Postup : 2005/0182(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0365/2005

Předložené texty :

A6-0365/2005

Rozpravy :

PV 13/12/2005 - 12

Hlasování :

PV 14/12/2005 - 8.1

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0512

NÁVRH ZPRÁVY      ***I
PDF 465kWORD 640k
28. listopadu 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných elektronických komunikačních služeb, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Alexander Nuno Alvaro

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 MINORITY OPINION
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných elektronických komunikačních služeb, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0438)(1),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0293/2005),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0365/2005),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby před vstupem této směrnice v platnost zadala nezávislému orgánu zastupujícímu všechny zúčastněné strany provedení studie dopadů, která se bude zabývat všemi otázkami vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Články 5, 6 a 9 směrnice 2002/58/ES stanoví pravidla zpracovávání provozních a lokalizačních údajů generovaných při použití elektronických komunikačních služeb prováděných poskytovateli sítí a služeb. Jakmile nejsou zapotřebí pro účely přenosu sdělení, musí se takové údaje vymazat nebo anonymizovat, s výjimkou údajů potřebných pro fakturaci nebo plateb za propojení; v případě souhlasu lze určité údaje zpracovávat i pro marketingové účely a poskytování služeb s přidanou hodnotou.

(3) Články 6 a 9 směrnice 2002/58/ES stanoví pravidla zpracovávání provozních a lokalizačních údajů generovaných při použití elektronických komunikačních služeb prováděných poskytovateli sítí a služeb. Jakmile nejsou zapotřebí pro účely přenosu sdělení, měly by se takové údaje v zásadě vymazat nebo anonymizovat. Pro účely fakturace pro uživatele a plateb za propojení lze údaje zpracovávat, ale pouze do konce období, během kterého lze fakturu zákonně napadnout nebo platba může být stíhána;

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Ustanovení čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/EC stanoví podmínky, za nichž mohou členské státy omezit rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, čl. 8 odst. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 směrnice; každé takové omezení musí být v demokratické společnosti nezbytné, přiměřené a úměrné pro určitý účel veřejného pořádku, tj. zajištění národní bezpečnosti (čti bezpečnosti státu), obrany, veřejné bezpečnosti nebo pro prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo neoprávněného použití elektronických komunikačních systémů;

(4) Ustanovení čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/EC stanoví podmínky, za nichž mohou členské státy omezit rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, čl. 8 odst. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 směrnice; každé takové omezení musí být v demokratické společnosti nezbytné, přiměřené a úměrné pro určitý účel veřejného pořádku, tj. zajištění národní bezpečnosti (čti bezpečnosti státu), obrany, veřejné bezpečnosti, vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů;

 

(První část tohoto pozměňovacího návrhu, tj. vypuštění zmíny o „prevenci“, platí pro celý text. V případě přijetí bude nutné provést odpovídající změny v celém textu).

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

 

(4a) Listina základních práv v článku 7 výslovně uznává právo na respektování soukromého života a v článku 8 právo na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Právní a technické odlišnosti mezi vnitrostátními právními úpravami uchovávání údajů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů představují překážku na vnitřním trhu elektronických komunikací; poskytovatelé služeb čelí různým požadavkům ohledně druhů provozních údajů, které se mají uchovávat, i podmínek a lhůt uchovávání.

(6) Ustanovení, které byla doposud přijata, jsou z právního a technického hlediska odlišná a liší se i požadavky ohledně druhů provozních údajů, které se mají uchovávat, i podmínek a lhůt uchovávání.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

 

(6a) Vzhledem k harmonizaci vnitřního trhu v oblasti uchovávání údajů je zřejmé, že je nutné, aby občané měli v celé EU lepší a rovnější přístup ke spravedlnosti a více možností odvolání. Každý občan by měl mít stejné právo na právní ochranu a kompenzaci v souvislosti se zneužitím informací bez ohledu na to, zda původcem je státní orgán nebo poskytovatel služeb.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Závěry zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo dne 20. září 2001 vyzývají k zajištění schopnosti donucovacích orgánů vyšetřovat trestné činy, při nichž dochází k použití elektronických komunikací, a k přijetí právních opatření proti pachatelům těchto zločinů při současném zachování rovnováhy mezi ochranou osobních údajů a potřebou donucovacích orgánů získat přístup k údajům za účelem vyšetřování trestné činnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) Závěry zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo dne 19. prosince 2002 zdůrazňují, že v důsledku značného růstu možností v odvětví elektronických komunikací jsou údaje o použití elektronických komunikací mimořádně důležité a představují cenný nástroj pro předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti, trestných činů a organizovaného zločinu zvláště.

(8) Závěry zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo dne 19. prosince 2002 zdůrazňují, že v důsledku značného růstu možností v odvětví elektronických komunikací mohou údaje o použití elektronických komunikací představovat cenný nástroj pro předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti, trestných činů a organizovaného zločinu zvláště.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Deklarace přijatá na mimořádném neformálním zasedání Rady dne 13. července 2005 dále zdůrazňuje potřebu přijetí opatření týkajících se uchovávání provozních údajů z elektronických komunikací v nejkratším možném termínu.

(10) Deklarace přijatá na mimořádném neformálním zasedání Rady dne 13. července 2005 dále zdůrazňuje potřebu přijetí společných opatření týkajících se uchovávání provozních údajů z elektronických komunikací v nejkratším možném termínu.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 10A (nový)

 

(10a) Pracovní skupina na ochranu fyzických osob při zpracovávání osobních údajů, která byla zřízena na základě článku 29 směrnice 95/46/ES, vykonává úkoly podle článku 30 výše uvedené směrnice rovněž s ohledem na ochranu základních práv a svobod a legitimních zájmů v oblasti, která je upravena touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 10

BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Vzhledem k významu provozních údajů pro předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin, který vyplynul z výzkumu i praktických zkušeností několika členských států, existuje potřeba zajistit, aby byly po určitou dobu uchovávány údaje zpracovávané poskytovateli elektronických komunikací v rámci nabízených veřejných elektronických komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí.

(11) Zkušenost z praxe některých členských států ukazuje, že provozní údaje mohou být důležité pro vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin. Proto je potřeba zajistit, aby byly po harmonizovanou dobu uchovávány údaje zpracovávané veřejnými poskytovateli elektronických komunikací v rámci nabízených veřejných elektronických komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí.

Pozměňovací návrh 11

BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

 

(11a) Při sestavování seznamů typů údajů, které mají být uchovávány, je třeba zajistit rovnováhu mezi přínosem pro vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti a mírou zásahu do soukromí, k němuž dojde v důsledků uchovávání údajů.

Pozměňovací návrh 12

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Technologie elektronických komunikací se rychle mění a vývoji podléhají i zákonné požadavky příslušných orgánů; pro účely poradenství zamýšlí Komise vytvořit platformu složenou ze zástupců donucovacích orgánů, sdružení z odvětví elektronických komunikací a orgánů na ochranu údajů.

(14) Technologie elektronických komunikací se rychle mění a vývoji podléhají i zákonné požadavky příslušných orgánů; pro účely poradenství zamýšlí Komise provádět pravidelná hodnocení, zda jsou taková ustanovení nezbytná a jaké druhy údajů jsou zapotřebí. Komisi může být nápomocná platforma složená ze zástupců Evropského parlamentu, donucovacích orgánů, sdružení z odvětví elektronických komunikací a evropských a vnitrostátních orgánů na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 13

BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Opatření nezbytná pro provedení této směrnice je třeba přijímat v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2).

vypouští se

Pozměňovací návrh 14

BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Cílů předkládaného opatření, tedy harmonizace povinností poskytovatelů uchovávat určité údaje a zajistit jejich dostupnost pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako je terorismus a organizovaný zločin, nemohou dostatečně dosáhnout samy členské státy, naopak z důvodu rozsahu působnosti a účinků předkládaného opatření jich lze lépe dosáhnout na úrovni Společenství. Společenství tudíž může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity ve smyslu článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle daného článku nepřekročí tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

(18) Cílů předkládaného opatření, tedy harmonizace povinností poskytovatelů uchovávat určité údaje a zajistit jejich dostupnost pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako je terorismus a organizovaný zločin, nemohou dostatečně dosáhnout samy členské státy, naopak z důvodu rozsahu působnosti a účinků předkládaného opatření jich lze lépe dosáhnout na úrovni Společenství. Společenství tudíž může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity ve smyslu článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle daného článku není jasné, zda tato směrnice nepřekročí rámec toho, co je nezbytné a přiměřené pro dosažení těchto cílů, jak rovněž upozornil evropský inspektor ochrany údajů;

Pozměňovací návrh 15

BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

 

(18a) Jelikož bezpečnost údajů uchovávaných podle této směrnice má prvořadý význam pro zabezpečení práv spotřebitelů, členské státy by měly zajistit, aby se uplatňovaly co nejpřísnější normy pro bezpečnost uchovávání údajů, zejména pro ochranu údajů před změnami a neoprávněným přístupem a před ohrožením z internetu i mimo internet.

Pozměňovací návrh 16

BOD ODŮVODNĚNÍ 18B (nový)

-

(18b) Bezpečné zacházení s údaji uchovávanými podle této směrnice musí být v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58/ES o ochraně údajů;

Pozměňovací návrh 17

BOD ODŮVODNĚNÍ 19

(19) Tato směrnice respektuje základní práva a zachovává zásady uznané zejména Chartou základních práv Evropské unie. Tato směrnice spolu se směrnicí 2002/58/ES usiluje zejména o zajištění plného dodržování základních práv na respektování soukromého života a důvěrného charakteru korespondence občanů i ochranu osobních údajů (články 7 a 8 Charty),

(19) Tato směrnice by mohla lépe respektovat základní práva a zásady uznané zejména Chartou základních práv Evropské unie. Tato směrnice spolu se směrnicí 2002/58/ES by mohla lépe usilovat zejména o zajištění plného dodržování základních práv na respektování soukromého života a důvěrného charakteru korespondence občanů i ochranu osobních údajů (články 7 a 8 Charty), jakož i rozsudky Evropského soudu pro lidská práva1.

 

1Viz zejména rozsudky ve věci Amann proti Švýcarsku (č. 27798/95, Recuiel 2000-II ze dne 16. února 2000, v níž bylo ukládání informací o jednotlivci považováno za zásah do soukromého života, i když neobsahovaly žádné citlivé údaje) a ve věci Malone proti Spojenému království (č. 8691/79 ze dne 2. srpna  1984, v níž platilo totéž pro „měření“ telefonních hovorů, což zahrnuje používání zařízení, které automaticky registruje čísla vytáčená na telefonu a dobu a trvání každého hovoru).

