Menettely : 2005/0182(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0365/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0365/2005

Keskustelut :

PV 13/12/2005 - 12

Äänestykset :

PV 14/12/2005 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0512

MIETINTÖ     ***I
PDF 436kWORD 505k
28. marraskuuta 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Alexander Nuno Alvaro

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE
  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN LAUSUNTO
  sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0438)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0293/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A6-0365/2005),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa komissiota pyytämään riippumattomalta elimeltä, joka edustaa kaikkia asianosaisia tahoja, sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-asiat kattavan vaikutusten arvioinnin ennen tämän direktiivin voimaantuloa;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa annetaan säännöt, joiden mukaisesti verkko-operaattorien ja palveluntarjoajien on käsiteltävä sähköisten viestintäpalvelujen käytöstä johtuvia liikenne- ja paikkatietoja. Kyseiset tiedot on poistettava tai tehtävä nimettömiksi, kun niitä ei enää tarvita viestinnän välittämiseen, lukuun ottamatta laskutusta tai yhteenliittämismaksuja varten tarvittavia tietoja; eräitä tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin ja lisäarvopalvelujen tarjoamiseen asiakkaan suostumuksella.

(3) Direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa annetaan säännöt, joiden mukaisesti verkko-operaattorien ja palveluntarjoajien on käsiteltävä sähköisten viestintäpalvelujen käytöstä johtuvia liikenne- ja paikkatietoja. Periaatteessa kyseiset tiedot olisi poistettava tai tehtävä nimettömiksi, kun niitä ei enää tarvita viestinnän välittämiseen: tietoja voidaan käsitellä tilaajalaskutusta ja yhteenliittämismaksuja varten, mutta ainoastaan sen ajanjakson loppuun mennessä, jonka aikana lasku voidaan laillisesti riitauttaa tai maksu voidaan periä.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, millaisin ehdoin jäsenvaltiot voivat rajoittaa direktiivin 5 ja 6 artiklassa, 8 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa sekä 9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa. Rajoitusten on demokraattisessa yhteiskunnassa oltava välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia tiettyihin yleiseen järjestykseen liittyviin syihin nähden, kuten kansallisen turvallisuuden (valtion turvallisuus) sekä puolustuksen, yleisen turvallisuuden tai rikosten tai sähköisen viestintäjärjestelmän luvattoman käytön torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja syyteharkinnan varmistamiseksi.

(4) Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, millaisin ehdoin jäsenvaltiot voivat rajoittaa direktiivin 5 ja 6 artiklassa, 8 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa sekä 9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa. Rajoitusten on demokraattisessa yhteiskunnassa oltava välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia tiettyihin yleiseen järjestykseen liittyviin syihin nähden, kuten kansallisen turvallisuuden (valtion turvallisuus) sekä puolustuksen, yleisen turvallisuuden tai vakavien rikosten tutkinnan, selvittämisen ja syyteharkinnan varmistamiseksi.

 

(Sanan "torjunta" poistaminen koskee koko tekstiä. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

 

(4 a) Perusoikeuskirjan 7 artiklassa tunnustetaan selvästi oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen ja 8 artiklassa oikeus henkilötietojen suojaan.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Tietojen säilyttämistä rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten koskevien kansallisten lakien ja teknisten määräysten keskinäiset erot aiheuttavat esteitä sähköisen viestinnän sisämarkkinoille. Palvelujen tarjoajille asetetaan eri maissa erilaisia vaatimuksia, jotka koskevat sekä säilytettäviä liikennetietotyyppejä että säilyttämisen edellytyksiä ja säilytysaikoja.

(6) Tähän mennessä hyväksytyissä laeissa ja teknisissä määräyksissä on oikeudellisia ja teknisiä eroja ja säilytettäviä liikennetietotyyppejä, ja säilyttämisen edellytyksiä ja säilytysaikoja koskevat vaatimukset poikkeavat toisistaan.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

 

(6 a) Tietojen säilyttämistä koskevien sisämarkkinoiden yhdenmukaistaminen korostaa tarvetta huolehtia kansalaisten oikeussuojan ja muutoksenhakukeinojen saatavuuden parantamisesta ja yhtenäistämisestä kaikkialla EU:ssa. Jokaisella kansalaisella olisi oltava samat oikeudet oikeusturvaan sekä tietojen väärinkäytöstä suoritettavaan korvaukseen riippumatta siitä, käyttääkö tietoja väärin viranomainen vai palveluntarjoaja.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Syyskuun 20 päivänä 2001 kokoontuneen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmissä kehotetaan varmistamaan, että lainvalvontaviranomaisilla on mahdollisuus tutkia rikoksia, joissa on käytetty sähköistä viestintää, sekä ryhtymään lainsäädännöllisiin toimiin tällaisten rikosten tekijöitä vastaan, varmistaen samalla tasapaino henkilötietojen suojan ja lainvalvontaviranomaisten rikostutkinnassa tarvitsemien tietojen saantitarpeen välillä.

Poistetaan.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Joulukuun 19 päivänä 2002 kokoontuneen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmissä korostetaan, että sähköisen viestinnän tarjoamien mahdollisuuksien huomattavan lisääntymisen johdosta sähköisen viestinnän käyttöön liittyvät tiedot ovat erityisen tärkeä ja näin myös hyödyllinen väline rikollisuuden ja rikosten, varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden, torjunnassa, tutkinnassa, selvittämisessä ja syyteharkinnassa.

(8) Joulukuun 19 päivänä 2002 kokoontuneen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmissä korostetaan, että sähköisen viestinnän tarjoamien mahdollisuuksien huomattavan lisääntymisen johdosta sähköisen viestinnän käyttöön liittyvät tiedot saattavat olla hyödyllinen väline rikollisuuden ja rikosten, varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden, torjunnassa, tutkinnassa, selvittämisessä ja syyteharkinnassa.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Neuvoston ylimääräisessä istunnossa 13 päivänä heinäkuuta 2005 hyväksytyssä julistuksessa korostetaan, että sähköisen viestinnän liikennetietojen säilyttämistä koskevia toimenpiteitä on toteutettava mahdollisimman pian.

(10) Neuvoston ylimääräisessä istunnossa 13 päivänä heinäkuuta 2005 hyväksytyssä julistuksessa korostetaan, että sähköisen viestinnän liikennetietojen säilyttämistä koskevia yhteisiä toimenpiteitä on toteutettava mahdollisimman pian.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 10 A KAPPALE (uusi)

 

(10 a) Direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukaisesti perustettu työryhmä, joka käsittelee tietosuojaa henkilötietoja käsiteltäessä, hoitaa kyseisen direktiivin 30 artiklan mukaisia tehtäviä myös tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien perusoikeuksien ja -vapauksien ja alan oikeudellisten etujen suojaamisen yhteydessä.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Kun otetaan huomioon liikennetietojen merkitys vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, tutkinnassa, selvittämisessä ja syyteharkinnassa, minkä eri tutkimukset ja useiden jäsenvaltioiden käytännön kokemus ovat osoittaneet, on syytä varmistaa, että yleisten sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoamisen yhteydessä sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien käsittelemiä tietoja on säilytettävä tietty aika.

(11) Joidenkin jäsenvaltioiden käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että liikennetiedoilla on merkitystä vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa, selvittämisessä ja syyteharkinnassa. Näin ollen on syytä varmistaa, että yleisten sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoamisen yhteydessä yleisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien käsittelemiä tietoja on säilytettävä yhdenmukaistettu aika.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

 

(11 a) Laadittaessa luetteloita tiedoista, joita olisi säilytettävä, luettelojen olisi ilmennettävä tasapainoa vakavien rikosten tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa koskevien etujen sekä niistä aiheutuvan yksityisyyden loukkaamisen välillä.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Sähköiseen viestintään liittyvät tekniikat kehittyvät nopeasti ja toimivaltaisten viranomaisten perustellut vaatimukset voivat muuttua. Komissio aikoo perustaa näissä asioissa neuvoja antavan foorumin, joka muodostuu lainvalvontaviranomaisten, sähköisen viestintäteollisuudenalan liittojen ja tietosuojaviranomaisten edustajista.

(14) Sähköiseen viestintään liittyvät tekniikat kehittyvät nopeasti ja toimivaltaisten viranomaisten perustellut vaatimukset voivat muuttua. Komissio kannustaa arvioimaan säännöllisesti uudelleen asiaa koskevien säännösten tarpeellisuutta sekä tarvittavia tietotyyppejä. Komissiota voi avustaa näissä asioissa foorumi, joka muodostuu Euroopan parlamentin, lainvalvontaviranomaisten, sähköisen viestintäteollisuudenalan liittojen, kuluttajansuojajärjestöjen sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten tietosuojaviranomaisten edustajista.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 14

JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Toteuttavan toiminnan tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaistaa palvelujen tarjoajien velvollisuudet säilyttää määrätyt tiedot ja varmistaa, että kyseiset tiedot ovat käytettävissä vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla. Tästä syystä yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18) Toteuttavan toiminnan tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaistaa palvelujen tarjoajien velvollisuudet säilyttää määrätyt tiedot ja varmistaa, että kyseiset tiedot ovat käytettävissä vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla. Tästä syystä yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen kannalta on epäselvää, ylitetäänkö tässä direktiivissä se, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten myös Euroopan tietosuojavaltuutettu on korostanut.

Tarkistus 15

JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)

 

(18 a) Koska tämän direktiivin mukaisesti säilytettävien tietojen tietoturva on ensiarvoisen tärkeää kuluttajien oikeuksien suojaamisen kannalta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen säilyttämiseen sovelletaan turvallisuutta koskevia huippustandardeja. Tämä koskee erityisesti tietojen suojaamista muutoksilta, Internetiin liittyviltä ja Internetin ulkopuolisilta uhilta sekä luvattomalta tietoihin tutustumiselta.

Tarkistus 16

JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)

 

(18 a) Tämän direktiivin mukaisesti säilytettyjen tietojen tietoturvan on oltava direktiivin 2002/58/EY tietoturvasäännösten mukainen.

Tarkistus 17

JOHDANTO-OSAN 19 KAPPALE

(19) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita. Tällä direktiivillä ja direktiivillä 2002/58/EY pyritään varmistamaan kansalaisten yksityisyyden ja viestien täysimääräinen kunnioittaminen sekä henkilötietojen suoja (perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla),

(19) Tässä direktiivissä voitaisiin kunnioittaa paremmin perusoikeuksia ja erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita. Tällä direktiivillä ja direktiivillä 2002/58/EY voitaisiin pyrkiä varmistamaan kansalaisten yksityisyyden ja viestien täysimääräinen kunnioittaminen ja henkilötietojen suoja (perusoikeuskirjan 7 ja 8 artikla), sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamat tuomiot¹.

 

_________

¹ Ks. erityisesti tuomiot jutuissa Amann vs. Sveitsi (nro. 27798/95, EIT 2000-II, annettu 16 päivänä helmikuuta 2000: henkilöä koskevien tietojen säilyttäminen katsottiin yksityisyyden loukkaamiseksi, vaikka tiedot eivät olleet arkaluonteisia) ja Malone vs. Yhdistynyt kuningaskunta (nro 8691/79, annettu 2 päivänä elokuuta 1984: sama päti myös puhelinsoittojen kartoittamiseen mm. käyttämällä laitetta, joka rekisteröi automaattisesti puhelimessa valitut numerot sekä kunkin soiton keston).

Tarkistus 18

JOHDANTO-OSAN 19 A KOHTA (uusi)

 

19 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennen direktiivin täytäntöönpanoa kuullaan talouselämän edustajia erityisesti tietojen säilyttämisen toteutettavuuteen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin liittyen. Kun otetaan huomioon, että tietojen säilyttäminen edellyttää yrityksiltä sekä käytännöllisiä että taloudellisia ponnisteluja, jäsenvaltioiden on korvattava täysimääräisesti ne lisäkustannukset, joita yrityksille aiheutuu tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä velvoitteista tai sitoumuksista.

