Eljárás : 2005/0182(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0365/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0365/2005

Viták :

PV 13/12/2005 - 12

Szavazatok :

PV 14/12/2005 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0512

JELENTÉS     ***I
PDF 470kWORD 666k
2005. november 28.
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Alexander Nuno Alvaro

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0438)(1)

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0293/2005),

–   tekintettel az Eljárási Szabályzat 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0365/2005),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ezen irányelv hatálybalépését megelőzően adjon megbízást egy minden érdekelt felet képviselő független testületnek egy olyan hatásvizsgálat elkészítésére, amely valamennyi belső piaci és fogyasztóvédelmi kérdésre kiterjed;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg  A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A 2002/58/EK irányelv 5., 6. és 9. cikke meghatározza az elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználása során keletkezett forgalmi és helymeghatározó adatoknak a hálózatszolgáltatók és szolgáltatásnyújtók által történő feldolgozására alkalmazandó elveket. Ezen adatokat – ha a közlés továbbításához már nem szükségesek – törölni kell vagy anonimmá kell tenni, kivéve a számlázáshoz vagy az összekapcsolási díjak megállapításához szükséges adatokat; hozzájárulás esetén bizonyos adatok üzletszerzési célból és értéknövelt szolgáltatások nyújtása keretében is feldolgozhatóak;

(3) A 2002/58/EK irányelv 6. és 9. cikkei határozzák meg azon szabályokat, melyeket az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során keletkezett forgalmi és helymeghatározó adatok feldolgozása során kell alkalmazni. Ezen adatokat – ha a továbbításhoz már nem szükségesek – elvben törölni kell vagy anonimmá kell tenni. Az adatok feldolgozhatók az előfizető érdekében számlázáshoz és összekapcsolási díjak megállapítása céljából, de csak azon időtartam végéig, amíg a számlára törvényesen panasz nyújtható be, illetve amíg az követelhető;

Módosítás: 2

(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A 2002/58/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy a tagállamok mely feltételek mellett korlátozhatják az irányelv 5. és 6. cikkében, 8. cikkének (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint 9. cikkében előírt jogok és kötelezettségek hatályát; az ilyen eltéréseknek egy demokratikus társadalomban szükségesnek, megfelelőnek és arányosnak kell lenniük a közrend fenntartása, úgymint a nemzetbiztonság (vagyis az állam biztonsága), a nemzetvédelem és a közbiztonság védelme érdekében, valamint a bűncselekmények, illetve az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan használata megelőzésének, kivizsgálásának, felderítésének és üldözésének biztosítása érdekében;

(4) A 2002/58/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdése meghatározza, hogy a tagállamok mely feltételek mellett korlátozhatják az irányelv 5. és 6. cikkében, 8. cikkének (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint 9. cikkében előírt jogok és kötelezettségek hatályát; az ilyen eltéréseknek egy demokratikus társadalomban szükségesnek, megfelelőnek és arányosnak kell lenniük a közrend fenntartása, úgymint a nemzetbiztonság (vagyis az állam biztonsága), a nemzetvédelem és a közbiztonság védelme érdekében, valamint a súlyos bűncselekmények kivizsgálásának, felderítésének és üldözésének biztosítása érdekében.

 

(Ez a módosítás a teljes szövegre vonatkozik. A módosítás első része, amely törli a „megelőzés” kifejezést, a teljes szövegre vonatkozik. A módosítás elfogadása esetén a teljes szövegben változtatásokra lesz szükség.

Módosítás: 3

(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(4a) Az alapjogi charta kifejezetten elismeri 7. cikkében a magánélet tiszteletben tartásának, valamint 8. cikkében a személyes adatok védelmének jogát.

Módosítás: 4

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése érdekében az adatok megőrzését előíró nemzeti rendelkezések közötti jogi és technikai különbségek akadályokat jelentenek az elektronikus hírközlés belső piaca számára; a szolgáltatások nyújtóira eltérő követelmények vonatkoznak a megőrzendő forgalmi adatok típusait, valamint a megőrzés feltételeit és idejét illetően.

(6) Az eddig elfogadott rendelkezések jogi és technikai különbségekhez vezettek, valamint a megőrzendő forgalmi adatok típusait, valamint a megőrzés feltételeit és idejét illető követelmények is különböznek.

Módosítás: 5

(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(6a) Az adatmegőrzés területének belső piaci harmonizációja rávilágított az állampolgárok igazságossághoz és fellebbezéshez való egyenlőbb hozzáférése szükségességére az EU területén. Minden állampolgárnak ugyanazon jogokkal kell rendelkeznie a jogi védelem és a kárpótlás tekintetében az információkkal való visszaélésekkel szemben, függetlenül attól, hogy az hatóságtól vagy szolgáltatótól származik.

Módosítás:6

(7) preambulumbekezdés

(7) Az Bel- és Igazságügyi Tanács 2001. szeptember 20-i következtetései szerint biztosítani kell, hogy a bűnüldözési hatóságok képesek legyenek elektronikus hírközlési eszközök használatával elkövetett bűncselekmények kivizsgálására, valamint e bűncselekmények elkövetőivel szemben jogi intézkedések megtételére, miközben törekedni kell a személyes adatok védelme, valamint a bűnüldözési hatóságok azon igénye közötti egyensúlyra, hogy bűncselekmények kivizsgálása céljából bizonyos adatokhoz hozzáférhessenek;

törölve

Módosítás: 7

(8) preambulumbekezdés

(8) A Bel- és Igazságügyi Tanács a 2002. december 19-i következtetéseiben hangsúlyozta, hogy az elektronikus hírközlési lehetőségek jelentős növekedése miatt az elektronikus hírközlési eszközök használatával kapcsolatos adatok különös jelentőséggel bírnak, és így értékes eszközt jelentenek a bűncselekmények – különösen a szervezett bűnözés – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése során;

(8) A Bel- és Igazságügyi Tanács a 2002. december 19-i következtetéseiben hangsúlyozta, hogy az elektronikus hírközlési lehetőségek jelentős növekedése miatt az elektronikus hírközlési eszközök használatával kapcsolatos adatok értékes eszközt jelenthetnek a bűncselekmények – különösen a szervezett bűnözés – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése során;

Módosítás: 8

(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A Tanács a 2005. július 13-án egy rendkívüli ülésen elfogadott nyilatkozatában megerősíti, hogy minél hamarabb meg kell hozni az elektronikus hírközlési forgalmi adatok megőrzésére vonatkozó intézkedéseket;

(10) A Tanács a 2005. július 13-án egy rendkívüli ülésen elfogadott nyilatkozatában megerősíti, hogy minél hamarabb meg kell hozni az elektronikus hírközlési forgalmi adatok megőrzésére vonatkozó közös intézkedéseket;

Módosítás: 9

(10A) preambulumbekezdés

 

(10a) A 95/46//EK irányelv 29. cikkével összhangban a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a magánszemélyek védelmére létrehozott munkacsoportnak a fent említett irányelv 30. cikkében lefektetett feladatokat kell végrehajtania az alapvető jogok és szabadságok, valamint a jelen irányelvben hivatkozott ágazatban érvényesülő törvényes érdekek figyelembevételével.

Módosítás: 10

(11) preambulumbekezdés

(11) Figyelemmel a forgalmi adatok fontosságára a súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzése, nyomozása, felderítése és elbírálása során – ahogyan számos tagállam kutatásai és gyakorlati tapasztalatai is mutatják –, biztosítani kell, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása során az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói által feldolgozott adatokat bizonyos ideig megőrizzék.

(11) Néhány tagállam gyakorlati tapasztalata bizonyította, hogy a forgalmi adatok fontosak lehetnek a súlyos bűncselekmények, mint például a terrorizmus és a szervezett bűnözés kivizsgálása, felderítése és üldözése szempontjából. Következésképpen biztosítani kell, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása során a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói által feldolgozott adatokat harmonizált időtartamra megőrizzék.

Módosítás: 11

(11A) preambulumbekezdés (új)

 

(11a) A megőrzendő adatok típusaiból létrehozott bármely listának tükröznie kell az egyensúlyt a bűncselekmények kivizsgálása, felderítése és üldözése szempontjából e listából származó előny, valamit az ebből adódó, magánéletbe való behatolás mértéke között.

Módosítás: 12

(14) preambulumbekezdés

(14) Az elektronikus hírközlés technológiái gyorsan változnak, és ez maga után vonja az illetékes hatóságok adatmegőrzésre vonatkozó jogos igényeit; a Bizottság egy olyan platform létrehozását tervezi, mely a bűnüldözési hatóságok, az elektronikus hírközlési ágazat és az adatvédelmi hatóságok képviselőiből áll, és a Bizottságot e kérdésekben tanácsokkal segíti;

(14) Az elektronikus hírközlés technológiái gyorsan változnak, és ez maga után vonja az illetékes hatóságok adatmegőrzésre vonatkozó jogos igényeit; a Bizottság időszakosan felül kívánja vizsgálni, hogy az ilyen rendelkezések szigorúan szükségesek-e, valamint értékelni kívánja az igényelt adatok típusait. A Bizottságot e tevékenységében egy olyan platform segítheti, amely az Európai Parlamentnek, a bűnüldözési hatóságoknak, az elektronikus hírközlési ágazat társulásainak, fogyasztóvédelmi szervezeteknek és az európai és a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak képviselőiből áll.

Módosítás: 13

(17) preambulumbekezdés

(17) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(2) összhangban kell elfogadni;

törölve

Módosítás: 14

(18) preambulumbekezdés

(18) A meghozandó intézkedés célkitűzéseit, nevezetesen a szolgáltatók bizonyos adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek harmonizálását, valamint annak biztosítását, hogy ezen adatok súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzése, nyomozása, felderítése és elbírálása céljából rendelkezésre álljanak, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok a fellépés terjedelme és hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók. Így a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az ugyanazon cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket;

(18) A meghozandó intézkedés célkitűzéseit, nevezetesen a szolgáltatók bizonyos adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségeinek harmonizálását, valamint annak biztosítását, hogy ezen adatok súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – nyomozása, felderítése és elbírálása céljából rendelkezésre álljanak, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok a fellépés terjedelme és hatásai miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók. Így a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az ugyanazon cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően nem egyértelmű, hogy ezen irányelv túllépi-e az említett célkitűzések eléréséhez szükséges és arányos mértéket, amint arra az európai adatvédelmi biztos is felhívta a figyelmet.

Módosítás: 15

(18A) preambulumbekezdés (új)

 

(18a) Mivel az ezen irányelv alapján megőrzésre kerülő adatok biztonsága rendkívül fontos a fogyasztók jogainak védelme szempontjából, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adattárolás során a legmagasabb szintű biztonsági előírásokat alkalmazzák, különösen az adatok módosításával és a jogosulatlan hozzáféréssel, valamint az internethez kapcsolódó, és ahhoz nem kapcsolódó veszélyekkel szembeni adatvédelem terén.

Módosítás: 16

(18B) preambulumbekezdés (új)

 

(18b) Az ezen irányelv alapján megőrzött adatok biztonságos kezelésének meg kell felelnie a 2002/58/EK irányelv adatvédelmi előírásainak.

