Procedūra : 2004/2221(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0067/2004

Pateikti tekstai :

A6-0067/2004

Debatai :

PV 14/12/2004 - 17

Balsavimas :

PV 15/12/2004 - 4.6

Priimti tekstai :

P6_TA(2004)0101

PRANEŠIMAS     
PDF 230kWORD 104k
2004 m. gruodžio 7 d.
PE 347.270 A6-0067/2004

Pasiūlymas parengti Europos Parlamento rekomendaciją Tarybai dėl Europos kovos su narkotikais strategijos (2005-2012)

(2004/2221(INI))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Giusto Catania

PR_INI_art114.3

ERRATA/ADDENDA
PASIŪLYMAS PARENGTI EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJĄ TARYBAI
 AIŠKINAMASIS RAŠTAS
 PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI (B6–0070/2004)
 PROCEDŪRA

PASIŪLYMAS PARENGTI EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJĄ TARYBAI

Dėl Europos kovos su narkotikais strategijos (2005–2012 m.)

(2004/2221(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą parengti rekomendaciją Tarybai dėl Europos kovos su narkotikais strategijos (2005–2012 m.) (6-0070/2004), kurią pateikė Rosa D?ez Gonz?lez PSE frakcijos vardu,

–   atsižvelgdamas į ES Sutarties V antraštinę dalį

–   atsižvelgdamas į ES Sutarties VI antraštinę dalį,a ypač 31 straipsnio 1 dalies e punktą ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą.

–   atsižvelgdamas į ES Sutartį ir ypač į 252 straipsnį

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai, ypač į I–16, I–17, I–40, II–94, II–95, III–271, III–278, III–305 ir kt. straipsnius,

–   atsižvelgdamas į tarptautines, Europos ir valstybių priemones, skirtas apsaugoti žmogaus teises ir pagrindines teises, ypač teisę gyventi ir teisę būti sveikam,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Šengeno acquis buvo įtraukta, atitinkamai, į ES ir EB sutartis,

–   atsižvelgdamas į šias Jungtinių Tautų konvencijas: 1960 m. kovo 30 d. Konvenciją dėl narkotikų, iš dalies pataisytą 1972 m. kovo 25 d. Ženevos protokolu, 1971 m. vasario 21 d. Konvenciją dėl psichotropinių medžiagų, ir 1988 m. gruodžio 19 d. Konvenciją dėl kovos su neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,

–   atsižvelgdamas į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro steigimo(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES kovos su narkotikais veiksmų plano 1995–1999 m. (KOM(94)0234),

–   atsižvelgdamas į Politinį pareiškimą dėl narkotikų ir rezoliucijas, priimtas 1998 m. birželio 8 ir 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos neeilinėje sesijoje (UNGASS),

–   atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos bendrą sprendimą (102/97/EC) veiklos visuomenės sveikatos ribose patvirtinti Bendrijos veiksmų programą, kuria siekiama užkirsti kelią priklausomybei nuo narkotikų(2),

–    atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos nustatytą bendrą veiksmą (96/750/JAI), siekiant derinti ES šalių narių teisės aktus ir patirtį kovojant su priklausomybe nuo narkotikų bei užkertant kelią neteisėtai prekybai narkotikais(3),

–   atsižvelgdamas į 1997 m. birželio 16 d.Tarybos nustatytą bendrą veiksmą (97/396/JAI) siekiant skatinti informacijos mainus, rizikos įvertinimą ir naujų sintetinių narkotikų kontrolę(4),

–   atsižvelgdamas į 1997 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentą (EB) 2046/97 dėl Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo kovojant su narkotikais ir priklausomybe nuo narkotikų(5),

