Διαδικασία : 2005/0182(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0365/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0365/2005

Συζήτηση :

PV 13/12/2005 - 12

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2005 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0512

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 511kWORD 680k
28 Νοεμβρίου 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Alexander Nuno Alvaro

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0438)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0293/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0365/2005),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει, πριν από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μια μελέτη επιπτώσεων σε ένα ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί όλους τους ενδιαφερόμενους και καλύπτει όλα τα ζητήματα εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Τα άρθρα 5, 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ καθορίζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στην επεξεργασία από τους παρόχους δικτύου και υπηρεσιών δεδομένων κίνησης και θέσης τα οποία παράγονται από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυμα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της μετάδοσης μιας επικοινωνίας, εκτός από τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρέωση των συνδρομητών και την πληρωμή των διασυνδέσεων· υπό τον όρο της συγκατάθεσης, ορισμένα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της εμπορικής προώθησης ή της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας·

(3) Τα άρθρα 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ καθορίζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στην επεξεργασία από τους παρόχους δικτύου και υπηρεσιών δεδομένων κίνησης και θέσης τα οποία παράγονται από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Κατ' αρχήν αυτά τα δεδομένα πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυμα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της μετάδοσης μιας επικοινωνίας. Για σκοπούς χρέωσης των συνδρομητών και πληρωμής των διασυνδέσεων τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία, αλλά μόνον μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία η χρέωση μπορεί νομίμως να αμφισβητηθεί ή να διενεργηθεί η πληρωμή·

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ θεσπίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το πεδίο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 8 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, και στο άρθρο 9 της οδηγίας· ο περιορισμός αυτός πρέπει να αποτελεί αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τους ειδικούς σκοπούς της δημόσιας τάξης, δηλαδή για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας (δηλαδή της ασφάλειας του κράτους), της εθνικής άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, ή για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων ή της άνευ αδείας χρησιμοποίησης του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(4) Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ θεσπίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το πεδίο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 8 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, και στο άρθρο 9 της οδηγίας· ο περιορισμός αυτός πρέπει να αποτελεί αναγκαίο, κατάλληλο και ανάλογο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για τους ειδικούς σκοπούς της δημόσιας τάξης, δηλαδή για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας (δηλαδή της ασφάλειας του κράτους), της εθνικής άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, ή για την διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

 

 

Το πρώτο μέρος αυτής της τροπολογίας, ήτοι η διαγραφή της λέξης "πρόληψη", φαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της θα καταστήσει απαραίτητες αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο).

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζει ρητώς, στο άρθρο 7, το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και, στο άρθρο 8, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Οι νομικές και τεχνικές διαφορές μεταξύ των εθνικών διατάξεων σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών· οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με τα είδη δεδομένων κίνησης που πρέπει να διατηρηθούν καθώς και τους όρους και τις περιόδους διατήρησης.

(6) Οι διατάξεις που έχουν θεσπισθεί μέχρι τώρα παρουσιάζουν νομικές και τεχνικές διαφορές και οι απαιτήσεις σχετικά με τα είδη δεδομένων κίνησης που πρέπει να διατηρηθούν καθώς και οι όροι και οι περίοδοι διατήρησης διαφέρουν επίσης.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 Α (νέα)

 

(6α) Η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της διατήρησης δεδομένων προβάλλει την ανάγκη για καλύτερη και πιο ίση πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και στα ανώτερα δικαστήρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα έννομης προστασίας και αποζημίωσης σε περίπτωση κατάχρησης πληροφοριών, ανεξάρτητα από το εάν αυτή προέρχεται από κάποια αρχή ή από φορέα παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 ζητείται να ληφθεί μέριμνα ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν να ερευνούν εγκληματικές ενέργειες οι οποίες περιλαμβάνουν χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών και να λαμβάνουν νομικά μέτρα κατά των δραστών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των αναγκών των αρχών επιβολής του νόμου όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για τους σκοπούς της διερεύνησης εγκλημάτων.

Διαγράφεται.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2002 τονίζεται ότι, λόγω της σημαντικής αύξησης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δεδομένα που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ιδιαίτερα σημαντικά και επομένως αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη εγκλημάτων και ποινικών αδικημάτων, και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος·

(8) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2002 τονίζεται ότι, λόγω της σημαντικής αύξησης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δεδομένα που αφορούν την χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη εγκλημάτων και ποινικών αδικημάτων, και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος·

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Η δήλωση που εγκρίθηκε από το ειδικό άτυπο Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου 2005 ενισχύει την ανάγκη όσο το δυνατόν συντομότερης θέσπισης μέτρων που αφορούν τη διατήρηση δεδομένων κίνησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(10) Η δήλωση που εγκρίθηκε από το ειδικό άτυπο Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου 2005 ενισχύει την ανάγκη όσο το δυνατόν συντομότερης θέσπισης κοινών μέτρων που αφορούν τη διατήρηση δεδομένων κίνησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Α (νέα)

 

(10α) Η ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 30 της ανωτέρω οδηγίας όσον αφορά επίσης την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων στον τομέα που υπάγεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Λόγω της σημασίας των δεδομένων κίνησης για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη των σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα και την πείρα στην πράξη διαφόρων κρατών μελών, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, διατηρούνται για ορισμένη χρονική περίοδο.

(11) Η πείρα στην πράξη ορισμένων κρατών μελών έχει αποδείξει ότι τα δεδομένα κίνησης μπορεί να είναι σημαντικά για την διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία από δημόσιους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, διατηρούνται για μια εναρμονισμένη χρονική περίοδο.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11 Α (νέα)

 

(11α) Η σύνταξη καταλόγων με τα είδη δεδομένων που πρέπει να διατηρούνται πρέπει να αντανακλά μια ισορροπία μεταξύ των ωφελειών της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων και του επιπέδου εισβολής στην ιδιωτική ζωή που θα προκαλέσει.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Οι τεχνολογίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταβάλλονται γρήγορα και οι νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να εξελιχθούν· η Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία πλατφόρμας που θα αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών επιβολής του νόμου, των ενώσεων του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αρχών προστασίας δεδομένων για την παροχήππαροχή συμβουλών σε ανάλογα θέματα·

(14) Οι τεχνολογίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταβάλλονται γρήγορα και οι νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να εξελιχθούν· για την παροχήππαροχή συμβουλών στα θέματα αυτά η Επιτροπή προβλέπει περιοδική επανεξέταση της απόλυτης αναγκαιότητας τέτοιου είδους διατάξεων και την αξιολόγηση των τύπων δεδομένων που απαιτούνται. Μια πλατφόρμα που θα αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των αρχών επιβολής του νόμου, των ενώσεων του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ενώσεων προστασίας των καταναλωτών και των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων μπορεί να επικουρεί την Επιτροπή.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2).

 

Διαγράφεται.

Τροπολογία 14

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Οι στόχοι της δράσης που θα αναληφθεί, κυρίως η εναρμόνιση των υποχρεώσεων των παρόχων να διατηρούν ορισμένα δεδομένα και να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αυτά διατίθενται για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης των σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Επομένως, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που θεσπίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως θεσπίζεται σε αυτό το άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(18) Οι στόχοι της δράσης που θα αναληφθεί, κυρίως η εναρμόνιση των υποχρεώσεων των παρόχων να διατηρούν ορισμένα δεδομένα και να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αυτά διατίθενται για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης των σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Επομένως, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που θεσπίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως θεσπίζεται σε αυτό το άρθρο, δεν είναι σαφές εάν η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία και αναλογικά όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία 15

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18 Α (νέα)

 

(18α) Δεδομένου ότι η ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία είναι ύψιστης σημασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή των αυστηρότερων προτύπων ασφάλειας των δεδομένων που διατηρούνται και ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων από αλλοιώσεις και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς επίσης και από απειλές προερχόμενες από το διαδίκτυο ή άλλα μέσα.

Τροπολογία 16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18 Β (νέα)

-

(18α) Η ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις για την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Τροπολογία 17

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ιδίως, η παρούσα οδηγία μαζί με την οδηγία 2002/58/ΕΚ, αποβλέπουν στην πλήρη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών των πολιτών και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 7 και 8 του Χάρτη)·

(19) Η παρούσα οδηγία θα μπορούσε να σέβεται περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ιδίως, η παρούσα οδηγία μαζί με την οδηγία 2002/58/ΕΚ, θα μπορούσαν να αποβλέπουν στην πλήρη τήρηση τόσο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών των πολιτών και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρα 7 και 8 του Χάρτη) όσο και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων1.

 

1 Βλέπε ειδικότερα τις αποφάσεις στις υποθέσεις Amann κατά Ελβετίας (αριθ. 27798/95, ΕΔΑΔ 2000-II της 16ης Φεβρουαρίου 2000, όπου η αποθήκευση πληροφορίας σχετικά με συγκεκριμένο άτομο θεωρήθηκε παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή, μολονότι δεν περιείχε ευαίσθητα δεδομένα) και Malone κατά Ηνωμένου Βασιλείου (αριθ. 8691/79, της 2ας Αυγούστου 1984, όπου το ίδιο ίσχυσε για την πρακτική παρακολούθησης τηλεφωνικών κλήσεων με τη χρήση συσκευής που καταγράφει αυτομάτως τους αριθμούς που καλούνται από συγκεκριμένη συσκευή καθώς και την ώρα και διάρκεια κάθε κλήσης).

Τροπολογία 18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19 Α (νέα)

 

(19α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους φορείς της οικονομίας, ιδίως όσον αφορά το εφικτό και το κόστος της διατήρησης δεδομένων. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η διατήρηση δεδομένων συνεπάγεται πρακτικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη αποζημίωση για πρόσθετες δαπάνες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας αποτελούν βασική αποστολή του σύγχρονου κράτους. Κατά συνέπεια, τα μέτρα αυτά πρέπει να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος και να μην επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρώπη ως χώρος οικονομικής δραστηριότητας θα αποδυναμωθεί. Συνεπώς τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν το συνολικό κόστος (επενδυτικές και επιχειρησιακές δαπάνες) όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση στατιστικών, η οποία πραγματοποιείται πρωτίστως από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών όσον αφορά την επεξεργασία και διατήρηση ορισμένων δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα διατίθενται για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών όσον αφορά την επεξεργασία και διατήρηση ορισμένων δεδομένων, καθώς και στην κατοχύρωση της πλήρους τήρησης των δικαιωμάτων σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και τη χρησιμοποίησή τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα διατίθενται για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2002/584/ΔΕΥ.

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε δεδομένα κίνησης και θέσης τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, καθώς και στα συναφή δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη. Δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2.Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε δεδομένα κίνησης και θέσης τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, καθώς και στα δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη. Δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της θα καταστήσει απαραίτητες αντίστοιχες τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο).

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ (Α Α) (νέο)

α) «δεδομένα» τα δεδομένα κίνησης και θέσης καθώς και τα συναφή δεδομένα που είναι αναγκαία για την αναγνώριση του συνδρομητή ή χρήστη·

α) «δεδομένα» τα δεδομένα κίνησης και θέσης καθώς και τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την αναγνώριση του συνδρομητή ή χρήστη·

 

αα) "αρμόδιες εθνικές αρχές" οι δικαστικές αρχές και οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α) (νέο)

 

βα) "σοβαρά ποινικά αδικήματα" τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της απόφασης-πλαίσιο 2002/584/JΑΙ του Συμβουλίου1.