Perustelu

Rikollisuuden torjunta ja yleisen turvallisuuden ylläpitäminen ovat modernin valtion perustehtäviä. Tähän liittyvät toimet on rahoitettava kokonaisuudessaan julkisin varoin, ne eivät saa jäädä talouselämän maksettaviksi. Muussa tapauksessa Euroopan unioni menettää houkuttavuuttaan talousalueena. Tästä syystä jäsenvaltioiden on korvattava kaikki direktiivin velvoitteiden täytäntöönpanosta aiheutuneet (investointi- ja käyttö)kustannukset. Tämä koskee myös tilastojen laatimista, joista jäsenvaltioiden on ensisijaisesti huolehdittava.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajien eräiden tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyviä velvollisuuksia, sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajien eräiden tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyviä velvollisuuksia ja huolehtia siitä, että oikeutta yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen suojaan noudatetaan täysimääräisesti näitä tietoja käytettäessä, sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikosten tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tätä direktiiviä sovelletaan sekä luonnollisten ja oikeushenkilöiden liikenne- ja paikkatietoihin että muihin tilaajan tai rekisteröityneen käyttäjän tunnistamiseksi tarvittaviin tietoihin. Direktiiviä ei sovelleta sähköisen viestinnän sisältöön eikä sähköistä viestintäverkkoa käyttämällä haettuihin tietoihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 21

2 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA JA A A ALAKOHTA (uusi)

a) ’tiedoilla’ liikennetietoja ja paikkatietoja sekä tarvittaessa tilaajan tai käyttäjän tunnistamiseksi tarvittavia tietoja.

a) ’tiedoilla’ liikennetietoja ja paikkatietoja sekä tarvittaessa tilaajan tai käyttäjän tunnistamiseksi tarvittavia tietoja.

 

a a) 'toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla' vakavien rikosten tutkinnasta, selvittämisestä ja syyteharkinnasta vastaavia oikeusviranomaisia ja kansallisia viranomaisia.

Tarkistus 22

2 ARTIKLAN 2 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

 

b a) ‘vakavilla rikoksilla’ neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rikoksia1

 

___________

1 Neuvoston puitepäätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä.

Tarkistus 23

2 ARTIKLAN 2 KOHDAN B B ALAKOHTA (uusi)

 

b b)'epäonnistuneella kutsulla' viestintää, jossa yhteys on saatu mutta siihen ei vastattu, tai on tehty verkonhallintatoimenpide.

Tarkistus 24

3 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajien toimivaltansa puitteissa viestintäpalveluja toimittaessaan tuottamat tai käsittelemät tiedot säilytetään tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että, jos viestintäyhteys saadaan aikaan, yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajat, jotka tarjoavat kulloisenkin palvelun, säilyttävät ja toimittavat ne tiedot, jotka kyseisen sähköisen viestintäpalvelun tarjonnut tarjoaja on tuottanut ja käsitellyt toimittaessaan viestintäpalveluja tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Tarkistus 25

3 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan erityistapauksissa kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan tuomiovaltaa käyttävien elinten ja muiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella yksinomaan erityistapauksissa ja tämän direktiivin säännösten mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vakavien rikosten tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

 

Tässä direktiivissä noudatetaan [tietosuojasta] annetussa neuvoston puitepäätöksessä vahvistettuja periaatteita.

Tarkistus 26

3 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

 

2a. Tätä varten olisi saatettava saataville ajan tasalla pidettävä luettelo toimivaltaisista lainvalvontaviranomaisista.

Tarkistus 27

3 A ARTIKLA (uusi)

 

3a artikla

 

Oikeus tutustua säilytettyihin tietoihin

 

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajat myöntävät oikeuden tutustua tämän direktiivin mukaisesti säilytettäviin tietoihin ainoastaan vähintään seuraavin ehdoin, ja otettava käyttöön direktiivin 95/46/EY III luvun säännösten mukaisia oikeussuojakeinoja:

 

(a) toimivaltaisilla lainvalvontaviranomaisilla, jotka oikeusviranomainen tai muu toimivaltainen riippumaton kansallinen viranomainen on valtuuttanut asianmukaisesti ja tapauskohtaisesti kansallisen lainsäädännön mukaisesti, on oikeus tutustua tietoihin ainoastaan eriteltyä, nimenomaista ja perusteltua tässä direktiivissä tarkoitettua tarkoitusta varten ja ammattisalaisuusvaatimus huomioon ottaen;

 

(b) toimivaltaiset lainvalvontaviranomaiset eivät käsittele tietoja edelleen tavalla, joka on ristiriidassa edellä mainittuun tarkoitukseen nähden; kaikkea muuta toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten harjoittamaa säilytettyjen tietojen jatkokäsittelyä muita asiaa koskevia menettelyjä varten olisi rajoitettava tiukkojen turvatoimien avulla;

 

(c) muilla hallitusten elimillä tai yksityisillä yrityksillä ei ole oikeutta tutustua tietoihin;

 

(d) oikeudesta tutustua säilytettyihin tietoihin ja tutustumisoikeuden piiriin kuuluvien tietojen suojaamista koskevasta menettelystä säädetään kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä; tarjoajat eivät saa käsitellä tämän direktiivin mukaisesti säilytettyjä tietoja omia tarkoituksiaan varten;

 

(e) tiedot ovat asianmukaisia ja relevantteja eikä niitä ole liikaa siihen tarkoitukseen, jota varten tutustumisoikeus on annettu; tietoja käsitellään oikeudenmukaisesti ja laillisesti: tutustumisoikeus rajataan joka tapauksessa tiettyä tutkintaa varten tarvittaviin tietoihin eikä siihen saa sisältyä laajan mittakaavan tietojen louhintaa, joka kohdistuisi toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten epäilyjen ulkopuolella olevien henkilöiden matkustus- tai viestintämalleihin;

 

(f) jokainen säilytettyihin tietoihin tutustuminen kirjataan käsittelyrekisteriin, josta voidaan yksilöidä pyynnön esittäjä, käsittelystä vastaavat, tietoihin tutustumista koskevat oikeudet saava ja käsittelystä vastaava henkilöstö, päätöksen tehnyt tuomiovaltaa käyttävä elin, läpi käydyt tiedot sekä tarkoitus, jota varten ne on käyty läpi;

 

(g) toimivaltaiset lainvalvontaviranomaiset pitävät tiedot sellaisessa muodossa, että tietojen kohteet voidaan yksilöidä ainoastaan kun se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä käsitellään edelleen;

 

(h) tietojen luottamuksellisuus ja koskemattomuus on turvattava ammattisalaisuuden huomioon ottaminen mukaan lukien; kaikki tiedonhakupyynnöt on rekisteröitävä ja ilmoitettava kansallisille tietosuojavaltuutetuille;

 

(i) tiedot, joihin tutustuminen sallitaan, ovat paikkansapitäviä, ja kaikki tarvittavat toimet toteutetaan sen varmistamiseksi, että paikkansa pitämättömät henkilötiedot tuhotaan tai oikaistaan, kun ensin on otettu huomioon tarkoitus, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä käsitellään edelleen;

 

(j) tiedot on hävitettävä, kun niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, johon niitä oli pyydetty;

 

(k) toimivaltaiset kansalliset viranomaiset saavat välittää tiedot edelleen kolmansiin maihin ainoastaan perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyn kansainvälisen sopimuksen mukaisesti ja ainoastaan, jos tästä sopimuksesta on saatu Euroopan parlamentin puoltava lausunto (perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan 2 alakohta).

Tarkistus 28

3 B A ARTIKLA (uusi)

 

3 b artikla

 

Tietosuoja ja tietoturva

 

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisesti säilytettyjä tietoja koskevat ainakin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY 17 artiklan täytäntöönpanomääräykset, direktiivin 2002/58/EY 4 ja 5 artiklan säännökset sekä seuraavat tietoturvaperiaatteet:

 

a) tiedoille on suoritettava asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia niiden suojaamiseksi vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tuhoamiselta tai katoamiselta, niiden muuttamiselta, luvattomalta tai laittomalta välittämiseltä edelleen tai käytöltä sekä kaikilta muilta laittomilta käsittelyn muodoilta;

 

b) tiedoille on suoritettava asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia sen varmistamiseksi, että vain henkilöt, joilla on siihen valtuudet, voivat välittää tietoja edelleen ja käyttää niitä, ja että toimivaltainen oikeus- tai hallintoviranomainen valvoo näiden henkilöiden toimia;

 

c) yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajien sekä tietoihin tutustuvien jäsenvaltioiden viranomaisten on rekisteröitävä kaikki tietoihin tutustumiset ja toteutettava asianmukaiset turvatoimet estääkseen luvattoman tai muutoin epäasianmukaisen tai laittoman tutustumisen tietoihin taikka luvattoman tai muutoin epäasianmukaisen tai laittoman tietojen säilyttämisen, käsittelyn, paljastamisen tai käytön, sekä suojattava tietojen eheys täysin ajan tasalle saatetuilla teknisillä järjestelmillä ja nimittämällä erityisvaltuudet saavaa henkilöstöä, jolla voi olla yksinomainen oikeus tutustua tietoihin;

 

d) yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajat luovat erillisen tietojensäilytysjärjestelmän yleistä järjestystä koskeviin tarkoituksiin siten, että tässä erillisessä järjestelmässä olevia tietoja ei voida missään olosuhteissa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin, joihin ei ole nimenomaisesti myönnetty valtuuksia tämän direktiivin mukaisesti;

 

e) toimivaltaiset lainvalvontaviranomaiset toimittavat tiedot kolmansiin maihin perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyn kansainvälisen sopimuksen mukaisesti ja ainoastaan, jos tästä sopimuksesta on saatu Euroopan parlamentin puoltava lausunto (perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan 2 alakohta);

 

f) kaikki tiedot on tuhottava säilytysajan lopussa lukuun ottamatta tietoja, joita on käytetty ja jotka on tallennettu;

 

g) kussakin jäsenvaltiossa nimitetään kansallisen lainsäädännön mukainen tietosuojaviranomainen tai muu toimivaltainen riippumaton viranomainen valvomaan tämän direktiivin laillista täytäntöönpanoa.

Tarkistus 29

4 ARTIKLAN 1 KOHTA

Säilytettävät tietoluokat

Säilytettävät tietoluokat ja -tyypit

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytetään seuraavat tietoluokat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytetään seuraavat tietoluokat:

(a) viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(a) viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(b) viestinnän kohteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(b) viestinnän kohteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(c) viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen tarvittavat tiedot

(c) viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen tarvittavat tiedot

(d) viestintätyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(d) viestintätyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(e) viestintävälineen tai oletetun viestintävälineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(e) viestintävälineen tai oletetun viestintävälineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(f) matkaviestintälaitteen sijainnin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

(f) matkaviestintälaitteen sijainnin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

Edellä mainittujen tietoluokkien mukaisesti säilytettävät tietotyypit määritellään liitteessä.

Viestinnän sisällön paljastavia tietoja ei voida säilyttää.

Tarkistus 30

4 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

 

1 a. Säilytettävät tietotyypit

 

(1) Kiinteässä puhelinverkossa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

a) Viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(a)Puhelinnumero, josta on soitettu;

 

(b) Tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite.

 

b) Viestinnän kohteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(a) Puhelinnumero(t), johon/ joihin on soitettu.

 

(b) Tilaajien tai rekisteröityjen käyttäjien nimet ja osoitteet.

 

c) Viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen tarvittavat tiedot:

 

(a) Yhteyden alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika.

 

d) Viestityypin määrittämiseen tarvittavat tiedot:

 

a) Käytetty puhelinpalvelu, kuten äänipuhelu, neuvottelupuhelu, faksi ja viestipalvelut.

 

2) Matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

a) Viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(a) Puhelinnumero, josta on soitettu.

 

(b) Tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite.

 

b) Viestinnän kohteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(a)Puhelinnumero(t), johon/ joihin on soitettu.

 

(b) Tilaajien tai rekisteröityjen käyttäjien nimet ja osoitteet.

 

c) Viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen tarvittavat tiedot:

 

(a) Yhteyden alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika.

 

d) Viestityypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

 

(a) Käytetty puhelinpalvelu, kuten äänipuhelu, neuvottelupuhelu, tekstiviestipalvelu, EMS-palvelut (Enhanced Media Service) tai multimediapalvelu.

 

e) Viestintävälineen tai oletetun viestintävälineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(a) Soittajan ja vastaanottajan kansainvälinen matkaviestintilaajan tunnus (IMSI-tunnus).

