Procedūra : 2005/0182(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0365/2005

Pateikti tekstai :

A6-0365/2005

Debatai :

PV 13/12/2005 - 12

Balsavimas :

PV 14/12/2005 - 8.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0512

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 454kWORD 590k
2005 m. lapkričio 28 d.
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Alexander Nuno Alvaro

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 EXPLANATORY STATEMENT
 MINORITY OPINION
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0438)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties  95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0293/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0365/2005),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pavesti nepriklausomai institucijai, atstovaujančiai visiems suinteresuotiems asmenims, iki šios direktyvos įsigaliojimo atlikti poveikio vertinimo tyrimą, kuris apimtų visus vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos klausimus;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

4.  paveda savo Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas

 

Parlamento pakeitimai

Pakeitimas1

3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Direktyvos 2002/58/EB 5, 6 ir 9 straipsniuose nustatomos taisyklės, taikomos tinklo ir paslaugų teikėjams tvarkant srauto ir vietos nustatymo duomenis, sukauptus naudojant elektroninių ryšių paslaugas. Tokie duomenys turi būti sunaikinti ar pakeisti taip, kad taptų anoniminiais, kai jie nebėra reikalingi pranešimui perduoti, išskyrus kai reikia pateikti sąskaitas arba atsiskaityti už tinklų sujungimą; jei yra duomenų subjekto sutikimas, tam tikri duomenys taip pat gali būti tvarkomi rinkodaros bei pridėtinės vertės paslaugų teikimo tikslais;

 

(3) Direktyvos 2002/58/EB 5, 6 ir 9 straipsniuose nustatomos taisyklės, taikomos tinklo ir paslaugų teikėjams tvarkant srauto ir vietos nustatymo duomenis, sukauptus naudojant elektroninių ryšių paslaugas. Iš esmės tokie duomenys turėtų būti sunaikinti ar pakeisti taip, kad taptų anoniminiais, kai jie nebėra reikalingi pranešimui perduoti. Duomenys gali būti tvarkomi, kai reikia abonentams pateikti sąskaitas ir atsiskaityti už tinklų sujungimą, bet tik tol, kol nepasibaigęs terminas, per kurį sąskaita gali būti teisėtai užginčyta arba išieškotas apmokėjimas;

Pakeitimas 2

4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalyje nustatomos sąlygos, pagal kurias valstybės narės gali apriboti direktyvos 5 ir 6 straipsniuose, 8 straipsnio 1, 2, 3, ir 4 dalyse bei 9 straipsnyje nustatytas teises ir pareigas; visos tokios leidžiančios nukrypti nuostatos turi būti būtinos, tinkamos ir adekvačios demokratinėje visuomenėje konkrečiais viešosios tvarkos tikslais, t. y. siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą (t. y. valstybės saugumą), gynybą, visuomenės saugumą arba nusikalstamų veikų ar neteisėto elektroninių ryšių sistemų naudojimo prevenciją, tyrimą, atskleidimą ir baudžiamąjį persekiojimą;

(4) Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalyje nustatomos sąlygos, pagal kurias valstybės narės gali apriboti direktyvos 5 ir 6 straipsniuose, 8 straipsnio 1, 2, 3, ir 4 dalyse bei 9 straipsnyje nustatytas teises ir pareigas; visos tokios leidžiančios nukrypti nuostatos turi būti būtinos, tinkamos ir adekvačios demokratinėje visuomenėje konkrečiais viešosios tvarkos tikslais, t. y. siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą (t. y. valstybės saugumą), gynybą, visuomenės saugumą arba sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, atskleidimą ir baudžiamąjį persekiojimą;

 

 

(Pirma šio pakeitimo dalis išskyrus „prevencija“ taikoma visame tekste. Ją priėmus, reikės pakeisti atitinkamas viso dokumento vietas).

Pakeitimas 3

4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(4)Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje aiškiai pripažįstama teisė į privatų gyvenimą, 8 straipsnyje – teisė į asmens duomenų apsaugą.

Pakeitimas 4

6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Teisiniai ir techniniai nacionalinių nuostatų, liečiančių duomenų saugojimą baudžiamųjų nusižengimų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu, skirtumai sudaro kliūčių elektroninių ryšių vidaus rinkai; paslaugų teikėjams yra keliami skirtingi reikalavimai dėl saugotinų srauto duomenų rūšių, taip pat saugojimo sąlygų ir trukmės.

(6) Iki šiol priimtos nuostatos turi teisinių ir techninių skirtumų, taigi ir reikalavimai dėl saugotinų srauto duomenų rūšių, saugojimo sąlygų ir trukmės skiriasi.

Pakeitimas 5

6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(6a)     Derinant vidaus rinką duomenų saugojimo srityje išryškėja poreikis geriau ir tolygiau įvertinti piliečių galimybes visoje ES teritorijoje kreiptis į teisingumo institucijas ir teikti skundus. Kiekvienam piliečiui užtikrinama tokia pati teisė į teisinę apsaugą ir kompensaciją piktnaudžiavimo informacija atveju nepriklausomai nuo to, ar tai daro valdžios institucija, ar paslaugos teikėjas.

Pakeitimas 6

7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) 2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadose raginama užtikrinti, kad teisėsaugos institucijos galėtų tirti nusikalstamas veikas, susijusias su elektroninių ryšių naudojimu, ir imtis teisinių priemonių šiuos nusikaltimus padariusių asmenų atžvilgiu, tuo pat metu išlaikant asmens duomenų apsaugos ir teisėsaugos institucijų poreikio turėti galimybę susipažinti su duomenimis nusikaltimų tyrimo tikslais pusiausvyrą;

Išbraukta.

Pakeitimas 7

8 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(8)       2002 m. gruodžio 19 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadose pabrėžiama, kad ženkliai didėjant elektroninių ryšių galimybėms duomenys, susiję su elektroninių ryšių naudojimu, turi didelę reikšmę ir todėl tai yra svarbi nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, ypač organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo priemonė.

(8) 2002 m. gruodžio 19 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadose pabrėžiama, kad ženkliai didėjant elektroninių ryšių galimybėms duomenys, susiję su elektroninių ryšių naudojimu, gali būti svarbi nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, ypač organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo priemonė.

Pakeitimas 8

10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) 2005 m. liepos 13 d. specialaus neoficialaus Tarybos posėdžio metu priimtoje deklaracijoje patvirtinamas poreikis kuo greičiau priimti priemones, susijusias su elektroninių ryšių srauto duomenų saugojimu.

(10) 2005 m. liepos 13 d. specialaus neoficialaus Tarybos posėdžio metu priimtoje deklaracijoje patvirtinamas poreikis kuo greičiau priimti bendras priemones, susijusias su elektroninių ryšių srauto duomenų saugojimu.

Pakeitimas 9

10A KONSTATUOJAMOJI DALIS

 

(10a) Pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įkurta asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, darbo grupė taip pat atlieka minėtos direktyvos 30 straipsnyje nustatytas funkcijas, jeigu tai susiję su pagrindinių teisių ir laisvių bei teisėtų interesų apsauga sektoriuje, kuriam taikomos šios direktyvos nuostatos.

Pakeitimas 10

11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Atsižvelgiant į srauto duomenų svarbą sunkių nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijai, tyrimui, atskleidimui ir baudžiamajam persekiojimui, įrodytą atlikus nagrinėjimą ir remiantis kelių valstybių narių praktine patirtimi, reikia užtikrinti, kad duomenys, kuriuos tvarko elektroninių ryšių teikėjai, teikdami viešąsias elektroninių ryšių paslaugas ar viešųjų elektroninių ryšių tinklus, būtų saugomi tam tikrą laikotarpį;

(11) Iš kai kurių valstybių praktinės patirties matyti, kad srauto duomenys gali būti svarbūs sunkių nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, tyrimui, atskleidimui ir baudžiamajam persekiojimui. Todėl reikia užtikrinti, kad duomenys, kuriuos tvarko viešieji elektroninių ryšių teikėjai, teikdami viešąsias elektroninių ryšių paslaugas ar viešųjų elektroninių ryšių tinklus, būtų saugomi suderintą laikotarpį;

Pakeitimas 11

11A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(11a)    Rengiant saugotinų tipų duomenų sąrašus, turi atsispindėti pusiausvyra tarp naudos sunkių nusikalstamų veikų tyrimui, atskleidimui ir baudžiamajam persekiojimui ir kišimosi į privatumą, kurį tai sukels, lygio.

Pakeitimas 12

14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14)     Technologijos, susijusios su elektroniniais ryšiais, sparčiai vystosi ir gali didėti kompetentingų institucijų teisėti reikalavimai; Komisija, siekdama konsultuotis šiais klausimais, numato sudaryti platformą, kurioje dalyvautų teisėsaugos institucijų, elektroninių ryšių pramonės asociacijų ir duomenų apsaugos institucijų atstovai;

(14) Technologijos, susijusios su elektroniniais ryšiais, sparčiai tobulėja ir gali didėti kompetentingų institucijų teisėti reikalavimai; Komisija, siekdama konsultuotis šiais klausimais, numato periodiškai persvarstyti tokių nuostatų būtinumą ir nustatyti reikalingų duomenų rūšis. Komisijai gali padėti darbo grupė, kurioje dalyvautų Europos Parlamento, teisėsaugos institucijų, elektroninių ryšių pramonės asociacijų, vartotojų apsaugos organizacijų ir Europos bei nacionalinių duomenų apsaugos institucijų atstovai;

Pakeitimas 13

17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Šios direktyvos įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.(2)

 

Išbraukta.

Pakeitimas 14

18 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(18)     Veiksmų, kurių reikia imtis, tikslų, būtent suderinti teikėjų įsipareigojimus saugoti tam tikrus duomenis ir užtikrinti, kad šie duomenys būtų prieinami sunkių nusikalstamų veikų, kaip antai terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir juos dėl veiksmo masto ar poveikio būtų geriau pasiekti Bendrijos lygiu. Todėl Bendrija gali priimti priemones, remdamasi subsidiarumo principu, nustatytu Sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva neapima daugiau nei yra būtina siekiant šių tikslų;

(18)     Veiksmų, kurių reikia imtis, tikslų, būtent suderinti teikėjų įsipareigojimus saugoti tam tikrus duomenis ir užtikrinti, kad šie duomenys būtų prieinami sunkių nusikalstamų veikų, kaip antai terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir juos dėl veiksmo masto ar poveikio būtų geriau pasiekti Bendrijos lygiu. Todėl Bendrija gali priimti priemones, remdamasi subsidiarumo principu, nustatytu Sutarties 5 straipsnyje. Kaip pabrėžė Europos duomenų apsaugos pareigūno tarnyba, pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, neaišku, ar ši direktyva neapima daugiau nei yra būtina ir proporcinga siekiant šių tikslų.

Pakeitimas 15

18A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(18a) Kadangi siekiant apsaugoti vartotojų teises duomenų, saugomų pagal šią direktyvą, saugumas yra pirmaeilės svarbos dalykas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų taikomi aukščiausi duomenų saugojimo, ypač duomenų apsaugos nuo pakeitimo ir neteisėto prisijungimo prie jų bei nuo grėsmių, susijusių su internetu ir ne tik su juo, standartai.

Pakeitimas 16

18B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(18b) Šios direktyvos nuostatos dėl duomenų apsaugos turi būti suderintos su Direktyvos 2002/58/EB nuostatomis.

Pakeitimas 17

19 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(19)     Šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; pirmiausia šia direktyva ir Direktyva 2002/58/EB siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms į privatų piliečių gyvenimą ir ryšius bei asmens duomenų apsaugą (Chartijos 7 ir 8 straipsniai),

(19)     Šia direktyva galėtų būti geriau gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia šia direktyva ir Direktyva 2002/58/EB bei pat Europos žmogaus teisių teismo sprendimais1, ir siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms į privatų piliečių gyvenimą ir ryšius bei asmens duomenų apsaugą (Chartijos 7 ir 8 straipsniai).