 

1 Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Β) (νέο)

 

ββ) "ανεπιτυχής τηλεφωνική σύνδεση" η επικοινωνία κατά την οποία τηλεφωνική κλήση έχει συνδεθεί επιτυχώς, αλλά παραμένει αναπάντητη ή έχει διακοπεί μέσω της διαχείρισης του δικτύου.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα τα οποία παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι, στην περίπτωση μιας επιτυχώς πραγματοποιηθείσας επικοινωνίας, οι φορείς παροχής προσιτών στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών που παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία διατηρούν και διαθέτουν δεδομένα τα οποία παράγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, από τον φορέα που έχει προσφέρει την αντίστοιχη υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία παρέχονται μόνο στις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία παρέχονται μόνο στις αρμόδιες εθνικές αρχές, μετά από έγκριση των δικαστικών αρχών και άλλων αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2002/584/ΔΕΥ.

 

Η παρούσα οδηγία συμφωνεί με τις αρχές που ορίζονται στην απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

 

2α. Προς το σκοπό αυτό διατίθεται στο κοινό επικαιροποιημένος κατάλογος των αρμοδίων για την επιβολή του νόμου αρχών.

Τροπολογία 27

ΑΡΘΡΟ 3 Α (νέο)

 

Άρθρο 3a

Πρόσβαση σε διατηρούμενα δεδομένα

 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών επιτρέπουν την πρόσβαση σε δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μόνον εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις, και θεσπίζει ένδικα μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου III της οδηγίας 95/46/ΕΚ:

 

(α) πρόσβαση στα δεδομένα έχουν, μόνο για τους συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες εθνικές αρχές που έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως από μια δικαστική αρχή ή άλλη αρμόδια ανεξάρτητη εθνική αρχή, ανά συγκεκριμένη περίπτωση και σε πλαίσιο τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

 

(β) τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς· οιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των διατηρούμενων δεδομένων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για άλλες συναφείς διαδικασίες περιορίζεται βάσει αυστηρών διασφαλίσεων·

 

(γ) κάθε πρόσβαση στα δεδομένα εκ μέρους άλλων κυβερνητικών οργάνων ή ιδιωτικών εταιρειών απαγορεύεται·

 

(δ) η διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή πρόσβασης σε διατηρούμενα δεδομένα και τη φύλαξη εξετασθέντων δεδομένων καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος στην εθνική του νομοθεσία· δεν επιτρέπεται στους παρόχους να επεξεργάζονται για δικούς τους σκοπούς δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

 

(ε) τα δεδομένα που ζητούνται είναι αναγκαία, συναφή και αναλογικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η πρόσβαση. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με δέουσες και νόμιμες διαδικασίες· σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται σε όσα δεδομένα είναι αναγκαία στο πλαίσιο συγκεκριμένης διερεύνησης και δεν περιλαμβάνει εκτεταμένη εξόρυξη δεδομένων όσον αφορά μετακινήσεις και επικοινωνίες ατόμων που δεν θεωρούνται ύποπτα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

 

στ) κάθε πρόσβαση σε διατηρούμενα δεδομένα καταχωρείται σε μητρώο επεξεργασίας δεδομένων που επιτρέπει την αναγνώριση του αιτούντος, των υπεύθυνων της επεξεργασίας δεδομένων, του προσωπικού που εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται τα δεδομένα, της σχετικής δικαστικής άδειας, των δεδομένων που έχουν εξεταστεί και του σκοπού για τον οποίο εξετάστηκαν·

 

ζ) τα δεδομένα είναι σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων μόνον όσο τούτο απαιτείται για το σκοπό της συγκέντρωσης ή περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων·

 

(η) διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου· κάθε ανάκτηση δεδομένων καταχωρείται και οι καταχωρήσεις αυτές τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων·

 

(θ) τα δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση είναι ακριβή, και καταβάλλεται κάθε απαιτούμενη προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους έχουν συγκεντρωθεί ή για τους οποίους υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, εξαλείφονται ή διορθώνονται·

 

(ι) τα δεδομένα εξαλείφονται από τη στιγμή που παύουν να είναι αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο αναζητούνται·

 

(ια) οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να διαβιβάσουν τα δεδομένα σε τρίτες χώρες μόνο βάσει διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί δυνάμει του άρθρου 300 της Συνθήκης και μόνον εφόσον η σύναψη της συμφωνίας έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 300, παράγραφος 3, εδάφιο 2 της Συνθήκης).

Τροπολογία 28

ΑΡΘΡΟ 3 Β (νέο)

 

Άρθρο 3β

Προστασία και ασφάλεια των δεδομένων

 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία υπόκεινται τουλάχιστον στις διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 17 της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ και στις ακόλουθες αρχές ασφάλειας των δεδομένων:

 

(α) τα δεδομένα υπόκεινται σε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή απώλειας, μεταβολής, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης κοινοποίησης ή πρόσβασης, καθώς και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας·

 

(β) τα δεδομένα υπόκεινται σε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η κοινοποίησή τους και η πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, οι ενέργειες των οποίων υπόκεινται σε έλεγχο από μια αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή·

 

(γ) οι φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς επίσης οι αρχές κράτους μέλους που αξιολογούν τα δεδομένα, καταχωρούν κάθε πρόσβαση και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπουν την μη εξουσιοδοτημένη ή άλλη μη ενδεδειγμένη ή παράνομη διατήρηση, πρόσβαση, επεξεργασία, γνωστοποίηση ή χρήση, μεταξύ άλλων με πλήρως επικαιροποιημένα τεχνικά συστήματα για την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων και με τον ορισμό ειδικά εξουσιοδοτημένου προσωπικού που μπορεί να διαθέτει αποκλειστική πρόσβαση στα δεδομένα·

 

(δ) οι φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δημιουργούν χωριστό σύστημα διατήρησης δεδομένων για σκοπούς δημόσιας τάξης· τα δεδομένα του χωριστού αυτού συστήματος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από την παρούσα οδηγία·

 

(ε) οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαβιβάζουν τα δεδομένα σε τρίτες χώρες βάσει διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 300 της Συνθήκης και μόνον εφόσον η σύναψη της συμφωνίας έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 300, παράγραφος 3, εδάφιο 2 της Συνθήκης)·

 

(στ) όλα τα δεδομένα καταστρέφονται όταν λήξει η περίοδος διατήρησης, εξαιρουμένων των δεδομένων στα οποία έχει πραγματοποιηθεί πρόσβαση και τα οποία έχουν φυλαχτεί·

 

(ζ) σε κάθε κράτος μέλος ορίζεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η αρχή προστασίας δεδομένων ή άλλη αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για να επιβλέπει τη σύννομη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 29

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατηγορίες δεδομένων που διατηρούνται

Κατηγορίες και τύποι δεδομένων που διατηρούνται

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται βάσει της παρούσας οδηγίας :

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται βάσει της παρούσας οδηγίας :

(α) δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής μιας επικοινωνίας·

(α) δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής μιας επικοινωνίας·

(β)  δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του προορισμού μιας επικοινωνίας·

(β) δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του προορισμού μιας επικοινωνίας·

(γ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας μιας επικοινωνίας·

(γ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας μιας επικοινωνίας·

(δ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας·

(δ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας·

(ε) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού επικοινωνίας ή του φερόμενου ως μηχανισμού επικοινωνίας·

(ε) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού επικοινωνίας ή του φερόμενου ως μηχανισμού επικοινωνίας·

(στ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας.

(στ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας.

Τα είδη των δεδομένων που διατηρούνται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Δεν επιτρέπεται η διατήρηση δεδομένων που αποκαλύπτουν το περιεχόμενο επικοινωνίας.

Τροπολογία 30

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

 

1α. Τύποι δεδομένων που διατηρούνται:

 

1) Όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας:

 

α) Δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής μιας επικοινωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη·

 

β) Δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του προορισμού μιας επικοινωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός ή οι τηλεφωνικοί αριθμοί του καλουμένου·

 

(β) το όνομα (τα ονόματα) και η διεύθυνση (οι διευθύνσεις) του συνδρομητή (των συνδρομητών) ή του καταχωρημένου χρήστη (ή των καταχωρημένων χρηστών)·

 

γ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας της επικοινωνίας:

 

(α) η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας·

 

δ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας:

 

(α) η τηλεφωνική υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. φωνητική υπηρεσία, υπηρεσία τηλεφωνικής διάσκεψης, υπηρεσία τηλεομοιοτυπίας και αποστολής μηνυμάτων·

 

2) Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

a) Δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής της επικοινωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη·

 

β) Δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του προορισμού της επικοινωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός ή οι τηλεφωνικοί αριθμοί του καλουμένου·

 

(β) το όνομα (τα ονόματα) και η διεύθυνση (οι διευθύνσεις) του συνδρομητή (των συνδρομητών) ή του καταχωρημένου χρήστη (ή των καταχωρημένων χρηστών)·

 

γ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας της επικοινωνίας:

 

(α) η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας·

 

δ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας:

 

(α) η τηλεφωνική υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. φωνητική υπηρεσία, υπηρεσία τηλεφωνικής διάσκεψης, υπηρεσία αποστολής σύντομων μηνυμάτων (SMS), υπηρεσία ενισχυμένων μέσων (EMS) ή υπηρεσία πολυμέσων (MMS)·

 

ε) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού επικοινωνίας ή του φερόμενου ως μηχανισμού επικοινωνίας:

 

(α) η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (ΙΜSI) του καλούντος και του καλουμένου·

 

(β) στην περίπτωση προπληρωμένων ανώνυμων καρτών/υπηρεσιών, η ημερομηνία και η ώρα της αρχικής ενεργοποίησης της κάρτας και της ταυτότητα κυψέλης (Cell ID) από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση·

 

στ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας:

 

(α) ο κωδικός θέσης [ταυτότητα κυψέλης (Cell ID)] στην αρχή της επικοινωνίας·

 

3) Όσον αφορά το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του:

 

α) Δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής της επικοινωνίας:

 

(α) η διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), είτε δυναμική είτε στατική, που έχει χορηγηθεί σε μια επικοινωνία από τον φορέα παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

 

(β) ο κωδικός σύνδεσης (connection label) ή ο τηλεφωνικός αριθμός που έχει χορηγηθεί σε κάθε επικοινωνία που εισέρχεται στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο·

 

(γ) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή καταχωρημένου χρήστη στον οποίο είχε χορηγηθεί η διεύθυνση IP ή ο κωδικός σύνδεσης κατά το χρόνο της επικοινωνίας.

 

β) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας μιας επικοινωνίας:

 

(α) η ημερομηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης με το Διαδίκτυο βάσει συγκεκριμένης χρονικής ζώνης·

 

γ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού επικοινωνίας ή του φερόμενου ως μηχανισμού επικοινωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός καλούντος για την πρόσβαση μέσω κλήσης (dial-up)·

 

(β) η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) ή άλλo αποληκτικό αναγνωριστικό της πηγής της επικοινωνίας.

Τροπολογία 31

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα είδη των δεδομένων που διατηρούνται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ζητούν από φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δικτύου επικοινωνιών να διατηρούν δεδομένα που σχετίζονται με ανεπιτυχείς απόπειρες κλήσης για την επίτευξη επικοινωνίας, στο πλαίσιο αυτών των κατηγοριών δεδομένων, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

 

Δεν επιτρέπεται η διατήρηση δεδομένων που αποκαλύπτουν το περιεχόμενο επικοινωνίας.

Τροπολογία 32

ΑΡΘΡΟ 5

Αναθεώρηση του παραρτήματος

Διαγράφεται.

