Procedure : 2005/0182(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0365/2005

Indgivne tekster :

A6-0365/2005

Forhandlinger :

PV 13/12/2005 - 12

Afstemninger :

PV 14/12/2005 - 8.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0512

BETÆNKNING     ***I
PDF 467kWORD 459k
28. november 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF

(KOM(2005)0438 – C6–0293/2005 – 2005/0182(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Alexander Nuno Alvaro

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF

(KOM(2005)0438 – C6–0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0438)(1),

–   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og EF-traktatens artikel 95 (C6-0293/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6–0365/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til, før dette direktiv træder i kraft, at bestille en konsekvensanalyse, der dækker alle spørgsmål vedrørende det indre marked og forbrugerbeskyttelse, fra et uafhængigt organ, som repræsenterer alle interessenterne;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 3

(3) I artikel 5, 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF fastsættes de regler, som udbydere af telenet eller -tjenester skal overholde i forbindelse med behandling af trafikdata og lokaliseringsdata, der genereres ved brug af elektroniske kommunikationstjenester. Alle sådanne data skal slettes eller gøres anonyme, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen, dog ikke de data, der er nødvendige med henblik på debitering af abonnenten og afregning for samtrafik. Hvis der er givet samtykke hertil, kan visse data også behandles med henblik på markedsføring eller levering af tillægstjenester.

(3) I artikel 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF fastsættes de regler, som udbydere af telenet eller -tjenester skal overholde i forbindelse med behandling af trafikdata og lokaliseringsdata, der genereres ved brug af elektroniske kommunikationstjenester. I princippet bør alle sådanne data slettes eller gøres anonyme, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen. Med henblik på debitering af abonnenten og afregning for samtrafik kan data behandles, men kun indtil udgangen af den periode, hvor der i henhold til loven kan gøres indsigelse mod eller fremsættes krav om betaling af en regning.

Ændringsforslag 2

Betragtning 4

(4) I artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF fastsættes de betingelser, i henhold til hvilke medlemsstaterne kan indskrænke rækkevidden af de rettigheder og forpligtelser, der omhandles i nævnte direktivs artikel 5, artikel 6, artikel 8, stk. 1, 2, 3 og 4, og artikel 9. En sådan indskrænkning skal være nødvendig, passende og forholdsmæssig i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige ro og orden, f.eks. den nationale sikkerhed (dvs. statens sikkerhed), forsvaret, den offentlige sikkerhed, eller forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager eller uautoriseret brug af det elektroniske kommunikationssystem.

(4) I artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58/EF fastsættes de betingelser, i henhold til hvilke medlemsstaterne kan indskrænke rækkevidden af de rettigheder og forpligtelser, der omhandles i nævnte direktivs artikel 5, artikel 6, artikel 8, stk. 1, 2, 3 og 4, og artikel 9. En sådan indskrænkning skal være nødvendig, passende og forholdsmæssig i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige ro og orden, f.eks. den nationale sikkerhed (dvs. statens sikkerhed), forsvaret, den offentlige sikkerhed, eller efterforskning, afsløring og retsforfølgning i alvorlige straffesager.

 

(Den første del af enne ændring om at lade "forebyggelse" udgå vedrører hele retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der foretages der tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag 3

Betragtning 4 a (ny)

 

(4a) I chartret om grundlæggende rettigheder henvises der direkte til retten til privatliv i artikel 7 og til retten til beskyttelse af personoplysninger I artikel 8.

Ændringsforslag 4

Betragtning 6

(6) De retlige og tekniske forskelle mellem nationale bestemmelser om lagring af data med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger er en hindring for det indre marked for elektronisk kommunikation. Tjenesteudbyderne skal opfylde forskellige krav for så vidt angår de typer trafikdata, der skal lagres, og for så vidt angår betingelserne for lagring og lagringsperioden.

(6) De bestemmelser, der hidtil er blevet vedtaget, afviger fra hinanden i retlig og teknisk henseende, og kravene for så vidt angår de typer trafikdata, der skal lagres, og for så vidt angår betingelserne for lagring og lagringsperioden, er også forskellige.

Ændringsforslag 5

Betragtning 6 a (ny)

 

(6a) Harmoniseringen af det indre marked inden for datalagringsområdet understreger nødvendigheden af at give borgere i hele EU lettere og mere lige adgang til klage og domsprøvelse. Alle borgere bør have samme ret til juridisk beskyttelse mod og erstatning for datamisbrug, uanset om dette misbrug kan tillægges en myndighed eller en udbyder.

Ændringsforslag 6

Betragtning 7

(7) I sine konklusioner af 20. september 2001 opfordrer Rådet (retlige og indre anliggender) til, at det sikres, at de retshåndhævende myndigheder har mulighed for at efterforske kriminelle handlinger, hvori der indgår anvendelse af elektroniske kommunikationssystemer, og træffe foranstaltninger mod gerningsmændene, samtidig med at der sikres balance mellem beskyttelse af personoplysninger og de retshåndhævende myndigheders behov for adgang til oplysninger, der skal anvendes i kriminalefterforskningen.

udgår

Ændringsforslag 7

Betragtning 8

(8) I sine konklusioner af 19. december 2002 fremhæver Rådet (retlige og indre anliggender), at den betydelige vækst i de muligheder, der ligger i elektronisk kommunikation har medført, at data vedrørende anvendelsen af elektronisk kommunikation udgør et særdeles vigtigt og brugbart redskab i forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af kriminalitet og strafbare handlinger, især organiseret kriminalitet.

(8) I sine konklusioner af 19. december 2002 fremhæver Rådet (retlige og indre anliggender), at den betydelige vækst i de muligheder, der ligger i elektronisk kommunikation har medført, at data vedrørende anvendelsen af elektronisk kommunikation kan være et brugbart redskab i forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af kriminalitet og strafbare handlinger, især organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag 8

Betragtning 10

(10) I erklæringen, der blev vedtaget på det ekstraordinære uformelle møde i Rådet den 13. juli 2005, fremhæves det på ny, at det er nødvendigt snarest muligt at vedtage foranstaltninger vedrørende lagring af trafikdata, der hidrører fra elektronisk kommunikation.

(10) I erklæringen, der blev vedtaget på det ekstraordinære uformelle møde i Rådet den 13. juli 2005, fremhæves det på ny, at det er nødvendigt snarest muligt at vedtage fælles foranstaltninger vedrørende lagring af trafikdata, der hidrører fra elektronisk kommunikation.

Ændringsforslag 9

Betragtning 10 a (ny)

 

(10a) Den gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF, skal udføre de opgaver, der er anført i ovennævnte direktivs artikel 30, hvilket også indebærer beskyttelse af grundlæggende rettigheder og friheder og af legitime interesser i den sektor, der er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 10

Betragtning 11

(11) Det er i undersøgelser blevet påvist, og medlemsstaterne har praktisk erfaring for, at trafikdata har stor betydning i forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet, og det er derfor nødvendigt at sikre, at data, som behandles af udbydere af elektronisk kommunikation, når de tilbyder offentlige elektroniske kommunikationstjenester eller offentlige kommunikationsnet, lagres i en vis periode.

(11) Den praktiske erfaring i nogle medlemsstater har vist, at trafikdata kan have stor betydning i efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet. Det er derfor nødvendigt at sikre, at data, som behandles af offentlige udbydere af elektronisk kommunikation, når de tilbyder offentlige elektroniske kommunikationstjenester eller offentlige kommunikationsnet, lagres i en harmoniseret periode.

Ændringsforslag 11

Betragtning 11 a (ny)

 

(11a) Enhver liste over typer af data, som skal opbevares, bør afspejle en balance mellem fordelene for efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger og det medfølgende indgreb i privatlivets fred.

Ændringsforslag 12

Betragtning 14

(14) Elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Kommissionen vil oprette en arbejdsgruppe, der skal bistå med rådgivning, og som skal bestå af repræsentanter for de retshåndhævende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren og databeskyttelsesmyndighederne.

(14) Elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Kommissionen vil regelmæssigt undersøge, om disse bestemmelser er strengt nødvendige, og vurdere, hvilke typer af data der er behov for. En arbejdsgruppe, der skal bistå med rådgivning, og som skal bestå af repræsentanter for Europa-Parlamentet, de retshåndhævende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren, forbrugerbeskyttelsesorganisationer og europæiske og nationale databeskyttelsesmyndighederne, kan bistå Kommissionen.

 

Ændringsforslag 13

Betragtning 17

(17) Der bør vedtages de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2).

udgår

Ændringsforslag 14

Betragtning 18

(18) Målene for denne foranstaltning, nemlig at harmonisere udbydernes pligt til at lagre visse data og sikre, at disse data gøres tilgængelige i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(18) Målene for denne foranstaltning, nemlig at harmonisere udbydernes pligt til at lagre visse data og sikre, at disse data gøres tilgængelige i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, er det uklart, om dette direktiv ikke går ud over, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt for at nå disse mål, som det også understreges af den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.

Ændringsforslag 15

Betragtning 18 a (ny)

 

(18a) Da sikkerheden i forbindelse med data, som opbevares i henhold til dette direktiv, er af afgørende betydning for sikringen af forbrugerrettighederne, skal medlemsstaterne sørge for, at der anvendes de højeste standarder for sikkerhed ved lagring af data, navnlig beskyttelse af data mod ændringer og uautoriseret adgang samt trusler fra internettet og trusler, som ikke kommer fra internettet.

Ændringsforslag 16

Betragtning 18 a (ny)

-

(18a) Datasikkerheden på grundlag af dette direktiv skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om databeskyttelse i direktiv 2002/58/EF.

Ændringsforslag 17

Betragtning 19

(19) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Dette direktiv tilstræber sammen med direktiv 2002/58/EF navnlig at sikre, at de grundlæggende rettigheder respekteres i fuldt omfang, herunder at privatlivets fred og borgernes ret til kommunikation respekteres, samt at der sørges for beskyttelse af personoplysninger (artikel 7 og 8 i charteret),

(19) I dette direktiv kan de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, i højere grad overholdes. Dette direktiv tilstræber sammen med direktiv 2002/58/EF navnlig at sikre, at de grundlæggende rettigheder respekteres i fuldt omfang, herunder at privatlivets fred og borgernes ret til kommunikation respekteres, samt at der sørges for beskyttelse af personoplysninger (artikel 7 og 8 i charteret) samt efterlevelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser 1.

1 Se navnlig dommene afsagt i sagerne Amann mod Schweiz (nr. 27798/95, EMRK 2000-II af 16. februar 2000, hvor lagring af personoplysninger blev anset for at være et indgreb i retten til privatlivets fred,(selv om der ikke var tale om følsomme oplysninger) og Malone mod Det Forenede Kongerige (nr. 8691/79 af 2. august 1984, hvor det samme gjaldt den praksis, der går ud på at "måle" telefonopkald, der involverer anvendelse af et apparat, der automatisk registrerer de numre, der drejes på en telefon, samt tidspunkt for og varighed af det enkelte opkald).

Ændringsforslag 18

BETRAGTNING 19 A (ny)

(19a) Medlemsstaterne bør sikre, at gennemførelsen af dette direktiv finder sted efter høring af de økonomiske aktører, navnlig hvad angår gennemførligheden af og omkostningerne ved lagring. Lagring udgør en praktisk og økonomisk belastning for de økonomiske aktører, og derfor bør medlemsstaterne sikre fuldstændig kompensation for de omkostninger, som implementeringen af dette direktiv giver anledning til på grund af de tilhørende forpligtelser og tilsagn.

Begrundelse

Det er helt centrale opgaver for en moderne stat at bekæmpe kriminalitet og garantere den offentlige sikkerhed. De relevante foranstaltninger må derfor finansieres helt og holdent af det offentlige og ikke gennemføres for erhvervslivets regning. Ellers vil Europas position blive svækket. Følgelig må medlemsstaterne selv afholde samtlige omkostninger (investeringer og driftsudgifter) vedrørende de forpligtelser, der er forbundet med direktivet. Dette gælder også for udarbejdelse af statistikker, som primært bør varetages af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 19

Artikel 1, stk. 1

1. Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om de pligter, der er pålagt udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, for så vidt angår behandling og lagring af visse data med henblik på at sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet.

1. Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om de pligter, der er pålagt udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et kommunikationsnet, for så vidt angår behandling og lagring af visse data, og at sikre, at retten til respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger overholdes fuldt ud i forbindelse med adgang til og brug af disse data med henblik på at sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger som nævnt i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA.

Ændringsforslag 20

Artikel 1, stk. 2

2. Dette direktiv finder anvendelse på trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende både fysiske og juridiske personer og på lignende data, der er nødvendige for at identificere abonnenten eller den registrerede bruger. Direktivet finder ikke anvendelse på indholdet af elektroniske kommunikationer, herunder oplysninger der er indhentet over et elektronisk kommunikationsnet.

2. Dette direktiv finder anvendelse på trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende både fysiske og juridiske personer og på data, der er nødvendige for at identificere abonnenten eller den registrerede bruger. Direktivet finder ikke anvendelse på indholdet af elektroniske kommunikationer, herunder oplysninger der er indhentet over et elektronisk kommunikationsnet.

 

(Denne ændring vedrører hele retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag 21

Artikel 2, stk. 2, litra a og a a (nyt)

a) "data": trafikdata, lokaliseringsdata og lignende data, der er nødvendige for at identificere abonnenten eller brugeren

a) "data": trafikdata, lokaliseringsdata og data, der er nødvendige for at identificere abonnenten eller brugeren

 

aa) "kompetente nationale myndigheder": de retlige myndigheder og nationale myndigheder, der er ansvarlige for at efterforske, afsløre og retsforfølge alvorlige strafbare handlinger

Ændringsforslag 22

Artikel 2, stk. 2, litra b a (nyt)

 

ba) "alvorlige strafbare handlinger": de handlinger, der omhandles i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA1

 

1Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 23

Artikel 2, stk. 2, litra b b (nyt)

 

bb) "mislykket opkaldsforsøg": kommunikation, hvor telefonopkaldet blev forbundet, men ikke besvaret, eller hvor netværksadministrationen har grebet ind.

Ændringsforslag 24

Artikel 3, stk. 1

1. Uanset artikel 5, 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF vedtager medlemsstaterne foranstaltninger til at sikre, at data, som genereres eller behandles af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet på deres område, når de leverer kommunikationstjenester, lagres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv.

1. Uanset artikel 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF vedtager medlemsstaterne foranstaltninger til i tilfælde af faktisk gennemført kommunikation at sikre, at udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, som tilvejebringer den pågældende tjeneste, lagrer og tilrådighedstiller data, som af den udbyder, der har leveret den pågældende anvendte elektroniske kommunikationstjeneste, genereres og behandles i forbindelse med levering af kommunikationstjenester i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv.

Ændringsforslag 25

Artikel 3, stk. 2

2. Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv, kun udleveres til de kompetente nationale myndigheder i særlige sager og i overensstemmelse med national lovgivning med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet.

2. Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv, kun udleveres til de kompetente nationale myndigheder efter godkendelse fra de retlige myndigheder og andre efter national lovgivning kompetente myndigheder i særlige sager og i overensstemmelse med nærværende direktivs bestemmelser med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af de i artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA nævnte alvorlige strafbare handlinger.

 

Dette direktiv er i overensstemmelse med principperne i Rådets rammeafgørelse om databeskyttelse.

Ændringsforslag 26

Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

 

2a. I denne forbindelse bør en opdateret liste over de udpegede kompetente retshåndhævende myndigheder være offentlig tilgængelig.

Ændringsforslag 27

Artikel 3 a (ny)

 

Artikel 3a

Adgang til lagrede data

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet kun giver adgang til data lagret i henhold til dette direktiv på nedenstående minimumsbetingelser, og etablerer retsmidler i tråd med bestemmelserne i kapitel III i direktiv 95/46/EF:

 

a) kompetente nationale myndigheder, som er behørigt autoriserede af en retlig myndighed eller en anden kompetent uafhængig national myndighed, gives adgang til data udelukkende med henblik på anvendelse af disse til bestemte, eksplicitte og legitime formål som fastsat i dette direktiv, idet hver enkelt sag behandles særskilt, og idet forretningshemmeligheden overholdes i overensstemmelse med national ret

 

b) dataene må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål; enhver viderebehandling af lagrede data foretaget af kompetente nationale myndigheder i forbindelse med beslægtede procedurer bør begrænses på grundlag af strenge beskyttelsesforanstaltninger

 

c) andre statslige organer eller private virksomheder forbydes adgang til dataene

 

d) proceduren for adgang til lagrede data og for opbevaring af udleverede data skal fastlægges af medlemsstaterne i deres nationale lovgivning; udbydere må ikke behandle data oplagret i henhold til dette direktiv til egne formål

 

e) de data, der anmodes om adgang til, skal være nødvendige, relevante og stå i forhold til de formål, hvortil de skal anvendes; dataene skal behandles på forsvarlig og lovlig vis, idet adgang under alle omstændigheder begrænses til data, der er nødvendige i relation til en bestemt undersøgelse, og ikke indbefatter omfattende data-mining af rejse- og kommunikationsmønstre hos personer, som de kompetente nationale myndigheder ikke har under mistanke

 

f) adgang til lagrede data skal registreres i et databehandlingsregister, der gør det muligt at identificere den, der har anmodet om adgang, de dataansvarlige, det personale, der har adgang til og kan behandle dataene, den pågældende retlige myndighed samt de data, der er konsulteret, og det formål, hvortil de er blevet konsulteret

 

g) dataene skal være i en form, der kun gør det muligt at identificere de registrerede, så længe dette er nødvendigt med henblik på opfyldelsen af formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen af dataene

 

(h) dataintegriteten og datafortroligheden skal beskyttes, idet bl.a forretningshemmeligheden skal overholdes; al informationssøgning skal registreres, og registreringerne skal stilles til rådighed for de nationale databeskyttelsesmyndigheder

 

i) data, hvortil der gives adgang, skal være korrekte, og der skal være truffet alle fornødne foranstaltninger til sikring af, at personoplysninger, der er ukorrekte set i forhold til de formål, hvortil de indsamledes eller viderebehandles, slettes eller rettes

 

j) dataene skal slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil der anmodedes om adgang til dem

 

k) de kompetente nationale myndigheder må kun sende dataene til tredjelande i kraft af en international aftale indgået på grundlag af artikel 300 i traktaten, og kun hvis Europa-Parlamentet har givet samstemmende udtalelse til denne aftale (artikel 300, stk. 3, afsnit 2, i traktaten).

Ændringsforslag 28

Artikel 3 b (ny)

 

Artikel 3b

Databeskyttelse og datasikkerhed

 

Medlemsstaterne sikrer, at data lagret i henhold til dette direktiv som minimum er omfattet af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 17 i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, bestemmelserne i artikel 4 og 5 i direktiv 2002/58/EF og følgende principper for datasikkerhed:

 

a) dataene skal være omfattet af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på beskyttelse af dem mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller tab, ændringer, uautoriseret eller ulovlig afsløring eller adgang og alle andre ulovlige behandlingsformer

 

b) dataene skal være omfattet af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at kun autoriserede personer, hvis adfærd overvåges af en kompetent retlig eller administrativ myndighed, kan afsløre og have adgang til data

 

c) udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller kommunikationsnet samt medlemsstatsmyndigheder, der konsulterer dataene, skal registrere al adgang og træffe passende sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af uautoriseret eller anden upassende eller ulovlig lagring, adgang, behandling, afsløring eller anvendelse, bl.a. ved hjælp af fuldt opdaterede tekniske systemer til beskyttelse af dataintegriteten og ved kun at give særligt bemyndiget personale adgang til dataene

 

d) udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller kommunikationsnet skal oprette et særskilt system til lagring af data, der vedrører den offentlige ro og orden; dataene i dette særskilte system kan ikke under nogen omstændigheder anvendes til forretningsformål eller andre formål, der ikke er omfattet af en udtrykkelig tilladelse i henhold dette direktiv

 

e) de kompetente nationale myndigheder sender dataene til tredjelande i kraft af en international aftale indgået på grundlag af artikel 300 i traktaten, og kun hvis Europa-Parlamentet har givet samstemmende udtalelse til denne aftale (artikel 300, stk. 3, afsnit 2, i traktaten)

 

f) alle data destrueres efter lagringsperiodens ophør, undtagen data, som der er givet adgang til, og som er bevaret

 

g) databeskyttelsesmyndigheden eller en anden kompetent uafhængig myndighed i hver enkelt medlemsstat som forordnet ved national lov skal udpeges til at føre tilsyn med den lovformelige gennemførelse af dette direktiv.

Ændringsforslag 29

Artikel 4, stk. 1

Kategorier af data, der skal lagres

Kategorier og typer af data, der skal lagres

Medlemsstaterne sikrer, at følgende kategorier af data lagres i medfør af nærværende direktiv:

1. Medlemsstaterne sikrer, at følgende kategorier af data lagres i medfør af nærværende direktiv:

(a) data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden

(a) data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden

(b) data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationsmodtageren

(b) data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationsmodtageren

(c) data der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation

(c) data der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation

(d) data der er nødvendige for at identificere kommunikationstypen

(d) data der er nødvendige for at identificere kommunikationstypen

(e) data der er nødvendige for at identificere kommunikationsapparatet eller det, der svarer til et kommunikationsapparat

(e) data der er nødvendige for at identificere kommunikationsapparatet eller det, der svarer til et kommunikationsapparat

(f) data der er nødvendige for at identificere stedet, hvor det mobile kommunikationsudstyr befinder/befandt sig.

(f) data der er nødvendige for at identificere stedet, hvor det mobile kommunikationsudstyr befinder/befandt sig.

De typer data, der må lagres i henhold til ovennævnte datakategorier, er nærmere beskrevet i bilaget.

Data, der afslører indholdet af kommunikationen, må ikke lagres.

Ændringsforslag 30

Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

 

Typer af data, der skal lagres

 

1. Fastnettelefon

 

a) Data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden:

 

a) den kaldendes telefonnummer

 

b) navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger.

 

b) Data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationsmodtageren:

 

a) det/de kaldte telefonnummer eller telefonnumre

 

b) navn og adresse på abonnenten/abonnenterne eller den/de registrerede bruger(e).

 

c) Data der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation:

 

a) dato og tidspunkt for kommunikationens påbegyndelse og afslutning.

 

d) Data der er nødvendige for at identificere kommunikationstypen:

 

a) den anvendte telefonitjeneste, f.eks. taletelefoni, telefonmøde, telefax og meddelelsestjeneste.

 

2. Mobiltelefon:

 

a) Data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden:

 

a) den kaldendes telefonnummer

 

b) navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger.

 

b) Data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationsmodtageren:

 

a) det/de kaldte telefonnummer eller telefonnumre

 

b) navn og adresse på abonnenten/abonnenterne eller den/de registrerede bruger(e).

 

c) Data der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation:

 

a) dato og tidspunkt for kommunikationens påbegyndelse og afslutning.

 

d) Data der er nødvendige for at identificere kommunikationstypen:

 

a) den anvendte telefonitjeneste, f.eks. taletelefoni, telefonmøde, SMS (short message service), EMS (enhanced media service) eller MMS (multi-media service).

 

e) Data der er nødvendige for at identificere kommunikationsapparatet eller det, der svarer til et kommunikationsapparat:

 

a) den kaldendes og den opkaldtes internationale mobiltelefonabonnentkode (IMSI - international mobile subscriber identity).

b) I tilfælde af forudbetalte anonyme kort/tjenester, dato og tidspunkt for den første aktivering af kortet og den kode (apparatets identifikation), hvorfra aktiveringen blev foretaget.