 

(b) Ennalta maksetun anonyymin kortin/palvelun tapauksessa kortin ensimmäisen aktivoinnin päivämäärä ja kellonaika sekä sijaintitunniste (solun tunnistenumero), josta aktivointi tapahtui.

 

f) Matkaviestintälaitteen sijainnin määrittämiseen tarvittavat tiedot:

 

(a) Sijaintitunniste (solun tunnistenumero) viestinnän alkaessa.

 

3) Internetin ja Internet-palveluiden osalta:

 

a) Viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(a) Internet-palvelun tarjoajan viestinnälle osoittama dynaaminen tai staattinen Internet-protokollaosoite;

 

(b) Yleiseen puhelinverkkoon saapuvalle viestille rekisteröity yhteystunniste tai puhelinnumero.

 

(c) Sen tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite, jonka nimiin IP-osoite tai yhteystunniste oli rekisteröity silloin, kun yhteys otettiin.

 

b) Viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen tarvittavat tiedot:

 

(a) Internet-istuntojen alkamisen ja päättymisen päivämäärät ja kellonajat määrätyllä aikavyöhykkeellä

 

c) Viestintävälineen tai oletetun viestintävälineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(a) Modeemia käyttävien yhteyksien osalta puhelinnumero, josta on soitettu.

 

(b) Digitaalinen liittymä (DSL-liittymä) tai muu viestinnän lähteen loppupiste.

Tarkistus 31

4 ARTIKLAN 2 KOHTA

Edellä mainittujen tietoluokkien mukaisesti säilytettävät tietotyypit määritellään liitteessä.

Jäsenvaltiot voivat niin halutessaan pyytää yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajaa säilyttämään kansallisen lainsäädännön mukaisesti tietoja, jotka koskevat näissä tietoluokissa epäonnistunutta soittoyritystä viestintäyhteyden muodostamiseksi.

 

Viestinnän sisällön sisältäviä tietoja ei saa säilyttää.

Tarkistus 32

5 ARTIKLA

5 artikla

Poistetaan.

Liitteen tarkistaminen

 

Liitettä tarkistetaan säännöllisesti 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

 

Tarkistus 33

6 ARTIKLA

6 artikla

Poistetaan.

Komitea

 

1. Komissiota avustaa komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

 

3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

 

Tarkistus 34

7 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetut tietoluokat säilytetään vähintään yhden vuoden ajan viestinnän päivämäärästä, lukuun ottamatta yksinomaan ja pääasiallisesti Internet-protokollaa käyttämällä tapahtuneeseen sähköiseen viestintään liittyviä tietoja, jotka on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetut tietoluokat säilytetään vähintään 6–12 kuukauden ajan viestinnän päivämäärästä; määräajan kuluttua umpeen tiedot on hävitettävä

 

Toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten on varmistettava, että siirretyt tiedot tuhotaan automaattisesti, kun tutkinta, jota varten oikeus käyttää tietoja oli myönnetty, on saatettu päätökseen.

Tarkistus 35

7 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

 

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asianmukaisesti jäsenvaltioiden perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemistä ilmoituksista.

Tarkistus 36

8 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytettävät tiedot ja kyseisiin tietoihin liittyvät muut tarpeelliset tiedot säilytetään sellaisella tavalla, että ne voidaan toimittaa pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille ilman tarpeetonta viivästystä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajat säilyttävät 4 artiklassa eritellyt tiedot tämän direktiivin mukaisesti sellaisella tavalla, että ne voidaan toimittaa pyynnöstä jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ilman tarpeetonta viivästystä.

 

Tietoja käsitellään direktiivin 95/46/EY 17 artiklan säännösten ja direktiivin 2002/58/EY 4 artiklan säännösten mukaisesti.

Tarkistus 37

8 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden alueella toimivat yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajat, joita asia koskee, perustavat yhteyspisteen tietoihin tutustumista koskevien pyyntöjen käsittelemiseksi.

Tarkistus 38

8 A ARTIKLA (uusi)

 

8 a artikla

 

Seuraamukset

 

1. Jäsenvaltioiden on asetettava seuraamukset (rikosoikeudelliset ja hallinnolliset seuraamukset mukaan lukien) tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säädösten rikkomisesta. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että henkilöillä, joita vastaan on nostettu kanne seuraamusten määräämiseksi, on asianmukainen oikeus puolustukseen ja muutoksenhakuun.

Tarkistus 39

9 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Euroopan komissiolle toimitetaan vuosittain tilastot yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä. Kyseisten tilastojen on sisällettävä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Euroopan komissiolle toimitetaan vuosittain tilastot sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä. Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto voi avustaa jäsenvaltioita tilastojen laatimisessa. Kyseisten tilastojen, joiden laatimisesta toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vastaavat, on sisällettävä:

– tapaukset, joissa tietoja on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

– tapaukset, joissa tietoja on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

– ajanjakso, joka kului tietojen tallentamispäivästä päivään, jona toimivaltainen viranomainen pyysi tietojen toimittamista,

– ajanjakso, joka kului tietojen tallentamispäivästä päivään, jona toimivaltainen viranomainen pyysi tietojen toimittamista,

– tapaukset, joissa tietopyyntöä ei voitu täyttää.

– tapaukset, joissa pyydetyt tiedot eivät johtaneet välittömästi niihin yhteydessä olevien tutkimusten onnistuneeseen päätökseen,

 

– tapaukset, joissa pyydetyt tiedot eivät olleet kyseisten yritysten käytettävissä.

 

– tapaukset, joissa epäiltiin tietoturvaloukkauksia ja joissa tietoturvaloukkauksia todella tapahtui.

 

Komissio antaa nämä tilastotiedot vuosittain ja myöhemmin kolmen vuoden välein tiedoksi Euroopan parlamentille.

Tällaisiin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja.

Tällaisiin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja.

Tarkistus 40

9 A ARTIKLA (uusi)

9 a artikla

 

1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että tietty viranomainen on tai tietyt viranomaiset ovat vastuussa tämän direktiivin mukaisesti käyttöön otettujen säilytettyjen tietojen turvallisuutta koskevien säännösten soveltamisen valvomisesta asianomaisen jäsenvaltion alueella.

 

2. Kyseiset viranomaiset toimivat ehdottoman riippumattomasti 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan.

Tarkistus 41

10 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajille korvataan niille tällä direktiivillä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta aiheutuneet todistettavissa olevat ylimääräiset kustannukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajille korvataan niille tällä direktiivillä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta aiheutuneet todistettavissa olevat ylimääräiset investointi- ja toimintakustannukset, mukaan luettuna todistettavissa olevat kustannukset tietosuojan varmistamisesta ja direktiivin myöhemmästä muuttamisesta. Korvauksen olisi katettava myös todistettavissa olevat kustannukset, jotka aiheutuvat säilytettyjen tietojen saattamisesta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saataville.

Tarkistus 42

11 ARTIKLA

15 artiklan 1a kohta (direktiivi 2002/58/EY)

”1a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta direktiivistä 2005/../EY* johtuviin velvollisuuksiin, jotka liittyvät tietojen säilyttämiseen vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. *EUVL L …………”

”1a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta direktiivin 2005/../EY* soveltamisesta johtuviin velvollisuuksiin, jotka liittyvät tietojen säilyttämiseen vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. *EUVL L …………”

 

Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä antamasta säädöksiä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

Tarkistus 43

12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta ja sen vaikutuksista talouden toimijoihin ja kuluttajiin. Arvioinnissa otetaan huomioon komissiolle 9 artiklan mukaisesti toimitetut tilastotiedot, jotta voitaisiin määrittää, onko tarpeen muuttaa tämän direktiivin säännöksiä, erityisesti mitä tulee 7 artiklassa mainittuun säilytysaikaan.

1. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahden vuoden kuluttua 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta arvioinnin tämän direktiivin säännösten tehokkuudesta ja tarpeellisuudesta ja niiden vaikutuksista rekisteröityjen perusoikeuksiin. Arvioinnissa käsitellään lisäksi toimien vaikutuksia talouden toimijoihin ja kuluttajiin. Arvioinnissa otetaan huomioon komissiolle 9 artiklan mukaisesti toimitetut tilastotiedot.

 

Arviointitulokset saatetaan julkisesti saataville.

Tarkistus 44

12 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tätä varten komissio tutkii kaikki jäsenvaltioiden tai direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän sille toimittamat huomautukset.

2. Tätä varten komissio tutkii kaikki jäsenvaltioiden tai direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän tai Euroopan tietosuojavaltuutetun sille toimittamat huomautukset.

Tarkistus 45

14 A ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

 

14 a artikla

 

Uudelleen arvioiminen

 

Tätä direktiiviä arvioidaan uudelleen viimeistään kahden vuoden kuluttua 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaista menettelyä soveltaen. Tällöin arvioidaan 9 artiklan mukaisten tilastojen perusteella erityisesti sitä, kuinka hyödyllisiä säilytetyt tietotyypit ja säilytysajat ovat terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kannalta. Uudelleenarviointi toistetaan kolmen vuoden välein.

Tarkistus 46

LIITE

 

Liite poistetaan.

(1)

EUVL / EYVL C ..., ..., s. ....


PERUSTELUT

1. Taustaa

Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 29. ja 30. huhtikuuta 2004 Ranska, Iso-Britannia, Irlanti ja Ruotsi esittivät yhteisen ehdotuksen(1) viestintätietojen säilyttämistä koskevaksi puitepäätökseksi. Aloitteen taustalla on Eurooppa-neuvoston 25. maaliskuuta 2004 hyväksymä terrorismin vastainen julkilausuma(2), jossa neuvostoa kehotettiin tarkastelemaan ehdotuksia säännöiksi, joiden mukaisesti palvelujentarjoajat säilyttävät viestintäliikennetietoja.

Ehdotuksen tavoitteena on rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön yhdenmukaistaminen. Sillä pyritään yhtenäistämään tietojen tallentamisesta jäsenvaltioissa annetut säädökset, joiden mukaisesti yleisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat käsittelevät ja tallentavat tietoja rikosten - mukaan luettuna terrorismi - torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

Euroopan parlamentti torjui tämän neuvoston puitepäätösehdotuksen täysistunnoissaan kesä- ja syyskuussa 2005 yksimielisesti. Euroopan parlamentin käsityksen mukaan neuvosto oli valinnut väärän oikeusperustan. Neuvosto käytti yksinomaisten lainsäädäntövaltuuksiensa lähtökohtana Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa ja viittasi sen 31 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sekä 34 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. Yhdessä neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden kanssa parlamentti katsoo, että oikea oikeusperusta on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artikla. Sen mukaan parlamentti on täysimittaisesti mukana lainsäädäntöprosessissa ja osallistuu päätöksentekoon.

Euroopan komissio esitti 21. syyskuuta 2005 oman tietojen säilyttämistä koskevan direktiiviehdotuksen EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti ja loi siten perustan neuvoston kanssa käytäville neuvotteluille. Tämän jälkeen neuvoston ja parlamentin keskustelut tehostuivat, vaikka neuvosto edelleen pitää kiinni puitepäätöksensä läpiviennistä.

Euroopan parlamentti esitti muodollisen toimivaltakysymyksen lisäksi merkittävää arvostelua tietojen säilyttämistä koskevan puitepäätöksen sisältöä kohtaan. Tämän arvostelun komissio on osaksi ottanut huomioon direktiiviehdotuksessaan.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta esitti kantansa direktiiviehdotukseen 24. marraskuuta.