1 Žiūrėti visų pirma sprendimus bylose Amann prieš Šveicariją (Nr. 27798/95, ECHR 2000-II, 2000 m. vasario 16 d., kurioje informacijos, liečiančios asmenį, saugojimas buvo įvertintas kaip kišimasis į privatų gyvenimą, net jei ta informacija neapima slaptų duomenų), ir Malone prieš Jungtinę Karalystę (Nr. 8691/79, 1984 m. rugpjūčio 2 d.), kurioje tas pats taikoma telefono skambučių „matavimo“ praktikai, kuri susijusi su įrenginio, automatiškai registruojančio telefonu surenkamus numerius, kiekvieno skambučio laiką ir trukmę, naudojimu.

 

Pakeitimas 18

19A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(19a.) Valstybės narės privalo užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinama atitinkamai pasikonsultavus su ūkio subjektais, ypač atsižvelgiant į įgyvendinimo ir saugojimo išlaidas. Konstatuojant faktą, kad saugojimas ūkio subjektams lems praktines ir finansines išlaidas, valstybės narės turėtų užtikrinti visišką ūkio subjektų patiriamų išlaidų, susijusių su šios direktyvos reikalavimų ir įsipareigojimų įgyvendinimu, kompensavimą.

Pagrindimas

Kova su nusikalstamumu ir visuomenės saugumo užtikrinimas yra pagrindiniai šiuolaikinės valstybės uždaviniai. Todėl su tuo susijusias priemones turi visiškai finansuoti valstybė, bet ne ūkio subjektai, nes tai susilpnintų Europos ekonomines galimybes. Todėl visas (investicines ir gamybos) išlaidas, susijusias su šios direktyvos įsipareigojimų vykdymu, turi visiškai padengti valstybės narės. Tai liečia ir statistikos duomenų tvarkymą, kuriuo pirmiausia turėtų pasirūpinti valstybės narės.

Pakeitimas 19

1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šia direktyva siekiama suderinti valstybių narių nuostatas, susijusias su viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjų įsipareigojimais tvarkant ir saugant tam tikrus duomenis, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

1.Šia direktyva siekiama suderinti valstybių narių nuostatas, susijusias su viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjų įsipareigojimais tvarkant ir saugant tam tikrus duomenis, ir užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi teisių į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą tvarkant prieigą prie šių duomenų ir juos naudojant, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/JHA 2 straipsnio 2 dalyje minimų nusikalstamų veikų tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

Pakeitimas 20

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Ši direktyva taikoma fizinių ir juridinių asmenų srauto ir vietos nustatymo duomenims, taip pat ir susijusiems duomenims, būtiniems nustatyti abonentą ar registruotą naudotoją. Ji netaikoma elektroninių ryšių turiniui, įskaitant informaciją, kurios ieškoma naudojant elektroninių ryšių tinklus.

2. Ši direktyva taikoma fizinių ir juridinių asmenų srauto ir vietos nustatymo duomenims bei duomenims, būtiniems nustatyti abonentą ar registruotą naudotoją. Ji netaikoma elektroninių ryšių turiniui, įskaitant informaciją, kurios ieškoma naudojant elektroninių ryšių tinklus.

 

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus, reikės pakeisti atitinkamas viso dokumento vietas).

Pakeitimas 21

2 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTO AA PAPUNKTIS (naujas)

a) Duomenys – srauto ir vietos nustatymo duomenys, taip pat susiję duomenys, būtini abonento ar paslaugų naudotojo nustatymui;

a) duomenys – srauto ir vietos nustatymo duomenys, taip pat duomenys, duomenys, būtini abonento ar paslaugų naudotojo nustatymui;

aa) kompetentingos nacionalinės institucijos – teisminės institucijos ir nacionalinės institucijos, atsakingos už sunkių nusikalstamų veikų atskleidimą, tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą.

Pakeitimas 22

2 STRAIPSNIO 2 DALIES BA PUNKTAS (naujas)

 

ba) sunki nusikalstama veika – tai veika, apibrėžta Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR1 2 straipsnio 2 dalyje.

 

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

Pakeitimas 23

2 STRAIPSNIO 2 DALIES BB PUNKTAS (naujas)

 

bb) nepavykęs skambutis – ryšys, kurio metu telefono skambutis buvo sėkmingai sujungtas, bet neatsakytas, arba įsikišo tinklo administracija.

Pakeitimas 24

3 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nukrypdamos nuo Direktyvos 2002/58/EB 5, 6, ir 9 straipsnių, valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, kuriuos kaupia ar tvarko jų jurisdikcijai priklausantys viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai teikdami ryšių paslaugas, būtų saugomi pagal šios direktyvos nuostatas.

1. Nukrypdamos nuo Direktyvos 2002/58/EB 6 ir 9 straipsnių, valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad sėkmingo ryšio seanso atveju viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai teikdami minėtas ryšių paslaugas saugo ir pateikia duomenis, kuriuos teikdami ryšio paslaugas pagal šios direktyvos nuostatas kaupia ir tvarko tas teikėjas, kuris pasiūlė atitinkamas elektroninių ryšių paslaugas.

Pakeitimas 25

3 STRAIPSNIO 2 DALIS

2.        Valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, saugomi pagal šią direktyvą, konkrečiais atvejais ir remiantis nacionalinės teisės aktais būtų teikiami tik kompetentingoms nacionalinėms institucijoms sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip pavyzdžiui, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

2. Valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, saugomi pagal šią direktyvą, konkrečiais atvejais pagal nacionalinę teisę patvirtinus teisminėms ir kitoms kompetentingoms institucijoms ir remiantis šios direktyvos nuostatomis, būtų teikiami tik kompetentingoms nacionalinėms institucijoms Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/JHA 2 straipsnio 2 dalyje minimų sunkių nusikalstamų veikų tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

 

Ši direktyva atitinka principus, nustatytus Tarybos pagrindų sprendime dėl [duomenų apsaugos].

Pakeitimas 26

3 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

 

2a. Tuo tikslu turi būti viešai prieinamas atnaujintas nurodytų kompetentingų teisėsaugos institucijų sąrašas.

Pakeitimas 27

3A STRAIPSNIS (naujas)

 

3a straipsnis

Prieiga prie saugomų duomenų

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad viešųjų ryšio paslaugų arba ryšių tinklo teikėjai teikia tik prieigą prie duomenų, saugomų pagal šią direktyvą, laikydamiesi šių mažiausių sąlygų ir sukuria teisių gynimo priemones pagal Direktyvos 95/46/EB III skyriaus nuostatas:

a) kompetentingos nacionalinės institucijos, gavusios deramą teisminės institucijos arba kitos nepriklausomos kompetentingos nacionalinės institucijos leidimą, naudojasi prieiga prie duomenų tik konkrečiais, aiškiai nurodytais ir teisėtais tikslais konkrečiu šioje Direktyvoje numatytu atveju, ir laikydamosi profesinės paslapties pagal nacionalinę teisę;

b) duomenys toliau nebetvarkomi būdu, nesuderinamu su šiais tikslais; bet koks tolesnis saugomų duomenų tvarkymas, atliekamas kompetentingų institucijų dėl kitų susijusių procesų, turi būti ribojamas griežtomis apsaugos nuostatomis;

c) draudžiama bet kokia kitų vyriausybinių įstaigų arba privačių įmonių prieiga prie duomenų;

d) kiekviena valstybė narė savo nacionalinėje teisėje apibrėžia tvarką, kurios reikia laikytis siekiant gauti prieigą prie saugomų duomenų ir, pasinaudojus prieiga prie jų, išsaugoti duomenis; paslaugų teikėjams neleidžiama tvarkyti duomenų, saugomų pagal šią direktyvą, savo tikslais;

e) duomenys, kurių prašoma, turi būti reikalingi, tinkami ir proporcingi tikslams, kuriais pasinaudojama prieigai prie jų. Duomenys tvarkomi sąžiningai ir teisėtai: bet kuriuo atveju prieiga teikiama tik prie tų duomenų, kurie yra reikalingi konkrečiam tyrimui ir neapima plačių duomenų, iš kurių būtų galima išgauti žmonių, kurių kompetentingos nacionalinės institucijos neįtaria, keliavimo ar bendravimo informaciją;

f) bet kokia prieiga prie saugomų duomenų registruojama duomenų tvarkymo žurnale, leidžiančiame identifikuoti prašytoją, duomenų valdytojus, personalą, turintį teisę prieiti prie duomenų ir juos tvarkyti, atitinkamą teismo leidimą, duomenis, kuriais buvo pasinaudota, ir tikslą, kuriuo jais buvo pasinaudota;

g) duomenys laikomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektus tik tol, kol reikia tam tikslui, kuriuo duomenys buvo renkami ar toliau apdorojami;

h) saugomas duomenų konfidencialumas ir vientisumas, įskaitant profesinės paslapties saugojimą; registruojamas bet koks duomenų atgaminimas, ir šie registracijos įrašai prireikus teikiami nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms;

i) duomenys, kuriais pasinaudojama, yra tikslūs, ir imamasi visų priemonių užtikrinti, kad netikslūs asmens duomenys, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo renkami ar toliau apdorojami, būtų panaikinti arba ištaisyti;

j) duomenys panaikinami iškart, kai jie tampa nebereikalingi tam tikslui, kuriuo buvo siekiama juos gauti;

k) kompetentingos nacionalinės institucijos gali teikti duomenis trečiosioms šalims tik laikydamosi Tarptautinio susitarimo, sudaryto pagl Sutarties 300 straipsnį, ir tik tuomet, kai Europos Parlamentas yra pritaręs minėtam susitarimui (pagal Sutarties 300 straipsnio 3 dalies 2 punktą).

Pakeitimas 28

3B STRAIPSNIS (naujas)

 

3b straipsnis

Duomenų apsauga ir duomenų saugumas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad duomenims, saugomiems pagal šią direktyvą, bent jau būtų taikomos taisyklės, įgyvendinančios Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 17 straipsnį, bei Direktyvos 2002/58/EB 4 ir 5 straipsnio nuostatos ir šie duomenų saugumo principai:

a) duomenims taikomos deramos techninės ir organizacinės priemonės siekiant juos apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto ar neteisėto atskleidimo ar prieigos bei nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų;

b) duomenims taikomos deramos techninės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti, kad duomenų atskleidimą ir prieigą prie jų vykdytų tik asmenys, turintys leidimus, kurių elgesį prižiūri kompetentinga teisėsaugos ar administracinė institucija;

c) viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų ar tinklų teikėjai bei valstybių narių institucijos, naudodamosi prieiga prie duomenų, registruoja visas prieigas ir imasi reikiamų saugumo priemonių siekdami (-os) užkirsti kelią nesankcionuotam ar kitaip netinkamam ar neteisėtam duomenų saugojimui, prieigai prie jų, apdorojimui, atskleidimui ar naudojimui, naudodami (-os) visiškai atnaujintas technines duomenų vientisumo apsaugos sistemas ir paskirdami (-os) personalą, turintį specialius leidimus ir išimtinę prieigą prie duomenų;

d) viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų ar tinklų teikėjai sukuria atskirą duomenų saugojimo sistemą viešosios tvarkos tikslu, ir šios atskiros sistemos duomenys jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojami verslo tikslais ir kitais šios direktyvos konkrečiai nesankcionuotais tikslais;

e) kompetentingos teisėsaugos institucijos teikia duomenis trečiosioms šalims tik šalims tik laikydamosi Tarptautinio susitarimo, sudaryto pagl Sutarties 300 straipsnį, ir tik tuomet, kai Europos Parlamentas yra pritaręs minėtam susitarimui (pagal Sutarties 300 straipsnio 3 dalies 2 punktą);

Pakeitimas 29

4 STRAIPSNIO 1 DALIS

Saugotinų duomenų kategorijos

Duomenų, kurie turi būti saugomi, kategorijos ir tipai

Valstybės narės užtikrina, kad taikant šią direktyvą, būtų saugomi šių kategorijų duomenys:

1. Valstybės narės užtikrina, kad taikant šią direktyvą, būtų saugomi šių kategorijų duomenys:

(a) duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti;

(g) duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti;

(b) duomenys, būtini ryšio adresatui išaiškinti ir nustatyti;

(h) duomenys, būtini ryšio adresatui išaiškinti ir nustatyti;

(c) duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti;

(i) duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti;

(d) duomenys, būtini ryšio rūšiai nustatyti;

(j) duomenys, būtini ryšio rūšiai nustatyti;

(e) duomenys, būtini naudojamam ryšio įrenginiui ar tam, kas turėtų būti naudojama kaip ryšio įrenginys, nustatyti;

(k) duomenys, būtini naudojamam ryšio įrenginiui ar tam, kas turėtų būti naudojama kaip ryšio įrenginys, nustatyti;

(f) duomenys, būtini naudojamo judriojo ryšio įrenginiui nustatyti.