 

f) Data der er nødvendige for at identificere stedet, hvor det mobile kommunikationsudstyr befinder/befandt sig:

 

a) lokaliseringskoden (apparatets identifikation) for kommunikationens påbegyndelse

 

3. Internettet:

 

a) Data, der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden:

 

a) den internetprotokoladresse (IP-adresse) - uanset om den er dynamisk eller statisk - der tildeles kommunikationen af udbyderen af internetadgangen

 

b) tilslutningskode eller telefonnummer på alle kommunikationer, der føres over det offentlige telefonnet

 

(c) navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger, som fik tildelt IP-adressen eller tilslutningskoden på tidspunktet for kommunikationen.

 

b) Data, der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation:

 

a) dato og tidspunkt for login og logoff for internetsessionen baseret på en bestemt tidszone

 

c) Data der er nødvendige for at identificere kommunikationsapparatet eller det, der svarer til et kommunikationsapparat:

 

a) den kaldendes telefonnummer ved opkaldsadgang

 

b) den digitale abonnentledning (DSL) eller en anden afsenderkode for kommunikationens ophavsmand.

Ændringsforslag 31

Artikel 4, stk. 2

De typer data, der må lagres i henhold til ovennævnte datakategorier, er nærmere beskrevet i bilaget.

Det er op til medlemsstaterne at anmode udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet om at lagre data vedrørende mislykkede opkaldsforsøg i disse datakategorier i overensstemmelse med deres nationale love.

 

Data, som afslører indholdet af en kommunikation, må ikke medtages.

Ændringsforslag 32

Artikel 5

Artikel 5

udgår

Fornyet gennemgang af bilaget

 

Bilaget tages regelmæssigt og i nødvendigt omfang op til fornyet gennemgang i overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2.

 

Ændringsforslag 33

Artikel 6

Artikel 6

Udvalg

udgår

1. Kommissionen bistås af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med Kommissionens repræsentant som formand.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dog dennes artikel 8.

 

3. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

 

Ændringsforslag 34

Artikel 7

Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 4 omhandlede kategorier af data lagres i en periode på et år fra datoen for kommunikationen, dog ikke data, der hidrører fra elektroniske kommunikationer, der helt eller hovedsageligt finder sted ved hjælp af internetprotokollen. Sidstnævnte data lagres i en periode på seks måneder.

Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 4 omhandlede kategorier af data lagres i en periode på 6-12 måneder fra datoen for kommunikationen, hvorefter dataene slettes.

 

De kompetente retshåndhævende myndigheder sikrer, at overførte data automatisk slettes efter afslutningen af den efterforskning, som de blev udleveret til.

Ændringsforslag 35

Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionen orienterer Europa-Parlamentet om medlemsstaternes meddelelser i henhold til traktatens artikel 95, stk. 4.

Ændringsforslag 36

Artikel 8

Medlemsstaterne sørger for, at dataene lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv på en sådan måde, at de lagrede data og alle andre nødvendige oplysninger vedrørende disse data kan fremsendes uden unødig forsinkelse til de kompetente myndigheder på disses anmodning.

Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 4 omhandlede data lagres af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet i overensstemmelse med nærværende direktiv på en sådan måde, at de lagrede data og alle andre nødvendige oplysninger vedrørende disse data kan fremsendes uden unødig forsinkelse til de pågældende medlemsstaters kompetente nationale myndigheder på disses anmodning.

 

Dataene behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17 i direktiv 95/46/EF og artikel 4 i direktiv 2002/58/EF.

Ændringsforslag 37

Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

 

Medlemsstaterne sørger for, at de på deres område etablerede berørte udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet opretter et kontaktorgan, der skal have til opgave at tage sig af anmodninger om adgang til data.

Ændringsforslag 38

Artikel 8 a (ny)

 

Artikel 8a

Sanktioner

 

1. . Medlemsstaterne fastsætter effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner (herunder strafferetlige og administrative sanktioner) for overtrædelser af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at personer, som retsforfølges med henblik på at pålægge dem sanktioner, sikres effektive forsvars- og appelrettigheder.

Ændringsforslag 39

Artikel 9

Medlemsstaterne sørger for, at der årligt tilsendes Europa-Kommissionen statistikker om lagring af data, der er behandlet i forbindelse med levering af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Statistikkerne skal indeholde oplysninger om

Medlemsstaterne sørger for, at der årligt tilsendes Europa-Kommissionen statistikker om lagring af data, der er behandlet i forbindelse med levering af elektroniske kommunikationstjenester. Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed kan yde bistand til medlemsstater i forbindelse med indsamlingen af disse statistikker. Statistikkerne, som skal udarbejdes af de kompetente nationale myndigheder, skal indeholde oplysninger om

- de tilfælde, hvor der er sendt data til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med gældende national ret,

- de tilfælde, hvor der er sendt data til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med gældende national ret,

- tidsrummet mellem den dato, hvor dataene blev lagret, og den dato, hvor den kompetente myndighed anmodede om udlevering af dataene og

- tidsrummet mellem den dato, hvor dataene blev lagret, og den dato, hvor den kompetente myndighed anmodede om udlevering af dataene,

- de tilfælde, hvor anmodninger om data ikke kunne efterkommes.

- i hvor mange tilfælde de data, der er anmodet om, ikke direkte har ført til, at de pågældende efterforskninger er kronedes med held,

 

- i hvor mange tilfælde der er anmodet om data, som de pågældende virksomheder ikke har været i besiddelse af,

 

- de tilfælde, hvor der var mistanke om eller faktisk forekom brud på sikkerheden.

 

Kommissionen forelægger disse statistikker for Europa-Parlamentet hvert år og derefter hvert tredje år.

Statistikkerne må ikke indeholde personoplysninger.

Statistikkerne må ikke indeholde personoplysninger.

Ændringsforslag 40

Artikel 9 a (ny)

 

Artikel 9a

 

1. Hver enkelt medlemsstat fastsætter bestemmelser, hvorefter en eller flere offentlige myndigheder er ansvarlige for overvågningen af gennemførelsen på den pågældende medlemsstats område af de bestemmelser, som medlemsstaterne i overensstemmelse med dette direktiv har vedtaget vedrørende sikkerheden for lagret data.

 

2. Disse myndigheder handler i fuld uafhængighed i forbindelse med udførelsen af de i stk. 1 omhandlede opgaver.

Ændringsforslag 41

Artikel 10

Medlemsstaterne sørger for, at udbyderne af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet modtager godtgørelse for de ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de betingelser, de pålægges som følge af nærværende direktiv.

Medlemsstaterne sørger for, at udbyderne af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet modtager godtgørelse for de ekstra investerings- og driftsudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de betingelser, de pålægges som følge af nærværende direktiv, herunder ekstraudgifter i forbindelse med ddatabeskyttelse og fremtidige ændringer af direktivet. Godtgørelsen bør dække de udgifter, der bevisligt er forbundet med at stille lagrede data til rådighed for de kompetente nationale myndigheder.

Ændringsforslag 42

ARTIKEL 11
Artikel 15, stk. 1 a (direktiv 2002/58/EF)

"1a. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på de forpligtelser vedrørende lagring af data med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet, der er omhandlet i direktiv 2005/../EF*.

"1a.     Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på de forpligtelser vedrørende lagring af data med henblik på efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet, der er omhandlet i gennemførelsen af direktiv 2005/../EF*.

Medlemsstaterne undlader at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger i de sektorer, der er omfattet af nærværende direktiv.

Ændringsforslag 43

Artikel 12, stk. 1

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet senest tre år fra datoen i artikel 13, stk. 1, en evaluering af nærværende direktivs anvendelse og dets virkning på de økonomiske aktører og forbrugerne, under hensyntagen til de statistikker, der er tilsendt Kommissionen i medfør af artikel 9, med henblik på at fastslå, om det er nødvendigt at ændre nærværende direktivs bestemmelser, særlig for så vidt angår den lagringsperiode, der er fastsat i artikel 7.

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet senest to år fra datoen i artikel 13, stk. 1, en evaluering af nødvendigheden og effektiviteten af direktivets bestemmelser og af indvirkningen de registreredes grundlæggende rettigheder. Evalueringen skal også omfatte foranstaltningernes virkning på de økonomiske aktører og forbrugerne, under hensyntagen til de statistikker, der er tilsendt Kommissionen i medfør af artikel 9.

 

Evalueringsresultaterne gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 44

Artikel 12, stk. 2

2. Med dette for øje gennemgår Kommissionen alle bemærkninger, der meddeles den af medlemsstaterne eller af den gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

2. Med dette for øje gennemgår Kommissionen alle bemærkninger, der meddeles den af medlemsstaterne eller af den gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF, eller af den europæiske databeskyttelsesmyndighed.

Ændringsforslag 45

Artikel 14 a (ny)

 

Artikel 14a

Revision

 

Senest to år efter den i artikel 13, stk. 1, nævnte dato revideres dette direktiv efter proceduren i traktatens artikel 251. Navnlig gøres de lagrede datatyper og lagringsperioderne til genstand for en evaluering med henblik på at bestemme deres relevans for bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet i lyset af de statistikker, der er opstillet i overensstemmelse med artikel 9. Der foretages revision hvert tredje år.

Ændringsforslag 46

BILAG

Typer af data, der skal lagres i henhold til kategorierne i artikel 4 i nærværende direktiv:

udgår

a) Data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden:

 

(1) Fastnettelefon:

 

(a) Den kaldendes telefonnummer

 

(b) Navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger;

 

(2) Mobiltelefon:

 

(a) Den kaldendes telefonnummer;

 

(b) Navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger;

 

(3) Internetadgang, e-mail over internet og internettelefoni:

 

(a) Den internetprotokoladresse (IP-adresse) - uanset om den er dynamisk eller statisk - der tildeles kommunikationen af udbyderen af internetadgangen;

 

(b) Identifikation på brugeren af kommunikationskilden;

 

(c) Tilslutningskode eller telefonnummer på alle kommunikationer, der føres over det offentlige telefonnet;

 

(d) Navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger, som fik tildelt IP-adressen, tilslutningskoden eller brugeridentifikationen på tidspunktet for kommunikationen.

 

b) Data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationsmodtageren:

 

(1) Fastnettelefon:

 

(a) Det/de kaldte telefonnummer eller telefonnumre;

 

(b) Navn og adresse på abonnenten/abonnenterne eller den/de registrerede bruger(e);

 

(2) Mobiltelefon:

 

(a) Det/de kaldte telefonnummer eller telefonnumre;

 

(b) Navn og adresse på abonnenten/abonnenterne eller den/de registrerede bruger(e);

 

(3) Internetadgang, e-mail over internet og internettelefoni:

 

(a) Tilslutningskoden eller brugeridentifikationen på den/de tilsigtede modtager(e) af en kommunikation;

 

(b) Navn og adresse på abonnenten/abonnenterne eller den/de registrerede bruger(e), der er den/de tilsigtede modtager(e) af en kommunikation.

 

c) Data der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation:

 

(1) Fastnettelefon og mobiltelefon:

 

(a) Dato og tidspunkt for kommunikationens påbegyndelse og afslutning.

 

(2) Internetadgang, e-mail over internet og internettelefoni:

 

(a) Dato og tidspunkt for login og logoff for internetsessionen baseret på en bestemt tidszone.

 

d) Data der er nødvendige for at identificere kommunikationstypen:

 

(1) Fastnettelefon:

 

(a) Den anvendte telefonitjeneste, f.eks. taletelefoni, telefonmøde, telefax og meddelelsestjeneste.

 

(2) Mobiltelefon:

 

(a) Den anvendte telefonitjeneste, f.eks. taletelefoni, telefonmøde, SMS (short message service), EMS (enhanced media service) eller MMS (multi-media service)

 

e) Data der er nødvendige for at identificere kommunikationsapparatet eller det, der svarer til et kommunikationsapparat:

 

(1) Mobiltelefon:

 

(a) Den kaldendes og den opkaldtes internationale mobiltelefonabonnentkode (IMSI - international mobile subscriber identity);

 

(b) Den kaldendes og den opkaldtes internationale mobiltelefonudstyrskode (IMEI - international mobile equipment identity).

 

(2) Internetadgang, e-mail over internet og internettelefoni:

 

(a) Den kaldendes telefonnummer ved opkaldsadgang;

 

(b) Den digitale abonnentledning (DSL) eller en anden afsenderkode for kommunikationens ophavsmand;

 

(c) MAC-adressen (media access control) eller en anden maskinkode for kommunikationens ophavsmand.