Módosítás: 17

(19) preambulumbekezdés

(19) Az irányelv tiszteletben tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és elveket; így különösen ezen irányelv a 2002/58/EK irányelvvel együtt teljes mértékben biztosítani kívánja a polgároknak a magánélet és kapcsolattartás tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való alapvető jogát (a Charta 7. és 8. cikke),

(19) Az irányelv nagyobb mértékben tiszteletben tarthatná a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és elveket; így különösen ezen irányelv a 2002/58/EK irányelvvel együtt teljes mértékben biztosítani kívánja a polgároknak a magánélet és kapcsolattartás tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való alapvető jogának (a Charta 7. és 8. cikke), valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéleteknek1 a tiszteletben tartását.

 

1 Nevezetesen lásd az ítéletet az Amann kontra Svájc ügyben (27798/95 sz., EJEB 2000-II., 2000. február 16-i ítélet., amely esetben úgy ítélték meg, hogy a személyekkel kapcsolatos információk megőrzése, bár azok nem tartalmaztak kényes jellegű adatokat, beavatkozást jelentett a magánéletbe) és a Malone kontra Egyesült Királyság ügyben (8691/79 sz., 1984. augusztus 2-i ítélet, amely esetben ugyanígy ítélték meg a telefonbeszélgetésekkel kapcsolatos „adatleolvasás”gyakorlatát, amelynek során az alkalmazott eszköz automatikusan nyilvántartásba veszi a telefonon feltárcsázott számokat, valamint minden egyes hívás időpontját és időtartamát).

Módosítás: 18

(19A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(19a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezen irányelv végrehajtására a gazdasági szereplőkkel való különösen a megvalósíthatóság és az adatmegőrzés költségei tekintetében lefolytatandó konzultáció után kerüljön sor. Elismerve, hogy az adatok megőrzése a gazdasági szereplők számára gyakorlati és pénzügyi ráfordításokkal jár, a tagállamoknak teljes egészében meg kell téríteniük azokat a költségeket, amelyek a gazdasági szereplőknél ezen irányelv végrehajtásából fakadó külső vagy önként vállalat kötelezettségeik teljesítése során felmerülnek.

Indokolás

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Módosítás 19

1. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Ezen irányelv célja azon tagállami rendelkezések harmonizálása, melyek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak bizonyos adatok feldolgozására és megőrzésére vonatkozó kötelezettségeit szabályozzák, annak biztosítása érdekében, hogy ezen adatok súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából rendelkezésre álljanak.

1. Ezen irányelv célja azon tagállami rendelkezések harmonizálása, melyek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak bizonyos adatok feldolgozására és megőrzésére vonatkozó kötelezettségeit szabályozzák, valamint annak biztosítása, hogy a magánélet tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogokat az ilyen adatokhoz való hozzáféréssel és használatukkal kapcsolatban teljes mértékben tiszteletben tartsák annak biztosítása érdekében, hogy ezen adatok súlyos bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából rendelkezésre álljanak, amint az a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében is szerepel.

Módosítás: 20

1. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. Az irányelv alkalmazandó mind a természetes személyek, mind a jogi személyek forgalmi és helymeghatározó adataira, valamint az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó azonosításához szükséges kapcsolódó adatokra. Az irányelv nem alkalmazandó az elektronikus közlés tartalmára, ideértve a valamely elektronikus hírközlő hálózat használata során lehívott információkat.

(2)       Az irányelv alkalmazandó mind a természetes személyek, mind a jogi személyek forgalmi és helymeghatározó adataira, valamint az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó azonosításához szükséges adatokra. Az irányelv nem alkalmazandó az elektronikus közlés tartalmára, ideértve a valamely elektronikus hírközlő hálózat használata során lehívott információkat.

 

(Ez a módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a teljes szövegben változtatásokra lesz szükség.)

Módosítás: 21

2. CIKK (2) BEKEZDÉS A) és AA PONT (új)

a) „adatok”: a forgalmi és helymeghatározó adatok, valamint az előfizető vagy felhasználó azonosításához szükséges kapcsolódó adatok;

a) „adatok”: a forgalmi és helymeghatározó adatok, valamint az előfizető vagy felhasználó azonosításához szükséges adatok;

 

aa) „az illetékes nemzeti hatóságok”: a súlyos bűncselekmények kivizsgálásáért, felderítéséért és üldözéséért felelős igazságügyi hatóságok és nemzeti hatóságok.

Módosítás: 22

2. CIKK (2) BEKEZDÉS BA) PONT (új)

 

ba) „súlyos bűncselekmények”: a Tanács 2002/584/IB kerethatározata1 2. cikkének (2) bekezdésében említett bűncselekmények.

 

1 A Tanács 2002. június 13-i kerethatározata az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról.

Módosítás: 23

2. CIKK (2) BEKEZDÉS BB) PONT (új)

 

bb) „sikertelen hívás”: olyan összeköttetés, amely esetében a telefonos kapcsolat sikeresen létrejön, azonban a hívást nem fogadják vagy hálózatkezelési beavatkozásra kerül sor.

Módosítás: 24

3. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A 2002/58/EK irányelv 5., 6. és 9. cikkétől eltérve a tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói által – a hírközlési szolgáltatások nyújtása során feladatkörükön belül – létrehozott vagy feldolgozott adatokat ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban megőrizzék.

 

(1) A 2002/58/EK irányelv 6. és 9. cikkétől eltérve a tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy sikeresen létrehozott összeköttetés esetén a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói, illetve az említett szolgáltatásokat nyújtó nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói megőrzik és rendelkezésre bocsátják azokat az adatokat, amelyeket a felhasznált elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója a jelen irányelv rendelkezéseivel összhangban a hírközlési szolgáltatás nyújtása során hoz létre, illetve dolgoz fel.

Módosítás: 25

3. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelvvel összhangban megőrzött adatokat csak meghatározott esetekben és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően csak az illetékes nemzeti hatóságok számára továbbítsák súlyos bűncselekmények úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözésmegelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából.

(2) A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelvvel összhangban megőrzött adatokat csak meghatározott esetekben és ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően csak az illetékes nemzeti hatóságok számára továbbítsák – az igazságszolgáltatási hatóságok és egyéb illetékes hatóságok nemzeti jogszabályok szerinti jóváhagyását követően – súlyos bűncselekmények kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából, amint az a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében is szerepel.

Ez az irányelv megfelel az [adatvédelemről] szóló tanácsi kerethatározatban meghatározott elveknek.

Módosítás 26

3. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

 

2a. Ebből a célból a kijelölt illetékes bűnüldözési hatóságok naprakész listáját nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Módosítás: 27

3A. CIKK (új)

 

3a. cikk

 

Hozzáférés a megőrzött adatokhoz

 

(1) Valamennyi tagállamnak biztosítania kell, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói az ezen irányelv alapján megőrzött adatokhoz való hozzáférést kizárólag a következő minimumfeltételek mellett engedélyezik, valamint jogorvoslati lehetőséget kell biztosítaniuk a 95/46/EK irányelv III. fejezetének rendelkezései szerint:

 

a) az adatokhoz kizárólag meghatározott, világosan körülírt és jogszerű célokkal férhetnek hozzá azok az illetékes nemzeti hatóságok, amelyeket erre valamely igazságügyi hatóság vagy egyéb illetékes független nemzeti hatóság jogosított fel, eseti alapon, a szakmai titoktartási kötelezettség betartásával és a nemzeti jogi szabályozásnak megfelelően;

 

b) az adatokat csak az említett célokkal összeegyeztethető módon lehet tovább feldolgozni, a megőrzött adatoknak az illetékes nemzeti hatóságok általi bármilyen további feldolgozását szigorú biztosítékok révén kell korlátozni;

 

c) tilos más kormányzati testületek és magánvállalatok számára betekintést nyújtani az adatokba;

 

d) a megőrzött adatokhoz való hozzáférés érdekében követendő eljárást és a megismert adatok védelmének módját az egyes tagállamok nemzeti joga határozza meg; a szolgáltatók nem dolgozhatják fel saját céljaikra a jelen irányelv alapján megőrzött adatokat;

 

e) az igényelt adatoknak az adatfeldolgozás céljai szempontjából szükségesnek, relevánsnak és arányosnak kell lenniük. Az adatokat méltányosan és jogszerűen kell feldolgozni: minden esetben korlátozni kell a hozzáférést azokra az adatokra, amelyek egy bizonyos nyomozás kapcsán szükségesek, és nem terjedhet ki az illetékes nemzeti hatóságok által nem gyanúsított személyek utazási és kommunikációs szokásaival kapcsolatos széles körű adatgyűjtésre;

 

f) a megőrzött adatokba való minden betekintést feljegyzik az adatkezelési naplóban, aminek révén azonosítani lehet az adatkérőket, az adatellenőrzőket, az adatokhoz való hozzáférésre és azok feldolgozására jogosult személyzetet, az igazságügyi engedélyt, a megtekintett adatokat és a betekintés célját;

 

g) az adatokat olyan formában kell tárolni, ami lehetővé teszi, hogy az adatok tárgya csak az adatgyűjtés és feldolgozás célja szempontjából szükséges ideig lehessen azonosítható;

 

h) biztosítani kell az adatok titkosságát és sértetlenségét, ideértve a szakmai titoktartási kötelezettség betartását; minden adatkeresést rögzíteni kell, és az erről szóló nyilvántartásokat a nemzeti adatvédelmi hatóságok tudomására kell hozni;

 

i) a megismert adatok pontosak, és minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy az adatgyűjtés vagy feldolgozás céljával kapcsolatos pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék.

 

j) az adatokat törlik amikor azok már nem szükségesek annak a célnak az eléréséhez, amelynek kapcsán az adatgyűjtésre sor került;

 

k) az illetékes nemzeti hatóságok csak a Szerződés 300. cikke alapján megkötött nemzetközi megállapodás révén és kizárólag az Európai Parlament e megállapodáshoz való hozzájárulásával (a Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének (2) albekezdése) továbbíthatják az adatokat harmadik országok számára.