Pozměňovací návrh 18

BOD ODŮVODNĚNÍ 19A (nový)

 

(19a) Členské státy by měly zajistit, aby se tato směrnice prováděla po konzultacích s hospodářskými subjekty týkajících se zejména proveditelnosti uchovávání údajů a nákladů s tím spojených. Vzhledem k tomu, že uchovávání údajů s sebou nese praktické a finanční náklady pro hospodářské subjekty, měly by členské státy zajistit plnou úhradu nákladů, které hospodářským subjektům vzniknou v rámci povinností nebo vlastních závazků spjatých s prováděním této směrnice.

Odůvodnění

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Pozměňovací návrh 19

ČL. 1 ODST. 1

1. Cílem této směrnice je harmonizace ustanovení členských států o povinnostech poskytovatelů veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí v souvislosti se zpracováváním a uchováváním některých údajů, s cílem zajistit dostupnost těchto údajů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin.

 

1. Cílem této směrnice je harmonizace ustanovení členských států o povinnostech poskytovatelů veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí v souvislosti se zpracováváním a uchováváním některých údajů a zajištění plného respektování práva na soukromí a na ochranu osobních údajů při přístupu k těmto údajům a při jejich používání s cílem zajistit dostupnost těchto údajů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti podle čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV.

Pozměňovací návrh 20

ČL. 1 ODST. 2

2. Tato směrnice se vztahuje na provozní a lokalizační údaje fyzických a právnických osob a na související údaje, které jsou nezbytné k identifikaci účastníka nebo registrovaného uživatele. Nevztahuje se na obsah elektronických sdělení ani na informace vyžadované při použití elektronické komunikační sítě.

2. Tato směrnice se vztahuje na provozní a lokalizační údaje fyzických a právnických osob a na údaje, které jsou nezbytné k identifikaci účastníka nebo registrovaného uživatele. Nevztahuje se na obsah elektronických sdělení ani na informace vyžadované při použití elektronické komunikační sítě.

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. V případě jeho přijetí bude zapotřebí provést změny na všech místech).

Pozměňovací návrh 21

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. A) A AA)

a) pod pojmem „údaje“ se rozumí provozní údaje a lokalizační údaje i související údaje nezbytné k identifikaci účastníka nebo uživatele;

a) pod pojmem „údaje“ se rozumí provozní údaje a lokalizační údaje i údaje nezbytné k identifikaci účastníka nebo uživatele;

 

aa) „příslušnými vnitrostátními orgány“ se rozumí soudní a vnitrostátní orgány odpovědné za vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 22

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. BA) (nové)

 

ba) „závažnou trestnou činností“ se rozumí trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV1.

 

1 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 23

ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. BB) (nové)

 

bb) „neúspěšným pokusem o telefonát“ se rozumí komunikace, při níž byl telefonní hovor úspěšně spojen, ale nebyla na něj žádná reakce nebo došlo k zásahu ze strany správy sítě.

Pozměňovací návrh 24

ČL. 3 ODST. 1

1. Cestou odchylek od článků 5, 6 a 9 směrnice 2002/58/ES přijmou členské státy opatření, která zajistí, že poskytovatelé veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě budou uchovávat údaje generované nebo zpracované v jejich působnosti a v rámci poskytování komunikačních služeb v souladu s ustanoveními této směrnice.

 

1. Odchylně od článků 6 a 9 směrnice 2002/58/ES přijmou členské státy opatření, která zajistí, že v případě úspěšně navázané komunikace budou poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronické komunikace nebo poskytovatelé veřejné komunikační sítě, kteří poskytují příslušnou službu, uchovávat a zpřístupňovat údaje generované a zpracované v rámci poskytování komunikačních služeb v souladu s ustanoveními této směrnice poskytovatelem, který nabídl příslušnou elektronickou komunikační službu, která byla využita.

 

Pozměňovací návrh 25

ČL. 3 ODST. 2

2. Členské státy přijmou opatření, která zajistí, že údaje uchovávané v souladu s touto směrnici se poskytnou pouze příslušným vnitrostátním orgánům, pouze v přesně stanovených případech a podle vnitrostátních právních předpisů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin.

 

2. Členské státy přijmou opatření, která zajistí, že údaje uchovávané v souladu s touto směrnici se poskytnou pouze příslušným vnitrostátním orgánům po schválení soudními orgány a jinými příslušnými orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy pouze v přesně stanovených případech a podle ustanovení této směrnice pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin podle čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV.

Tato směrnice by měla být v souladu se zásadami stanovenými v rámcovém rozhodnutí Rady o [ochraně údajů].

Pozměňovací návrh 26

ČL. 3 ODST. 2A (nový)

 

2a. Za tímto účelem by měl být veřejně dostupný aktuální seznam určených příslušných donucovacích orgánů.

Pozměňovací návrh 27

ČLÁNEK 3A (nový)

 

Článek 3a

Přístup k uchovávaným údajům

 

1. Každý členský stát zajistí, aby poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronické komunikace nebo poskytovatelé komunikačních sítí umožnili přístup k údajům uchovávaným na základě této směrnice pouze za následujících podmínek, a stanoví soudní přezkum v souladu s ustanoveními kapitoly III směrnice 95/46/ES:

 

a) údaje jsou přístupné pouze příslušným vnitrostátním orgánům, kterým bylo uděleno řádné oprávnění soudním orgánem nebo jiným příslušným vnitrostátním orgánem, a to pro stanovené, jasné a zákonné účely vymezené touto směrnicí a s ohledem na dodržování profesního tajemství podle vnitrostátních právních předpisů;

 

b) údaje nejsou následně zpracovány způsobem, který neodpovídá těmto účelům; veškeré další zpracování uchovávaných údajů příslušnými vnitrostátními orgány pro související účely by mělo být omezeno na základě přísných ochranných opatření;

 

c) ostatním státním orgánům nebo soukromým společnostem je přístup k údajům zakázán;

 

d) postup pro získání přístupu k uchovávaným údajům a pro ochranu zpřístupněných údajů je stanoven každým členským státem v jeho vnitrostátních právních předpisech; poskytovatelům není povoleno zpracovávat údaje uchovávané podle této směrnice k vlastním účelům;

 

e) požadované údaje musí být relevantní a přiměřené vzhledem k účelům, pro něž byly zpřístupněny. Údaje jsou zpracovány řádně a v souladu s právními předpisy: přístup je vždy omezen na údaje, které jsou nezbytné pro konkrétní vyšetřování, a nezahrnuje rozsáhlé vyhledávání údajů o pohybu a kontaktech osob, které nejsou příslušnými vnitrostátními orgány podezřívány ze spáchání trestného činu;

 

f) každé zpřístupnění uchovávaných údajů je evidováno v registru pro zpracovávání údajů, který umožňuje určení totožnosti žadatele, správce údajů, pracovníků oprávněných k přístupu a ke zpracovávání údajů, vyhledání příslušného soudního oprávnění, zjišťovaných údajů a účelů, pro něž byly zpřístupněny;

 

g) údaje jsou ve formátu, který umožní identifikaci osoby, jíž se týkají, jen po dobu nezbytnou k účelu, pro něž byly shromážděny nebo následně zpracovány;

 

h) je zaručena důvěrná povaha a úplnost údajů, včetně zachování profesního tajemství; každý přístup k údajům je evidován a tyto záznamy jsou poskytovány vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů;

 

(i) zpřístupněné údaje odpovídají skutečnosti, přičemž v případě chybných osobních údajů jsou podniknuty všechny nezbytné kroky pro jejich odstranění nebo opravu vzhledem k účelům, pro něž byly shromážděny a pro něž jsou dále zpracovávány;

 

j) údaje jsou odstraněny, jakmile nejsou nadále nezbytné pro účely, pro něž jsou požadovány;

 

k) příslušné vnitrostátní orgány mohou předat údaje třetím zemím pouze prostřednictvím mezinárodní dohody uzavřené na základě článku 300 Smlouvy a po souhlasu Evropského parlamentu s touto dohodou (čl. 300 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy).

Pozměňovací návrh 28

ČLÁNEK 3B (nový)

 

Článek 3b

Ochrana a bezpečnost údajů

 

Každý členský stát zajistí, aby údaje uchovávané podle této směrnice podléhaly přinejmenším předpisům, kterými se provádí článek 17 směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů, dále ustanovením článků 4 a 5 směrnice 2002/58/ES a těmto zásadám o bezpečnosti údajů:

 

a) údaje podléhají příslušným technickým a organizačním opatřením k jejich ochraně proti náhodnému a nezákonnému zničení nebo ztrátě, pozměnění, neoprávněnému nebo nezákonnému odhalení nebo zpřístupnění a proti všem ostatním nezákonného formám zpracování;

 

b) údaje podléhají příslušným technickým a organizačním opatřením zajištujícím, aby odhalení údajů či přístup k nim byl umožněn jen oprávněným osobám, jejichž jednání podléhá dohledu příslušného soudního či správního orgánu;

 

c) poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, poskytovatelé sítí a orgány členských států vedou záznamy o všech přístupech k údajům a přijímají vhodná bezpečnostní opatření s cílem zabránit neoprávněnému nebo jinému nevhodnému či nezákonnému skladování, přístupu, zpracování, odhalení nebo použití údajů a s cílem chránit úplnost údajů, přičemž využijí nejnovější techniku a určí pracovníky se zvláštním oprávněním, kteří mají právo na výlučný přístup k údajům;

 

d) poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronické komunikace a poskytovatelé sítí vytvoří zvláštní systém uchovávání údajů pro veřejné nebo jiné účely, údaje tohoto zvláštního systému nemohou být za žádných okolností použity pro obchodní účely nebo pro účely, které nejsou výslovně povoleny touto směrnicí;

 

e) příslušné vnitrostátní orgány předají údaje třetím zemím prostřednictvím mezinárodní dohody uzavřené na základě článku 300 Smlouvy a pouze po souhlasu Evropského parlamentu s touto dohodou (čl. 300 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy).

 

f) veškeré údaje musí být po uplynutí lhůty určené pro jejich uchování zničeny s výjimkou údajů, které jsou zpřístupněny a zachovány;

 

(g) v každém členském státě je v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy určen úřad pro ochranu údajů nebo jiný příslušný nezávislý orgán pro dohled nad zákonným uplatňováním této směrnice.