 

f) Data der er nødvendige for at identificere stedet, hvor det mobile kommunikationsudstyr befinder/befandt sig:

 

(1) Lokaliseringskoden (apparatets identifikation) for kommunikationens påbegyndelse og afslutning;

 

(2) Data-mapping mellem apparaternes identifikation og deres geografiske position ved kommunikationens påbegyndelse og afslutning.

 

(1)

EUT C ... af ..., s. ....

(2)

              EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BEGRUNDELSE

1. Baggrund

På Rådets (retlige og indre anliggender) møde den 29. - 30. april 2004 fremsatte Frankrig, Det Forenede Kongerige, Irland og Sverige et fælles forslag(1) til rammeafgørelse om lagring af kommunikationsdata. Baggrunden for initiativet var den erklæring om bekæmpelse af terrorisme(2), som Det Europæiske Råd vedtog den 25. marts 2004, og hvori Rådet blev pålagt at behandle forslag til opstilling af regler for tjenesteudbyderes lagring af kommunikationsdata.

Formålet med forslaget er at harmonisere de retshåndhævende myndigheders samarbejde i straffesager, idet medlemsstaternes retsbestemmelser om opbevaring af data, der behandles og oplagres af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, tilnærmes med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger, herunder terrorisme.

Europa-Parlamentet forkastede enstemmigt dette rådsforslag til en rammeafgørelse om lagring af data under mødeperioderne i juni og september 2005. Efter Europa-Parlamentets opfattelse havde Rådet valgt det forkerte retsgrundlag. Rådet anvendte som udgangspunkt, at det i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union alene havde den lovgivende myndighed, og henviste til artikel 31 stk. 1, sammenholdt med artikel 34, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union. Parlamentet er i lighed med Rådets og Kommissionens juridiske tjenester af den opfattelse, at EF-traktatens artikel 95 er det korrekte retsgrundlag. Herefter er Parlamentet i fuldt omfang inddraget i lovgivningsprocessen og medlovgiver.

Den 21. september 2005 fremsatte Kommissionen sit eget forslag til direktiv om lagring af data i henhold til EF-traktatens artikel 95 og skabte dermed grundlaget for forhandlinger med Rådet. Drøftelserne mellem Rådet og Parlamentet er derefter blevet intensiveret, selv om Rådet fortsat har til hensigt at gennemtvinge sin rammeafgørelse.

Ud over det formelle kompetencespørgsmål havde Europa-Parlamentet givet udtryk for store betænkeligheder ved indholdet af rammeafgørelsen om oplagring af data. I Kommissionens forslag til direktiv er der delvis taget hensyn til disse betænkeligheder.

Den 24. november afgav Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender sin udtalelse om det foreliggende forslag til direktiv.

2. Udgangspunktet efter forelæggelsen af Kommissionens forslag

a. indholdsmæssigt

Anvendelsesområde

Trafikdata fra fastnet- og mobiltelefoni, internet, e-mail og IP-telefoni - herunder lokaliseringsdata og mislykkede opkaldsforsøg

Formålet med lagringen

Forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet

Myndigheder, som skal have adgang til oplysningerne

Kompetente myndigheder, som udpeges af medlemsstaterne

Adgang til oplysninger

Indgår ikke

Lagringsperioder

12 måneder for telefoni, 6 måneder for internet

Omkostninger

Godtgørelse af påviste ekstraomkostninger som følge af direktivet

Fleksibilitet, jf. artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002/58

Fleksibilitet: åbner mulighed for lagring af data til andre formål - men harmoniserede datasæt til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet

Bestemmelser om databeskyttelse

Ikke nødvendigt - omfattet af de eksisterende direktiver (95/46 og 2002/58)

Strafferetlige sanktioner

Indgår ikke, omfattet af rammedirektivet om angreb på informationssystemer og direktiverne om databeskyttelse

Komitologiprocedure for at opdatere fortegnelsen over data

Indgår

Revisionsbestemmelse

Tre år

Data, som skal lagres (bilag)

 

Kommissionens direktivforslag om oplagring af data indeholder følgende bestemmelser:

b. formelt

Kommissionens forslag om lagring af data blev forelagt Parlamentet den 21. september. Udvalget havde således kun haft adgang til forslaget i to måneder, da afstemningen fandt sted. Det britiske rådsformandskab har givet udtryk for, at det var interesseret i, at der inden udgangen af 2005 skulle vedtages et kompromisforslag under førstebehandlingen. Formandskonferencen bekræftede, at Parlamentet også var interesseret i at nå frem til et kompromis inden årets udgang. Parlamentet indledte straks sit arbejde for at formulere en fælles holdning og dermed yde sit bidrag til, at der kunne skabes et kompromis. Den sidste mulighed for at vedtage et kompromis under førstebehandlingen er mødeperioden fra den 12. til den 15. december. På grund af oversættelsesfrister og andre forhold har denne stærkt fremskyndede lovgivningsprocedure indebåret, at der ikke har været tilstrækkelig tid til drøftelser, og at der undertiden ikke har været adgang til oversættelser. Der mangler ligeledes en vurdering af de teknologiske følger eller en undersøgelse af virkningerne for det indre marked. I lyset af foranstaltningerne og planerne om en bedre lovgivning i EU må man håbe, at den fremgangsmåde, der er anvendt i forbindelse med drøftelserne om lagring af data, ikke bliver reglen.

For at kunne stemme om et forslag i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 24. november og finde en løsning på de mange kontroversielle indholdsmæssige spørgsmål har en arbejdsgruppe om lagring af data afholdt møder med jævne mellemrum. Ordføreren, skyggeordførerne, ordførerne for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Industri, Forskning og Energi, udvalgets formandskab og sekretariat, koordinatorerne og medarbejderne har udarbejdet kompromisændringsforslag inden for denne arbejdsgruppe i løbet af syv uger. I dette tidsrum er der afholdt regelmæssige møder med Rådet og Kommissionen for at drøfte situationen i de forskellige institutioner.

3. Afstemning i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Den 24. november fastlagde Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender sin holdning til Kommissionens forslag til direktiv med et klart ¾ flertal. Forud for afstemningen blev medlemmerne af PPE-ED, PSE og ALDE enige om 21 kompromisændringsforslag, som kunne erstatte en stor del af de 250 fremsatte ændringsforslag.

LIBE's holdning baseret på kompromisændringsforslag (udvalgsafstemning, førstebehandling)

Anvendelsesområde

Trafikdata for fastnet- og mobiltelefoni - lokaliseringsdata (ved et opkalds begyndelse)

 

(Komp. AM 9: opt-in-ordning for medlemsstaterne for mislykkede opkaldsforsøg

 

Respekt for privatlivets fred/beskyttelse af personlige data ved adgang til/brug af data

(Komp. AM 1)

Formålet med lagringen

Efterforskning, afsløring og retsforfølgning af specifikke former for alvorlige strafbare handlinger; for at fastlægge disse strafbare handlingen anvendes den same liste som til den europæiske arrestordre.

 

"forebyggelse" udgår, fordi det er et vagt begreb og gør de lagrede data mere sårbare over for misbrug

(Komp. AM 1)

Adgangsberettigede myndigheder

Adgang for retlige myndigheder og myndigheder, der er ansvarlige for at efterforske, afsløre og retsforfølge alvorlige strafbare handlinger (i henhold til listen for den europæiske arrestordre).

 

Under alle omstændigheder skal nationale myndigheder godkendes af de retlige myndigheder.

(Komp. AM 2, 4)

Adgang til data

Udvalget har indført en bestemmelse om betingelser for adgang til data:

- kun til specifikke formål som fastsat i direktivet og med særskilt behandling af hver enkelt sag

- dataene skal være nødvendige og stå i forhold til det formål, de skal bruges til

- data slettes, når de ikke længere er nødvendige / når de er unøjagtige

- det forbydes udbyderne at bruge dataene

- al adgang til lagrede data registreres

- dataintegriteten og datafortroligheden sikres

- data kan kun overføres til tredjelande i kraft af en international aftale på grundlag af artikel 300, stk. 3, afsnit 2, i traktaten

(Komp. AM 5)

Lagringsperioder

6 -12 måneder for alt. Efter en sådan periode skal alle data slettes.

(Komp. AM 12)

Udgifter

Medlemsstaterne sikre godtgørelse af beviselige ekstraudgifter for telefommunikationsindustrien (herunder "investerings- og driftsudgifter", også udgifter som følge af yderligere ændringer af direktivet).

*Hos Rådet er der tendens til at udelukke godtgørelse fra direktivet.

(Komp. AM 18)

Fleksibilitet, jf. artikel 15, stk. 1, i direktiv 2002 (58)

Medlemsstaterne undlader at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger i de sektorer, der er omfattet af direktivet. (AM 224)

Databeskyttelsesbestemmelser

Yderligere bestemmelser om datasikkerhed foreslået i overensstemmelse med eksisterende direktiver (se detaljeret fortegnelse i kompromisændringsforslaget)

(Komp. AM 6)

Strafferetlige sanktioner

Effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv

(Komp. AM 15)

Komitologiprocedure til opdatering af datafortegnelse

Indgår ikke

Revisionsbestemmelse

Revision 2 år efter direktivets gennemførelse og periodisk revision hvert tredje år.

(Komp. AM 21)

Data, der skal lagres (Bilag)

Udvalget har stemt for at indarbejde bilaget i hovedteksten

 

Indbefatter forudbetalte anonyme kort/tjenester, dato og tidspunkt for første aktivering af kortet og den kode (apparatets identifikation), hvorfra aktiveringen blev foretaget

 

 

-"typer" af data, der skal lagres:

 

FASTNETTELEFON:

- Navn/adresse på den person, der foretager opkaldet + telefonnummer

- Navn/adresse på de(n) person(er), der modtager opkaldet + telefonnummer

- Dato og tidspunkt for opkaldets påbegyndelse og afslutning

 

MOBILTELEFON:

- Navn/adresse på den person, der foretager opkaldet + telefonnummer

- Navn/adresse på de(n) person(er), der modtager opkaldet + telefonnummer

- Dato og tidspunkt for opkaldets påbegyndelse og afslutning

- International mobiltelefonabonnentkode (international mobile subscriber identity (IMSI) = sim-kort

- Lokaliseringskoden (apparatets identifikation) for kommunikationens påbegyndelse

 

INTERNET:

- computerens IP-adresse

- Telefonnummer med opkobling til internettet

- Abonnentens navn/adresse

- Dato / tidspunkt for log-in og log-off

- Det opkaldende ADSL-telefonnummer ved opkaldsadgang og den digitale ADSL-abonnent

(Komp. AM 8)

Disse ændringsforslag, der blev vedtaget med flertal, viser, at Parlamentet på tværs af grupperne udmærket var i stand til at blive enig om væsentlige punkter vedrørende oplagring af data. Rådet har i hvert fald på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke opnået noget tilsvarende, og derfor må udviklingen i Rådet afventes. Ordføreren mener imidlertid ikke, at der er nogen mulighed for væsentlige ændringer af de opnåede kompromisændringsforslag.

4. Tendenser i Rådets hidtidige meningsdannelse

Ifølge afstemningen i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 24. november findes der følgende afvigelser fra tendenserne i Rådets opfattelse:

 

Europa-Parlamentet

Tendens i Rådets forhandlinger

Lagringsperiode

6-12 måneder for alt (telefoni og inter)

6 måneder for internet, 6-24 måneder for telefoni

 

Anvendelsesområde

Anvender den europæiske arrestordres definition af "alvorlig forbrydelse") (register + 3 års fængsel)

Alle forbrydelser er omfattet

 

Godtgørelse af udgifter

Obligatorisk for alle yderligere udgifter, som direktivet forårsager + udgifter i forbindelse med databeskyttelseskrav

En valgfri national ordning

 

Mislykkede opkald

Opt-in, hvor medlemsstaterne kan vælge at forpligte teleselskaberne

Obligatorisk lagring af mislykkede opkald

 

Strafferetlige sanktioner

Strafferetlige sanktioner for datamisbrug

Imod

(1)

Rådsdokument 8958/04 af 28. april 2004

(2)

Rådsdokument 7764/04 af 28. marts 2004


MINDRETALSUDTALELSE (28.11.2005)

jf. artikel 48, stk. 3, i forretningsordenen

af Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann og Kathalijne Maria Buitenweg

Vi forkaster denne betænkning, da den ikke hverken politisk eller retligt ændrer forslaget til direktiv "om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester" i tilstrækkelig grad.