2. Lähtötilanne komission ehdotuksen pohjalta

a. Sisältö

Soveltamisala

Kiinteän puhelinliikenteen ja matkapuhelinliikenteen liikennetiedot, Internet, sähköposti ja IP-puhelinliikenne – mukaan luettuna paikkatiedot ja epäonnistuneet yhteydenotot

Tietojen säilyttämisen tarkoitus

Terrorismin kaltaisten vakavien rikosten torjunta, tutkinta, selvittäminen ja syyteharkinta

Viranomaiset, joilla oikeus tutustua

Jäsenvaltioiden määrittelemät toimivaltaiset viranomaiset

Oikeus tutustua

Ei sisälly

Säilyttämisaika

12 kk puhelintiedot, 6 kk Internet-tiedot

Kustannukset

Direktiivistä todistettavasti aiheutuvien lisäkustannusten korvaaminen

Direktiivin 2002/58 15 artiklan 1 kohdan mukainen joustavuus

Joustavuus: mahdollistaa tietojen säilyttämisen käytön muihin tarkoituksiin – mutta yhtenäiset tiedot vakavien rikosten torjumiseksi

Tietosuojaa koskevat säännökset

Ei tarpeen – sisältyy nykyisiin direktiiveihin (95/46 ja 2002/58)

Seuraamukset

Ei sisälly, sisältyy tietojärjestelmien suojelua koskevaan puitedirektiiviin ja tietosuojadirektiiveihin

Komitologiamenettely luettelon päivittämiseksi

Sisältyy

Tarkistuslauseke

Kolme vuotta

Säilytettävät tiedot (liite)

 

Komission direktiiviehdotuksessa tietojen säilyttämisestä säädetään seuraavaa:

b. Muoto

Komission ehdotus tietojen säilyttämisen sääntelystä välitettiin parlamentille 21. syyskuuta. Direktiiviä käsiteltiin siten valiokunnassa ennen äänestystä nipin napin kaksi kuukautta.

Puheenjohtajavaltio Iso-Britannia on ilmoittanut toivovansa, että sääntely voitaisiin hyväksyä kompromissina ensimmäisessä käsittelyssä jo ennen vuoden 2005 loppua. Puheenjohtajakokous vahvisti myös parlamentin pyrkivän siihen, että kompromissi saavutetaan ennen vuoden loppua.

Parlamentti ryhtyi työhön mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin muotoilla yhteinen kanta ja siten osallistua kompromissin saavuttamiseen. Viimeinen tilaisuus saavuttaa kompromissi ensimmäisessä käsittelyssä on istuntoviikko 12.–15. joulukuuta. Tätä äärimmilleen nopeutettua lainsäädäntömenettelyä ovat haitanneet muun muassa käännösten määräajoista aiheutuneet puutteelliset käsittelyajat tai osaksi puuttuvat käännökset. Myös teknisiä seurauksia koskeva arvio tai sisämarkkinavaikutusten tutkimus puuttuvat.

Kun otetaan huomioon toimenpiteet ja hankkeet, joilla pyritään kohti parempaa yhteisön tason sääntelyä, on toivottava, että tietojen säilyttämistä käsittelevien neuvottelujen yhteydessä noudatettu menettely ei tule tavaksi.

Jotta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pystyisi äänestämään ehdotuksesta 24. marraskuuta ja jotta voitaisiin ratkaista kiistanalaiset sisältökysymykset, tietojen säilyttämistä koskeva työryhmä kokoontui säännöllisesti. Tässä työryhmässä esittelijä, varjoesittelijä, IMCO- ja ITRE-valiokuntien esittelijät, valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeristö, koordinaattorit ja avustajat käsittelivät kompromissitarkistuksia 7 viikon ajan. Tänä aikana kokoonnuttiin säännöllisesti neuvoston ja komission kanssa käsittelemään kussakin toimielimessä vallitsevaa tilannetta.

3. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan äänestys

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta hyväksyi kantansa komission direktiiviehdotukseen 24. marraskuuta 2005 selkeällä kolmen neljäsosan enemmistöllä. Äänestyksen alla ryhmien PPE-ED, PSE ja ALDE edustajat sopivat 21 kompromissitarkistuksesta, joilla korvattiin suurin osa 250 esitetystä tarkistuksesta.

LIBE-valiokunnan kanta kompromissitarkistusten pohjalta (valiokunnan äänestys, 1. käsittely)

Soveltamisala

Kiinteän puhelinliikenteen ja matkapuhelinliikenteen liikennetiedot – paikkatiedot (puhelun alussa)

 

(KT 9: jäsenvaltioilla valinnainen järjestelmä epäonnistuneille yhteydenotoille)

 

Yksityiselämän/henkilötietojen suoja tietoihin tutustumisessa / tietojen käytössä (KT 1)

Tietojen säilyttämisen tarkoitus

Tiettyjen vakavien rikosten tutkinta, selvittäminen ja syyteharkinta; rikosten luettelo määritellään eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöä koskevan luettelon pohjalta

 

"torjunta" poistetaan, koska se on epämääräinen käsite ja saattaa säilytetyt tiedot alttiiksi väärinkäytöksille (KT 1)

Viranomaiset, joilla oikeus tutustua

Oikeus tutustua oikeusviranomaisilla ja muilla viranomaisilla, jotka vastaavat vakavien rikosten tutkinnasta, selvittämisestä ja syyteharkinnasta (eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöä koskevan luettelon pohjalta)

 

Joka tapauksessa kansallisten viranomaisten on toimittava tuomioistuimen valtuuttamina (KT 2, 4)

Oikeus tutustua

Valiokunta on määrittänyt ehtoja oikeudelle tutustua tietoihin:

– vain tiettyihin tarkoituksiin, jotka määritellään direktiivissä, ja vain tapauskohtaisesti

– syiden on oltava tarpeen/suhteellisia

– tiedot hävitetään, kun ne eivät enää ole tarpeen / täsmällisiä

– palveluntarjoajat eivät saa käyttää tietoja

– kaikki säilytettyihin tietoihin tutustumiset kirjataan

– tietojen luottamuksellisuus/koskemattomuus taataan

– tiedot voidaan välittää kolmansiin maihin vain kansainvälisellä sopimuksella perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti (KT 5)

Säilyttämisaika

6–12 kk kaikille tiedoille, tämän jälkeen tiedot on hävitettävä (KT 12)

Kustannukset

Jäsenvaltiot varmistavat televiestintäalalle aiheutuvien todistettavien lisäkustannusten korvaamisen (ml. "investointi- ja käyttökustannukset", myös direktiivin myöhemmistä muutoksista aiheutuvat kustannukset)

* neuvosto pyrkii torjumaan direktiivistä maksettavat korvaukset (KT 18)

Direktiivin 2002/58 15 artiklan 1 kohdan mukainen joustavuus

Jäsenvaltiot pidättyvät lainsäädännöstä direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvilla aloilla (tark. 224)

Tietosuojaa koskevat säännökset

Lisäsäännöksiä tietosuojasta nykyisten direktiivien mukaisesti (ks. yksityiskohtainen luettelo kompromissitarkistuksessa) (KT 6)

Seuraamukset

Tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset direktiivin täytäntöönpanemiseksi hyväksyttyjen kansallisten säädösten rikkomisesta (KT 15)

Komitologiamenettely luettelon päivittämiseksi

Ei sisälly

Tarkistuslauseke

Tarkistetaan 2 vuoden kuluttua täytäntöönpanosta ja säännöllisesti joka kolmas vuosi (KT 21)

Säilytettävät tiedot (liite)

Komitea hyväksyi liitteen sisällyttämisen direktiivin tekstiin

 

Sisältää ennalta maksetut anonyymit kortit/palvelut, ensimmäisen aktivoinnin päivämäärän ja kellonajan sekä sijaintitunnisteen (solun tunnistenumero), josta aktivointi tapahtui

 

 

– säilytettävien tietojen tyypit:

 

KIINTEÄT PUHELINYHTEYDET:

- soittajan nimi/osoite + puhelinnumero

- soiton vastaanottajan nimi/osoite + puhelinnumero

- keskustelun alkamis- ja päättymisaika

 

MATKAPUHELINYHTEYDET:

- soittajan nimi/osoite + puhelinnumero

- soiton vastaanottajan nimi/osoite + puhelinnumero

- keskustelun alkamis- ja päättymisaika

- kansainvälinen matkaviestintilaajan tunnus (IMSI-tunnus = sim-kortti)

- sijaintitunniste viestinnän alkaessa

 

INTERNET:

- tietokoneen IP-osoite

- Internetiin kytkeytymiseen käytetty puhelinnumero

- tilaajan nimi/osoite

- istunnon alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika

- puhelinnumero, josta on soitettu ja digitaalinen liittymä (DSL-liittymä) (KT 8)

Nämä enemmistöllä hyväksytyt tarkistukset osoittavat, että parlamentti pystyi erittäin hyvin sopimaan tietojen säilyttämistä koskevista keskeisistä kysymyksistä yli puoluerajojen. Neuvosto ei ainakaan mietinnön laatimisen ajankohtana ollut saavuttanut vastaavaa. Siten on odotettava neuvoston tilanteen kehittymistä. Esittelijä kuitenkin katsoo, että hyväksytyissä kompromissitarkistuksissa ei ole pelivaraa huomattavia muutoksia varten.

4. Neuvoston tämänhetkiset näkemykset

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa 24. marraskuuta järjestetyn äänestyksen valossa neuvoston näkemyksestä poiketaan seuraavissa asioissa.

 

Euroopan parlamentti

Neuvoston tämänhetkinen näkemys

Säilyttämisaika

6–12 kk kaikki (puhelut ja Internet)

6 kk Internet, 6–24 kk puhelut

 

Soveltamisala

Käytetään eurooppalaisen pidätysmääräyksen "vakavan rikoksen" määritelmää (yli 3 vuotta vankeutta)

Sisältää kaikki rikokset

 

Kustannusten korvaaminen

Pakollinen kaikista direktiivin aiheuttamista lisäkustannuksista + tietosuojavaatimuksista aiheutuvat kustannukset

Valinnainen kansallinen järjestelmä

 

Epäonnistuneet yhteydenotot

Opt-in, jossa jäsenvaltio voi halutessaan velvoittaa teleyhtiöt

Vapaaehtoinen säilyttäminen

 

Seuraamukset

Rikosoikeudellisia seuraamuksia tietojen väärinkäytöstä

Vastustaa

(1)

Neuvoston asiakirja 8958/04, 28. huhtikuuta 2004.

(2)

Neuvoston asiakirja 7764/04, 28. maaliskuuta 2004.


VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT MIELIPIDE (28.11.2005)

työjärjestyksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Kathalijne Maria Buitenweg

Vastustamme mietintöä, koska siinä ei poliittisesti eikä oikeudellisesti riittävässä määrin korjata direktiiviehdotusta "sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien tietojen säilyttämisestä".

Komission ehdottama säädös rikkoo myös tässä mietinnössä esitetyin tarkistuksin suhteellisuusperiaatetta. Se ei myöskään ole tarpeellinen eikä tehokas. Tietojen ehdotettu säilyttämisaika on aivan liian pitkä, ja säilytettäviä tietotyyppejä on liian paljon. Niiden toimivaltaisten viranomaisten, joilla on oikeus tutustua tietoihin, määritelmä on epätarkka, eikä siinä suljeta pois salaisten palvelujen oikeutta saada tietoja. Tietoturvan valvontamekanismien sääntely on riittämätöntä.

Direktiiviehdotuksella puututaan kansalaisten perusoikeuksiin merkittävällä tavalla, jota emme voi hyväksyä. Unionin kansalaisia ei voida asettaa yleisesti epäilyksen alaisiksi. Neuvosto ja komissio eivät ole tähän mennessä osoittaneet, että vakavia rikoksia voidaan todellisuudessa menestyksekkäästi selvittää säilyttämällä valtavia määriä erilaisia viestintätietoja.

Kun otetaan huomioon se, että tämän säädöksen täytäntöönpano aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia, on suotavampaa, että nämä varat investoidaan tehokkaampiin toimenpiteisiin vakavia rikoksia vastaan, kuten tavoitteiden määrittely sekä syytteeseen asettamisesta vastaavien viranomaisten yhteistyön parantaminen.


teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnaN LAUSUNTO (23.11.2005)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Valmistelija: Angelika Niebler

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio antoi 21. syyskuuta 2005 direktiiviehdotuksen yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta. Näin komissio esitti EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla tietoisen vastaehdotuksen jo vuonna 2004 Ranskan tasavallan, Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin esittämälle ehdotukselle neuvoston puitepäätökseksi tietojen säilyttämisestä(1).

Asia on edennyt etenkin parlamentin näkökulmasta varsin myönteisesti: komissio on valinnut oikeusperustan, jonka seurauksena parlamentti pääsee osalliseksi yhteispäätösmenettelystä asiassa, joka on tärkeä kansalaisille ja yrityksille. Aiemmin tehty puitepäätösehdotus, jonka oikeusperustan muodostavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohta, sallii parlamentille sen sijaan vain oikeuden tulla kuulluksi.