Pozměňovací návrh 29

ČL. 4 ODST. 1

Kategorie uchovávaných údajů

Kategorie a druhy uchovávaných údajů

Členské státy zajistí uchovávání těchto kategorií dat v souladu s touto směrnicí:

1. Členské státy zajistí uchovávání těchto kategorií dat v souladu s touto směrnicí:

(a) údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení;

(a) údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení;

(b) údaje potřebné k dohledání a identifikaci adresáta sdělení;

(b)údaje potřebné k dohledání a identifikaci adresáta sdělení;

(c) údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace;

(c) údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace;

(d) údaje potřebné k určení typu sdělení;

(d) údaje potřebné k určení typu sdělení;

(e) údaje potřebné k identifikaci komunikačního zařízení nebo toho údajného komunikačního zařízení;

(e)údaje potřebné k identifikaci komunikačního zařízení nebo toho údajného komunikačního zařízení;

(f) údaje potřebné ke zjištění polohy mobilního komunikačního zařízení.

(f) údaje potřebné ke zjištění polohy mobilního komunikačního zařízení.

V příloze je upřesněno, jaké údaje se mají uchovávat v rámci výše zmíněných kategorií.

Nesmí být uchovány žádné údaje odhalující obsah komunikace.

Pozměňovací návrh 30

ČL. 4 ODST. 1A (nový)

 

1a. Druhy uchovávaných údajů

 

1) Údaje o telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě

 

a) Údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení:

 

(a) telefonní číslo volajícího;

 

(b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele;

 

b) Údaje potřebné k dohledání a identifikaci adresáta sdělení:

 

(a) volané číslo či čísla;

 

(b) jméno(a) a adresa(y) účastníka(ů) nebo registrovaného(ných) uživatele(ů);

 

c) Údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace:

 

(a) datum a čas začátku a konce komunikace.

 

d) Údaje potřebné k určení typu sdělení:

 

(a) Použitá telefonní služba, např. hlasová služba, konferenční hovor, faxové služby a služba zasílání zpráv (messaging service).

 

2) O telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

 

a) Údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení:

 

(a) telefonní číslo volajícího;

 

(b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele;

 

b) Údaje potřebné k dohledání a identifikaci adresáta sdělení:

 

(a) volané číslo či čísla;

 

(b) jméno(a) a adresa(y) účastníka(ů) nebo registrovaného(ných) uživatele(ů);

 

c) Údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace:

 

(a) datum a čas začátku a konce komunikace.

 

d) Údaje potřebné k určení typu sdělení:

 

(a) použitá telefonní služba, např. hlasová služba, konferenční hovor, služba krátkých textových zpráv (SMS), rozšířená mediální služba (EMS), multimediální služba,

 

e) Údaje potřebné k identifikaci komunikačního zařízení nebo údajného komunikačního zařízení:

 

(a) mezinárodní označení účastníka mobilního spojení (IMSI) volajícího a volaného;

(b) v případě předplacených anonymních karet/služeb datum a čas první aktivace karty a označení lokality (Cell ID), z níž byla aktivace provedena.

 

f) Údaje potřebné ke zjištění polohy mobilního komunikačního zařízení:

 

(a) Označení lokality (Cell ID) na začátku přenosu komunikace;

 

3) Údaje týkající se internetua a internetových služeb:

 

a) Údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení:

 

(a) dynamická nebo statická IP adresa, kterou komunikaci přidělil poskytovatel internetového přístupu;

 

(b) označení spojení nebo telefonní číslo přidělené sdělení, které vstupuje do veřejné telefonní sítě;

 

(c) jméno a adresa účastníka či registrovaného uživatele, jemuž byla v době komunikace přidělena IP adresa nebo označení spojení.

 

b) Údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace:

 

(a) datum a čas přihlášení do na internet a odhlášení na základě určitého časového pásma.

 

c) údaje potřebné k identifikaci komunikačního zařízení nebo údajného komunikačního zařízení:

 

(a) telefonní číslo volajícího při vytáčeném přístupu;

 

(b) DSL přípojka nebo jiný identifikátor koncového bodu původce komunikace;

Pozměňovací návrh 31

ČL. 4 ODST. 2

V příloze je upřesněno, jaké údaje se mají uchovávat v rámci výše zmíněných kategorií.

 

Členské státy mohou požadovat, aby poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronické komunikace a poskytovatelé komuikačních sítí uchovávali údaje o neúspěšných pokusech o spojení za účelem komunikace v rámci těchto kategorií v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

 

Tyto údaje nesmí zahrnovat informace o obsahu komunikace.

Pozměňovací návrh 32

ČLÁNEK 5

Změny přílohy

vypouští se

Příloha se pozměňuje pravidelně a podle potřeby v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh 33

ČLÁNEK 6

Výbor

vypouští se

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému přesedá zástupce Komise.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k článku 8 uvedeného rozhodnutí.

 

3. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

 

Pozměňovací návrh 34

ČLÁNEK 7

Členské státy zajistí, aby se kategorie údajů uvedené v článku 4 uchovávaly po dobu jednoho roku ode dne komunikace, s výjimkou údajů souvisejících s elektronickou komunikací, k níž dochází úplně nebo hlavně s použitím internetového protokolu. Posledně uvedené údaje se uchovávají po dobu šesti měsíců.

Členské státy zajistí, aby se kategorie údajů uvedené v článku 4 uchovávaly po dobu 6 až 12 měsíců ode dne komunikace, poté musí být údaje odstraněny.

 

 

Příslušné donucovací orgány zajistí, že předané údaje budou automaticky odstraněny po ukončení vyšetřování, pro něž byly zpřístupněny.

Pozměňovací návrh 35

ČL. 7 ODST. 1A (nový)

 

Komise bude informovat Evropský parlament o oznámeních učiněných členskými státy podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 36

ČLÁNEK 8

Členské státy zajistí, aby se údaje uchovávaly podle této směrnice tak, aby se daly spolu s jinými souvisejícími potřebnými bezodkladně předávat příslušným orgánům na jejich žádost.

Členské státy zajistí, aby byly údaje stanovené v článku 4 uchovávány poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronické komunikace nebo veřejných komunikačních sítí podle této směrnice tak, aby se daly spolu s jinými souvisejícími potřebnými bezodkladně předávat příslušným vnitrostátním orgánům dotčených členských států na jejich žádost.

 

Údaje jsou zpracovány v souladu s ustanoveními článku 17 směrnice 95/46/ES a článku 4 směrnice 2002/58/ES.

Pozměňovací návrh 37

ČL. 8 ODST. 1A (nový)

 

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronické komunikace a poskytovatelé veřejných komunikačních sítí se sídlem na jejich území zřídili kontaktní místo, které se bude zabývat žádostmi o přístup k údajům.

Pozměňovací návrh 38

ČLÁNEK 8A (nový)

 

Článek 8a

Postihy

 

1. Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující postihy (včetně trestních a správních postihů) za přestupky proti vnitrostátním opatřením pro provádění této směrnice.

 

2. Členské státy zajistí, aby se osoby, s nimiž bylo zahájeno trestní řízení za účelem uvalení postihů, mohly účinně hájit a měly možnost odvolání.

Pozměňovací návrh 39

ČLÁNEK 9

Členské státy zajistí, aby Evropská komise dostávala jednou ročně statistické údaje o uchovávání údajů zpracovaných v souvislosti s poskytováním veřejných elektronických komunikačních služeb. Statistika zahrne:

 

Členské státy zajistí, aby Evropská komise dostávala jednou ročně statistické údaje o uchovávání údajů zpracovaných v souvislosti s poskytováním elektronických komunikačních služeb. Při shromažďování těchto statistik může členským státům pomoci ENISA. Statistika vypracovaná příslušnými vnitrostátními orgány zahrne:

- případy, kdy byly příslušným orgánům poskytnuty informace v souladu s příslušnými právními předpisy členského státu,

- případy, kdy byly příslušným orgánům poskytnuty informace v souladu s příslušnými právními předpisy členského státu,

- čas, který uplynul ode dne uchování údajů do dne, kdy příslušný orgán požádal o postoupení údajů;

- čas, který uplynul ode dne uchování údajů do dne, kdy příslušný orgán požádal o postoupení údajů;

- případy, kdy nebylo možné vyhovět žádosti o poskytnutí údajů.

 

 

- počet případů, kdy požadované údaje nevedly přímo k úspěšnému uzavření daného vyšetřování;

 

- počet případů, kdy požadované údaje nebyly pro příslušné účely dostupné.

 

- případy, kdy došlo k domnělému nebo skutečnému porušení bezpečnosti.

 

Evropská komise předloží tyto statistické údaje Evropskému parlamentu každý rok a následně každé tři roky.

Tyto statistiky nesmí obsahovat osobní údaje.

Tyto statistiky nesmí obsahovat osobní údaje.

Pozměňovací návrh 40

ČLÁNEK 9A (nový)

 

Článek 9a

1. Každý členský stát zajistí, aby na jeho území odpovídal jeden veřejný orgán nebo více veřejných orgánů za dohled nad uplatňováním ustanovení pro bezpečnost uchovávaných údajů, jež byly členskými státy přijaty podle této směrnice.

 

2. Tyto orgány vykonávají úkoly uvedené v odstavci 1 zcela nezávisle.

Pozměňovací návrh 41

ČLÁNEK 10

Členské státy zajistí, aby se poskytovatelům veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě refundovaly prokázané dodatečné náklady, které jim vznikly při plnění povinností uležených v důsledku této směrnice.

Členské státy zajistí, aby se poskytovatelům veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě refundovaly prokázané dodatečné investiční a provozní náklady, které jim vznikly při plnění povinností uležených v důsledku této směrnice, včetně vykázaných dodatečných nákladů v souvislosti s ochranou údajů a budoucími změnami této směrnice. Refundace by se měla vztahovat i na náklady vykázané v souvislosti se zpřístupňováním uchovávaných údajů příslušným vnitrostátním orgánům.

Pozměňovací návrh 42

ČLÁNEK 11

Čl. 15 odst. 1a (Směrnice 2002/58/EHS)

„1a. Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na povinnosti týkající se uchovávání údajů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin, které vyplývají ze směrnice 2005/../ES*.

„1a. Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na povinnosti týkající se uchovávání údajů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin, které vyplývají z provedení směrnice 2005/../ES*.

 

Členské státy nepřijmou žádná legislativních opatření v odvětvích zahrnutých do této směrnice.

Pozměňovací návrh 43

ČL. 12 ODST. 1

1. Nejpozději do tří let od data uvedeného v čl. 13 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a radě hodnocení uplatňování této směrnice a jejího dopadu na hospodářské subjekty a spotřebitele se zohledněním statistických údajů poskytnutých Komisi podle článku 9 s cílem zjistit, zda je nutné měnit ustanovení této směrnice zejména pokud se jedná o lhůty uchovávání stanovené v článku 7.