Den af Kommissionen foreslåede retsakt er selv med ændringsforslagene i denne betænkning i modstrid med proportionalitetsprincippet. Desuden er den hverken nødvendig eller effektiv. Den foreslåede lagringsperiode for dataene er alt for lang, og omfanget af de datatyper, der skal lagres, er for vidtrækkende. Definitionen af de kompetente myndigheder, der har adgang til dataene, er upræcis, og det udelukkes ikke, at efterretningstjenester har adgang. Bestemmelserne om kontrolmekanismer for datasikkerheden er utilstrækkelige.

Direktivforslaget udgør et dybt indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder, som vi ikke kan gå ind for. EU's borgere må ikke stilles under generel mistanke. Rådet og Kommissionen har hidtil ikke dokumenteret, at oplagring af enorme mængder af de mest forskelligartede kommunikationsdata rent faktisk giver bedre muligheder for at opklare alvorlige forbrydelser.

I betragtning af at det vil være meget dyrt at indføre disse foranstaltninger, er det bedre at investere disse penge i mere effektive foranstaltninger til bekæmpelse af alvorlige forbrydelser som f.eks. målrettet efterforskning og bedre samarbejde mellem de lovhåndhævende myndigheder.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (23.11.2005)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Rådgivende ordfører: Angelika Niebler

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Den 21. september 2005 offentliggjorde Kommissionen et forslag til direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF. Hermed fremlægger Kommissionen med EF-traktatens artikel 95 som grundlag bevidst et modforslag til det udkast til Rådets rammeafgørelse om opbevaring af data, som Den Franske Republik, Irland, Det Forenede Kongerige og Kongeriget Sverige allerede foreslog i 2004(1).

Denne udvikling er navnlig set med Parlamentets øjne positiv: Kommissionen vælger et retsgrundlag, som hjemler Parlamentet ret til at deltage i beslutningstagningen i dette spørgsmål, der er så vigtigt for borgerne og virksomhederne. Sammenlignet hermed har Parlamentet kun ret til at blive hørt i forbindelse med rammeafgørelsen, som beror på artikel 31, stk. 1, litra c), og artikel 34, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Union.

Indholdsmæssigt er det de samme mål, der arbejdes hen imod i såvel Kommissionens direktivforslag som udkastet til rammeafgørelse. Ved hjælp af begge retsakter skal bekæmpelsen af terrorisme og alvorlige strafbare handlinger forbedres, idet udbydere af offentlige kommunikationsnet efter harmoniserede regler får pligt til at lagre bestemte data.

Disse regler skal gælde trafikdata og lokaliseringsdata som defineret i artikel 2 i direktiv 2002/58/EF, herunder bruger- og abonnentdata. Dermed skal alle oplysninger om sted, tid, varighed og samtalepartner i forbindelse med telefonsamtaler, fax, e-mails, SMS samt internetprotokoller opbevares til lagring. Undtaget herfra er udtrykkelig samtalernes indhold.

Vurdering

I øjeblikket gælder der i Den Europæiske Unions medlemsstater forskellige regler for lagringsperioderne for de enkelte kommunikationsdata. Tilstræbes en effektiv og grænseoverskridende bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet, er dette utvivlsomt en ulempe, da lovovertrædere stadig oftere opererer på tværs af grænserne og i den forbindelse benytter sig af de moderne kommunikationsmidler. Derfor kan det foreslåede direktiv blive et vigtigt redskab for bekæmpelsen af kriminalitet.

Efter ordførerens opfattelse er der imidlertid en række tungtvejende kritikpunkter, som især bør tages op af Industriudvalget med henblik på at tage højde for de særlige karakteristika ved kommunikations- og informationssamfundet.

Som det var tilfældet i forbindelse med den diskuterede rammeafgørelse, nøjes Kommissionen her også med at fremføre det meget trolige argument, at der med de foreslåede foranstaltninger rent faktisk vil ske en forbedring af bekæmpelsen af kriminalitet og terror. At dette argument holder, er imidlertid den grundlæggende forudsætning for, at de betydelige følger og byrder for borgerne og virksomhederne kan betragtes som berettigede. Det viser sig snarere under den praktiske retshåndhævelse, at de data, som myndighederne er interesserede i, normalt ikke er ældre end tre måneder. Svarende hertil bør de lovbestemte lagringsperioder derfor tilpasses de reelle behov.

For telekommunikationsvirksomhederne betyder forslaget, at de pålægges pligt til at lagre en usandsynlig stor mængde data. For at lagre og arkivere en sådan mængde samt stille den til rådighed bliver der brug for dyre systemtilpasninger. Ifølge branchens interne beregninger er det sikkert, at disse tilpasninger alt efter virksomhed vil betyde omkostninger på mindst 100 mio., hvor udgifterne som følge heraf til drift og vedligeholdelse af systemerne ikke er medregnet.

Ud over en nedsættelse af lagringsperioden skal der på den baggrund også skæres ned på det omfang af data, der skal lagres, i forhold til hvad der fremgår af forslagets bilag. Her er der i første række tale om de forgæves opkald, som omfattes af Kommissionens forslag og netop for fastnettets vedkommende ville indebære betydelige meromkostninger, uden at bekæmpelsen af kriminalitet ville blive forbedret. Noget lignende gælder for data vedrørende identificering af apparatet, MAC-adressen eller stedet under hhv. ved afslutningen af en mobiltelefonsamtale.

Ordføreren finder det navnlig meget betænkeligt, at bilaget og dermed de væsentlige bestemmelser, der indeholder regler for omfanget af de data, der skal lagres, ifølge forslagets artikel 5 og 6 vil kunne ændres efter komitologiproceduren. Dermed ville Parlamentet være fuldstændig udelukket fra beslutningstagningen i disse omstridte spørgsmål. De pågældende bestemmelser herom bør derfor udgå.

I forslagets artikel 9 pålægges medlemsstaterne pligt til at fremlægge statistikker i forbindelse med lagring af data, men dette bør ikke føre til yderligere bureaukratiske krav. Imidlertid kunne disse statistikker også anvendes til at vise, i hvor mange tilfælde anmodninger reelt har ført til positive efterforskningsresultater.

Afslutningsvis skal det slås fast, at Parlamentet ikke må lade sig forlede til hurtige konklusioner i dette spørgsmål, der er så omstridt blandt borgerne. Også selv om det er forståeligt, at lovgivningsproceduren ønskes afsluttet hurtigst muligt, skal der lægges vægt på en omhyggelig behandling. Af hensyn til Den Europæiske Unions troværdighed gælder det endvidere om at undgå en situation, hvor der samtidig arbejdes på to indholdmæssigt næsten ens retsakter med samme målsætning. Efter ordførerens mening bør Rådet således fremtidig udelukkende koncentrere sine drøftelser om det direktiv, som Kommissionen har foreslået.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag(2)  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

BETRAGTNING 12

(12) Ved valget af de kategorier af oplysninger, som skal lagres, er der tilstræbt en passende balance mellem de fordele, der opnås i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af de pågældende alvorlige strafbare handlinger, og de derigennem forårsagede krænkelser af privatlivets fred. Den lagringsperiode på et år, der bliver gældende – seks måneder for data genereret ved elektronisk kommunikation, der udelukkende finder sted under anvendelse af internetprotokollen – skaber også en rimelig balance mellem alle berørte interesser.

(12) Ved valget af de kategorier af oplysninger, som skal lagres, er der tilstræbt en passende balance mellem de fordele, der opnås i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af de pågældende alvorlige strafbare handlinger, og de derigennem forårsagede krænkelser af privatlivets fred. Den lagringsperiode på seks måneder, der bliver gældende – tre måneder for data genereret ved elektronisk kommunikation, der udelukkende finder sted under anvendelse af internetprotokollen – skaber også en rimelig balance mellem alle berørte interesser.

Begrundelse

En periode på seks måneder er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, eftersom næsten alle efterforskninger gennemføres på grundlag af data, der er under seks måneder gamle.

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 13

(13) Da lagring af data påfører udbyderne af elektronisk kommunikation betydelige merudgifter, mens samfundet som helhed nyder godt af fordelene ved større offentlig sikkerhed, bør det bestemmes, at medlemsstaterne godtgør udbyderne de ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de forpligtelser, de pålægges som følge af dette direktiv.

(13) Da lagring og tilrådighedsstillelse af data påfører udbyderne af elektronisk kommunikation betydelige merudgifter, mens samfundet som helhed nyder godt af fordelene ved større offentlig sikkerhed, bør det bestemmes, at medlemsstaterne sikrer fuld godtgørelse af alle udbyderne af elektronisk kommunikation for de ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de forpligtelser, de pålægges som følge af dette direktiv.

Begrundelse

Afholdelsen af den merudgift, som denne procedure, der vil højne de europæiske staters sikkerhed, medfører, bør ikke påhvile udbyderne.


Ændringsforslag 3

BETRAGTNING 14

(14) Elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Kommissionen vil oprette en arbejdsgruppe, der skal bistå med rådgivning, og som skal bestå af repræsentanter for de retshåndhævende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren og databeskyttelsesmyndighederne.

(14) Elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Kommissionen vil oprette en arbejdsgruppe, der skal bistå med rådgivning, og som skal bestå af repræsentanter for de retshånd­hæ­vende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren og data­beskyttelses­myndighederne. Kommissionen forpligter sig til at høre Europa-Parlamentet i forbindelse med enhver tilpasning af bestemmelserne i dette direktiv.

Begrundelse

Inddragelse af Europa-Parlamentet i forbindelse med enhver ændring af dette direktiv er påkrævet, da grundlæggende friheder og rettigheder vil kunne blive berørt.


Ændringsforslag 4

BETRAGTNING 16

(16) Det er vigtigt, at medlemsstaterne træffer lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i henhold til dette direktiv, kun udleveres til de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med national lovgivning og under fuld overholdelse af de berørte personers grundlæggende rettigheder. Sådanne foranstaltninger omfatter især passende betingelser, begrænsninger og sikkerhedsbestemmelser, som skal sikre, at udlevering af lagrede data er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder som omhandlet i navnlig den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

(16) Det er vigtigt, at medlemsstaterne træffer lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i henhold til dette direktiv, kun udleveres til de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med national lovgivning -og anvendes af disse - under fuld overholdelse af de berørte personers grundlæggende rettigheder. Sådanne foranstaltninger omfatter især passende betingelser, begrænsninger og sikkerhedsbestemmelser, som skal sikre, at udlevering af lagrede data er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder som omhandlet i navnlig den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Begrundelse

Respekt for grundlæggende friheder og rettigheder indebærer, at kun nationale myndigheder bør kunne gøre brug af disse data.

Ændringsforslag 5

BETRAGTNING 17

(17) Der bør vedtages de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

udgår

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen fastsætter anvendelse af komitologiproceduren, hvor Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter uden at inddrage Parlamentet og berørte virksomheder skal videreudvikle listen over data, der skal lagres. Enhver forøgelse af antallet af datatyper, der skal lagres, er et indgreb af relevans for de grundlæggende rettigheder, som Parlamentet bør kunne tage forbehold over for. Derfor bør den pågældende betragtning udgå.

Ændringsforslag 6

BETRAGTNING 19 A (ny)

19a. Medlemsstaterne bør sikre, at gennemførelsen af dette direktiv finder sted efter høring af de økonomiske aktører, navnlig hvad angår gennemførligheden af og omkostningerne ved lagring. Lagring udgør en praktisk og økonomisk belastning for de økonomiske aktører, og derfor bør medlemsstaterne sikre fuldstændig kompensation for de meromkostninger, som implementeringen af dette direktiv giver anledning til på grund af de tilhørende forpligtelser og tilsagn.