Sisällöllisesti sekä komission direktiiviehdotuksella että puitepäätösehdotuksella on sama tavoite. Kummallakin säädöksellä on tarkoitus torjua terrorismia ja vakavia rikoksia entistä paremmin, ja tässä yhteydessä velvoitetaan yleisten viestintäverkkojen tarjoajia säilyttämään tiettyjä tietoja yhdenmukaistettujen säännösten mukaisesti.

Tallennettavia tietoja ovat direktiivin 2002/58/EY 2 artiklassa tarkoitetut liikenne- ja paikkatiedot, käyttäjä- ja tilaajatiedot mukaan lukien. Näin ollen on siis säilytettävä kaikki viestinnän paikkaa, ajankohtaa, kestoa ja viestintään osallistuvia henkilöitä koskevat tiedot, ja tämä koskee puheluja, faksiliikennettä, sähköpostia, tekstiviestejä sekä Internet-protokollaa. Tässä yhteydessä painotetaan, että viestinnän sisältöä ei tallenneta.

Arvio

Tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioilla on toisistaan poikkeavia säännöksiä siitä, kuinka kauan viestintään liittyviä tietoja on säilytettävä. Tämä on kiistatta kielteinen seikka, jos terrorismia ja rikoksia halutaan torjua tehokkaasti ja rajat ylittävien menetelmien avulla, sillä rikolliset toimivat entistä useammin monessa eri valtiossa ja käyttävät moderneja viestintävälineitä. Ehdotetusta direktiivistä voisikin tästä syystä tulla merkittävä väline rikosten torjunnassa.

Valmistelijan näkökulmasta direktiiviehdotuksessa on kuitenkin merkittäviä kritisoitavia kohtia, joihin teollisuusvaliokunnan on puututtava, jotta niistä tulisi viestintä- ja tietoyhteiskunnan vaatimusten mukaisia.

Niin käsiteltävänä olevassa puitepäätöksessä kuin komission ehdotuksessakin esitetään vain hyvin epämääräinen osoitus siitä, että ehdotettujen toimien avulla todella torjutaan rikoksia ja terrorismia entistä paremmin. Tämä on kuitenkin perusedellytys, jotta kansalaisille ja yrityksille aiheutuvat vaikutukset ja rasitukset pystyttäisiin perustelemaan tarpeellisiksi. Käytännössä rikostutkinnan yhteydessä viranomaisten pyytämät tiedot ovat yleensä korkeintaan kolme kuukautta vanhoja. Tämän vuoksi lainsäädännössä vahvistetut säilytysajat olisi mukautettava vastaamaan todellisia tarpeita.

Televiestintäalan yrityksille ehdotus merkitsee sitä, että niillä on velvollisuus säilyttää käsittämättömän suuri määrä tietoja. Jotta kyseinen tietomäärä voidaan tallentaa, arkistoida ja jotta sitä voidaan käsitellä, järjestelmiin on tehtävä kalliita muutoksia. Alalla tehtyjen alustavien laskelmien mukaan muutokset aiheuttavat yrityksestä riippuen kustannuksia, joiden arvo on satoja miljoonia euroja, ja näiden laskelmien ulkopuolelle on vielä jätetty järjestelmien ylläpidosta ja huollosta aiheutuvat kustannukset.

Tämän vuoksi säilytysaikojen lyhentämisen lisäksi on myös karsittava ehdotuksen liitteessä tallennettaviksi esitettyjä tietotyyppejä. Ulkopuolelle olisi jätettävä ensinnäkin tiedot, jotka koskevat epäonnistunutta viestintää. Nämä sisältyvät komission ehdotukseen ja aiheuttaisivat kiinteää puhelinverkkoa koskevien tietojen tallentamisen yhteydessä valtavia lisäkustannuksia, eivätkä edistäisi mitenkään rikosten torjuntaa. Sama pätee tietoihin, joiden avulla tunnistetaan käytössä oleva laite, MAC-osoite tai matkapuhelimen sijainti puhelun aikana tai sen päättyessä.

Lausunnon valmistelija suhtautuu epäröiden erityisesti siihen, että ehdotuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti liitettä ja näin ollen keskeisimpiä säilytettävien tietojen laajuutta koskevia säännöksiä voitaisiin muuttaa ainoastaan komitologiamenettelyllä. Näin parlamentti olisi kokonaan tätä tärkeää asiaa koskevan päätöksenteon ulkopuolella. Kyseiset säännökset on poistettava.

Ehdotuksen 9 artiklassa jäsenvaltioille esitetty velvoite, jonka mukaan näiden on toimitettava tilastoja tietojen säilyttämisestä, ei saisi johtaa lisääntyneisiin hallinnollisiin vaatimuksiin yrityksiä kohtaan. Tosin näitä tilastoja voitaisiin käyttää myös sen selvittämiseksi, kuinka monessa tapauksessa tietopyynnöt todella johtivat tulokselliseen etsintään rikoksia selvitettäessä.

Lopuksi on pidettävä kiinni siitä, että parlamentti ei saa kiirehtiä tässä kansalaisten kannalta arkaluontoisessa asiassa. Vaikka on ymmärrettävää, että lainsäätämisprosessi on saatava päätökseen mahdollisimman nopeasti, perinpohjaisille keskusteluille on annettava arvoa. Euroopan unionin uskottavuuden vuoksi on myös vältettävä tilannetta, jossa työn alla olisi kaksi sisällöltään lähes samanlaista säädöstekstiä, joiden tavoite on sama. Lausunnon valmistelijan näkemyksen mukaan neuvoston olisi tulevissa keskusteluissaan käsiteltävä pelkästään komission tekemää direktiiviehdotusta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti(2)  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Säilytettävät tietoluokat ilmentävät asianmukaista tasapainoa asiaan liittyvien vakavien rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa koskevien etujen sekä tietojen säilyttämisestä johtuvan yksityisyyden loukkaamisen välillä. Sovellettava säilytysaika on yksi vuosi tai kuusi kuukautta, kun on kyse yksinomaan Internet-protokollaa käyttämällä tapahtuneeseen sähköiseen viestintään liittyvistä tiedoista; näillä säilytysajoilla varmistetaan kohtuullinen tasapaino kaikkien asiaan liittyvien etujen välille.

(12) Säilytettävät tietoluokat ilmentävät asianmukaista tasapainoa asiaan liittyvien vakavien rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa koskevien etujen sekä tietojen säilyttämisestä johtuvan yksityisyyden loukkaamisen välillä. Sovellettava säilytysaika on kuusi kuukautta tai kolme kuukautta, kun on kyse yksinomaan Internet-protokollaa käyttämällä tapahtuneeseen sähköiseen viestintään liittyvistä tiedoista; näillä säilytysajoilla varmistetaan kohtuullinen tasapaino kaikkien asiaan liittyvien etujen välille.

Perustelu

Kuuden kuukauden enimmäissäilytysaika noudattaa suhteellisuusperiaatetta, koska lähes kaikki tutkimukset saadaan selvitetyiksi korkeintaan kuusi kuukautta vanhojen tietojen avulla.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Tietojen säilyttäminen aiheuttaa sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, mutta siitä on etua koko yhteiskunnan yleiselle turvallisuudelle, joten on suotavaa säätää, että jäsenvaltiot korvaavat tämän direktiivin seurauksena sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille asetettujen velvollisuuksien noudattamisesta niille aiheutuvat todistettavissa olevat ylimääräiset kustannukset.

(13) Tietojen säilyttäminen ja niiden asettaminen saataville aiheuttavat sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, mutta siitä on etua koko yhteiskunnan yleiselle turvallisuudelle, joten on suotavaa säätää, että jäsenvaltiot varmistavat, että tämän direktiivin seurauksena sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille asetettujen velvollisuuksien noudattamisesta korvataan niille aiheutuvat todistettavissa olevat ylimääräiset kustannukset.

Perustelu

Kyseisestä menettelystä, josta on etua unionin jäsenvaltioiden turvallisuudelle, aiheutuvat kustannukset eivät saa koitua palveluntarjoajien maksettaviksi.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Sähköiseen viestintään liittyvät tekniikat kehittyvät nopeasti ja toimivaltaisten viranomaisten perustellut vaatimukset voivat muuttua. Komissio aikoo perustaa näissä asioissa neuvoja antavan foorumin, joka muodostuu lainvalvontaviranomaisten, sähköisen viestintäteollisuudenalan liittojen ja tietosuojaviranomaisten edustajista.

(14) Sähköiseen viestintään liittyvät tekniikat kehittyvät nopeasti ja toimivaltaisten viranomaisten perustellut vaatimukset voivat muuttua. Komissio aikoo perustaa näissä asioissa neuvoja antavan foorumin, joka muodostuu lainvalvontaviranomaisten, sähköisen viestintäteollisuudenalan liittojen ja tietosuojaviranomaisten edustajista. Komissio sitoutuu kuulemaan Euroopan parlamenttia aina, kun kyseisen direktiivin säännöksiä aiotaan muuttaa.

Perustelu

Euroopan parlamentti on aina otettava mukaan kyseistä direktiiviä koskevien muutosten tekemiseen, sillä kyseessä saattaa olla perusvapauksien ja -oikeuksien loukkaaminen.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat lainsäädäntötoimia sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille asiaan liittyvien henkilöiden perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen. Nämä lainsäädäntötoimet käsittävät asianmukaiset edellytykset, rajoitukset ja suojamääräykset, joilla varmistetaan, että säilytettyjen tietojen toimittamisessa noudatetaan muun muassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taattuja perusoikeuksia.

(16) On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat lainsäädäntötoimia sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja että niitä käsittelevät vain kyseiset viranomaiset asiaan liittyvien henkilöiden perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen. Nämä lainsäädäntötoimet käsittävät asianmukaiset edellytykset, rajoitukset ja suojamääräykset, joilla varmistetaan, että säilytettyjen tietojen toimittamisessa noudatetaan muun muassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taattuja perusoikeuksia.

Perustelu

Perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen edellyttää, että vain kansalliset viranomaiset saavat käsitellä tietoja.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 17 KAPPALE

(17) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamentti ei voi hyväksyä komission ehdottamaa komitologiamenettelyä, jossa komission ja jäsenvaltioiden edustajat päättäisivät ilman parlamentin ja asianomaisten yritysten edustajia, miten tallennettavien tietojen luetteloa on täydennettävä. Aina, kun tallennettavien tietojen luetteloon tehdään lisäyksiä, kyse on puuttumisesta kansalaisten perusoikeuksiin, ja parlamentin olisi voitava esittää siitä varaumansa. Tästä syystä kyseistä kohtaa esitetään siis poistettavaksi.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 19 A KOHTA (uusi)

 

19 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennen direktiivin täytäntöönpanoa kuullaan talouselämän edustajia, erityisesti tietojen säilyttämisen toteutettavuuteen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin liittyen. Kun otetaan huomioon, että tietojen säilyttäminen rasittaa talouselämää niin käytännön kuin rahoituksenkin kannalta, jäsenvaltioiden on korvattava täysimääräisesti ne lisäkustannukset, joita talouselämän tekijöille aiheutuu tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä velvoitteista tai sitoumuksista.

Perustelu

Rikollisuuden torjunta ja yleisen turvallisuuden ylläpitäminen ovat modernin valtion perustehtäviä. Tähän liittyvät toimet on rahoitettava kokonaisuudessaan julkisin varoin, ne eivät saa jäädä talouselämän maksettaviksi. Muussa tapauksessa Euroopan unioni menettää houkuttavuuttaan talousalueena. Tästä syystä jäsenvaltioiden on korvattava kaikki direktiivin velvoitteiden täytäntöönpanosta aiheutuneet (investointi- ja käyttö)kustannukset. Tämä koskee myös tilastojen laatimista, joista jäsenvaltioiden on ensisijaisesti huolehdittava.

Tarkistus 7

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tätä direktiiviä sovelletaan sekä luonnollisiin ja oikeushenkilöihin että tilaajan tai rekisteröityneen käyttäjän tunnistamiseksi tarvittaviin tietoihin. Direktiiviä ei sovelleta sähköisen viestinnän sisältöön eikä sähköistä viestintäverkkoa käyttämällä haettuihin tietoihin.