1. Nejpozději do dvou let od data uvedeného v čl. 13 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnocení nezbytnosti a efektivity ustanovení této směrnice a dopadu na základní práva dotyčných subjektů. Hodnocení rovněž posoudí dopad těchto opatření na hospodářské subjekty a spotřebitele se zohledněním statistických údajů poskytnutých Komisi podle článku 9.

 

Výsledky hodnocení budou zveřejněny.

Pozměňovací návrh 44

ČL. 12 ODST. 2

2. Za tím účelem Komise zváží všechny připomínky od členských států nebo od pracovní skupiny na ochranu fyzických osob při zpracovávání osobních údajů, která byla zřízena na základě článku 29 směrnice 95/46/ES.

2. Za tím účelem Komise zváží všechny připomínky od členských států nebo od pracovní skupiny na ochranu fyzických osob při zpracovávání osobních údajů, která byla zřízena na základě článku 29 směrnice 95/46/ES nebo stanovena evropským inspektorem ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 45

ČL. 14A

 

Článek 14a

 

Přezkum

 

Tato směrnice bude přezkoumána nejpozději dva roky po datu uvedeném v čl. 13 odst. 1 v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy. Zhodnotí se především druhy uchovávaných údajů a doba jejich uchovávání s cílem určit jejich význam v boji proti terorismu a organizovanému zločinu s ohledem na statistické údaje shromážděné podle článku 9. Přezkum bude proveden každé tři roky.

Pozměňovací návrh 46

PŘÍLOHA

Druhy údajů, které se uchovávají v rámci kategorií určených v článku 4 této směrnice:

vypouští se

a)        Údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení:

 

(1)       O telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě:

 

(a) telefonní číslo volajícího;

 

(b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele;

 

(2) O telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

 

(a) telefonní číslo volajícího;

 

(b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele;

 

(3) O internetovém přístupu, internetovém e-mailu a telefonickém spojení přes internet:

 

(a) dynamická nebo statická IP adresa, kterou komunikaci přidělil poskytovatel internetového přístupu;

 

(b) identifikační údaj (uživatelské jméno) o zdroji komunikace;

 

(c) označení spojení nebo telefonní číslo přidělené správě, která vstupuje do veřejné telefonní sítě;

 

(d) jméno a adresa účastníka či registrovaného uživatele, jemuž byla v době komunikace přidělena IP adresa, označení spojení nebo uživatelské jméno.

 

b)        Údaje potřebné k dohledání a identifikaci adresáta sdělení:

 

(1) O telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě:

 

(a) volané číslo či čísla;

 

(b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele;

 

(2) O telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

 

(a) volané číslo či čísla;

 

(b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele;

 

(3) O internetovém přístupu, internetovém e-mailu a telefonickém spojení přes internet:

 

(a) označení spojení, identifikační údaj uživatele (uživatelské jméno) zamýšleného příjemce sdělení;

 

(b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele, zamýšleného příjemce sdělení.

 

c)        Údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace:

 

(1) O telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě a mobilního telefonu:

 

(a) datum a čas začátku a konce komunikace.

 

(2) O internetovém přístupu, internetovém e-mailu a telefonickém spojení přes internet:

 

(a) datum a čas přihlášení do internetové relace a odhlášení z ní na základě určitého časového pásma.

 

d)        Údaje potřebné k určení typu sdělení:

 

(1) O telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě:

 

(a) Použitá telefonní služba, např. hlasová služba, konferenční hovor, faxové a odkazové služby.

 

(2) O telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

 

(a) použitá telefonní služba, např. hlasová služba, konferenční hovor, služba krátkých správ (SMS), rozšířená mediální služba (EMS), multimediální služba

 

e)        Údaje potřebné k identifikaci komunikačního zařízení nebo údajného komunikačního zařízení:

 

(1) O telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

 

(a) mezinárodní označení účastníka mobilního spojení (IMSI) volajícího a volaného subjektu;

 

(b) mezinárodní identita účastníka mobilního telefonního styku (IMEI) volajícího a volaného subjektu.

 

(2) O internetovém přístupu, internetovém e-mailu a telefonickém spojení přes internet:

 

(a) telefonní číslo volajícího při vytáčeném přístupu;

 

(b) DSL přípojka nebo jiný identifikátor koncového bodu původce komunikace;

 

(c) MAC adresa nebo jiný strojový identifikátor původce komunikace.

 

f)         Údaje potřebné ke zjištění polohy mobilního komunikačního zařízení:

 

(1) Označení lokality (Cell ID) na začátku a konci přenosu komunikace;

 

(2) Údaje, které řadí Cell ID ke geografické poloze na začátku a konci přenosu komunikace.

 

(1)

Úř. věst. C ...., ..., S. ......

(2)

              Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Rückblick

Im Rahmen der Ratstagung für Justiz und Inneres am 29./30. April 2004 haben Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag(1) für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten vorgelegt. Hintergrund der Initiative ist eine am 25. März 2004 vom Europäischen Rat verabschiedeten Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus(2), in der der Rat beauftragt wurde, Maßnahmen für die Erarbeitung von Rechtsvorschriften über die Aufbewahrung von Verkehrsdaten durch Diensteanbieter zu prüfen.

Ziel des Vorschlages ist eine Harmonisierung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Vorratsdatenspeicherung, die durch Diensteanbieter eines öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienstes verarbeitet und gespeichert werden, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus, angeglichen werden.

Das Europäische Parlament hat diesen Ratsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung in seinen Plenarsitzungen im Juni und September 2005 einstimmig zurückgewiesen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments hatte der Rat die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Der Rat ging von seiner alleinigen Gesetzgebungsbefugnis gemäß Titel VI des Vertrages über die Europäische Union (EUV) aus und berief sich auf Art. 31 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV.

Gemeinsam mit den juristischen Diensten von Rat und Kommission ist das Parlament der Auffassung, dass Art. 95 EGV die richtige Rechtsgrundlage ist. Hiernach ist das Parlament vollständig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und Mitentscheider.

Am 21. September 2005 hat die Europäische Kommission einen eigenen Richtlinienentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter Art. 95 EGV vorgelegt und somit die Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat gelegt. In der Folge sind die Diskussionen zwischen Rat und Parlament intensiver geworden, obwohl der Rat es sich weiterhin vorbehält seinen Rahmenbeschluss durchzusetzen.

Das Europäische Parlament hatte neben der formalen Zuständigkeitsfrage erhebliche Bedenken gegenüber dem Inhalt des Rahmenbeschlusses zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Diesen Bedenken sind in dem Richtlinienentwurf der Kommission teilweise berücksichtigt worden.

Am 24. November hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum vorliegenden Richtlinienentwurf formuliert.

2. Ausgangslage nach Vorlage des Kommissionsentwurfs

a. inhaltlich

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony, internet , e-mail and IP telephony – location data and unsuccessful calls included

Purpose of retention

Prevention, detection, investigation and prosecution of serious crime, such as terrorism and organised crime

Authorities to have access

Competent authorities determined by MS

Access to data

Not included

Retention periods

12 months telephony, 6 months internet

Costs

Reimbursement of demonstrated additional costs as a consequence of the Directive

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

Flexibility: it allows the use of data retention for other purposes – but harmonised dataset for combating serious crime

Data protection provisions

Not necessary – covered by existing Directives (95/46 and 2002/58)

Penal sanctions

Not included, covered by Framework Directive on attacks against information systems and data protection Directives

Comitology procedure to update list of data

Included

Review clause

Three years

Data to be retained (Annex)

 

Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung sieht folgende Regelungen vor:

b. formal

Der Vorschlag der Kommission zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung ist dem Parlament am 21. September mitgeteilt worden. Die Richtlinie lag zum Abstimmungszeitpunkt im Ausschuss somit gerade mal zwei Monate vor.

Die britische Ratspräsidentschaft hat ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dass eine Regelung noch vor Ende des Jahres 2005 als Kompromiss in erster Lesung verabschiedet werden solle. Die Konferenz der Präsidenten bestätigte das Interesse des Parlaments gleichfalls einen Kompromiss vor Ablauf des Jahres zu erreichen.

Das Parlament hat seine Arbeit zügigst aufgenommen, um eine gemeinsame Position zu formulieren und so seinen Teil zur Schaffung eines Kompromisses beizutragen. Die letzte Gelegenheit einen Kompromiss in erster Lesung zu verabschieden ist die Plenarwoche vom 12.-15. Dezember. Dieses extrem beschleunigte Gesetzgebungsverfahren hat unter anderem wegen der Übersetzungsfristen mangelnde Beratungszeiten oder teilweise fehlende Übersetzungen zur Folge gehabt. Ebenso fehlt es an einer Technikfolgen-Abschätzung oder einer Studie zu den Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

Gerade mit Blick auf die Maßnahmen und Vorhaben zur „better regulation“ auf europäischer Ebene wird das Verfahren bei den Beratungen zur Vorratsdatenspeicherung hoffentlich kein Regelfall.

Um am 24. November einen Vorschlag im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres abstimmen zu können und die zahlreichen strittigen inhaltlichen Fragen zu lösen traf sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur Vorratsdatenspeicherung. In dieser haben der Berichterstatter, die Schattenberichterstatter, Berichterstatter von IMCO und ITRE, Ausschussvorsitz und –sekretariat, die Koordinatoren sowie Mitarbeiter innerhalb von 7 Wochen Kompromissanträge erarbeitet. Während dieser Zeit erfolgten regelmäßige Treffen mit Rat und Kommission, um den Sachstand in den jeweiligen Institutionen zu besprechen.

3. Votum des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Am 24. November 2005 hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum Richtlinienentwurf der Kommission mit einer deutlichen 3/4 Mehrheit formuliert. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich die Abgeordneten von PPE-ED, PSE und ALDE auf 21 Kompromissanträge verständigen können, die einen Großteil der 250 eingereichten Änderungsanträge ersetzen konnten.

LIBE position based on compromise amendments (committee vote, 1st reading)

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony – location data (at the start of a call)

 

(Comp. AM 9: opt-in system for MS for unsuccessful calls

 

Respect private life/protection of personal data in access/use of data

(Comp. AM 1)

Purpose of retention

Detection, investigation, and prosecution of specified forms of serious criminal offences to define this list of offences is taken which is used for the European Arrest Warrant.

 

'prevention' is excluded because it is a vague concept and makes the retained data more vulnerable from abuses

(Comp. AM 1)

Authorities to have access

Access by judicial authorities and other authorities responsible for detection, investigation and prosecution of serious criminal offences (following the list of the European Arrest Warrant).