(l) duomenys, būtini naudojamo judriojo ryšio įrenginiui nustatyti.

Duomenų, kurie turi būti saugomi pagal pirmiau išvardytas kategorijas, rūšys nurodomos priede.

Duomenys, atskleidžiantys ryšio turinį, gali būti neįtraukiami.

Pakeitimas 30

4 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

 

1a.Duomenų, kurie turi būti saugomi, tipai

 

1) Susiję su fiksuoto telefono ryšiu:

 

a) Duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti:

 

a) skambinančiojo telefono ryšio numeris;

 

b) abonento ar registruoto naudotojo vardas (pavadinimas) ir adresas;

 

b) Duomenys, būtini ryšio adresatui išaiškinti ir nustatyti:

 

a) kviečiamasis telefono ryšio numeris (-iai);

 

b) abonento (-ų) ar registruoto (-ų) naudotojo (-ų) vardas (-ai) (pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);

 

c)        Duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti:

 

a) pranešimo perdavimo pradžios ir pabaigos data ir laikas;

 

d)        Duomenys, būtini ryšio rūšiai nustatyti:

 

a) telefono ryšio paslauga, kuri buvo naudota, pvz., balso ryšio, konferencinio ryšio, faksimilinio ryšio ir pranešimų persiuntimo paslaugos.

 

2) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

 

a)      Duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti:

 

a) skambinančiojo telefono ryšio numeris;

 

b) abonento ar registruoto naudotojo vardas (pavadinimas) ir adresas;

 

b)        Duomenys, būtini ryšio adresatui išaiškinti ir nustatyti:

 

a) kviečiamasis telefono ryšio numeris (-iai);

 

b) abonento (-ų) ar registruoto (-ų) naudotojo (-ų) vardas (-ai) (pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);

 

c)        Duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti:

 

a) pranešimo perdavimo pradžios ir pabaigos data ir laikas;

 

d)        Duomenys, būtini ryšio rūšiai nustatyti:

 

a) telefono ryšio paslauga, kuri buvo naudota, pvz., kalbinio ryšio, konferencinio ryšio, žinučių paslaugos, EMS žinučių ir daugiaformačių pranešimų (MMS) paslaugos.

 

e)        Duomenys, būtini naudojamam ryšio įrenginiui ar tam, kas turėtų būti naudojama kaip ryšio įrenginys, nustatyti:

 

a) kvietėjo ir kviečiamojo tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI);

b) anoniminių išankstinio mokėjimo kortelių arba paslaugų atveju, pirminio kortelės aktyvavimo duomenys ir laikas bei įrangos, kuria buvo aktyvuojama, buvimo vietos žymena (Cell ID).

 

f)         Duomenys, būtini judriojo ryšio įrangos vietai nustatyti:

 

a) įrangos buvimo vietos žymena (Cell ID) duomenų perdavimo pradžioje;

 

3) Susiję su internetu ir jo paslaugomis

 

a)        Duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti:

 

a) pastovus ar laikinas interneto protokolo (IP) adresas, kurį suteikė interneto paslaugų teikėjas naudotis ryšiu;

 

b) sujungimo žymena ar telefono ryšio numeris, suteiktas visiems ryšiams naudojantis viešuoju telefono ryšio tinklu;

 

c) abonento ar registruoto naudotojo, kuriam ryšio seanso metu buvo suteiktas IP adresas, sujungimo žymena, vardas (pavadinimas) ir adresas.

 

b)        Duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti:

 

a) interneto ryšio seanso pradžios ir pabaigos data ir laikas pagal atitinkamą laiko juostą.

 

c)        Duomenys, būtini naudojamam ryšio įrenginiui ar tam, kas turėtų būti naudojama kaip ryšio įrenginys, nustatyti:

 

a) kvietėjo telefono ryšio numeris naudotis tiesioginio rinkimo interneto ryšiu;

 

b) ryšio siuntėjo skaitmeninė abonento linija (DSL) ar kitas galinio taško identifikatorius;

Pakeitimas 31

4 STRAIPSNIO 2 DALIS

Duomenų, kurie turi būti saugomi pagal pirmiau išvardytas kategorijas, rūšys nurodomos priede.

Valstybės narės, remdamosi savo nacionaliniais teisės aktais, turi teisę reikalauti, kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai saugotų duomenis, susijusius su nesėkmingais bandymais paskambinti, patenkančius į šias duomenų kategorijas.

 

Duomenys, atskleidžiantys ryšio turinį, neturi būti įtraukiami.

Pakeitimas 32

5 STRAIPSNIS

Priedo keitimas

Prireikus priedas reguliariai keičiamas 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Išbraukta

Pakeitimas 33

6 STRAIPSNIS

Komisija

 

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Darant nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

3. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

Išbraukta

Pakeitimas 34

7 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnyje nurodytos duomenų kategorijos būtų saugomos vienerius metus nuo ryšio seanso, išskyrus duomenis, susijusius su ryšiais naudojantis tik ar daugiausia interneto protokolu. Šie duomenys saugomi 6 mėnesius.

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnyje nurodytos duomenų kategorijos būtų saugomos 6–12 mėnesių nuo ryšio seanso; po to duomenys turi būti ištrinami.

 

 

 

Kompetentingos teisėsaugos institucijos užtikrina, kad persiųsti duomenys būtų automatiškai ištrinami, kai tik pasibaigs tyrimas, dėl kurio buvo suteikta prieiga prie duomenų.

Pakeitimas 35

7 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

 

Komisija nuolat deramai informuoja Europos Parlamentą apie valstybių narių pateiktus pranešimus pagal Sutarties 95 straipsnio 4 dalį.

Pakeitimas 36

8 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad duomenys būtų saugomi pagal šią direktyvą taip, kad kompetentingų institucijų reikalavimu saugomi duomenys ir visa kita reikalinga informacija, susijusi su šiais duomenimis, būtų nedelsiant perduota.

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnyje nurodyti duomenys viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų arba viešojo ryšių tinklo teikėjų būtų saugomi pagal šią direktyvą taip, kad kompetentingų institucijų reikalavimu saugomi duomenys ir visa kita reikalinga informacija, susijusi su šiais duomenimis, galėtų būti nedelsiant perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Duomenys apdorojami remiantis Direktyvos 95/46/EB 17 straipsniu ir Direktyvos 2002/58/EB 4 straipsniu.

Pakeitimas 37

8 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

 

Valstybės narės užtikrina, kad jų valstybės teritorijoje atitinkami viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų arba viešojo ryšių tinklo teikėjai įkurtų punktą, į kurį būtų galima kreiptis užklausos dėl duomenų.

Pakeitimas 38

8A STRAIPSNIS (naujas)

 

8a straipsnis

 

Sankcijos

 

1. Valstybės narės numato veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas (įskaitant baudžiamąsias ir administracines) už nacionalinių nuostatų, priimtų siekiant įgyvendinti šią direktyvą, pažeidimus.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, prieš kuriuos pradedamas procesas dėl sankcijų taikymo, turėtų veiksmingas teises į gynybą ir apeliaciją.

Pakeitimas 39

9 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad statistiniai duomenys, susiję su duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimu, kiekvienais metais būtų pateikiami Europos Komisijai. Šie statistiniai duomenys apima:

Valstybės narės užtikrina, kad statistikos duomenys, susiję su duomenų, tvarkomų teikiant elektroninių ryšių paslaugas, saugojimu, kiekvienais metais būtų pateikiami Europos Komisijai. Europos tinklo ir informacijos saugos agentūra (EVISA) gali teikti pagalbą valstybėms narėms kaupiant minėtus statistikos duomenis. Šie statistikos duomenys, kuriuos parengia kompetentingos nacionalinės institucijos, apima:

- atvejus, kai informacija buvo suteikta kompetentingoms institucijoms pagal taikytiną nacionalinę teisę,

- atvejus, kai informacija buvo suteikta kompetentingoms institucijoms pagal taikytiną nacionalinę teisę;

- laikotarpį, praėjusį nuo duomenų saugojimo pradžios iki dienos, kai kompetentinga institucija paprašė perduoti duomenis;

- laikotarpį, praėjusį nuo duomenų saugojimo pradžios iki dienos, kai kompetentinga institucija paprašė perduoti duomenis;

- atvejus, kai reikalavimai negalėjo būti patenkinti.

- kiek kartų duomenys, kurių buvo prašoma, tiesiogiai nepadėjo su jais susijusiems ikiteisminiams tyrimams;

 

- kiek kartų buvo reikalaujama duomenų, kurių atitinkamos įmonės neturėjo;

 

- atvejus, kai buvo padaryti tariami ar faktiniai saugumo pažeidimai.

 

Europos Komisija kasmet, o vėliau – kas trejus metus pateikia šiuos statistikos duomenis Europos Parlamentui.

Šiuose statistiniuose duomenyse nepateikiami asmens duomenys.

Šiuose statistikos duomenyse nepateikiami asmens duomenys.

Pakeitimas 40

9A STRAIPSNIS (naujas)

 

1. Kiekviena valstybė narė numato vieną ar kelias valstybės institucijas, atsakingas už valstybių narių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą ir susijusių su saugomų duomenų saugumu, taikymo priežiūrą savo teritorijoje.

2. Šios institucijos, vykdydamos 1 dalyje nurodytas funkcijas, veikia visiškai nepriklausomai.

Pakeitimas 41

10 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešojo elektroninio ryšio tinklo teikėjams būtų atlygintos įrodytos papildomos išlaidos, patirtos siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų.

Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešojo elektroninio ryšio tinklo teikėjams būtų atlygintos įrodytos papildomos investicijų ir einamosios išlaidos, įskaitant įrodytas papildomas duomenų apsaugos išlaidas, patirtas siekiant laikytis šioje direktyvoje ir bet kokiuose būsimuose jos pakeitimuose jiems numatytų įpareigojimų. Į atlyginimą turi būti įtraukiamos įrodytos saugomų duomenų pateikimo kompetentingoms nacionalinėms institucijoms išlaidos.

Pakeitimas 42

11 STRAIPSNIS

15 straipsnio 1a dalis (Direktyva 2002/58/EB)

„1a.1 dalis netaikoma iš Direktyvos 2005/../EB kylantiems įsipareigojimams, susijusiems su duomenų saugojimu sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.*“

„1a. 1 dalis netaikoma iš Direktyvos 2005/../EB perkėlimo į nacionalinę teisę kylantiems įsipareigojimams, susijusiems su duomenų saugojimu sunkių nusikalstamų veikų, pvz., terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.*“

 

Valstybės narės nepriima teisės aktų šios Direktyvos reglamentuojamose srityse.

Pakeitimas 43

12 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Ne vėliau kaip per trejus metus nuo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija, atsižvelgdama į pagal 9 straipsnį Komisijai pateiktus statistinius duomenis, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ir jos poveikio ūkio subjektams ir vartotojams vertinimą, siekdama nustatyti, ar būtina iš dalies pakeisti šios direktyvos nuostatas, ypač dėl saugojimo laikotarpio, numatyto 7 straipsnyje.

1. Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija, atsižvelgdama į pagal 9 straipsnį Komisijai pateiktus statistikos duomenis, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai direktyvos nuostatų reikalingumo ir veiksmingumo bei poveikio duomenų subjektų pagrindinėms teisėms vertinimą. Vertinime aptariamas priemonių poveikis ūkio subjektams ir vartotojams, atsižvelgiant į pagal 9 straipsnį Komisijai pateiktus statistikos duomenis.