2. Koska tämä direktiivi sisältää poikkeussäännöksiä, Euroopan parlamentin on valvottava säännöllisesti sen soveltamista. Parlamentin käytössä on oltava tietoja, joiden avulla se voi todeta, että direktiivin soveltaminen ei loukkaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan kunnioittamista, erityisesti silloin, kun on kyse henkilötietojen käsittelemisestä ja yksityisyyden suojelemisesta sähköisen viestinnän alalla.

 

Tätä direktiiviä sovelletaan sekä luonnollisiin ja oikeushenkilöihin että tilaajan tai rekisteröityneen käyttäjän tunnistamiseksi tarvittaviin tietoihin. Direktiiviä ei sovelleta sähköisen viestinnän sisältöön eikä sähköistä viestintäverkkoa käyttämällä haettuihin tietoihin.

Perustelu

Euroopan parlamentti on aina otettava mukaan kyseistä direktiiviä koskevien muutosten tekemiseen, sillä kyseessä saattaa olla perusvapauksien ja -oikeuksien loukkaaminen.

Tarkistus 8

3 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajien toimivaltansa puitteissa viestintäpalveluja toimittaessaan tuottamat tai käsittelemät tiedot säilytetään tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sellaiset tiedot, joita yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajat tuottavat tai käsittelevät toimivaltansa puitteissa viestintäpalveluja toimittaessaan ja viestintäyhteyden onnistuessa, säilytetään 1 artiklan 1 kohdassa esitettyä tarkoitusta varten tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Perustelu

Tarkistetussa 1 kohdassa esitetään selvästi, että tietojen säilyttämistä voidaan vaatia vain silloin, kun tiedot tuotetaan tai niitä käsitellään viestintäpalveluja toimitettaessa. Muutoin sellaisia palveluja, joiden tarjoamisen yhteydessä ei synny tiettyjä tietoja (esim. ennalta maksetut puhelut), ei saisi enää tarjota tietojen tallentamisvelvoitteen vuoksi. Kyseisten palvelujen tarjoamisen tekeminen mahdottomaksi tai palvelujen suhteeton kuormittaminen vähentäisi Euroopan unionin houkuttavuutta talousalueena ja olisi Lissabonin strategian tavoitteiden vastainen.

Tarkistus 9

3 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ja kohtuuden nimissä säätää, että 1 kohtaa ei sovelleta tiettyihin yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen eikä yleisten viestintäverkkojen tarjoajiin, kun otetaan huomioon näiden markkinaosuudet, liittymien määrä ja käytettävän verkon koko suhteessa markkinoiden laajuuteen.

Perustelu

Pienet palveluntarjoajat eivät pysty täyttämään ehdotuksessa kaavailtua laajaa tietojensäilyttämisvelvoitetta, vaikka niille korvattaisiinkin kyseiset kulut kokonaisuudessaan. Velvoitteen täyttäminen merkitsisi paitsi niiden järjestelmätekniikan myös liiketoimintaprosessien muuttamista, ja yritysten täytyisi käsitellä jatkuvasti viranomaisten esittämiä tietopyyntöjä. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät pystyisi rahoittamaan tällaisia tehtäviä, joten vaatimus pakottaisi kyseiset yritykset lopettamaan liiketoimintansa. Tällä suuntauksella puolestaan olisi hyvin kielteisiä vaikutuksia Euroopan unionin talouselämään, jonka innovaatiot ovat suureksi osaksi lähtöisin pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Tarkistus 10

3 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan erityistapauksissa kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan erityistapauksissa kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja että niitä käsittelevät vain kyseiset viranomaiset vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on pystyttävä perustelemaan tietopyyntönsä loukkaamatta palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta ja rikkomatta Euroopan unionin perusoikeuskirjan kunnioittamista, erityisesti kun on kyse henkilötietojen käsittelemisestä ja yksityisyyden suojelemisesta sähköisen viestinnän alalla.

Perustelu

Tietojensäilyttämistoimet eivät saa muuttaa palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta. Toimivaltaisten viranomaisten on pystyttävä osoittamaan, että heidän tietopyyntönsä ovat hyödyksi vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, tutkinnassa, selvittämisessä tai syyteharkinnassa.

Tarkistus 11

4 ARTIKLAN JOHDANTO-OSA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytetään seuraavat tietoluokat:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytetään seuraavat tietoluokat 1 artiklan 1 kohdassa esitettyä tarkoitusta varten edellyttäen, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajat tuottavat ne tai käsittelevät niitä viestintäpalveluja toimittaessaan ja viestintäyhteyden onnistuessa:

Perustelu

Jo tällä hetkellä televiestintäalan yritykset tallentavat suuren osan direktiiviehdotuksessa vaadituista tiedoista. Jos tallennusvelvollisuuksia laajennetaan, tästä aiheutuu valtavia kustannuksia, sillä tietopankkeja on laajennettava ja sopeutettava uusiin tarpeisiin. Tämän vuoksi velvollisuus säilyttää tietoja olisi rajoitettava pelkästään onnistuneita viestintäyhteyksiä koskeviin tietoihin.

Tarkistus 12

4 ARTIKLAN A LUETELMAKOHTA

(a) viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(a) viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(1) Kiinteässä puhelinverkossa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Puhelinnumero, josta on soitettu

 

(b) Tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite

 

(2) Matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Puhelinnumero, josta on soitettu

 

(b) Tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite

 

(3) Internet-yhteyden osalta:

 

(a) Internet-palvelun tarjoajan liittymälle osoittama dynaaminen tai staattinen Internet-protokollaosoite

 

(b) Viestinnän lähteen käyttäjätunnus

 

(c) Sen tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite, jonka nimiin IP-osoite, yhteystunniste tai käyttäjätunnus oli rekisteröity silloin, kun yhteys otettiin.

Tarkistus 13

4 ARTIKLAN B LUETELMAKOHTA

(b) viestinnän kohteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(b) viestinnän kohteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(1) Kiinteässä puhelinverkossa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Puhelinnumerot, joihin on soitettu

 

(2) Matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Puhelinnumerot, joihin on soitettu

 

(3) Internet-yhteyden osalta:

 

(a) Viestinnän aiottujen vastaanottajien yhteystunniste tai käyttäjätunnus

Tarkistus 14

4 ARTIKLAN C LUETELMAKOHTA

(c) viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen tarvittavat tiedot

(c) viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen tarvittavat tiedot:

 

(1) Kiinteissä verkoissa ja matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Yhteyden alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika

 

(2) Internet-yhteyden osalta:

 

(a) Internet-istuntojen alkamisen ja päättymisen päivämäärät ja kellonajat määrätyllä aikavyöhykkeellä

Tarkistus 15

4 ARTIKLAN D LUETELMAKOHTA

(d) viestintätyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(d) viestintätyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(1) Kiinteässä puhelinverkossa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Käytetty puhelinpalvelu, kuten äänipuhelu, faksi ja viestipalvelut

 

(2) Matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Käytetty puhelinpalvelu, kuten äänipuhelu ja tekstiviestipalvelu (SMS)

Tarkistus 16

4 ARTIKLAN E LUETELMAKOHTA

(e) viestintävälineen tai oletetun viestintävälineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot

(e) viestintävälineen tai oletetun viestintävälineen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(1) Matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:

 

(a) Soittajan kansainvälinen matkaviestintilaajan tunnus (IMSI-tunnus)

 

(2) Internet-yhteyden osalta:

 

(a) Modeemia käyttävien yhteyksien osalta puhelinnumero, josta on soitettu

 

(b) Digitaalinen liittymä (DSL-liittymä) tai muu viestinnän lähteen loppupiste

Perustelu

Matkapuhelinten valmistajat voivat antaa saman sarjanumeron monelle laitteelle ja käyttäjät voivat muunnella sitä. Tietokoneen verkkokortin laitenumeron perusteella ei voida yksiselitteisesti tunnistaa tietokonetta, sillä valmistajat voivat antaa myös tämän monelle laitteelle, ja käyttäjät voivat helposti muunnella sitä jälkikäteen. Kyseisten tietojen säilyttäminen ei siis merkittävästi auta rikollisuuden torjunnassa.

Tarkistus 17

4 ARTIKLAN F LUETELMAKOHTA

(f) matkaviestintälaitteen sijainnin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot.

(f) matkaviestintälaitteen sijainnin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

 

(1) Sijaintitunniste (solun tunnistenumero) viestinnän alkaessa

Perustelu

Ehdotuksessa esitetty vaatimus tallentaa solun tunnistenumero myös puhelun päättyessä merkitsee valtavia lisäkustannuksia. Tähän asti jäsenvaltioissa on tallennettu sijaintitunniste ainoastaan puhelun alkaessa. Jo puhelun alkaessa tallennetun sijaintitunnisteen avulla voidaan jälkeenpäin saada riittävän tarkat tiedot puhelimen liikkeistä.

Tarkistus 18

4 ARTIKLAN 1 KOHTA

Edellä mainittujen tietoluokkien mukaisesti säilytettävät tietotyypit määritellään liitteessä.

Poistetaan.

Tarkistus 19

5 ARTIKLA

Liitteen tarkistaminen

Poistetaan.

Liitettä tarkistetaan säännöllisesti 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

 

Perustelu

Parlamentti ei voi hyväksyä komission ehdottamaa komitologiamenettelyä, jossa komission ja jäsenvaltioiden edustajat päättäisivät ilman parlamentin ja asianomaisten yritysten edustajia, miten tallennettavien tietojen luetteloa on täydennettävä. Aina, kun tallennettavien tietotyyppien luetteloon tehdään lisäyksiä, kyse on puuttumisesta kansalaisten perusoikeuksiin, ja parlamentin olisi voitava esittää siitä varaumansa. Tästä syystä kyseinen kohta esitetään siis poistettavaksi.

Tarkistus 20

6 ARTIKLA

Komitea

Poistetaan.

1. Komissiota avustaa komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

 

3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

 

Perustelu

Parlamentti ei voi hyväksyä komission ehdottamaa komitologiamenettelyä, jossa komission ja jäsenvaltioiden edustajat päättäisivät ilman parlamentin ja asianomaisten yritysten edustajia, miten tallennettavien tietojen luetteloa on täydennettävä. Aina, kun tallennettavien tietotyyppien luetteloon tehdään lisäyksiä, kyse on puuttumisesta kansalaisten perusoikeuksiin, ja parlamentin olisi voitava esittää siitä varaumansa. Tästä syystä kyseinen kohta esitetään siis poistettavaksi.

Tarkistus 21

7 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetut tietoluokat säilytetään vähintään yhden vuoden ajan viestinnän päivämäärästä, lukuun ottamatta yksinomaan ja pääasiallisesti Internet-protokollaa käyttämällä tapahtuneeseen sähköiseen viestintään liittyviä tietoja, jotka on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetut tietoluokat säilytetään vähintään kuuden kuukauden ajan viestinnän päivämäärästä, lukuun ottamatta yksinomaan ja pääasiallisesti Internet-protokollaa käyttämällä tapahtuneeseen sähköiseen viestintään liittyviä tietoja, jotka on säilytettävä kolmen kuukauden ajan. Tämän ajanjakson päätyttyä tiedot on hävitettävä tai tehtävä nimettömiksi direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Perustelu

Kuuden kuukauden enimmäissäilytysaika noudattaa suhteellisuusperiaatetta, koska lähes kaikki tutkimukset saadaan selvitetyiksi korkeintaan kuusi kuukautta vanhojen tietojen avulla.

Tarkistus 22

8 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytettävät tiedot ja kyseisiin tietoihin liittyvät muut tarpeelliset tiedot säilytetään sellaisella tavalla, että ne voidaan toimittaa pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille ilman tarpeetonta viivästystä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytettävät tiedot säilytetään sellaisella tavalla, että ne voidaan toimittaa viranomaisten perustellusta kirjallisesta pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluessa.

Perustelu

Käsiteltävänä olevan direktiivin säännökset muodostavat poikkeussäännöksen direktiivissä 2002/58/EY olevalle 5, 6 ja 9 artiklalle. Toimitettavat tiedot on tästä syystä spesifioitava. Lisäksi oikeusvarmuuden ja tietosuojan vuoksi on laadittava menettely tietojen luovuttamisesta. Tähän mennessä saadut kokemukset osoittavat, että tekniset syyt saattavat aiheuttaa viivästymisiä ja että tietojen toimittaminen ei tästä syystä aina ole välittömästi mahdollista.