</Amend>Módosítás: 28

3B. CIKK (új)

 

3b. cikk

 

Adatvédelem és adatbiztonság

 

Valamennyi tagállamnak biztosítania kell, hogy a jelen irányelv alapján megőrzött adatokra legalább a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv 17. cikkére vonatkozó végrehajtási szabályok, a 2002/58/EK irányelv 4. és 5. cikkének rendelkezései, valamint az alábbi adatbiztonsági elvek vonatkozzanak:

 

a) az adatokat megfelelő műszaki és szervezési megoldások révén kell védeni a véletlenszerű vagy jogszerűtlen teljes, illetve részleges megsemmisüléstől, átalakítástól, illetéktelen vagy jogszerűtlen betekintéstől és hozzáféréstől, valamint minden egyéb jogszerűtlen feldolgozási formától;

 

b) megfelelő műszaki és szervezési megoldások révén gondoskodni kell róla, hogy az adatokba való betekintés és az azokhoz való hozzáférés csak az erre felhatalmazott személyek számára legyen biztosított, akiknek magatartását az illetékes igazságszolgáltatási vagy közigazgatási hatóság felügyeli;

 

c) a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak, valamint a tagállamok adatokhoz hozzáférő hatóságainak rögzíteniük kell valamennyi betekintést és megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy megakadályozzák az illetéktelen, illetve egyéb nem megfelelő vagy jogszerűtlen tárolást, hozzáférést, feldolgozást, nyilvánosságra hozást és felhasználást, ideértve az adatok sértetlenségének a legújabb műszaki rendszerek segítségével és az adatokhoz kizárólagos hozzáféréssel rendelkező, e célra felhatalmazott személyzet kinevezése révén történő megvédését;

 

d) a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói különálló rendszert hoznak létre a közrendi célokból tárolt adatok számára, e külön rendszer adatait semmilyen körülmények között sem lehet üzleti vagy egyéb, a jelen irányelv által kimondottan nem engedélyezett célra felhasználni;

 

e) az illetékes nemzeti hatóságok a Szerződés 300. cikke alapján megkötött nemzetközi megállapodás révén és kizárólag az Európai Parlament e megállapodáshoz való hozzájárulásával (a Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének (2) albekezdése) továbbíthatják az adatokat harmadik országok számára;

 

f) valamennyi adatot meg kell semmisíteni a megőrzési időszak végén, kivéve azokat, amelyekbe betekintettek és amelyeket megtartottak;

 

g) valamennyi tagállamban az adatvédelmi hatóság vagy más, a nemzeti jog által előírt illetékes független hatóság felelős a jelen irányelv jogszerű alkalmazásának felügyeletéért.

Módosítás: 29

4. CIKK (1) BEKEZDÉS

A megőrzendő adatok kategóriái

A megőrzendő adatok kategóriái és típusai

A tagállamok biztosítják ezen irányelv alapján a következő adatkategóriák megőrzését:

(1) A tagállamok biztosítják ezen irányelv alapján a következő adatkategóriák megőrzését:

a) a közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok;

a) a közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok;

b) a közlés címzettjének megtalálásához és azonosításához szükséges adatok;

b) a közlés címzettjének megtalálásához és azonosításához szükséges adatok;

c) a közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok;

c) a közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok;

d) a közlés típusának megállapításához szükséges adatok;

d) a közlés típusának megállapításához szükséges adatok;

e) a (feltételezett) kommunikációs eszköz azonosításához szükséges adatok;

e) a (feltételezett) kommunikációs eszköz azonosításához szükséges adatok;

f) mobil kommunikációs eszköz helyének megállapításához szükséges adatok.

f) mobil kommunikációs eszköz helyének megállapításához szükséges adatok.

A fent említett adatkategóriák szerint megőrzendő adatok típusait részletesen a melléklet tartalmazza.

A kommunikáció tartalmát felfedő adatok nem őrizhetők meg.

Módosítás: 30

4. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

 

1a. A megőrzendő adatok típusai

 

1) Helyhez kötött hálózatos telefónia esetén:

 

a) A közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok:

 

a) a hívó telefonszám;

 

b) az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe;

 

b) A közlés címzettjének megtalálásához és azonosításához szükséges adatok:

 

a) a hívott telefonszám(ok);

 

b) az előfizető(k) vagy nyilvántartott felhasználó(k) neve és címe;

 

c)        A közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok:

 

a) a közlés megkezdésének és befejezésének napja és időpontja.

 

d)        A közlés típusának megállapításához szükséges adatok:

 

a) az igénybe vett telefonszolgáltatás, például beszédalapú telefónia, konferenciahívás, fax és üzenettovábbítási szolgáltatások.

 

2) Mobil telefónia esetén:

 

a)      A közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok:

 

a) a hívó telefonszám;

 

b) az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe;

 

b)        A közlés címzettjének megtalálásához és azonosításához szükséges adatok:

 

a) a hívott telefonszám(ok);

 

b) az előfizető(k) vagy nyilvántartott felhasználó(k) neve és címe;

 

c)        A közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok:

 

a) a közlés megkezdésének és befejezésének napja és időpontja.

 

d)        A közlés típusának megállapításához szükséges adatok:

 

a) az igénybe vett telefonszolgáltatás, például beszédalapú telefónia, konferenciahívás, SMS, EMS vagy MMS.

 

e)        A (feltételezett) kommunikációs eszköz azonosításához szükséges adatok:

 

a) a hívó és a hívott fél nemzetközi mobilelőfizetői azonosítója (IMSI);

 

b) előre fizetett hívókártya/szolgáltatás esetében a kártya első aktivációjának dátuma és ideje és a cellaazonosító, amelyről az aktiváció megtörtént.

 

f)         Mobil kommunikációs eszköz helyének megállapításához szükséges adatok:

 

a) a helymeghatározó azonosító (cellaazonosító – Cell ID) a közlés;

 

3) Az internet és szolgáltatásai esetén:

 

a)        A közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok:

 

a) az internetszolgáltató által a közléshez rendelt dinamikus vagy statikus internetprotokoll-cím;

 

b) nyilvános telefonhálózaton keresztüli közléshez adott csatlakozási jelszó vagy telefonszám;

 

c) azon előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe, akinek a közlés időpontjában az IP-címet, vagy a csatlakozási jelszót adták.

 

b)        A közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok:

 

a) az internetre való belépés és az onnan való kilépés napja és időpontja egy meghatározott időzóna alapján.

 

c)        A (feltételezett) kommunikációs eszköz azonosításához szükséges adatok:

 

a) a telefonvonalon keresztül történő csatlakozáshoz használt hívószám;

 

b) a közlés kezdeményezőjének DSL-csatlakozása vagy más végpontazonosítója;

Módosítás: 31

4. CIKK (2) BEKEZDÉS

A fent említett adatkategóriák szerint megőrzendő adatok típusait részletesen a melléklet tartalmazza.

A tagállamoknak ezen adatkategóriákon belül a nemzeti joggal összhanban jogukban áll a kapcsolat biztosítása érdekében, a sikertelen hívási kísérletekre vonatkozó adatok megőrizést kérni a a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóitól.

 

A közlés tartalmát felfedő adatokat nem szabad tartalmaznia.

Módosítás: 32

5. CIKK

A melléklet felülvizsgálata

törölve

A mellékletet a 6. cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban rendszeresen felülvizsgálják.

 

Módosítás: 33

6. CIKK

Bizottság

törölve

(1) A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

 

(3) Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

 

Módosítás: 34

7. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben említett adatkategóriákat a közlés időpontjától számított egy évig megőrizzék; ez alól kivételt jelentenek azon adatok, melyek teljes mértékben vagy főleg az internetprotokoll használatával megvalósuló elektronikus közlésekkel kapcsolatosak. Utóbbiakat 6 hónapig kell megőrizni.

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben említett adatkategóriákat a közlés időpontjától számított 6-12 hónapig megőrizzék; ezt követően az adatot törölni kell.

 

Az illetékes bűnüldöző szervek biztosítják a továbbított adatoknak automatizált módon történő törlését, miután a kivizsgálás, amellyel kapcsolatban az adatokhoz való hozzáférést engedélyezték, befejeződött.

Módosítás: 35

7. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

 

A Bizottságnak megfelelő módon tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a tagállamok által a Szerződés 95. cikkének (4) bekezdése értelmében tett bejelentésekről.

Módosítás: 36

8. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy az adatokat ezen irányelvvel összhangban úgy őrzik meg, hogy a megőrzött adatokat és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szükséges információkat kérelemre az illetékes hatóságok számára haladéktalanul továbbítani lehessen.

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben meghatározott adatokat ezen irányelvvel összhangban a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói úgy őrzik meg, hogy a megőrzött adatokat és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szükséges információkat kérelemre a tagállamok illetékes nemzeti hatóságai számára haladéktalanul továbbítani lehessen.

 

 

Az adatfeldolgozás a 95/46/EK irányelv 17. cikkének és a 2002/58/EK irányelv 4. cikkének rendelkezéseivel összhangban történik.

Módosítás: 37

8. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a területükön található nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy az érintett nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói hozzanak létre az adatokhoz történő hozzáférés iránti kérelmekkel foglalkozó kapcsolattartási egységet.

Módosítás: 38

8A. CIKK (új)

 

8a. cikk

 

Szankciók

 

1. A tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell megállapítaniuk (beleértve a büntetőjogi és az igazgatási szankciókat) ezen irányelv végrehajtása érdekében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén.

 

2. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az olyan személyeknek, akik ellen szankció kiszabása céljából bűnvádi eljárás indítottak, jogukban álljon védekezni és fellebbezni.

Módosítás: 39

9. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban feldolgozott adatok megőrzésére vonatkozó statisztikát évente eljuttassák az Európai Bizottság számára. E statisztika a következőket tartalmazza:

A tagállamok biztosítják, hogy a elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban feldolgozott adatok megőrzésére vonatkozó statisztikát évente eljuttassák az Európai Bizottság számára. Az ENISA segítséget nyújthat a tagállamoknak ezen statisztikák összegyűjtésében. Az illetékes nemzeti hatóságok által kidolgozott ezen statisztika a következőket tartalmazza:

–         azon esetek, melyekben az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban az illetékes hatóságok számára információkat nyújtottak;

–         azon esetek, melyekben az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban az illetékes hatóságok számára információkat nyújtottak;

–         az adat megőrzésének időpontja és azon időpont között eltelt idő, amikor az illetékes hatóság az adatok továbbítását kérte;

–         az adat megőrzésének időpontja és azon időpont között eltelt idő, amikor az illetékes hatóság az adatok továbbítását kérte;

–         azon esetek, melyekben az adatok iránti kérelmeket nem tudták teljesíteni.

- azon esetetek számát, amelyek során a kért adat nem vezetett közvetlenül a vonatkozó kivizsgálás sikeres lezárásához;

 

- azon esetek számát, amelyek során a kért adat nem állt rendelkezésre az érintett társaság számára;

 

- olyan eseteket, amelyeknél sejthetően, illetve tényszerűen bizonyíthatóan a biztonság megsértése fordult elő.

 

Az Európai Bizottságnak évente majd három évente be kell nyújtania ezen statisztikákat az Európai Parlamentnek.

E statisztika nem tartalmazhat személyes adatokat.

E statisztika nem tartalmazhat személyes adatokat.

Módosítás 40

9A. CIKK (új)

 

9a. cikk

 

1. Minden egyes tagállamnak rendelkeznie kell arról, hogy egy vagy több hatóságot fellelőssé tegyen saját területére tartozó, a tagállamok által a tárolt adatok biztonságára vonatkozó ezen irányelvvel összhangban elfogadott rendelkezések alkalmazásának ellenőrzéséről.

 

2. A hatóságoknak teljesen függetlenül kell végezniük az (1) bekezdésben említett tevékenységeket.

Módosítás 41

10. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy megtérítsék a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak azon igazolt többletköltségeit, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

A tagállamok biztosítják, hogy megtérítsék a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak azon igazolt beruházási és működési többletköltségeit, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek, beleértve az adatvédelem és az arra vonatkozó bármely jövőbeni módosítás igazolt többletköltségeit. A költségtérítésnek tartalmaznia kell a megőrzött adatoknak az illetékes nemzeti hatóságok számára történő nyilvánosságra hozatalából eredő igazolt költségeit.