Vertinimų rezultatai yra vieši.

Pakeitimas 44

12 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Šiuo tikslu Komisija išnagrinėja visas pastabas, kurias jai pateikia valstybės narės ar Direktyvos 95/46/EB 29 straipsniu įkurta Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis.

2. Šiuo tikslu Komisija išnagrinėja visas pastabas, kurias jai pateikia valstybės narės ar Direktyvos 95/46/EB 29 straipsniu įkurta Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

Pakeitimas 45

14A STRAIPSNIS (naujas)

 

14a straipsnis

 

Peržiūra

 

Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos ši direktyva peržiūrima EB sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka. Ypač įvertinami saugomų duomenų tipai ir saugojimo laikotarpiai siekiant nustatyti jų tinkamumą kovai su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, atsižvelgiant į pagal 9 straipsnį parengtus statistikos duomenis. Peržiūra vyksta kas trejus metus.

Pakeitimas 46

PRIEDAS

Duomenų, kurie turi būti saugomi pagal šios direktyvos 4 straipsnyje nustatytas kategorijas, rūšys:

Išbraukta

a)        Duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti:

 

(1) Susiję su fiksuoto telefono ryšiu:

 

(a) Skambinančiojo telefono ryšio numeris;

 

(b) Abonento ar registruoto naudotojo vardas (pavadinimas) ir adresas;

 

(2) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

 

(a) Skambinančiojo telefono ryšio numeris;

 

(b) Abonento ar registruoto naudotojo vardas (pavadinimas) ir adresas;

 

(3) Susiję su interneto paslaugomis, elektroniniu paštu, perduodamu naudojant internetą, ir internetine telefonija:

 

(a) Pastovus ar laikinas interneto protokolo (IP) adresas, kurį suteikė interneto paslaugų teikėjas naudotis ryšiu;

 

(b) Ryšio šaltinio naudotojo atpažinimo kodas;

 

(c) Sujungimo žymena ar telefono ryšio numeris, suteiktas visiems ryšiams naudojantis viešuoju telefono ryšio tinklu;

 

(d) Abonento ar registruoto naudotojo, kuriam ryšio seanso metu buvo suteiktas IP adresas, sujungimo žymena ar naudotojo atpažinimo kodas, vardas (pavadinimas) ir adresas.

 

b)        Duomenys, būtini ryšio adresatui išaiškinti ir nustatyti:

 

(1) Susiję su fiksuoto telefono ryšiu:

 

(a) Kviečiamasis telefono ryšio numeris (-iai);

 

(b) Abonento (-ų) ar registruoto (-ų) naudotojo (-ų) vardas (-ai) (pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);

 

(2) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

 

(a) Kviečiamasis telefono ryšio numeris (-iai);

 

(b) Abonento (-ų) ar registruoto (-ų) naudotojo (-ų) vardas (-ai) (pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);

 

(3) Susiję su interneto paslaugomis, elektroniniu paštu, perduodamu naudojant internetą, ir internetine telefonija:

 

(a) Numatytojo (-ųjų) ryšio gavėjo (-ų) sujungimo žymena ar naudotojo atpažinimo kodas;

 

(b) Abonento (-ų) ar registruoto (-ų) naudotojo (-ų), kuris (-ie) yra numatytasis (-ieji) ryšio gavėjas (-ai), vardas (-ai) (pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai);

 

c)        Duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti:

 

(1) Susiję su fiksuoto ir judriojo telefono ryšiu:

 

(a) Pranešimo perdavimo pradžios ir pabaigos data ir laikas;

 

(2) Susiję su interneto paslaugomis, elektroniniu paštu, perduodamu naudojant internetą, ir internetine telefonija:

 

(a) Interneto ryšio seanso pradžios ir pabaigos data ir laikas pagal atitinkamą laiko juostą.

 

d)        Duomenys, būtini ryšio rūšiai nustatyti:

 

(1) Susiję su fiksuoto telefono ryšiu:

 

(a) Telefono ryšio paslauga, kuri buvo naudota, pvz., balso ryšio, konferencinio ryšio, faksimilinio ryšio ir pranešimų persiuntimo paslaugos.

 

(2) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

 

(a) Telefono ryšio paslauga, kuri buvo naudota, pvz., kalbinio ryšio, konferencinio ryšio, žinučių paslaugos, EMS žinučių ir daugiaformačių pranešimų (MMS) paslaugos.

 

e)        Duomenys, būtini naudojamam ryšio įrenginiui ar tam, kas turėtų būti naudojama kaip ryšio įrenginys, nustatyti:

 

(1) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

 

(a) Kvietėjo ir kviečiamojo tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI);

 

(b) Kvietėjo ir kviečiamojo tarptautinis judriojo ryšio įrenginių identifikatorius (IMEI).

 

(2) Susiję su interneto paslaugomis, elektroniniu paštu, perduodamu naudojant internetą, ir internetine telefonija:

 

(a) Kvietėjo telefono ryšio numeris naudotis tiesioginio rinkimo interneto ryšiu;

 

(b) Ryšio siuntėjo skaitmeninė abonento linija (DSL) ar kitas galinio taško identifikatorius;

 

(c) Ryšio siuntėjo prieigos valdymo (MAC) adresas ar kitas identifikatorius.

 

f)         Duomenys, būtini judriojo ryšio įrangos vietai nustatyti:

 

(1) Įrangos buvimo vietos žymena (Cell ID) duomenų perdavimo pradžioje ir pabaigoje;

 

(2) Vietos žymenų ir jų geografinės padėties duomenų atvaizdis perdavimo pradžioje ir pabaigoje.

 

(1)

OL C ....., ...., p. .....

(2)

              OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


EXPLANATORY STATEMENT

1. Rückblick

Im Rahmen der Ratstagung für Justiz und Inneres am 29./30. April 2004 haben Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag(1) für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten vorgelegt. Hintergrund der Initiative ist eine am 25. März 2004 vom Europäischen Rat verabschiedeten Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus(2), in der der Rat beauftragt wurde, Maßnahmen für die Erarbeitung von Rechtsvorschriften über die Aufbewahrung von Verkehrsdaten durch Diensteanbieter zu prüfen.

Ziel des Vorschlages ist eine Harmonisierung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Vorratsdatenspeicherung, die durch Diensteanbieter eines öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienstes verarbeitet und gespeichert werden, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus, angeglichen werden.

Das Europäische Parlament hat diesen Ratsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung in seinen Plenarsitzungen im Juni und September 2005 einstimmig zurückgewiesen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments hatte der Rat die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Der Rat ging von seiner alleinigen Gesetzgebungsbefugnis gemäß Titel VI des Vertrages über die Europäische Union (EUV) aus und berief sich auf Art. 31 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV.

Gemeinsam mit den juristischen Diensten von Rat und Kommission ist das Parlament der Auffassung, dass Art. 95 EGV die richtige Rechtsgrundlage ist. Hiernach ist das Parlament vollständig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und Mitentscheider.

Am 21. September 2005 hat die Europäische Kommission einen eigenen Richtlinienentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter Art. 95 EGV vorgelegt und somit die Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat gelegt. In der Folge sind die Diskussionen zwischen Rat und Parlament intensiver geworden, obwohl der Rat es sich weiterhin vorbehält seinen Rahmenbeschluss durchzusetzen.

Das Europäische Parlament hatte neben der formalen Zuständigkeitsfrage erhebliche Bedenken gegenüber dem Inhalt des Rahmenbeschlusses zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Diesen Bedenken sind in dem Richtlinienentwurf der Kommission teilweise berücksichtigt worden.

Am 24. November hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum vorliegenden Richtlinienentwurf formuliert.

2. Ausgangslage nach Vorlage des Kommissionsentwurfs

a. inhaltlich

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony, internet , e-mail and IP telephony – location data and unsuccessful calls included

Purpose of retention

Prevention, detection, investigation and prosecution of serious crime, such as terrorism and organised crime

Authorities to have access

Competent authorities determined by MS

Access to data

Not included

Retention periods

12 months telephony, 6 months internet

Costs

Reimbursement of demonstrated additional costs as a consequence of the Directive

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

Flexibility: it allows the use of data retention for other purposes – but harmonised dataset for combating serious crime

Data protection provisions

Not necessary – covered by existing Directives (95/46 and 2002/58)

Penal sanctions

Not included, covered by Framework Directive on attacks against information systems and data protection Directives

Comitology procedure to update list of data

Included

Review clause

Three years

Data to be retained (Annex)

 

Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung sieht folgende Regelungen vor:

b. formal

Der Vorschlag der Kommission zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung ist dem Parlament am 21. September mitgeteilt worden. Die Richtlinie lag zum Abstimmungszeitpunkt im Ausschuss somit gerade mal zwei Monate vor.

Die britische Ratspräsidentschaft hat ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dass eine Regelung noch vor Ende des Jahres 2005 als Kompromiss in erster Lesung verabschiedet werden solle. Die Konferenz der Präsidenten bestätigte das Interesse des Parlaments gleichfalls einen Kompromiss vor Ablauf des Jahres zu erreichen.

Das Parlament hat seine Arbeit zügigst aufgenommen, um eine gemeinsame Position zu formulieren und so seinen Teil zur Schaffung eines Kompromisses beizutragen. Die letzte Gelegenheit einen Kompromiss in erster Lesung zu verabschieden ist die Plenarwoche vom 12.-15. Dezember. Dieses extrem beschleunigte Gesetzgebungsverfahren hat unter anderem wegen der Übersetzungsfristen mangelnde Beratungszeiten oder teilweise fehlende Übersetzungen zur Folge gehabt. Ebenso fehlt es an einer Technikfolgen-Abschätzung oder einer Studie zu den Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

Gerade mit Blick auf die Maßnahmen und Vorhaben zur „better regulation“ auf europäischer Ebene wird das Verfahren bei den Beratungen zur Vorratsdatenspeicherung hoffentlich kein Regelfall.

Um am 24. November einen Vorschlag im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres abstimmen zu können und die zahlreichen strittigen inhaltlichen Fragen zu lösen traf sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur Vorratsdatenspeicherung. In dieser haben der Berichterstatter, die Schattenberichterstatter, Berichterstatter von IMCO und ITRE, Ausschussvorsitz und –sekretariat, die Koordinatoren sowie Mitarbeiter innerhalb von 7 Wochen Kompromissanträge erarbeitet. Während dieser Zeit erfolgten regelmäßige Treffen mit Rat und Kommission, um den Sachstand in den jeweiligen Institutionen zu besprechen.

3. Votum des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Am 24. November 2005 hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum Richtlinienentwurf der Kommission mit einer deutlichen 3/4 Mehrheit formuliert. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich die Abgeordneten von PPE-ED, PSE und ALDE auf 21 Kompromissanträge verständigen können, die einen Großteil der 250 eingereichten Änderungsanträge ersetzen konnten.

LIBE position based on compromise amendments (committee vote, 1st reading)

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony – location data (at the start of a call)

 

(Comp. AM 9: opt-in system for MS for unsuccessful calls

 

Respect private life/protection of personal data in access/use of data

(Comp. AM 1)

Purpose of retention

Detection, investigation, and prosecution of specified forms of serious criminal offences to define this list of offences is taken which is used for the European Arrest Warrant.

 

'prevention' is excluded because it is a vague concept and makes the retained data more vulnerable from abuses

(Comp. AM 1)

Authorities to have access

Access by judicial authorities and other authorities responsible for detection, investigation and prosecution of serious criminal offences (following the list of the European Arrest Warrant).

 

In any case, national authorities must be subject to judicial authorisation.

(Comp. AM 2, 4)

Access to data

A provision on conditions on access to the data has been introduced by the committee:

- only for specific purposes, defined by the directive and on a case by case basis

- The reasons must be necessary/proportionate

- erase data when no longer necessary / when inaccurate

- providers are prohibited to use data

- any accessing of retained data is recorded

- confidentiality/integrity of data shall be ensured

- data can only be transmitted to third countries by means of an International Agreement, on the basis of Article 300, par. 3, subpar. 2 of the Treaty

(Comp. AM 5)

Retention periods

6 -12 months for everything. After such period, all data must be erased.