Tarkistus 23

9 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Euroopan komissiolle toimitetaan vuosittain tilastot yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä. Kyseisten tilastojen on sisällettävä:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle ja Euroopan parlamentille vuosittain tilastot yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä. Kyseisten tilastojen on sisällettävä:

– tapaukset, joissa tietoja on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

– tapaukset, joissa tietoja on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

– ajanjakso, joka kului tietojen tallentamispäivästä päivään, jona toimivaltainen viranomainen pyysi tietojen toimittamista,

– ajanjakso, joka kului tietojen tallentamispäivästä päivään, jona toimivaltainen viranomainen pyysi tietojen toimittamista,

– tapaukset, joissa tietopyyntöä ei voitu täyttää.

– tapaukset, joissa tietopyyntöä ei voitu täyttää

 

– tapaukset, joissa tietyt tietopyynnöt johtivat onnistuneeseen tutkintaan tai edistivät sitä merkittävästi.

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa 9 artiklassa jäsenvaltioille esitetty velvoite, jonka mukaan niiden pitää toimittaa tilastoja tietojen säilyttämisestä, ei saisi johtaa entistä suurempiin hallinnollisiin vaatimuksiin yrityksiä kohtaan. Tosin näitä tilastoja voitaisiin käyttää myös sen selvittämiseksi, kuinka monessa tapauksessa tietopyynnöt todella johtivat onnistuneeseen tutkintaan.

Tarkistus 24

10 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajille korvataan niille tällä direktiivillä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta aiheutuneet todistettavissa olevat ylimääräiset kustannukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikille yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajille korvataan kokonaisuudessaan kaikki niille tällä direktiivillä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta aiheutuneet todistettavissa olevat ylimääräiset kustannukset.

Perustelu

Komission ehdotuksessa kaavailtu tietojen säilyttämisestä yrityksille aiheutuvien investointi- ja käyttökustannusten korvaaminen on myönteinen asia. Tarkistuksessa ehdotetut lisäykset on tehty ainoastaan kohdan selventämiseksi. Kulujen korvausmenettely toimii samalla myös tärkeänä säätelijänä, jonka avulla rajoitetaan rikoksia tutkivien viranomaisten turhia kyselyjä ja estetään kilpailun vääristymistä, jota voisi aiheutua siitä, että jäsenvaltiot käyttävät toisistaan poikkeavia korvausmenettelyjä.

Tarkistus 25

12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta ja sen vaikutuksista talouden toimijoihin ja kuluttajiin. Arvioinnissa otetaan huomioon komissiolle 9 artiklan mukaisesti toimitetut tilastotiedot, jotta voitaisiin määrittää, onko tarpeen muuttaa tämän direktiivin säännöksiä, erityisesti mitä tulee 7 artiklassa mainittuun säilytysaikaan.

1. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta ja sen vaikutuksista talouden toimijoihin ja kuluttajiin. Arvioinnissa otetaan huomioon komissiolle 9 artiklan mukaisesti toimitetut tilastotiedot, jotta voitaisiin määrittää, onko tarpeen muuttaa tämän direktiivin säännöksiä, erityisesti mitä tulee 4 artiklassa lueteltuihin tietotyyppeihin.

Perustelu

Koska edellä on ehdotettu 5 artiklassa mainitun komitologiamenettelyn poistamista, direktiivin kaikkia säännöksiä olisi arvioitava yhtenäisellä tavalla. Koska yritykset velvoitetaan säilyttämään tietoja ja koska tästä aiheutuu talouden toimijoille valtavia kustannuksia, kyseiset kustannukset on otettava huomioon direktiivistä tehtävän arvioinnin yhteydessä.

Tarkistus 26

12 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Tätä varten komissio tutkii kaikki jäsenvaltioiden tai direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän sille toimittamat huomautukset.

2. Tätä varten komissio tutkii kaikki jäsenvaltioiden, talouden toimijoiden tai direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän sille toimittamat huomautukset sekä direktiivin 1 artiklan nojalla Euroopan parlamentin mahdollisesti antamat mietinnöt.

Perustelu

Euroopan parlamentti on aina otettava mukaan kyseistä direktiiviä koskevien muutosten tekemiseen, sillä kyseessä saattaa olla perusvapauksien ja -oikeuksien loukkaaminen.

Tarkistus 27

LIITE

 

Poistetaan.

Perustelu

Koko liite olisi poistettava ja sen sisältö olisi siirrettävä 4 artiklaan. Tallennettavien tietojen luettelo muodostaa tämän direktiivin keskeisen säännöksen; kyseessä ei siis ole teknisten yksityiskohtien esittely. Tallennettaviksi tarkoitettujen tietojen luonne määrää tietojen tallennuksen hyödyn, toteutettavuuden, kustannukset ja vaatimuksen suhteellisuuden. Tästä syystä luetteloa ei pitäisi esittää direktiivitekstistä erillään olevassa liitteessä vaan se olisi sisällytettävä 4 artiklaan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

Viiteasiakirjat

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

15.11.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

Ei

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Angelika Niebler

5.10.2005

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.11.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

(1)

Asiakirja 8958/04, 28.4.2004.

(2)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnaN LAUSUNTO  (22.11.2005)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Valmistelija: Charlotte Cederschiöld

LYHYET PERUSTELUT

Koska komission ehdotus perustuu perustamissopimuksen 95 artiklaan – joka koskee sisämarkkinoita – on tärkeää, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta antaa lausunnon asiasta.

Tietojen säilyttämisestä aiheutuvat toimet vaikuttavat kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja tuovat mukanaan laajoja taloudellisia, sosiaalisia sekä viestintäalaa koskevia seurauksia. Tietojen säilyttämistoimien yhdenmukaistaminen Euroopan unionissa ei vaikuta ainoastaan unionin kuluttajiin vaan myös viestintäalaan ja viime kädessä sisämarkkinoihin. Ellei yhdenmukaistamista suunnitella huolella, kansalaisten perusoikeudet ja Euroopan unionin kilpailukyky ovat vaarassa.

Tämänhetkinen tilanne

Jäsenvaltioilla on toisistaan poikkeavia sääntöjä liikennetietojen säilytysajoista, säilytettävistä tietotyypeistä ja viestintäalalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Yhdenmukaistettu eurooppalainen lähestymistapa voisi parantaa tilannetta, jos tämä suunniteltaisiin huolella ja jos samalla kunnioitettaisiin tasapainoa kaikkien tahojen näkemysten ja niiden, joihin asia vaikuttaa, välillä.

Tietojen säilyttäminen merkitsee ajattelutavan muutosta yhteiskunnan tavassa tarkastella liikennetietoja. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viestintäpalvelujen tarjoajat saavat säilyttää liikennetietoja vain erityisiin lainmukaisiin liiketoimintaa koskeviin tarkoituksiin ja niiden on hävitettävä liikennetiedot heti, kun tarvetta tietojen säilyttämiseen ei ole. Uuden ehdotuksen mukaan palveluntarjoajilta vaadittaisiin suurten uusien tietomäärien säilyttämistä lainsäädännön valvontaa varten. Tämä asettaisi Euroopan unionin ainutlaatuiseen asemaan, sillä mikään demokraattinen valtio ei ole ottanut käyttöön yhtä vaativia velvoitteita. Tästä syystä ehdotusta on käsiteltävä perinpohjaisesti niin yksityiselämän, kilpailukyvyn kuin turvallisuudenkin näkökulmasta.

Entistä paremman sääntelyn kannalta nousee kysymys, onko Euroopan unionin otettava käyttöön kyseiset velvoitteet jo tässä vaiheessa, ennen kuin se on tarkkaan tutkinut pitkäkestoisia seurauksia ja laatinut perusteellisen arvioinnin velvoitteiden vaikutuksista. Tietojensäilyttämisjärjestelmä ja tietojen jäädyttäminen voisivat paremmin edistää yhteistyötä viestintäalan ja lainvalvontaviranomaisten välillä, ja näitä pitäisi analysoida kuluttajien ja sisämarkkinoiden näkökulmasta.

Komission ehdotuksessa kaavaillut komitologiamenettelyt eivät ole hyväksyttäviä. Asiaan on löydettävä laajapohjaisempi ratkaisu, johon otetaan mukaan kaikki asianosaiset, joita ei kuultu riittävästi ennen ehdotuksen esittämistä.

Vaikutus sisämarkkinoihin ja Euroopan unionin kilpailukykyyn

Valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat useaan otteeseen julistaneet sähköisen viestinnän Euroopan unionin talouselämän kulmakiveksi: se on välttämätön kestävän kasvun ja työllisyyden maksimoimisen kannalta. Kaikkia säädöksiä, tietojen säilyttämistä koskeva lainsäädäntö mukaan lukien, on tutkittava tarkasti ennen niiden käyttöönottoa, jotta ei aiheutettaisi vahinkoa Euroopan unionin talouden kilpailukyvylle ja kehitykselle.

Kustannukset

Suurten tietomäärien onnistunut kerääminen direktiivissä esitetyllä tavalla on vaikeaa ja kallista. Vielä vaikeampaa on yrittää saada erilaiset tiedot ymmärrettävään muotoon ja tulkita niitä siten, että niistä on hyötyä lainvalvontaviranomaisille.

Kun asiaa arvioidaan säilytettävän tietomäärän pohjalta, kustannukset kasvavat merkittävästi, koska tietojen hallintajärjestelmiä on muutettava ja laiteympäristöjen on oltava tehokkaampia ja hyvin pitkälle kehitettyjä. Lisäksi tämäntyyppisten järjestelmien käsittelemiseen tarvitaan entistä tehokkaampia turvatoimia, varastointi- ja tukirakenteita sekä työvoimaa.

On selvää, että tietojen säilyttämisestä aiheutuu huomattavia kustannuksia Euroopan unionin viestintäalalle. Vaarana on, että kustannuksiin suhtaudutaan jäsenvaltioissa toisistaan poikkeavilla tavoilla. Jos jotkin jäsenvaltiot korvaavat sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille tietojen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset ja toiset taas eivät, viestintäpalvelujen sisämarkkinat tulevat kärsimään vakavista kilpailun vääristymisistä.

Investoinnit

Eurooppalaiset viestintäalan operaattorit esittelevät parhaillaan seuraavan sukupolven verkkoja vastatakseen uusia sähköisiä palveluja koskevaan kysyntään niin yksityisellä kuin julkisellakin alalla. Jos tietojen säilyttämisvelvollisuus otettaisiin käyttöön ilman kustannusten täyttä korvausta, operaattoreiden olisi käytettävä uuden säädöksen noudattamiseen sellaisia resursseja, jotka ne muutoin voisivat käyttää tulevien verkkojen kehittämiseen.

Kilpailu

Vaikka kysymys täyden yhdenmukaisuuden saavuttamisesta Euroopan unionissa jätettäisiinkin huomiotta, on selvää, että Euroopan unionin ulkopuolisia palveluntarjoajia eivät koske samat velvoitteet ja rajoitteet. Tällä tulee olemaan vaikutuksia Euroopan unionin ja kilpailevien maiden väliseen kilpailuasemaan ja tasapainoon. Monien sähköisten viestintäpalvelujen, erityisesti Internet-palvelujen tarjoajien toimipaikka sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella, vaikka ne kilpailevatkin unionin sisämarkkinoilla. Palveluympäristö voidaan rakentaa mihin tahansa maailman kolkkaan. Tämän seurauksena EU:n ulkopuolisilla palveluntarjoajilla voisi olla mahdollisuus tarjota palveluja, joiden yhteydessä käsiteltäviä tietoja ei säilytettäisi lainkaan. Näin heidän liiketoimintansa voisi mahdollisesti menestyä sen vuoksi, että käyttäjät ovat huolissaan koskemattomuudestaan ja yksityisyydestään. Pitkälle viedyt tietojen säilyttämisvelvoitteet voisivat saada eurooppalaiset kuluttajat hylkäämään Euroopan unionissa tarjolla olevat palvelut.

Kun Euroopan unionissa toimiva operaattori tarjoaa Internet-yhteyden ja asiakas käyttääkin yhdysvaltalaista sähköpostipalvelua (esimerkiksi Hotmail, Gmail, Yahoo), eurooppalainen palveluntarjoaja ei pääse käsiksi liikennetietoihin komission ehdotuksessa vaaditulla tavalla. Monet suuret sähköpostipalvelujen tarjoajat toimivat Euroopan unionin ulkopuolella, eivätkä kyseiset vaatimukset koske heitä.

