, i likhet med det som redan finns på upphovsrättens område. Det finns många typer av tekniska säkerhetsanordningar. Det kan röra sig om synliga säkerhetsdetaljer (hologram, vattenstämplar, guillocher, metamera färgkombinationer, optiskt variabla färger, mikroskrift etc.) och osynliga säkerhetsdetaljer (reagensfärger, luminiscens, foto- eller termokromfärger, fluorescens, informationsdöljande teknik, färgade fibrer, nanomärkning, molekylärstrukturer, lasermärkning etc) eller en kombination av dessa, vilka både kan vara en komponent i själva produkten och i primär- och sekundärförpackningarna. Synliga säkerhetsdetaljer kan innehålla synlig information som inte behöver vara läsbar, men som blir det med rättsinnehavarens hjälpmedel. Om det i andra gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser föreskrivs märkning av vissa produkter i andra syften än de som avses här, får de tekniska säkerhetsanordningarna inte kombineras med dessa.

 

Tekniska skyddsanordningar får inte missbrukas i syfte att avgränsa marknader från varandra. Därför är det tillåtet för tredje part att använda tekniska skyddsanordningar när de behövs för att upprätthålla berättigad konkurrens. Tekniska skyddsanordningar får särskilt inte användas för att kontrollera berättigad parallellhandel inom gemenskapen. Detta gäller även för förhindrande av eller fullständigt uteslutande av handel med reservdelar, så att de redskap som reservdelarna är avsedda för utformas så att det enbart går att använda reservdelar från tillverkaren av ett visst redskap.

 

Dessa åtgärder, som skall skydda mot missbruk av säkerhetsanordningarna i syfte att göra intrång i immaterialrätter, är vidare förenliga med artikel 6 i Europarådets konvention mot IT‑relaterad brottslighet, antagen i Budapest den 23 november 2001.

Motivering

Först klargörs att man bör skilja mellan ”tekniska skyddsanordningar” och de ”tekniska skyddsåtgärder” som avses i direktiv 2001/29/EG. Sedan beskrivs vilken funktion de tekniska skyddsanordningarna har. Det är i princip tillåtet att kontrollera en viss produkts distributionskedja. Tekniska skyddsanordningar omfattas inte av något skydd i den utsträckning de också syftar till att kontrollera slutkonsumentens användning. Det kan t.ex. handla om Radio Frequency Identification-metoden (RFID) som innebär att mikrochips, som sänder ut radiovågor, byggs in i produkter utan att det märks så att den enskildes användningsförhållanden kan undersökas efter inköpet av produkten. Här vill vi se till att detta syfte inte är tillåtet och att ett sådant system skall inaktiveras vid köpet eller kan inaktiveras av slutkonsumenten efter inköpet.

Ändringsförslag 10
Skäl 27

(27)   Branschen bör delta aktivt i kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. Utarbetandet av uppförandekoder i direkt berörda kretsar är ett komplement till regelverket. I samarbete med kommissionen bör medlemsstaterna rent allmänt uppmuntra initiativ till uppförandekoder. Övervakningen av tillverkningen av optiska skivor särskilt genom att märka skivor tillverkade inom gemenskapens territorium med en identifieringskod bidrar till att begränsa intrången i immaterialrätter på detta område, som är särskilt utsatt för piratkopiering. De tekniska skyddsåtgärderna bör dock inte användas otillbörligt för att avgränsa marknader eller motarbeta parallellimport.

(27)   Branschen bör delta aktivt i kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. Utarbetandet av uppförandekoder i direkt berörda kretsar är ett komplement till regelverket. I samarbete med kommissionen bör medlemsstaterna rent allmänt uppmuntra initiativ till uppförandekoder. Övervakningen av tillverkningen av optiska skivor särskilt genom att märka skivor tillverkade inom gemenskapens territorium med en identifieringskod bidrar till att begränsa intrången i immaterialrätter på detta område, som är särskilt utsatt för piratkopiering. De tekniska skyddsåtgärderna bör dock inte vidtas på ett sådant sätt att hinder för den inre marknaden skapas eller konkurrenshämmande beteende underlättas, eller för att avgränsa marknader eller motarbeta parallellimport.

Ändringsförslag 11
Skäl 27a (nytt)
 

(27a)   Medlemsstaterna bör se till att tillverkare av optiska skivor, även av masterskivor (”master disks”), som innehåller eller kan innehålla data som skyddas av immaterialrätter, märker varje skiva med enhetliga koder som är gemensamma för hela branschen och som anger exakt vilken rörelse som tagit fram eller tillverkat skivan. Optiska skivor är cd, cd-rom och dvd samt eventuella bäramedier som utvecklas i framtiden genom en optisk lagringsmetod. Sådana åtgärder kommer att bidra till att minska piratkopieringen, som är ett allvarligt problem. Åtgärderna bör emellertid inte missbrukas i syfte att avgränsa marknader och påverka handeln mellan medlemsstaterna.

Motivering

Se ändringsförslagen beträffande artikel 22 och artikel 22a.

Ändringsförslag 12
Artikel 1

Detta direktiv gäller de åtgärder som är nödvändiga för att skydda immaterialrätter.

Detta direktiv gäller de åtgärder som är nödvändiga för att skydda immaterialrätter och industriella äganderätter.

Motivering

Begreppet ”immaterialrätter” omfattar inte industriella äganderätter, som bland annat skyddar märken.

Ändringsförslag 13
Artikel 2, punkt 1

1.   Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapsrätten eller i nationell rätt, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättsinnehavaren, skall de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga vid varje intrång i sådana rättigheter som följer av de gemenskapsrättsakter och europeiska rättsakter om skydd av immaterialrätter som anges i bilagan, samt av de bestämmelser som medlemsstaterna antagit för att följa dessa rättsakter, när ett sådant intrång har kommersiella syften eller åsamkar rättsinnehavaren väsentlig skada.

1.   Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapsrätten eller i nationell rätt, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättsinnehavaren, skall de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga vid varje intrång i sådana rättigheter som följer av gemenskapsrättsakterna om skydd av immaterialrätter, samt av de bestämmelser som medlemsstaterna antagit för att följa dessa rättsakter. Medlemsstaterna skall i detta sammanhang se till att de rättsliga myndigheterna tar vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall när påföljderna och villkoren för dem fastställs.

Ändringsförslag 14
Artikel 2, punkt 2

2.   Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av särbestämmelser om skydd av rättigheter som föreskrivs i gemenskapsrätten med avseende på upphovsrätt, särskilt direktiv 2001/29/EG.

2.   Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av särbestämmelser om skydd av rättigheter och undantag som föreskrivs i gemenskapsrätten med avseende på upphovsrätt, särskilt i artiklarna 2-5 och 8 i direktiv 2001/29/EG.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, punkt 3

3.   Detta direktiv påverkar inte något av följande:

3.   Detta direktiv påverkar inte något av följande:

a)   De gemenskapsrättsliga bestämmelser som reglerar den materiella rätten avseende immaterialrätterna eller något av direktiven 95/46/EG, 1999/93/EG och 2000/31/CE.

a)   De gemenskapsrättsliga bestämmelser som reglerar den materiella rätten avseende immaterialrätterna eller något av direktiven 95/46/EG, 1999/93/EG och 2000/31/EG i allmänhet, och särskilt bestämmelserna i artiklarna 12–15 i detta.

b)   Medlemsstaternas skyldigheter till följd av internationella konventioner, särskilt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet).

b)   Medlemsstaternas skyldigheter till följd av internationella konventioner, särskilt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet).

 

c)   De gemenskapsrättsliga bestämmelserna om dekompilering av produkter för att uppnå samverkansförmåga i direktiv 91/250/EEG.

Ändringsförslag 16
Artikel 3

Medlemsstaterna skall föreskriva nödvändiga och proportionerliga åtgärder och förfaranden för skydd av de immaterialrätter som åsyftas i detta direktiv.

Medlemsstaterna skall föreskriva nödvändiga åtgärder och förfaranden för skydd av de immaterialrätter som åsyftas i detta direktiv.

Åtgärderna och förfarandena skall vara sådana att den som gör sig skyldig till intrång i en immaterialrätt inte får del av den ekonomiska vinst som intrånget leder till. De skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma eller medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

Åtgärderna och förfarandena skall föreskriva påföljder som är effektiva och proportionerliga och som lämpar sig för det aktuella intrånget och som avskräcker från framtida intrång, bland annat genom att se till att den som gör sig skyldig till intrång i en immaterialrätt inte får del av den ekonomiska vinst som intrånget leder till. De skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma eller medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

Dessa åtgärder och förfaranden skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer.

Dessa åtgärder och förfaranden skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och måste vara förenliga med konkurrensbestämmelserna.

 

Med förfaranden avses i detta direktiv administrativa och rättsliga förfaranden (förvaltnings- och civilrättsliga förfaranden).

 

Alla eventuella påföljder skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande samt ta hänsyn till huruvida intrånget begåtts uppsåtligen eller ej.

Motivering

För att direktivet skall bli en framgång är det viktigt att de föreskrivna åtgärderna har en klart avskräckande effekt på varumärkesförfalskare och andra som gör sig skyldiga till piratkopiering. Samtidigt måste man se till att förfarandet utgår i från proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 17
Underrubik (efter artikel 3)
 

Bestämmelser i civilrätten, förvaltningsrätten och regler om bevisning

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att göra textens struktur tydligare.

Ändringsförslag 18
Artikel 4

Medlemsstaterna skall se till att alla sådana intrång i immaterialrätter som avses i artikel 2 leder till påföljder. Påföljderna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

utgår

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 3.

Ändringsförslag 19
Artikel 5, punkt 1

1.   Medlemsstaterna skall tillerkänna personer som innehar immaterialrätter och alla de som enligt gällande lag får utnyttja dessa rättigheter eller dessa personers företrädare rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder som avses i detta kapitel.

1.   Medlemsstaterna skall tillerkänna personer som innehar immaterialrätter, exklusiva licenser och underlicenser, och alla de som av de berörda rättsinnehavarna fått tillstånd att väcka talan för intrång i de rättigheter som omfattas av detta direktiv, rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder som avses i detta kapitel.

 

(Denna ändring berör hela lagtexten under behandling. Om ändringen antas skall hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Motivering

Det bör vara klart att enbart rättsinnehavarna, de som har exklusiva licenser och underlicenser och deras lagliga företrädare bör få väcka talan om det gjorts intrång i en immaterialrätt.

De organisationer som inte uttryckligen fått i uppdrag av de berörda rättsinnehavarna att vidta åtgärder bör inte få väcka talan. Möjligheten för branschorganisationer att vidta rättsliga åtgärder bör naturligtvis inte hindra rättsinnehavarna från att själva väcka talan.

Ändringsförslag 20
Artikel 5, punkt 2

2.   Sammanslutningar som förvaltar rättigheter eller tar tillvara branschintressen skall, när de företräder rättsinnehavare eller andra personer som enligt gällande lag får utnyttja dessa rättigheter, av medlemsstaterna tillerkännas rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder och förfaranden som avses i detta kapitel och att väcka talan för att försvara de rättigheter eller kollektiva och enskilda intressen som de ansvarar för.

2.   Sammanslutningar som förvaltar rättigheter eller tar tillvara branschintressen, eller föreningar för rättsinnehavare, skall, när de företräder de personer som avses i punkt 1, av medlemsstaterna tillerkännas rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder och förfaranden som avses i detta direktiv, under förutsättning att de personer som berörs gett dessa sammanslutningar tillstånd att göra detta.