–   atsižvelgdamas į metines Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos veiksmų planą susijusį su tuo, kaip geriausiai pritaikyti Amsterdamo sutarties nuostatas kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę(6) (kurį 1998 m. Vienoje priėmė Europos Vadovų Taryba) ir ypač į jo 13, 14, 44, 47 ir 51 punktus,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Tamperėje padarytas išvadas, ypač 43, 48, 50, 59, 60, 61 ir 62 punktus,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Helsinkyje rezultatus ir ypač 51 išvadą, kurioje atkreipiamas dėmesys į Europos kovos su narkotikais strategiją 2000–2004 m.,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime Santa Mar?a da Feiroje padarytas išvadas ir ypač į jų 51 punktą, pagal kurį buvo priimtas ES kovos su narkotikais veiksmų planas 2000–2004 m.,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2001/97/EB siekiant užkirsti kelią tam, kad finansinė sistema būtų naudojama plaunant neteisėtai gautus pinigus(7),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES kovos su narkotikais veiksmų plano 2000–2004 m. (KOM(2001)0301 ir KOM(2002)0599),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą priimti Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro steigimo (KOM(2003)0808–5085/04 CORDROGUE 7 SAN 3),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 273/2004 dėl narkotikų prekursorių(8),

–   atsižvelgdamas į Tarybos priimtą pagrindų sprendimą dėl prekybos narkotikais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 94 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą,

A. kadangi narkotikų vartojimas ir prekyba jais valstybėse narėse jau pasiekė itin didelį mastą ir kiekviena valstybė narė atskirai negali išspręsti šios problemos, akivaizdu, kad būtina, jog ES vykdytų tikrą Europos kovos su narkotikais politiką ir ją visuotinai įgyvendintų, pasitelkdama visas būtinas priemones, kad būtų išspręstos jos sukeliamas žmogaus sveikatos ir socialinės atskirties problemos bei atitaisyta su narkotikais susijusio organizuoto nusikalstamumo visuomenei padarytą žala;

B.  kadangi, nepaisant iki šiol tarptautiniu, Europos ir valstybių lygmeniu vykdytos politikos, trijose Jungtinių Tautų konvencijose nurodytų uždraustų medžiagų gamyba, vartojimas ir prekyba pasiekė itin didelį mastą, pripažįstant šią problemą būtina, kad ES peržiūrėtų savo bendrą strategiją narkotinių medžiagų atžvilgiu;

C. kadangi Teisingumo ir vidaus reikalų Ministrų Taryba 2004 m. birželio 8 d. posėdyje nusprendė, kad naujoji ES kovos su narkotikais strategija turi būti įgyvendinta per 2005–2007 m. remiantis dviem ES kovos su narkotikais veiksmų planais, kurių kiekvienas bus taikomas trejus metus (2005–2007 m. ir 2009–2012 m.) ir po kurių kiekvieno bus vienų metų vertinamasis laikotarpis (2008 m. ir 2012 m.), ir kad ši strategija turėtų būti priimta 2004 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu;

D. kadangi 2004 m. liepos 6 d. Nyderlandų pirmininkaujama Taryba pateikė Europos kovos su narkotikais strategijos projektą 2005–2012 m. (CORDROGUE 53) Horizontaliajai kovos su narkotikais grupei, kuriame atsižvelgiama į 2004 m. gegužės 10–11 d. Dublino konferencijos apie ES kovos su narkotikais strategiją (CORDROGUE 36) rezultatus, bei kadangi šis projektas vėliau buvo svarstytas 2004 m. rugsėjo 7–8 d., rugsėjo 30 d. bei spalio 1 d. posėdžiuose;

E.  kadangi nei Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras (EMCD), nei Komisija dar nepateikė techninio ir politinio vertinimo ataskaitų apie tai, kaip įgyvendinami ES kovos su narkotikais strategijos 2000–2004 m. vienuolika bendrų ir šeši pagrindiniai tikslai;

F.  kadangi Taryba Horizontalioje kovos su narkotikais grupėje ir Koordinavimo komitetas (komitetas, minimas 36 ES Sutarties straipsnyje) dėl ES kovos su narkotikais strategijos 2005–2012 m. projekto derasi nežinodama nei ES kovos su narkotikais strategijos 2000–2005 m. vertinimo, nei kaip įgyvendinamas ES kovos su narkotikais veiksmų planas 2000–2005 m. (šias ataskaitas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras ir Komisija turėtų pateikti 2004 m. lapkritį); kadangi per ES valstybių koordinatorių posėdžius turėtų būti stebima, ar Horizontalioji kovos su narkotikais grupė padarė pažangą;