Begrundelse

Det er helt centrale opgaver for en moderne stat at bekæmpe kriminalitet og garantere den offentlige sikkerhed. De relevante foranstaltninger må derfor finansieres helt og holdent af det offentlige og ikke gennemføres for erhvervslivets regning. Ellers vil Europas position blive svækket. Følgelig må medlemsstaterne selv afholde samtlige omkostninger (investeringer og driftsudgifter) vedrørende de forpligtelser, der er forbundet med direktivet. Dette gælder også for udarbejdelse af statistikker, som primært bør varetages af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 7

ARTIKEL 1, STK. 2

2. Dette direktiv finder anvendelse på trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende både fysiske og juridiske personer og på lignende data, der er nødvendige for at identificere abonnenten eller den registrerede bruger. Direktivet finder ikke anvendelse på indholdet af elektroniske kommunikationer, herunder oplysninger der er indhentet over et elektronisk kommunikationsnet.

2. Da dette direktiv giver mulighed for fravigelser, underkastes anvendelsen af det regelmæssig revision under Europa-Parlamentets kontrol. Europa-Parlamentet skal have stillet oplysninger til rådighed, som sætter det i stand til at sikre, at anvendelsen af dette direktiv ikke er i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår behandlingen af personoplysninger og beskyttelsen af privatlivet inden for den elektroniske kommunikationssektor.

 

Dette direktiv finder anvendelse på trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende både fysiske og juridiske personer og på lignende data, der er nødvendige for at identificere abonnenten eller den registrerede bruger. Direktivet finder ikke anvendelse på indholdet af elektroniske kommunikationer, herunder oplysninger der er indhentet over et elektronisk kommunikationsnet.

Begrundelse

Inddragelse af Europa-Parlamentet i forbindelse med enhver ændring af dette direktiv er påkrævet, da grundlæggende friheder og rettigheder eventuelt kan blive berørt.


Ændringsforslag 8

ARTIKEL 3, STK. 1

1. Uanset artikel 5, 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF vedtager medlemsstaterne foranstaltninger til at sikre, at data, som genereres eller behandles af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet på deres område, når de leverer kommunikationstjenester, lagres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv.

1. Uanset artikel 5, 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF vedtager medlemsstaterne foranstaltninger til at sikre, at data i tilfælde af faktisk gennemført kommunikation lagres med det i artikel 1, stk. 1, omhandlede formål i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv, når de genereres eller behandles af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet på deres område, når de leverer kommunikationstjenester.

Begrundelse

Ændringen af stk. 1 præciserer, at der kun kan stilles krav om lagring af data, som genereres eller behandles, når der leveres kommunikationstjenester. Ellers ville tjenester, der ikke genererer visse datatyper (f.eks. forudbetalte teletjenester), ikke længere kunne tilbydes på grund af lagringsforpligtelsen . Hvis det bliver umuligt eller uforholdsmæssigt belastende at levere denne form for tjenesteydelser, vil det være en hæmsko for hele erhvervslivet i Europa, hvilket ikke stemmer overens med Lissabon-målene.


Ændringsforslag 9

ARTIKEL 3, STK. 1 A (nyt)

1a. Medlemsstaterne kan ud fra en vurdering af, hvad der er nødvendigt og proportionalt, fastsætte, at stk. 1 ikke finder anvendelse på udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikations­tjenester eller af et offentligt kommunika­tions­net under hensyntagen til markeds­andele, antallet af deltagere samt størrelsen af det pågældende net i forhold til markedets størrelse.

Begrundelse

Små udbydere kan ikke opfylde den fastsatte vidtrækkende datalagringsforpligtelse, selv ikke hvis omkostningerne dækkes fuldt ud, eftersom de vil være tvunget til ikke blot at ændre deres systemteknik, men også deres forretningsprocedurer og til løbende at behandle forespørgsler fra myndighederne. Disse justeringer vil ikke kunne finansieres og kan resultere i, at små og mellemstore udbydere må dreje nøglen om. En sådan udvikling vil igen have negative konsekvenser for det europæiske marked, hvis innovationspotentiale i høj grad ligger hos de små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 10

ARTIKEL 3, STK. 2

2. Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv, kun udleveres til de kompetente nationale myndigheder i særlige sager og i overensstemmelse med national lovgivning med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet

2. Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv, kun udleveres til og anvendes af de kompetente nationale myndigheder i særlige sager og i overensstemmelse med national lovgivning med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet. De kompetente nationale myndigheder skal kunne begrunde deres anmodning om udlevering, som ikke må skade det kontraktforhold, der knytter leverandøren til kunden, og ikke krænke respekten for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig bestemmelserne om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivet inden for den elektroniske kommunikationssektor.

Begrundelse

Det kontraktforhold, der eksisterer mellem leverandør og kunde, bør ikke berøres af disse datatilbageholdelsesforanstaltninger. De kompetente myndigheder bør være i stand til at godtgøre, at deres anmodning vil gavne forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag 11

ARTIKEL 4, , STK. 1, INDLEDNING

Medlemsstaterne sikrer, at følgende kategorier af data lagres i medfør af nærværende direktiv:

Medlemsstaterne sikrer i tilfælde af faktisk gennemført kommunikation, at følgende kategorier af data lagres med det i artikel 1, stk. 1, omhandlede formål i medfør af nærværende direktiv, forudsat at de genereres eller behandles af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, når de leverer kommunikationstjenester:

Begrundelse

Allerede nu lagrer telekommunikationsvirksomhederne mange af de data, der kræves i direktivforslaget. Det udvidede lagringskrav fører imidlertid til betydelige finansielle udgifter, da eksisterende databanker skal udvides og tilpasses. Derfor bør lagringspligten udelukkende koncentreres om faktisk gennemført kommunikation.

Ændringsforslag 12

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A

a) data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden

a) data, der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationskilden

 

(1) Fastnettelefon:

 

(a) Den kaldendes telefonnummer

 

(b) Navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger

 

(2) Mobiltelefon:

 

(a) Den kaldendes telefonnummer

 

(b) Navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger

 

(3) Internetadgang:

 

(a) Den internetprotokoladresse (IP-adresse) - uanset om den er dynamisk eller statisk - der tildeles kommunikationen af udbyderen af internetadgangen

 

(b) Identifikation på brugeren af kommunikationskilden

 

(c) Navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger, som fik tildelt IP-adressen, tilslutningskoden eller brugeridentifikationen på tidspunktet for kommunikationen.

Begrundelse

Ændringsforslag 13

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA B

b) data der er nødvendige for at spore og identificere kommunikationsmodtageren

b) data, der er nødvendige for at identificere kommunikationsmodtageren

 

(1) Fastnettelefon:

 

(a) Det/de kaldte telefonnummer eller telefonnumre

 

(2) Mobiltelefon:

 

a) Det/de kaldte telefonnummer eller telefonnumre

 

(3) Internetadgang:

 

a) Tilslutningskoden eller brugeridentifikationen på den/de tilsigtede modtager(e) af en kommunikation.

Begrundelse

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) data der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation

c) data, der er nødvendige for at identificere datoen og tidspunktet for og varigheden af en kommunikation:

 

(1) Fastnettelefon og mobiltelefon:

 

(a) Dato og tidspunkt for kommunikationens påbegyndelse og afslutning

 

(2) Internetadgang:

 

a) Dato og tidspunkt for login og logoff for internetsessionen baseret på en bestemt tidszone.

Begrundelse

Ændringsforslag 15

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA D

d) data der er nødvendige for at identificere kommunikationstypen

d) data, der er nødvendige for at identificere kommunikationstypen:

 

(1) Fastnettelefon:

 

a) Den anvendte telefonitjeneste, f.eks. taletelefoni, telefax og meddelelsestjeneste

 

(2) Mobiltelefon:

 

(a) Den anvendte telefonitjeneste, f.eks. taletelefoni, SMS (short message service).

Begrundelse

Ændringsforslag 16

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA E

e) data der er nødvendige for at identificere kommunikationsapparatet eller det, der svarer til et kommunikationsapparat

e) data, der er nødvendige for at identificere kommunikationsapparatet eller det, der svarer til et kommunikationsapparat

 

(1) Mobiltelefon:

 

(a) Den kaldendes internationale mobiltelefonabonnentkode (IMSI - international mobile subscriber identity)

 

(2) Internetadgang:

 

(a) Den kaldendes telefonnummer ved opkaldsadgang

 

(b) Den digitale abonnentledning (DSL) eller en anden afsenderkode for kommunikationens ophavsmand.

Begrundelse

Serienummeret på mobiltelefoner bliver anvendt flere gange af producenterne og kan manipuleres af brugerne.

Udstyrsnummeret på et netkort til en computer kan ikke identificeres entydigt, eftersom også dette nummer kan anvendes flere gange af producenterne og kan manipuleres efterfølgende af brugerne uden større besvær. Lagring af disse to datatyper vil ikke kunne forbedre kriminalitetsbekæmpelsen mærkbart.

Ændringsforslag 17

ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA F

f) data der er nødvendige for at identificere stedet, hvor det mobile kommunikationsudstyr befinder/befandt sig.

f) data, der er nødvendige for at identificere stedet, hvor det mobile kommunikationsudstyr befinder/befandt sig.

 

(1) Lokaliseringskoden (apparatets identifikation) for kommunikationens påbegyndelse.

Begrundelse

Forslaget om også ved afslutningen på en samtale at lagre lokaliseringskoden betyder mærkbare meromkostninger. Hidtil har man i enkelte medlemsstater kun lagret lokaliseringen ved samtalens påbegyndelse. Desuden kan man alene ud fra lokaliseringskoderne, som lagres ved påbegyndelsen af hver enkelt ny samtale, bagud opstille en tilstrækkelig nøjagtig bevægelsesprofil.

Ændringsforslag 18

ARTIKEL 4, STK. 2

De typer data, der må lagres i henhold til ovennævnte datakategorier, er nærmere beskrevet i bilaget.

udgår

Ændringsforslag 19

ARTIKEL 5

Artikel 5

udgår

Fornyet gennemgang af bilaget

 

Bilaget tages regelmæssigt og i nødvendigt omfang op til fornyet gennemgang i overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2.

 

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen fastsætter anvendelse af komitologiproceduren, hvor Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter uden at inddrage Parlamentet og berørte virksomheder skal videreudvikle listen over data, der skal lagres. Enhver forøgelse af antallet af datatyper, der skal lagres, er et indgreb af relevans for de grundlæggende rettighe­der, som Parlamentet bør kunne føre tilsyn med. Derfor bør de pågældende bestemmelser udgå.

Ændringsforslag 20

ARTIKEL 6

Artikel 6

udgår

Udvalg

 

1. Kommissionen bistås af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med Kommissionens repræsentant som formand.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dog dennes artikel 8.

 

3. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

 

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen fastsætter anvendelse af komitologiproceduren, hvor Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter uden at inddrage Parlamentet og berørte virksomheder skal videreudvikle listen over data, der skal lagres. Enhver forøgelse af antallet af datatyper, der skal lagres, er et indgreb af relevans for de grundlæggende rettigheder, som Parlamentet bør kunne tage forbehold over for. Derfor bør de pågældende bestemmelser udgå.

Ændringsforslag 21

ARTIKEL 7

Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 4 omhandlede kategorier af data lagres i en periode på et år fra datoen for kommunikationen, dog ikke data, der hidrører fra elektroniske kommunikationer, der helt eller hovedsageligt finder sted ved hjælp af internetprotokollen. Sidstnævnte data lagres i en periode på seks måneder.

Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 4 omhandlede kategorier af data lagres i en periode på seks måneder fra datoen for kommunikationen, dog ikke data, der hidrører fra elektroniske kommunikationer, der helt eller hovedsageligt finder sted ved hjælp af internetprotokollen. Sidstnævnte data lagres i en periode på tre måneder. Ved slutningen af denne periode skal dataene slettes eller gøres anonyme, jf. direktiv 2002/58/EF.