Módosítás 42

11. CIKK
15. cikk (1a) belezdés (2002/58/EK rendelet)

„(1a)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 2005/../EK irányelv által szabályozott, a súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzését, kivizsgálását, felderítését és üldözését szolgáló adatmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségekre. * * HL L …, …, …”.

„(1a)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 2005/../EK irányelv átvételéből származó szabályozott, a súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzését, kivizsgálását, felderítését és üldözését szolgáló adatmegőrzéssel kapcsolatos kötelezettségekre. * * HL L …, …, …”.

 

A fenti irányelv által érintett szektorok tekintetében a tagállamok tartózkodnak jogszabályi intézkedések elfogadásától.

Módosítás 43

12. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A 13. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított három éven belül a Bizottság – figyelembe véve a 9. cikk alapján számára megküldött statisztikai adatokat – értékelést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ezen irányelv alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és fogyasztókra gyakorolt hatásáról annak megállapítása érdekében, hogy szükséges-e az irányelv rendelkezéseinek módosítása, különös tekintettel a 7. cikkben megállapított megőrzési időszakra.

1. A 13. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított két éven belül a Bizottság az irányelvben szereplő rendelkezések szükségességéről és hatékonyságáról szóló értékelést, valamint az érintettek alapvető jogaira gyakorolt hatásról szóló értékelést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. Az értékelésnek tartalmaznia kell az intézkedéseknek a gazdasági szereplőkre és fogyasztókra gyakorolt hatását, figyelembe véve a 9. cikk alapján a Bizottságnak megküldött statisztikai adatokat.

Az értékelés a nyivánosság számára hozzáférhető.

Módosítás 44

12. CIKK (2) BEKEZDÉS

2. E célból a Bizottság megvizsgálja a tagállamok által vagy a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrejött, a személyesadat-kezelés vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport által tett valamennyi észrevételt.

2. E célból a Bizottság megvizsgálja a tagállamok által vagy a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrejött, a személyesadat-kezelés vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport , illetve az európai adatvédelmi biztos által tett valamennyi észrevételt.

Módosítás 45

14A. CIKK (új)

 

14a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A 13. cikk (1) bekezdésében említett legfeljebb két éven belül ezen irányelvet az EK-Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban kell felülvizsgálni. Különösen a megőrzendő adatok típusait és a megőrzési időszakot kell értékelni, hogy a 9. cikk szerint összeállított statisztikák fényében meg lehessen állapítani jelentőségüket a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni küzdelem szempontjából. A felülvizsgálatot háromévente kell végrehajtani.

Módosítás 46

MELLÉKLET

A jelen irányelv 4. cikkében meghatározott kategóriák szerint megőrzendő adatok típusai:

törölve

a)        A közlés forrásának nyomon követéséhez és azonosításához szükséges adatok:

 

(1) Vezetékes telefonbeszélgetés vonatkozásában:

 

(a) a hívó fél telefonszáma;

 

(b) az előfizető vagy a nyilvántartott felhasználó neve és címe;

 

(2) Mobiltelefon-beszélgetések vonatkozásában:

 

(a) a hívó fél telefonszáma;

 

(b) az előfizető vagy a nyilvántartott felhasználó neve és címe;

 

(3) internet-hozzáférés, internetes e-mail szolgáltatás és internetes telefonálás vonatkozásában:

 

(a) A dinamikus vagy statikus internetprotokoll (IP) cím, amelyet az internet-hozzáférést biztosító szolgáltató a közléshez rendel;

 

(b) a közlés forrásának felhasználói azonosítója;

 

(c) a nyilvános telefonhálózatba belépő bármely közléshez rendelt csatlakozási cím, illetve telefonszám;

 

(d) az előfizető vagy a nyilvántartott felhasználó neve és címe, akinek a közlés bármely időpontjában kijelölték az IP-címet, a csatlakozási címet, illetve a felhasználói azonosítót.

 

b)        A közlés címzettjének nyomon követéséhez és azonosításához szükséges adatok:

 

(1) Vezetékes telefonbeszélgetés vonatkozásában:

 

(a) a hívott fél telefonszáma;

 

(b) az előfizető(k) vagy a nyilvántartott felhasználó(k) neve és címe;

 

(2) Mobiltelefon-beszélgetések vonatkozásában:

 

(a) a hívott fél telefonszáma, illetve telefonszámai;

 

(b) az előfizető(k) vagy a nyilvántartott felhasználó(k) neve és címe;

 

(3) internet-hozzáférés, internetes e-mail szolgáltatás és internetes telefonálás vonatkozásában:

 

(a) a közlés tervezett címzettjének / címzettjeinek csatlakozási címe vagy felhasználói azonosítója;

 

(b) olyan előfizető(k) vagy nyilvántartott felhasználó(k) neve és címe, akik a közlés tervezett címzettjei.

 

c)        A közlés napjának, időpontjának és időtartamának meghatározásához szükséges adatok:

 

(1) Vezetékes telefonbeszélgetés vonatkozásában:

 

(a) a közlés kezdetének és végének napja és ideje.

 

(2) Internet-hozzáférés, internetes e-mail szolgáltatás és internetes telefonálás vonatkozásában:

 

(a) az internetes kapcsolat kezdete és vége az adott időzónában.

 

d)        A közlés típusának azonosításához szükséges adatok:

 

(1) Vezetékes telefonbeszélgetés vonatkozásában:

 

(a) Az igénybe vett telefonos szolgáltatás, pl. hangbeszélgetés, konferenciahívások, fax- és üzenetközvetítő szolgáltatások.

 

(2) Mobiltelefon-beszélgetések vonatkozásában:

 

(a) Az igénybe vett telefonos szolgáltatások, pl. hangbeszélgetések, konferenciahívások, rövidüzenet-szolgáltatások, továbbfejlesztett üzenetszolgáltatás (EMS) és multimédia üzenetszolgáltatás (MMS)

 

e)        A közlési eszköz, illetve a feltételezett közlési eszköz azonosításához szükséges adatok:

 

(1) Mobiltelefon-beszélgetések vonatkozásában:

 

(a) a hívó és a hívott fél nemzetközi mobil előfizető azonosítója (IMSI);

 

(b) a hívó és a hívott fél nemzetközi mobil berendezés azonosítója (IMEI);

 

(2) internet-hozzáférés, internetes e-mail szolgáltatás és internetes telefonálás vonatkozásában:

 

(a) a hívó telefonszám, amellyel modemen keresztül csatlakozni lehet a hálózathoz;

 

(b) a közlés forrásának digitális előfizetői vonala (DSL) vagy más végpont azonosítója;

 

(c) a közlés forrásának médiahozzáférés-vezérlő (MAC) címe vagy más gépazonosítója.

 

f)         A mobil kommunikációs eszköz helyének megállapításához szükséges adatok:

 

(1) a lokalizáló cím (a mobiltelefon azonosító) a közlés kezdetekor és a végén;

 

(2) adatleképezés a mobiltelefon azonosítók és földrajzi helyük között a közlés kezdetekor és végén.

 

INDOKOLÁS

1. Rückblick

Im Rahmen der Ratstagung für Justiz und Inneres am 29./30. April 2004 haben Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag(3) für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten vorgelegt. Hintergrund der Initiative ist eine am 25. März 2004 vom Europäischen Rat verabschiedeten Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus(4), in der der Rat beauftragt wurde, Maßnahmen für die Erarbeitung von Rechtsvorschriften über die Aufbewahrung von Verkehrsdaten durch Diensteanbieter zu prüfen.

Ziel des Vorschlages ist eine Harmonisierung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Vorratsdatenspeicherung, die durch Diensteanbieter eines öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienstes verarbeitet und gespeichert werden, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus, angeglichen werden.

Das Europäische Parlament hat diesen Ratsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung in seinen Plenarsitzungen im Juni und September 2005 einstimmig zurückgewiesen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments hatte der Rat die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Der Rat ging von seiner alleinigen Gesetzgebungsbefugnis gemäß Titel VI des Vertrages über die Europäische Union (EUV) aus und berief sich auf Art. 31 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV.

Gemeinsam mit den juristischen Diensten von Rat und Kommission ist das Parlament der Auffassung, dass Art. 95 EGV die richtige Rechtsgrundlage ist. Hiernach ist das Parlament vollständig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und Mitentscheider.

Am 21. September 2005 hat die Europäische Kommission einen eigenen Richtlinienentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter Art. 95 EGV vorgelegt und somit die Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat gelegt. In der Folge sind die Diskussionen zwischen Rat und Parlament intensiver geworden, obwohl der Rat es sich weiterhin vorbehält seinen Rahmenbeschluss durchzusetzen.

Das Europäische Parlament hatte neben der formalen Zuständigkeitsfrage erhebliche Bedenken gegenüber dem Inhalt des Rahmenbeschlusses zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Diesen Bedenken sind in dem Richtlinienentwurf der Kommission teilweise berücksichtigt worden.

Am 24. November hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum vorliegenden Richtlinienentwurf formuliert.

2. Ausgangslage nach Vorlage des Kommissionsentwurfs

a. inhaltlich

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony, internet , e-mail and IP telephony – location data and unsuccessful calls included

Purpose of retention

Prevention, detection, investigation and prosecution of serious crime, such as terrorism and organised crime

Authorities to have access

Competent authorities determined by MS

Access to data

Not included

Retention periods

12 months telephony, 6 months internet

Costs

Reimbursement of demonstrated additional costs as a consequence of the Directive

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

Flexibility: it allows the use of data retention for other purposes – but harmonised dataset for combating serious crime

Data protection provisions

Not necessary – covered by existing Directives (95/46 and 2002/58)

Penal sanctions

Not included, covered by Framework Directive on attacks against information systems and data protection Directives

Comitology procedure to update list of data

Included

Review clause

Three years

Data to be retained (Annex)

 

Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung sieht folgende Regelungen vor:

b. formal

Der Vorschlag der Kommission zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung ist dem Parlament am 21. September mitgeteilt worden. Die Richtlinie lag zum Abstimmungszeitpunkt im Ausschuss somit gerade mal zwei Monate vor.

Die britische Ratspräsidentschaft hat ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dass eine Regelung noch vor Ende des Jahres 2005 als Kompromiss in erster Lesung verabschiedet werden solle. Die Konferenz der Präsidenten bestätigte das Interesse des Parlaments gleichfalls einen Kompromiss vor Ablauf des Jahres zu erreichen.

Das Parlament hat seine Arbeit zügigst aufgenommen, um eine gemeinsame Position zu formulieren und so seinen Teil zur Schaffung eines Kompromisses beizutragen. Die letzte Gelegenheit einen Kompromiss in erster Lesung zu verabschieden ist die Plenarwoche vom 12.-15. Dezember. Dieses extrem beschleunigte Gesetzgebungsverfahren hat unter anderem wegen der Übersetzungsfristen mangelnde Beratungszeiten oder teilweise fehlende Übersetzungen zur Folge gehabt. Ebenso fehlt es an einer Technikfolgen-Abschätzung oder einer Studie zu den Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

Gerade mit Blick auf die Maßnahmen und Vorhaben zur „better regulation“ auf europäischer Ebene wird das Verfahren bei den Beratungen zur Vorratsdatenspeicherung hoffentlich kein Regelfall.