 

In any case, national authorities must be subject to judicial authorisation.

(Comp. AM 2, 4)

Access to data

A provision on conditions on access to the data has been introduced by the committee:

- only for specific purposes, defined by the directive and on a case by case basis

- The reasons must be necessary/proportionate

- erase data when no longer necessary / when inaccurate

- providers are prohibited to use data

- any accessing of retained data is recorded

- confidentiality/integrity of data shall be ensured

- data can only be transmitted to third countries by means of an International Agreement, on the basis of Article 300, par. 3, subpar. 2 of the Treaty

(Comp. AM 5)

Retention periods

6 -12 months for everything. After such period, all data must be erased.

(Comp. AM 12)

Costs

Member States will ensure the reimbursement of demonstrated additional costs for telecom industry (including 'investment and operating costs', also costs resulting from further modifications of the directive).

*in the Council the tendency is to exclude reimbursement of the directive.

(Comp. AM 18)

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

MS shall refrain from adopting legislative measures in the sectors covered by the Directive (AM 224)

Data protection provisions

Additional provisions on data security, proposed in line with existing Directives (see a detailed list in the compromise amendment)

(Comp. AM 6)

Penal sanctions

Effective, proportionate and dissuasive penalties for infringements of the national provisions adopted to implement Directive.

(Comp. AM 15)

Comitology procedure to update list of data

Not included

Review clause

Review after 2 years of its implementation and periodic review every 3 years.

(Comp. AM 21)

Data to be retained (Annex)

Committee has voted in favour of placing the Annex into the main text

 

Includes pre-paid anonymous cards/services, the date and time of the initial activation of the card and the label (Cell ID) from which the activation was made"

 

 

-"types" of data to be retained:

 

FIXED PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

 

MOBILE PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

- international mobile subscriber Identity (IMSI) = sim card

- location label at the start of the communication

 

INTERNET:

- IP address of computer

- Telephone number connecting to the internet

- Name/address of subscriber

- Date / time of log-in and log-off

- ADSL-calling telephone number for dial-up access and the digital ADSL subscriber

(Comp. AM 8)

Diese mit Mehrheit beschlossenen Anträge zeigen, dass das Parlament sehr gut in der Lage war sich fraktionsübergreifend auf wesentliche Punkte zur Vorratsdatenspeicherung zu einigen. Der Rat hat vergleichbares, zumindest zum Zeitpunkt der Berichtserstellung, noch nicht erreicht. Insofern bleibt die Entwicklung im Rat abzuwarten. Der Berichterstatter ist aber der Auffassung, dass für substanzielle Änderungen an den erreichten Kompromissanträgen kein Spielraum besteht.

4. Tendenz der bisherigen Meinungsbildung im Rat

Entsprechend der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 24. November ergeben sich folgende Abweichungen von der Tendenz der Meinungen im Rat.

 

European Parliament

Tendency of negociations in Council

Length of retention

6-12 months for all (telephony and internet)

6 months for internet, 6-24 months for telephony

 

Scope

Uses the European Arrest Warrant definition of "serious crime" (catalogue + 3 years imprisonment),

All crimes are included

 

Cost reimbursement

Mandatory for all additional costs that the Directive pose + costs related to data protection requirements,

An optional national scheme

 

Unsuccessful calls

An opt-in where MS can choose to oblige telecoms

Mandatory retention of unsuccessful calls

 

Penal sanctions

Criminal sanctions for misuse of the data

Against

(1)

Ratsdokument 8958/04 v. 28. April 2004

(2)

Ratsdokument 7764/04 v. 28. März 2004


MINORITY OPINION (28. 11. 2005)

pursuant to Rule 48(3) of the Rules of Procedure

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann and Kathalijne Maria Buitenweg

Wir lehnen diesen Bericht ab, da er den Richtlinienvorschlag über die "Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste verarbeitet werden" weder politisch noch rechtlich im erforderlichen Maß korrigiert.

Der von der Kommission vorgeschlagene Rechtsakt verstößt auch mit den Änderungsvorschlägen dieses Berichts gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Er ist zudem weder notwendig, noch effektiv. Die vorgesehene Speicherdauer der Daten ist viel zu lang, und das Ausmaß der zu speichernden Datentypen ist zu weitreichend. Unpräzise ist die Definition der zuständigen Behörden, die Zugriff auf die Daten haben, der Zugang von Geheimdiensten wird nicht ausgeschlossen. Unzureichend geregelt sind die Kontrollmechanismen zur Datensicherheit.

Der Richtlinienvorschlag stellt einen tiefen Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dar, den wir nicht unterstützen können. Die Bürgerinnen und Bürger der Union dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Rat und Kommission sind bislang den Nachweis schuldig geblieben, dass schwere Straftaten durch die Vorratsspeicherung einer Unmenge verschiedenster Kommunikationsdaten tatsächlich erfolgreicher aufgeklärt werden können.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Einführung dieser Maßnahme sehr kostenintensiv wäre, ist es vorzugswürdig, dieses Geld in effektivere Maßnahmen im Kampf gegen schwere Straftaten, wie zum Beispiel Zielermittlungen und eine bessere Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden, zu investieren.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (23. 11. 2005)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Navrhovatelka: Angelika Niebler

Stručné odůvodnění

Background

On 21 September 2005 the Commission published a proposal for a directive on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC. In so doing the Commission has presented, on the basis of Article 95 of the EC Treaty, a deliberate counter-proposal to the Council’s Draft Framework Decision on data retention drafted in 2004 by France, Ireland, the UK and Sweden.(1)

This development is a welcome one from the European Parliament’s point of view. The Commission has chosen a legal basis which allows Parliament the right of codecision on this issue of great importance both for citizens and businesses. By contrast, the Framework Decision, based on Articles 31(1)(c) and 34(2)(b) of the EU Treaty, gives Parliament only the right to be consulted.

In terms of substance, the Commission’s proposed directive and the Draft Framework Decision tend in the same direction. Both seek to improve the fight against terrorism and serious crime by requiring the providers of public communication networks to retain certain data in accordance with harmonised provisions.

The data covered are traffic and location data within the meaning of Article 2 of Directive 2002/58/EC, including user and subscriber data. This means that the data to be retained are the following: all information about place, time, duration and number called in telephone conversations, faxes, e-mails, text messages and Internet protocols. The content of conversations is specifically excluded.

Evaluation

The Member States currently have different regulations governing retention times for individual items of communications data. From the point of view of effective cross-border action against terrorism and crime this is undoubtedly a disadvantage, since criminals increasingly operate across borders and use modern means of communication to do so. The proposed directive may accordingly become an important instrument in the fight against crime.

Your draftswoman considers, however, that it raises a number of serious issues which should be addressed by the Committee on Industry, Research and Energy in particular so as to take account of the specific aspects of the communications and information society on which the directive touches.

Like the Council in its above-mentioned Draft Framework Decision, the Commission uses a very broad brush to demonstrate that the proposed measures will actually lead to an improvement in the fight against crime and terrorism. It is, however, essential for this to be proved in order to justify the significant effects and burdens on citizens and businesses. It appears, however, that the data requested by the prosecuting authorities in practice are not normally more than 3 months old. The legal retention times should therefore be adapted to take account of actual needs.

For telecoms firms the proposal would mean having to retain an inconceivably large amount of data. To store, archive and make available this volume of data would require expensive system adjustments. Calculations within the industry estimate that these adjustments would entail costs in the hundreds of millions of euro for some companies, not counting the follow-on costs for system maintenance and servicing.

As well as reducing retention time, then, it is also necessary to cut down the number of types of data to be retained (as set out in the Annex). Calls which fail to establish a connection, which are covered by the Commission proposal and would lead to major additional costs especially in fixed network telephony – without yielding any crime-fighting benefits, are an obvious candidate for the axe, as are data relating to the mobile phone identity, the MAC address or the location during or at the end of a mobile communication.

It causes your draftswoman serious concern that under Articles 5 and 6 of the proposal, the Annex and thus the substantive provisions of the directive governing the types of data to be retained, may be altered using the comitology procedure. This would mean that Parliament was entirely excluded from decisions on this sensitive issue. The provisions to this effect should therefore be deleted.

The requirement, in Article 9 of the proposal, for Member States to submit statistics relating to data retention, should not lead to extra bureaucratic demands on businesses, though in fact these statistics could also be used to provide evidence of the number of cases in which the requests actually led to successful investigations.

Finally, on this issue of great public sensitivity, Parliament should not allow itself to be hustled into action. Understandable though the desire is to conclude this legislative procedure as quickly as possible, stress must be laid on the importance of thoughtful debate. Furthermore, in the interest of the credibility of the European Union we must avoid a situation where work is under way simultaneously on two legal acts trying to achieve the same objective. In your draftswoman’s view, the Council should therefore in future concern itself exclusively with the directive proposed by the Commission.

Pozměňovací návrhy

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Znění navržené Komisí(2)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) V kategoriích informací, které je třeba uchovávat, se promítá přiměřená rovnováha mezi přínosem pro předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závazných trestních činů a mírou způsobeného narušení soukromí; použité lhůty uchovávání v trvání jednoho roku potažmo šesti měsíců – při údajích, které souvisí s elektronickými komunikacemi pouze přes internetový protokol – rovněž vhodně vyvažují všechny přítomné zájmy.

(12) V kategoriích informací, které je třeba uchovávat, se promítá přiměřená rovnováha mezi přínosem pro předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závazných trestních činů a mírou způsobeného narušení soukromí; použité lhůty uchovávání v trvání šesti měsíců potažmo tří měsíců – při údajích, které souvisí s elektronickými komunikacemi pouze přes internetový protokol – rovněž vhodně vyvažují všechny přítomné zájmy.

Odůvodnění

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data less than six months old.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Vzhledem k tomu, že uchovávání údajů způsobuje poskytovatelům elektronických komunikací značné vícenáklady, zatímco užitek v podobě dopadů na veřejnou bezpečnost má společnost jako celek, lze předpokládat, že členské státy nahradí vícenáklady vzniklé v souvislosti s plněním povinností, které poskytovatelům ukládá navrhovaná směrnice.

(13) Vzhledem k tomu, že uchovávání a poskytování údajů způsobuje poskytovatelům elektronických komunikací značné vícenáklady, zatímco užitek v podobě dopadů na veřejnou bezpečnost má společnost jako celek, lze předpokládat, že členské státy přiznají poskytovatelům elektronických komunikací plnou náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti s plněním povinností, které poskytovatelům ukládá navrhovaná směrnice.