G. kadangi praėjus dešimčiai metų nuo 1998 m. JT aukščiausio lygio vadovų susitikimo kovos su narkotikais klausimais, Jungtinių Tautų kovos su narkotikais komitetas pradės ruoštis specialiąjai Jungtinių Tautų 2008 m. sesijai kovos su narkotikais klausimais;

H. kadangi būtina numatyti aiškius, kiekybiškai įvertinamus veiklos tikslus tam, kad būtų galima nustatyti, ar buvo įgyvendinti ankstesnėje strategijoje nustatyti tikslai ir priemonės ir kokia jų dalis buvo įgyvendinta;

G. tikėdamas, kad siekiant išvengti pernelyg paprastos daugelio su narkotikais susijusių problemų analizės, narkotikų keliama grėsmė turėtų būti analizuojama inter alia moksliniu, sociologiniu ir kultūriniu požiūriu ne tik kruopščiai tiriant objektyvius ir palyginamus duomenis, bet ir kruopščiai įvertinant kitokį poveikį ar žalą visuomenės raidai ir ragindamas paskelbti šiuos tyrimus ir vertinimus;

J.   kadangi valstybės politika kiekvienos narkotikų rūšies atžvilgiu turi būti grindžiama mokslinėmis žiniomis, o ne emociniu atsaku, kadangi kiekvieną su narkotikais susijusią problemą reikia spręsti atskirai; kadangi bendras metodas mažina visų šios politikos aspektų patikimumą,

K. kadangi remiantis šiais įvertinimais ir analize taip pat labai svarbu pradėti peržiūrėti kovos su narkotikais politikos sritis siekiant, kad jos taptų veiksmingesnės siektinų tikslų požiūriu, ypač daug dėmesio skiriant alternatyvioms politikos sritims, kurios daugelyje valstybių narių teikia geresnių rezultatų, pavyzdžiui, mažinant su narkotikų vartojimų susijusių mirties atvejų skaičių ir apsaugant sveikatą bei užtikrinant socialinę ir ekonominę narkotikus vartojančių asmenų integraciją,

1.  Pataria Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai kuriant būsimą Europos kovos su narkotikais strategiją 2005–2012 m. ir apskritai ES kovos su narkotikais politikos atžvilgiu:

a)  naujai apibrėžti Europos bendradarbiavimo kovojant su narkotikais politiką, skirtą kovai su tarptautine didelio masto prekyba, kuri padėtų spręsti problemą visais atžvilgiais ir būtų pagrįsta moksliniu požiūriu, pagarba pilietinėms ir politinėms teisėms bei asmenų gyvybės ir sveikatos apsauga;

b)  nustatyti aiškius, kiekybiškai įvertinamus tikslus ir prioritetus, kurie gali būti būsimų veiksmų planų veiklos rodikliai ir priemonės labai aiškiai apibrėžiant atsakomybės sritis ir įgyvendinimo terminus bei atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Siekiant, kad šie aiškiai nustatyti tikslų būtų lengviau įgyvendinami, reikėtų taikyti daug mokslo sričių apimantį metodą (koordinavimą, informavimą, įvertinimą ir tarptautinį bendradarbiavimą) Europos lygmeniu;

c)  atsižvelgti į tai, kad, pagal iki šiol pateiktus vertinimus, iš ES kovos su narkotikais strategijos 2000–2004 m. šešių pagrindinių tikslų tik vieno tikslo atveju buvo pasiekta teigiamų rezultatų, o nė vieno iš likusių penkių tikslų rezultatai nebuvo net patenkinami, ir padarytų politines ir teisines išvadas prieš kuriant Europos kovos su narkotikais strategiją 2005–2012 m. ir su ja susijusius veiksmų planus;

d)  atsižvelgti į šių šešių pagrindinių ES kovos su narkotikais strategijoje nustatytų tikslų pasiekimo įvertinimą;