Um am 24. November einen Vorschlag im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres abstimmen zu können und die zahlreichen strittigen inhaltlichen Fragen zu lösen traf sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur Vorratsdatenspeicherung. In dieser haben der Berichterstatter, die Schattenberichterstatter, Berichterstatter von IMCO und ITRE, Ausschussvorsitz und –sekretariat, die Koordinatoren sowie Mitarbeiter innerhalb von 7 Wochen Kompromissanträge erarbeitet. Während dieser Zeit erfolgten regelmäßige Treffen mit Rat und Kommission, um den Sachstand in den jeweiligen Institutionen zu besprechen.

3. Votum des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Am 24. November 2005 hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum Richtlinienentwurf der Kommission mit einer deutlichen 3/4 Mehrheit formuliert. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich die Abgeordneten von PPE-ED, PSE und ALDE auf 21 Kompromissanträge verständigen können, die einen Großteil der 250 eingereichten Änderungsanträge ersetzen konnten.

LIBE position based on compromise amendments (committee vote, 1st reading)

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony – location data (at the start of a call)

 

(Comp. AM 9: opt-in system for MS for unsuccessful calls

 

Respect private life/protection of personal data in access/use of data

(Comp. AM 1)

Purpose of retention

Detection, investigation, and prosecution of specified forms of serious criminal offences to define this list of offences is taken which is used for the European Arrest Warrant.

 

'prevention' is excluded because it is a vague concept and makes the retained data more vulnerable from abuses

(Comp. AM 1)

Authorities to have access

Access by judicial authorities and other authorities responsible for detection, investigation and prosecution of serious criminal offences (following the list of the European Arrest Warrant).

 

In any case, national authorities must be subject to judicial authorisation.

(Comp. AM 2, 4)

Access to data

A provision on conditions on access to the data has been introduced by the committee:

- only for specific purposes, defined by the directive and on a case by case basis

- The reasons must be necessary/proportionate

- erase data when no longer necessary / when inaccurate

- providers are prohibited to use data

- any accessing of retained data is recorded

- confidentiality/integrity of data shall be ensured

- data can only be transmitted to third countries by means of an International Agreement, on the basis of Article 300, par. 3, subpar. 2 of the Treaty

(Comp. AM 5)

Retention periods

6 -12 months for everything. After such period, all data must be erased.

(Comp. AM 12)

Costs

Member States will ensure the reimbursement of demonstrated additional costs for telecom industry (including 'investment and operating costs', also costs resulting from further modifications of the directive).

*in the Council the tendency is to exclude reimbursement of the directive.

(Comp. AM 18)

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

MS shall refrain from adopting legislative measures in the sectors covered by the Directive (AM 224)

Data protection provisions

Additional provisions on data security, proposed in line with existing Directives (see a detailed list in the compromise amendment)

(Comp. AM 6)

Penal sanctions

Effective, proportionate and dissuasive penalties for infringements of the national provisions adopted to implement Directive.

(Comp. AM 15)

Comitology procedure to update list of data

Not included

Review clause

Review after 2 years of its implementation and periodic review every 3 years.

(Comp. AM 21)

Data to be retained (Annex)

Committee has voted in favour of placing the Annex into the main text

 

Includes pre-paid anonymous cards/services, the date and time of the initial activation of the card and the label (Cell ID) from which the activation was made"

 

 

-"types" of data to be retained:

 

FIXED PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

 

MOBILE PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

- international mobile subscriber Identity (IMSI) = sim card

- location label at the start of the communication

 

INTERNET:

- IP address of computer

- Telephone number connecting to the internet

- Name/address of subscriber

- Date / time of log-in and log-off

- ADSL-calling telephone number for dial-up access and the digital ADSL subscriber

(Comp. AM 8)

Diese mit Mehrheit beschlossenen Anträge zeigen, dass das Parlament sehr gut in der Lage war sich fraktionsübergreifend auf wesentliche Punkte zur Vorratsdatenspeicherung zu einigen. Der Rat hat vergleichbares, zumindest zum Zeitpunkt der Berichtserstellung, noch nicht erreicht. Insofern bleibt die Entwicklung im Rat abzuwarten. Der Berichterstatter ist aber der Auffassung, dass für substanzielle Änderungen an den erreichten Kompromissanträgen kein Spielraum besteht.

4. Tendenz der bisherigen Meinungsbildung im Rat

Entsprechend der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 24. November ergeben sich folgende Abweichungen von der Tendenz der Meinungen im Rat.

 

European Parliament

Tendency of negociations in Council

Length of retention

6-12 months for all (telephony and internet)

6 months for internet, 6-24 months for telephony

 

Scope

Uses the European Arrest Warrant definition of "serious crime" (catalogue + 3 years imprisonment),

All crimes are included

 

Cost reimbursement

Mandatory for all additional costs that the Directive pose + costs related to data protection requirements,

An optional national scheme

 

Unsuccessful calls

An opt-in where MS can choose to oblige telecoms

Mandatory retention of unsuccessful calls

 

Penal sanctions

Criminal sanctions for misuse of the data

Against

(1)

HL C………………., ….o.

(2)

              HL L 184, 1999.7.17., 23. o.

(3)

Ratsdokument 8958/04 v. 28. April 2004

(4)

Ratsdokument 7764/04 v. 28. März 2004


KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY (28.11.2005)

pursuant to Rule 48(3) of the Rules of Procedure

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann and Kathalijne Maria Buitenweg

Wir lehnen diesen Bericht ab, da er den Richtlinienvorschlag über die "Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste verarbeitet werden" weder politisch noch rechtlich im erforderlichen Maß korrigiert.

Der von der Kommission vorgeschlagene Rechtsakt verstößt auch mit den Änderungsvorschlägen dieses Berichts gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Er ist zudem weder notwendig, noch effektiv. Die vorgesehene Speicherdauer der Daten ist viel zu lang, und das Ausmaß der zu speichernden Datentypen ist zu weitreichend. Unpräzise ist die Definition der zuständigen Behörden, die Zugriff auf die Daten haben, der Zugang von Geheimdiensten wird nicht ausgeschlossen. Unzureichend geregelt sind die Kontrollmechanismen zur Datensicherheit.

Der Richtlinienvorschlag stellt einen tiefen Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dar, den wir nicht unterstützen können. Die Bürgerinnen und Bürger der Union dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Rat und Kommission sind bislang den Nachweis schuldig geblieben, dass schwere Straftaten durch die Vorratsspeicherung einer Unmenge verschiedenster Kommunikationsdaten tatsächlich erfolgreicher aufgeklärt werden können.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Einführung dieser Maßnahme sehr kostenintensiv wäre, ist es vorzugswürdig, dieses Geld in effektivere Maßnahmen im Kampf gegen schwere Straftaten, wie zum Beispiel Zielermittlungen und eine bessere Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden, zu investieren.


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (23.11.2005)

az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság számára

a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

A vélemény előadója: Angelika Niebler

RÖVID INDOKOLÁS

Background

On 21 September 2005 the Commission published a proposal for a directive on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC. In so doing the Commission has presented, on the basis of Article 95 of the EC Treaty, a deliberate counter-proposal to the Council’s Draft Framework Decision on data retention drafted in 2004 by France, Ireland, the UK and Sweden.(1)

This development is a welcome one from the European Parliament’s point of view. The Commission has chosen a legal basis which allows Parliament the right of codecision on this issue of great importance both for citizens and businesses. By contrast, the Framework Decision, based on Articles 31(1)(c) and 34(2)(b) of the EU Treaty, gives Parliament only the right to be consulted.

In terms of substance, the Commission’s proposed directive and the Draft Framework Decision tend in the same direction. Both seek to improve the fight against terrorism and serious crime by requiring the providers of public communication networks to retain certain data in accordance with harmonised provisions.

The data covered are traffic and location data within the meaning of Article 2 of Directive 2002/58/EC, including user and subscriber data. This means that the data to be retained are the following: all information about place, time, duration and number called in telephone conversations, faxes, e-mails, text messages and Internet protocols. The content of conversations is specifically excluded.

Evaluation

The Member States currently have different regulations governing retention times for individual items of communications data. From the point of view of effective cross-border action against terrorism and crime this is undoubtedly a disadvantage, since criminals increasingly operate across borders and use modern means of communication to do so. The proposed directive may accordingly become an important instrument in the fight against crime.

Your draftswoman considers, however, that it raises a number of serious issues which should be addressed by the Committee on Industry, Research and Energy in particular so as to take account of the specific aspects of the communications and information society on which the directive touches.

Like the Council in its above-mentioned Draft Framework Decision, the Commission uses a very broad brush to demonstrate that the proposed measures will actually lead to an improvement in the fight against crime and terrorism. It is, however, essential for this to be proved in order to justify the significant effects and burdens on citizens and businesses. It appears, however, that the data requested by the prosecuting authorities in practice are not normally more than 3 months old. The legal retention times should therefore be adapted to take account of actual needs.

For telecoms firms the proposal would mean having to retain an inconceivably large amount of data. To store, archive and make available this volume of data would require expensive system adjustments. Calculations within the industry estimate that these adjustments would entail costs in the hundreds of millions of euro for some companies, not counting the follow-on costs for system maintenance and servicing.

As well as reducing retention time, then, it is also necessary to cut down the number of types of data to be retained (as set out in the Annex). Calls which fail to establish a connection, which are covered by the Commission proposal and would lead to major additional costs especially in fixed network telephony – without yielding any crime-fighting benefits, are an obvious candidate for the axe, as are data relating to the mobile phone identity, the MAC address or the location during or at the end of a mobile communication.

It causes your draftswoman serious concern that under Articles 5 and 6 of the proposal, the Annex and thus the substantive provisions of the directive governing the types of data to be retained, may be altered using the comitology procedure. This would mean that Parliament was entirely excluded from decisions on this sensitive issue. The provisions to this effect should therefore be deleted.

The requirement, in Article 9 of the proposal, for Member States to submit statistics relating to data retention, should not lead to extra bureaucratic demands on businesses, though in fact these statistics could also be used to provide evidence of the number of cases in which the requests actually led to successful investigations.

Finally, on this issue of great public sensitivity, Parliament should not allow itself to be hustled into action. Understandable though the desire is to conclude this legislative procedure as quickly as possible, stress must be laid on the importance of thoughtful debate. Furthermore, in the interest of the credibility of the European Union we must avoid a situation where work is under way simultaneously on two legal acts trying to achieve the same objective. In your draftswoman’s view, the Council should therefore in future concern itself exclusively with the directive proposed by the Commission.

mÓDOSÍTÓ JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg(2)              A Parlament módosító javaslatai

Módosítás: 1

(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A megőrzendő információk kategóriái tükrözik a megfelelő egyensúlyt a súlyos bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és elbírálása vonatkozásában nyerhető előnyök, valamint a magánéletbe való beavatkozás mértéke között; az alkalmazandó egyéves – illetve kizárólag az internetprotokoll használatával megvalósuló elektronikus közlésekre vonatkozó adatok esetén hathónapos – megőrzési időszak szintén ésszerű egyensúlyt biztosít az érintett valamennyi érdek között.