(Comp. AM 12)

Costs

Member States will ensure the reimbursement of demonstrated additional costs for telecom industry (including 'investment and operating costs', also costs resulting from further modifications of the directive).

*in the Council the tendency is to exclude reimbursement of the directive.

(Comp. AM 18)

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

MS shall refrain from adopting legislative measures in the sectors covered by the Directive (AM 224)

Data protection provisions

Additional provisions on data security, proposed in line with existing Directives (see a detailed list in the compromise amendment)

(Comp. AM 6)

Penal sanctions

Effective, proportionate and dissuasive penalties for infringements of the national provisions adopted to implement Directive.

(Comp. AM 15)

Comitology procedure to update list of data

Not included

Review clause

Review after 2 years of its implementation and periodic review every 3 years.

(Comp. AM 21)

Data to be retained (Annex)

Committee has voted in favour of placing the Annex into the main text

 

Includes pre-paid anonymous cards/services, the date and time of the initial activation of the card and the label (Cell ID) from which the activation was made"

 

 

-"types" of data to be retained:

 

FIXED PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

 

MOBILE PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

- international mobile subscriber Identity (IMSI) = sim card

- location label at the start of the communication

 

INTERNET:

- IP address of computer

- Telephone number connecting to the internet

- Name/address of subscriber

- Date / time of log-in and log-off

- ADSL-calling telephone number for dial-up access and the digital ADSL subscriber

(Comp. AM 8)

Diese mit Mehrheit beschlossenen Anträge zeigen, dass das Parlament sehr gut in der Lage war sich fraktionsübergreifend auf wesentliche Punkte zur Vorratsdatenspeicherung zu einigen. Der Rat hat vergleichbares, zumindest zum Zeitpunkt der Berichtserstellung, noch nicht erreicht. Insofern bleibt die Entwicklung im Rat abzuwarten. Der Berichterstatter ist aber der Auffassung, dass für substanzielle Änderungen an den erreichten Kompromissanträgen kein Spielraum besteht.

4. Tendenz der bisherigen Meinungsbildung im Rat

Entsprechend der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 24. November ergeben sich folgende Abweichungen von der Tendenz der Meinungen im Rat.

 

European Parliament

Tendency of negociations in Council

Length of retention

6-12 months for all (telephony and internet)

6 months for internet, 6-24 months for telephony

 

Scope

Uses the European Arrest Warrant definition of "serious crime" (catalogue + 3 years imprisonment),

All crimes are included

 

Cost reimbursement

Mandatory for all additional costs that the Directive pose + costs related to data protection requirements,

An optional national scheme

 

Unsuccessful calls

An opt-in where MS can choose to oblige telecoms

Mandatory retention of unsuccessful calls

 

Penal sanctions

Criminal sanctions for misuse of the data

Against

(1)

Ratsdokument 8958/04 v. 28. April 2004

(2)

Ratsdokument 7764/04 v. 28. März 2004


MINORITY OPINION (28.11.2005)

pursuant to Rule 48(3) of the Rules of Procedure

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann and Kathalijne Maria Buitenweg

We reject this report, since it fails to make the necessary political and legal corrections to the proposal for a directive on the 'retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services'.

The legislation proposed by the Commission contravenes the proportionality principle even with the amendments contained in this report. Moreover, it is neither necessary nor effective. The proposed retention period is far too long, and the types of data to be retained are too wide-ranging. The definition of the competent authorities which are to have access to the data is imprecise, and access for intelligence services is not excluded. Inadequate provision is made for control mechanisms for data security.

The proposal for a directive seriously impinges on the fundamental rights of citizens and we cannot support it. Union citizens must not be placed under general suspicion. The Council and Commission have so far failed to provide proof that serious criminal offences can indeed be more successfully investigated by retaining vast amounts of communications data of all kinds.

Bearing in mind that introducing this measure would be extremely cost-intensive, it is preferable to invest this money in more effective measures to combat serious crime, such as targeted investigations and improved cooperation between law enforcement authorities.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (23.11.2005)

teikiama Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB

(KOM(2005)0438 – C6-0239/2005 – 2005/0182(COD))

Nuomonės referentė: Angelika Niebler

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Prielaidos

Komisija 2005 m. rugsėjo 21 d. pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB. Šiuo žingsniu Komisija, remdamasi EB sutarties 95 straipsniu, sąmoningai pateikia atsakomąjį projektą į jau 2004 m. Prancūzijos, Airijos, Jungtinės Karalystės ir Švedijos pasiūlytą Tarybos pagrindų sprendimą dėl duomenų saugojimo.(1)

Šį žingsnį visų pirma reikėtų sveikinti žvelgiant iš Parlamento perspektyvos: Komisija renkasi teisinį pagrindą, kuris Parlamentui šiuo piliečiams ir įmonėms tokiu svarbiu klausimu suteikia bendro sprendimo teisę. O pagrindų sprendime, kuris remiasi Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnio 1 dalies c punktu ir 34 straipsnio 2 dalies b punktu, Parlamentui numatoma tik konsultavimosi teisė.

Turinio prasme Komisijos pasiūlymu dėl direktyvos ir pasiūlymu dėl pagrindų sprendimo siekiama to paties tikslo. Abiem teisės aktais siekiama kovoti su terorizmu ir sunkiomis nusikalstamomis veikomis, įpareigojant viešųjų ryšių tinklų teikėjus pagal suderintas nuostatas saugoti tam tikrus duomenis.

Apimami srautų ir vietos nustatymo duomenys pagal Direktyvos 2002/58/EB 2 straipsnį, įskaitant vartotojų ir dalyvių duomenis. Todėl turi būti saugoma visa informacija apie telefoninių pokalbių, faksimilių, elektroninio pašto žinučių, SMS bei interneto protokolų vietą, laiką, trukmę ir pokalbio dalyvius. Konkreti išimtis taikoma pokalbių turiniui.

Vertinimas

Šiuo metu Europos Sąjungos valstybės narės skirtingai nustato įvairių ryšio duomenų saugojimo terminus. Veiksmingos ir tarptautinio masto kovos su terorizmu ir nusikaltimais aspektu tai neginčijamai yra trūkumas, kadangi nusikaltėliai vis dažniau veikia tarptautiniu mastu ir naudoja modernias ryšio priemones. Todėl siūloma direktyva gali tapti svarbia kovos su nusikaltimais priemone.

Tačiau pranešėjos požiūriu, yra nemaža kritikuotinų aspektų, kuriems ypatingą dėmesį turėtų skirti Pramonės komitetas, kad būtų atsižvelgiama į ypatingus ryšių ir informacijos visuomenės aspektus.

Kaip ir aptarto pagrindų sprendimo atveju, Komisija taip pat pateikia tik labai apytikslį įrodymą, kad siūlomos priemonės tikrai padės kovoti su nusikaltimais ir terorizmu. Tačiau toks įrodymas yra pagrindinė sąlyga, kad būtų galima pateisinti ryškius padarinius ir apsunkinimus piliečiams ir įmonėms. Praktika rodo, kad duomenys, dėl kurių institucijos pateikia užklausas, paprastai nėra senesni nei trijų mėnesių. Todėl įstatymu nustatyti saugojimo terminai turėtų būti atitinkamai pritaikomi tikriesiems poreikiams.

Telekomunikacijų įmonėms šis pasiūlymas reiškia, kad jos bus įpareigotos saugoti didžiulį kiekį duomenų. Siekiant kaupti, archyvuoti ir teikti panaudojama forma tokį duomenų kiekį, reikia brangių sisteminių pritaikymo priemonių. Šios pramonės šakos skaičiavimais, priklausomai nuo įmonės, šis pritaikymas lems šimtų milijonų vertės išlaidas, neskaičiuojant tolesnių sistemų palaikymo ir priežiūros išlaidų.

Dėl šios priežasties, be saugojimo trukmės sumažinimo, reikia sumažinti ir saugotinų duomenų apimtį, nurodytą pasiūlymo priede. Čia visų pirma reikia prisiminti nesėkmingus bandymus užmegzti ryšį, įtrauktus į Komisijos pasiūlymą ir būtent fiksuotojo ryšio srityje lemsiančius dideles papildomas išlaidas, nepadedant kovai su nusikaltimais. Panašiai yra ir dėl duomenų, susijusių su įrangos, MAC adreso ir vietovės nustatymu pokalbio judriojo ryšio telefonu metu arba jo pabaigoje.

Pranešėja ypač nuogąstauja dėl to, kad pagal pasiūlymo 5 ir 6 straipsnius, komitologijos procedūros būdu galima keisti priedą, vadinasi, esmines direktyvos nuostatas, reguliuojančias saugotinų duomenų apimtį. Taigi iš Parlamento būtų visiškai atimama sprendimo šiuo jautriu klausimu teisė. Todėl atitinkamas nuostatas reikėtų išbraukti.

Pasiūlymo 9 straipsnyje numatytas valstybių narių įpareigojimas pateikti statistiką, susijusią su duomenų saugojimu, neturėtų virsti papildomais biurokratiniais reikalavimais įmonėms. Žinoma, tokią statistiką taip pat būtų galima panaudoti siekiant įrodyti, kiek kartų užklausos iš tikrųjų užtikrino sėkmingus tyrimus.

Baigiant reikia konstatuoti, kad Parlamentas negali pasiduoti spaudimui šiuo piliečiams labai jautriu klausimu. Nors ir suprantamas noras kuo greičiau baigti teisės akto leidybos procedūrą, didelę reikšmę reikia teikti atidžioms diskusijoms. Vardan Europos Sąjungos patikimumo reikia išvengti padėties, kai tuo pačiu metu dirbama prie dviejų to paties turinio teisės aktų, turint vienodų ketinimų. Pranešėjos pažiūriu, ateityje Taryba turėtų svarstyti tik Komisijos pasiūlytą direktyvą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(2)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Informacijos, kuri turi būti saugoma, rūšys atspindi atitinkamą susijusių sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo naudos ir kišimosi į privatumą šiais tikslais lygio pusiausvyrą; taikomas vienų metų (atitinkamai šešių mėnesių, kai duomenys susiję su elektroniniais ryšiais, naudojantis tik interneto protokolu) saugojimo laikotarpis taip pat sudaro tinkamą visų susijusių interesų pusiausvyrą.

(12) Informacijos, kuri turi būti saugoma, rūšys atspindi atitinkamą susijusių sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo naudos ir kišimosi į privatumą šiais tikslais lygio pusiausvyrą; taikomas šešių mėnesių (atitinkamai trijų mėnesių, kai duomenys susiję su elektroniniais ryšiais, naudojantis tik interneto protokolu) saugojimo laikotarpis taip pat sudaro tinkamą visų susijusių interesų pusiausvyrą.

Pagrindimas

Maksimalus šešių mėnesių laikotarpis atitinka proporcingumo principą, nes beveik visi tyrimai vykdomi naudojant mažiau nei šešių mėnesių senumo duomenis.

Pakeitimas 2

13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių ryšių teikėjai dėl duomenų saugojimo patiria didelių papildomų išlaidų, nors visuomenė apskritai ir turi naudos, susijusios su visuomenės saugumu, reikėtų numatyti, kad valstybės narės atlygintų įrodytas papildomas išlaidas, patirtas siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų.

(13) Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių ryšių teikėjai dėl duomenų saugojimo ir teikimo patiria didelių papildomų išlaidų, nors visuomenė apskritai ir turi naudos, susijusios su visuomenės saugumu, reikėtų numatyti, kad valstybės narės užtikrintų visų įrodytų papildomų išlaidų, patirtų siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų, atlyginimą visiems elektroninių ryšių paslaugų teikėjams.

 

Pagrindimas

Papildomų išlaidų, kurias sukelia ši ES valstybių saugumui naudinga procedūra, neturi atlyginti operatoriai.

Pakeitimas 3

14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Technologijos, susijusios su elektroniniais ryšiais, sparčiai vystosi ir gali didėti kompetentingų institucijų teisėti reikalavimai; Komisija, siekdama konsultuotis šiais klausimais, numato parengti praktinę programą, kurioje dalyvautų teisėsaugos institucijų, elektroninių ryšių pramonės asociacijų ir duomenų apsaugos institucijų atstovai.