Odůvodnění

The additional costs arising from a procedure intended to strengthen the security of the Member States must not be borne by operators.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Technologie elektronických komunikací se rychle mění a vývoji podléhají i zákonné požadavky příslušných orgánů; pro účely poradenství zamýšlí Komise vytvořit platformu složenou ze zástupců donucovacích orgánů, sdružení z odvětví elektronických komunikací a orgánů na ochranu údajů.

(14) Technologie elektronických komunikací se rychle mění a vývoji podléhají i zákonné požadavky příslušných orgánů; pro účely poradenství zamýšlí Komise vytvořit platformu složenou ze zástupců donucovacích orgánů, sdružení z odvětví elektronických komunikací a orgánů na ochranu údajů. Všechny případné úpravy ustanovení této směrnice bude Komise konzultovat s Evropským parlamentem.

Odůvodnění

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Je třeba, aby členské státy přijaly právní úpravu, která zajistí, že údaje uchovávané podle této směrnice se budou poskytovat pouze příslušným orgánům členských států v souladu s vnitrostátními právními předpisy a při plném respektování základních práv dotčených osob; tato úprava by měla obsahovat především přiměřené podmínky, limity a bezpečnostní pojistky s cílem zajistit soulad ustanovení o poskytování uchovávaných údajů se základními právy, které zaručuje zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

(16) Je třeba, aby členské státy přijaly právní úpravu, která zajistí, že údaje uchovávané podle této směrnice se budou poskytovat pouze příslušným orgánům členských států v souladu s vnitrostátními právními předpisy a budou jimi využívány při plném respektování základních práv dotčených osob; tato úprava by měla obsahovat především přiměřené podmínky, limity a bezpečnostní pojistky s cílem zajistit soulad ustanovení o poskytování uchovávaných údajů se základními právy, které zaručuje zejména Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

Odůvodnění

Respect for fundamental freedoms and rights demands that national authorities alone be allowed to make use of the data concerned.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Opatření nezbytná pro provedení této směrnice je třeba přijímat v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(3).

vypouští se

Odůvodnění

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly this recital should be deleted.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 19A (nový)

 

19a. Členské státy by měly zajistit, že se tato směrnice bude provádět po konzultacích s hospodářskými subjekty, týkajících se zejména proveditelnosti uchovávání údajů a nákladů s tím spojených. Vzhledem k tomu, že uchovávání údajů s sebou nese praktické a finanční náklady na straně hospodářských subjektů, měly by členské státy zajistit plnou úhradu dodatečných nákladů, které hospodářským subjektům vzniknou v rámci povinností nebo vlastních závazků spjatých s prováděním této směrnice.

Odůvodnění

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 ODST. 2

2. Tato směrnice se vztahuje na provozní a lokalizační údaje fyzických a právnických osob a na související údaje, které jsou nezbytné k identifikaci účastníka nebo registrovaného uživatele. Nevztahuje se na obsah elektronických sdělení ani na informace vyžadované při použití elektronické komunikační sítě.

2. Vzhledem k tomu, že tato směrnice obsahuje výjimky, bude její provádění podléhat pravidelnému hodnocení pod kontrolou Evropského parlamentu. Parlament musí mít k dispozici informace, které mu umožní zjistit, zda provádění této směrnice není v rozporu s ustanoveními Charty základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o zpracovávání osobních údajů a o ochranu soukromí v oblasti elektronických komunikací.

Tato směrnice se vztahuje na provozní a lokalizační údaje fyzických a právnických osob a na související údaje, které jsou nezbytné k identifikaci účastníka nebo registrovaného uživatele. Nevztahuje se na obsah elektronických sdělení ani na informace vyžadované při použití elektronické komunikační sítě.

Odůvodnění

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 3 ODST. 1

1. Cestou odchylek od článků 5, 6 a 9 směrnice 2002/58/ES přijmou členské státy opatření, která zajistí, že poskytovatelé veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě budou uchovávat údaje generované nebo zpracované v jejich působnosti a v rámci poskytování komunikačních služeb v souladu s ustanoveními této směrnice.

1. Odchylně od článků 5, 6 a 9 směrnice 2002/58/ES přijmou členské státy opatření, která zajistí, že poskytovatelé veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě budou za účelem uvedeným v čl. 1 odst. 1 uchovávat údaje v souladu s ustanoveními této směrnice, pokud jsou generované nebo zpracované v jejich působnosti a v rámci poskytování komunikačních služeb, a to v případě úspěšně získaného spojení.

 

Odůvodnění

The amendment to paragraph 1 makes it clear that data retention can only be required when it is generated or processed in the course of the provision of communications services, since such a requirement might otherwise mean that services which do not generate certain types of data (e.g. prepaid telephony services) could no longer be supplied. Rendering such services impossible to supply or placing them under a disproportionate burden would reduce the attractiveness of the whole of Europe as a location for business, and would be in conflict with the Lisbon objectives.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 3 ODST. 1A (nový)

 

1a. Členské státy mohou s ohledem na nutnost a proporcionalitu stanovit, že se odstavec 1 nevztahuje na poskytovatele veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb a veřejné komunikační sítě s ohledem na jejich podíl na trhu, počet účastníků a také velikost provozované sítě v poměru k velikosti trhu.

Odůvodnění

Small service providers would be unable to comply with the proposed comprehensive data retention obligation even given full compensation for costs, since they would be forced to alter their systems and business procedures as well having to field regular queries from the authorities. This would not be affordable and would kill off small and medium-sized service providers, which in turn would have serious negative consequences for the attractiveness of Europe as a business location, since a large proportion of Europe's innovative power resides with SMEs.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 3 ODST. 2

2. Členské státy přijmou opatření, která zajistí, že údaje uchovávané v souladu s touto směrnici se poskytnou pouze příslušným vnitrostátním orgánům, pouze v přesně stanovených případech a podle vnitrostátních právních předpisů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin.

2. Členské státy přijmou opatření, která zajistí, že údaje uchovávané v souladu s touto směrnici se poskytnou pouze příslušným vnitrostátním orgánům a budou využívány pouze jimi, pouze v přesně stanovených případech a podle vnitrostátních právních předpisů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin. Příslušné vnitrostátní orgány by měly být schopny odůvodnit svou žádost o poskytnutí údajů, aniž by tím došlo k porušení smluvních vztahů mezi poskytovatelem a jeho klientem a aniž by to bylo v rozporu s dodržováním Charty základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o zpracování osobních údajů a o ochranu soukromí v oblasti elektronických komunikací.

Odůvodnění

The contractual relationship between an operator and its customer must not be altered by these data retention measures. The authorities concerned have to be able to prove that their requests will be of use from the point of view of preventing, investigating, detecting, or prosecuting serious criminal offences such as terrorism and organised crime.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 4 ÚVODNÍ ČÁST

Členské státy zajistí uchovávání těchto kategorií dat v souladu s touto směrnicí:

 

Členské státy zajistí v případech úspěšně získaného spojení uchovávání těchto kategorií dat za účelem uvedeným v čl. 1 odst. 1 v souladu s touto směrnicí za předpokladu, že jsou generovány nebo zpracovávány poskytovateli veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo provozovateli veřejných komunikačních sítí v rámci poskytování komunikačních služeb:

Odůvodnění

Telecoms firms already retain many of the types of data called for in the proposed directive. The extended data retention requirement would, however, entail significant costs, since existing data banks would have to be expanded and adjusted. The retention requirement should therefore apply only where a connection was successfully established.

Pozměňovací návrh 12

ČL. 4 PÍSM. A)

a) údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení

a) údaje potřebné k dohledání a identifikaci zdroje sdělení:

1) o telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě:

a) telefonní číslo volajícího

b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele

2) o telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

a) telefonní číslo volajícího

b) jméno a adresa účastníka nebo registrovaného uživatele

3) o internetovém přístupu:

a) dynamická nebo statická IP adresa, kterou ke komunikaci přidělil poskytovatel internetového přístupu

b) identifikační údaj uživatele o zdroji komunikace

c) jméno a adresa účastníka či registrovaného uživatele, jemuž byla v době komunikace přidělena IP adresa, označení spojení nebo uživatelské jméno

 

Pozměňovací návrh 13

ČL. 4 PÍSM. B)

b) údaje potřebné k dohledání a identifikaci adresáta sdělení

 

b) údaje potřebné k  identifikaci adresáta sdělení:

1) o telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě:

a) volané číslo či čísla

2) o telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

a) volané číslo či čísla

3) o internetovém přístupu:

a) označení připojení, uživatelské jméno zamýšleného příjemce sdělení;

 

Pozměňovací návrh 14

ČL. 4 PÍSM. C)

c) údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace

 

c) údaje potřebné ke zjištění data, času a doby trvání komunikace:

1) o telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě a mobilních telefonů:

a) datum a přesný čas zahájení a ukončení komunikace

2) o internetovém přístupu:

a) datum a čas přihlášení do internetové relace a odhlášení z ní na základě stanoveného časového pásma

Pozměňovací návrh 15

ČL. 4 PÍSM. D)

d) údaje potřebné k určení typu sdělení

 

d) údaje potřebné k určení typu sdělení:

1) o telefonickém spojení prostřednictvím pevné sítě:

a) použitá telefonní služba, např. hlasová služba, faxové a odkazové služby

2) o telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

a) použitá telefonní služba, např. hlasová služba, služba krátkých zpráv (SMS)

Pozměňovací návrh 16

ČL. 4 PÍSM. E)

e) údaje potřebné k identifikaci komunikačního zařízení nebo toho údajného komunikačního zařízení

 

e) údaje potřebné k identifikaci komunikačního zařízení nebo toho údajného komunikačního zařízení:

1) o telefonickém spojení prostřednictvím mobilních telefonů:

a) mezinárodní označení mobilního uživatele (IMSI)

2) o internetovém přístupu:

a) telefonní číslo volajícího při vytáčeném přístupu

b) DSL přípojka nebo jiná konečná identifikace původce komunikace.

Odůvodnění

Mobile telephone serial numbers are issued more than once by the manufacturers and can be manipulated by users .

The machine ID number of a computer’s network card cannot be reliably identified, since it may also be issued more than once by the manufacturers and can subsequently be easily manipulated by the user. The retention of these two types of data will not bring about a perceptible improvement in the fight against crime.

Pozměňovací návrh 17

ČL. 4 PÍSM. F)

f) údaje potřebné ke zjištění polohy mobilního komunikačního zařízení.