Denna rätt skall tillerkännas varje sådan i vederbörlig ordning bildad sammanslutning som förvaltar rättigheter eller tar tillvara branschintressen, oberoende av i vilken medlemsstat den bildades.

Rätten att vidta rättsliga åtgärder skall omfattas av medlemsstaternas processrätt.

Bestämmelserna i första och andra stycket påverkar inte reglerna om parternas ombud vid väckande av talan.

 

Motivering

Det måste förtydligas att enbart rättsinnehavare, exklusiva licenstagare, underlicenstagare och deras rättmätiga företrädare är behöriga att vidta rättsliga åtgärder vid intrång i immaterialrätter.

Dessutom bör organisationer som inte uttryckligen fått tillstånd av de berörda rättsinnehavarna att ansöka om tillämpning av åtgärder inte tillerkännas rätten att vidta rättsliga åtgärder. Att branschsammanslutningar kan tillerkännas rätten att inleda ett förfarande får naturligtvis inte hindra rättsinnehavaren att vidta rättsliga åtgärder i sitt eget namn. Beträffande rätten att vidta rättsliga åtgärder bör det klargöras att medlemsstaternas processrätt skall tillämpas.

Ändringsförslag 21
Artikel 6, punkt 1 (ny) och 2
 

1.   Upphovsrätten eller liknande rättigheter anses, om inte annat visas, gälla för varje verk eller annat föremål som skyddas i enlighet med Bernkonventionen.

Som upphovsmannen till ett verk anses, om inte annat visas, den vars namn är angivet på verket som upphovsman till detta, eller den som anges som upphovsman på ett exemplar av verket genom en påskrift, en etikett eller genom något annat märke.

2.   Som upphovsmannen till ett verk eller innehavaren av upphovsrätten eller av en liknande rättighet anses, om inte annat visas, den person eller enhet vars namn är angivet på verket, eller på varje annat skyddat föremål eller på en tillhörande förpackning, eller vars namn förekommer i förbindelse med verket eller ett annat skyddat föremål, särskilt genom en skriftlig eller elektronisk förklaring, en etikett eller genom någon annan angivelse.

Motivering

Det är nödvändigt att liknande rättigheter omfattas av texten.

Ändringsförslag 22
Artikel 6, punkt 2a (ny)
 

2a.   När ägandet till upphovsrätten eller de närstående rättigheterna i fråga, eller deras existens, rimligtvis kan bestridas, eller om den kärande framlägger bevis om att upphovsrätten eller de närstående rättigheterna i fråga faktiskt ägs och existerar, kan ett sådant bevismaterial framläggas i form av en skriftlig förklaring som skall anses ha rättslig verkan såvida motbevis inte framläggs.

Ändringsförslag 23
Artikel 6, punkt 2b (ny)
 

2b.   Om och i den grad mångfaldigade kopior utbjuds till försäljning i abstrakt form, skall elektroniska uppgifter om rättsinnehavare betraktas som likvärdiga. Detta skall särskilt gälla information om tillvaratagande av rättigheter i enlighet med artikel 7 i direktiv 2001/29/EG.

Ändringsförslag 24
Artikel 7, punkt 2

2.   För att det skall gå att identifiera och väcka talan mot dem som verkligen tjänar på intrånget skall medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får kräva att bank-, finans- eller affärsakter lämnas ut eller får ta dem i beslag, varvid konfidentiella uppgifter dock skall skyddas.

2.   För att det skall gå att identifiera och väcka talan mot dem som verkligen tjänar på intrånget skall medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får kräva att motpartens bank-, finans- eller affärsakter lämnas ut, om dessa behövs för att styrka de påståenden som görs. Konfidentiella uppgifter skall skyddas.

Motivering

Att ta bank-, finans- eller affärsakter i beslag hör snarare ihop med undersökningsstadiet inom ett straffrättsligt förfarande.

Ändringsförslag 25
Artikel 7, punkt 2a (ny)
 

2a.   De rättsliga myndigheterna skall göra åtgärderna i punkt 1 avhängiga av att sökanden ställer en lämplig säkerhet som skall utgöra ersättning till svaranden för eventuell skada om ansökan senare bedöms vara utan grund.

Motivering

De åtgärder som beslutas utifrån artikel 7.1 (och 7.2) kan bli kostsamma för de enheter eller enskilda personer som beslutet berör. Om beslutet baseras på påståenden som senare visar sig sakna grund, är det inte mer än rätt att de enheter som omfattas av beslutet får ersättning för de förluster som de lidit. De åtgärder som anges i artikel 7.1 (och 7.2) skulle inte bli mindre effektiva genom detta ändringsförslag. Om parten är övertygad om att påståendena är berättigade bör denne inte avskräckas från att använda de åtgärder som anges i artikel 7.1 (eller 7.2). Om parten får gehör för sina påståenden, får denne helt enkelt tillbaka det belopp som deponerades som säkerhet plus ränta. Parten förlorar då ingenting. Genom att lägga till ändringsförslag skulle man däremot kunna få effekt när det gäller att hindra falska påståenden, eftersom parter som är medvetna om att de förmodligen inte kommer att få gehör för sina påståenden, men som vill missbruka förfarandet i artikel 7 av olika skäl (t.ex. störa den andra partens ordinarie verksamhet), är mindre benägna att göra det om de riskerar att förlora det belopp som de ställt som säkerhet.

Ändringsförslag 26
Artikel 7, punkt 2b (ny)
 

2b.   När ett avsevärt antal exemplar av ett verk eller något annat skyddat föremål beslagtagits eller blivit föremål för en anmälan om intrång, skall medlemsstaterna föreskriva att de bevis som fastställs utifrån ett rimligt stickprov av exemplaren eller föremålen, om inte annat kan visas, skall göra det möjligt att anta att alla dessa exemplar eller artiklar

 

a)   innehåller vissa verk eller andra skyddade föremål,

 

b)   har vissa särdrag eller specifikationer eller

 

c)   gör intrång i en rättighet.

Motivering

När beslagen rör ett stort antal varumärkesförfalskade artiklar (vilket är vanligt) blir det mycket dyrt och tungt för rättsinnehavarna att bevisa att var och en av de beslagtagna artiklarna innebär intrång. Rättsinnehavarna och domstolarna måste undersöka hundratusentals artiklar i fall då det efter en kontroll av en del av beslaget är uppenbart att hela partiet är varumärkesförfalskat eller pirattillverkat.

Det föreslagna rättsliga antagandet skulle göra det möjligt att man gör ett rimligt stickprov när det handlar om ett stort antal beslagtagna varor samtidigt som det fortfarande skall vara möjligt att styrka motsatsen. I lagstiftningen och rättspraxis i vissa medlemsstater (ex. Grekland och Finland) erkänns redan stickprov på varumärkesförfalskade varor. Rådets förordning nr 3295/94 om tullens åtgärder mot varumärkesförfalskning möjliggör redan för tulltjänstemän att ta stickprov för att påskynda förfarandet (artikel 6).

Ändringsförslag 27
Artikel 8

1.   Om ett intrång föreligger eller är omedelbart förestående och det finns en påvisbar risk för att bevismaterialet skall förstöras, skall medlemsstaterna föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna före prövningen av sakfrågan får besluta att en detaljerad beskrivning av de intrångsgörande varorna får göras var som helst med eller utan uttag av provexemplar eller att varorna skall beslagtas, i förekommande fall tillsammans med tillhörande handlingar. Åtgärderna skall vidtas genom beslut efter ansökan och eventuellt utan att motparten hörs.

1.   Om ett intrång föreligger eller är omedelbart förestående, skall medlemsstaterna föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att en detaljerad beskrivning av de intrångsgörande varorna får göras var som helst med eller utan uttag av provexemplar eller att varorna och alla relevanta bevis för det påstådda intrånget skall beslagtas. Dessa bevis skall i förekommande fall omfatta den utrustning och det material som använts vid produktionen och/eller distributionen av de intrångsgörande varorna samt tillhörande handlingar. Åtgärderna skall vidtas genom beslut efter ansökan och eventuellt utan att motparten hörs.

Om åtgärder för att skydda bevismaterialet har beslutats utan att motparten har hörts, skall dennes informeras senast efter det att åtgärden verkställts. På ansökan från svaranden skall beslutet omprövas, svaranden höras och beslut fattas inom en skälig tidsfrist efter det att åtgärden har meddelats om huruvida åtgärden skall ändras, återkallas eller fastställas.

Om åtgärder för att skydda bevismaterialet har beslutats utan att motparten har hörts, skall dennes informeras senast efter det att åtgärden verkställts. På ansökan från svaranden skall beslutet omprövas, svaranden höras och beslut fattas inom en skälig tidsfrist efter det att åtgärden har meddelats om huruvida åtgärden skall ändras, återkallas eller fastställas.

2.   Medlemsstaterna skall föreskriva att beslaget får göras avhängigt av att sökanden ställer en lämplig säkerhet som skall utgöra ersättning till svaranden för eventuell skada, om den talan som väcks mot svaranden senare bedöms vara utan grund.

2.   Medlemsstaterna skall föreskriva att beslaget får göras avhängigt av att sökanden utfärdar en skriftlig betalningsgaranti eller att sökanden ställer motsvarande säkerhet som skall utgöra ersättning till svaranden för eventuell skada, om den talan som väcks mot svaranden senare bedöms vara utan grund.

3.   Medlemsstaterna skall föreskriva att om sökanden inte väcker talan vid den behöriga rättsliga myndigheten inom 31 kalenderdagar efter det att beslaget gjordes skall beslaget hävas, utan att det påverkar möjligheten att kräva skadestånd.

3.   Medlemsstaterna skall föreskriva att om sökanden inte väcker talan vid den behöriga rättsliga myndigheten inom rimlig tid skall beslaget hävas, utan att det påverkar möjligheten att kräva skadestånd. Denna tidsrymd skall fastställas av de behöriga rättsliga myndigheten när den nationella lagstiftningen så tillåter eller, om inget fastställts, inom 20 vardagar eller 31 kalenderdagar, om denna tidsrymd är längre, efter det att svaranden meddelats åtgärden.

Om åtgärderna för att skydda bevismaterialet har hävts eller har upphört att tillämpas på grund av en åtgärd eller underlåtenhet från sökandens sida, eller om det konstateras i efterhand att inget intrång förelåg, skall den rättsliga myndigheten, på ansökan från svaranden, kunna besluta att sökanden skall ge lämplig ersättning till svaranden för skada som orsakats av åtgärderna.

Om åtgärderna för att skydda bevismaterialet har hävts eller har upphört att tillämpas på grund av en åtgärd eller underlåtenhet från sökandens sida, eller om det konstateras i efterhand att inget intrång förelåg, skall den rättsliga myndigheten, på ansökan från svaranden, kunna besluta att sökanden skall ge lämplig ersättning till svaranden för skada som orsakats av åtgärderna.

 

4.   Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att skydda vittnenas identitet.

Motivering

Att tillhandahålla en bankgaranti eller en liknande säkerhet bör också räcka för att möjliggöra för sökanden att visa att han eller hon kan betala ut ersättning till svaranden.

Den tidsrymd inom vilken sökanden skall väcka talan bör fastställas av den behöriga nationella domstolen, och det bör enbart vara om en sådan tidsrymd inte fastställts som en frist på 20/31 dagar skall gälla. Detta är förenligt med artikel 50.6 i TRIPS-avtalet.