e)  kuriant naują strategiją labiau remtis moksliniais tyrimais ir valstybių narių atstovų, dalyvaujančių sprendžiant šį klausimą, nuodugniomis bei struktūriškai apibrėžtomis konsultacijomis;

f)   naują ES kovos su narkotikais strategiją kurti remiantis sėkmingos ir veiksmingos praeities veiklos rezultatais, geriausia patirtimi ir iš to kylančiais teisiniais, instituciniais ir finansiniais pagrindais;

g)  skatinti socialinius ir mokslinius nelegalių medžiagų daromo poveikio tyrimus, siekiant atitinkamų tikslų medicinos ir socialinėje srityse;

h)  pasiūlyti alternatyvą dabartinei finansinei fragmentacijai sukuriant naują biudžeto eilutę, skirtą kovai su narkotikais, kruopščiai suderinus su visomis priemonėmis, kurios turės būti užtikrintos būsimuose Komisijos veiksmų planuose, kadangi kitaip bus neįmanoma pasiekti tikslų, išdėstytų Kovos su narkotikais strategijoje;

i)   sukurti specialią biudžeto eilutę, siekiant rengti nuolatines konsultacijas su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nepriklausomais specialistais apie kovos su narkotikais politikos įtaką piliečiams;

j)   atlikti išsamų buvusios strategijos įgyvendinimo veiksmingumo tyrimą, ypač atsižvelgiant į:

· vartojimo ir priklausomybės prevenciją,

· neteisėtų narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimą,

· socialinės žalos mažinimą (socialinė atskirtis),

· žalos sveikatai mažinimą,

· su narkotikais siejamo smulkaus ir organizuoto nusikalstamumo mažinimą;

nepriimti naujos Europos kovos su narkotikais strategijos 2005–2012 m. kol nežinoma buvusios strategijos įgyvendinimo rezultatų, kurie bus aiškūs atlikus atitinkamus techninius, mokslinius, teisinius ir politinius įvertinimus;

k)  remiantis demokratinio teisėtumo, skaidrumo ir bendradarbiavimo tarp institucijų principais, periodiškai oficialiai pranešti Europos Parlamentui apie pažangą, pasiektą per diskusijas Taryboje dėl Europos kovos su narkotikais strategijos 2005–2012 m.;

l)   laiku pasitarti su Europos Parlamentu prieš priimant Europos kovos su narkotikais strategiją 2005–2012 m., kad būtų atsižvelgta į Parlamento nuomonę;

m) pasiūlyti visiškai skirtingas nuo dabartinių priemones, siekiant įgyvendinti visaapimantį ES kovos su narkotikais tikslą teikiant pirmenybę nelegalias medžiagas vartojančių asmenų gyvybės ir sveikatos apsaugai, gerinant gerovę ir apsaugą jungtinio požiūrio į problemą pagrindu, nes esami pasiūlymai neatitinka poreikių;

n)  kadangi ES išsiplėtus iki 25 valstybių narių jos išorinės sienos priartėjo prie sienų su valstybėmis, kuriose gaminami narkotikai, stiprinti Europos bendradarbiavimo mechanizmą siekiant neleisti, kad ES būtų prekiaujama narkotikais ir aiškiai apibrėžti ir išplėsti naują Europos kovos su narkotikais koordinavimo mechanizmą, inter alia, bendradarbiaujant su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centru, siekiant jungtinio, daugiamačio ir suderinto požiūrio į narkotikų vartojimo problemą, kuri dabar yra itin svarbi turint mintyje dešimties naujų valstybių įstojimą į ES;

o)  nustatyti minimalias normas užtikrinant intervencinių ir reabilitacinių priemonių veiksmingumą remiantis geriausia valstybių narių patirtimi siekiant sumažinti narkotikų vartojimo daromą įtaką visuomenei;

p)  tinkamai atsižvelgti į naujai susiklosčiusią situaciją po dešimties naujų narių įstojimo į Sąjungą, dėl kurios reikia aktyviau bendradarbiauti su naujais kaimynais;