(12) A megőrzendő információk kategóriái tükrözik a megfelelő egyensúlyt a súlyos bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és elbírálása vonatkozásában nyerhető előnyök, valamint a magánéletbe való beavatkozás mértéke között; az alkalmazandó hathónapos — illetve a kizárólag az internetprotokoll használatával megvalósuló elektronikus közlésekre vonatkozó adatok esetén háromhónapos — megőrzési időszak szintén ésszerű egyensúlyt biztosít az érintett valamennyi érdek között.

Indokolás

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data less than six months old.

Módosítás: 2

(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) Mivel az adatmegőrzés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak jelentős többletköltségeket jelent, miközben a közbiztonságban jelentkező előnyök a társadalom egészére kihatnak, helyénvaló előírni, hogy a tagállamok megtérítik a szolgáltatások nyújtóinak azon igazolt többletköltségeit, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

(13) Mivel az adatmegőrzés és az adatokhoz való hozzáférés biztosítása az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak jelentős többletköltségeket jelent, miközben a közbiztonságban jelentkező előnyök a társadalom egészére kihatnak, helyénvaló előírni, hogy a tagállamok biztosítják valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójának azon igazolt többletköltségeik teljes megtérítését, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

Indokolás

The additional costs arising from a procedure intended to strengthen the security of the Member States must not be borne by operators.

Módosítás: 3

(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Az elektronikus hírközlés technológiái gyorsan változnak, és ez maga után vonja az illetékes hatóságok adatmegőrzésre vonatkozó jogos igényeit; a Bizottság egy olyan platform létrehozását tervezi, mely a bűnüldözési hatóságok, az elektronikus hírközlési ágazat és az adatvédelmi hatóságok képviselőiből áll, és a Bizottságot e kérdésekben tanácsokkal segíti;

(14) Az elektronikus hírközlés technológiái gyorsan változnak, és ez maga után vonja az illetékes hatóságok jogos igényeinek módosulását; a Bizottság egy olyan platform létrehozását tervezi, mely a bűnüldözési hatóságok, az elektronikus hírközlési ágazat és az adatvédelmi hatóságok képviselőiből áll, és a Bizottságot e kérdésekben tanácsokkal segíti. A Bizottság feladata egyeztetni az Európai Parlamenttel az irányelv mindennemű felülvizsgálati tervezetéről.

Indokolás

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Módosítás: 4

(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) A tagállamoknak megfelelő jogszabályi intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy az ezen irányelv alapján megőrzött adatokhoz csak az illetékes nemzeti hatóságok férhessenek hozzá a nemzeti jogszabályokkal összhangban, valamint az érintett személyek alapvető jogainak teljes tiszteletben tartásával; az ilyen intézkedések mindenekelőtt megfelelő feltételeket, korlátokat és biztosítékokat foglalnak magukban annak biztosítása érdekében, hogy a megőrzött adatokra vonatkozó rendelkezések összhangban legyenek az alapvető jogokkal, ahogyan azokat különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja;

(16) A tagállamoknak megfelelő jogszabályi intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy az ezen irányelv alapján megőrzött adatokhoz csak az illetékes nemzeti hatóságok férhessenek hozzá – és azokat csak ők használhassák fel – a nemzeti jogszabályokkal összhangban, valamint az érintett személyek alapvető jogainak teljes tiszteletben tartásával; az ilyen intézkedések mindenekelőtt megfelelő feltételeket, korlátokat és biztosítékokat foglalnak magukban annak biztosítása érdekében, hogy a megőrzött adatokra vonatkozó rendelkezések összhangban legyenek az alapvető jogokkal, ahogyan azokat különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja.

Indokolás

Respect for fundamental freedoms and rights demands that national authorities alone be allowed to make use of the data concerned.

Módosítás: 5

(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly this recital should be deleted.

Módosítás: 6

(19A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(19a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezen irányelv végrehajtására a gazdasági szereplőkkel való különösen a megvalósíthatóság és az adatmegőrzés költségei tekintetében folytatott konzultáció után kerüljön sor. Tekintettel arra, hogy az adatok megőrzése a gazdasági szereplők számára gyakorlati és pénzügyi ráfordításokkal jár, a tagállamoknak teljes egészében meg kell téríteniük azokat a többletköltségeket, amelyek a gazdasági szereplőknél ezen irányelv végrehajtásából fakadó külső vagy önként vállalt kötelezettségeik teljesítése során felmerülnek.

Indokolás

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Módosítás: 7

1. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az irányelv alkalmazandó mind a természetes személyek, mind a jogi személyek forgalmi és helymeghatározó adataira, valamint az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó azonosításához szükséges kapcsolódó adatokra. Az irányelv nem alkalmazandó az elektronikus közlés tartalmára, ideértve a valamely elektronikus hírközlő hálózat használata során lehívott információkat.

(2) Mivel ezen irányelv eltérésre ad lehetőséget, alkalmazását rendszeresen értékelni kell az Európai Parlament ellenőrzése alatt. A Parlamentnek rendelkeznie kell azokkal az információkkal, amelyek segítségével megállapíthatja, hogy a jelen irányelv alkalmazása nem sérti-e az Európai Unió alapjogi chartájának tiszteletben tartását, különös tekintettel a személyes jellegű adatok kezelésére és a magánélet védelmére az elektronikus hírközlési ágazatban.

 

Az irányelv alkalmazandó mind a természetes személyek, mind a jogi személyek forgalmi és helymeghatározó adataira, valamint az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó azonosításához szükséges kapcsolódó adatokra. Az irányelv nem alkalmazandó az elektronikus közlés tartalmára, ideértve a valamely elektronikus hírközlő hálózat használata során lehívott információkat.

Indokolás

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Módosítás: 8

3. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A 2002/58/EK irányelv 5., 6. és 9. cikkétől eltérve a tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói által – a hírközlési szolgáltatások nyújtása során feladatkörükön belül – létrehozott vagy feldolgozott adatokat ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban megőrizzék.

(1) A 2002/58/EK irányelv 5., 6. és 9. cikkétől eltérve a tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy sikeresen létrehozott kapcsolatok esetében az adatokat ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban az 1. cikk (1) bekezdésében említett célból csak akkor őrizzék meg, ha azokat az illetékességi területükön belül – a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy nyilvános hírközlő hálózatok üzemeltetői – a hírközlési szolgáltatások nyújtása során hozzák létre vagy dolgozzák fel.

Indokolás

The amendment to paragraph 1 makes it clear that data retention can only be required when it is generated or processed in the course of the provision of communications services, since such a requirement might otherwise mean that services which do not generate certain types of data (e.g. prepaid telephony services) could no longer be supplied. Rendering such services impossible to supply or placing them under a disproportionate burden would reduce the attractiveness of the whole of Europe as a location for business, and would be in conflict with the Lisbon objectives.

Módosítás: 9

3. CIKK (1A) BEKEZDÉS (ÚJ)

 

(1a) A tagállamok a szükségességi és arányossági szempontokra tekintettel úgy határozhatnak, hogy az (1) bekezdés ne legyen alkalmazandó nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóira vagy nyilvános hírközlő hálózatok üzemeltetőire, figyelembe véve azok piaci részesedését, előfizetőik számát, továbbá az általuk üzemeltetett hálózatnak a piachoz viszonyított méretét.

Indokolás

Small service providers would be unable to comply with the proposed comprehensive data retention obligation even given full compensation for costs, since they would be forced to alter their systems and business procedures as well having to field regular queries from the authorities. This would not be affordable and would kill off small and medium-sized service providers, which in turn would have serious negative consequences for the attractiveness of Europe as a business location, since a large proportion of Europe's innovative power resides with SMEs.

Módosítás: 10

3. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelvvel összhangban megőrzött adatokat csak meghatározott esetekben és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően csak az illetékes nemzeti hatóságok számára továbbítsák súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából.

(2) A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelvvel összhangban megőrzött adatokat csak meghatározott esetekben és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően csak az illetékes nemzeti hatóságok számára továbbítsák és azokat csak ők használhassák fel súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából. Az illetékes nemzeti hatóságoknak indokolniuk kell adatszolgáltatási kérelmüket, anélkül hogy a szolgáltató és az ügyfele között fennálló szerződéses jogviszony sérülne, és anélkül, hogy ez az Európai Unió alapjogi chartájának tiszteletben tartását megsértené, különös tekintettel a személyes jellegű adatok kezelésére és a magánélet védelmére az elektronikus hírközlési ágazatban.

Indokolás

The contractual relationship between an operator and its customer must not be altered by these data retention measures. The authorities concerned have to be able to prove that their requests will be of use from the point of view of preventing, investigating, detecting, or prosecuting serious criminal offences such as terrorism and organised crime.

Módosítás: 11

4. CIKK, BEVEZETŐ RÉSZ

A tagállamok biztosítják ezen irányelv alapján a következő adatkategóriák megőrzését:

A tagállamok sikeresen létrehozott kapcsolatok esetében biztosítják ezen irányelv alapján a következő adatkategóriák 1. cikk (1) bekezdésében említett célból történő megőrzését, feltéve, hogy az adatokat nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói által biztosított szolgáltatás vagy nyilvános hírközlő hálózatok üzemeltetése során hozzák létre vagy dolgozzák fel:

Indokolás

Telecoms firms already retain many of the types of data called for in the proposed directive. The extended data retention requirement would, however, entail significant costs, since existing data banks would have to be expanded and adjusted. The retention requirement should therefore apply only where a connection was successfully established.

Módosítás: 12

4. CIKK A) PONT

a) a közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok;

a) a közlés forrásának megtalálásához és azonosításához szükséges adatok:

1) Helyhez kötött hálózatos telefónia esetén:

a) a hívó telefonszám

b) az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe

2) Mobil telefónia esetén:

a) a hívó telefonszám

b) az előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe

3) Internethozzáférés esetén:

a) az internetszolgáltató által a közléshez rendelt dinamikus vagy statikus internetprotokoll-cím

b) a közlés forrásának felhasználói azonosítója

c) azon előfizető vagy nyilvántartott felhasználó neve és címe, akinek a közlés időpontjában az IP-címet, a csatlakozási jelszót vagy a felhasználói azonosítót kiosztották.

Módosítás: 13

4. CIKK B) PONT

b) a közlés címzettjének megtalálásához és azonosításához szükséges adatok

 

b) a közlés címzettjének azonosításához szükséges adatok:

1) Helyhez kötött hálózatos telefónia esetén:

a) a hívott telefonszám(ok)

2) Mobil telefónia esetén:

a) a hívott telefonszám(ok)

3) Internethozzáférés esetén:

a) a közlés szándékolt címzettjének/címzettjeinek csatlakozási jelszava vagy felhasználói azonosítója;

Módosítás: 14

4. CIKK C) PONT

c) a közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok

c) a közlés napjának, időpontjának és időtartamának megállapításához szükséges adatok:

1) Helyhez kötött hálózatos telefónia és mobil telefónia esetén:

a) a közlés megkezdésének és befejezésének napja és időpontja

2) Internethozzáférés esetén:

a) az internetre való bejelentkezés és az onnan való kijelentkezés napja és időpontja egy meghatározott időzóna alapján.