De sökande är ofta beroende av bevis från allmänheten på misstänkta intrång i immaterialrätter. En effektiv juridisk förvaltning kräver att sådana uppgiftslämnare kan lämna bevis utan att ta några sociala ekonomiska och personliga risker eller riskera sitt jobb. Därför bör beviset kunna läggas fram inför en domstol utan att vittnets identitet måste vara känd för domstolen eller åtminstone inte för den påstådde intrångsgöraren/svaranden. Detta innebär inte att det skapas några nya regler för denna typ av bevis. Syftet är helt enkelt att göra det möjligt för domstolen att ta del av bevisen och att bilda sig en uppfattning om grunden för dessa bevis. Ett sådant förfarande finns redan i den irländska lagstiftningen.

En sådan åtgärd innebär ingen nackdel för den svarande som berörs. Det fortsätter nämligen att vara domstolens uppgift att behandla vittnesuppgiften för att besluta om goda argument lagts fram för ett föreläggande om efterforskning inom civilrätten. Verkställandet av föreläggandet tillhandahåller bevis, på vilka en åtgärd beträffande det påstådda intrånget i en immaterialrätt kan grundas. Om bevisning fastställs, väcks talan; om inget bevis läggs i dagen, vidtas ingen rättslig åtgärd (och svaranden skyddas i enlighet med artikel 8.3).

Ändringsförslag 28
Artikel 8a (ny)
 

Artikel 8a

 

Skydd av konfidentiella uppgifter

 

Den rättsliga prövningen, vilken avser att fastställa huruvida bevismaterial som måste läggas fram eller beslagtas enligt detta direktiv omfattas av sekretesskydd, skall genomföras i enlighet med medlemsstaternas materiella och processrättsliga bestämmelser, och med hänsyn tagen till de relevanta gemenskapsbestämmelserna och EG‑domstolens rättspraxis.

Ändringsförslag 29
Artikel 9

1.   Medlemsstaterna skall föreskriva att de rättsliga myndigheter som är behöriga att behandla ärenden om att fastställa ett intrång i en immaterialrätt eller att bevilja en ansökan om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder, får efter ansökan från rättsinnehavaren,kräva av var och en att information om ursprung och distributionskanaler för de varor eller tjänster som anses göra intrång skall tillhandahållas, utom om det finns synnerliga skäl däremot, av den som:

1.   Medlemsstaterna skall föreskriva att de rättsliga myndigheter som är behöriga inom ramen för ett förfarande beträffande ett påstått intrång i en immaterialrätt eller att bevilja en ansökan om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder, som svar på en motiverad och rimlig ansökan från sökanden, får kräva av var och en att information om ursprung och distributionskanaler för de varor eller tjänster som anses göra intrång skall tillhandahållas, utom om det finns synnerliga skäl däremot, av den som:

a)    i kommersiella syften har befunnits vara i besittning av de intrångsgörande varorna

a)   har befunnits vara i besittning av de intrångsgörande varorna

b)    i kommersiella syften har befunnits utnyttja de intrångsgörande tjänsterna, eller

b)   har befunnits utnyttja de intrångsgörande tjänsterna eller tillhandahålla intrångsgörande tjänster i den mån denna information är tillgänglig för den person som tillhandahåller eller utnyttjar dessa tjänster, med hänsyn tagen till gällande uppgiftsskyddsbestämmelser, eller

c)   utpekats av den person som avses i led a eller b antingen som källan till varorna eller tjänsterna, eller som en länk i distributionskedjan för varorna eller tjänsterna.

c)   utpekats av den person som avses i led a eller b antingen som inblandad i tillverkning eller utbjudande av varorna eller tjänsterna, eller som en länk i distributionskedjan för varorna eller tjänsterna.

2.   Den information som anges i punkt 1 skall omfatta:

2.   Den information som anges i punkt 1 skall omfatta:

a)   namn och adress på tillverkare, försäljare, leverantörer och andra som befattat sig med varorna eller tjänsterna, även grossister och detaljister

a)   namn och adress på tillverkare, försäljare, leverantörer och andra som befattat sig med varorna eller tjänsterna, även grossister och detaljister

b)   uppgifter om hur mycket som tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om uttaget pris på varorna eller tjänsterna.

b)   uppgifter om hur mycket som tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om uttaget pris på varorna eller tjänsterna.

 

2a.   Den person som avses i punkt 1 får, efter det att undersökningarna inletts, inte kommunicera med sina leverantörer eller med andra eventuella intrångsgörare i leverantörskedjan i syfte att hindra de pågående undersökningarna.

3.   Punkterna 1 och 2 gäller utan att andra bestämmelser påverkas som:

3.   Punkterna 1 och 2 gäller utan att andra bestämmelser påverkas som:

a)   ger rättsinnehavaren en mer vidsträckt rätt till information

a)   ger rättsinnehavaren en mer vidsträckt rätt till information

b)   reglerar utnyttjandet av information som inhämtats med stöd av denna artikel i civilrättsligt eller straffrättsligt hänseende

b)   reglerar utnyttjandet av information som inhämtats med stöd av denna artikel i civilrättsligt hänseende utan att det påverkar rättspraxis eller bestämmelserna om sekretess beträffande informationskällor

c)   reglerar ansvarsfrågor vid missbruk av rätten till information, eller

c)   reglerar ansvarsfrågor vid missbruk av rätten till information, eller

d)   ger rätt att vägra lämna ut information som skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge ett intrång i en immaterialrätt.

d)   ger rätt att vägra lämna ut information som skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge att han eller hon deltagit i ett intrång i en immaterialrätt

 

c)   reglerar skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter

 

f)   ger personer som utövar yrkesmässig verksamhet som exempelvis juridiska rådgivare, skatterådgivare och revisorer samt deras anställda undantag från skyldigheten att tillhandahålla information i de fall då dessa personer erhållit informationen från en klient i samband med fristående juridisk rådgivning eller i samband med att en klient företräds i rätten.

4.   Förutom de fall som avses i punkt 1 skall medlemsstaterna föreskriva att de behöriga myndigheterna, när de har sådan information som avses i punkt 2, får underrätta rättsinnehavaren, om han är känd, varvid bestämmelser om konfidentiella uppgifter skall iakttas, så att rättsinnehavaren kan vända sig till de behöriga myndigheterna och få sakfrågan avgjord eller ansöka om interimistiska åtgärder eller skyddsåtgärder.

4.   Förutom de fall som avses i punkt 1 skall medlemsstaterna föreskriva att de behöriga myndigheterna, när de har sådan information som avses i punkt 2, får underrätta rättsinnehavaren, om han är känd, varvid bestämmelser om konfidentiella uppgifter skall iakttas, så att rättsinnehavaren kan vända sig till de behöriga myndigheterna och få sakfrågan avgjord eller ansöka om interimistiska åtgärder eller skyddsåtgärder.

 

5.   Medlemsstaterna skall enligt artiklarna 12, 13 och 14 i direktiv 2000/31/EG inte ålägga tjänsteleverantörer någon allmän skyldighet att övervaka den information som vidarebefordras eller lagras av dem eller aktivt söka information som tyder på illegal verksamhet. Medlemsstaterna kan begära att leverantörer av informationssamhällets tjänster utan dröjsmål informerar behöriga myndigheter om en misstänkt illegal verksamhet eller lämnar information om användare av dessa tjänster, eller uppmanar dem att på begäran vidarebefordra information till behöriga myndigheter på grundval av vilken användarna av dessa tjänster, med vilka avtal om lagring av information ingåtts, kan identifieras.

Ändringsförslag 30
Artikel 10, punkt 3 och 4

3.   Medlemsstaterna skall föreskriva att förbudet skall återkallas om sökanden inte väcker talan vid den behöriga rättsliga myndigheten inom 31 kalenderdagar efter det att rättsinnehavaren fick kännedom om de sakförhållanden som ligger till grund för förbudet.

3.   Medlemsstaterna skall föreskriva att svaranden kan ansöka om att förbudet skall återkallas om sökanden inte väckt talan vid den behöriga rättsliga myndigheten inom rimlig tid; vilken skall fastställas av den behöriga rättsliga myndighet som fattar beslut om åtgärden i de medlemsstater där det är tillåtet eller, om inget fastställts, inom 20 vardagar eller 31 kalenderdagar, om denna tidsrymd är längre, efter det att svaranden meddelats åtgärden.

4.   De behöriga rättsliga myndigheterna får göra förbudet avhängigt av att sökanden ställer en lämplig säkerhet, som skall utgöra ersättning till svaranden för eventuell skada om talan senare bedöms vara utan grund.

4.   De behöriga rättsliga myndigheterna får göra förbudet avhängigt av att sökanden utfärdar en lämplig garanti eller ställer motsvarande säkerhet, som skall utgöra ersättning till svaranden för eventuell skada om talan senare bedöms vara utan grund.

Ändringsförslag 31
Artikel 10, punkt 5

5.   Om de interimistiska åtgärderna har avbrutits eller har upphört att tillämpas på grund av en åtgärd eller underlåtenhet från sökandens sida, eller om det konstateras i efterhand att inget intrång eller hot om intrång förelåg skall den rättsliga myndigheten, på ansökan från svaranden, kunna besluta att sökanden skall ge lämplig ersättning till svaranden för eventuell skada på grund av åtgärderna.

5.   Om de interimistiska åtgärderna har avbrutits eller har upphört att tillämpas på grund av en åtgärd eller underlåtenhet från sökandens sida, eller om det konstateras i efterhand att inget intrång eller hot om intrång förelåg skall den rättsliga myndigheten, på ansökan från svaranden, kunna besluta att sökanden skall ge lämplig skadeersättning till svaranden för förtjänstbortfall på grund av åtgärderna.

Ändringsförslag 32
Artikel 10a (ny)
 

Artikel 10a

 

Kommissionen skall undersöka vilka eventuella åtgärder som bör vidtas för att lösa problemet med piratkopior (look‑alikes) och med varumärkes- och designskyddade varor, som inte gör intrång i någon immaterialrätt eller industriell äganderätt men som vilseleder kunderna och kan utgöra en hälsorisk.

Ändringsförslag 33
Artikel 11, punkt 2

2.   De behöriga rättsliga myndigheterna får göra åtgärderna enligt punkt 1 avhängiga av att sökanden ställer lämplig säkerhet som skall utgöra ersättning till svaranden för eventuell skada om ansökan senare bedöms vara utan grund.

2.   De behöriga rättsliga myndigheterna får göra åtgärderna enligt punkt 1 avhängiga av att sökanden utfärdar en lämplig garanti eller ställer motsvarande säkerhet som skall utgöra ersättning till svaranden för eventuell skada om ansökan senare bedöms vara utan grund.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 8.

Ändringsförslag 34
Artikel 12

Utan att det påverkar det skadestånd som kan utgå till rättsinnehavaren på grund av intrånget, skall medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att varor som har konstaterats gör intrång i en immaterialrätt skall återkallas, i förekommande fall på intrångsgörarens bekostnad.

1.   I förekommande fall skall den nationella domstolen på rättsinnehavarens begäran besluta att varor som har konstaterats göra intrång i en immaterialrätt skall återkallas på intrångsgörarens bekostnad.

 

Återkallande av varan får enbart genomföras mot tredje man som är verksam i kommersiell handel.

 

Om varor som utgör ett intrång i en immaterialrätt köpts i god tro av tredje man kan dessa återkallas endast om detta kan anses vara en proportionerlig åtgärd.