q)  pagerinti žalą mažinančių programų prieinamumą narkotikus vartojantiems asmenims (ypač siekiant sustabdyti ŽIV ir kitų per kraują užkrečiamų ligų plitimą);

r)   remiantis pažangiausia valstybių narių patirtimi nustatyti būtiniausius reabilitacijos priemonių standartus, užuot per didelį dėmesį skyrus gydymui narkotikų pakaitalais. Siekiant šio tikslo reikia ypač didelį dėmesį skirti resocializacijos skatinimui;

s)  labiau pabrėžti žalos mažinimo, informacijos, prevencijos, gyvybės ir sveikatos apsaugos bei priežiūros priemonių svarbą nuo nelegalių medžiagų nukentėjusių asmenų atžvilgiu ir numatyti priemones siekiant užkirsti kelią tų asmenų socialinei atskirčiai, užuot įgyvendinus represinę strategiją, kuri yra susijusi ir dažnai sąlygoja žmogaus teisių pažeidimus;

t)   sukurti narkotikų verslo nusikaltėliams (vartojantiems narkotikus) skirtas reabilitacijos programas, alternatyvias bausmės atlikimui kalėjime, kadangi tokios programos pasiteisino šalyse, kuriose jos buvo įgyvendinamos;

u)  sustiprinti ir atitinkamai finansuoti būtinas informavimo priemones, siekiant užkirsti kelią narkotikų vartojimui, kaip numatyta 2000–2004 m. veiksmų plane, ir apriboti neigiamus narkotikų vartojimo ir su to susijusio pavojaus padarinius;

v)  pabrėžti, kad reikia tobulinti švietimo priemones, kurios būtų paremtos moksliniais tyrimais apie skirtingų narkotinių medžiagų (ypač sintetinių) poveikį, siekiant aiškiai ir suprantamai visus įspėti;

w) apibrėžti ir palaipsniui didinti nuo narkotikų priklausomų asmenų ir nelegalių medžiagų vartotojų , pilietinės visuomenės, NVO, savanorių ir plačiosios visuomenės dalyvavimą sprendžiant su narkotikais siejamas problemas, ypač įtraukti šioje srityje aktyviai veikiančias organizacijas, dalyvaujančias Horizontalios kovos su narkotikais grupės veikloje ir kasmet organizuoti Europos prevencinės iniciatyvos priemonę ir įsteigti eksperimentinius lengvai prieinamus neformalius centrus, kurie veikdami padėtų mažinti žalą ir skatinti nedraudžiamojo pobūdžio žalos mažinimo strategiją;

x)  sukurti specialią biudžeto eilutę, siekiant rengti nuolatines konsultacijas su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir nepriklausomais specialistais apie kovos su narkotikais politikos poveikį piliečiams;

y)    numatyti vertinimo priemones, kuriomis galima būtų tinkamai nustatyti ir atitaisyti nukrypimus nuo ES kovos su narkotikais strategijoje užsibrėžtų tikslų ir tinkamesnes priemones bei išteklius jiems pasiekti;

z)     imtis tinkamų veiksmų siekiant užkirsti kelią tarptautinio terorizmo finansavimui iš nelegalios prekybos narkotikais gauto pelno ir taikyti galiojančius teisės aktus, kuriais reglamentuojamas turto konfiskavimas ir kova su pinigų plovimu;

aa)   į visas tarptautines sutartis ir ypač į naujus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis susitarimus įtraukti specialų straipsnį („būtinąją sąlygą”) dėl bendradarbiavimo kovojant su narkotikais,

ab)  žymiai padidinti šalims, kuriose gaminami narkotikai, teikiamą vystymosi pagalbą, pasitelkiant remiamas alternatyvias pasėlių programas ir iš esmės mažinant skurdą, taip pat tirti medicinos ir mokslo tikslais gaminamų medžiagų, pvz., opiatų, gamybos skatinimo ir apsaugos galimybes ir apsvarstyti galimybę pradėti bandomuosius projektus, kuriais būtų skatinama pramoninių būdu gaminti legalius produktus iš augalų, minimų 1961 m. konvencijoje, pvz., kokamedžio lapai, kanapės;