Begrundelse

En periode på seks måneder er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, eftersom næsten alle efterforskninger gennemføres på grundlag af data, der højst er seks måneder gamle.

Ændringsforslag 22

ARTIKEL 8

Medlemsstaterne sørger for, at dataene lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv på en sådan måde, at de lagrede data og alle andre nødvendige oplysninger vedrørende disse data kan fremsendes uden unødig forsinkelse til de kompetente myndigheder på disses anmodning.

Medlemsstaterne sørger for, at dataene lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv på en sådan måde, at de inden for en passende frist kan fremsendes til de kompetente myndigheder på disses begrundede, skriftlige anmodning.

Begrundelse

Bestemmelserne i det foreliggende direktiv udgør en undtagelse i forhold til artikel 5, 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF. Derfor må det endegyldigt fastsættes, hvilke data der skal fremsendes. Desuden må der af hensyn til retssikkerheden og databeskyttelsen fastsættes en fremsendelsesprocedure. De hidtidige erfaringer viser, at fremsendelsen kan være forbundet med et teknisk betinget tidstab, og at en fremsendelse uden unødig forsinkelse således ikke altid er mulig.

Ændringsforslag 23

ARTIKEL 9, STK. 1

Medlemsstaterne sørger for, at der årligt tilsendes Europa-Kommissionen statistikker om lagring af data, der er behandlet i forbindelse med levering af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Statistikkerne skal indeholde oplysninger om

Medlemsstaterne sørger for, at der årligt fra de kompetente myndigheder tilsendes Kommissionen og Europa-Parlamentet statistikker om lagring af data, der er behandlet i forbindelse med levering af offentlige elektroniske kommunikationstjenester. Statistikkerne skal indeholde oplysninger om

- de tilfælde, hvor der er sendt data til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med gældende national ret

- de tilfælde, hvor der er sendt data til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med gældende national ret

- tidsrummet mellem den dato, hvor dataene blev lagret, og den dato, hvor den kompetente myndighed anmodede om udlevering af dataene

- tidsrummet mellem den dato, hvor dataene blev lagret, og den dato, hvor den kompetente myndighed anmodede om udlevering af dataene

- de tilfælde, hvor anmodninger om data ikke kunne efterkommes.

- de tilfælde, hvor anmodninger om data ikke kunne efterkommes.

 

- de tilfælde, hvor anmodninger om specifikke data har ført til eller bidraget væsentligt til en vellykket efterforskning.

Begrundelse

I forslagets artikel 9 pålægges medlemsstaterne pligt til at fremlægge statistikker i forbindelse med lagring af data, men dette bør ikke føre til yderligere bureaukratiske krav. Imidlertid kunne disse statistikker også anvendes til at vise, i hvor mange tilfælde anmodninger reelt har ført til positive efterforskningsresultater.

Ændringsforslag 24

ARTIKEL 10

Medlemsstaterne sørger for, at udbyderne af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet modtager godtgørelse for de ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de betingelser, de pålægges som følge af nærværende direktiv.

Medlemsstaterne sørger for, at alle udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet modtager fuldstændig godtgørelse for alle ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de betingelser, de pålægges som følge af nærværende direktiv.

Begrundelse

Det er positivt, at det i kommissionsforslaget fastsættes, at virksomhederne bør have godtgjort de skabte investerings- og driftsudgifter. Den foreslåede tilføjelse skal kun gøre dette klart. Samtidig er udgiftsgodtgørelse også et vigtigt reguleringsredskab til at begrænse de retshåndhævende myndigheders anmodninger til det nødvendige og forhindre konkurrencefordrejninger på grund af forskellige godtgørelsesregler medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag 25

ARTIKEL 12, STK. 1

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet senest tre år fra datoen i artikel 13, stk. 1, en evaluering af nærværende direktivs anvendelse og dets virkning på de økonomiske aktører og forbrugerne, under hensyntagen til de statistikker, der er tilsendt Kommissionen i medfør af artikel 9, med henblik på at fastslå, om det er nødvendigt at ændre nærværende direktivs bestemmelser, særlig for så vidt angår den lagringsperiode, der er fastsat i artikel 7.

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet senest tre år fra datoen i artikel 13, stk. 1, en evaluering af nærværende direktivs anvendelse og dets virkning på de økonomiske aktører og forbrugerne, under hensyntagen til de statistikker, der er tilsendt Kommissionen i medfør af artikel 9, med henblik på at fastslå, om det er nødvendigt at ændre nærværende direktivs bestemmelser, særlig for så vidt angår de i artikel 4 anførte kategorier af data.

Begrundelse

Der stilles forslag om at slette komitologiproceduren i artikel 5, og derfor bør der skabes grundlag for en ensartet evaluering af samtlige bestemmelser i direktivet. Virksomhederne bliver pålagt en forpligtelse til at foretage datalagring, hvilket indebærer betydelige omkostninger for erhvervslivet, og dette forhold må inddrages i evalueringen af direktivet.


Ændringsforslag 26

ARTIKEL 12, STK. 2

2. Med dette for øje gennemgår Kommissionen alle bemærkninger, der meddeles den af medlemsstaterne eller af den gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

2. Med dette for øje gennemgår Kommissionen alle bemærkninger, der meddeles den af medlemsstaterne, af erhvervslivet eller af den gruppe vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF, samt enhver betænkning udarbejdet af Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 1 i dette direktiv.

Begrundelse

Inddragelse af Europa-Parlamentet i forbindelse med enhver ændring af dette direktiv er påkrævet, da grundlæggende friheder og rettigheder vil kunne blive berørt.

Ændringsforslag 27

BILAG

Udgår

Begrundelse

Bilaget bør udgå helt og holdent og inkorporeres i artikel 4. Datalisten er den centrale bestemmelse i det foreliggende direktiv og ikke blot en teknisk detailbestemmelse. Arten af de data, der skal lagres, er bestemmende for datalagringens nytteværdi, gennemførlighed, omkostninger og proportionalitet. Derfor bør datalisten ikke placeres i bilaget, der er adskilt fra direktivets operative tekst, men direkte i artikel 4.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF

Referencer

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Korresponderende udvalg

LIBE

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

»ITRE

«15.11.2005

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

Nej

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Angelika Niebler
5.10.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.11.2005

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

(1)

Dok. 8958/04 af 28.4.1004.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (22.11.2005)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske

kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Rådgivende ordfører: Charlotte Cederschiöld

KORT BEGRUNDELSE

Da Kommissionens forslag er baseret på traktatens artikel 95 – artiklen om det indre marked – er det afgørende, at Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse kan fremlægge en udtalelse.

Foranstaltninger til opbevaring af data påvirker alle dele af samfundet og har vidtrækkende økonomiske, sociale og industrielle konsekvenser. Harmoniseringen af bestemmelserne om opbevaring af data i EU har alvorlige konsekvenser ikke kun for de europæiske forbrugere, men også for den europæiske telekommunikationssektor og i sidste ende det indre marked. Hvis ikke harmoniseringen gennemføres, vil både borgernes grundlæggende rettigheder og den europæiske konkurrenceevne være i fare.

Den aktuelle situation

Alle medlemsstaterne har forskellige ordninger for, hvor længe data skal opbevares, hvilke typer data der skal opbevares, og om telekommunikationssektoren skal godtgøres for sine udgifter. En harmonisering på europæisk plan kan forbedre situationen, såfremt den er omhyggeligt gennemtænkt og respekterer balancen mellem alle interessenterne og de berørte parter.

Opbevaring af data repræsenterer et paradigmeskift i den måde, hvorpå samfundet ser på trafikdata. I henhold til gældende lovgivning har kommunikationsudbydere kun lov til at opbevare trafikdata til særlige legitime forretningsformål og har pligt til at slette trafikdata, så snart formålet er opfyldt. I henhold til det nye forslag kræves det af udbyderne, at de lagrer store mængder nye data specielt til brug i forbindelse med retshåndhævelse, hvilket placerer Den Europæiske Union i en unik position, da intet andet demokratisk land i verden har indført så omfattende forpligtelser. Dette bør overvejes nøje under hensyn til privatlivets fred, konkurrenceevne og sikkerhed.

Med det formål at opnå en bedre lovgivning må man sætte spørgsmålstegn ved, om EU skal indføre sådanne forpligtelser på dette stade uden at foretage en omhyggelig undersøgelse af de langsigtede konsekvenser, herunder en grundig konsekvensanalyse. Systemet med opbevaring af data og "quick freeze" kan være en bedre måde at styrke samarbejdet mellem industrien og de retshåndhævende myndigheder på og bør analyseres ud fra både et forbrugermæssigt synspunkt og det indre markeds synspunkt.

De foreslåede komitologiprocedurer kan ikke accepteres – der skal findes en bredere løsning, som omfatter alle interessenter, der ikke i tilstrækkelig grad blev hørt, før forslaget blev fremlagt.

Indvirkningen på det indre marked og den europæiske konkurrenceevne

Stats- og regeringschefer har gentagne gange identificeret elektronisk kommunikation som en hjørnesten i den europæiske økonomi. Den er af afgørende vigtighed for bæredygtig vækst og størst mulig beskæftigelse. Enhver regulering, herunder opbevaring af data, skal undersøges omhyggeligt, før den indføres, for at undgå at konkurrenceevnen og udviklingen af virksomhederne i EU hæmmes.

Omkostninger

Indsamling af store mængder data, som omtalt i det foreslåede direktiv, er både vanskeligt og dyrt. At forsøge at få mening ud af de forskellige dataformater og at fortolke dem til noget, som er af værdi for de retshåndhævende myndigheder er endnu mere vanskeligt.

Baseret på mængden af opbevarede data vil omkostningerne stige kraftigt som følge af ændringer i opbygningen af styresystemer, mere kraftfulde og sofistikerede platforme, større sikkerhedsforanstaltninger, infrastrukturer til lagring og support samt de nødvendige menneskelige ressourcer, der kræves for at kunne håndtere disse typer af systemer.

Det er klart, at opbevaring af data vil være en stor omkostningsbyrde for den europæiske telesektor. Den risiko, som en fragmenteret strategi udgør for omkostningerne, er indlysende: Hvis nogle medlemsstater godtgør udbyderne af elektroniske kommunikationstjenester udgifterne til opbevaring af data, mens andre ikke gør, vil det indre marked for kommunikationstjenester komme til at lide under alvorlige konkurrenceforvridninger.

Investeringer

De europæiske udbydere af kommunikationstjenester er for nuværende i gang med udrulningen af næstegenerations-netværk for at opfylde behovet for nye e-tjenesteydelser til såvel private brugere som det offentlige. At indføre opbevaring af data uden fuld godtgørelse af udgifterne vil tvinge udbyderne til at afsætte ressourcer til overholdelse af den nye ordning – ressourcer der ellers ville blive anvendt til opbygningen af morgendagens netværk.

Konkurrence

Uanset om der opnås fuld harmonisering inden for EU, er det stadig et faktum, at udbydere uden for EU ikke vil blive pålagt de samme forpligtelser og begrænsninger. Det vil påvirke konkurrencesituationen og balancen mellem EU og konkurrerende økonomier. Mange udbydere af elektroniske kommunikationstjenester, særligt udbydere af internetydelser, er hjemmehørende uden for EU, men konkurrerer på det indre marked. Serviceplatforme kan opsættes hvor som helst i verden, og derfor vil udbydere uden for EU være i stand til at tilbyde "en service uden krav om dataopbevaring" og eventuelt at bygge deres forretning på brugernes bekymring for deres integritet og privatlivs fred. Vidtrækkende krav om dataopbevaring kan afskrække europæiske forbrugere fra at benytte sig af europæiske tjenesteydelser.

Hvis en europæisk udbyder af telekommunikationstjenester udbyder internetadgangen, men kunden benytter en e-mail-udbyder i USA (f.eks. Hotmail, Gmail, Yahoo), har den europæiske internetudbyder ikke adgang til trafikdataene, som det kræves i Kommissionens forslag.

Derudover er mange af de større e-mail-udbydere hjemmehørende uden for EU og vil under alle omstændigheder ikke skulle opfylde kravene.