Το παράρτημα αναθεωρείται σε τακτική βάση όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία 33

ΑΡΘΡΟ 6

Επιτροπή

Διαγράφεται.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

 

2. Όταν γίνεται αναφορά σε αυτή την παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

 

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

 

Τροπολογία 34

ΑΡΘΡΟ 7

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4 διατηρούνται για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εξαιρουμένων των δεδομένων που αφορούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες που πραγματοποιούνται πλήρως ή κυρίως με τη χρήση του Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου. Τα τελευταία δεδομένα διατηρούνται για περίοδο έξι μηνών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4 διατηρούνται για περίοδο 6-12 μηνών από την ημερομηνία της επικοινωνίας· μετά την περίοδο αυτή τα δεδομένα διαγράφονται.

 

Οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου διασφαλίζουν ότι τα διαβιβασθέντα δεδομένα εξαλείφονται με αυτόματα μέσα, μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση για την οποία χορηγήθηκε πρόσβαση στα δεδομένα.

Τροπολογία 35

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

 

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο των κοινοποιήσεων που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 4 της Συνθήκης.

Τροπολογία 36

ΑΡΘΡΟ 8

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα που διατηρούνται και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτά τα δεδομένα να μπορεί να διαβιβαστεί κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 διατηρούνται από τους φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιου δικτύου επικοινωνίας, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα που διατηρούνται και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτά τα δεδομένα να μπορεί να διαβιβαστεί κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες εθνικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του άρθρου 4 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

Τροπολογία 37

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εντός της επικράτειάς τους φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιου δικτύου επικοινωνίας να συγκροτήσουν ένα σημείο επαφής το οποίο θα επιλαμβάνεται των αιτήσεων για πρόσβαση σε δεδομένα.

Τροπολογία 38

ΑΡΘΡΟ 8 Α (νέο)

 

Άρθρο 8α

Κυρώσεις

 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις (συμπεριλαμβανομένων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων) για τις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί προς εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα εις βάρος των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία επιβολής κυρώσεων διαθέτουν αποτελεσματικά δικαιώματα υπεράσπισης και δευτεροβάθμιας προσφυγής.

Τροπολογία 39

ΑΡΘΡΟ 9

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές για τη διατήρηση δεδομένων τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση. Αυτές οι στατιστικές περιλαμβάνουν

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές για τη διατήρηση δεδομένων τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύου (ΕNISA) μπορεί να επικουρεί τα κράτη μέλη στη συγκέντρωση των εν λόγω στατιστικών. Αυτές οι στατιστικές, που πρέπει να εκπονούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, περιλαμβάνουν:

- τις υποθέσεις σχετικά με τις οποίες παρασχέθηκαν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο,

- τις υποθέσεις σχετικά με τις οποίες παρασχέθηκαν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο,

- το χρόνο μεταξύ της ημερομηνίας διατήρησης των δεδομένων και της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος από την αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση των δεδομένων·

- το χρόνο μεταξύ της ημερομηνίας διατήρησης των δεδομένων και της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος από την αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση των δεδομένων·

- τις υποθέσεις όπου δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για δεδομένα.

- τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες τα αιτηθέντα δεδομένα δεν οδήγησαν άμεσα στην επιτυχή έκβαση των σχετικών ερευνών·

 

- τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες τα αιτηθέντα δεδομένα δεν ήταν στη διάθεση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων·

 

- τις υποθέσεις όπου υπήρξαν υποψίες παραβίασης και πραγματικές παραβιάσεις της ασφάλειας.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις στατιστικές αυτές ετησίως και κατόπιν κάθε τρία χρόνια.

Αυτές οι στατιστικές δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αυτές οι στατιστικές δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 40

ΑΡΘΡΟ 9 Α (νέο)

 

Άρθρο 9α

 

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές να είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της εντός της επικρατείας του εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον αφορά την ασφάλεια των αποθηκευόμενων δεδομένων.

 

2. Οι εν λόγω αρχές απολαμβάνουν πλήρη ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 41

ΑΡΘΡΟ 10

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιστρέφεται στους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν αυτοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν ως συνέπεια της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιστρέφεται στους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν αυτοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν ως συνέπεια της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αποδεδειγμένων πρόσθετων δαπανών για την προστασία των δεδομένων και για κάθε τυχόν μελλοντική αναθεώρησή της. Η επιστροφή περιλαμβάνει το αποδεδειγμένο κόστος που προκύπτει από τη διάθεση των διατηρούμενων δεδομένων στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 42

ΑΡΘΡΟ 11

Άρθρο 15, παράγραφος 1α (Οδηγία 2002/58/ΕΚ)

«1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις που αφορούν τη διατήρηση δεδομένων για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, που απορρέουν από την οδηγία 2005/../ΕΚ. * * ΕΕ L … της ….».

«1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις που αφορούν τη διατήρηση δεδομένων για την διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, που απορρέουν από την μεταφορά της οδηγίας 2005/../ΕΚ. * * ΕΕ L … της ….».

 

Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν νομοθετικά μέτρα στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 43

ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όχι αργότερα από τρία έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των επιπτώσεών της στους οικονομικούς φορείς και στους καταναλωτές, λαμβανομένων υπόψη των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9, προκειμένου να καθοριστεί εάν είναι απαραίτητη η τροποποίηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως σε σχέση με την περίοδο διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 7.

1. Όχι αργότερα από δύο έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση της αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας των διατάξεων που περιέχει η οδηγία και των επιπτώσεών της στα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης τις επιπτώσεις των μέτρων στους οικονομικούς φορείς και στους καταναλωτές, λαμβανομένων υπόψη των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

 

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 44

ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Για αυτό το σκοπό, η Επιτροπή εξετάζει όλες τις παρατηρήσεις που ανακοινώνονται σε αυτήν από τα κράτη μέλη ή από την ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2. Για αυτό το σκοπό, η Επιτροπή εξετάζει όλες τις παρατηρήσεις που ανακοινώνονται σε αυτήν από τα κράτη μέλη, ή από την ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ ή από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Τροπολογία 45

ΑΡΘΡΟ 14 Α (νέο)

 

Άρθρο 14α

Αναθεώρηση

 

Η οδηγία αυτή αναθεωρείται το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ. Ιδιαίτερα εξετάζονται οι διατηρούμενοι τύποι δεδομένων και οι περίοδοι διατήρησης, βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 9 στατιστικών, όσον αφορά τη χρησιμότητά τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Η αναθεώρηση πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.

Τροπολογία 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδη δεδομένων που πρέπει να διατηρηθούν σύμφωνα με τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας :

 

α) Δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής μιας επικοινωνίας:

 

(1) όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας :

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη·

 

(2) όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη·

 

(3) όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Διαδίκτυο και την τηλεφωνία μέσω του Διαδικτύου:

 

(α) η διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), είτε δυναμική είτε στατική, που έχει χορηγηθεί σε μια επικοινωνία από τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

 

(β) η ταυτότητα χρήστη της πηγής μιας επικοινωνίας·

 

(γ) ο κωδικός σύνδεσης (connection label) ή ο τηλεφωνικός αριθμός που έχει χορηγηθεί σε κάθε επικοινωνία που εισέρχεται στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο·

 

(δ) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή καταχωρημένου χρήστη στον οποίο είχε χορηγηθεί η διεύθυνση IP, ο κωδικός σύνδεσης ή η ταυτότητα χρήστη κατά το χρόνο της επικοινωνίας.

 

β) Δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του προορισμού μιας επικοινωνίας :

 

(1) όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός καλουμένου·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη·

 

(2) όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία :

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός καλουμένου·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη·

 

(3) όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Διαδίκτυο και την τηλεφωνία μέσω του Διαδικτύου :

 

(α) ο κωδικός σύνδεσης ή η ταυτότητα χρήστη του αποδέκτη για τον οποίο προοριζόταν η επικοινωνία·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη που είναι ο αποδέκτης για τον οποίο προοριζόταν η επικοινωνία.

 

γ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας μιας επικοινωνίας·

 

(1) όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας·

 

(2) όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Διαδίκτυο και την τηλεφωνία μέσω του Διαδικτύου :

 

(α) η ημερομηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης με το Διαδίκτυο με βάση συγκεκριμένη ωριαία ζώνη.

 

δ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας:

 

(1) όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας:

 

(α) η τηλεφωνική υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε π.χ. φωνητική υπηρεσία, υπηρεσία τηλεφωνικής διάσκεψης, τηλεομοιοτυπίας και αποστολής μηνυμάτων·

 

(2) όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) η τηλεφωνική υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. φωνητική υπηρεσία, υπηρεσία τηλεφωνικής διάσκεψης, υπηρεσία αποστολής σύντομων μηνυμάτων (SMS), υπηρεσία ενισχυμένων μέσων (EMS) ή υπηρεσία πολυμέσων (MMS).

 

ε) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού επικοινωνίας ή του φερόμενου ως μηχανισμού επικοινωνίας:

 

(1) όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI) του καλούντος και του καλουμένου·

 

(β) η διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ) του καλούντος και του καλουμένου·

 

(2) όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Διαδίκτυο και την τηλεφωνία μέσω του Διαδικτύου:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός καλούντος για την πρόσβαση μέσω κλήσης (dial-up)·

 

(β) η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) ή άλλη απόληξη της πηγής της επικοινωνίας·

 

(γ) η διεύθυνση ελέγχου της πρόσβασης στα μέσα (MAC) ή άλλο μέσο εντοπισμού μηχανήματος της πηγής της επικοινωνίας.

 

στ) Δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας :

 

(1) ο κωδικός θέσης [ταυτότητα κυψέλης (Cell ID)] στην αρχή και στη λήξη της επικοινωνίας·

 

(2) η χαρτογράφηση δεδομένων μεταξύ των ταυτοτήτων κυψέλης και της γεωγραφικής τους θέσης στην αρχή και στη λήξη της επικοινωνίας.

 

(1)

ΕΕ C .... της .... σελ. .....

(2)

ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 29/30 Απριλίου 2004, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Σουηδία παρουσίασαν κοινή πρόταση απόφασης πλαισίου σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων επικοινωνίας. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε δήλωση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 25 Μαρτίου 2004 σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην οποία καλείται το Συμβούλιο να εξετάσει μέτρα για τη θέσπιση νομοθεσίας για τη διατήρηση δεδομένων κίνησης από φορείς παροχής υπηρεσίων.

Σκοπός της πρότασης είναι η εναρμόνιση της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών θεμάτων μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση από φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων, περιλαμβανομένης και της τρομοκρατίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τις συνόδους της Ολομέλειας τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2005, απέρριψε ομόφωνα αυτήν την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι το Συμβούλιο είχε επιλέξει εσφαλμένη νομική βάση. Το Συμβούλιο στηρίχθηκε στη νομοθετική εξουσία που του παρέχει ο Τίτλος VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στο άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο γ) σε συνδυασμό με το άρθρο 34, παράγραφος 2. στοιχείο β) της αυτής Συνθήκης. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει, μαζί με τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ότι το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ αποτελεί την ορθή νομική βάση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως στη νομοθετική διαδικασία και συναποφασίζει.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, δυνάμει του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ, δική της πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη βάση για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Οι συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου εντατικοποιήθηκαν, αν και το Συμβούλιο εμμένει στην πρόθεσή του να προωθήσει την απόφαση πλαίσιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτός από το τυπικό ζήτημα της αρμοδιότητας, εξέφρασε μεγάλους προβληματισμούς σχετικά με το περιεχόμενο της απόφασης πλαισίου για τη διατήρηση δεδομένων. Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν ληφθεί ως ένα βαθμό υπόψη στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής.

Στις 24 Νοεμβρίου η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων εξέδωσε τη γνωμοδότησή της σχετικά με το σχέδιο οδηγίας.