Módosítás: 15

4. CIKK D) PONT

d) a közlés típusának megállapításához szükséges adatok

d) a közlés típusának megállapításához szükséges adatok:

1) Helyhez kötött hálózatos telefónia esetén:

a) az igénybe vett telefonszolgáltatás, például beszédalapú telefónia, fax- és üzenettovábbítási szolgáltatások

2) Mobil telefónia esetén:

a) az igénybe vett telefonszolgáltatás, például beszédalapú telefónia, rövid üzenet szolgáltatás (SMS).

Módosítás: 16

4. CIKK E) PONT

e) a (feltételezett) kommunikációs eszköz azonosításához szükséges adatok

e) a (feltételezett) kommunikációs eszköz azonosításához szükséges adatok:

1) Mobil telefónia esetén:

a) a hívó és a hívott fél nemzetközi mobilelőfizetői azonosítója (IMSI)

2) Internethozzáférés esetén:

a) a telefonvonalon keresztül történő csatlakozáshoz használt hívószám

b) a közlés kezdeményezőjének DSL-csatlakozása vagy más végpontazonosítója.

Indokolás

Mobile telephone serial numbers are issued more than once by the manufacturers and can be manipulated by users. The machine ID number of a computer’s network card cannot be reliably identified, since it may also be issued more than once by the manufacturers and can subsequently be easily manipulated by the user. The retention of these two types of data will not bring about a perceptible improvement in the fight against crime.

Módosítás: 17

4. CIKK F) PONT

f) mobil kommunikációs eszköz helyének megállapításához szükséges adatok

 

f) mobil kommunikációs eszköz helyének megállapításához szükséges adatok:

1) a helymeghatározó azonosító (cellaazonosító – Cell ID) a közlés megkezdésekor;

Indokolás

The proposal that the Cell ID should be retained at the end as well as at the start of a call would entail significant additional costs. At present, only the location at the start of the call is retained in some Member States. In any case the Cell ID retained at the beginning of each new call makes it possible in retrospect to form a sufficiently accurate movement profile.

Módosítás: 18

4. CIKK (2) BEKEZDÉS

A fent említett adatkategóriák szerint megőrzendő adatok típusait részletesen a melléklet tartalmazza.

törölve

Módosítás: 19

5. CIKK

5. cikk

törölve

A melléklet felülvizsgálata

 

A mellékletet a 6. cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban rendszeresen felülvizsgálják.

 

Indokolás

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Módosítás: 20

6. CIKK

6. cikk

törölve

Bizottság

 

1. A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

 

2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

 

3. Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

 

Indokolás

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Módosítás: 21

7. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben említett adatkategóriákat a közlés időpontjától számított egy évig megőrizzék; ez alól kivételt jelentenek azon adatok, melyek teljes mértékben vagy főleg az internetprotokoll használatával megvalósuló elektronikus közlésekkel kapcsolatosak. Utóbbiakat 6 hónapig kell megőrizni.

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben említett adatkategóriákat a közlés időpontjától számított hat hónapig megőrizzék; ez alól kivételt jelentenek azon adatok, melyek teljes mértékben vagy főleg az internetprotokoll használatával megvalósuló elektronikus közlésekkel kapcsolatosak. Utóbbiakat három hónapig kell megőrizni. Ezen időszak végén a 2002/58/EK irányelvnek megfelelően az adatokat törölni kell vagy anonimmá kell tenni.

Indokolás

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data no more than six months old.

Módosítás: 22

8. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy az adatokat ezen irányelvvel összhangban úgy őrzik meg, hogy a megőrzött adatokat és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szükséges információkat kérelemre az illetékes hatóságok számára haladéktalanul továbbítani lehessen.

A tagállamok biztosítják, hogy az adatokat ezen irányelvvel összhangban úgy őrzik meg, hogy a megőrzött adatokat indokolt írásos utasításra az illetékes hatóságok számára késedelem nélkül továbbítani lehessen.

Indokolás

The provisions of the proposed directive constitute a derogation from Articles 5, 6 and 9 of Directive 2002/58/EC. Consequently the data to be transmitted should be definitively specified. A procedure should also be provided for their transmission, in the interest of legal certainty and data protection. Past experience shows that transmission may cause delays for technical reasons, so that transmission without delay is not always possible.

Módosítás: 23

9. CIKK (1) BEKEZDÉS

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban feldolgozott adatok megőrzésére vonatkozó statisztikát évente eljuttassák az Európai Bizottság számára. E statisztika a következőket tartalmazza:

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban feldolgozott adatok megőrzésére vonatkozó statisztikát az illetékes hatóságok évente eljuttassák a Bizottság és az Európai Parlament számára. E statisztika a következőket tartalmazza:

– azon esetek, melyekben az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban az illetékes hatóságok számára információkat nyújtottak;

– azon esetek, melyekben az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban az illetékes hatóságok számára információkat nyújtottak;

– az adat megőrzésének időpontja és azon időpont között eltelt idő, amikor az illetékes hatóság az adatok továbbítását kérte;

– az adat megőrzésének időpontja és azon időpont között eltelt idő, amikor azt lekérték;

– azon esetek, melyekben az adatok iránti kérelmeket nem tudták teljesíteni.

– azon esetek, melyekben az adatok iránti kérelmeket nem tudták teljesíteni

 

– azon esetek, melyekben az adatszolgáltatási kérelem eredményes nyomozáshoz vezetett vagy ahhoz jelentős mértékben hozzájárult.

Indokolás

The requirement set out in Article 9 of the proposal for Member States to submit statistics in connection with data retention should not lead to extra bureaucratic demands on businesses. However, such statistics could also be used as evidence of the number of cases in which requests actually led to successful investigations.

Módosítás: 24

10. CIKK

A tagállamok biztosítják, hogy megtérítsék a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak azon igazolt többletköltségeit, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

A tagállamok biztosítják, hogy teljes mértékben megtérítik a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások minden nyújtójának, vagy a nyilvános hírközlő hálózatok minden szolgáltatójának minden olyan igazolt többletköltségeit, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

Indokolás

The fact that the Commission proposal provides for the reimbursement to businesses of investment and operating costs is to be welcomed. The proposed amendment is purely for purposes of clarification. At the same time the reimbursement of costs is an important regulatory instrument for reducing requests by the prosecuting authorities to the minimum necessary, and preventing distortions of competition on the basis of differing reimbursement procedures.

Módosítás: 25

12.CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A 13. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított három éven belül a Bizottság – figyelembe véve a 9. cikk alapján számára megküldött statisztikai adatokat – értékelést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ezen irányelv alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról annak megállapítása érdekében, hogy szükséges-e az irányelv rendelkezéseinek módosítása, különös tekintettel a 7. cikkben megállapított megőrzési időszakra.

(1) A 13. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított három éven belül a Bizottság – figyelembe véve a 9. cikk alapján számára megküldött statisztikai adatokat – értékelést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ezen irányelv alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról annak megállapítása érdekében, hogy szükséges-e az irányelv rendelkezéseinek módosítása, különös tekintettel a 4. cikkben meghatározott adatokra.

Indokolás

In line with the proposed deletion of the comitology procedure in Article 5, an evaluation of all provisions of the directive, without distinction, should take place. Since the requirement of data retention is imposed on businesses and will entail significant costs for them, these costs should be taken into account in an evaluation of the directive.

Módosítás: 26

12. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) E célból a Bizottság megvizsgálja a tagállamok által vagy a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrejött, a személyesadat-kezelés vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport által tett valamennyi észrevételt.

(2) E célból a Bizottság megvizsgálja a tagállamok, a gazdasági szereplők vagy a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrejött, a személyesadat-kezelés vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport által tett valamennyi észrevételt, valamint az Európai Parlament által a jelen irányelv 1. cikkével összhangban készített jelentést.

Indokolás

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Módosítás: 27

MELLÉKLET

 

A melléklet törölve

Indokolás

The Annex should be deleted in its entirety and placed in Article 4. The list of data constitutes the substance of the proposed directive and not merely a technical detail. The nature of the data to be retained determines the usefulness, feasibility, cost and proportionality of data retention. Accordingly the data list should not form part of an Annex separate from the operative text of the directive but should appear directly in Article 4.

ELJÁRÁS

Cím

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Illetékes bizottság

LIBE

Véleményt nyilvánított
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

ITRE
15.11.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

nincs

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Angelika Niebler
5.10.2005

A vélemény korábbi előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Elfogadás dátuma

23.11.2005

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

4

1

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

(1)

DOC. 8958/04 of 28 April 2004.

(2)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (22.11.2005)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2005)0438– C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

A vélemény előadója: Charlotte Cederschiöld

RÖVID INDOKOLÁS

As the Commission proposal is based on Article 95 of the Treaty - the Internal Market article - it is vital that the Committee on the Internal Market and consumer protection can deliver an opinion.

Data retention measures affect all parts of society with wide-ranging economic, social and industrial implications. Harmonising data retention provisions in the EU has severe implications not only for European consumers but also for European industry and ultimately the internal market. Unless harmonisation is carefully introduced, both citizens’ fundamental rights and European competitiveness will be at risk.

Current situation

All the Member States have different regimes in place in terms of data retention periods, types of data to be retained and reimbursement for costs incurred for industry. A harmonised European approach could improve the situation if carefully designed while respecting the balance between all interests and affected parties.

Data retention represents a paradigm shift in the way society looks at traffic data. Under current laws electronic communications providers are only allowed to keep traffic data for specific legitimate business purposes and are obliged to erase traffic data once the purpose has been completed. Under the new proposal, operators would be required to store large quantities of new data specifically for law enforcement purposes which puts the European Union in a unique position, as no other democratic country in the world has introduced such far reaching obligations. This fact needs careful consideration, both in terms of privacy, competitiveness and security.

In the interest of better regulation it is questionable whether the EU should introduce such obligations at this stage without carefully examining the long-term consequences, with a thorough impact assessment. The system of data preservation and "quick freeze" could be a better way of enhancing cooperation between industry and law enforcement agencies and ought to be analysed from a consumer and internal market point of view.

The proposed comitology procedures are not acceptable – a wider solution has to be found, which includes all stakeholders that were not sufficiently consulted before the proposal was presented.

Impact on the internal market and European competitiveness

Heads of State and Government have repeatedly identified electronic communications as a cornerstone of the European economy: essential for sustainable growth and maximising employment. Any regulation, including data retention, must be carefully examined before it is introduced in order not to hamper competitiveness and development of EU businesses.

Costs

Successful collection of large amounts of data as foreseen in the proposed Directive is difficult and expensive. Trying to make sense of the different data formats and interpret them into something that is of value for law enforcement agencies is even more difficult.

Based on the volume of retained data, the cost will increase heavily due to changes in the design of the management systems, more powerful and sophisticated platforms, greater security measures, storage and support infrastructures as well as the necessary human resources to handle this type of systems.

It is obvious that data retention will put a heavy burden of cost on the European communications industry. The risk of a fragmented approach to the cost issue is obvious: If some Member States reimburse the electronic communications providers for data retention, while others don't, the internal market for communications services will suffer from grave distortions of competition.