(14) Technologijos, susijusios su elektroniniais ryšiais, sparčiai vystosi ir gali didėti kompetentingų institucijų teisėti reikalavimai; Komisija, siekdama konsultuotis šiais klausimais, numato parengti praktinę programą, kurioje dalyvautų teisėsaugos institucijų, elektroninių ryšių pramonės asociacijų ir duomenų apsaugos institucijų atstovai. Komisija įsipareigoja konsultuotis su Europos Parlamentu dėl visų šios direktyvos peržiūros perspektyvų.

Pagrindimas

Europos Parlamento dalyvavimas šios direktyvos peržiūroje yra būtinas dėl galimų pagrindinių laisvių ir teisių pažeidimų.

Pakeitimas 4

16 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(16) Svarbu, kad valstybės narės imtųsi teisinių priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal šią direktyvą saugomi duomenys būtų pateikiami kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, remiantis nacionalinės teisės aktais ir visapusiškai gerbiant atitinkamų asmenų pagrindines teises; pirmiausia šios priemonės apima atitinkamas sąlygas, apribojimus ir apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad saugomų duomenų teikimas būtų suderintas su pagrindinėmis teisėmis, kurias visų prima garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

(16) Svarbu, kad valstybės narės imtųsi teisinių priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal šią direktyvą saugomi duomenys būtų pateikiami kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir tik joms naudoti, remiantis nacionalinės teisės aktais ir visapusiškai gerbiant atitinkamų asmenų pagrindines teises; pirmiausia šios priemonės apima atitinkamas sąlygas, apribojimus ir apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad saugomų duomenų teikimas būtų suderintas su pagrindinėmis teisėmis, kurias visų prima garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

Pagrindimas

Pagarba pagrindinėms laisvėms ir teisėms reikalauja, kad tik nacionalinės valdžios institucijos galėtų naudoti šiuos duomenis.

Pakeitimas 5

17 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(17) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(3);

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos numatytas komitologijos procesas, kurio pagrindu, nedalyvaujant Parlamentui ir atitinkamoms įmonėms, Komisijos ir valstybių narių atstovai planuoja plėtoti saugotinų duomenų sąrašą, yra nepriimtinas. Kiekvienas saugotinų duomenų tipų papildymas yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis, todėl būtina Parlamento priežiūra. Dėl šios priežasties reikia išbraukti atitinkamą konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 6

19a KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

19a. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad ši direktyva būtų įgyvendinama atitinkamai pasikonsultavus su ūkio subjektais, ypač atsižvelgiant į įgyvendinimo ir saugojimo išlaidas. Konstatuojant faktą, kad saugojimas ūkio subjektams lems praktines ir finansines išlaidas, valstybės narės turėtų užtikrinti visišką ūkio subjektams atsirandančių išlaidų, susijusių su šios direktyvos reikalavimų ir įsipareigojimų įgyvendinimu, kompensavimą.

Pagrindimas

Kova su nusikalstamumu ir visuomenės saugumo užtikrinimas yra pagrindiniai šiuolaikinės valstybės uždaviniai. Todėl su tuo susijusias priemones turi visiškai finansuoti valstybė, bet ne ūkio subjektai, nes tai susilpnintų Europos ekonomines galimybes. Todėl visas (investicines ir gamybos) išlaidas, susijusias su šios direktyvos įsipareigojimų vykdymu, turi visiškai padengti valstybės narės. Tai liečia ir statistinių duomenų tvarkymą, kuriuo pirmiausia turėtų pasirūpinti valstybės narės.

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Ši direktyva taikoma fizinių ir juridinių asmenų srauto ir vietos nustatymo duomenims, taip pat ir susijusiems duomenims, būtiniems nustatyti abonentą ar registruotą naudotoją. Ji netaikoma elektroninių ryšių turiniui, įskaitant informaciją, kurios ieškoma naudojant elektroninių ryšių tinklus.

2. Kadangi šioje direktyvoje esama suvaržymų, jos taikymas bus reguliariai vertinamas Europos Parlamento. Jis privalo turėti informaciją, leidžiančią jam nustatyti, kad šios direktyvos taikymas nepažeidžia Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos, būtent dėl asmeninio pobūdžio duomenų tvarkymo ir asmeninio gyvenimo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje.

Ši direktyva taikoma fizinių ir juridinių asmenų srauto ir vietos nustatymo duomenims, taip pat ir susijusiems duomenims, būtiniems nustatyti abonentą ar registruotą naudotoją. Ji netaikoma elektroninių ryšių turiniui, įskaitant informaciją, kurios ieškoma naudojant elektroninių ryšių tinklus.

Pagrindimas

Europos Parlamento dalyvavimas peržiūrint šią direktyvą yra būtinas dėl galimų pagrindinių laisvių ir teisių pažeidimų.

Pakeitimas 8

3 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nukrypdamos nuo Direktyvos 2002/58/EB 5, 6, ir 9 straipsnių, valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, kuriuos kaupia ar tvarko jų jurisdikcijai priklausantys viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai teikdami ryšių paslaugas, būtų saugomi pagal šios direktyvos nuostatas.

 

1. Nukrypdamos nuo Direktyvos 2002/58/EB 5, 6, ir 9 straipsnių, valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad sėkmingo ryšių seanso atveju duomenys būtų saugomi, atsižvelgiant į 1 straipsnio1 dalyje numatytą tikslą, pagal šios direktyvos nuostatas, jei juos kaupia ar tvarko jų jurisdikcijai priklausantys viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai teikdami ryšių paslaugas.

Pagrindimas

1 dalies pakeitime aiškiai konstatuojama, kad reikalauti saugoti srauto duomenis galima tik tuomet, kai jie gaunami ar apdorojami teikiant ryšio paslaugas. Paslaugoms, nesusijusioms su tam tikromis duomenų rūšimis, toks reikalavimas neturėtų būti taikomas (pvz., iš anksto apmokamoms telefono ryšio paslaugoms). Trikdžiai ar neproporcinga tokių paslaugų apkrova apsunkintų visos Europos ekonominę raidą ir prieštarautų Lisabonos tikslams.

Pakeitimas 9

3 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

 

1a. Atsižvelgdamos į būtinybės ir proporcingumo principus, valstybės narės gali netaikyti 1 pastraipos nuostatų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjams, atsižvelgdamos į dalį rinkoje, paslaugos abonentų skaičių bei eksploatuojamų tinklų apimtis rinkoje.

Pagrindimas

Smulkieji paslaugų teikėjai negali įvykdyti numatytų didelių duomenų saugojimo reikalavimų net ir užtikrinant visišką išlaidų padengimą, nes jie bus priversti keisti ne tik savo sisteminę techniką, bet ir komercinius procesus ir nuolatos tvarkyti institucijų pateiktus prašymus. Tai būtų nepakeliama finansinė našta ir lemtų mažų ir vidutinių paslaugų teikėjų žlugimą, turėtų neigiamos įtakos Europos ekonomikai, kurios inovacinių gebėjimų raida didele dalimi priklauso nuo smulkiojo ir vidutinio verslo.

Pakeitimas 10

3 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, saugomi pagal šią direktyvą, konkrečiais atvejais ir remiantis nacionalinės teisės aktais būtų teikiami tik kompetentingoms nacionalinėms institucijoms sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

2. Valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, saugomi pagal šią direktyvą, konkrečiais atvejais ir remiantis nacionalinės teisės aktais būtų teikiami tik kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir tik joms naudoti sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu. Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos privalo galėti pateisinti savo prašymą teikti duomenis, kad nebūtų pažeistas sutarties santykis tarp teikėjo ir jo kliento bei Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos būtent dėl asmeninio pobūdžio duomenų tvarkymo ir asmeninio gyvenimo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje.

Pagrindimas

Šios duomenų neteikimo priemonės negali keisti sutarties santykio tarp operatoriaus ir jo kliento. Kompetentingos institucijos turi galėti įrodyti, kad jų prašymas yra naudingas sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijai, tyrimui, atskleidimui ir baudžiamajam persekiojimui.

Pakeitimas 11

4 STRAIPSNIO ĮVADINĖ DALIS

Valstybės narės užtikrina, kad šios duomenų kategorijos būtų saugomos pagal šią direktyvą:

 

Valstybės narės užtikrina, kad šios duomenų kategorijos, atsižvelgiant į 1 straipsnio 1 dalyje numatytą tikslą, sėkmingo ryšio seanso atveju būtų saugomos pagal šią direktyvą su sąlyga, kad juos kauptų ar tvarkytų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai, teikdami ryšių paslaugas:

Pagrindimas

Jau dabar telekomunikacijų įmonės kaupia daugybę pasiūlyme dėl direktyvos reikalaujamų duomenų. Dar labiau padidinta kaupimo pareiga uždės didelę finansinę naštą, kadangi esamos duomenų bazės turės būti išplėstos ir pritaikytos. Todėl įpareigojimas kaupti turėtų būti taikomas tik sėkmingų ryšio seansų atvejais.

Pakeitimas 12

4 STRAIPSNIO A PUNKTAS

(a) duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti

a) duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti:

1) Susiję su fiksuotojo telefono ryšiu:

a) skambinančiojo telefono ryšio numeris,

b) abonento arba registruotojo naudotojo vardas (pavadinimas) ir adresas.

2) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

a) skambinančiojo telefono ryšio numeris,

b) abonento arba registruotojo naudotojo vardas (pavadinimas) ir adresas.

3) Susiję su interneto paslaugomis:

a) nuolatinis arba laikinas interneto protokolo (IP) adresas, kurį suteikė interneto paslaugų teikėjas naudotis ryšiu,

b) ryšio šaltinio naudotojo atpažinimo kodas,

c) abonento arba registruotojo naudotojo, kuriam ryšio seanso metu buvo suteiktas IP adresas, sujungimo žymena arba naudotojo atpažinimo kodas, vardas (pavadinimas) ir adresas.

 

Pakeitimas 13

4 STRAIPSNIO B PUNKTAS

(b) duomenys, būtini ryšio adresatui išaiškinti ir nustatyti:

 

b) duomenys, būtini ryšio adresatui išaiškinti ir nustatyti:

1) Susiję su fiksuotojo telefono ryšiu:

a) kviečiamasis telefono ryšio numeris(-iai).

2) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

a) kviečiamasis telefono ryšio numeris(-iai).

3) Susiję su interneto paslaugomis:

a) numatytojo(-ųjų) ryšio gavėjo(-ų) sujungimo žymena arba naudotojo atpažinimo kodas.

Pakeitimas 14

4 STRAIPSNIO C PUNKTAS

(c) duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti

 

c) duomenys, būtini ryšio seanso datai, laikui ir trukmei nustatyti:

1) Susiję su fiksuotojo ir judriojo telefono ryšiu:

a) pranešimo perdavimo pradžios ir pabaigos data ir laikas.

2) Susiję su interneto paslaugomis:

a) interneto ryšio seanso pradžios ir pabaigos data ir laikas pagal atitinkamą laiko juostą.

Pakeitimas 15

4 STRAIPSNIO D PUNKTAS

(d) duomenys, būtini ryšio rūšiai nustatyti

 

 

d) duomenys, būtini ryšio rūšiai nustatyti:

 

1) Susiję su fiksuotojo telefono ryšiu:

a) telefono ryšio paslauga, kuri buvo naudota, pvz., balso ryšys, faksimilinis ryšys ir pranešimų siuntimo paslauga.

2) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

a) telefono ryšio paslauga, kuri buvo naudota, pvz., balso ryšys, žinučių paslauga.

Pakeitimas 16

4 STRAIPSNIO E PUNKTAS

(e) duomenys, būtini naudojamam ryšio įrenginiui ar tam, kas turėtų būti naudojama kaip ryšio įrenginys, nustatyti

 

e) duomenys, būtini naudojamam ryšio įrenginiui ar tam, kas turėtų būti naudojama kaip ryšio įrenginys, nustatyti:

 

1) Susiję su judriojo telefono ryšiu:

a) kvietėjo tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI),

2) Susiję su interneto paslaugomis:

a) kvietėjo telefono ryšio numeris naudotis tiesioginio rinkimo interneto ryšiu,

b) ryšio siuntėjo skaitmeninė abonento linija (DSL) arba kitas galinio taško identifikatorius.