2. Κατάσταση μετά την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής

      α. όσον αφορά το περιεχόμενο

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων προβλέπει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Πεδίο εφαρμογής

Δεδομένα κίνησης για σταθερή και κινητή τηλεφωνία, Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφωνία μέσω διεύθυνσης πρωτοκόλλου του Διαδικτύου – δεδομένα θέσης, περιλαμβανομένων και ανεπιτυχών κλήσεων

Σκοπός της διατήρησης

Πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος

Αρχές που έχουν πρόσβαση

Αρμόδιες αρχές που καθορίζονται από τα κράτη μέλη

Πρόσβαση σε δεδομένα

Δεν περιλαμβάνεται

Περίοδοι διατήρησης

12 μήνες για δεδομένα τηλεφωνίας, 6 μήνες για Διαδίκτυο

Κόστος

Επιστροφή αποδεδειγμένων επιπλέον δαπανών κατ' εφαρμογήν της οδηγίας

Ευελιξία βάσει του άρθρου 15 (1) της οδηγίας 2002 (58)

Ευελιξία: επιτρέπει τη χρήση της διατήρησης δεδομένων για άλλους σκοπούς – αλλά εναρμονισμένα δεδομένα για την καταπολέμηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων

Διατάξεις για την προστασία των δεδομένων

Δεν είναι απαραίτητες – καλύπτεται από υφιστάμενες οδηγίες (95/46 και 2002/58)

Ποινικές κυρώσεις

Το ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνεται, καλύπτεται από την οδηγία πλαίσιο για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και τις οδηγίες για την προστασία των δεδομένων

Επιτροπολογία για ενημέρωση του καταλόγου δεδομένων

Περιλαμβάνεται

Ρήτρα αναθεώρησης

Τρία έτη

Δεδομένα που διατηρούνται (Παράρτημα)

 

           β) όσον αφορά τη διαδικασία

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων διαβιβάσθηκε στο Κοινοβούλιο στις 21 Σεπτεμβρίου. Επομένως, η οδηγία ήταν στη διάθεση της επιτροπής δύο μήνες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Βρετανική Προεδρία του Συμβουλίου εξέφρασε το ενδιαφέρον της να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση και να εγκριθεί η οδηγία σε πρώτη ανάγνωση πριν από το τέλος τους 2005. Η Διάσκεψη των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι και το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμβιβασμός πριν από το τέλος του έτους. Το Κοινοβούλιο άρχισε ταχέως τις εργασίες για να διατυπώσει κοινή θέση και με τον τρόπο αυτό να συμβάλει από την πλευρά του στην εξεύρεση συμβιβασμού. Η τελευταία ευκαιρία για την εξεύρεση συμβιβασμού σε πρώτη ανάγνωση είναι η περίοδος συνόδου από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου. Αυτή η μεγάλη επιτάχυνση της νομοθετικής διαδικασίας είχε ως αποτέλεσμα, λόγω των προθεσμιών για τις υπηρεσίες μετάφρασης και άλλων παραγόντων, ότι ο χρόνος για διαβουλεύσεις δεν ήταν επαρκής ή ότι η μετάφραση των σχετικών κειμένων δεν ήταν διαθέσιμη. Δεν διεξήχθη επίσης εκτίμηση των τεχνικών πτυχών ούτε μελέτη των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά. Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων και των σχεδίων για βελτίωση της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ελπίζουμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις διαβουλεύσεις για τη διατήρηση των δεδομένων δεν θα γίνει κανόνας.

Προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να ψηφίσει στις 24 Νοεμβρίου επί της πρότασης και να λύσει τα πολυάριθμα αμφιλεγόμενα ζητήματα επί του περιεχομένου, μια ομάδα εργασίας για τη διατήρηση δεδομένων διεξήγαγε τακτικές συνεδριάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας εργασίας ο εισηγητής, ο σκιώδης εισηγητής, οι εισηγητές των Επιτροπών IMCO και ITRE, η προεδρία και η γραμματεία της επιτροπής, οι συντονιστές και οι βοηθοί επεξεργάστηκαν, σε διάστημα 7 εβδομάδων, συμβιβαστικές τροπολογίες. Στο διάστημα αυτό διεξήχθησαν τακτικές συναντήσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στα επιμέρους θεσμικά όργανα.

3.   Ψηφοφορία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Στις 24 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων διετύπωσε τη θέση της επί της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής με σαφή πλειοψηφία τριών τετάρτων. Πριν από την ψηφοφορία, τα μέλη των ομάδων PPE-ED, PSE και ALDE συμφώνησαν επί 21 συμβιβαστικών τροπολογιών που αντικαθιστούσαν μεγάλο μέρος των 250 τροπολογιών που είχαν κατατεθεί.

Θέση της LIBE που βασίζεται σε συμβιβαστικές τροπολογίες (ψηφοφορία της επιτροπής, πρώτη ανάγνωση)

Πεδίο εφαρμογής

Δεδομένα κίνησης για σταθερή και κινητή τηλεφωνία – δεδομένα θέσης (κατά την έναρξη της κλήσης)

 

(Συμβιβαστική τροπολογία : σύστημα προαιρετικής συμμετοχής των κρατών μελών για ανεπιτυχείς κλήσεις

 

Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής/προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και τη χρησιμοποίησή τους

(Συμβιβαστική τροπολογία 1)

Σκοπός διατήρησης

Πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ειδικών μορφών σοβαρών ποινικών αδικημάτων που περιλαμβάνονται σε κατάλογο αδικημάτων· πρόκειται για τον κατάλογο αδικημάτων που χρησιμοποιείται για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως.

 

η λέξη "πρόληψη" διαγράφεται, διότι η έννοια αυτή είναι αόριστη και δημιουργεί τον κίνδυνο κακής χρήσης των δεδομένων που διατηρούνται

(Συμβιβαστική τροπολογία 1)

Αρχές που έχουν πρόσβαση

Πρόσβαση από δικαστικές αρχές και άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση, διαλεύκανση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων (βάσει του καταλόγου που χρησιμοποιείται για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως).

 

Σε κάθε περίπτωση, οι εθνικές αρχές χρειάζονται την έγκριση των δικαστικών αρχών.

(Συμβιβαστικές τροπολογίες 2, 4)

Πρόσβαση σε δεδομένα

Η επιτροπή εισάγει διάταξη σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα:

- μόνον για συγκεκριμένους σκοπούς που καθορίζονται στην οδηγία και ανά συγκεκριμένη περίπτωση

- Οι λόγοι πρέπει να είναι αναγκαίοι/αναλογικοί

- τα δεδομένα εξαλείφονται από τη στιγμή που παύουν να είναι αναγκαία/εάν είναι ανακριβή

- δεν επιτρέπεται στους παρόχους να χρησιμοποιούν δεδομένα

- κάθε πρόσβαση σε δεδομένα που διατηρούνται καταχωρείται

- διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα/ακεραιότητα των δεδομένων

- τα δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες μόνον βάσει Διεθνούς Συμφωνίας, δυνάμει του άρθρου 300, παράγραφος 3, εδάφιο 2 της Συνθήκης

(Συμβιβαστική τροπολογία 5)

Περίοδοι διατήρησης

6 -12 μήνες για όλα τα δεδομένα. Μετά από αυτήν την περίοδο, τα δεδομένα πρέπει να εξαλείφονται.

(Συμβιβαστική τροπολογία 12)

Κόστος

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιστρέφεται στη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος (περιλαμβανομένου του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους καθώς και του κόστους που προκύπτει από περαιτέρω τροποποιήσεις της οδηγίας).

*στο Συμβούλιο υπάρχει η τάση να εξαιρείται η επιστροφή κόστους που προκύπτει από την οδηγία.

(Συμβιβαστική τροπολογία 18)

Ευελιξία βάσει του άρθρου 15 (1) της οδηγίας 2002 (58)

Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν νομοθετικά μέτρα στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία (τροπολογία 224).

Διατάξεις για την προστασία των δεδομένων

Πρόσθετες διατάξεις για την ασφάλεια των δεδομένων, που προτείνονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες (βλ. λεπτομερή κατάλογο στη συμβιβαστική τροπολογία).

(Συμβιβαστική τροπολογία 6)

Ποινικές κυρώσεις

Αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί προς εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(Συμβιβαστική τροπολογία 15)

Επιτροπολογία για ενημέρωση του καταλόγου δεδομένων

Δεν περιλαμβάνεται.

Ρήτρα αναθεώρησης

Αναθεώρηση 2 έτη μετά την εφαρμογή της και τακτική αναθεώρηση ανά τριετία.

(Συμβιβαστική τροπολογία 21)

Δεδομένα που διατηρούνται (Παράρτημα)

Η επιτροπή ψήφισε να ενσωματωθεί το παράρτημα στον βασικό κορμό του κειμένου.

 

Περιλαμβάνει προπληρωμένες ανώνυμες κάρτες/υπηρεσίες, την ημερομηνία και την ώρα της αρχικής ενεργοποίησης της κάρτας και της ταυτότητας κυψέλης από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση.

 

-"τύποι" δεδομένων που διατηρούνται:

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ:

- Όνομα/διεύθυνση του καλούντος + τηλεφωνικός αριθμός

- Όνομα/διεύθυνση του/των καλουμένου/καλουμένων + τηλεφωνικός αριθμός

- Ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας

 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ:

- Όνομα/διεύθυνση του καλούντος + τηλεφωνικός αριθμός

- Όνομα/διεύθυνση του/των καλουμένου/καλουμένων + τηλεφωνικός αριθμός

- Ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας

- Διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (ΙΜSI) = κάρτα SIM

- Κωδικός θέσης κατά την έναρξη της επικοινωνίας

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

- Διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου

- Τηλεφωνικός αριθμός σύνδεσης με το Διαδίκτυο

- Όνομα/διεύθυνση του συνδρομητή

- Ημερομηνία/ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης με το Διαδίκτυο

- Ο τηλεφωνικός αριθμός καλούντος για την πρόσβαση μέσω κλήσης και η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL)

(Συμβιβαστική τροπολογία 8)

Οι εν λόγω τροπολογίες που αποφασίστηκαν με πλειοψηφία δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο ήταν απολύτως εις θέση να καταλήξει σε διακομματική συμφωνία επί σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τη διατήρηση δεδομένων. Το Συμβούλιο δεν έχει επιτύχει ακόμη παρόμοια συμφωνία, τουλάχιστον κατά την περίοδο εκπόνησης της παρούσας έκθεσης. Επομένως, πρέπει να αναμένομε τις εξελίξεις στο Συμβούλιο. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστικές αλλαγές στις συμβιβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν.