 

f) údaje potřebné ke zjištění polohy mobilního komunikačního zařízení:

1) identifikační číslo (cell ID) na začátku přenosu komunikace

Odůvodnění

The proposal that the Cell ID should be retained at the end as well as at the start of a call would entail significant additional costs. At present, only the location at the start of the call is retained in some Member States. In any case the Cell ID retained at the beginning of each new call makes it possible in retrospect to form a sufficiently accurate movement profile.

Pozměňovací návrh 18

ČL. 4 ODST. 2

V příloze je upřesněno, jaké údaje se mají uchovávat v rámci výše zmíněných kategorií.

vypouští se

Pozměňovací návrh 19

ČLÁNEK 5

Článek 5

vypouští se

Změny přílohy

 

Příloha se pozměňuje pravidelně a podle potřeby v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 dost. 2.

 

Odůvodnění

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Pozměňovací návrh 20

ČLÁNEK 6

Článek 6

vypouští se

Výbor

 

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému přesedá zástupce Komise.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k článku 8 uvedeného rozhodnutí.

 

3. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

 

Odůvodnění

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Pozměňovací návrh 21

ČLÁNEK 7

Členské státy zajistí, aby se kategorie údajů uvedené v článku 4 uchovávaly po dobu jednoho roku ode dne komunikace, s výjimkou údajů souvisejících s elektronickou komunikací, k níž dochází úplně nebo hlavně s použitím internetového protokolu. Posledně uvedené údaje se uchovávají po dobu šesti měsíců.

 

 

Členské státy zajistí, aby se kategorie údajů uvedené v článku 4 uchovávaly po dobu šesti měsíců ode dne komunikace, s výjimkou údajů souvisejících s elektronickou komunikací, k níž dochází úplně nebo hlavně s použitím internetového protokolu. Posledně uvedené údaje se uchovávají po dobu tří měsíců. Po uplynutí tohoto období jsou údaje vymazány nebo jsou z nich odstraněny osobní údaje v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58/ES.

Odůvodnění

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data no more than six months old.

Pozměňovací návrh 22

ČLÁNEK 8

Členské státy zajistí, aby se údaje uchovávaly podle této směrnice tak, aby se daly spolu s jinými souvisejícími potřebnými informacemi bezodkladně předávat příslušným orgánům na jejich žádost.

Členské státy zajistí, aby se údaje uchovávaly podle této směrnice tak, aby se daly v přiměřené lhůtě předávat příslušným orgánům na jejich odůvodněnou písemnou žádost.

Odůvodnění

The provisions of the proposed directive constitute a derogation from Articles 5, 6 and 9 of Directive 2002/58/EC. Consequently the data to be transmitted should be definitively specified. A procedure should also be provided for their transmission, in the interest of legal certainty and data protection. Past experience shows that transmission may cause delays for technical reasons, so that transmission without delay is not always possible.

Pozměňovací návrh 23

ČL. 9 ODST. 1

Členské státy zajistí, aby Evropská komise dostávala jednou ročně statistické údaje o uchovávání údajů zpracovaných v souvislosti s poskytováním veřejných elektronických komunikačních služeb. Statistika zahrne:

Členské státy zajistí, aby Komise a Evropský parlament dostávaly jednou ročně statistické údaje o uchovávání údajů zpracovaných příslušnými úřady v souvislosti s poskytováním veřejných elektronických komunikačních služeb. Statistika zahrne:

- případy, kdy byly příslušným orgánům poskytnuty informace v souladu s příslušnými právními předpisy členského státu,

- případy, kdy byly příslušným orgánům poskytnuty informace v souladu s příslušnými právními předpisy členského státu,

- čas, který uplynul ode dne uchování údajů do dne, kdy příslušný orgán požádal o postoupení údajů;

- čas, který uplynul ode dne uchování údajů do dne, kdy příslušný orgán požádal o postoupení údajů;

- případy, kdy nebylo možné vyhovět žádosti o poskytnutí údajů.

- případy, kdy nebylo možné vyhovět žádosti o poskytnutí údajů, a

 

- v kolika případech vedly žádosti o konkrétní druhy údajů k úspěchům při stíhání nebo mu napomohly.

Odůvodnění

The requirement set out in Article 9 of the proposal for Member States to submit statistics in connection with data retention should not lead to extra bureaucratic demands on businesses. However, such statistics could also be used as evidence of the number of cases in which requests actually led to successful investigations.

Pozměňovací návrh 24

ČLÁNEK 10

Členské státy zajistí, aby se poskytovatelům veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě refundovaly prokázané dodatečné náklady, které jim vznikly při plnění povinností uležených v důsledku této směrnice.

Členské státy zajistí, aby se všem poskytovatelům veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě plně refundovaly všechny prokázané dodatečné náklady, které jim vznikly při plnění povinností uložených v důsledku této směrnice.

Odůvodnění

The fact that the Commission proposal provides for the reimbursement to businesses of investment and operating costs is to be welcomed. The proposed amendment is purely for purposes of clarification. At the same time the reimbursement of costs is an important regulatory instrument for reducing requests by the prosecuting authorities to the minimum necessary, and preventing distortions of competition on the basis of differing reimbursement procedures.

Pozměňovací návrh 25

ČL. 12 ODST. 1

1. Nejpozději do tří let od data uvedeného v čl. 13 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a radě hodnocení uplatňování této směrnice a jejího dopadu na hospodářské subjekty a spotřebitele se zohledněním statistických údajů poskytnutých Komisi podle článku 9 s cílem zjistit, zda je nutné měnit ustanovení této směrnice zejména pokud se jedná o lhůty uchovávání stanovené v článku 7.

1. Nejpozději do tří let od data uvedeného v čl. 13 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a radě hodnocení uplatňování této směrnice a jejího dopadu na hospodářské subjekty a spotřebitele se zohledněním statistických údajů poskytnutých Komisi podle článku 9 s cílem zjistit, zda je nutné měnit ustanovení této směrnice zejména pokud se jedná o druhy údajů uvedených v článku 4.

 

Odůvodnění

In line with the proposed deletion of the comitology procedure in Article 5, an evaluation of all provisions of the directive, without distinction, should take place. Since the requirement of data retention is imposed on businesses and will entail significant costs for them, these costs should be taken into account in an evaluation of the directive.

Pozměňovací návrh 26

ČL. 12 ODST. 2

2. Za tím účelem Komise zváží všechny připomínky od členských států nebo od pracovní skupiny na ochranu fyzických osob při zpracovávání osobních údajů, která byla zřízena na základě článku 29 směrnice 95/46/ES.

 

2. Za tím účelem Komise zváží všechny připomínky od členských států, hospodářských subjektů nebo od pracovní skupiny na ochranu fyzických osob při zpracovávání osobních údajů, která byla zřízena na základě článku 29 směrnice 95/46/ES, a rovněž jakoukoliv zprávu vytvořenou Evropským parlamentem podle článku 1 této směrnice.

Odůvodnění

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Pozměňovací návrh 27

PŘÍLOHA

 

Tato příloha se vypouští

Odůvodnění

The Annex should be deleted in its entirety and placed in Article 4. The list of data constitutes the substance of the proposed directive and not merely a technical detail. The nature of the data to be retained determines the usefulness, feasibility, cost and proportionality of data retention. Accordingly the data list should not form part of an Annex separate from the operative text of the directive but should appear directly in Article 4.

Postup

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

Referenční údaje

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ITRE
15.11.2005

Užší spolupráce

Ne

Navrhovatelka
Datum jmenování

Angelika Niebler
5.10.2005

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Datum přijetí

23.11.2005

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

4

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

(1)

DOC. 8958/04 of 28 April 2004.

(2)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(3)

              Úř. věst. L 184, 17. 7. 1999, s. 23.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (22. 11. 2005)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Navrhovatelka: Charlotte Cederschiöld

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

As the Commission proposal is based on Article 95 of the Treaty - the Internal Market article - it is vital that the Committee on the Internal Market and consumer protection can deliver an opinion.

Data retention measures affect all parts of society with wide-ranging economic, social and industrial implications. Harmonising data retention provisions in the EU has severe implications not only for European consumers but also for European industry and ultimately the internal market. Unless harmonisation is carefully introduced, both citizens’ fundamental rights and European competitiveness will be at risk.

Current situation

All the Member States have different regimes in place in terms of data retention periods, types of data to be retained and reimbursement for costs incurred for industry. A harmonised European approach could improve the situation if carefully designed while respecting the balance between all interests and affected parties.

Data retention represents a paradigm shift in the way society looks at traffic data. Under current laws electronic communications providers are only allowed to keep traffic data for specific legitimate business purposes and are obliged to erase traffic data once the purpose has been completed. Under the new proposal, operators would be required to store large quantities of new data specifically for law enforcement purposes which puts the European Union in a unique position, as no other democratic country in the world has introduced such far reaching obligations. This fact needs careful consideration, both in terms of privacy, competitiveness and security.

In the interest of better regulation it is questionable whether the EU should introduce such obligations at this stage without carefully examining the long-term consequences, with a thorough impact assessment. The system of data preservation and "quick freeze" could be a better way of enhancing cooperation between industry and law enforcement agencies and ought to be analysed from a consumer and internal market point of view.

The proposed comitology procedures are not acceptable – a wider solution has to be found, which includes all stakeholders that were not sufficiently consulted before the proposal was presented.

Impact on the internal market and European competitiveness

Heads of State and Government have repeatedly identified electronic communications as a cornerstone of the European economy: essential for sustainable growth and maximising employment. Any regulation, including data retention, must be carefully examined before it is introduced in order not to hamper competitiveness and development of EU businesses.

Costs

Successful collection of large amounts of data as foreseen in the proposed Directive is difficult and expensive. Trying to make sense of the different data formats and interpret them into something that is of value for law enforcement agencies is even more difficult.

Based on the volume of retained data, the cost will increase heavily due to changes in the design of the management systems, more powerful and sophisticated platforms, greater security measures, storage and support infrastructures as well as the necessary human resources to handle this type of systems.

It is obvious that data retention will put a heavy burden of cost on the European communications industry. The risk of a fragmented approach to the cost issue is obvious: If some Member States reimburse the electronic communications providers for data retention, while others don't, the internal market for communications services will suffer from grave distortions of competition.

Investments

European communications operators are currently rolling out next generation networks to meet the need for new e-services in both the private and public domain. Introducing data retention without a full cost compensation would force operators to dedicate resources to comply with the new regime, resources that would otherwise flow into building tomorrow’s networks.