Sikkerhed

Det er måske nok muligt at opnå en høj grad af informationssikkerhed, men det er så godt som umuligt at opnå en fuld sikkerhedsgaranti. Det vil være overordentligt vigtigt at sikre, at de lagrede data er autentiske og sikret mod enhver form for ændring, og at der er en effektiv adgangskontrol, som omfatter et klart reviderbart system, der viser hvor og i hvis varetægt, dataene har været. Opbevaring og lagring af sådanne store mængder af følsomme data vil også være en udfordring, når vi taler software, netværk (malware, spyware, spam, phishing) og trusler, som ikke kommer fra internettet (f.eks. fysisk tyveri af bånd, hvorpå data opbevares).

Endvidere mangler forslaget sikkerhedsbestemmelser vedrørende fremgangsmåden ved overførsel af informationer indsamlet i en medlemsstat, det vil sige om og hvordan de kan overføres til andre medlemsstater samt bestemmelser, der forbyder overførsel af opbevarede data til lande uden for EU. Alle disse sikkerhedsaspekter udgør en potentiel trussel for den europæiske forbruger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag 1

Punkt 1 a (nyt)

1a.    opfordrer Kommissionen til, før dette direktiv træder i kraft, at bestille en konsekvensanalyse, der dækker alle spørgsmål vedrørende det indre marked og forbrugerbeskyttelse, fra et uafhængigt organ, som repræsenterer alle interessenterne;

Kommissionens forslag(1)

 

Ændringsforslag

Ændringsforslag 2

BETRAGTNING 13

(13) Da lagring af data påfører udbyderne af elektronisk kommunikation betydelige merudgifter, mens samfundet som helhed nyder godt af fordelene ved større offentlig sikkerhed, bør det bestemmes, at medlemsstaterne godtgør udbyderne de ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de forpligtelser, de pålægges som følge af dette direktiv.

(13) Da lagring af data påfører udbyderne af elektronisk kommunikation betydelige merudgifter, mens samfundet som helhed nyder godt af fordelene ved større offentlig sikkerhed, og for at undgå forvridninger på det indre marked, bør det bestemmes, at alle medlemsstaterne skal sikre, at udbyderne af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnetværk modtager en fuldt harmoniseret godtgørelse for de ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de forpligtelser, de pålægges som følge af dette direktiv.

Ændringsforslag 3

Betragtning 13 a (ny)

 

(13a) Omkostningerne skal holdes på et minimum for at undgå at forringe konkurrenceevnen for virksomheder i EU i forhold til virksomheder uden for EU.

Ændringsforslag 4

Betragtning 14

(14) Elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Kommissionen vil oprette en arbejdsgruppe, der skal bistå med rådgivning, og som skal bestå af repræsentanter for de retshåndhævende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren og databeskyttelsesmyndighederne.

(14) Elektronisk kommunikationsteknologi er under hastig forandring, og de kompetente myndigheders legitime behov kan ændre sig. Det er nødvendigt, at Kommissionen opretter et stående udvalg, der skal bistå med rådgivning, og som skal bestå af repræsentanter for Europa-Parlamentet, de retshåndhævende myndigheder, sammenslutninger af virksomheder fra telesektoren, forbrugerbeskyttelsesorganisationer og databeskyttelsesmyndighederne.

Ændringsforslag 5

Betragtning 18 a (ny)

 

(18a) Da sikkerheden i forbindelse med data, som opbevares i henhold til dette direktiv, er af afgørende betydning for sikringen af forbrugerrettighederne, skal medlemsstaterne sørge for, at der anvendes de højeste standarder for sikkerhed ved lagring af data, navnlig beskyttelse af data mod ændringer og uautoriseret adgang samt trusler fra internettet og trusler, som ikke kommer fra internettet.

Ændringsforslag 6

Betragtning 18 a (ny)

-

(18a) Den sikkerhedsmæssige behandling af data, som opbevares i henhold til dette direktiv, skal opfylde bestemmelserne om databeskyttelse i direktiv 2002/58/EF.


Ændringsforslag 7

ARTIKEL 1, STK. 1

1. Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om de pligter, der er pålagt udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, for så vidt angår behandling og lagring af visse data med henblik på at sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet.

1. Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes bestemmelser om de pligter, der er pålagt udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet, for så vidt angår behandling og lagring af visse data med henblik på at sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger.

Begrundelse

Dette forslag vedrører artikel 15 i direktivet om databeskyttelse i den elektroniske kommunikationssektor (2002/58), ifølge hvilken medlemsstater kan vedtage regler vedrørende lagring af data "af hensyn til den nationale sikkerhed ..., forsvaret, den offentlige sikkerhed, eller forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager eller uautoriseret brug af det elektroniske kommunikationssystem". Anvendelsesområdet for Kommissionens forslag er imidlertid meget mere begrænset end "mandatet" i artikel 15 og bør udvides. Det er yderst vigtigt, at der stilles krav om datalagring, således at der kan træffes foranstaltninger til håndhævelse af loven og anlægges retssager i forbindelse med alle former for onlinekriminalitet. Såfremt der ikke er pligt til at lagre data, er det meget vanskeligt for myndigheder at spore ulovlige aktiviteter og identificere mistænkte lovovertrædere og at gennemføre foranstaltninger mod strafbare handlinger med henblik på håndhævelse af juridiske rettigheder. Derudover kan man fortolke definitionen af "alvorlig" på mange forskellige måder, hvilket kan give megen retsusikkerhed.

Ændringsforslag 8

ARTIKEL 3

1. Uanset artikel 5, 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF vedtager medlemsstaterne foranstaltninger til at sikre, at data, som genereres eller behandles af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet på deres område, når de leverer kommunikationstjenester, lagres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv.

1. Uanset artikel 5, 6 og 9 i direktiv 2002/58/EF vedtager medlemsstaterne foranstaltninger til at sikre, at data, som behandles og lagres af udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet på deres område, når de leverer kommunikationstjenester, lagres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv.

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed, at direktivets anvendelsesområde defineres klart. Ordet "genereres" er meget bredt og uklart og bør erstattes af et udtryk, som allerede anvendes i den europæiske lovgivning. Ordet "behandling" er defineret i databeskyttelsesdirektivet (artikel 2b), mens direktivet om elektronisk kommunikation i artikel 6 om opbevaring af data omhandler både "behandling" og "lagring".


Ændringsforslag 9

ARTIKEL 3, STK. 2

2. Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv, kun udleveres til de kompetente nationale myndigheder i særlige sager og i overensstemmelse med national lovgivning med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger såsom terrorisme og organiseret kriminalitet

2. Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger til at sikre, at data, der lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv, udleveres til de kompetente nationale myndigheder i særlige sager og i overensstemmelse med national lovgivning med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger.

Begrundelse

Kommissionens forslag er for begrænset i forhold til "mandatet" i artikel 15 i direktivet om databeskyttelse i den elektroniske kommunikationssektor (2002/58) og bør derfor udvides. Det er yderst vigtigt, at der stilles krav om datalagring, således at der kan træffes foranstaltninger til håndhævelse af loven og anlægges retssager i forbindelse med alle former for onlinekriminalitet. Såfremt der ikke er pligt til at lagre data, er det meget vanskeligt for myndigheder at spore ulovlige aktiviteter og identificere mistænkte lovovertrædere og at gennemføre foranstaltninger mod strafbare handlinger med henblik på håndhævelse af juridiske rettigheder. Derudover kan man fortolke definitionen af "alvorlig" på mange forskellige måder, hvilket kan give megen retsusikkerhed. Endelig må dette reguleringsmiddel ikke berøre nogen andre fællesskabs- eller nationale foranstaltninger for overholdelse af rettigheder.

Ændringsforslag 10

ARTIKEL 5

Fornyet gennemgang af bilaget

Bilaget tages regelmæssigt og i nødvendigt omfang op til fornyet gennemgang i overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag 11

ARTIKEL 6

1. Kommissionen bistås af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med Kommissionens repræsentant som formand.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dog dennes artikel 8.

3. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

udgår


Ændringsforslag 12

ARTIKEL 7

Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 4 omhandlede kategorier af data lagres i en periode på et år fra datoen for kommunikationen, dog ikke data, der hidrører fra elektroniske kommunikationer, der helt eller hovedsageligt finder sted ved hjælp af internetprotokollen. Sidstnævnte data lagres i en periode på seks måneder.

Medlemsstaterne sørger for, at de i artikel 4 omhandlede kategorier af data lagres i en periode på et år fra datoen for kommunikationen. Medlemsstaterne sikrer, at alle data slettes ved udløbet af denne lagringsperiode.

Begrundelse

Lagringsperioden skal være tilstrækkelig lang til, at de nationale myndigheder kan finde beviser og retsforfølge lovovertrædere. Det kan tage lang tid at foretage undersøgelser af eventuelle onlinelovovertrædelser, og nogle sager kan omfatte komplekse onlinestrukturer. Det er derfor af afgørende betydning, at det i Kommissionens forslag fastsættes, at medlemsstaterne skal gennemføre procedurer, der giver håndhævelsesorganerne fleksible og pålidelige metoder til at sikre, at disse vigtige beviser opbevares så længe som muligt, for at man kan føre en stærk sag.

Ændringsforslag 13

ARTIKEL 8

Medlemsstaterne sørger for, at dataene lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv på en sådan måde, at de lagrede data og alle andre nødvendige oplysninger vedrørende disse data kan fremsendes uden unødig forsinkelse til de kompetente myndigheder på disses anmodning.

Medlemsstaterne sørger for, at dataene lagres i overensstemmelse med nærværende direktiv på en sådan måde, at de lagrede data og alle andre nødvendige oplysninger vedrørende disse data kan fremsendes uden unødig forsinkelse til de kompetente myndigheder på disses anmodning. Enhver anmodning om adgang til data mellem medlemsstaterne indbyrdes skal ledsages af en garanti for, at dataene, som lagres i henhold til dette direktiv, kun fremsendes til behørigt autoriserede retshåndhævende myndigheder, og at de ikke vil blive fremsendt til tredjelande.

Ændringsforslag 14

Artikel 10

Medlemsstaterne sørger for, at udbyderne af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet modtager godtgørelse for de ekstraudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de betingelser, de pålægges som følge af nærværende direktiv.

Medlemsstaterne sørger for, at udbyderne af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller af et offentligt kommunikationsnet modtager fuld godtgørelse for de ekstra investerings- og driftsudgifter, de bevisligt er blevet påført for at opfylde de betingelser, de pålægges som følge af nærværende direktiv, herunder beviselige ekstraudgifteri i forbindelse med databeskyttelse og fremtidige ændringer af direktivet. Godtgørelsen omfatter de udgifter, de bevisligt er blevet påført ved at stille lagrede data til rådighed for kompetente nationale myndigheder.

Begrundelse

Kompromisforslag fremsat af LIBE.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF

Referencer

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Korresponderende udvalg

LIBE

Rådgivende udvalg
    Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO
15.11.2005

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

21.11.2005

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.11.2005

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

(1)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


PROCEDURE (xx)

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lagring af data behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentlige elektroniske kommunikationstjenester og om ændring af direktiv 2002/58/EF

Referencer

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Retsgrundlag

art. 251, stk. 2, og art. 95, EF

Hjemmel i forretningsordenen

art. 51

Dato for høring af EP

21.9.2005

Korresponderende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE
15.11.2005

Rådgivende udvalg
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE 15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

Ingen udtalelse(r)
  Dato for afgørelse

 

 

 

 

 

Udvidet samarbejde
  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

Ordfører(e)
  Dato for valg

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

Anfægtelse af retsgrundlaget
  Dato for udtalelse fra JURI

 

Ændring af bevillingsrammen
  Dato for udtalelse fra BUDG

Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – dato for afgørelse på plenarmødet

Høring af Regionsudvalget - dato for afgørelse på plenarmødet

Behandling i udvalg

5.9.2005

26.9.2005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.11.2005

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

8

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Dato for indgivelse

28.11.2005             A6-0365/2005

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

Seneste opdatering: 5. august 2006Juridisk meddelelse