4.   Τάσεις στην μέχρι σήμερα διαμόρφωση άποψης στο Συμβούλιο

Σύμφωνα με την ψηφοφορία που διεξήχθη στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 24 Νοεμβρίου, η θέση του Κοινοβουλίου διαφέρει από τις τάσεις που επικρατούν εντός του Συμβουλίου στα ακόλουθα θέματα:

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τάσεις των διαπραγματεύσεων εντός του Συμβουλίου

Διάρκεια διατήρησης

6-12 μήνες για όλα τα δεδομένα (τηλεφωνία και Διαδίκτυο)

6 μήνες για το Διαδίκτυο, 6-24 μήνες για την τηλεφωνία

 

Πεδίο εφαρμογής

Χρησιμοποιείται ο ορισμός των "σοβαρών αδικημάτων" που περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως (κατάλογος + 3 έτη φυλάκιση),

Περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα

 

Επιστροφή δαπανών

Υποχρεωτική για όλες τις επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την οδηγία + δαπάνες που συνδέονται με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων,

Προαιρετικό εθνικό σύστημα

 

Ανεπιτυχείς κλήσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να υποχρεώσουν τις βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών

Υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων ανεπιτυχών κλήσεων

 

Ποινικές κυρώσεις

Ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση δεδομένων

Κατά


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (28.11.2005)

σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 3 του Κανονισμού

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann και Kathalijne Maria Buitenweg

Απορρίπτουμε την έκθεση διότι δεν προτείνει τις απαραίτητες πολιτικές και νομικές διορθώσεις στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η νομοθετική πράξη που προτείνει η Επιτροπή συγκρούεται με την αρχή της αναλογικότητας ακόμη και εάν εγκριθούν οι τροπολογίες της προκείμενης έκθεσης. Επιπλέον, δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε αποτελεσματική. Η περίοδος διατήρησης που προτείνεται είναι εξαιρετικά μακρά, και το φάσμα των τύπων δεδομένων που διατηρούνται είναι εξαιρετικά ευρύ. Ο ορισμός των αρμόδιων αρχών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα δεν είναι ακριβής, ενώ δεν αποκλείεται η πρόσβαση των μυστικών υπηρεσιών. Δεν ρυθμίζονται επαρκώς οι μηχανισμοί ελέγχου για την ασφάλεια των δεδομένων.

Η πρόταση οδηγίας αντιπροσωπεύει ουσιαστική παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, την οποία δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Οι πολίτες της Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετηθούν κάτω από γενικό καθεστώς υποψίας. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν έχουν αποδείξει μέχρι τώρα ότι η διατήρηση μεγάλου όγκου διαφόρων δεδομένων επικοινωνίας συμβάλλει στην αποτελεσματική διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η εισαγωγή αυτού του μέτρου συνδέεται με υψηλές δαπάνες, είναι προτιμότερο τα χρήματα αυτά να επενδυθούν σε αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων, μεταξύ άλλων μέτρα για διερεύνηση των στόχων και για την καλύτερη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (23.11.2005)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της oδηγίας 2002/58/ΕΚ

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angelika Niebler

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 μια πρόταση οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή υποβάλλει βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ μια συνειδητή αντιπρόταση σε σχέση με την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων(1) που υποβλήθηκε το 2004 από τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία.

Η εξέλιξη αυτή πρέπει να επιδοκιμαστεί πρωτίστως από τη οπτική γωνία του Κοινοβουλίου: η Επιτροπή επιλέγει μια νομική βάση, η οποία παραχωρεί στο Κοινοβούλιο, στο τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, το δικαίωμα συναπόφασης. Συγκριτικά η βασιζόμενη στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΕΕ απόφαση πλαίσιο προβλέπει μόνο δικαίωμα διαβούλευσης του Κοινοβουλίου.

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής και η πρόταση απόφασης πλαίσιο έχουν από πλευράς περιεχόμενου την ίδια στόχευση. Αμφότερες οι νομικές πράξεις αποσκοπούν στη βελτίωση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκληματικών πράξεων, θεσπίζοντας υποχρέωση των παρόχων δημοσίου δικτύου επικοινωνιών να διατηρούν ορισμένα στοιχεία με βάση εναρμονισμένες διατάξεις.

Αυτό αφορά τα δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα θέσης κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τους χρήστες και τους συνδρομητές. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα διατηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, το χρόνο, τη διάρκεια και τα μέρη τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, τις τηλεομοιοτυπίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα σύντομα μηνύματα καθώς και τα πρωτόκολλα μέσω διαδικτύου. Ρητώς εξαιρείται το περιεχόμενο των συνδιαλέξεων.

Αξιολόγηση

Σήμερα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο τις περιόδους διατήρησης ορισμένων δεδομένων επικοινωνιών. Από τη σκοπιά της αποτελεσματικής και διασυνοριακής καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας αυτό αποτελεί, αναμφίβολα, ένα μειονέκτημα, δεδομένου ότι οι δράστες δρουν όλο και πιο συχνά εκατέρωθεν των συνόρων εκμεταλλευόμενοι τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Η προταθείσα οδηγία μπορεί, συνεπώς, να αποβεί σε σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Από τη σκοπιά της εισηγήτριας υπάρχει, ωστόσο, μια σειρά σημαντικών σημείων κριτικής, τα οποία θα πρέπει ειδικότερα να εξεταστούν από την Επιτροπή Βιομηχανίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές πτυχές της κοινωνίας των επικοινωνιών και πληροφοριών.

Όπως και στην περίπτωση του συζητηθέντος σχεδίου απόφασης, η Επιτροπή αποδεικνύει μόνο γενικώς ότι τα προταθέντα μέτρα έχουν πράγματι ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Η απόδειξη αυτή αποτελεί, ωστόσο, βασική προϋπόθεση ώστε να δικαιολογηθούν οι σημαντικές επιπτώσεις και επιβαρύνσεις εις βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από την άσκηση της ποινικής δίωξης στην πράξη προκύπτει αντιθέτως ότι τα ζητούμενα από τις αρχές στοιχεία δεν είναι κατά κανόνα παλαιότερα των τριών μηνών. Συνεπώς, οι προβλεπόμενες στο νόμο περίοδοι διατήρησης πρέπει να προσαρμοστούν προς τις πραγματικές ανάγκες.

Για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών η πρόταση συνεπάγεται ότι αυτές θα υποχρεωθούν να διατηρούν μια τεράστια ποσότητα δεδομένων. Για τη διατήρηση, αρχειοθέτηση και αξιοποίηση του όγκου αυτού είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπανηρών συστημικών προσαρμογών. Σύμφωνα με ενδοκλαδικούς υπολογισμούς, οι προσαρμογές αυτές, ανάλογα με την επιχείρηση, θα προκαλέσουν δαπάνη πολλών εκατομμυρίων, χωρίς να συνυπολογίζονται εν προκειμένω οι παρεπόμενες δαπάνες για τη διατήρηση και συντήρηση των συστημάτων.

Εκτός από τη μείωση των περιόδων διατήρησης πρέπει, με βάση τις παραπάνω σκέψεις, να μειωθεί και η έκταση των διατηρούμενων δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα της πρότασης. Μεταξύ αυτών πρέπει πρωτίστως να συμπεριληφθούν οι ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής και οι οποίες, ιδίως στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, θα προκαλούσαν σημαντικές πρόσθετες δαπάνες, χωρίς να βελτιώνουν την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Τα ίδια ισχύουν για δεδομένα που αφορούν την ταυτότητα των συσκευών, τη διεύθυνση ελέγχου της πρόσβασης στα μέσα (ΜΑC) ή τον τόπο κατά τη διάρκεια ή/και κατά τη λήξη μιας συνδιάλεξης κινητής τηλεφωνίας.

Η εισηγήτρια διατηρεί ειδικότερα μεγάλες επιφυλάξεις όσον αφορά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της πρότασης, το παράρτημα και συνεπώς οι σημαντικότερες διατάξεις που διέπουν την έκταση των διατηρούμενων δεδομένων, μπορούν να τροποποιηθούν με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο το Κοινοβούλιο θα αποκλειόταν πλήρως από τη λήψη αποφάσεων στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Οι αντίστοιχες διατάξεις πρέπει συνεπώς να διαγραφούν.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 της πρότασης υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν στατιστικές σε σχέση με τη διατήρηση δεδομένων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων έναντι των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι στατιστικές αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου μεταξύ άλλων να αποδειχθεί σε πόσες περιπτώσεις τα αιτήματα βοήθησαν πράγματι τις διωκτικές αρχές να σημειώσουν επιτυχίες.

Τελικά πρέπει να εμμείνουμε στο συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο δεν επιτρέπεται, στο λίαν ευαίσθητο αυτό ζήτημα για τους πολίτες,να δεχθεί πιέσεις. Μολονότι είναι κατανοητή η επιθυμία ταχείας κατά το δυνατόν ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας, ωστόσο πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία σε προσεκτικές διαβουλεύσεις. Χάριν της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να αποτραπεί μια κατάσταση κατά την οποία δύο νομοθετικές πράξεις με το ίδιο σχεδόν περιεχόμενο τυγχάνουν συγχρόνως επεξεργασίας με την ίδια ένταση. Κατά την άποψη της εισηγήτριας το Συμβούλιο θα πρέπει συνεπώς να επικεντρώσει στο μέλλον τις διαβουλεύσεις τους αποκλειστικά στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(2)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12)     Οι κατηγορίες πληροφοριών που πρέπει να διατηρούνται αντανακλούν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των οφελών για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη των σχετικών σοβαρών αδικημάτων και του επιπέδου εισβολής στην ιδιωτική ζωή που θα προκαλέσουν· η εφαρμοστέα περίοδος διατήρησης του ενός έτους και των έξι μηνών αντίστοιχα όταν τα δεδομένα αφορούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τη χρήση μόνο του Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου επιτυγχάνει επίσης εύλογη εξισορρόπηση όλων των συναφών συμφερόντων·

(12)     Οι κατηγορίες πληροφοριών που πρέπει να διατηρούνται αντανακλούν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των οφελών για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη των σχετικών σοβαρών αδικημάτων και του επιπέδου εισβολής στην ιδιωτική ζωή που θα προκαλέσουν· η εφαρμοστέα περίοδος διατήρησης των έξι μηνών και των τριών μηνών αντίστοιχα όταν τα δεδομένα αφορούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τη χρήση μόνο του Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου επιτυγχάνει επίσης εύλογη εξισορρόπηση όλων των συναφών συμφερόντων·

Αιτιολόγηση

Μια περίοδος έξι μηνών κατ' ανώτατο όριο σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία σχεδόν των ερευνών βασίζεται σε μια αξιοποίηση των δεδομένων με αρχαιότητα μικρότερη των έξι μηνών.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Δεδομένου ότι η διατήρηση δεδομένων προκαλεί σημαντικό πρόσθετο κόστος για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από αυτή τη διατήρηση επωφελείται όλη η κοινωνία όσον αφορά τις συνέπειες στη δημόσια ασφάλεια, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη επιστρέφουν το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους υποβλήθηκαν συνεπεία της παρούσας οδηγίας·

 

(13) Δεδομένου ότι η διατήρηση και η διάθεση δεδομένων προκαλούν σημαντικό πρόσθετο κόστος για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από αυτή τη διατήρηση επωφελείται όλη η κοινωνία όσον αφορά τις συνέπειες στη δημόσια ασφάλεια, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιστρέφεται σε όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους υποβλήθηκαν συνεπεία της παρούσας οδηγίας·

 

Αιτιολόγηση

Το πρόσθετο κόστος που προκαλεί η διαδικασία αυτή που συμβάλλει στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τους παρόχους.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Οι τεχνολογίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταβάλλονται γρήγορα και οι νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να εξελιχθούν· η Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία πλατφόρμας που θα αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών επιβολής του νόμου, των ενώσεων του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αρχών προστασίας δεδομένων για την παροχήππαροχή συμβουλών σε ανάλογα θέματα·

 

(14) Οι τεχνολογίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταβάλλονται γρήγορα και οι νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να εξελιχθούν· η Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία πλατφόρμας που θα αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών επιβολής του νόμου, των ενώσεων του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αρχών προστασίας δεδομένων για την παροχήππαροχή συμβουλών σε ανάλογα θέματα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας επιβάλλεται ενόψει των ενδεχόμενων παραβιάσεων των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Tροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 16

(16) Είναι ουσιώδες τα κράτη μέλη να προβλέψουν νομοθετικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα που διατηρούνται βάσει αυτής της οδηγίας παρέχονται μόνο στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων ατόμων· αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν ιδίως τις προϋποθέσεις, τα όρια και τα εχέγγυα ώστε να διασφαλίζεται ότι η παροχή των δεδομένων που διατηρούνται συνάδει προς τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά εξασφαλίζονται ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών·