Competition

Irrespective of the question if full harmonisation is achieved within the EU, the fact remains that non-EU service providers will not be subjected to the same obligations and constraints. This will affect the competitive landscape and balance between the EU and competing economies. Many providers of electronic communications services, especially providers of Internet services, are based outside the EU while competing on the internal market. Service platforms can be set-up anywhere in the world: thus non-EU providers will even find themselves in a position to offer “non-retention services”, and possibly build their business case on users’ concern of their integrity and privacy. Far reaching data retention obligations could deter European consumers from using European services.

In the case where an European operator provides Internet access, while the customer uses an e-mail provider in the US (e.g. Hotmail, Gmail, Yahoo), the European access provider does not have access to the traffic data as required by the Commission’s proposal. In addition, many of the larger e-mail providers are based outside the EU and will in any case not be subject to the requirements.

Security

It might be possible to achieve high levels of information security, but a total security guarantee is virtually impossible to obtain. It will be paramount to safeguard that data stored are authentic and secured from any alteration, that access controls are strong and show a clearly auditable trail and chain of custody. The retention and storage of such large amounts of sensitive data will also face challenges at the software and network level (malware, spyware, spam, phishing) as well as non-internet based threats (for example the physical theft of data retention tapes).

Furthermore, the proposal lacks security provisions on proceedings once the information is collected in the Member State, if and how it can be transferred to other Member States as well as provisions forbidding the transfer of retained data to countries outside the EU. All these security aspects are a potential threat to the European Consumer.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1

Bod 1a (nový)

1a.    vyzývá Komisi, aby před vstupem této směrnice v platnost zadala nezávislému orgánu zastupujícímu všechny zúčastněné strany provedení studie dopadu, která se bude zabývat všemi otázkami vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů;

 

 

Znění navržené Komisí(1)

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Návrh směrnice

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Vzhledem k tomu, že uchovávání údajů způsobuje poskytovatelům elektronických komunikací značné vícenáklady, zatímco užitek v podobě dopadů na veřejnou bezpečnost má společnost jako celek, lze předpokládat, že členské státy nahradí vícenáklady vzniklé v souvislosti s plněním povinností, které poskytovatelům ukládá navrhovaná směrnice;

 

 

(13) Vzhledem k tomu, že uchovávání údajů způsobuje poskytovatelům elektronických komunikací značné vícenáklady, zatímco užitek v podobě dopadů na veřejnou bezpečnost má společnost jako celek a také aby se předešlo deformacím na vnitřním trhu, je vhodné stanovit, že všechny členské státy musí zajistit, aby poskytovatelé veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě dostali plnou harmonizovanou náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti s plněním povinností, které poskytovatelům ukládá navrhovaná směrnice;

 

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 13A (nový)

 

(13a) Náklady je nutno udržovat na minimální úrovni, aby společnosti EU nebyly znevýhodněny v hospodářské soutěži vůči společnostem mimo EU.

 

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Technologie elektronických komunikací se rychle mění a vývoji podléhají i zákonné požadavky příslušných orgánů; pro účely poradenství zamýšlí Komise vytvořit platformu složenou ze zástupců donucovacích orgánů, sdružení z odvětví elektronických komunikací a orgánů na ochranu údajů;

 

(14) Technologie elektronických komunikací se rychle mění a vývoji podléhají i zákonné požadavky příslušných orgánů; pro účely poradenství je nezbytné, vytvořit stálý výbor složený ze zástupců Evropského parlamentu, donucovacích orgánů, z odvětví elektronických komunikací, organizací na ochranu spotřebitelů a orgánů na ochranu údajů;

 

 

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

 

(18a) Jelikož bezpečnost údajů uchovávaných podle této směrnice je prvořadě důležitá pro zabezpečení práv spotřebitelů, členské státy by měly zajistit, aby se používaly nejvyšší standardy pro bezpečnost uchovávání údajů, zejména pro ochranu údajů před změnami a neoprávněným přístupem a před ohrožením z internetu i mimo internet.

 

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 18B (nový)

-

(18b) Bezpečné zacházení s údaji uchovávanými podle této směrnice musí být v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58/ES o ochraně údajů;

 

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 ODST. 1

1. Cílem této směrnice je harmonizace ustanovení členských států o povinnostech poskytovatelů veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí v souvislosti se zpracováváním a uchováváním některých údajů, s cílem zajistit dostupnost těchto údajů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin.

 

 

1. Cílem této směrnice je harmonizace ustanovení členských států o povinnostech poskytovatelů veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejných komunikačních sítí v souvislosti se zpracováváním a uchováváním některých údajů, s cílem zajistit dostupnost těchto údajů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti.

 

Odůvodnění

This proposal is related to Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) which states that Member States may adopt data retention rules “to safeguard national security…, defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system”. The scope of the Commission proposal however is much more limited than the “mandate” given by Article 15 and should be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty.

Pozměňovací návrh 8

ČLÁNEK 3

1. Cestou odchylek od článků 5, 6 a 9 směrnice 2002/58/ES přijmou členské státy opatření, která zajistí, že poskytovatelé veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě budou uchovávat údaje generované nebo zpracované v jejich působnosti a v rámci poskytování komunikačních služeb v souladu s ustanoveními této směrnice.

 

 

1. Cestou odchylek od článků 5, 6 a 9 směrnice 2002/58/ES přijmou členské státy opatření, která zajistí, že poskytovatelé veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě budou uchovávat údaje zpracované a uchovávané v jejich působnosti a během poskytování komunikačních služeb v souladu s ustanoveními této směrnice.

 

Odůvodnění

It is essential that the scope of the Directive is clearly defined: the word ‘generated’ being very broad and unclear it should be replaced by language which is already in use in European legislation. Processing is defined in the general Data Protection Directive (article 2b), while the Electronic Communication Directive on Data Retention refers to both processing and storing in its article 6.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 3 ODST. 2

2. Členské státy přijmou opatření, která zajistí, že údaje uchovávané v souladu s touto směrnici se poskytnou pouze příslušným vnitrostátním orgánům, pouze v přesně stanovených případech a podle vnitrostátních právních předpisů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti, jako jsou terorismus a organizovaný zločin.

 

 

2. Členské státy přijmou opatření, která zajistí, že údaje uchovávané v souladu s touto směrnici se poskytnou příslušným vnitrostátním orgánům, pouze v přesně stanovených případech a podle vnitrostátních právních předpisů pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti.

 

Odůvodnění

The Commission proposal is too restricted compared to the ”mandate” provided by Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) and should therefore be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty. Finally, this instrument must not prejudice any other Community/national measures for the enforcement of rights.

Pozměňovací návrh 10

ČLÁNEK 5

 

Změny přílohy

 

Příloha se pozměňuje pravidelně a podle potřeby v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2.

 

 


vypouští se

Pozměňovací návrh 11

ČLÁNEK 6

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému přesedá zástupce Komise.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s přihlédnutím k článku 8 uvedeného rozhodnutí.

3. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

.

vypouští se

Pozměňovací návrh 12

ČLÁNEK 7

Členské státy zajistí, aby se kategorie údajů uvedené v článku 4 uchovávaly po dobu jednoho roku ode dne komunikace, s výjimkou údajů souvisejících s elektronickou komunikací, k níž dochází úplně nebo hlavně s použitím internetového protokolu. Posledně uvedené údaje se uchovávají po dobu šesti měsíců.

 

 

Členské státy zajistí, aby se kategorie údajů uvedené v článku 4 uchovávaly po dobu jednoho roku ode dne komunikace. Členské státy zajistí, že všechny údaje budou na konci období uchovávání vymazány.

 

 

 

Justification

The period of retention should be sufficiently long to enable national authorities to find evidence and prosecute law breakers. It can take a lot of time to conduct investigations into possible online infringements and some cases can involve complex online structures. It is therefore vital that the Commission’s proposal provide that Member States implement procedures that offer enforcement bodies flexible and reliable means of ensuring that this critical evidence is stored for as long as possible in order to prepare a strong case.

Pozměňovací návrh 13

ČLÁNEK 8

Členské státy zajistí, aby se údaje uchovávaly podle této směrnice tak, aby se daly spolu s jinými souvisejícími potřebnými bezodkladně předávat příslušným orgánům na jejich žádost.

 

 

Členské státy zajistí, aby se údaje uchovávaly podle této směrnice tak, aby se daly spolu s jinými souvisejícími potřebnými bezodkladně předávat příslušným orgánům na jejich žádost. Každá žádost o přístup k údajům musí obsahovat záruku, že údaje uchovávané podle této směrnice budou předány pouze řádně oprávněným donucovacím orgánům a že nebudou předány třetím zemím.

 

Pozměňovací návrh 14

ČLÁNEK 10

Členské státy zajistí, aby se poskytovatelům veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě refundovaly prokázané dodatečné náklady, které jim vznikly při plnění povinností uležených v důsledku této směrnice.

 

Členské státy zajistí, aby se poskytovatelům veřejně dostupných elektronických komunikačních služeb nebo veřejné komunikační sítě refundovaly prokázané dodatečné investiční a provozní náklady, které jim vznikly při plnění povinností uležených v důsledku této směrnice, včetně vykázaných dodatečných nákladů v souvislosti s ochranou údajů a budoucími změnami této směrnice. Refundace by se měla vztahovat i na náklady vykázané v souvislosti se zpřístupňováním uchovávaných údajů příslušným vnitrostátním orgánům. .

 

Odůvodnění

Compromise amendment as proposed by LIBE.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

Referenční údaje

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO
15.11.2005

Užší spolupráce - datum oznámení v plénu

 

Navrhovatelka
Datum jmenování

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

21.11.2005

 

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2005

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

5

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v odvětví elektronických komunikací, kterou se mění směrnice 2002/58/ES

Referenční údaje

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Právní základ

Čl. 251 odst. 2 a čl. 95 Smlouvy o ES

Základ v jednacím řádu

článek 51

Datum předložení EP

21.9.2005

Příslučný výbor
  Datum oznámení na zasedání

LIBE
15.11.2005

Výbor požádaný o stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

Nezaujaté stanovisko
  Datum rozhodnutí

 

 

 

 

 

Užší spolupráce
  Datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

Zpravodaj
  Datum jmenování

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Předchozí zpravodaj

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

Zpochybnění právního základu
  Datum, kdy Výbor JURI zaujal   stanovisko

 

Změna finanční dotace
  Datum, kdy Výbor BUDG zaujal   stanovisko

Konzultace s Evropským hospodářským a sociálním výborem – datum rozhodnutí na zasedání

Konzultace s Výborem regionů – datum rozhodnutí na zasedání

Projednání ve výboru

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Datum přijetí

24.11.2005

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

8

5

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Datum předložení

28.11.2005 A6-0365/2005

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

Poslední aktualizace: 5. srpna 2006Právní upozornění