 

Kravet på återkallande av varor kan även verkställas genom interimistiska åtgärder.

Ändringsförslag 35
Artikel 13

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som har konstaterats gör intrång i en immaterialrätt liksom material och verktyg som använts för att skapa eller tillverka dessa varor skall avlägsnas från marknaden utan att ersättning utgår.

Trots vad som föreskrivs i artikel 14 skall medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som har konstaterats gör intrång i en immaterialrätt liksom material och verktyg som använts för att skapa eller tillverka dessa varor skall avlägsnas från marknaden utan att ersättning utgår, efter samråd med och förhandsgodkännande av rättsinnehavaren, som får fastställa villkoren för varornas avlägsnande från marknaden.

 

Kostnaderna för transport och lagring av dessa varor, inbegripet kostnaderna för interimistiska åtgärder, skall betalas av intrångsgöraren.

 

Denna åtgärd får inte vidtas när det gäller en konsument som handlat i god tro.

Ändringsförslag 36
Artikel 14

Förstörande av varor

Förstörande av varor och tekniska anordningar

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som konstaterats gör intrång i en immaterialrätt skall förstöras utan att ersättning utgår.

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som konstaterats gör intrång i en immaterialrätt liksom material och verktyg som använts för att skapa eller tillverka dessa varor skall förstöras på intrångsgörarens bekostnad och utan att ersättning utgår.

 

Behöriga domstolar kan dessutom i tillämpliga fall beordra att tekniska anordningar, som installerats för att göra intrånget, förstörs. Kostnaderna för förstöring av varor och tekniska anordningar skall, om detta är lämpligt, bäras av intrångsgöraren.

 

Denna åtgärd kan inte tillämpas för enskilda ägare.

Ändringsförslag 37
Artikel 15

1.   Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ett domstolsavgörande som fastställer intrånget, får utfärda ett föreläggande ställt till intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget. Om föreläggandet inte följs skall böter utgå, i förekommande fall förenade med vite, för att se till att förbudet följs.

1.   Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ett domstolsavgörande som fastställer intrånget, får utfärda ett föreläggande ställt till intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget.

2.   Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare kan ansöka om att ett föreläggande utfärdas mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i immaterialrätter.

2.   De åtgärder som föreskrivs i artiklarna 10 och 15 kan vidtas mot mellanhänder förutsatt att de villkor som avses i artiklarna uppfylls och inget annat föreskrivs i denna artikel.

 

3.   När det gäller tjänstelevererande mellanhänder skall däremot artiklarna 12‑15 i direktiv 2000/31/EG tillämpas.

 

4.   Om föreläggandet inte följs skall böter utgå, i förekommande fall förenade med vite, för att se till att förbudet följs.

Ändringsförslag 38
Artikel 17

1.   Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna skall förelägga intrångsgöraren att betala skäligt skadestånd till rättsinnehavaren som ersättning för skada som orsakats av ett intrång i dennes immaterialrätt genom en verksamhet som intrångsgöraren bedrivit trots att han visste eller rimligen borde ha vetat att den utgjorde ett intrång i en immaterialrätt.

1.   Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna skall förelägga intrångsgöraren att betala skäligt skadestånd till rättsinnehavaren som ersättning för skada som orsakats av ett intrång i dennes immaterialrätt av intrångsgöraren.

För detta ändamål skall de behöriga rättsliga myndigheterna på ansökan från den skadade parten besluta om ersättning enligt ett av följande två alternativ:

För detta ändamål skall de behöriga rättsliga myndigheterna på ansökan från den skadade parten besluta om ersättning enligt ett av följande tre alternativ:

a)   Skadestånd som skall vara två gånger den avgift som skulle ha utgått om intrångsgöraren hade avtalat om att nyttja rättigheten.

a)   Skadestånd som skall motsvara skadan som orsakats av intrånget, inklusive förtjänstbortfall,

 

eller som skall stå i proportion till intrångets allvarlighetsgrad och huruvida det begåtts uppsåtligen eller ej.

b)   Skadestånd som skall motsvara skadan till följd av intrånget, inklusive förtjänstbortfall.

b)   Skadestånd som skall vara högst två gånger den avgift som skulle ha utgått om intrångsgöraren hade avtalat om att nyttja den rättigheten.

 

c)   Förhandsbestämt skadestånd, förutsatt att det är rimligt i förhållande till intrångets allvarlighetsgrad och att det är tillräckligt avskräckande.

För fall där det är lämpligt skall medlemsstaterna föreskriva att skadan kan bedömas utifrån fler omständigheter än de rent ekonomiska, såsom ideell skada som orsakats rättsinnehavaren genom intrånget.

För fall där det är lämpligt skall medlemsstaterna föreskriva att skadan kan bedömas utifrån fler omständigheter än de rent ekonomiska, såsom ideell skada som orsakats rättsinnehavaren genom intrånget.

2.   För det fall som avses i punkt 1 b får medlemsstaterna föreskriva att rättsinnehavaren skall erhålla hela den förtjänst som intrångsgöraren gjort på intrånget och som inte tagits med i beräkningen av skadeståndet.

2.   För det fall som avses i punkt 1 a får medlemsstaterna föreskriva att rättsinnehavaren skall erhålla hela den förtjänst som intrångsgöraren gjort på intrånget och som inte tagits med i beräkningen av skadeståndsersättningen.

När det gäller att fastställa det belopp som intrångsgörarens förtjänst uppgår till behöver rättsinnehavaren bara styrka intrångsgörarens bruttoinkomster, medan intrångsgöraren skall styrka avdragsgilla kostnader och del av förtjänst från annan källa än det skyddade objektet.

När det gäller att fastställa det belopp som intrångsgörarens förtjänst uppgår till behöver rättsinnehavaren bara styrka intrångsgörarens bruttoinkomster, medan intrångsgöraren skall styrka avdragsgilla kostnader och del av förtjänst från annan källa än det skyddade objektet.

Ändringsförslag 39
Artikel 18

Medlemsstaterna skall se till att rättegångskostnader, advokatarvoden och andra omkostnader som den vinnande parten eventuellt redovisar betalas av den tappande parten utom då det vore oskäligt eller då den tappande partens ekonomiska situation förbjuder det. Beloppets storlek skall bestämmas av de behöriga rättsliga myndigheterna.

Medlemsstaterna skall se till att rättegångskostnader samt, vid behov, advokatarvoden och andra omkostnader som den vinnande parten eventuellt redovisar betalas av den tappande parten utom då det vore oskäligt. Beloppets storlek skall bestämmas av de behöriga rättsliga myndigheterna.

Motivering

Detta ändringsförslag innebär att man tar hänsyn till artikel 45.2 i TRIPS-avtalet och till egenheterna i medlemsstaternas olika processrättsliga bestämmelser.

Ändringsförslag 40
Artikel 19, punkt 1

1.   För domstolsavgöranden i mål om intrång i immaterialrätter skall medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna på ansökan från rättsinnehavaren och på intrångsgörarens bekostnad får besluta att avgörandena skall anslås och offentliggöras helt eller delvis i de tidningar som rättsinnehavaren anger.

1.   För domstolsavgöranden i mål om intrång i immaterialrätter skall medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna på ansökan från rättsinnehavaren och på intrångsgörarens bekostnad får besluta att avgörandena skall anslås och offentliggöras helt eller delvis i de medier som rättsinnehavaren anger, i enlighet med bestämmelserna om skydd av fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag 41
Artikel 19, punkt 2

2.   Medlemsstaterna får dessutom föreskriva om andra lämpliga åtgärder för offentliggörande beroende på det enskilda fallet.

2.   Medlemsstaterna får därutöver föreskriva om andra lämpliga åtgärder för offentliggörande beroende på det enskilda fallet, bl.a. annonsering på synlig plats i nationell press på intrångsgörarens bekostnad.

Ändringsförslag 42
Artikel 19a (ny)
 

Artikel 19a

 

Medlemsstaterna skall uppmuntra folkbildningskampanjer för att uppmärksamma allmänheten på de problem och risker som är förbundna med pirattillverkning och varumärkesförfalskning samt på de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med användning av och intrång i innehåll på nätet.

Motivering

Medlemsstaterna skall stödja folkbildningskampanjer för att uppmärksamma allmänheten på de problem och risker som är förbundna med pirattillverkning och varumärkesförfalskning samt på de rättigheter och skyldigheter som är förbundna med användning av och intrång i innehåll på nätet.

Ändringsförslag 43
Artikel 20

1.   Medlemsstaterna skall rubricera alla allvarliga intrång i immaterialrätter som brott, liksom även försök, medhjälp eller anstiftan. Ett intrång betraktas som allvarligt om det är uppsåtligt eller har kommersiella syften.

Medlemsstaterna skall införa lämpliga påföljder vid intrång i immaterialrätter, utan att detta påverkar de civilrättsliga och administrativa åtgärder och förfaranden som föreskrivs i detta direktiv.

2.   För fysiska personer skall medlemsstaterna föreskriva straffrättsliga påföljder, även frihetsberövande straff.

 

3.   För fysiska och juridiska personer skall medlemsstaterna föreskriva följande påföljder:

 

a)   Böter.

 

b)   Beslag av varorna, de verktyg eller produkter som utgör resultatet av de brott som anges i punkt 1, alternativt av tillgångar som motsvarar produkternas värde.

 

För fall där det är lämpligt skall medlemsstaterna även föreskriva följande påföljder:

 

a)   Förstörande av varor som gör intrång i en immaterialrätt.

 

b)   Tillfällig eller slutgiltig stängning i sin helhet eller till viss del av den rörelse som huvudsakligen använts för intrånget.

 

c)   Permanent eller tillfälligt näringsförbud.

 

d)   Tvångsförvaltning.

 

e)   Avveckling.

 

f)   Utestängning från offentligt stöd.

 

g)   Offentliggörande av domstolsavgöranden.

 

4.   För detta kapitels ändamål betyder ”juridisk person” en juridisk enhet som enligt tillämplig nationell lag är en juridisk person, med undantag för stater och andra offentliga organ inom ramen för deras myndighetsutövning, samt offentliga internationella organisationer.

 
Ändringsförslag 44
Artikel 21

1.   Utan att det påverkar särbestämmelser om upphovsrätter, närstående rättigheter eller tillverkarens rätt av sitt eget slag till en databas, skall medlemsstaterna föreskriva om ett lämpligt rättsligt skydd mot tillverkning, import, spridning och användning av olovliga tekniska anordningar.

1.   I denna artikel avses med ”teknisk anordning” varje teknik, anordning eller komponent som är avsedd att tillämpas på konkreta produkter som skyddas av en immaterialrätt för att göra det lättare att upptäcka varumärkesförfalskningar. Med ”olovlig teknisk anordning” avses varje teknik, anordning eller komponent som vilseleder eller vars syfte är att vilseleda eller som kan vilseleda någon när det gäller äktheten hos de konkreta produkterna i fråga.

2.   I detta kapitel avses med

2.   Medlemsstaterna skall ge tillräckligt rättsligt skydd mot

a)   teknisk anordning: en teknik, anordning eller komponent, vars normala funktion är att tillverka äkta varor och märka dem entydigt så att kundkretsen och andra konsumenter känner igen dem och vet att de är äkta.

a)   tillverkning, import, spridning, försäljning, uthyrning, marknadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte, innehav samt användning av olovliga tekniska anordningar,

b)   olovlig teknisk anordning: en teknisk anordning avsedd att kringgå en teknisk anordning och som gör det möjligt att tillverka varor som gör intrång i immaterialrätter som skyddas genom entydig och igenkännbar märkning enligt led a.

b)   import eller spridning av konkreta produkter som olovliga tekniska anordningar tillämpats för eller vars tekniska anordningar avlägsnats, försämrats eller blivit verkningslösa,

 

c)   tillämpning av tekniska anordningar som från början varit avsedda att användas av rättsinnehavare till äkta produkter - på produkter som utgör intrång i immaterialrätter,

 

d)   agerande som innebär att tekniska anordningar avlägsnas, försämras eller blir verkningslösa, eller att dessa kringgås.

 

3.   Denna artikel gäller tekniska anordningar som tillämpas på konkreta produkter, det vill säga materiella varor, vilket även inbegriper deras förpackning, men inte digitala varor. Denna artikel påverkar inte bestämmelserna om upphovsrätter, närstående rättigheter eller tillverkarens rätt av sitt eget slag till en databas.

 

4.   Rättsinnehavarna skall även i fortsättningen ha rätt att använda tekniska anordningar enligt denna artikel.

Motivering

Avser att göra bestämmelsens struktur mer logisk.

Ändringsförslag 45
Artikel 21

1.   Utan att det påverkar särbestämmelser om upphovsrätter, närstående rättigheter eller tillverkarens rätt av sitt eget slag till en databas, skall medlemsstaterna föreskriva om ett lämpligt rättsligt skydd mot tillverkning, import, spridning och användning av olovliga tekniska anordningar.

1.   Utan att det påverkar särbestämmelser om upphovsrätter, närstående rättigheter eller tillverkarens rätt av sitt eget slag till en databas, skall medlemsstaterna föreskriva om ett lämpligt rättsligt skydd mot intrång i tekniska anordningar, som en person utför i vetskap om att denna handling innebär ett intrång eller som personen borde inse utgör ett intrång.

 

2.   Medlemsstaterna skall tillhandahålla lämpligt rättsligt skydd mot tillverkning, import, distribution, försäljning, förhyrning och reklam som syftar till att för kommersiella ändamål sälja, hyra eller äga utrustning, produkter eller komponenter, eller tillhandahålla tjänster som

 

a)   marknadsförs, reklamförs eller säljs i syfte att kringgå skyddet för en teknisk anordning,

 

b)   endast har ett begränsat, kommersiellt syfte eller en begränsad, kommersiell användning, utöver att kringgå skyddet av en teknisk anordning,

 

c)   huvudsakligen utformas, tillverkas, anpassas eller tillämpas för att möjliggöra eller underlätta att skyddet för en teknisk anordning kringgås.

2.   I detta kapitel avses med

2a.   I detta kapitel avses med

a)   teknisk anordning: en teknik, anordning eller komponent, vars normala funktion är att tillverka äkta varor och märka dem entydigt så att kundkretsen och andra konsumenter känner igen dem och vet att de är äkta.

a)   teknisk anordning: en teknik, anordning eller komponent, som används för att – på ett synligt eller dolt sätt eller en kombination av båda – förse en fysisk eller icke fysisk produkt eller dess förpackning, med skydds- eller identifieringsmärkning, eller med varan förknippad eller i varan integrerad skydds- eller identifieringmärkning,

b)   olovlig teknisk anordning: en teknisk anordning avsedd att kringgå en teknisk anordning och som gör det möjligt att tillverka varor som gör intrång i immaterialrättigheter som skyddas genom entydig och igenkännbar märkning enligt led a.

b)   intrång i teknisk anordning avser

 

-   kringgående, d.v.s. tekniskt intrång med hjälp av teknisk anordning,

 

-   teknisk anordning som döljer produktens autenticitet, utan att därför göra intrång på den tekniska anordningen i sig,

 

-   avlägsnande eller annat obrukliggörande av en teknisk anordning för att göra ett intrång,

 

-   förfalskning, imitation eller kopiering av en teknisk anordning eller dess användning i samband med de produkter, som utgör intrång i immateriella rättigheter, i syfte att dölja detta,

 

-   användning av faktiska, tekniska anordningar i samband med produkter som utgör ett intrång, i syfte att dölja detta faktum,

 

-   information i alla former om eventuella metoder för att sätta tekniska anordningar ur funktion, med undantag för när detta sker i samband med vetenskaplig forskning.

Motivering

Denna bestämmelse måste anpassas bättre till artikel 6 i direktiv 2001/29/EG. Vidare är det skydds- och identifieringmärkningen i sig som behöver skyddas och inte enbart anordningarna för att placera dem. All skydds- och identifieringsmärkning är skyddad oavsett om det är fråga om synlig eller dold märkning eller kombinationer av dessa. Huruvida denna märkning är synlig för konsumenten kan inte vara avgörande, eftersom omfattningen av skyddet därigenom skulle begränsas för mycket. Definitionen av ”intrång av en teknisk anordningen” är nödvändig för att kunna täcka alla former av ”kringgående”.

Ändringsförslag 46
Artikel 21, punkt 2a (ny)
 

2a.   Om syftet med eller resultatet av tekniska anordningar är att begränsa eller åsidosätta rättvis konkurrens, åtnjuter sådana anordningar inte det skydd som föreskrivs i denna artikel. Om det är nödvändigt att tredje man använder tekniska anordningar för att upprätthålla rättvis konkurrens, skall sådan användning inte betraktas som olaglig.

Motivering

Tekniska anordningar är i regel lämpade för att negativt påverka eller t.o.m. helt sätta ur stånd rättvis konkurrens. Av denna anledning kan tekniska anordningar enbart skyddas om de inte har negativ inverkan på den rättvisa konkurrensen.

Ändringsförslag 47
Artikel 22, punkt 1

1.   Medlemsstaterna skall uppmuntra:

1.   Medlemsstaterna skall uppmuntra:

a)   företagar- eller branschorganisationer att på gemenskapsnivå utarbeta uppförandekoder som skall bidra till att skydda de immaterialrätter som anges i artikel 2

a)   företagar- eller branschorganisationer att på gemenskapsnivå, tillsammans med konsumentorganisationer och Internetoperatörer, utarbeta uppförandekoder som skall bidra till att skydda de immaterialrätter som anges i artikel 2,

b)   tillverkare av optiska skivor och berörda branschorganisationer att enas om uppförandekoder som skall hjälpa dessa tillverkare att försvara sig mot intrång i immaterialrätter, närmare bestämt genom att förorda att optiska skivor förses med källkoder som gör det möjligt att spåra tillverkningen

 

c)   att förslag till uppförandekoder som utarbetats på nationell nivå eller på gemenskapsnivå lämnas till kommissionen tillsammans med eventuella utvärderingar av tillämpningen av dessa uppförandekoder.

b)   att förslag till uppförandekoder som utarbetats på nationell nivå eller på gemenskapsnivå lämnas till kommissionen tillsammans med eventuella utvärderingar av tillämpningen av dessa uppförandekoder.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 22a.

Ändringsförslag 48
Artikel 22, punkt 1, led ba (nytt)
 

ba)   användning av en europeisk databas som är tillgänglig för allmänheten och som har till syfte att möjliggöra informationsutbyte, både för att bistå de rättsvårdande myndigheterna och ge konsumenterna information om produktionen och produktionsplatsen och om handeln med och tillverkarna av pirattillverkade och varumärkesförfalskade produkter och varor, såvida inte särskild hänsyn till privatlivets skydd åberopas.

Motivering

Om man använder en databas för att informera om vilket varumärkesförfalskat material som tillhandahålls och var, blir det lättare att behandla immaterialrättsliga frågor och att spåra intrång.

Ändringsförslag 49
Artikel 22a (ny)
 

Artikel 22a

 

Obligatoriska identifieringskoder för optiska skivor

 

1.   Medlemsstaterna skall föreskriva att yrkesmässiga tillverkare av optiska skivor, som innehåller eller kan innehålla uppgifter som omfattas av immaterialrätter, inbegripet masterskivor, förser dessa skivor med enhetliga koder som är gemensamma för hela branschen och som anger exakt vilken rörelse som tillverkat masterskivorna eller kopiorna av dessa.

 

2.   Optiska skivor, enligt definitionen i denna artikel, är mediabärare på vilka information lagts enbart vid tillverkningstillfället på ett sådant sätt att informationen inte kan ändras eller skrivas över av användaren. Användningen av koder för optiska skivor som kan skrivas över berörs inte och skall inte åtnjuta det skydd som avses i punkt 3 i denna artikel.

 

3.   Medlemsstaterna och kommissionen skall dessutom uppmuntra tillverkare av optiska skivor och berörda branschorganisationer att anta sådana uppförandekoder som avses i artikel 22 för att hjälpa tillverkarna av optiska skivor att bekämpa intrång i immaterialrätter.

 

4.   Artikel 21 skall tillämpas i enlighet härmed.

Motivering

Användning av identifieringskoder som grundar sig på normer som utarbetats av industrin är ett proaktivt och ekonomiskt sätt att bekämpa pirattillverkning av optiska skivor redan vid källan. Dessa koder får emellertid inte önskad effekt om de tillämpas på frivillig basis. Det bör betonas att parlamentet i sin resolution om grönboken om att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden (4 maj 2000) begärde att det skulle bli obligatoriskt att använda sådana koder för samtliga optiska skivor som används eller tillverkas i Europeiska unionen.

Ändringsförslag 50
Artikel 23, punkt 1

1.   Tre år efter den dag som anges i artikel 25.1 skall varje medlemsstat lämna en lägesrapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv.

1.   Två år efter den dag som anges i artikel 25.1 skall varje medlemsstat lämna en lägesrapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv.

På grundval av lägesrapporterna skall kommissionen sammanställa en rapport om tillämpningen av detta direktiv, vari även skall ingå en utvärdering av effektiviteten i de åtgärder som olika behöriga organ och instanser vidtagit samt en bedömning av påverkan på innovation och informationssamhällets utveckling. Rapporten skall lämnas till Europaparlamentet, rådet och Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén. Om det är lämpligt skall rapporten åtföljas av förslag till ändringar i detta direktiv.

På grundval av lägesrapporterna skall kommissionen sammanställa en rapport om tillämpningen av detta direktiv, vari även skall ingå en utvärdering av effektiviteten i de åtgärder som olika behöriga organ och instanser vidtagit samt en bedömning av påverkan på innovation och informationssamhällets utveckling.

 

Till denna rapport skall bifogas uppgifter om antalet fall av varumärkesförfalskning respektive pirattillverkning, uppdelat på immateriella rättigheter och branscher i den inre marknaden. Därefter skall motsvarande uppgifter tas fram och offentliggöras varje år.

 

Rapporten skall lämnas till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén. Om det är lämpligt skall rapporten åtföljas av förslag till ändringar i detta direktiv.

Motivering

Det finns inga uppgifter om i vilken omfattning varumärkesförfalskningar och piratkopior förekommer på den inre marknaden. De siffror som angivits i detta förslag grundar sig enbart på uppskattningar av intresserade personer inom industrin och på beslag som gjorts av tullmyndigheter vid unionens yttre gränser. Därför är de slutsatser som kan dras om det verkliga sakläget inom den inre marknaden mycket begränsade, i synnerhet som det finns varor som kommer in på den inre marknaden, men som inte är avsedda för denna marknad. Av denna anledning är det nödvändigt att i samarbete med medlemsstaterna och industrisektorn inrätta ett system för att samla tillförlitliga uppgifter om varumärkesförfalskning och piratkopior på den inre marknaden.

Ändringsförslag 51
Artikel 24, punkt 1

1.   Varje medlemsstat skall utse en eller flera kontaktpersoner (nedan ”kontaktpersoner på nationsnivå”) för frågor gällande genomförandet av de metoder som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna skall lämna kontaktuppgifter för dessa personer till varandra och till kommissionen.

1.   Varje medlemsstat skall utse en eller flera kontaktpersoner, varav eventuellt en eller flera tullföreträdare, (nedan ”kontaktpersoner på nationsnivå”) för frågor gällande genomförandet av de metoder som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna skall lämna kontaktuppgifter för dessa personer till varandra och till kommissionen.

Motivering

Det är naturligtvis bra om de nationella tullmyndigheterna är delaktiga.

Ändringsförslag 52
Bilaga
 

Bilagan utgår

Motivering

Motivering saknas.

(1)Ännu ej offentliggjort i EUT***.


MOTIVERING

Kommissionens förslag

Då Europaparlamentet enhälligt antog sitt betänkande om kommissionens grönbok - Att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning på den inre marknaden, betonade vi fenomenets ekonomiska och samhälleliga kostnader samt dess förödande inverkan både på folkhälsa och innovation.

På tre år har situationen förvärrats ytterligare, och man kan idag säga att samtliga sektorer, även dagligvaruindustrin, i mycket alarmerande utsträckning berörs av denna typ av verksamhet, som i allt större utsträckning bedrivs i form av organiserad brottslighet.

Enligt de europeiska tullmyndigheterna har beslagen av illegala varor ökat med 39 procent mellan 2000 och 2001 och bara varumärkesförfalskningen inom livsmedelssektorn ökade under samma period med 75 procent. Pirattillverkningen av cd-skivor har ökat med 15 300 procent sedan 1999. I Nederländerna har även piratkopierade läkemedel börjat dyka upp i apotekens hyllor.

Programvaruindustrin uppskattar att pirattillverkningen inom den branschen uppgår till 35 procent, inom radio- och tv-industrin beräknas pirattillverkningen till 25 procent, leksaksindustrin räknar med en varumärkesförfalskning som uppgår till cirka 12 procent, och 40 procent av alla cd-skivor, kassetter och andra musikinspelningar är piratkopior.

Målsättningen för förslaget är att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning i fråga om möjligheterna att skydda immaterialrätter och fastställa en allmän ram för informationsutbytet mellan de behöriga nationella myndigheterna.

Förslaget avser brott mot all immaterialrätt (både upphovsrätt och industriellt rättsskydd såsom märken och mönsterskydd) som harmoniserats inom EU.

Enligt kommissionen skall förslaget garantera rättsinnehavarna samma villkor i hela EU, stärka åtgärderna mot varumärkesförfalskare och på så sätt ha en avskräckande effekt mot varumärkesförfalskare och pirattillverkare. Förslaget avser att komplettera det nyligen framlagda förslaget till förordning som skall underlätta tullbeslag av pirattillverkade varor från tredje land. Om det förslaget till förordning har parlamentet inte hörts.

Förslaget grundar sig på god praxis som redan tas upp i medlemsstaternas lagstiftningar och som visat sig vara effektivast. Medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder bland annat i form av förelägganden för att få ett slut på försäljningen av varumärkesförfalskningar och pirattillverkade varor, interimistiska åtgärder, samt beviljande av behörighet för rättsliga myndigheter för att finna och säkerställa bevis och kräva att intrångsgöraren skall betala skadestånd till rättsinnehavarna. Medlemsstaterna skall även se till att varje grovt intrång betraktas som brott som kan leda till straffrättsliga följder.

Kommissionen anser att det är mycket viktigt att man agerar mycket bestämt mot de ”stora” lagöverträdarna, och därför avser förslaget endast överträdelser som begåtts i samband med affärsverksamhet eller som åsamkat rättsinnehavaren väsentlig skada.

Enligt kommissionen har man med förslaget velat gå längre än TRIPS-avtalet (avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter). TRIPS-avtalet innehåller minimikrav som måste tillämpas av samtliga medlemsstater i fråga om myndigheternas möjligheter att skydda immaterialrätter.

Föredragandens arbetsmetod

Efter att ha hört samtliga berörda parter - bland annat telekommunikationssektorn, Internetoperatörer, tillverkare av läkemedel och bilreservdelar, olika konsumentorganisationer, musik- och programvaruindustrin, förlagsbranschen och journalister - har föredraganden försökt att ta hänsyn till deras befogade oro, men även till de oundvikliga politiska och rättsliga kraven som finns i praktiken, samt till föredragandens egna främsta målsättning, nämligen att få till stånd ett så bra skydd som möjligt mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

För att skydda rättsinnehavarnas legitima intressen är det följaktligen lämpligare att utvidga tillämpningsområdet i enlighet med TRIPS-avtalet, samtidigt som man bör se till att direktivet fortsätter att i hög grad vara avskräckande mot pirattillverkning och varumärkesförfalskning i egentlig mening.

Det skall kanske understrykas att direktivet inte kommer att gälla endast pirattillverkning och varumärkesförfalskning, utan samtliga intrång i immaterialrätter. Därför har föredraganden lagt fram ändringsförslag som syftar till att se till att påföljder och interimistiska åtgärder tillämpas på ett graderat och proportionerligt sätt, samtidigt som särskild hänsyn tas till om brottet begåtts uppsåtligen eller inte, vilket innebär att domarna måste använda sin bedömningsförmåga i de fall då det är fråga om ett intrång som inte utgör vare sig varumärkesförfalskning eller pirattillverkning i egentlig mening. Även bestämmelsen om skadestånd har ändrats enligt denna grundtanke.

Föredraganden föreslår att patent utesluts från direktivets tillämpningsområde, eftersom den europeiska patentförordningen är det enda dokumentet som gäller för närvarande och frågan om patentskydd är så komplex och känslig att den bör regleras genom en särskild rättsakt, eventuellt efter att rättsakten om gemenskapspatentet antagits.

Föredraganden är medveten om telekommunikationsindustrins och Internetleverantörernas oro och vill främja den rättsliga säkerheten, och ansåg det därför lämpligt att uttryckligen ange att direktivet inte påverkar bestämmelserna i direktiv 2000/31/EG, i synnerhet inte bestämmelserna om tjänsteleverantörernas ansvar.

Bestämmelserna om civilrätt, förvaltningsrätt och bevisrätt har delvis ändrats för att inte orsaka allt för stora förändringar i de nationella lagstiftningarna och i synnerhet för att undvika att förfaranden som är effektiva för att bekämpa intrång i immaterialrätter försvinner.

Ändringar har även gjorts i texten för att skydda sekretessen för journalisternas källor och behandling av personuppgifter.

Efter att länge ha undersökt problemet med den rättsliga osäkerhet som råder för närvarande och medlemsstaternas tveksamhet, har föredraganden i väntan på EG-domstolens beslut angående ett dokument om miljöansvar, bestämt sig för att föreslå en bestämmelse med minimikrav i fråga om straffrättsliga påföljder. Han hoppas att den senaste och den framtida utvecklingen i denna fråga på sikt kommer att innebära att sådana påföljder införs antingen i detta direktiv eller, i annat fall, i form av ett rambeslut under den tredje pelaren.

Föredraganden föreslår också några ändringar som gör att Internetanvändarna och Internetleverantörerna engageras i upprättandet av en uppförandekod, eftersom det är genom ett nära samarbete som problemen kan lösas.

Slutligen är det nödvändigt att en industri som utsätts för ett stort antal intrång i immaterialrätter får möjlighet att parera dessa intrång. Därför bör effektiva tekniska anordningar antas, samtidigt som tar hänsyn till marknadsreglerna och nödvändig information från konsumenterna.

Föredraganden hoppas att dessa välavvägda ändringar kommer att beaktas av utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Han kommer naturligtvis att fortsätta sina samtal med de fiktiva föredragandena, föredraganden av yttrandet, berörda ledamöter, kommissionen samt det italienska ordförandeskapet för att så snart som möjligt komma fram till en slutsats som blir så lätt som möjligt att godta för alla parter.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, UTRIKESHANDEL, FORSKNING OCH ENERGI

2 oktober 2003

till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter

(KOM(2003) 46 – C5‑0055/2003 – 2003/0024(COD))

Föredragande: Luis Berenguer Fuster

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 20 mars 2003 utsåg utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi Luis Berenguer Fuster till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 10 juni och den 1 och 2 oktober 2003 behandlade utskottet förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet nedanstående ändringsförslag med 37 röster för och 1 nedlagd röst.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: Peter Michael Mombaur (ordförande), Yves Piétrasanta (vice ordförande), Luis Berenguer Fuster (föredragande), Sir Robert Atkins, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Willy C.E.H. De Clercq, Harlem Désir, Carlo Fatuzzo (suppleant för Guido Bodrato), Concepció Ferrer, Francesco Fiori (suppleant för Bashir Khanbhai), Christos Folias (suppleant för Angelika Niebler), Norbert Glante, Michel Hansenne, Werner Langen, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Ana Clara Maria Miranda de Lage, Bill Newton Dunn (suppleant för Colette Flesch), Seán Ó Neachtain, Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, W.G. van Velzen, Myrsini Zorba och Olga Zrihen Zaari.

KORTFATTAD MOTIVERING

I.   Inledning

Syftet med detta förslag till direktiv är att dels harmonisera sådana lagar och andra bestämmelser i medlemsstaterna som gäller olika möjligheter att skydda immaterialrätter, dels se till att dessa rättigheter åtnjuter en likvärdig skyddsnivå på hela den inre marknaden. Dessutom fastställs en allmän ram för informationsutbyte mellan behöriga nationella myndigheter. Genom direktivet önskar man undvika att skillnaderna mellan nationellt tillämpade påföljder vid intrång i immaterialrätter även i fortsättningen inverkar menligt på den inre marknaden.

Ett annat syfte med direktivet är att se till att alla de som är inblandade i ett intrång förklaras skyldiga enligt lagstiftningen i varje medlemsstat och att tvinga medlemsstaterna att i tillämpliga fall fastställa straffrättsliga påföljder. Enligt kommissionen skall direktivet bidra till att den inre marknaden förverkligas på det immaterialrättsliga området (genom att se till respekt för den materiella rätten, underlätta fri rörlighet, säkra rättvisa konkurrensförhållanden etc.) liksom att uppfylla en modern ekonomis behov och skydda samhället (genom att främja innovation och konkurrenskraft i företagen, skydda och utveckla kulturell verksamhet, skydda skatteintäkterna och förhindra oro på marknaderna).

II.   Föredragandens uppfattning

Även om föreslaget till direktiv delvis löser de problem som räknats upp ovan finns det vissa punkter som bör förbättras:

-   Det är nödvändigt att tydligt ange att intrång i immaterialrätter bör betraktas som förfalskning.

-   När det gäller tillämpningsområdet (artikel 2) bör begreppet ”kommersiella syften” definieras tydligt och hänvisningen till skadans omfattning tas bort eftersom den kan försvaga innehavarens rättigheter.

-   Skyldigheten att lämna information bör preciseras så att lämpliga påföljder kan fastställas (artikel 9).

-   När det gäller det känsliga området interimistiska åtgärder (artikel 10) bör det klart anges vilka krav som gäller för att sådana åtgärder skall kunna vidtas. Man bör fastställa nödvändiga bestämmelser för att undvika att immateriella rättigheter (framför allt patenträttigheter) missbrukas och se till att dessa åtgärder inte används för att utestänga konkurrenter från marknaden.

-   Det är också nödvändigt att precisera vissa bestämmelser beträffande ersättning för kostnader (artiklarna 13 och 14), lägga till en bestämmelse om att inte tillämpa något undantag för god tro på innehavare av förfalskade varor samt bland påföljderna inbegripa förstörande av olagliga tekniska anordningar för att tillverka förfalskade varor (artikel 20).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändringsförslag 1
Skäl 10

(10)   Målsättningen för detta direktiv är att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immaterialrätter på den inre marknaden. Ett sådant skydd är nödvändigt när ett intrång har kommersiella syften eller åsamkar rättsinnehavaren väsentlig skada och medger att mindre eller enstaka intrång inte behöver beaktas.

(10)   Målsättningen för detta direktiv är att tillnärma lagstiftningarna för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immaterialrätter på den inre marknaden. Medlemsstaterna måste ha möjlighet att besluta om en gradvis tillämpning av enskilda påföljder. De behöriga rättsliga myndigheterna måste dessutom ta vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.

Motivering

De åtgärder som nämns i förslaget till direktiv syftar till rättsligt skydd av immateriella rättigheter. Principiellt skall de tillämpas på alla intrång i dessa rättigheter. Det måste dock vara möjligt för medlemsstaterna att genom en gradvis tillämpning av respektive påföljd. Dessutom måste det klargöras att de behöriga rättsliga myndigheterna skall ta vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.

Ändringsförslag 2
Skäl 12

(12)   Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt artiklarna 81 och 82 i fördraget..

(12)   Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna, särskilt artiklarna 81 och 82 i fördraget.

 

De åtgärder som fastställs i direktivet får heller inte utnyttjas för att förhindra konkurrens.

Motivering

Det måste klargöras att konkurrenter inte får slås ut från marknaden under förevändning att det är de immateriella rättigheterna som hävdas. Det skulle dels skada konkurrensen inom Europeiska unionen, dels skulle misstro väckas mot ett motiverat hävdande av immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 3
Skäl 13

(13)   Det är nödvändigt att ge direktivet ett så brett tillämpningsområde som möjligt så att det inbegriper alla immaterialrätter som faller under de gemenskapsrättsliga bestämmelserna och de nationella bestämmelser som följer av gemenskapsrätten, medan viss verksamhet som inte hör till immaterialrättens egentliga område bör utestängas. Detta hindrar dock inte medlemsstaterna från att, för interna ändamål, bredda tillämpningsområdet för bestämmelserna i direktivet till att även omfatta handlingar på området illojal konkurrens eller angränsande områden.

(13)   Det är nödvändigt att ge direktivet ett så brett tillämpningsområde som möjligt så att det inbegriper alla immaterialrätter som faller under de gemenskapsrättsliga bestämmelserna och de nationella bestämmelser som följer av gemenskapsrätten och så att det finns ett bättre utbud av lämpliga medel för att bekämpa förfalskning och piratkopiering, medan viss verksamhet som inte hör till immaterialrättens egentliga område bör utestängas. Detta hindrar dock inte medlemsstaterna från att, för interna ändamål, bredda tillämpningsområdet för bestämmelserna i direktivet till att även omfatta handlingar på området illojal konkurrens eller angränsande områden.

Motivering

Det är viktigt att här framhäva att det måste finnas ett bättre utbud av lämpliga medel för att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

Ändringsförslag 4
Skäl 13a (nytt)
 

(13a)   Detta direktiv har som mål att beivra piratkopiering och förfalskning, men påföljderna och ersättningarna bör enbart tillämpas för att lösa sådana tvister som avser immaterialrätt där intrånget skett medvetet eller i bedrägligt syfte.

Motivering

Ändringsförslaget tar upp föredragandens uppfattning att direktivet bör koncentreras på att bekämpa varumärkesförfalskning och piratkopiering men inte beröra andra tvister om immaterialrätter.

Ändringsförslag 5
Artikel 1

Detta direktiv gäller de åtgärder som är nödvändiga för att skydda immaterialrätter.

Detta direktiv gäller de åtgärder som är nödvändiga för att skydda immaterialrätter mot varumärkesförfalskning och piratkopiering.

Motivering

Avsikten är att klargöra att syftet med direktivet är att bekämpa förfalskning och piratkopiering och inte att påverka andra konflikter som rör immaterialrätt.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 1

1.   Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapsrätten eller i nationell rätt, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättsinnehavaren, skall de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga vid varje intrång i sådana rättigheter som följer av de gemenskapsrättsakter och europeiska rättsakter om skydd av immaterialrätter som anges i bilagan, samt av de bestämmelser som medlemsstaterna antagit för att följa dessa rättsakter, när ett sådant intrång har kommersiella syften eller åsamkar rättsinnehavaren väsentlig skada.

1.   Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapsrätten eller i nationell rätt, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättsinnehavaren, skall de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga vid varje intrång i sådana rättigheter som följer av de gemenskapsrättsakter och europeiska rättsakter om skydd av immaterialrätter som anges i bilagan, samt av de bestämmelser som medlemsstaterna antagit för att följa dessa rättsakter, när ett sådant intrång har kommersiella syften, förutsatt att detta intrång kan betecknas som varumärkesförfalskning.

 

Medlemsstaterna skall i detta sammanhang se till att de rättsliga myndigheterna tar vederbörlig hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall när det gäller att välja påföljd och formerna för denna.

Motivering

Beräkningen av skadans omfattning kan leda till olika tolkningar och samtidigt till att rättsinnehavarens ställning försvagas. Se för övrigt motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 7
Artikel 2, punkt 1a (ny)
 

1a.   Enligt detta direktiv skall förfalskning anses föreligga när intrånget i en immaterialrätt begåtts uppsåtligen och i bedrägligt syfte.

Motivering

Avsikten är att klargöra att syftet med direktivet är att bekämpa förfalskning och piratkopiering och inte att påverka andra konflikter som rör immaterialrätt.

Ändringsförslag 8
Artikel 2, punkt 1b (ny)
 

1b.   I enlighet med detta direktiv skall ett kommersiellt syfte anses föreligga när en person innehar sådana mängder förfalskade varor av olika slag att detta innehav inte rimligtvis kan förklaras på annat sätt.

Motivering

Det handlar om att fastställa ett antagande om kommersiellt syfte ”iuris tantum”. Man bör förutsätta att den som innehar en avsevärd mängd förfalskade varor av olika slag har ett kommersiellt syfte.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, punkt 3

3.   Detta direktiv påverkar inte något av följande:

3.   Detta direktiv påverkar i inget avseende direktiv 2000/31/EG, och i synnerhet inte bestämmelserna i artikel 12-14 i det direktivet. I föreliggande direktiv skall därför tjänstelevererande mellanhänder, vars roll begränsas till den verksamhet som anges i artikel 12-14 i direktiv 2000/31/EG, inte anses göra intrång eller medverka till intrång.

 

3a.   Detta direktiv påverkar inte något av följande:

 

a)   De gemenskapsrättsliga bestämmelser som reglerar den materiella rätten avseende immaterialrätt, direktiv 95/46/EG och direktiv 1999/93/EG.

 

b)   Medlemsstaternas skyldigheter till följd av internationella konventioner, särskilt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS-avtalet).

Motivering

I ändringsförslaget klargörs förhållandet mellan det nuvarande direktivet och e‑handelsdirektivet. E-handelsdirektivets bestämmelser om mellanhänders ansvar är resultatet av långa och ingående diskussioner och utgör en noga genomtänkt kompromiss som inte bör behandlas på nytt.

Ändringsförslag 10
Artikel 3, stycke 2

Åtgärderna och förfarandena skall vara sådana att den som gör sig skyldig till intrång i en immaterialrätt inte får del av den ekonomiska vinst som intrånget leder till. De skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma eller medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

Åtgärderna skall innebära proportionerliga metoder som är anpassade till det aktuella intrånget och som har avskräckande verkan med avseende på framtida intrång i en immaterialrätt. De skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma eller medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

Motivering

Om direktivet skall bli en framgång är det viktigt att de planerade åtgärderna har en klart avskräckande verkan på varumärkesförfalskare och pirattillverkare. Samtidigt är det nödvändigt att garantera ett tillvägagångssätt som följer proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 11
Artikel 4

Medlemsstaterna skall se till att alla sådana intrång i immaterialrätter som avses i artikel 2 leder till påföljder. Påföljderna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

utgår

Motivering

Artikeln utgår till följd av den föreslagna ändringen av artikel 3.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 1

1.   Medlemsstaterna skall tillerkänna personer som innehar immaterialrätter och alla de som enligt gällande lag får utnyttja dessa rättigheter eller dessa personers företrädare rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder som avses i detta kapitel.

1.   Medlemsstaterna skall tillerkänna personer som innehar immaterialrätter och de som enligt gällande lag får utnyttja dessa rättigheter rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder som avses i detta kapitel.

Motivering

Den befintliga texten ger alla personer som får utnyttja immaterialrätter rätt att ansöka om tillämpning av åtgärderna. Denna rätt bör begränsas till rättsinnehavarna.

Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 1

1.   För de fall då en part har lagt fram tillräckligt bevismaterial som är tillgängligt i rimlig utsträckning till stöd för sina påståenden och angivit vilket bevismaterial till stöd för sina påståenden som motparten besitter, skall medlemsstaterna föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna får kräva att motparten lämnar ut bevismaterialet, varvid konfidentiella uppgifter dock skall skyddas.

1.   För de fall då en sökande som anmält ett intrång i en immaterialrätt som omfattas av detta direktiv har lagt fram bevismaterial inför en domstol, vilket enligt domstolens uppfattning är tillräckligt som stöd för sökandens påståenden, och angivit vilket bevismaterial till stöd för sina påståenden intrångsgöraren besitter, skall medlemsstaterna föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna i förekommande fall och i rimlig omfattning får kräva att motparten lämnar ut bevismaterialet, förutsatt att konfidentiella uppgifter skyddas.

Motivering

För att uppnå en hög rättssäkerhetsnivå och i så stor utsträckning som möjligt undvika falska anklagelser måste bevisstandarden vara hög, eftersom en orimlig bevisproduktion skulle belasta mellanhänderna.

Ändringsförslag 14
Artikel 9, punkt 1, inledningen

1.   Medlemsstaterna skall föreskriva att de rättsliga myndigheter som är behöriga att behandla ärenden om att fastställa ett intrång i en immaterialrätt eller att bevilja en ansökan om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder, får efter ansökan från rättsinnehavaren, kräva av var och en att information om ursprung och distributionskanaler för de varor eller tjänster som anses göra intrång skall tillhandahållas, utom om det finns synnerliga skäl däremot, av den som:

1.   Medlemsstaterna skall föreskriva att de rättsliga myndigheter som är behöriga att behandla ärenden om att fastställa ett intrång i en immaterialrätt eller att bevilja en ansökan om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder, som svar på en motiverad och rimlig ansökan från sökanden, får kräva av var och en att tillgänglig information i enlighet med tillämpliga rättsliga förfaranden om ursprung och distributionskanaler för de varor eller tjänster som anses göra intrång skall tillhandahållas, utom om det finns synnerliga skäl däremot, av den som:

Motivering

Det är domstolarna och de erkända offentliga myndigheternas sak att avgöra om en ansökan om att få tillgång till bevismaterial är rimlig och motiverad, framför allt när det gäller inkräktande på en persons privatliv, den skada som rättsinnehavaren lidit och bevisvärdet i den eventuella talan rättsinnehavaren tänker väcka.

Ändringsförslag 15
Artikel 9, punkt 2a (ny)
 

2a.   Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga påföljder för personer som avses i punkt 1 och som vägrar att tillhandahålla information eller inte tillhandahåller fullständig information.

Motivering

Om skyldigheten att lämna information inte följs bör detta leda till påföljder, eftersom en skyldighet utan påföljd är en moralisk skyldighet.

Ändringsförslag 16
Artikel 9, punkt 3, led d

d)   ger rätt att vägra lämna ut information som skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge ett intrång i en immaterialrätt.

d)   ger rätt att vägra lämna ut information som skulle tvinga den person som avses i punkt 1 att medge delaktighet i ett intrång i en immaterialrätt.

Motivering

I vissa länder erkänns rätten att inte avslöja fakta som kan vara till den svarandes nackdel, även vid administrativa ärenden och när det gäller juridiska personer.

Ändringsförslag 17
Artikel 10, punkt 1, stycke 2

De rättsliga myndigheterna skall kunna kräva att sökanden tillhandahåller bevis som är tillgängliga i rimlig utsträckning, så att de kan fastställa med tillräcklig säkerhet att sökanden innehar rättigheten och att intrång gjorts i denna rättighet eller att en sådan är omedelbart förestående.

De rättsliga myndigheterna skall kunna kräva att sökanden tillhandahåller bevis som är tillgängliga i rimlig utsträckning, så att de kan kontrollera att det handlar om en rättighet som är värd skydd och om ett tidigare eller omedelbart förestående intrång samt att det finns risk för att skador uppstår som är svåra att reparera om man inte omedelbart vidtar en åtgärd.

Motivering

Man bör tydligt ange vilka krav som gäller för att interimistiska åtgärder skall kunna vidtas: ”fumus boni iuris” (vid behov ”fumus delicti comissi”) och ”periculum in mora”.

Ändringsförslag 18
Artikel 10, punkt 1a (ny)
 

1a.   När det handlar om interimistiska åtgärder på grund av intrång i en patenträttighet får sådana åtgärder enbart vidtas om ett expertutlåtande visar att ett intrång begåtts, även om utlåtandet endast grundas på indicier.

Motivering

Även om det bara handlar om interimistiska åtgärder kräver patenträttigheternas speciella karaktär att man genomför en mer ingående undersökning under säkrast möjliga förhållanden.

Ändringsförslag 19
Artikel 10, punkt 2, stycke 1

2.   Medlemsstaterna skall se till att de interimistiska åtgärder som avses i punkt 1 i förekommande fall får vidtas utan att den andra parten hörs, särskilt om dröjsmål kan leda till skada för rättsinnehavaren som inte kan ersättas. I så fall skall svaranden informeras omedelbart efter det att åtgärden verkställts.

2.   Medlemsstaterna skall se till att de interimistiska åtgärder som avses i punkt 1 i undantagsfall får vidtas utan att den andra parten hörs, särskilt om dröjsmål kan leda till skada för rättsinnehavaren som inte kan ersättas. i så fall skall svaranden informeras omedelbart efter det att åtgärden verkställts.

Motivering

När det gäller förelägganden (10.1) bör dessa åtgärder inte användas rutinmässigt. Beviskraven för den rättsinnehavare som anser att ett intrång begåtts bör därför skärpas. I enlighet med artikel 3 i förslaget till direktiv som föreskriver att åtgärderna och förfarandena skall tillämpas ”så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer” anser vi att förelägganden inte bör användas för att försöka utestänga besvärliga konkurrenter från marknaden eller för att försvåra rättvis konkurrens. Om artikeln inte ändras kommer en sökande lätt att kunna få ett föreläggande utfärdat genom att lägga fram minimala bevis eller bevis utan grund. Följden blir att sökanden ges en kommersiellt sett billig, enkel och synnerligen värdefull möjlighet att omedelbart förhindra rättvis konkurrens utan att behöva väcka talan.

När det gäller förslaget att ändra tiden för omprövning (10.2) bör man komma ihåg att ett föreläggande är en mycket allvarlig åtgärd, och att denna åtgärd bara bör beviljas om det med säkerhet kan förutsättas att den sökande inom kort kommer att väcka talan. Slutligen bör bestämmelserna om säkerhet (10.4), som är avsedda att skydda oskyldiga mot onödiga tvister, snarast skärpas.

Ändringsförslag 20
Artikel 10, punkt 3

3.   Medlemsstaterna skall föreskriva att förbudet skall återkallas om sökanden inte väcker talan vid den behöriga rättsliga myndigheten inom 31 kalenderdagar efter det att rättsinnehavaren fick kännedom om de sakförhållanden som ligger till grund för förbudet.

3.   Medlemsstaterna skall föreskriva att förbudet skall återkallas om sökanden inte väcker talan vid den behöriga rättsliga myndigheten inom 31 kalenderdagar efter det att åtgärden om förbud godkänts.

Motivering

När det gäller förelägganden (10.1) bör dessa åtgärder inte användas rutinmässigt. Beviskraven för den rättsinnehavare som anser att ett intrång begåtts bör därför skärpas. I enlighet med artikel 3 i förslaget till direktiv som föreskriver att åtgärderna och förfarandena skall tillämpas ”så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer” anser vi att förelägganden inte bör användas för att försöka utestänga besvärliga konkurrenter från marknaden eller för att försvåra rättvis konkurrens. Om artikeln inte ändras kommer en sökande lätt kunna få ett föreläggande utfärdat genom att lägga fram minimala eller bevis utan grund. Följden blir att sökanden ges en kommersiellt sett billig, enkel och synnerligen värdefull möjlighet att omedelbart förhindra rättvis konkurrens utan att behöva väcka talan.

När det gäller förslaget att ändra tiden för omprövning (10.2) bör man komma ihåg att ett föreläggande är en mycket allvarlig åtgärd, och att denna åtgärd bara bör godkännas om det med säkerhet kan förutsättas att den sökande inom kort kommer att väcka talan. Slutligen bör bestämmelserna om säkerhet (10.4), som är avsedda att skydda oskyldiga mot onödiga tvister, snarast skärpas.

Ändringsförslag 21
Artikel 10, punkt 5, stycke 1a (nytt)
 

Medlemsstaterna skall i sin lagstiftning beakta möjligheten att höja denna ersättning till två gånger värdet av den skada som orsakats när det behöriga rättsliga organet bedömer att ansökan varit oskälig. En ansökan skall under alla omständigheter anses vara oskälig om den sökande upprepade gånger fått avslag på liknande klagomål inom unionens territorium.

Motivering

En förstärkning av bestämmelserna för att skydda innehavarna av en immaterialrätt måste kompletteras med andra bestämmelser för att hindra ett oskäligt utnyttjande av denna immaterialrätt.

Ändringsförslag 22
Artikel 10, punkt 5a (ny)
 

5a.   Medlemsstaterna skall utarbeta lämpliga rättsliga bestämmelser för att förhindra att de interimistiska åtgärderna används på ett oskäligt eller illojalt sätt för att fördriva konkurrenter eller andra berörda ekonomiska aktörer från marknaden eller försvåra deras verksamhet.

 

Medlemsstaterna skall under alla omständigheter reglera de fall då en interimistisk åtgärd kan upphävas, på begäran av ett rättsligt organ eller en myndighet med ansvar för konkurrensfrågor, om det finns välgrundade tecken på att den interimistiska åtgärden vidtagits i konkurrensbegränsande eller illojalt syfte.

Motivering

Erfarenheten visar att bestämmelserna om skydd för immateriella rättigheter ibland utnyttjas i konkurrensbegränsande syfte.

Ändringsförslag 23
Artikel 13

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som har konstaterats gör intrång i en immaterialrätt liksom material och verktyg som använts för att skapa eller tillverka dessa varor skall avlägsnas från marknaden utan att ersättning utgår.

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som har konstaterats gör intrång i en immaterialrätt liksom material och verktyg som använts för att skapa eller tillverka dessa varor skall avlägsnas från marknaden utan att ersättning utgår. De skall också vidta åtgärder för att se till att utgifter för transport och lagring av varorna, däribland kostnader till följd av interimistiska åtgärder, skall betalas av intrångsgöraren.

Motivering

Det bör preciseras att alla utgifter till följd av transport och lagring av varorna skall betalas av intrångsgöraren, eftersom den person som åsamkats skada i annat fall felaktigt får stå för dessa utgifter.

Ändringsförslag 24
Artikel 14

Förstörande av varor

Förstörande av varor och tekniska anordningar

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som konstaterats gör intrång i en immaterialrätt skall förstöras utan att ersättning utgår.

Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna får besluta att de varor som konstaterats gör intrång i en immaterialrätt skall förstöras utan att ersättning utgår.

 

När så är lämpligt skall de behöriga rättsliga myndigheterna även kunna besluta att de tekniska anordningar som använts för att göra intrånget skall förstöras.

 

De kostnader som uppstår till följd av att varor och tekniska anordningar förstörs skall, om lämpligt, bäras av intrångsgöraren.

Motivering

För att få till stånd ett fullständigt skydd mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning bör i lämpliga fall även de tekniska anordningar som använts förstöras. Man måste se till att kostnaderna för det bärs av intrångsgöraren.

Ändringsförslag 25
Artikel 14a (ny)
 

Artikel 14a

 

Inget undantag för god tro

 

Medlemsstaterna skall se till att ägare till förfalskade varor som skall avlägsnas från marknaden eller förstöras, i enlighet med de två föregående artiklarna, inte kan åberopa undantag med hänvisning till att de förvärvat varorna i god tro.

Motivering

De personer som införskaffar förfalskade varor har underlåtit att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och även om de inte kan hållas ansvariga kan de inte motsätta sig att varorna förstörs eller avlägsnas från marknaden genom att hänvisa till att de varit i god tro.

Ändringsförslag 26
Artikel 17, punkt 1, stycke 2, led b

b)   Skadestånd som skall motsvara skadan till följd av intrånget, inklusive förtjänstbortfall.

b)   Skadestånd som skall motsvara två gånger kostnaderna för skadan till följd av intrånget, inklusive förtjänstbortfall.

Motivering

Regeln om att skadeståndet skall uppgå till det dubbla beloppet bör återfinnas i bägge leden.

Ändringsförslag 27
Artikel 20, punkt 3, stycke 2, led b

b)   Tillfällig eller slutgiltig stängning i sin helhet eller till viss del av den rörelse som huvudsakligen använts för intrånget.

b)   Tillfällig eller slutgiltig stängning i sin helhet eller till viss del av den rörelse som använts för intrånget eller där förfalskade varor vid upprepade tillfällen saluförts.

Motivering

Adverbet ”huvudsakligen” bör strykas eftersom det öppnar möjligheter till en diskussion om vilken som varit den huvudsakliga rörelsen om det finns flera olika lokaler. Bestämmelsen om stängning bör utvidgas till att gälla den rörelse där de förfalskade varorna säljs.

Ändringsförslag 28
Artikel 20, punkt 3, stycke 2, led ba (nytt)
 

ba)   Förstörande av de tekniska anordningar som huvudsakligen använts för att genomföra intrånget.

Motivering

För att få till stånd ett fullständigt skydd mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning bör i lämpliga fall även de tekniska anordningar som använts förstöras.

Senaste uppdatering: 15 december 2003Rättsligt meddelande