(16) Είναι ουσιώδες τα κράτη μέλη να προβλέψουν νομοθετικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα που διατηρούνται βάσει αυτής της οδηγίας παρέχονται μόνο στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και αξιοποιούνται από αυτές με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων ατόμων· αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν ιδίως τις προϋποθέσεις, τα όρια και τα εχέγγυα ώστε να διασφαλίζεται ότι η παροχή των δεδομένων που διατηρούνται συνάδει προς τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά εξασφαλίζονται ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Αιτιολόγηση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων επιβάλλει ότι μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διαδικασία επιτροπολογίας, στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωποι της Επιτροπής και των κρατών μελών θα μπορούν να τροποποιούν τον κατάλογο των διατηρούμενων δεδομένων χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων είναι απαράδεκτη. Κάθε διεύρυνση των διατηρούμενων ειδών δεδομένων αποτελεί προσβολή που άπτεται των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να διατυπώνει επιφυλάξεις. Η αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19 A (νέα)

 

19α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται κατόπιν αντίστοιχης διαβούλευσης με τους φορείς της οικονομίας, ιδίως όσον αφορά το εφικτό και το κόστος της διατήρησης δεδομένων. Σε αναγνώριση του γεγονότος ότι η διατήρηση δεδομένων συνιστά ουσιαστική και οικονομική δαπάνη για την οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πλήρη επιστροφή εκείνων των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η οικονομία εξαιτίας των υποχρεώσεων και αυτοδεσμεύσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας αποτελούν βασική αποστολή του σύγχρονου κράτους. Τά μέτρα αυτά πρέπει συνεπώς να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος και να μην εφαρμόζονται με δαπάνη της οικονομίας. Σε αντίθετη περίπτωση η Ευρώπη ως χώρος οικονομικής δραστηριότητας θα αποδυναμωθεί. Συνεπώς τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν το συνολικό κόστος (δαπάνες επένδυσης και λειτουργίας) όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση στατιστικών, η οποία πραγματοποιείται πρωτίστως από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε δεδομένα κίνησης και θέσης τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, καθώς και στα συναφή δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη. Δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

2. Η εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες που του επιτρέπουν να διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν παραβιάζει το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε δεδομένα κίνησης και θέσης τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, καθώς και στα συναφή δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη. Δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας επιβάλλεται ενόψει των ενδεχόμενων παραβιάσεων των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα τα οποία παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για το σκοπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 όταν αυτά παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στην παράγραφο 1 καθιστά σαφές ότι η διατήρηση δεδομένων τότε μόνο μπορεί να ζητείται όταν τα δεδομένα παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών. Υπηρεσίες που δεν δημιουργούν ορισμένα είδη δεδομένων δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να προσφερθούν λόγω της υποχρέωσης διατήρησης δεδομένων (π.χ. προπληρωμένες τηλεφωνικές υπηρεσίες). Η παρεμπόδιση ή δυσανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών αυτών θα εζημίωνε ολόκληρη την Ευρώπη ως τόπο οικονομικής δραστηριότητας και είναι αντίθετη με τους στόχους της Λισαβόνας.

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

 

1α. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, δύνανται να προβλέπουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινιών και στους φορείς ενός δημόσιου δίκτυου επικοινωνιών λαμβανομένων υπόψη των μεριδίων αγοράς, του αριθμού των συμμετεχόντων καθώς και του μεγέθους του λειτουργούντος δικτύου σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορούν να τηρούν την προβλεπόμενη ευρύτατη υποχρέωση διατήρησης δεδομένων ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επιστροφής δαπανών, δεδομένου ότι θα ήταν αναγκασμένοι να τροποποιήσουν όχι μόνο τα τεχνικά συστήματά τους και τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες αλλά και να επεξεργάζονται συνεχώς αιτήματα των αρχών. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθεί και θα οδηγούσε στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παροχής. Αυτό θα είχε βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρώπη ως τόπο οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία οι καινοτομίες προέρχονται σε μεγάλο μέρος από τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία παρέχονται μόνο στις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

 

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία παρέχονται μόνο στις αρμόδιες εθνικές αρχές, και αξιοποιούνται μόνο από αυτές σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογούν την αίτησή τους παροχής δεδομένων χωρίς αυτό να παραβλάπτει τη συμβατική σχέση μεταξύ παρόχου και του πελάτη του και χωρίς να παραβιάζει το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Η συμβατική σχέση μεταξύ του φορέα παροχής και του πελάτη του δεν πρέπει να τροποποιείται με τα εν λόγω μέτρα διατήρησης δεδομένων. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι η αίτησή τους είναι χρήσιμη όσον αφορά την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη σοβαρών εγκληματικών πράξεων, όπως οι τρομοκρατικές ενέργειες και το οργανωμένο έγκλημα.

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 4, εισαγωγική πρόταση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται βάσει της παρούσας οδηγίας :

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται βάσει της παρούσας οδηγίας για το σκοπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορούν να τηρούν την προβλεπόμενη ευρύτατη υποχρέωση διατήρησης δεδομένων ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επιστροφής δαπανών, δεδομένου ότι θα ήταν αναγκασμένοι να τροποποιήσουν όχι μόνο τα τεχνικά συστήματά τους και τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες αλλά και να επεξεργάζονται συνεχώς αιτήματα των αρχών. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθεί και θα οδηγούσε στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παροχής. Αυτό θα είχε βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρώπη ως τόπο οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία οι καινοτομίες προέρχονται σε μεγάλο μέρος από τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 4, ΗΜΕΙΟ (Α)

(α) δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής μιας επικοινωνίας·

(α) δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της πηγής μιας επικοινωνίας·

 

(1) Όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη

 

(2) Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος·

 

(β) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή του καταχωρημένου χρήστη

 

(3) Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο

 

(α) η διεύθυνση Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (ΙΡ), είτε δυναμική είτε στατική που έχει χορηγηθεί σε μια επικοινωνία από τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο·

 

(β) η ταυτότητα χρήστη της πηγής μιας επικοινωνίας·

 

(γ) το όνομα και η διεύθυνση του συνδρομητή ή καταχωρημένου χρήστη στον οποίο είχε χορηγηθεί η διεύθυνση ΙΡ, ο κωδικός σύνδεσης ή η ταυτότητα χρήστη κατά τον χρόνο της επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορούν να τηρούν την προβλεπόμενη ευρύτατη υποχρέωση διατήρησης δεδομένων ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επιστροφής δαπανών, δεδομένου ότι θα ήταν αναγκασμένες να τροποποιήσουν όχι μόνο τα τεχνικά συστήματά τους και τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες αλλά και να επεξεργάζονται συνεχώς αιτήματα των αρχών. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθεί και θα οδηγούσε στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παροχής. Αυτό θα είχε βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρώπη ως τόπο οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία οι καινοτομίες προέρχονται σε μεγάλο μέρος από τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 4, ΣΗΜΕΙΟ (Β)

(β) δεδομένα απαραίτητα για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του προορισμού μιας επικοινωνίας·

(β) δεδομένα απαραίτητα για και τον προσδιορισμό του προορισμού μιας επικοινωνίας·

 

(1) Όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος·

 

(2) Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος·

 

(3) Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο:

 

(α) ο κωδικός σύνδεσης ή η ταυτότητα χρήστη του αποδέκτη για τον οποίο προοριζόταν η επικοινωνία

Αιτιολόγηση

Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν μπορούν να τηρούν την προβλεπόμενη ευρύτατη υποχρέωση διατήρησης δεδομένων ακόμη και σε περίπτωση πλήρους επιστροφής δαπανών, δεδομένου ότι θα ήταν αναγκασμένες να τροποποιήσουν όχι μόνο τα τεχνικά συστήματά τους και τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες αλλά και να επεξεργάζονται συνεχώς αιτήματα των αρχών. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθεί και θα οδηγούσε στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παροχής. Αυτό θα είχε βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρώπη ως τόπο οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία οι καινοτομίες προέρχονται σε μεγάλο μέρος από τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 4, ΣΗΜΕΙΟ (Γ)

(γ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας μιας επικοινωνίας·

 

(γ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας μιας επικοινωνίας·

 

 

(1) Όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας·

 

(2) Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο:

 

(α) η ημερομηνία και η ώρα σύνδεσης και αποσύνδεσης με το διαδίκτυο με βάση συγκεκριμένη ωριαία ζώνη.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 4, ΣΗΜΕΙΟ (Δ)

(δ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας·

(δ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας·

 

(1) Όσον αφορά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας:

 

(α) η τηλεφωνική υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε π.χ. φωνητική υπηρεσία, υπηρεσία τηλεομοιοτυπίας και αποστολής μηνυμάτων·

 

(2) Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) η τηλεφωνική υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. φωνητική υπηρεσία, υπηρεσία αποστολής σύντομων μηνυμάτων (SMS).

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 4, ΣΗΜΕΙΟ (Ε)

(ε) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού επικοινωνίας ή του φερόμενου ως μηχανισμού επικοινωνίας·

(ε) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό του μηχανισμού επικοινωνίας ή του φερόμενου ως μηχανισμού επικοινωνίας·

 

(1) Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία:

 

(α) η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (ΙΜCΙ) του καλούντος και του καλουμένου·

 

(2) Όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο:

 

(α) ο τηλεφωνικός αριθμός καλούντος για την πρόσβαση μέσω κλήσης·

 

(β) η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) ή άλλη απόληξη της πηγής της επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Οι αριθμοί σειράς των κινητών τηλεφώνων χορηγούνται περισσότερες της μίας φορές από τους κατασκευαστές και μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαφόρων χειρισμών από τους χρήστες.

Ο αριθμός ταυτότητας της συσκευής της κάρτας δικτύου ενός υπολογιστή δεν μπορεί να εξακριβωθεί με αξιόπιστο τρόπο, δεδομένου ότι μπορεί να εκδίδεται περισσότερες της μιας φορές από τους κατασκευαστές και κατά συνέπεια μπορεί να γίνει εύκολα αντικείμενο διαφόρων χειρισμών από τον χρήστη. Η διατήρηση αυτών των δύο τύπων δεδομένων δεν μπορεί να επιφέρει αισθητή βελτίωση στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 4, ΣΗΜΕΙΟ (ΣΤ)

(στ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας.

(στ) δεδομένα απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης του εξοπλισμού κινητής επικοινωνίας.

 

(1) ο κωδικός θέσης (ταυτότητα κυψέλης Cell ID) στην αρχή της επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση να διατηρείται η ταυτότητα κυψέλης τόσο στη λήξη όσο και στην αρχή της επικοινωνίας θα επιφέρει σημαντικές πρόσθετες δαπάνες. Επί του παρόντος, σε ορισμένα κράτη μέλη διατηρείται μόνον η θέση στην αρχή της επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η ταυτότητα κυψέλης που διατηρείται στην αρχή κάθε νέας επικοινωνίας καθιστά δυνατό να καταρτισθεί εκ των υστέρων μια επαρκώς ακριβής εικόνα της κίνησης.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα είδη των δεδομένων που διατηρούνται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατηγορίες δεδομένων περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

 

διαγράφεται

Τροπολογία 19

Άρθρο 5

Άρθρο 5
Αναθεώρηση του παραρτήματος

διαγράφεται

Το παράρτημα αναθεωρείται σε τακτική βάση όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διαδικασία επιτροπολογίας, στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωποι της Επιτροπής και των κρατών μελών θα μπορούν να τροποποιούν τον κατάλογο των διατηρούμενων δεδομένων χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων είναι απαράδεκτη. Κάθε διεύρυνση των διατηρούμενων ειδών δεδομένων αποτελεί προσβολή που άπτεται των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να διατυπώνει επιφυλάξεις. Οι αντίστοιχες διατάξεις πρέπει συνεπώς να διαγραφούν.