Investments

European communications operators are currently rolling out next generation networks to meet the need for new e-services in both the private and public domain. Introducing data retention without a full cost compensation would force operators to dedicate resources to comply with the new regime, resources that would otherwise flow into building tomorrow’s networks.

Competition

Irrespective of the question if full harmonisation is achieved within the EU, the fact remains that non-EU service providers will not be subjected to the same obligations and constraints. This will affect the competitive landscape and balance between the EU and competing economies. Many providers of electronic communications services, especially providers of Internet services, are based outside the EU while competing on the internal market. Service platforms can be set-up anywhere in the world: thus non-EU providers will even find themselves in a position to offer “non-retention services”, and possibly build their business case on users’ concern of their integrity and privacy. Far reaching data retention obligations could deter European consumers from using European services.

In the case where an European operator provides Internet access, while the customer uses an e-mail provider in the US (e.g. Hotmail, Gmail, Yahoo), the European access provider does not have access to the traffic data as required by the Commission’s proposal. In addition, many of the larger e-mail providers are based outside the EU and will in any case not be subject to the requirements.

Security

It might be possible to achieve high levels of information security, but a total security guarantee is virtually impossible to obtain. It will be paramount to safeguard that data stored are authentic and secured from any alteration, that access controls are strong and show a clearly auditable trail and chain of custody. The retention and storage of such large amounts of sensitive data will also face challenges at the software and network level (malware, spyware, spam, phishing) as well as non-internet based threats (for example the physical theft of data retention tapes).

Furthermore, the proposal lacks security provisions on proceedings once the information is collected in the Member State, if and how it can be transferred to other Member States as well as provisions forbidding the transfer of retained data to countries outside the EU. All these security aspects are a potential threat to the European Consumer.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás: 1

(1a) bekezdés (új)

1a       Felkéri a Bizottságot, hogy ezen irányelv hatálybalépését megelőzően adjon megbízást egy minden érdekelt felet képviselő független testületnek egy olyan hatásvizsgálat elkészítésére, amely valamennyi belső piaci és fogyasztóvédelmi kérdésre kiterjed;

Irányelvre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg(1)  A Parlament módosításai

Módosítás: 2

(13) preambulumbekezdés

(13) Mivel az adatmegőrzés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak jelentős többletköltségeket jelent, miközben a közbiztonságban jelentkező előnyök a társadalom egészére kihatnak, helyénvaló előírni, hogy a tagállamok megtérítik a szolgáltatások nyújtóinak azon igazolt többletköltségeit, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

(13) Mivel az adatmegőrzés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak jelentős többletköltségeket jelent, miközben a közbiztonságban jelentkező előnyök a társadalom egészére kihatnak, továbbá a belső piac torzulásainak elkerülése érdekében helyénvaló előírni, hogy minden tagállam biztosítson teljes és egységes költségtérítést a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vagy nyilvános hírközlő hálózatot üzemeltető szolgáltatók számára azon igazolt többletköltségek után, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

Módosítás: 3

(13a) preambulumbekezdés (új)

 

(13a) A költségeket minimális szinten kell tartani, hogy az uniós cégek ne kerülhessenek versenyhátrányba a harmadik országok cégeivel szemben.

Módosítás: 4

(14) preambulumbekezdés

(14) Az elektronikus hírközlés technológiái gyorsan változnak, és ez maga után vonja az illetékes hatóságok adatmegőrzésre vonatkozó jogos igényeit; a Bizottság egy olyan platform létrehozását tervezi, mely a bűnüldözési hatóságok, az elektronikus hírközlési ágazat és az adatvédelmi hatóságok képviselőiből áll, és a Bizottságot e kérdésekben tanácsokkal segíti;

(14) Az elektronikus hírközlés technológiái gyorsan változnak, és ez maga után vonja az illetékes hatóságok adatmegőrzésre vonatkozó jogos igényeit; szükség van egy olyan állandó tanácsadó bizottság létrehozására, amely az Európai Parlament, a bűnüldözési hatóságok, az elektronikus hírközlési ágazat, fogyasztóvédelmi szervezetek, és az adatvédelmi hatóságok képviselőiből áll;

Módosítás: 5

(18a) preambulumbekezdés (új)

 

(18a) Mivel az ezen irányelv alapján megőrzésre kerülő adatok biztonsága rendkívül fontos a fogyasztók jogainak védelme szempontjából, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adattárolás során a legmagasabb szintű biztonsági előírásokat alkalmazzák, különösen az adatok módosításával és a jogosulatlan hozzáféréssel, valamint az internethez kapcsolódó, és ahhoz nem kapcsolódó veszélyekkel szembeni adatvédelem terén.

Módosítás: 6

(18b) preambulumbekezdés (új)

-

(18b) Az ezen irányelv alapján megőrzött adatok biztonságos kezelésének meg kell felelnie a 2002/58/EK irányelv adatvédelmi előírásainak.

Módosítás: 7

1. cikk (1) bekezdés

(1) Ezen irányelv célja azon tagállami rendelkezések harmonizálása, melyek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak bizonyos adatok feldolgozására és megőrzésére vonatkozó kötelezettségeit szabályozzák, annak biztosítása érdekében, hogy ezen adatok súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából rendelkezésre álljanak.

(1) Ezen irányelv célja azon tagállami rendelkezések harmonizálása, melyek a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak bizonyos adatok feldolgozására és megőrzésére vonatkozó kötelezettségeit szabályozzák, annak biztosítása érdekében, hogy ezen adatok bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából rendelkezésre álljanak.

Indokolás

This proposal is related to Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) which states that Member States may adopt data retention rules “to safeguard national security…, defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system”. The scope of the Commission proposal however is much more limited than the “mandate” given by Article 15 and should be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty.

Módosítás: 8

3. cikk (1) bekezdés

(1) A 2002/58/EK irányelv 5., 6. és 9. cikkétől eltérve a tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói vagy nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói által – a hírközlési szolgáltatások nyújtása során, feladatkörükön belül – létrehozott vagy feldolgozott adatokat ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban megőrizzék.

(1) A 2002/58/EK irányelv 5., 6. és 9. cikkétől eltérve a tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vagy nyilvános hírközlő hálózatokat üzemeltető szolgáltatók által – a hírközlési szolgáltatások nyújtása során, feladatkörükön belül – feldolgozott és tárolt adatokat ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban megőrizzék.

Indokolás

It is essential that the scope of the Directive is clearly defined: the word ‘generated’ being very broad and unclear it should be replaced by language which is already in use in European legislation. Processing is defined in the general Data Protection Directive (article 2b), while the Electronic Communication Directive on Data Retention refers to both processing and storing in its article 6.

Módosítás: 9

3. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelvvel összhangban megőrzött adatokat csak meghatározott esetekben és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően csak az illetékes nemzeti hatóságok számára továbbítsák súlyos bűncselekmények – úgymint a terrorizmus és szervezett bűnözés – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából.

(2) A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelvvel összhangban megőrzött adatokat meghatározott esetekben és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően az illetékes nemzeti hatóságok számára továbbítsák súlyos bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése céljából.

Indokolás

The Commission proposal is too restricted compared to the ”mandate” provided by Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) and should therefore be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty. Finally, this instrument must not prejudice any other Community/national measures for the enforcement of rights.

Módosítás: 10

5. cikk

A melléklet felülvizsgálata

A mellékletet a 6. cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárással összhangban rendszeresen felülvizsgálják.

törölve

Módosítás: 11

6. cikk

Bizottság

(1)       A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(2)       Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

(3)       Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

törölve

Módosítás: 12

7. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben említett adatkategóriákat a közlés időpontjától számított egy évig megőrizzék; ez alól kivételt jelentenek azon adatok, melyek teljes mértékben vagy főleg az internetprotokoll használatával megvalósuló elektronikus közlésekkel kapcsolatosak. Utóbbiakat 6 hónapig kell megőrizni.

A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikkben említett adatkategóriákat a közlés időpontjától számított egy évig megőrizzék. A tagállamok biztosítják, hogy e megőrzési időszak lejártával az összes adatot töröljék.

Indokolás

The period of retention should be sufficiently long to enable national authorities to find evidence and prosecute law breakers. It can take a lot of time to conduct investigations into possible online infringements and some cases can involve complex online structures. It is therefore vital that the Commission’s proposal provide that Member States implement procedures that offer enforcement bodies flexible and reliable means of ensuring that this critical evidence is stored for as long as possible in order to prepare a strong case.

Módosítás: 13

8. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az adatokat ezen irányelvvel összhangban úgy őrzik meg, hogy a megőrzött adatokat és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szükséges információkat kérelemre az illetékes hatóságok számára haladéktalanul továbbítani lehessen.

A tagállamok biztosítják, hogy az adatokat ezen irányelvvel összhangban úgy őrzik meg, hogy a megőrzött adatokat és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szükséges információkat kérelemre az illetékes hatóságok számára haladéktalanul továbbítani lehessen. A tagállamok közötti valamennyi adathozzáférési kérelemhez csatolni kell egy garanciát arra vonatkozóan, hogy az ezen irányelv alapján megőrzött adatok csak a megfelelő engedéllyel rendelkező bűnüldöző hatóságok felé kerülnek továbbításra, és azokat nem adják ki harmadik országoknak.

Módosítás: 14

10. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy megtérítsék a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak vagy a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatóinak azon igazolt többletköltségeit, melyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek.

A tagállamok biztosítják, hogy teljes egészében megtérítik a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vagy a nyilvános hírközlő hálózatokat üzemeltető szolgáltatók azon igazolt befektetési és üzemeltetési többletköltségeit, amelyek az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során felmerültek, beleértve az igazolt adatvédelmi többletköltségeket, és azok bármilyen jövőbeli változásait. A költségtérítésnek ki kell terjednie a megőrzött adatok illetékes nemzeti hatóságok felé történő hozzáférhetővé tétele során felmerült igazolt költségekre.

Indokolás

Compromise amendment as proposed by LIBE.

ELJÁRÁS

Cím

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Illetékes bizottság

LIBE

Vélemény:
  A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO
15.11.2005

Megerősített együttműködés - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

 

A vélemény előadója
  A kijelölés dátuma

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

A vélemény előző előadója

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2005

 

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.11.2005

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

5

2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 178. cikk (2) bekezdése szerint

 

Megjegyzések (csak egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


ELJÁRÁS

Cím

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Hivatkozások

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Jogalap

EK-Szerződés 251. cikk (2) bekezdés és 95. cikk

Jogalap (Eljárási Szabályzat)

51. cikk

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.9.2005

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

LIBE
15.11.2005

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
  A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerősített együttműködés
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Korábbi előadó(k)

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

 

A jogalap vizsgálata
  A JURI véleményének dátuma

 

 

 

A pénzügyi támogatás módosítása
  A BUDG véleményének dátuma

 

 

 

Az EP konzultációja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Az EP konzultációja a Régiók Bizottságával – a plenáris ülésen hozott határozat dátuma

 

Vizsgálat a bizottságban

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.11.2005

A zárószavazás eredménye

+:

– :

0:

33

8

5

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Benyújtás dátuma

28.11.2005 A6-0365/2005

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

Utolsó frissítés: 2006. augusztus 5.Jogi nyilatkozat