ac)   numatyti ir užtikrinti galimybę naudotis pakaitinėmis programomis, skiriant ypatingą dėmesį kalėjimų aplinkai, ir kartu skatinti, kad nelegalių medžiagų vartotojams arba nedidelius, nesmurtinius nusikaltimus atlikusiems asmenims būtų taikomos įkalinimui alternatyvios priemonės;

ad)  padidinti šiuo metu draudžiamų arba pilkajai zonai priklausančių augalų, pvz., kanapių, opiumo, kokamedžio lapų mokslinių tyrimų, susijusių su tų augalų panaudojimu medicinos, maisto saugos, ilgalaikio žemės ūkio, alternatyvių energijos šaltinių kūrimo, medienos arba naftos produktų pakeitimo ir kitose srityse;

ae)   atsižvelgiant į Parlamento išreikštą požiūrį, peržiūrėti pagrindų sprendimą dėl prekybos narkotikais ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutartyje įtvirtintų subsidiarumo ir proporcingumo principų;

af)   atlikti mokslinį tyrimą, kuriuo būtų nustatytos dabartinės narkotinių medžiagų kontrolės priemonių sąnaudos ir nauda, ypač: ištirti kanapių ir įvairių legalių ir nelegalų jų rūšių atmainas, inter alia, įvertinti jų poveikį, gydomąsias savybes ir kriminalizacinės politikos rezultatus ir galimas alternatyvas; išanalizuoti programų, skirtų medikams prižiūrint skirti heroiną gydimo tikslais siekiant sumažinti su narkotikų vartojimu susijusių mirties atvejų skaičių; ištirti draudimo politikos ekonomines, teisines, socialines ir aplinkosaugines sąnaudas, atsižvelgiant į žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kurių reikia norint įgyvendinti teisės aktus; ir ištirti dabartinės politikos, tiek europinės strategijos, tiek pasaulinės narkotikų kontrolės sistemos, poveikį trečiosioms valstybėms;

ag)   ragina vyriausybes ir šalių parlamentus imtis veiksmingų prevencijas priemonių skatina, kad narkotikai nepatektų į kalėjimus;  

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai ir pateikti susipažinti Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrui, Europos Tarybai ir Jungtinėms Tautoms bei specializuotoms tarnyboms.

(1)

OL L 36, 1993 2 12, p. 1.

(2)

OL L 19, 1997 1 22, p. 25.

(3)

OL L 342, 1996 12 31, p. 6.

(4)

OL L 167, 1997 6 25, p. 1.

(5)

OL L 287, 1997 10 21, p. 1.

(6)

OL C 19, 1999 1 23, p. 1.

(7)

OL L 344, 2001 12 28, p. 76.

(8)

OL L 47, 2004 2 18, p. 1.


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ES kovos su narkotikais strategija turi būti paremta ne ideologija, o mokslininkų vertinimais, kuriais reikėtų grįsti bet kokią rimtą politiką, skirta kovoti su narkotikų plitimu ir su tuo siejama neteisėta veikla.

Europoje didėja vartojamų narkotikų kiekis ir tai yra aiškiausias įrodymas, kad represinė draudžiamoji politika, taikoma ES valstybėse narėse, yra neveiksminga kovojant su prekyba narkotikais, kuri išlieka vienu iš svarbiausių organizuoto nusikalstamumo ir teroristinių grupuočių finansavimo šaltinių.

Remiantis tyrimo, kurį Komisijos užsakymu 2004 m. balandį ir gegužę atliko Eurobarometro tarnyba (apklausta 7600 jaunuolių nuo 15 iki 24 m. amžiaus), duomenimis, visose Europos šalyse yra labai paprasta gauti narkotikų, ir pagrindinės priežastys, skatinančios vartoti narkotikus, yra smalsumas bei pasitenkinimas, patiriamas laužant visuomenės normas.

Lisabonos kontrolės centro 2003 m. metinės ataskaitos duomenimis, kanapės išlieka pačiu populiariausiu narkotiku ES. Daugelis valstybių praneša apie šio narkotiko paplitimo rodiklius: daugiau nei 20 proc. visų gyventojų (vartoję bent vieną kartą). tektų manyti, kad bent vienas iš penkių suaugusiųjų ES gyventojų yra mėginęs vartoti šį narkotiką. Remiantis šiais rodikliais aiškėja, kad kanapių vartojimas visoje ES auga, nors atrodo, jog kai kuriose valstybėse šis augimas stabilizavosi. Nepaisant to, reikia pripažinti, kad jis stabilizavosi ties istoriškai aukštu suvartojimo lygmeniu.

Skirstant narkotikus į rūšis, vis dėlto reikėtų vengti apibendrinimų, nes ne visos narkotinės medžiagos turi vienodą poveikį ir įrodyta moksliniais tyrimais, kad prie kai kurių medžiagų, ypač vadinamųjų „lengvųjų narkotikų”, nepriprantama.

Šalia dėmesio augančiam narkotikų vartojimui, ES kovos su narkotikais strategijoje reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitą veiksnį – su narkotikų vartojimu susijusį mirtingumą. Mirties nuo AIDS atvejų mažėja, o mirties , susijusios su narkotikų vartojimu, atvejų skaičius išlieka stabilus ar tebedidėja.

Tai yra dar vienas įrodymas, kad, siekiant apsaugoti žmones ir didinti visuomenės gerovę, dabartinė strategija yra neveiksminga.

Dabartinė kovos su narkotikais strategija leidžia nusikaltėlių ir teroristų mafijai bei organizacijoms veikti beveik netrukdomai ir pelnantis iš prekybos narkotikais jų metinė apyvarta didėja. Remiantis Europolo duomenimis, bendra statistika liudija, kad narkotikų poėmiai vyksta tik keliose valstybėse, kuriose konfiskuojama maždaug 75 proc. visame pasaulyje konfiskuojamų bet kokios rūšies neteisėtų narkotikų. Europolo ataskaitoje apie organizuotą nusikalstamumą teigiama, kad narkotikų gamyba ir prekyba jais išlieka pagrindine ES veikiančių nusikalstamų grupuočių veikla. Jokia kita iš organizuoto nusikalstamumo veiklos sričių nėra tokia pelninga.

Kalbant apie su narkotikais siejamus nusikaltimus reikėtų turėti mintyje su narkotikais susijusių įstatymų laužymą, nusižengimus, kuriuos įvykdo neteisėtai vartojamų narkotikų veikiami asmenys ir nusižengimus, kuriuos įvykdo nuo narkotikų priklausomi asmenys, siekdami padengti savo įpročio išlaidas (daugiausia tai įsilaužimai ir vagystės iš parduotuvių) bei „sisteminius” nusikaltimus, padaromus dėl neteisėtų rinkų egzistavimo (karai dėl teritorijos, pareigūnų korupcija ir t.t).

Dėl šių priežasčių turėtų būti sukurtas Bendrijos planas, kuriame būtų numatytos naujos sulaikymo formos, kad kova su narkotikų plitimu nebūtų sutelkta išskirtinai vien tik į laisvės atėmimą. Kovos su narkotikais strategija turėtų būti suvokiama kaip visuomenės įsikišimo forma, pagrindinį dėmesį skiriant visuomenės nepasitenkinimo priežastims ir taip siekiant užkirsti kelią narkotikų vartojimui ir tobulinant esamą represinę strategiją, skirtą vien tik vartojantiems narkotikus.

Taigi, pirmenybę reikėtų teikti žalos mažinimo strategijai. Priemonės, numatytos siekiant sumažinti narkotikų daromą žalą sveikatai, su narkotikais susijusių mirties atvejų skaičių ir išvengti bet kokių viešosios tvarkos pažeidimų, jau tapo neatskiriama daugumos valstybių narių kovos su narkotikais strategijų dalimi bei aiškiu politiniu prioritetu daugelyje šalių. Iniciatyvų, skirtų sumažinti narkotikų daromą žalą, įgyvendinimas valstybėse narėse yra aprašytas šaltiniuose, priskiriamuose prie „labai svarbių”, „ypač reikšmingų”, „esminių”, „pirmenybinių” ar vadinamų „esmine nacionalinės kovos su narkotikais strategijos dalimi”.


PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI (B6–0070/2004)

pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį

pateikė Rosa M. Díez González, PSE frakcijos vardu

dėl Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategijos 2005–2012 m.

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 2–3 d. Teisingumo ir vidaus reikalų Ministrų Tarybos susitikimą, kuriame turėtų būti svarstomas ES kovos su narkotikais strategijos 2005–2012 m. projektas,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimą 2004 m. gruodžio 17 d., kuriame turėtų būti priimta ES kovos su narkotikais strategija 2005–2012 m.

–   atsižvelgdamas į Darbo reglamento 114 straipsnio 1 dalį,

A. kadangi naujoje ES kovos su narkotikais strategijoje išdėstyti prioritetai ir nustatyta sistema turėtų tapti dviejų vienas po kito einančių trejų metų trukmės (2005–2007 m. bei 2009–2011 m.) ES kovos su narkotikais veiksmų planų, po kurių kiekvieno bus vienų metų įvertinamasis laikotarpis (2008 m. ir 2012 m.), pagrindu,

B.  kadangi ES institucijų bendradarbiavimo skatinimas yra vienas iš svarbiausių ES kovos su narkotikais politikos aspektų,

C. kadangi yra labai svarbu pasinaudoti šia proga ir paremti veiksmingos, visaapimančios kovos su narkotikais politikos kuriamąją veiklą,

1.  Parengė šias rekomendacijas Tarybai:

a)  sukurti tikrą Europos kovos su narkotikais politiką, kurioje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimui bei informacijos ir vertinimo teikimui,

b)  valstybėse narėse remti ir plėtoti žalos mažinimo politiką, netrukdant atskiroms valstybėms narėms imtis priemonių vykdant bandomąsias programas šioje srityje,

c)  griežtai tikrinti, kaip tarptautinėse sutartyse laikomasi bendradarbiavimo kovojant su narkotikais sąlygos ir reikalauti, kad šiai sąlygai būtų suteiktas „būtinosios sąlygos” statusas,

d)  prižiūrėti, kad Komisija, kurdama kovos su narkotikais veiksmų planų projektus 2005–2007 m. ir 2009–2011 m., bendradarbiautų su Europos Parlamentu, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centru ir Europolu bei tartųsi su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis.

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir pateikti susipažinti Europos Vadovų Tarybai bei Komisijai.


PROCEDŪRA

Antraštė

Europos kovos su narkotikais strategija (2005–2012 m.)

Nuorodos

(2004/2221(INI))

Teisinis pagrindas

114 straipsnio 3 dalis

Atsakingas komitetas Leidimo suteikimo data, paskelbta per plenarinį posėdį

LIBE
28.10.2004

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)  Data, paskelbta per plenarinį posėdį

ENVI
8.10.2004

 

 

 

 

Nuomonė(-s) nepareikšta(-os)  Nutarimo data

ENVI
20.9.2004

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas  Data, paskelbta per plenarinį posėdį

 

 

 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos įtrauktas į ataskaitą

B6-0070/2004

Pranešėja(s)        Paskyrimo data

Giusto Catania
13.09.2004

Pavaduojantis pranešėjas

 

Svarstymas komitete

22.09.2004

2.12.2004

 

 

 

Priėmimo data

2.02.2004

Balsavimo rezultatai

Už:                        20

Prieš:                    19

Susilaikė:               0

Balsavime dalyvavę nariai

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, António Costa, Carlos Coelho, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Bogdan Pęk, Martine Roure, Michele Santoro, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Tatjana Ždanoka

Dalyvavę pakaitiniai nariai

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Javier Moreno Sánchez, Béatrice Patrie, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Rainer Wieland

Dalyvavę pakaitiniai nariai, 178 straipsnio 2 dalis.

 

Pateikimo data

7.12.2004               A6-0067/2004

Pastabos

...

Atnaujinta: 2006 m. rugpjūčio 10 d.Teisinis pranešimas