Τροπολογία 20

Άρθρο 6

Άρθρο 6
Επιτροπή

διαγράφεται

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

 

 

2. Όταν γίνεται αναφορά σε αυτή την παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

 

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διαδικασία επιτροπολογίας, στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωποι της Επιτροπής και των κρατών μελών θα μπορούν να τροποποιούν τον κατάλογο των διατηρούμενων δεδομένων χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων είναι απαράδεκτη. Κάθε διεύρυνση των διατηρούμενων ειδών δεδομένων αποτελεί προσβολή που άπτεται των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για την οποία το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να διατυπώνει επιφυλάξεις. Οι αντίστοιχες διατάξεις πρέπει συνεπώς να διαγραφούν.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 7

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4 διατηρούνται για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εξαιρουμένων των δεδομένων που αφορούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες που πραγματοποιούνται πλήρως ή κυρίως με τη χρήση του Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου. Τα τελευταία δεδομένα διατηρούνται για περίοδο έξι μηνών.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4 διατηρούνται για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εξαιρουμένων των δεδομένων που αφορούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες που πραγματοποιούνται πλήρως ή κυρίως με τη χρήση του Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου. Τα τελευταία δεδομένα διατηρούνται για περίοδο τριών μηνών. Στο τέλος της περιόδου αυτής τα δεδομένα πρέπει να εξαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυμα, σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ

 

Αιτιολόγηση

Μια περίοδος έξι μηνών κατ'ανώτατο όριο σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι η πλειοψηφία σχεδόν των ερευνών βασίζεται σε μια αξιοποίηση των δεδομένων με μέγιστη αρχαιότητα έξι μηνών.

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 8

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα που διατηρούνται και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτά τα δεδομένα να μπορεί να διαβιβαστεί κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διαβιβαστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτιολογημένη και έγγραφης απόφασής τους.

 

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας συνιστούν εξαίρεση σε σχέση με τα άρθρα 5, 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Για το λόγο αυτό τα δεδομένα που μεταβιβάζονται πρέπει να ρυθμιστούν πλήρως. Επιπλέον πρέπει χάριν της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας των δεδομένων να προβλεφθεί μια διαδικασία διαβίβασης. Από τη μέχρι τούδε εμπειρία προκύπτει ότι η διαβίβαση μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και συνεπώς δεν είναι πάντοτε δυνατή μια άμεση διαβίβαση.

Τροπολογία 23

Άρθρο 9, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές για τη διατήρηση δεδομένων τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση. Αυτές οι στατιστικές περιλαμβάνουν

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές για τη διατήρηση δεδομένων τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση. Αυτές οι στατιστικές περιλαμβάνουν

-  τις υποθέσεις σχετικά με τις οποίες παρασχέθηκαν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο,

-    τις υποθέσεις σχετικά με τις οποίες παρασχέθηκαν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο,

-  το χρόνο μεταξύ της ημερομηνίας διατήρησης των δεδομένων και της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος από την αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση των δεδομένων·

-    το χρόνο μεταξύ της ημερομηνίας διατήρησης των δεδομένων και της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος από την αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση των δεδομένων·

-  τις υποθέσεις όπου δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για δεδομένα.

-    τις υποθέσεις όπου δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για δεδομένα.

 

-    τις υποθέσεις όπου τα αιτήματα οδήγησαν σε επιτυχία των διωκτικών αρχών.

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 της πρότασης υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν στατιστικές σε σχέση με τη διατήρηση δεδομένων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων έναντι των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι στατιστικές αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου μεταξύ άλλων να αποδειχθεί σε πόσες περιπτώσεις τα αιτήματα βοήθησαν πράγματι τις διωκτικές αρχές να σημειώσουν επιτυχίες.

Τροπολογία 24

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιστρέφεται στους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν αυτοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν ως συνέπεια της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιστρέφεται πλήρως στους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν αυτοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν ως συνέπεια της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη στην πρόταση της Επιτροπής επιστροφή των δαπανών επένδυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που προκύπτουν πρέπει να επιδοκιμαστεί. Η προτεινόμενη προσθήκη καθιστά απλώς σαφέστερο το κείμενο. Συγχρόνως η επιστροφή των δαπανών αποτελεί και ένα σημαντικό ρυθμιστικό μέσο προκειμένου να περιοριστούν στο απαραίτητο επίπεδο τα αιτήματα των διωκτικών αρχών και να αποτραπούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό εξαιτίας διαφορετικών προϋποθέσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 25

ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όχι αργότερα από τρία έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των επιπτώσεών της στους οικονομικούς φορείς και στους καταναλωτές, λαμβανομένων υπόψη των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9, προκειμένου να καθοριστεί εάν είναι απαραίτητη η τροποποίηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως σε σχέση με την περίοδο διατήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 7.

1. Όχι αργότερα από τρία έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των επιπτώσεών της στους οικονομικούς φορείς και στους καταναλωτές, λαμβανομένων υπόψη των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9, προκειμένου να καθοριστεί εάν είναι απαραίτητη η τροποποίηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

 

Αιτιολόγηση

Λόγω της προτεινόμενης διαγραφής της διαδικασίας της επιτροπολογίας στο άρθρο 5, πρέπει να προβλεφθεί μια διαφορετική αξιολόγηση όλων των διατάξεων της οδηγίας. Επειδή η υποχρέωση διατήρησης δεδομένων επιβάλλεται σε επιχειρήσεις και συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες για την οικονομία, πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια αξιολόγηση της οδηγίας.

Τροπολογία 26

ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Για αυτό το σκοπό, η Επιτροπή εξετάζει όλες τις παρατηρήσεις που ανακοινώνονται σε αυτήν από τα κράτη μέλη ή από την ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

 

2. Για αυτό το σκοπό, η Επιτροπή εξετάζει όλες τις παρατηρήσεις που ανακοινώνονται σε αυτήν από τα κράτη μέλη ή από την ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε από το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ καθώς και από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας επιβάλλεται ενόψει των ενδεχόμενων παραβιάσεων των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Τροπολογία 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Το παράρτημα διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα πρέπει να διαγραφεί στο σύνολό του και να υπαχθεί στο άρθρο 4. Ο κατάλογος δεδομένων αποτελεί τη βασική ρύθμιση της παρούσας οδηγίας και δεν συνιστά μια λεπτομερή ρύθμιση τεχνικού μόνο περιεχομένου. Το είδος των δεδομένων που πρέπει να διατηρούνται καθορίζει το όφελος, τη δυνατότητα εφαρμογής, το κόστος και την αναλογικότητα της διατήρησης δεδομένων. Συνεπώς ο κατάλογος δεδομένων δεν πρέπει να ενταχθεί στο χωριστό από το λειτουργικό κείμενο της οδηγίας παράρτημα αλλά να συμπεριληφθεί άμεσα στο άρθρο 4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της oδηγίας 2002/58/EC

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Όχι

Συντάκτρια γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Angelika Niebler
5.10.2005

Πρώην συντάκτρια(ης)

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2005

Αποτελέσματα τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (διαθέσιμες μόνο σε μια γλώσσα)

...

(1)

ΕΓΓΡ. 8958/04 της 28ης Απριλίου 2004

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (22.11.2005)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/58/ΕΚ

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Charlotte Cederschiöld

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης για την εσωτερική αγορά, η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας.

Τα μέτρα για τη διατήρηση δεδομένων επηρεάζουν όλα τα τμήματα της κοινωνίας με εκτεταμένες οικονομικές, κοινωνικές και βιομηχανικές συνέπειες. Η εναρμόνιση των διατάξεων για τη διατήρηση των δεδομένων στην ΕΕ έχει σοβαρότατες επιπτώσεις όχι μόνο για τους ευρωπαίους καταναλωτές αλλά και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε τελευταία ανάλυση για την εσωτερική αγορά. Εάν η εναρμόνιση δεν επιτευχθεί προσεκτικά θα τεθούν σε κίνδυνο τόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών όσο και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Επικρατούσα κατάσταση

Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαφορετικά καθεστώτα όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης δεδομένων, τα είδη των δεδομένων που διατηρούνται και την επιστροφή των δαπανών που προκαλούνται στη βιομηχανία. Μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, εάν σχεδιαζόταν προσεκτικά, θα βελτίωνε την κατάσταση, τηρουμένης της ισορροπίας μεταξύ όλων των συμφερόντων και των ενδιαφερομένων μερών.

Η διατήρηση δεδομένων αποτελεί αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τα δεδομένα κίνησης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι φορείς παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται να διατηρούν δεδομένα κίνησης μόνο για συγκεκριμένους θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς και είναι υποχρεωμένοι να εξαλείφουν τα δεδομένα κίνησης μετά την επίτευξη του σκοπού. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, οι φορείς παροχής θα υποχρεωθούν να διατηρούν μεγάλες ποσότητες νέων δεδομένων ειδικά για τους σκοπούς επιβολής του νόμου, γεγονός που θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μοναδική θέση, δεδομένου ότι καμία άλλη δημοκρατική χώρα στον κόσμο δεν έχει θεσπίσει τόσο εκτεταμένες υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό απαιτεί προσεκτική εξέταση τόσο από πλευράς ιδιωτικής ζωής όσο και από πλευράς ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας.

Χάριν βελτιώσεως των ρυθμίσεων αμφισβητείται κατά πόσο η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει τέτοιες υποχρεώσεις κατά το παρόν στάδιο χωρίς να εξετάσει προσεκτικά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μέσω μιας προσεκτικής αξιολόγησης επιπτώσεων. Το σύστημα της διατήρησης δεδομένων και η διαδικασία "γρήγορου παγώματος" θα μπορούσε να αποτελέσει έναν καλύτερο τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και των αρχών επιβολής του νόμου και θα έπρεπε να αναλυθεί από την οπτική γωνία του καταναλωτή και της εσωτερικής αγοράς.

Οι προταθείσες διαδικασίες επιτροπολογίας δεν είναι αποδεκτές, πρέπει δε να εξευρεθεί μια ευρύτερη λύση που λαμβάνει υπόψη όλους τους ενδιαφερόμενους που δεν συμμετείχαν επαρκώς σε διαβουλεύσεις πριν την υποβολή της πρότασης.

Επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν κατ' επανάληψη χαρακτηρίσει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ως ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας που είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Κάθε ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης δεδομένων, πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά πριν από τη θέσπισή της ούτως ώστε να μην υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Δαπάνες

Η αποτελεσματική συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων όπως προβλέπει η προταθείσα οδηγία είναι δυσχερής και δαπανηρή. Η προσπάθεια κατανόησης διαφόρων ειδών δεδομένων και η ερμηνεία τους προκειμένου να αξιοποιηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι ακόμη δυσκολότερη.

Με βάση τον όγκο των διατηρούμενων δεδομένων, οι δαπάνες θα αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό λόγω των αλλαγών όσον αφορά το σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης τη χρησιμοποίηση ισχυρότερων και πιο περίπλοκων βάσεων, τη λήψη μέτρων μεγαλύτερης ασφάλειας, την αποθήκευση και διατήρηση υποδομών καθώς και τη χρησιμοποίηση των απαραίτητων ανθρωπίνων πόρων για το χειρισμό του είδους αυτού των συστημάτων.