Turvallisuus

Tietojen säilyttämisen yhteydessä olisi mahdollista saavuttaa korkea tietoturva, mutta täydellisen turvatakuun saavuttaminen on käytännössä mahdotonta. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että säilytettävät tiedot ovat aitoja ja ettei niitä voi muuttaa, että tietoihin pääsyyn liitetään tiukat valvontatoimet, joiden avulla voidaan selvästi tarkistaa, missä ja miten tietoja on säilytetty. Laajojen arkaluontoisten tietojen säilyttämiseen ja varastointiin liittyy haasteita myös ohjelmistojen ja verkkojen tasolla (haittaohjelmat, vakoiluohjelmat, roskaposti, huijausviestit) sekä Internetin ulkopuolisia uhkia (esimerkiksi tietojen säilytykseen käytettyjen nauhojen varastaminen).

Ehdotuksessa ei myöskään ole turvallisuussäännöksiä siitä, miten olisi toimittava, kun tiedot on kerätty jäsenvaltiossa, ja siitä, siirretäänkö tietoja muihin jäsenvaltioihin ja jos siirretään, miten. Edelleen ehdotuksesta puuttuu säännöksiä, jotka kieltävät säilytettyjen tietojen toimittamisen Euroopan unionin ulkopuolelle. Kaikki edellä mainitut turvallisuusseikat voivat uhata Euroopan unionin kuluttajia.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Luonnos Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus 1

1 A KOHTA (uusi)

1 a. kehottaa komissiota pyytämään riippumattomalta elimeltä, joka edustaa kaikkia asianosaisia tahoja, sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-asiat kattavan vaikutusten arvioinnin ennen tämän direktiivin voimaantuloa;

Ehdotus direktiiviksi

Komission teksti(1)

 

Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Tietojen säilyttäminen aiheuttaa sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, mutta siitä on etua koko yhteiskunnan yleiselle turvallisuudelle, joten on suotavaa säätää, että jäsenvaltiot korvaavat tämän direktiivin seurauksena sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille asetettujen velvollisuuksien noudattamisesta niille aiheutuvat todistettavissa olevat ylimääräiset kustannukset.

(13) Tietojen säilyttäminen aiheuttaa sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajille merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, mutta siitä on etua koko yhteiskunnan yleiselle turvallisuudelle, joten on suotavaa säätää, että kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava tämän direktiivin seurauksena yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajille asetettujen velvollisuuksien noudattamisesta niille aiheutuneiden todistettavissa olevien ylimääräisten kustannusten täysimääräinen ja yhdenmukainen korvaus sisämarkkinoiden vääristymien välttämiseksi.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 13 A KAPPALE (uusi)

 

(13 a) Kustannukset on pidettävä mahdollisimman alhaisina, jotta Euroopan unionissa toimivia yrityksiä ei asetettaisi epäedulliseen kilpailuasemaan Euroopan unionin ulkopuolella toimiviin yrityksiin nähden.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Sähköiseen viestintään liittyvät tekniikat kehittyvät nopeasti ja toimivaltaisten viranomaisten perustellut vaatimukset voivat muuttua. Komissio aikoo perustaa näissä asioissa neuvoja antavan foorumin, joka muodostuu lainvalvontaviranomaisten, sähköisen viestintäteollisuudenalan liittojen ja tietosuojaviranomaisten edustajista.

(14) Sähköiseen viestintään liittyvät tekniikat kehittyvät nopeasti ja toimivaltaisten viranomaisten perustellut vaatimukset voivat muuttua. On välttämätöntä perustaa näissä asioissa neuvoja antava pysyvä komitea, joka muodostuu Euroopan parlamentin, lainvalvontaviranomaisten, sähköisen viestintäteollisuuden, kuluttajansuojajärjestöjen ja tietosuojaviranomaisten edustajista.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)

 

(18 a) Koska tämän direktiivin mukaisesti säilytettävien tietojen tietoturva on ensiarvoisen tärkeää kuluttajien oikeuksien suojaamisen kannalta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen säilyttämiseen sovelletaan turvallisuutta koskevia huippustandardeja. Tämä koskee erityisesti tietojen suojaamista muutoksilta, Internetiin liittyviltä ja Internetin ulkopuolisilta uhilta sekä luvattomalta pääsyltä tietoihin.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)

 

(18 a) Tämän direktiivin mukaisesti säilytettyjen tietojen tietoturvan on oltava direktiivin 2002/58/EY tietoturvasäännösten mukainen.

Tarkistus 7

1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajien eräiden tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyviä velvollisuuksia, sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

1. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisen viestintäverkon tarjoajien eräiden tietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyviä velvollisuuksia, sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

Perustelu

Ehdotus liittyy sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58) 15 artiklaan, jossa säädetään, että jäsenvaltiot voivat antaa tietojen säilyttämiseen liittyviä sääntöjä "kansallisen turvallisuuden, ... puolustuksen, yleisen turvallisuuden, tai rikosten tai sähköisen viestintäjärjestelmän luvattoman käytön torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja syyteharkinnan varmistamiseksi". Komission direktiiviehdotuksen soveltamisala on kuitenkin paljon suppeampi, kuin mihin edellä siteerattu 15 artikla antaisi mahdollisuuden, ja sen vuoksi soveltamisalaa onkin laajennettava. Tietojen säilyttämisvaatimukset ovat hyvin tärkeitä, jotta kaikkia tietoliikenneverkossa tapahtuvia rikoksia vastaan voidaan ryhtyä lainvalvontatoimiin ja niistä voidaan nostaa oikeusjuttuja. Jos tietojen säilyttämisvaatimusta ei ole, viranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää laittomia toimia, tunnistaa epäiltyjä lainrikkojia sekä ryhtyä toimiin rikostentekijöiden rankaisemiseksi ja lakiin perustuvien oikeuksien voimaansaattamiseksi. Lisäksi sana 'vakava' voidaan tulkita monella eri tavalla, mikä voisi aiheuttaa paljon lainsäädännöllistä epävarmuutta.

Tarkistus 8

3 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajien toimivaltansa puitteissa viestintäpalveluja toimittaessaan tuottamat tai käsittelemät tiedot säilytetään tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

1. Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajien toimivaltansa puitteissa viestintäpalveluja toimittaessaan käsittelemänsä ja tallentamansa tiedot säilytetään tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Perustelu

On tärkeää, että direktiivin soveltamisala määritetään selvästi: sanan 'tuottamat' merkitys on laaja ja epämääräinen, ja se olisi korvattava ilmaisulla, jota jo käytetään Euroopan unionin lainsäädännössä. 'Käsittely' on määritelty yleisessä tietosuojadirektiivissä (2 b artikla), ja sähköiseen viestintään liittyvien tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin 6 artiklassa viitataan sekä käsittelyyn ja tallentamiseen.

Tarkistus 9

3 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan erityistapauksissa kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille vakavien rikosten, kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan erityistapauksissa kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

Perustelu

Komission ehdotus on liian suppea sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58) 15 artiklassa myönnettyihin mahdollisuuksiin nähden ja sen vuoksi sitä pitäisi laajentaa. Tietojen säilyttämisvaatimukset ovat hyvin tärkeitä, jotta kaikkia tietoliikenneverkossa tapahtuvia rikoksia vastaan voidaan ryhtyä lainvalvontatoimiin ja niistä voidaan nostaa oikeusjuttuja. Jos tietojen säilyttämisvaatimusta ei ole, viranomaisilla on suuria vaikeuksia jäljittää laittomia toimia, tunnistaa epäiltyjä lainrikkojia sekä ryhtyä toimiin rikostentekijöiden rankaisemiseksi ja lakiin perustuvien oikeuksien voimaansaattamiseksi. Lisäksi sana 'vakava' voidaan tulkita monella eri tavalla, mikä voisi aiheuttaa paljon lainsäädännöllistä epävarmuutta. Tämä direktiivi ei saa olla esteenä muille oikeuksien täytäntöönpanoa koskeville yhteisön tai kansallisen tason toimille.

Tarkistus 10

5 ARTIKLA

Liitteen tarkistaminen

Poistetaan.

Liitettä tarkistetaan säännöllisesti 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

 

Tarkistus 11

6 ARTIKLA

Komitea

Poistetaan.

1. Komissiota avustaa komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

 

3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

 

Tarkistus 12

7 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetut tietoluokat säilytetään vähintään yhden vuoden ajan viestinnän päivämäärästä, lukuun ottamatta yksinomaan ja pääasiallisesti Internet-protokollaa käyttämällä tapahtuneeseen sähköiseen viestintään liittyviä tietoja, jotka on säilytettävä kuuden kuukauden ajan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4 artiklassa tarkoitetut tietoluokat säilytetään vähintään yhden vuoden ajan viestinnän päivämäärästä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki säilytetyt tiedot hävitetään kyseisen säilytysajan päätyttyä.

Perustelu

Tietojen säilytysajan on oltava riittävän pitkä, jotta kansalliset viranomaiset pystyvät löytämään todisteita ja asettamaan lainrikkojat syytteeseen. Verkossa tehdyn rikoksen tutkintaan saattaa kulua pitkä aika, ja joissakin tapauksissa asia saattaa olla kietoutunut monimutkaisiin tietoliikenneverkkoihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että komission ehdotuksessa jäsenvaltioiden edellytetään panevan täytäntöön menettelyjä, jotka tarjoavat lainvalvontaviranomaisille joustavia ja luotettavia keinoja, jotta nämä voivat säilyttää ratkaisevat todisteet mahdollisimman pitkään ja esittää painavan syytteen.

Tarkistus 13

8 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytettävät tiedot ja kyseisiin tietoihin liittyvät muut tarpeelliset tiedot säilytetään sellaisella tavalla, että ne voidaan toimittaa pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille ilman tarpeetonta viivästystä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla säilytettävät tiedot ja kyseisiin tietoihin liittyvät muut tarpeelliset tiedot säilytetään sellaisella tavalla, että ne voidaan toimittaa pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille ilman tarpeetonta viivästystä. Aina kun jokin jäsenvaltio pyytää saada käyttöönsä jonkin toisen jäsenvaltion tietoja, pyyntöön on liitettävä vakuutus, jossa tämän direktiivin mukaisesti säilytetyt tiedot luvataan toimittaa ainoastaan asianmukaisesti valtuutetuille lainvalvontaviranomaisille ja että niitä ei toimiteta kolmansiin maihin.

Tarkistus 14

10 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajille korvataan niille tällä direktiivillä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta aiheutuneet todistettavissa olevat ylimääräiset kustannukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajille korvataan niille tällä direktiivillä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta aiheutuneet todistettavissa olevat ylimääräiset investointi- ja toimintakustannukset, tietosuojan varmistamisesta ja tietojen muuttamisesta myöhemmässä vaiheessa aiheutuneet ylimääräiset ja todistettavissa olevat kustannukset mukaan lukien. Korvauksen olisi katettava myös todistettavissa olevat kustannukset, jotka aiheutuvat säilytettyjen tietojen saattamisesta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saataville.

Perustelu

LIBE-valiokunnan ehdottama kompromissitarkistus.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO
15.11.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Alkuperäinen valmistelija

Valiokuntakäsittely

21.11.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.11.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead ja Joachim Wuermeling,

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat ja Alexander Stubb

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

(1)

EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Oikeusperusta

EY 251 art. 2 kohta ja 95 art.

Työjärjestyksen artikla

51 art.

Annettu EP:lle (pvä)

21.9.2005

Asiasta vastaava valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
15.11.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa
  Päätös tehty (pvä)

 

 

 

 

 

Tehostettu yhteistyö
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Alkuperäinen esittelijä

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

Oikeusperustan kyseenalaistaminen
  JURI-lausunto annettu (pvä)

 

Rahoitusmäärän muuttaminen
  BUDG-lausunto annettu (pvä)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

Alueiden komitean kuuleminen – päätös tehty istunnossa (pvä)

Valiokuntakäsittely

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.11.2005

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

8

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä) – A6

28.11.2005 A6-0365/2005

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

Päivitetty viimeksi: 5. elokuuta 2006Oikeudellinen huomautus