Pagrindimas

Vartotojai gali manipuliuoti gamintojų pateiktais besikartojančiais judriojo telefono ryšio įrangos serijos numeriais.

Ryšio siuntėjo prieigos valdymo adresai taip pat nėra individualūs, nes gamintojai juos taip pat gali kartoti ir vartotojas, nepatirdamas didelių išlaidų, gali jais manipuliuoti. Abiejų šių duomenų rūšių saugojimas menkai lems kovos su nusikalstamumu procesą.

Pakeitimas 17

4 STRAIPSNIO F PUNKTAS

(f) duomenys, būtini judriojo ryšio įrangos vietai nustatyti.

 

f) duomenys, būtini judriojo ryšio įrangos vietai nustatyti:

1) Įrangos buvimo vietos žymena (Cell ID) duomenų perdavimo pradžioje.

Pagrindimas

Siūlymas ir pokalbio pabaigoje išsaugoti vietos žymenis lemtų dideles papildomas išlaidas. Kol kas kai kuriose valstybėse narėse vietos žymuo išsaugomas tik pokalbio pradžioje. Be to, net ir iš vietos žymenų, išsaugomų kiekvieno naujo pokalbio pradžioje, galima gana tiksliai retrospektyviai nustatyti judėjimo pobūdį.

Pakeitimas 18

4 STRAIPSNIO 2 DALIS

Duomenų, kurie turi būti saugomi pagal pirmiau išvardytas kategorijas, rūšys nurodomos priede.

Išbraukta.

 

Pakeitimas 19

5 STRAIPSNIS

5 straipsnis

Išbraukta.

Priedo keitimas

 

Prireikus priedas reguliariai keičiamas 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

 

Pagrindimas

Komisijos numatytas komitologijos procesas, kurio pagrindu, nedalyvaujant Parlamentui ir atitinkamoms įmonėms, Komisijos ir valstybių narių atstovai planuoja plėtoti saugotinų duomenų sąrašą, yra nepriimtinas. Kiekvienas saugotinų duomenų tipų papildymas yra su pagrindinėmis teisėmis susijęs įsikišimas, kurį turėtų prižiūrėti Parlamentas. Todėl reikia išbraukti atitinkamas nuostatas.

Pakeitimas 20

6 STRAIPSNIS

6 straipsnis

Išbraukta.

Komitetas

 

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

 

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

 

3. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

 

Pagrindimas

Komisijos numatytas komitologijos procesas, kurio pagrindu, nedalyvaujant Parlamentui ir atitinkamoms įmonėms, Komisijos ir valstybių narių atstovai planuoja plėtoti saugotinų duomenų sąrašą, yra nepriimtinas. Kiekvienas saugotinų duomenų tipų papildymas yra su pagrindinėmis teisėmis susijęs įsikišimas, kurį turėtų prižiūrėti Parlamentas. Todėl reikia išbraukti atitinkamas nuostatas.

Pakeitimas 21

7 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnyje nurodytos duomenų kategorijos būtų saugomos vienus metus nuo ryšio seanso, išskyrus duomenis, susijusius su ryšiais naudojantis tik ar daugiausia interneto protokolu. Šie duomenys saugomi 6 mėnesius.

 

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnyje nurodytos duomenų kategorijos būtų saugomos šešis mėnesius nuo ryšio seanso, išskyrus duomenis, susijusius su ryšiais naudojantis tik ar daugiausia interneto protokolu. Šie duomenys saugomi 3 mėnesius. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys turi būti ištrinti arba paversti anonimiškais, kaip numatyta direktyvoje 2002/58/EB.

Pagrindimas

Maksimalus šešių mėnesių laikotarpis atitinka proporcingumo principą, nes beveik visiems vykdomiems tyrimams reikia mažiau kaip šešių mėnesių senumo duomenų.

Pakeitimas 22

8 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad duomenys būtų saugomi pagal šią direktyvą taip, kad kompetentingų institucijų reikalavimu saugomi duomenys ir visa kita reikalinga informacija, susijusi su šiais duomenimis, būtų nedelsiant perduota.

 

Valstybės narės užtikrina, kad duomenys būtų saugomi pagal šią direktyvą taip, kad pagrįstu, raštišku kompetentingų institucijų prašymu jie būtų perduoti laiku.

 

Pagrindimas

Siūlomos direktyvos nuostatos, lyginant su direktyvos2002/58/EB 5, 6 ir 9 strapsniais, numato išimtis. Todėl būtina galutinai reglamentuoti perduotinus duomenis. Be to, atsižvelgiant į teisinį tikrumą ir duomenų apsaugą, būtina numatyti duomenų pateikimo būdą. Ligšiolinė patirtis patvirtina, kad perdavimas gali būti susijęs su techninėmis laiko sąnaudomis, todėl greitas perdavimas ne visada yra įmanomas.

Pakeitimas 23

9 STRAIPSNIO 1 DALIS

Valstybės narės užtikrina, kad statistiniai duomenys, susiję su duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimu, kiekvienais metais būtų pateikiami Europos Komisijai.

Šie statistiniai duomenys apima:

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos kiekvienais metais pateiktų Europos Komisijai ir Europos Parlamentui statistinius duomenis, susijusius su duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimu. Šie statistiniai duomenys apima:

– atvejus, kai informacija buvo suteikta kompetentingoms institucijoms pagal taikytiną nacionalinę teisę,

– atvejus, kai informacija buvo suteikta kompetentingoms institucijoms pagal taikytiną nacionalinę teisę,

– laikotarpį, praėjusį nuo duomenų saugojimo pradžios iki dienos, kai kompetentinga institucija paprašė perduoti duomenis;

– laikotarpį, praėjusį nuo duomenų saugojimo pradžios iki dienos, kai kompetentinga institucija paprašė perduoti duomenis;

– atvejus, kai reikalavimai negalėjo būti patenkinti.

– atvejus, kai reikalavimai negalėjo būti patenkinti.

 

– atvejus ir duomenų rūšis, lėmusias sėkmingą tyrimo eigą arba labai tam pasitarnavusias.

Pagrindimas

The requirement set out in Article 9 of the proposal for Member States to submit statistics in connection with data retention should not lead to extra bureaucratic demands on businesses. However, such statistics could also be used as evidence of the number of cases in which requests actually led to successful investigations.

Pakeitimas 24

10 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešojo elektroninio ryšio tinklo teikėjams būtų atlygintos įrodytos papildomos išlaidos, patirtos siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų.

Valstybės narės užtikrina, kad visiems viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešojo elektroninio ryšio tinklo teikėjams būtų visiškai atlygintos įrodytos papildomos išlaidos, patirtos siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų.

Pagrindimas

Sveikintina, kad Komisijos projekte numatytas įmonėms atsirandančių investicijų ir eksploatavimo išlaidų atlyginimas. Siūlomas priedas skirtas tik patikslinti. Kartu išlaidų atlyginimas yra svarbi atsvara, iki reikiamo lygio mažinanti baudžiamojo persekiojimo įstaigų užklausas ir užkertanti kelią konkurencijos iškraipymams dėl skirtingų atlyginimo modelių įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas 25

12 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Ne vėliau kaip per trejus metus nuo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija, atsižvelgdama į pagal 9 straipsnį Komisijai pateiktus statistinius duomenis, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ir jos poveikio ūkio subjektams ir vartotojams vertinimą, siekdama nustatyti, ar būtina iš dalies pakeisti šios direktyvos nuostatas, ypač dėl saugojimo laikotarpio, numatyto 7 straipsnyje.

1. Ne vėliau kaip per trejus metus nuo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija, atsižvelgdama į pagal 9 straipsnį Komisijai pateiktus statistinius duomenis, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ir jos poveikio ūkio subjektams ir vartotojams vertinimą, siekdama nustatyti, ar būtina iš dalies pakeisti šios direktyvos nuostatas, ypač susijusias su 4 straipsnyje nurodytomis duomenų rūšimis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 5 straipsnyje siūlomą komitologijos procedūros panaikinimą, turėtų būti numatytas vienodas visų direktyvos nuostatų vertinimas. Kadangi įmonės įpareigotos saugoti duomenis ir tai ūkio subjektams lems dideles išlaidas, tai būtina įtraukti į direktyvos vertinimą.

Pakeitimas 26

12 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Šiuo tikslu Komisija išnagrinėja visas pastabas, kurias jai pateikia valstybės narės ar Direktyvos 95/46/EB 29 straipsniu įkurta Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis.

2. Šiuo tikslu Komisija išnagrinėja visas pastabas, kurias jai pateikia valstybės narės, verslo sektoriaus atstovai ar Direktyvos 95/46/EB 29 straipsniu įkurta Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis, taip pat visus Europos Parlamento pagal šios direktyvos pirmą straipsnį parengtus pranešimus.

Pagrindimas

Europos Parlamento dalyvavimas peržiūrint šią direktyvą yra būtinas dėl galimų pagrindinių laisvių ir teisių pažeidimų.

Pakeitimas 27

PRIEDAS

 

Šis priedas išbrauktas.

Pagrindimas

Priedas turėtų būti visiškai išbrauktas ir perkeltas į 4 straipsnį. Duomenų sąrašas yra pagrindinė siūlomos direktyvos nuostata, o ne vien išsamus techninis apibūdinimas. Saugotinų duomenų rūšys susijusios su nauda, pritaikymu, išlaidomis ir duomenų saugojimo proporcingumu. Todėl duomenų sąrašas neturėtų būti atskiriamas nuo pagrindinio direktyvos teksto, o pateikiamas 4 straipsnyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB

Nuorodos

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę pateikė:
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

ITRE
15.11.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas - pranešimo plenarinėje sesijoje data

Nėra

Nuomonės referentas(-ė)
  Paskyrimo data

Angelika Niebler
5.10.2005

Ankstesnis (-ė) autorius(-ė):

 

Svarstymas komitete

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Priėmimo data

23.11.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (galimos tik viena kalba)

...

(1)

2004 m. balandžio 28 d. DOK. 8958/04.

(2)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(3)

 


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ  (22.11.2005)

teikiama Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Nuomonės referentė: Charlotte Cederschiöld

SHORT JUSTIFICATION

As the Commission proposal is based on Article 95 of the Treaty - the Internal Market article - it is vital that the Committee on the Internal Market and consumer protection can deliver an opinion.

Data retention measures affect all parts of society with wide-ranging economic, social and industrial implications. Harmonising data retention provisions in the EU has severe implications not only for European consumers but also for European industry and ultimately the internal market. Unless harmonisation is carefully introduced, both citizens’ fundamental rights and European competitiveness will be at risk.

Current situation

All the Member States have different regimes in place in terms of data retention periods, types of data to be retained and reimbursement for costs incurred for industry. A harmonised European approach could improve the situation if carefully designed while respecting the balance between all interests and affected parties.

Data retention represents a paradigm shift in the way society looks at traffic data. Under current laws electronic communications providers are only allowed to keep traffic data for specific legitimate business purposes and are obliged to erase traffic data once the purpose has been completed. Under the new proposal, operators would be required to store large quantities of new data specifically for law enforcement purposes which puts the European Union in a unique position, as no other democratic country in the world has introduced such far reaching obligations. This fact needs careful consideration, both in terms of privacy, competitiveness and security.

In the interest of better regulation it is questionable whether the EU should introduce such obligations at this stage without carefully examining the long-term consequences, with a thorough impact assessment. The system of data preservation and "quick freeze" could be a better way of enhancing cooperation between industry and law enforcement agencies and ought to be analysed from a consumer and internal market point of view.

The proposed comitology procedures are not acceptable – a wider solution has to be found, which includes all stakeholders that were not sufficiently consulted before the proposal was presented.

Impact on the internal market and European competitiveness

Heads of State and Government have repeatedly identified electronic communications as a cornerstone of the European economy: essential for sustainable growth and maximising employment. Any regulation, including data retention, must be carefully examined before it is introduced in order not to hamper competitiveness and development of EU businesses.

Costs

Successful collection of large amounts of data as foreseen in the proposed Directive is difficult and expensive. Trying to make sense of the different data formats and interpret them into something that is of value for law enforcement agencies is even more difficult.

Based on the volume of retained data, the cost will increase heavily due to changes in the design of the management systems, more powerful and sophisticated platforms, greater security measures, storage and support infrastructures as well as the necessary human resources to handle this type of systems.

It is obvious that data retention will put a heavy burden of cost on the European communications industry. The risk of a fragmented approach to the cost issue is obvious: If some Member States reimburse the electronic communications providers for data retention, while others don't, the internal market for communications services will suffer from grave distortions of competition.

Investments

European communications operators are currently rolling out next generation networks to meet the need for new e-services in both the private and public domain. Introducing data retention without a full cost compensation would force operators to dedicate resources to comply with the new regime, resources that would otherwise flow into building tomorrow’s networks.

Competition

Irrespective of the question if full harmonisation is achieved within the EU, the fact remains that non-EU service providers will not be subjected to the same obligations and constraints. This will affect the competitive landscape and balance between the EU and competing economies. Many providers of electronic communications services, especially providers of Internet services, are based outside the EU while competing on the internal market. Service platforms can be set-up anywhere in the world: thus non-EU providers will even find themselves in a position to offer “non-retention services”, and possibly build their business case on users’ concern of their integrity and privacy. Far reaching data retention obligations could deter European consumers from using European services.

In the case where an European operator provides Internet access, while the customer uses an e-mail provider in the US (e.g. Hotmail, Gmail, Yahoo), the European access provider does not have access to the traffic data as required by the Commission’s proposal. In addition, many of the larger e-mail providers are based outside the EU and will in any case not be subject to the requirements.

Security

It might be possible to achieve high levels of information security, but a total security guarantee is virtually impossible to obtain. It will be paramount to safeguard that data stored are authentic and secured from any alteration, that access controls are strong and show a clearly auditable trail and chain of custody. The retention and storage of such large amounts of sensitive data will also face challenges at the software and network level (malware, spyware, spam, phishing) as well as non-internet based threats (for example the physical theft of data retention tapes).

Furthermore, the proposal lacks security provisions on proceedings once the information is collected in the Member State, if and how it can be transferred to other Member States as well as provisions forbidding the transfer of retained data to countries outside the EU. All these security aspects are a potential threat to the European Consumer.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas 1

1A PUNKTAS (naujas)

1a.      Ragina Komisiją pavesti nepriklausomai institucijai, atstovaujančiai visiems suinteresuotiems asmenims, iki šios direktyvos įsigaliojimo atlikti poveikio vertinimo tyrimą, kuris apimtų visus vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos klausimus;

 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

Komisijos siūlomas tekstas(1)

 

 

Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 2

13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių ryšių teikėjai dėl duomenų saugojimo patiria didelių papildomų išlaidų, nors visuomenė apskritai ir turi naudos, susijusios su visuomenės saugumu, reikėtų numatyti, kad valstybės narės atlygintų įrodytas papildomas išlaidas, patirtas siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų;

(13) Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių ryšių teikėjai dėl duomenų saugojimo patiria didelių papildomų išlaidų, nors visuomenė apskritai ir turi naudos, susijusios su visuomenės saugumu, ir siekiant išvengti vidaus rinkos iškreipimų, reikėtų numatyti, kad visos valstybės narės privalo užtikrinti, jog viešųjų elektroninių ryšių paslaugų arba viešojo ryšių tinklo teikėjams tolygiai ir visiškai būtų atlygintos įrodytos papildomos išlaidos, patirtos siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų;

Pakeitimas 3

13A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(13a) Išlaidos privalo būti minimalios, siekiant išvengti, kad ES bendrovės neatsidurtų konkurenciniu atžvilgiu nepalankioje padėtyje, palyginti su ES nepriklausančių šalių bendrovėmis;

Pakeitimas 4

14 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(14) Technologijos, susijusios su elektroniniais ryšiais, sparčiai vystosi ir gali didėti kompetentingų institucijų teisėti reikalavimai; Komisija, siekdama konsultuotis šiais klausimais, numato parengti praktinę programą, kurioje dalyvautų teisėsaugos institucijų, elektroninių ryšių pramonės asociacijų ir duomenų apsaugos institucijų atstovai;

(14) Technologijos, susijusios su elektroniniais ryšiais, sparčiai vystosi ir gali didėti kompetentingų institucijų teisėti reikalavimai; siekiant konsultuotis šiais klausimais, būtina sudaryti nuolatinį komitetą, kuriame dalyvautų Europos Parlamento, teisėsaugos institucijų, elektroninių ryšių pramonės, vartotojų apsaugos organizacijų ir duomenų apsaugos institucijų atstovai.

Pakeitimas 5

18A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

 

(18a) Kadangi siekiant ginti vartotojų teises duomenų, saugomų pagal šią direktyvą, saugumas yra ypatingos svarbos klausimas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų taikomi aukščiausi duomenų apsaugos standartai, ypač saugant juos nuo pakeitimo, neteisėto prisijungimo, su internetu susijusios ir kitokios grėsmės;

Pakeitimas 6

18B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

-

(18b) Šios direktyvos nuostatos dėl duomenų apsaugos turi būti suderintos su Direktyvos 2002/58/EB nuostatomis;

Pakeitimas 7

1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šia direktyva siekiama suderinti valstybių narių nuostatas, susijusias su viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjų įsipareigojimais tvarkant ir saugant tam tikrus duomenis, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

1. Šia direktyva siekiama suderinti valstybių narių nuostatas, susijusias su viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjų įsipareigojimais tvarkant ir saugant tam tikrus duomenis, siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

Justification

This proposal is related to Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) which states that Member States may adopt data retention rules “to safeguard national security…, defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system”. The scope of the Commission proposal however is much more limited than the “mandate” given by Article 15 and should be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty.

Pakeitimas 8

3 STRAIPSNIS

1. Nukrypdamos nuo Direktyvos 2002/58/EB 5, 6, ir 9 straipsnių, valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, kuriuos kaupia ar tvarko jų jurisdikcijai priklausantys viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai teikdami ryšių paslaugas, būtų saugomi pagal šios direktyvos nuostatas.

1. Nukrypdamos nuo Direktyvos 2002/58/EB 5, 6, ir 9 straipsnių, valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, kuriuos tvarko ir saugo jų jurisdikcijai priklausantys viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjai teikdami ryšių paslaugas, būtų saugomi pagal šios direktyvos nuostatas.

Justification

It is essential that the scope of the Directive is clearly defined: the word ‘generated’ being very broad and unclear it should be replaced by language which is already in use in European legislation. Processing is defined in the general Data Protection Directive (article 2b), while the Electronic Communication Directive on Data Retention refers to both processing and storing in its article 6.

Pakeitimas 9

3 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, saugomi pagal šią direktyvą, konkrečiais atvejais ir remiantis nacionalinės teisės aktais būtų teikiami tik kompetentingoms nacionalinėms institucijoms sunkių nusikalstamų veikų, tokių kaip terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

2. Valstybės narės patvirtina priemones užtikrinti, kad duomenys, saugomi pagal šią direktyvą, konkrečiais atvejais ir remiantis nacionalinės teisės aktais būtų teikiami kompetentingoms nacionalinėms institucijoms nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslu.

Justification

The Commission proposal is too restricted compared to the ”mandate” provided by Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) and should therefore be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty. Finally, this instrument must not prejudice any other Community/national measures for the enforcement of rights.

Pakeitimas 10

5 STRAIPSNIS

Priedo keitimas

Prireikus priedas reguliariai keiciamas 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Išbraukta.

Pakeitimas 11

6 STRAIPSNIS

Komitetas

 

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

3. Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

Išbraukta.

Pakeitimas 12

7 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnyje nurodytos duomenų kategorijos būtų saugomos vienus metus nuo ryšio seanso, išskyrus duomenis, susijusius su ryšiais naudojantis tik ar daugiausia interneto protokolu. Šie duomenys saugomi 6 mėnesius.

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnyje nurodytos duomenų kategorijos būtų saugomos vienerius metus nuo ryšio seanso. Valstybės narės užtikrina, kad pasibaigus šiam saugojimo laikotarpiui visi duomenys ištrinami.

Justification

The period of retention should be sufficiently long to enable national authorities to find evidence and prosecute law breakers. It can take a lot of time to conduct investigations into possible online infringements and some cases can involve complex online structures. It is therefore vital that the Commission’s proposal provide that Member States implement procedures that offer enforcement bodies flexible and reliable means of ensuring that this critical evidence is stored for as long as possible in order to prepare a strong case.

Pakeitimas 13

8 STRAIPSNIS

Valstybės narės užtikrina, kad duomenys būtų saugomi pagal šią direktyvą taip, kad kompetentingų institucijų reikalavimu saugomi duomenys ir visa kita reikalinga informacija, susijusi su šiais duomenimis, būtų nedelsiant perduota.

Valstybės narės užtikrina, kad duomenys būtų saugomi pagal šią direktyvą taip, kad kompetentingų institucijų reikalavimu saugomi duomenys ir visa kita reikalinga informacija, susijusi su šiais duomenimis, būtų nedelsiant perduota. Visuose prašymuose perduoti duomenis iš vienos valstybės narės į kitą turi būti pateikta garantija, kad duomenys, saugomi pagal šią direktyvą, bus perduoti tik deramai įgaliotoms teisėsaugos institucijoms ir nebus perduoti trečiosioms šalims.

Pakeitimas 14

10 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešojo elektroninio ryšio tinklo teikėjams būtų atlygintos įrodytos papildomos išlaidos, patirtos siekiant laikytis šioje direktyvoje jiems numatytų įpareigojimų.

Valstybės narės užtikrina, kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir viešojo elektroninio ryšio tinklo teikėjams būtų atlygintos įrodytos papildomos investicijų ir einamosios išlaidos, įskaitant įrodytas papildomas duomenų apsaugos išlaidas, patirtas siekiant laikytis šioje direktyvoje ir bet kokiuose būsimuose jos pakeitimuose jiems numatytų įpareigojimų. Taip pat alyginamos įrodytos saugomų duomenų perdavimo kompetentingoms valstybių narių institucijoms išlaidos.

Justification

Compromise amendment as proposed by LIBE.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB

Nuorodos

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 -2005/0182(COD)

Atsakingas komitetas

LIBE

Nuomonę teikiantis komitetas  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

IMCO
15.11.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas – paskelbimo per plenarinį posėdį data

 

Nuomonės referentas(-ė)
  Paskyrimo data

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Buvęs autorius(-ė):

 

Svarstymas komitete

21.11.2005

 

 

 

 

Priėmimo data

22.11.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos vienintele kalba)

...

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl duomenų, tvarkomų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, saugojimo ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2002/58/EB

Nuorodos

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 - 2005/0182(COD)

Teisinis pagrindas

EB 251 straipsnio 2 dalis ir 95 straipsnis

Pagrindas Darbo tvarkos taisyklėse

51 straipsnis

Pateikimo Parlamentui data

21.9.2005

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

LIBE
15.11.2005

Komitetai, į kuriuos kreiptasi dėl nuomonės
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

Nuomonė(-s) nepareikšta(-os)
  Nutarimo data

 

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo per plenarinį posėdį data

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)
  Paskyrimo data

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Ankstesnis(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

Teisinio pagrindo užginčijimas
  JURI nuomonės pareiškimo data

 

Lėšų skyrimo pakeitimas
  BUDG nuomonės pareiškimo data

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, į kurį buvo kreiptasi dėl nuomonės – sprendimo per plenarinį posėdį data

Regionų komitetas, į kurį buvo kreiptasi dėl nuomonės – sprendimo per plenarinį posėdį data

Svarstymas komitete

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Priėmimo data

24.11.2005

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

8

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Pateikimo data

28.11.2005 A6-0365/2005

Pastabos (pateikiamos vienintele kalba)

...

Atnaujinta: 2006 m. rugpjūčio 5 d.Teisinis pranešimas