Είναι προφανές ότι η διατήρηση δεδομένων θα επιβαρύνει οικονομικά σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή βιομηχανία επικοινωνιών. Ο κίνδυνος μιας αποσπασματικής προσέγγισης στο ζήτημα του κόστους είναι προφανής: εάν ορισμένα κράτη μέλη αποζημιώνουν τους φορείς παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διατήρηση δεδομένων, ενώ άλλα δεν το πράττουν, η εσωτερική αγορά υπηρεσιών επικοινωνιών θα υποστεί σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Επενδύσεις

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών στην Ευρώπη αναπτύσσουν σήμερα δίκτυα της επόμενης γενεάς προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Η καθιέρωση της διατήρησης δεδομένων χωρίς πλήρη αποζημίωση θα εξαναγκάσει τους φορείς παροχής υπουργείων να δαπανήσουν πόρους προκειμένου να συμμορφωθούν με το νέο καθεστώς, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα εχρησιμοποιούντο για τη δημιουργία των δικτύων του μέλλοντος.

Ανταγωνισμός

Ανεξάρτητα από το ζήτημα εάν θα επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση εντός της ΕΕ, γεγονός παραμένει ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών από χώρες εκτός ΕΕ δεν θα υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις και τους ίδιους περιορισμούς. Αυτό θα πλήξει το ανταγωνιστικό τοπίο και την ισορροπία μεταξύ ΕΕ και ανταγωνιστικών οικονομιών. Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ ενώ συμμετέχουν στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στον κόσμο: κατ' αυτόν τον τρόπο οι φορείς παροχής υπηρεσιών εκτός ΕΕ θα βρεθούν σε θέση να προσφέρουν "υπηρεσίες χωρίς διατήρηση δεδομένων" και ενδεχομένως να θεμελιώσουν την επιχείρησή τους στην ανησυχία των χρηστών όσον αφορά την ακεραιότητα και την ιδιωτική τους ζωή. Οι εκτεταμένες υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων ενδέχεται να αποτρέψουν τους ευρωπαίους καταναλωτές από το να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας ευρωπαίος φορέας παροχής υπηρεσιών παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ ο πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός φορέα παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ΗΠΑ (π.χ Hotmail, Gmail, Yahoo), ο ευρωπαίος φορέας παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα κίνησης που απαιτεί η πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, πολλοί από τους μεγάλους φορείς παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπόκεινται στις απαιτήσεις αυτές.

Ασφάλεια

Ενδέχεται να είναι δυνατή η επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφάλειας των πληροφοριών, ωστόσο δεν είναι όντως δυνατό να εξασφαλιστεί πλήρης ασφάλεια. Είναι ύψιστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που διατηρούνται είναι αυθεντικά και προστατεύονται από κάθε μεταβολή, ότι οι έλεγχοι στην πρόσβαση είναι αυστηροί και παρουσιάζουν ένα σύστημα φύλαξης που μπορεί να ελεγχθεί απολύτως. Η διατήρηση και αποθήκευση τόσο μεγάλων ποσοτήτων ευαίσθητων δεδομένων θα αντιμετωπίσει επίσης προκλήσεις σε επίπεδο λογισμικού και δικτύου (malware, spayware, spam, phishing) καθώς και απειλές εκτός διαδικτύου (π.χ. κλοπή ταινιών διατήρησης δεδομένων).

Τέλος, η πρόταση δεν περιέχει διατάξεις ασφάλειας σχετικά με το εάν και με ποιο τρόπο οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σε ένα κράτος μέλος μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλα κράτη μέλη καθώς και διατάξεις που απαγορεύουν τη διαβίβαση ή διατήρηση δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ. Όλες αυτές οι πτυχές της ασφάλειας συνιστούν δυνητική απειλή για τον ευρωπαίο καταναλωτή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία 1

Παράγραφος 1 α (νέα)

1α.      ζητεί από την Επιτροπή να αναθέσει, πριν από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μια μελέτη επιπτώσεων σε ένα ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί όλους τους ενδιαφερόμενους και καλύπτει όλα τα ζητήματα εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών·

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Πρόταση οδηγίας

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Δεδομένου ότι η διατήρηση δεδομένων προκαλεί σημαντικό πρόσθετο κόστος για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από αυτή τη διατήρηση επωφελείται όλη η κοινωνία όσον αφορά τις συνέπειες στη δημόσια ασφάλεια, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη επιστρέφουν το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους υποβλήθηκαν συνεπεία της παρούσας οδηγίας·

 

(13) Δεδομένου ότι η διατήρηση δεδομένων προκαλεί σημαντικό πρόσθετο κόστος για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από αυτή τη διατήρηση επωφελείται όλη η κοινωνία όσον αφορά τις συνέπειες στη δημόσια ασφάλεια, και προς αποφυγή των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά πρέπει να προβλεφθεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι στους φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιου δικτύου επικοινωνιών επιστρέφεται πλήρως το εναρμονισμένο και αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους υποβλήθηκαν συνεπεία της παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

(13α) Το κόστος πρέπει να διατηρείται σε ένα ελάχιστο επίπεδο ούτως ώστε να μην υφίστανται οι επιχειρήσεις της ΕΕ ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις επιχειρήσεις εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 14

(14)     Οι τεχνολογίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταβάλλονται γρήγορα και οι νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να εξελιχθούν· η Επιτροπή προβλέπει τη δημιουργία πλατφόρμας που θα αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών επιβολής του νόμου, των ενώσεων του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των αρχών προστασίας δεδομένων για την παροχή συμβουλών σε ανάλογα θέματα·

 

(14)     Οι τεχνολογίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταβάλλονται γρήγορα και οι νόμιμες απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών μπορούν να εξελιχθούν· είναι απαραίτητη η σύσταση μιας μόνιμης επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των αρχών επιβολής του νόμου, του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ενώσεων προστασίας των καταναλωτών και των αρχών προστασίας δεδομένων για την παροχή συμβουλών σε ανάλογα θέματα·

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

 

(18α) Δεδομένου ότι η ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία είναι ύψιστης σημασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή των αυστηρότερων προτύπων ασφάλειας των δεδομένων που διατηρούνται και ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων από αλλοιώσεις και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς επίσης και από απειλές προερχόμενες από το διαδίκτυο ή άλλα μέσα.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18 A (νέα)

-

(18α) Η ασφάλεια των δεδομένων που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις για την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Tροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών όσον αφορά την επεξεργασία και διατήρηση ορισμένων δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα διατίθενται για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στην εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών όσον αφορά την επεξεργασία και διατήρηση ορισμένων δεδομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα διατίθενται για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση οδηγίας σχετίζεται με το άρθρο 15 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58) το οποίο ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν διατάξεις για τη διατήρηση δεδομένων "για να διασφαλίσουν την εθνική ασφάλεια ..., την άμυνα, τη δημόσια ασφάλεια και την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη ποινικών αδικημάτων ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών". Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής είναι, ωστόσο, πολύ πιο περιορισμένο από την "εντολή" του άρθρου 15 και πρέπει να διευρυνθεί. Οι απαιτήσεις για τη διατήρηση δεδομένων είναι πρωταρχικής σπουδαιότητος για τη λήψη μέτρων επιβολής του νόμου και την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος κάθε μορφής ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Χωρίς την απαίτηση διατήρησης δεδομένων, οι αρχές αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στον εντοπισμό παρανόμων δραστηριοτήτων και στην ταυτοποίηση ύποπτων παραβατών και στην ανάληψη δράσης για τη δίωξη των αδικημάτων και την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, ο χαρακτηρισμός "σοβαρός" μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη αβεβαιότητα δικαίου.

Τροπολογία 8

Άρθρο 3

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα τα οποία παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 9 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα τα οποία ή υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να καθοριστεί σαφώς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας: Η λέξη "παράγοντες" είναι ευρεία και ασαφής και πρέπει να αντικατασταθεί από έναν όρο που χρησιμοποιείται ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο όρος " επεξεργασία" ορίζεται στη γενική οδηγία για την προστασία των δεδομένων (άρθρο 2 β), ενώ η οδηγία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη διατήρηση των δεδομένων αναφέρεται τόσο στην "επεξεργασία" όσο και στην αποθήκευση στο οικείο της άρθρο 6.

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία παρέχονται μόνο στις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων όπως της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, σε ειδικές περιπτώσεις και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ περιορισμένη σε σύγκριση με την "εντολή" του άρθρου 15 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58) και πρέπει συνεπώς να διευρυνθεί. Οι απαιτήσεις για τη διατήρηση δεδομένων είναι πρωταρχικής σπουδαιότητος για τη λήψη μέτρων επιβολής του νόμου και την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος κάθε μορφής ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Χωρίς την απαίτηση διατήρησης δεδομένων, οι αρχές αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στον εντοπισμό παρανόμων δραστηριοτήτων και στην ταυτοποίηση ύποπτων παραβατών και στην ανάληψη δράσης για τη δίωξη των αδικημάτων και την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων. Επιπροσθέτως, ο χαρακτηρισμός "σοβαρός" μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη αβεβαιότητα δικαίου. Τέλος το μέσο αυτό δεν πρέπει να αποκλείει τυχόν άλλα κοινοτικά/εθνικά μέτρα διασφάλισης των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 10

Άρθρο 5

Αναθεώρηση του παραρτήματος

Το παράρτημα αναθεωρείται σε τακτική βάση όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Άρθρο 6

1.        Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

διαγράφεται

2. Όταν γίνεται αναφορά σε αυτή την παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

 

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

 

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 7

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4 διατηρούνται για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εξαιρουμένων των δεδομένων που αφορούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες που πραγματοποιούνται πλήρως ή κυρίως με τη χρήση του Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου. Τα τελευταία δεδομένα διατηρούνται για περίοδο έξι μηνών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 4 διατηρούνται για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της επικοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Η περίοδος διατήρησης πρέπει να είναι αρκούντος μακρά ώστε να διευκολύνονται οι εθνικές αρχές να συλλέξουν στοιχεία και να ασκήσουν δίωξη κατά των παρανομούντων. Η διενέργεια ερευνών για ηλεκτρονικά αδικήματα μπορεί να είναι χρονοβόρα, ορισμένες δε υποθέσεις μπορεί να αφορούν περίπλοκες ηλεκτρονικές δομές. Είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας η πρόταση της Επιτροπής να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαδικασίες που προσφέρουν στις διωκτικές αρχές ευέλικτα και αξιόπιστα μέσα που διασφαλίζουν ότι τα ζωτικής σημασίας αυτά αποδεικτικά στοιχεία αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να είναι δυνατή η επίκλησή τους ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία 13

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα που διατηρούνται και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτά τα δεδομένα να μπορεί να διαβιβαστεί κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα που διατηρούνται και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτά τα δεδομένα να μπορεί να διαβιβαστεί κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Κάθε αίτηση από ένα κράτος μέλος προς ένα άλλο για πρόσβαση σε δεδομένα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια εγγύηση ότι τα δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα διαβιβάζονται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένες αρχές επιβολής του νόμου και ότι δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 14

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επιστρέφεται στους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν αυτοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν ως συνέπεια της παρούσας οδηγίας.

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι επιστρέφεται πλήρως στους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίου δικτύου επικοινωνιών το αποδεδειγμένο πρόσθετο κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν αυτοί προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν ως συνέπεια της παρούσας οδηγίας.

 

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/EC

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
15.11.2005

Ενισχυμένη συνεργασία

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλια

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

 

 

Εξέταση στην επτροπή

21.11.2005

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2005

Αποτελέσματα τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (διαθέσιμες σε μια μόνο γλώσσα)

...

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου