Procedūra : 2005/0182(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0365/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0365/2005

Debates :

PV 13/12/2005 - 12

Balsojumi :

PV 14/12/2005 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0512

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 467kWORD 555k
2005. gada 28. novembra
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Alexander Nuno Alvaro

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 MAZĀKUMA VIEDOKLIS
 RūPNIECīBAS, PēTNIECīBAS UN ENERģēTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0438)(1)

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6-0293/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0365/2005),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās uzdot neatkarīgai visas ieinteresētās puses pārstāvošai iestādei sagatavot ietekmes novērtējuma izpēti par visiem iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības jautājumiem;

3.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

3. APSVĒRUMS

3) Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. pants definē noteikumus, kuri piemērojami informācijas par datu plūsmu un atrašanās vietas datu apstrādei, ko veic tīkla operatori un pakalpojumu sniedzēji, un kuri iegūti, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus. Tad, kad minētā informācija vairs nav nepieciešama komunikācijas pārraidīšanai, tā ir jāizdzēš vai jāpadara anonīma, izņemot datus, kuri ir nepieciešami rēķinu sagatavošanai vai norēķiniem par starpsavienojumiem; saņemot piekrišanu, noteiktus datus var apstrādāt arī mārketinga mērķiem un pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai.

3) Direktīvas 2002/58/EK 6. un 9. pants definē noteikumus, kuri piemērojami informācijas par datu plūsmu un atrašanās vietas datu apstrādei, ko veic tīkla operatori un pakalpojumu sniedzēji, un kuri iegūti, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus. Tad, kad minētā informācija vairs nav nepieciešama komunikācijas pārraidīšanai, tā principā jāizdzēš vai jāpadara anonīma. Datus var apstrādāt, lai sagatavotu abonentu rēķinu un norēķinus par starpsavienojumiem, bet tikai līdz perioda beigām, kurā saskaņā ar likumu rēķinu var apstrīdēt vai iespējams pieprasīt samaksu.

Grozījums Nr. 2

4. APSVĒRUMS

4) Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var ierobežot direktīvas 5. pantā, 6. pantā, 8. panta 1., 2., 3. un 4. punktā un 9. pantā minēto tiesību un pienākumu darbības jomu; šādi izņēmumi ir vajadzīgi saskaņā ar nepieciešamiem, atbilstīgiem un samērīgiem pasākumiem demokrātiskā sabiedrībā, t.i., lai garantētu valstu drošību (t.i., valsts drošību), aizsardzību, sabiedrības drošību un kriminālpārkāpumu vai elektronisko sakaru sistēmu nesankcionētas izmantošanas novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un kriminālvajāšanu.

4) Direktīvas 2002/58/EK 15. panta 1. punktā izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var ierobežot direktīvas 5. pantā, 6. pantā, 8. panta 1., 2., 3. un 4. punktā un 9. pantā minēto tiesību un pienākumu darbības jomu; šādi izņēmumi ir vajadzīgi saskaņā ar nepieciešamiem, atbilstīgiem un samērīgiem pasākumiem demokrātiskā sabiedrībā, t.i., lai garantētu valstu drošību (t.i., valsts drošību), aizsardzību, sabiedrības drošību un smagu kriminālpārkāpumu izmeklēšanu, atklāšanu un kriminālvajāšanu.

 

( Grozījuma pirmā daļa, ar kuru svītrots vārds „novēršana” attiecas uz visu tekstu. Ja to pieņems, būs jāveic nepieciešamās izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 3

4.A APSVĒRUMS (jauns)

 

4.a) Pamattiesību hartas 7. pantā ir skaidri noteiktas tiesības uz privāto dzīvi un 8. pantā – tiesības uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 4

6. APSVĒRUMS

6) Juridiskās un tehniskās atšķirības valstu nosacījumos attiecībā uz datu saglabāšanu kriminālnoziegumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem rada šķēršļus iekšējo elektronisko sakaru tirgum. Pakalpojumu sniedzējiem tiek izvirzītas atšķirīgas prasības attiecībā uz saglabājamās informācijas par datu plūsmu veidiem, kā arī uz saglabāšanas nosacījumiem un periodiem.

6) Līdz šim piemērotajos nosacījumos ir juridiskas un tehniskas atšķirības, un atšķirīgas ir arī prasības attiecībā uz saglabājamās informācijas par datu plūsmu veidiem, kā arī uz saglabāšanas nosacījumiem un periodiem.

Grozījums Nr. 5

6.A APSVĒRUMS (jauns)

 

6.a) Iekšējā tirgus saskaņotība datu saglabāšanas jomā izvirza vajadzību pēc labākas un vienlīdzīgākas piekļuves tiesu iestādēm un apelācijai visiem pilsoņiem visā ES. Visiem pilsoņiem jābūt vienlīdzīgām tiesībām uz tiesisko aizsardzību pret informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un zaudējumu atlīdzību neatkarīgi no tā, vai to īstenojusi kāda iestāde vai pakalpojumu sniedzējs.

Grozījums Nr. 6

7. APSVĒRUMS

7) Tieslietu un iekšlietu padomes 2001. gada 20. septembra secinājumos izteikts aicinājums nodrošināt iespēju tiesībaizsardzības iestādēm izmeklēt noziedzīgas darbības, kas saistītas ar elektronisko sakaru izmantošanu, un veikt juridiskus pasākumus pret šo noziegumu izdarītājiem, tajā pašā laikā panākot līdzsvaru starp personas datu aizsardzību un tiesībaizsardzības iestāžu nepieciešamību piekļūt datiem kriminālizmeklēšanas mērķiem.

svītrots

Grozījums Nr. 7

8. APSVĒRUMS

8) Tieslietu un iekšlietu padomes 2002. gada 19. decembra secinājumos uzsvērts, ka sakarā ar elektronisko sakaru iespēju ievērojamo pieaugumu īpaši svarīgi ir dati, kuri attiecas uz elektronisko sakaru izmantošanu, un tāpēc tie ir vērtīgs noziedzības un kriminālnoziegumu, jo īpaši organizētās noziedzības novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas rīks.

8) Tieslietu un iekšlietu padomes 2002. gada 19. decembra secinājumos uzsvērts, ka sakarā ar elektronisko sakaru iespēju ievērojamo pieaugumu dati, kuri attiecas uz elektronisko sakaru izmantošanu, var būt vērtīgs noziedzības un kriminālnoziegumu, jo īpaši organizētās noziedzības novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas rīks.

Grozījums Nr. 8

10. APSVĒRUMS

10) Deklarācijā, kuru 2005. gada 13. jūlijā pieņēma īpaša neformāla padome, uzsvērta nepieciešamība pēc iespējas ātrāk pieņemt pasākumus attiecībā uz informācijas par elektronisko sakaru datu plūsmu saglabāšanu.

10) Deklarācijā, kuru 2005. gada 13. jūlijā pieņēma īpaša neformāla padome, uzsvērta nepieciešamība pēc iespējas ātrāk pieņemt kopējus pasākumus attiecībā uz informācijas par elektronisko sakaru datu plūsmu saglabāšanu.

Grozījums Nr. 9

10.A APSVĒRUMS (jauns)

 

10.a) Saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu dibinātā darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personīgo datu apstrādi izpilda minētās direktīvas 30. pantā noteiktos uzdevumus attiecībā uz pamattiesību un brīvību, un likumīgo interešu aizsardzību arī šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 10

11. APSVĒRUMS

11) Ņemot vērā informācijas par datu plūsmu nozīmi tādu nopietnu kriminālnoziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanā, izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanā, par ko liecina vairāku dalībvalstu veiktie pētījumi un praktiskā pieredze, ir nepieciešams nodrošināt, lai dati, kurus apstrādā elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji, piedāvājot publiskos elektronisko sakaru pakalpojumus vai publiskos sakaru tīklus, tiktu saglabāti noteiktu laika periodu.

(11) Atsevišķu dalībvalstu praktiskā pieredze liecina, ka datu plūsma var būt nozīmīga tādu nopietnu kriminālnoziegumu kā terorisms, kā arī organizētās noziedzības izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanā. Tādējādi ir nepieciešams nodrošināt, lai dati, kurus apstrādā publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji, piedāvājot publiskos elektronisko sakaru pakalpojumus vai publiskos sakaru tīklus, tiktu saglabāti saskaņotu laika periodu.

Grozījums Nr. 11

11.A APSVĒRUMS (jauns)

 

(11a)    Sagatavojot sarakstus ar saglabājamo datu veidiem, tiem jāatspoguļo līdzsvars starp ieguvumu nopietnu kriminālnoziegumu izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanā un tādējādi izraisīto iejaukšanos privātajā dzīvē.

Grozījums Nr. 12

14. APSVĒRUMS

14) Tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajiem sakariem, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības; lai konsultētu šajos jautājumos, Komisija paredz izveidot darba grupu, kas sastāv no tiesībaizsardzības iestāžu, elektronisko sakaru nozares un datu aizsardzības iestāžu pārstāvjiem.

14) Tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajiem sakariem, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības; lai konsultētu šajos jautājumos, Komisija paredz periodiski pārskatīt šādu noteikumu absolūtu nepieciešamību un novērtēt vajadzīgo datu veidus. Komisijai var palīdzēt darba grupa, kuras sastāvā ir Eiropas Parlamenta, tiesībaizsardzības iestāžu, elektronisko sakaru nozares asociāciju, patērētāju aizsardzības organizāciju un Eiropas un dalībvalstu datu aizsardzības iestāžu pārstāvji.

Grozījums Nr. 13

17. APSVĒRUMS

17) Pasākumi, kas nepieciešami šīs direktīvas izpildei, ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2).

svītrots

Grozījums Nr. 14

18. APSVĒRUMS

18) Dalībvalstis nevar pietiekamā mērā sasniegt darbības mērķus, proti, saskaņot pakalpojumu sniedzēju saistības attiecībā uz konkrētu datu saglabāšanu un šo datu pieejamības nodrošināšanu tādu nopietnu kriminālnoziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem, un šīs darbības mēroga un ietekmes dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī. Tāpēc Kopiena var pieņemt tiesību aktus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu direktīva nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu minētos mērķus.

18) Dalībvalstis nevar pietiekamā mērā sasniegt darbības mērķus, proti, saskaņot pakalpojumu sniedzēju saistības attiecībā uz konkrētu datu saglabāšanu un šo datu pieejamības nodrošināšanu tādu smagu kriminālnoziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem, un šīs darbības mēroga un ietekmes dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī. Tāpēc Kopiena var pieņemt tiesību aktus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu nav skaidrs, vai šī direktīva nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs un atbilstīgs, lai sasniegtu minētos mērķus, kā norādīja arī Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs.

Grozījums Nr. 15

18.A APSVĒRUMS (jauns)

 

18.a) Tā kā šajā direktīvā noteiktā datu saglabāšanas drošība ir sevišķi svarīga patērētāju tiesību aizsardzībai, dalībvalstis nodrošina visaugstākā līmeņa glabāšanas drošību, īpaši datu aizsardzību no grozījumiem un neatļautas piekļuves, kā arī no draudiem, kas ir saistīti vai nav saistīti ar internetu.

Grozījums Nr. 16

18.A APSVĒRUMS (jauns)

 

18.b) Datu apstrādes drošībai saskaņā ar šo direktīvu jābūt atbilstīgai Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 17

19. APSVĒRUMS

19) Šī direktīva respektē pamattiesības un ievēro principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; jo īpaši šīs direktīvas un Direktīvas 2002/58/EK mērķis ir pilnībā nodrošināt pamattiesības, lai ievērotu pilsoņu privātās dzīves un komunikācijas un personas datu aizsardzību (hartas 7. un 8. pants),

19) Šī direktīva varētu vairāk respektēt pamattiesības un principus, kas jo īpaši ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; jo īpaši šīs direktīvas un Direktīvas 2002/58/EK mērķis ir pilnībā nodrošināt pamattiesības, lai ievērotu pilsoņu privātās dzīves un komunikācijas un personas datu aizsardzību (hartas 7. un 8. pants), kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus1.

 

1 Jo īpaši skatīt spriedumus lietā Amann/Šveice (Nr. 27798/95, ECPAK 2000-II, 2000. gada 16. februāris, kur informācijas saglabāšana par personu atzīta par privātās dzīves neaizskaramības pārkāpumu, pat ja šajā informācija nebija delikātu datu) un Malone/Apvienotā Karaliste lietā (Nr. 8691/79, 1984. gada 2. augusts, kur tas pats attiecināts uz tālruņa zvanu „nolasīšanu”, izmantojot ierīci, ar ko automātiski reģistrē ar tālruņa aparātu izsauktos numurus un katra savienojuma laiku un ilgumu).

Grozījums Nr. 18

19.A APSVĒRUMS (jauns)

19.a) Dalībvalstis nodrošina, ka minētā direktīva tiek īstenota, atbilstīgi apspriežoties ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem it īpaši attiecībā uz īstenošanas procesu un datu saglabāšanas izmaksām. Ņemot vērā, ka datu saglabāšana ir praktiski un finansiāli apjomīgs process, dalībvalstis nodrošina pilnīgu to izmaksu atlīdzināšanu, kuras rodas sakarā ar minētās direktīvas īstenošanas pienākumiem vai saistībām.

Pamatojums

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Grozījums Nr. 19

1. PANTA 1. PUNKTS

1. Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot dalībvalstu noteikumus attiecībā uz publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju vai publiskā sakaru tīkla operatoru saistībām, kas attiecas uz noteiktu datu apstrādi un saglabāšanu, lai nodrošinātu, ka šī informācija ir pieejama tādu nopietnu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

1. Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot dalībvalstu noteikumus attiecībā uz publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju vai publiski pieejama elektronisko sakaru tīkla operatoru saistībām, kas attiecas uz noteiktu datu apstrādi un saglabāšanu, un nodrošināt, ka pilnībā tiek respektētas tiesības uz privāto dzīvi un aizsargāti personu dati, piekļūstot tiem un lietojot tos, lai nodrošinātu, ka šī informācija ir pieejama tādu noziegumu izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem, kas ir minēti Padomes pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. daļā.

Grozījums Nr. 20

1. PANTA 2. PUNKTS

2. Šo direktīvu piemēro gan informācijai par privātpersonu, gan juridisku personu datu plūsmu un atrašanās vietas datiem, kā arī ar tiem saistītiem datiem, kas ir nepieciešami abonenta vai reģistrēta lietotāja identificēšanai. To nepiemēro elektronisko sakaru saturam, tai skaitā informācijai, kura skatīta, izmantojot elektronisko sakaru tīklu.

2. Šo direktīvu piemēro gan informācijai par privātpersonu, gan juridisku personu datu plūsmu un atrašanās vietas datiem, kā arī ar tiem datiem, kas ir nepieciešami abonenta vai reģistrēta lietotāja identificēšanai. To nepiemēro elektronisko sakaru saturam, tai skaitā informācijai, kura skatīta, izmantojot elektronisko sakaru tīklu.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Ja to pieņems, būs jāveic nepieciešamās izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 21

2. PANTA 2. PUNKTA A) UN AA) APAKŠPUNKTI (jauni)

a) „dati” ir informācija par datu plūsmu un atrašanās vietas dati, kā arī saistītie dati, kas ir nepieciešami abonenta vai lietotāja identificēšanai;

a) „dati” ir informācija par datu plūsmu un atrašanās vietas dati, kā arī dati, kas ir nepieciešami abonenta vai lietotāja identificēšanai;

 

aa) „kompetentās valsts iestādes” nozīmē tiesu iestādes un valsts iestādes, kuru kompetencē ir nopietnu kriminālnoziegumu izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana.

Grozījums Nr. 22

2. PANTA 2. PUNKTA BA) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

ba ) „smagi kriminālnoziegumi” nozīmē Padomes pamatlēmuma 2002/584/TI1 2. panta 2. punktā minētos noziegumus.

 

1 2002. gada 13. jūnija Padomes pamatlēmums par Eiropas Savienības apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 23

2. PANTA 2. PUNKTA BB) APAKŠPUNKTS (jauns)

 

bb) „neveiksmīgs savienojuma mēģinājums” nozīmē sakaru, kura laikā tālruņa izsaukuma rezultātā veiksmīgi ir noticis savienojums, bet tas nav atbildēts, vai notikusi tīkla pārvaldības iejaukšanās.

Grozījums Nr. 24

3. PANTA 1. PUNKTS

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. panta, dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kurus iegūst vai apstrādā publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publiskā sakaru tīkla operatori, sniedzot sakaru pakalpojumus to jurisdikcijā, tiek saglabāti atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. panta, dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka veiksmīgi izveidota savienojuma gadījumā publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publiskā sakaru tīkla operatori, kas sniedz minēto pakalpojumu, saglabā un padara pieejamus datus, kurus iegūst un apstrādā, sniedzot sakaru pakalpojumus atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem, tas izpildītājs, kurš piedāvājis atbilstoši veikto elektronisko sakaru pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 25

3. PANTA 2. PUNKTS

2. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kuri saglabāti atbilstoši šai direktīvai, tiek sniegti vienīgi kompetentām valsts iestādēm īpašos gadījumos un saskaņā ar valsts tiesību aktiem tādu nopietnu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

2. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kuri saglabāti atbilstoši šai direktīvai, tiek sniegti vienīgi kompetentām valsts iestādēm ar tiesu un citu kompetentu iestāžu atļauju atbilstoši valsts tiesību aktiem īpašos gadījumos un saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem tādu nopietnu noziegumu, kas ir minēti Padomes pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 2. daļā, novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

 

Šī direktīva atbilst Padomes pamatlēmumā par [datu aizsardzību] noteiktajiem principiem.

Grozījums Nr. 26

3. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

 

2.a) Šim nolūkam sabiedrībai jābūt pieejamam precizētam noteikto kompetento tiesībaizsardzības iestāžu sarakstam.

Grozījums Nr. 27

3.A PANTS (jauns)

 

3.a pants

Piekļuve saglabājamiem datiem

 

1. Katrai dalībvalstij jānodrošina, ka publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai sakaru tīklu piedāvātāji piešķir piekļuvi saskaņā ar šo direktīvu saglabātajiem datiem vienīgi saskaņā ar šādiem obligātiem nosacījumiem un ievieš tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas atbilst Direktīvas 95/46/EK III nodaļas noteikumiem,:

 

a) dati ir pieejami kompetentām valsts iestādēm, ko pilnvarojusi tiesu iestāde vai cita kompetenta, neatkarīga valsts iestāde katram atsevišķam gadījumam un ievērojot valsts tiesību aktos noteikto profesionālo noslēpumu, vienīgi noteiktiem, konkrētiem un likumīgiem mērķiem, kas ir noteikti šajā direktīvā;

 

b) datus tālāk nedrīkst turpmāk apstrādāt veidos, kas neatbilst šiem mērķiem; kompetentām valsts iestādēm jāierobežo jebkāda turpmāka saglabāto datu apstrāde citu saistītu procesu vajadzībām, ievērojot stingrus drošības pasākumus;

 

c)citām valsts iestādēm vai privātiem uzņēmumiem jebkāda piekļuve datiem ir aizliegta;

 

d) kārtību, kādā notiek piekļuve saglabātajiem datiem un šo datu saglabāšana, nosaka katra dalībvalsts savos tiesību aktos; pakalpojumu sniedzējiem nav atļauts apstrādāt šajā direktīvā noteiktos saglabājamos datus saviem personiskajiem mērķiem;

 

e) pieprasītajiem datiem jābūt nepieciešamiem un samērīgiem mērķiem, kuru dēļ notiek piekļuve. Datus apstrādā godprātīgi un likumīgi: jebkurā gadījumā ir iespējams piekļūt tikai tiem datiem, kas nepieciešami konkrētai izmeklēšanai un nav pieļaujama plaša mēroga datu ieguve attiecībā uz to personu ceļojumu un sakaru informāciju, ko netur aizdomās kompetentas valsts iestādes;

 

f) jebkura piekļuve saglabājamiem datiem tiek reģistrēta datu apstrādes reģistrā, kas ļauj identificēt datu pieprasītāju, datu pārbaudītājus, personas, kas pilnvarotas datu piekļuvei un apstrādei, attiecīgu tiesas iestādes izdotu atļauju, izmantotos datus un to izmantošanas iemeslu;

 

(g) datus glabā tādā formā, kas ļauj personas, uz kuriem dati attiecas, identificēt tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķiem, kuru dēļ dati tika vākti vai apstrādāti;

 

(h) jānodrošina datu konfidencialitāte un integritāte, tostarp jāievēro profesionālais noslēpums; jebkura datu iegūšana jāreģistrē, un šim reģistram jābūt pieejamam valsts datu aizsardzības iestādēm;

 

(i) dati, kuriem veic piekļuvi, ir precīzi un tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka visus neprecīzos datus, kas saistīti ar mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti vai tiek apstrādāti, izdzēš vai rektificē labo.

 

(j) datus izdzēš, kad šie dati vairs nav vajadzīgi to mērķu īstenošanai, kuriem tie tika vākti;

 

k) kompetentās valsts iestādes var pārsūtīt datus trešām valstīm tikai, noslēdzot starptautiskus nolīgumus, kas pamatojas uz Līguma 300. pantu, un tikai tad, ja šim nolīgumam ir saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana (Līguma 300. panta 3. punkta 2. apakšpunkts).

Grozījums Nr. 28

3.B PANTS (jauns)

 

3.b pants

Datu aizsardzība un datu drošība

 

Visas dalībvalstis nodrošina, ka uz datiem, kurus saglabā saskaņā ar šo direktīvu, attiecas vismaz noteikumi, ar ko ievieš Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 17. pantu, Direktīvas 2002/58/EK 4. panta noteikumi un šādi datu drošības principi:

 

(a) attiecībā uz datiem īsteno nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu tos pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu vai nelikumīgu izpaušanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem;

 

(b) attiecībā uz datiem īsteno nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka datus izpauž un tiem piekļūst tikai pilnvarotas personas, kuru rīcība ir pakļauta kompetentu tiesu vai administratīvo iestāžu uzraudzībai;

 

c) publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai tīklu operatori, kā arī dalībvalstu iestādes, kam ir piekļuve datiem, reģistrē visus piekļuves gadījumus un veic atbilstošus drošības pasākumus, lai nepieļautu neatļautu, neatbilstīgu vai nelikumīgu datu glabāšanu, piekļuvi, apstrādi, izpaušanu vai lietošanu, tostarp izmantojot modernizētās tehniskās sistēmas datu integritātes aizsardzībai, kā arī norīkojot īpaši pilnvarotu personālu, kam var būt ekskluzīva pieeja datiem;

 

d) publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai tīklu operatori izveido atsevišķu sistēmu datu glabāšanai sabiedriskās kārtības mērķiem, šīs atsevišķās sistēmas datus nekādā gadījumā nedrīkst izmantot uzņēmējdarbībā vai citos nolūkos, kas nav skaidri noteikti šajā direktīvā;

 

e) kompetentās valsts iestādes pārsūta datus trešām valstīm tikai, noslēdzot starptautiskus nolīgumus, kas pamatojas uz Līguma 300. pantu, un tikai tad, ja šim nolīgumam ir saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana (Līguma 300. panta 3. punkta 2. apakšpunkts).

 

f) visus datus, izņemot tos, kuriem ir piekļūts un kuri ir saglabāti, iznīcina, beidzoties saglabāšanai noteiktajam laika posmam;

 

(g) datu aizsardzības iestāde vai cita kompetenta neatkarīga dalībvalsts iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīga par šīs direktīvas likumīgu ieviešanu.

Grozījums Nr. 29

4. PANTA 1. PUNKTS

Saglabājamo datu kategorijas

Saglabājamo datu kategorijas un veidi

Dalībvalstis nodrošina šādu datu kategoriju saglabāšanu atbilstoši šai direktīvai:

1. Dalībvalstis nodrošina šādu datu kategoriju saglabāšanu atbilstoši šai direktīvai:

(a) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas avotu;

(a) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas avotu;

(b) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas galamērķi;

(b) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas galamērķi;

(c) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu;

(c) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu;

(d) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu;

(d) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu;

(e) dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu sakaru ierīci vai ierīci, kas veic tās funkcijas;

(e) dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu sakaru ierīci vai ierīci, kas veic tās funkcijas;

(f) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu mobilo sakaru iekārtas atrašanās vietu.

(f) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu mobilo sakaru iekārtas atrašanās vietu.

Datu veidi, kuri ir jāsaglabā atbilstoši iepriekš minētajām datu kategorijām, norādīti pielikumā.

Nevar saglabāt datus, kas izpauž saziņas saturu.

Grozījums Nr. 30

4. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 

1.a Saglabājamo datu veidi:

 

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju:

 

a) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu sakaru avotu:

 

(a) izsaucēja tālruņa numurs;

 

(b) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese;

 

b) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu sakaru galamērķi:

 

(a) izsauktais tālruņa numurs vai numuri;

 

(b) abonenta(-u) vai reģistrētā(-o) lietotāja(-u) uzvārds(-i) un adrese(-s);

 

c) Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu.

 

(a) komunikācijas sākuma un beigu datums un laiks;

 

d) Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu.

 

(a) izmantotais tālruņa pakalpojums, piemēram, balss pakalpojums, konferences zvans, faksa un ziņojumu apmaiņas pakalpojumi.

 

2) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

 

a) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu sakaru avotu:

 

(a) izsaucēja tālruņa numurs;

 

(b) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese;

 

b) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu sakaru galamērķi:

 

(a) izsauktais tālruņa numurs vai numuri;

 

(b) abonenta(-u) vai reģistrētā(-o) lietotāja(-u) uzvārds(-i) un adrese(-s);

 

c) Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu:

 

(a) komunikācijas sākuma un beigu datums un laiks;

 

d) Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu:

 

(a) izmantotais tālruņa pakalpojums, piemēram, balss pakalpojums, konferences zvans, īsziņu pakalpojums, pastiprinātais mediju pakalpojums vai multivides pakalpojums;

 

e) Dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu sakaru ierīci vai ierīci, kas veic tās funkcijas:

 

(a) izsaucēja un izsauktā starptautiskā mobilā abonenta identitāte (IMSI);

 

(b) Anonīmu priekšapmaksas karšu/pakalpojumu gadījumos, tās kartes sākotnējās aktivizēšanas laiks un marķējums (bezvadu šūnas atrašanās vieta), no kuras ir izdarīta aktivizēšana.

 

f) Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu mobilo sakaru iekārtas atrašanās vietu:

 

(a) Atrašanās vietas marķējums (šūnas ID) sakaru sākumā un beigās;

 

3) Attiecībā uz internetu un tā pakalpojumiem:

 

a) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu sakaru avotu:

 

(a) interneta protokola (IP) dinamiskā vai statiskā adrese, kuru komunikācijai piešķīris interneta piekļuves nodrošinātājs;

 

(b) pieslēguma marķējums vai tālruņa numurs, kas piešķirts visai komunikācijai, kura ienāk publiskajā telefonu tīklā;

 

(c) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese, kuram sakaru laikā piešķirta IP adrese vai pieslēguma marķējums.

 

b) Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu.

 

(a) interneta sesiju pieteikuma un atteikuma datums un laiks, pamatojoties uz konkrētu laika zonu.

 

c) Dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu sakaru ierīci vai ierīci, kas veic tās funkcijas.

 

(a) izsaucējs tālruņa numurs iezvanpieejas piekļuvei;

 

(b) komunikācijas ierosinātāja ciparu abonenta līnija (DSL) vai cits nobeiguma punkta identifikācijas numurs;

Grozījums Nr. 31

4. PANTA 2. PUNKTS

Datu veidi, kuri ir jāsaglabā atbilstoši iepriekš minētajām datu kategorijām, norādīti pielikumā.

Dalībvalstīm ir brīva izvēle pieprasīt, lai publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji un sakaru tīkla piedāvātāji saglabā datus par neveiksmīgajiem mēģinājumiem nodrošināt savienojumu tajās datu kategorijās, kā to paredz valsts tiesību akti.

 

Tas neattiecas uz datiem, kas izpauž saziņas saturu.

Grozījums Nr. 32

5. PANTS

Pielikuma pārskatīšana

svītrots

Pielikums tiek pēc vajadzības regulāri pārskatīts atbilstoši 6. panta 2. punktā minētajai procedūrai.

 

Grozījums Nr. 33

6. PANTS

Komiteja

svītrots

1.        Komisijai palīdz dalībvalstu pārstāvju komiteja, ko vada Komisijas pārstāvis.

 

2.        Ja ir atsauce uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā šī lēmuma 8. panta noteikumus.

 

3.        Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laika posms ir trīs mēneši.

 

Grozījums Nr. 34

7. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai 4. pantā minētās datu kategorijas tiktu saglabātas vienu gadu no komunikācijas datuma, izņemot datus, kas attiecas uz elektroniskajiem sakariem, kuri notiek, pilnībā vai galvenokārt izmantojot interneta protokolu. Šie dati tiek saglabāti 6 mēnešus.

Dalībvalstis nodrošina, lai 4. pantā minētās datu kategorijas tiktu saglabātas 6–12 mēnešus no sakaru datuma; pēc tam dati jāizdzēš.

 

Kompetentas tiesībsargājošās iestādes nodrošina, ka nodotie dati tiek automātiski izdzēsti, kad ir pabeigta izmeklēšana, kuras veikšanai tika piešķirta pieeja datiem.

Grozījums Nr. 35

7. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 

Komisija pienācīgi informē Eiropas Parlamentu par dalībvalstu paziņojumiem saskaņā ar Līguma 95. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 36

8. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar šo direktīvu dati tiktu saglabāti tā, ka saglabātos datus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar minētajiem datiem, būtu iespējams nekavējoši nodot kompetentajām iestādēm.

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar šo direktīvu 4. punktā noteiktos datus publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publisko sakaru tīklu operatori saglabātu tā, ka saglabātos datus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar minētajiem datiem, būtu iespējams pēc pieprasījuma nekavējoši nodot kompetentajām valsts iestādēm attiecīgajā dalībvalstī.

 

Datu apstrāde notiek saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 17. punktu un Direktīvas 2002/58/EK 4. punktu.

Grozījums Nr. 37

8. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 

Dalībvalstis nodrošina, ka publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai šo valstu teritorijā esošo attiecīgo publisko sakaru tīklu operatori izveido kontaktpunktu, kas nodarbojas ar pieprasījumiem datu piekļuvei.

Grozījums Nr. 38

8.A PANTS (jauns)

 

8.a pants

Sankcijas

 

1. Dalībvalstis pieņem efektīvas, proporcionālas un preventīvas sankcijas (tostarp kriminālsankcijas un administratīvās sankcijas) par to noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti dalībvalstīs, lai ieviestu šo direktīvu.

 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka personām, pret kurām ir uzsākta procedūra ar nolūku piemērot sankcijas, ir reālas tiesības uz aizstāvību un pārsūdzēšanas tiesības.

Grozījums Nr. 39

9. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai Eiropas Komisijai katru gadu tiktu iesniegta statistika par saglabātajiem datiem, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Šī statistika ietver

Dalībvalstis nodrošina, lai Eiropas Komisijai katru gadu tiktu iesniegta statistika par saglabātajiem datiem, kuri apstrādāti saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) var sniegt dalībvalstīm palīdzību šādas statistikas apkopošanā. Šī statistika, ko izstrādā kompetentas valsts iestādes, ietver:

- gadījumus, kad informācija sniegta kompetentām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;

gadījumus, kad informācija sniegta kompetentām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;

– laiku, kas pagājis kopš datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad kompetentā iestāde ir pieprasījusi šo datu nosūtīšanu;

– laiku, kas pagājis kopš datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad kompetentā iestāde ir pieprasījusi šo datu nosūtīšanu;

- gadījumus, kad nav bijis iespējams izpildīt pieprasījumus pēc datiem.

– gadījumus, kad pieprasītie dati nav tieši nodrošinājuši pozitīvu tās izmeklēšanas rezultātu, saistībā ar kuru tie pieprasīti;

 

– gadījumus, kad pieprasītie dati nav bijuši attiecīgo uzņēmumu rīcībā;

 

– gadījumus, kad faktiski bijusi apdraudēta drošība vai bijušas aizdomas par to;

 

Eiropas Komisija katru gadu iesniedz šo statistiku Eiropas Parlamentam, bet vēlāk katru trešo gadu.

Minētā statistika neietver personas datus.

Minētā statistika neietver personas datus.

Grozījums Nr. 40

9.A PANTS (jauns)

 

9.a pants

 

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka viena vai vairākas valsts iestādes ir atbildīgas par to noteikumu uzraudzību savā teritorijā, ko pieņēmušas dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu attiecībā uz uzglabāto datu drošību.

2. Šīs iestādes darbojas pilnīgi neatkarīgi 1. punktā noteikto funkciju izpildē.

Grozījums Nr. 41

10. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem vai publisko sakaru tīklu operatoriem tiktu atlīdzinātas pierādītās papildu izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

Dalībvalstis nodrošina, lai elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem vai publisko sakaru tīklu operatoriem tiktu atlīdzinātas pierādītās papildu investīciju un operatīvās izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, kuras paredz šī direktīva, tostarp pierādītās papildu izmaksas datu aizsardzībai un visa veida tās turpmākajām izmaiņām. Jāatlīdzina pierādītās izmaksas, kas radušās, nodrošinot kompetentām valsts iestādēm pieeju saglabātajiem datiem.

Grozījums Nr. 42

ARTICLE 11

Article 15, paragraph 1a (Directive 2002/58/EC)

 

 

„1.a 1. punkts neattiecas uz saistībām, kuras izriet no Direktīvas 2005/../EK* attiecībā uz datu saglabāšanu tādu nopietnu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanai, izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai.

„1.a 1. punkts neattiecas uz saistībām, kuras izriet no Direktīvas 2005/../EK* transponēšanas attiecībā uz datu saglabāšanu tādu smagu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai.

 

Dalībvalstis atturas no tiesību aktu piemērošanas šīs direktīvas darbības jomās.

 

Grozījums Nr. 43

12. PANTA 1. PUNKTS

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 13. panta 1. punktā minētā datuma, ņemot vērā statistikas datus, kuri iesniegti Komisijai atbilstoši 9. pantam, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs direktīvas piemērošanas vērtējumu un vērtējumu par tās ietekmi uz ekonomiskā procesa dalībniekiem un patērētājiem, lai noteiktu, vai ir nepieciešams grozīt šīs direktīvas nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz 7. pantā paredzēto saglabāšanas periodu.

1. Ne vēlāk kā divus gadus pēc 13. panta 1. punktā minētā datuma Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs direktīvas noteikumu nepieciešamības un efektivitātes, kā arī ietekmes uz datu subjektu, uz kuriem attiecas dati, pamattiesībām, vērtējumu. Šajā vērtējumā tiks izskatīta arī pasākumu ietekme uz ekonomiskā procesa dalībniekiem un patērētājiem, ņemot vērā statistikas datus, kuri iesniegti Komisijai atbilstoši 9. pantam.

 

Vērtējuma rezultāti būs publiski pieejami.

Grozījums Nr. 44

12. PANTA 2. PUNKTS

2. Tādēļ Komisija pārbauda visus apsvērumus attiecībā uz personas datu apstrādi, kurus sniedz dalībvalstis vai darba grupa personu aizsardzībai, kas izveidota atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 29. pantam.

2. Tādēļ Komisija pārbauda visus apsvērumus attiecībā uz personas datu apstrādi, kurus sniedz dalībvalstis vai darba grupa personu aizsardzībai, kas izveidota atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 29. pantam, vai ko izveidojis Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs.

Grozījums Nr. 45

14.A PANTS (jauns)

 

14.a pants

Pārskatīšana

 

Ne vēlāk kā divus gadus pēc 13. panta 1. punktā minētā datuma šo direktīvu pārskata saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru. Jo īpaši jāizvērtē saglabāto datu veidi un saglabāšanas perioda ilgums, lai noteiktu to nozīmi cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību, ievērojot statistiku, kas sastādīta saskaņā ar 9. pantā noteikto. Pārskatīšanu veic ik pēc trim gadiem.

Grozījums Nr. 46

PIELIKUMS

Datu veidi, kuri ir jāsaglabā atbilstoši šīs direktīvas 4. pantā norādītajām kategorijām.

svītrots

a)        Dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas avotu.

 

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju:

 

(a) izsaucēja tālruņa numurs;

 

(b) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese;

 

(2) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

 

(a) izsaucēja tālruņa numurs;

 

(b) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese;

 

(3) Attiecībā uz interneta piekļuvi, interneta e-pastu un interneta telefoniju:

 

(a) interneta protokola (IP) dinamiskā vai statiskā adrese, kuru komunikācijai piešķīris interneta piekļuves nodrošinātājs;

 

(b) komunikācijas avota lietotāja ID;

 

(c) pieslēguma marķējums vai tālruņa numurs, kas piešķirts visai komunikācijai, kura ienāk publiskajā telefonu tīklā;

 

(d) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese, kuram komunikācijas laikā piešķirta IP adrese, pieslēguma marķējums vai lietotāja ID.

 

b)        Dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas galamērķi.

 

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju:

 

(a) izsauktais tālruņa numurs vai numuri;

 

(b) abonenta(-u) vai reģistrētā(-o) lietotāja(-u) uzvārds(-i) un adrese(-s);

 

(2) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

 

(a) izsauktais tālruņa numurs vai numuri;

 

(b) abonenta(-u) vai reģistrētā(-o) lietotāja(-u) uzvārds(-i) un adrese(-s);

 

(3) Attiecībā uz interneta piekļuvi, interneta e-pastu un interneta telefoniju:

 

(a) paredzētā(-o) komunikācijas saņēmēja(-u) pieslēguma marķējums vai lietotāja ID;

 

(b) tā(-o) abonenta(-u) vai reģistrētā(-o) lietotāja(-u) uzvārds(-i) un adrese(-s), kurš(-i) ir paredzētais(-ie) komunikācijas saņēmējs(-i).

 

c)        Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu.

 

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju un mobilo telefoniju:

 

(a) komunikācijas sākuma un beigu datums un laiks;

 

(2) Attiecībā uz interneta piekļuvi, interneta e-pastu un interneta telefoniju:

 

(a) interneta sesiju pieteikuma un atteikuma datums un laiks, pamatojoties uz konkrētu laika zonu.

 

d)        Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu.

 

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju:

 

(a) izmantotais tālruņa pakalpojums, piemēram, balss pakalpojums, konferences zvans, faksa un ziņojumu apmaiņas pakalpojumi.

 

(2) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

 

(a) izmantotais tālruņa pakalpojums, piemēram, balss pakalpojums, konferences zvans, īsziņu pakalpojums, pastiprinātais mediju pakalpojums vai multivides pakalpojums;

 

e)        Dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu sakaru ierīci vai ierīci, kas veic tās funkcijas.

 

(1) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

 

(a) izsaucēja un izsauktā starptautiskā mobilā abonenta identitāte (IMSI);

 

(b) izsaucējas un izsauktās starptautiskās mobilās iekārtas identitāte (IMEI);

 

(2) Attiecībā uz interneta piekļuvi, interneta e-pastu un interneta telefoniju:

 

(a) izsaucējs tālruņa numurs iezvanpieejas piekļuvei;

 

(b) komunikācijas ierosinātāja ciparu abonenta līnija (DSL) vai cits nobeiguma punkta identifikācijas numurs;

 

(c) komunikācijas ierosinātāja mediju piekļuves kontroles (MAC) adrese vai cita identifikācijas iekārta.

 

f)         Dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu mobilo sakaru iekārtas atrašanās vietu:

 

(1) Atrašanās vietas marķējums (šūnas ID) komunikācijas sākumā un beigās;

 

(2) Datu kartēšana starp šūnu ID un to ģeogrāfisko atrašanās vietu komunikācijas sākumā un beigās.

 

(1)

OV C […], […], […].lpp.

(2)

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.


PASKAIDROJUMS

Rückblick

Im Rahmen der Ratstagung für Justiz und Inneres am 29./30. April 2004 haben Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag(1) für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten vorgelegt. Hintergrund der Initiative ist eine am 25. März 2004 vom Europäischen Rat verabschiedeten Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus(2), in der der Rat beauftragt wurde, Maßnahmen für die Erarbeitung von Rechtsvorschriften über die Aufbewahrung von Verkehrsdaten durch Diensteanbieter zu prüfen.

Ziel des Vorschlages ist eine Harmonisierung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Vorratsdatenspeicherung, die durch Diensteanbieter eines öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienstes verarbeitet und gespeichert werden, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus, angeglichen werden.

Das Europäische Parlament hat diesen Ratsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung in seinen Plenarsitzungen im Juni und September 2005 einstimmig zurückgewiesen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments hatte der Rat die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Der Rat ging von seiner alleinigen Gesetzgebungsbefugnis gemäß Titel VI des Vertrages über die Europäische Union (EUV) aus und berief sich auf Art. 31 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV.

Gemeinsam mit den juristischen Diensten von Rat und Kommission ist das Parlament der Auffassung, dass Art. 95 EGV die richtige Rechtsgrundlage ist. Hiernach ist das Parlament vollständig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und Mitentscheider.

Am 21. September 2005 hat die Europäische Kommission einen eigenen Richtlinienentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter Art. 95 EGV vorgelegt und somit die Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat gelegt. In der Folge sind die Diskussionen zwischen Rat und Parlament intensiver geworden, obwohl der Rat es sich weiterhin vorbehält seinen Rahmenbeschluss durchzusetzen.

Das Europäische Parlament hatte neben der formalen Zuständigkeitsfrage erhebliche Bedenken gegenüber dem Inhalt des Rahmenbeschlusses zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Diesen Bedenken sind in dem Richtlinienentwurf der Kommission teilweise berücksichtigt worden.

Am 24. November hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum vorliegenden Richtlinienentwurf formuliert.

Ausgangslage nach Vorlage des Kommissionsentwurfs

inhaltlich

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony, internet , e-mail and IP telephony – location data and unsuccessful calls included

Purpose of retention

Prevention, detection, investigation and prosecution of serious crime, such as terrorism and organised crime

Authorities to have access

Competent authorities determined by MS

Access to data

Not included

Retention periods

12 months telephony, 6 months internet

Costs

Reimbursement of demonstrated additional costs as a consequence of the Directive

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

Flexibility: it allows the use of data retention for other purposes – but harmonised dataset for combating serious crime

Data protection provisions

Not necessary – covered by existing Directives (95/46 and 2002/58)

Penal sanctions

Not included, covered by Framework Directive on attacks against information systems and data protection Directives

Comitology procedure to update list of data

Included

Review clause

Three years

Data to be retained (Annex)

 

Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung sieht folgende Regelungen vor:

formal

Der Vorschlag der Kommission zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung ist dem Parlament am 21. September mitgeteilt worden. Die Richtlinie lag zum Abstimmungszeitpunkt im Ausschuss somit gerade mal zwei Monate vor.

Die britische Ratspräsidentschaft hat ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dass eine Regelung noch vor Ende des Jahres 2005 als Kompromiss in erster Lesung verabschiedet werden solle. Die Konferenz der Präsidenten bestätigte das Interesse des Parlaments gleichfalls einen Kompromiss vor Ablauf des Jahres zu erreichen.

Das Parlament hat seine Arbeit zügigst aufgenommen, um eine gemeinsame Position zu formulieren und so seinen Teil zur Schaffung eines Kompromisses beizutragen. Die letzte Gelegenheit einen Kompromiss in erster Lesung zu verabschieden ist die Plenarwoche vom 12.-15. Dezember. Dieses extrem beschleunigte Gesetzgebungsverfahren hat unter anderem wegen der Übersetzungsfristen mangelnde Beratungszeiten oder teilweise fehlende Übersetzungen zur Folge gehabt. Ebenso fehlt es an einer Technikfolgen-Abschätzung oder einer Studie zu den Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

Gerade mit Blick auf die Maßnahmen und Vorhaben zur „better regulation“ auf europäischer Ebene wird das Verfahren bei den Beratungen zur Vorratsdatenspeicherung hoffentlich kein Regelfall.

Um am 24. November einen Vorschlag im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres abstimmen zu können und die zahlreichen strittigen inhaltlichen Fragen zu lösen traf sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur Vorratsdatenspeicherung. In dieser haben der Berichterstatter, die Schattenberichterstatter, Berichterstatter von IMCO und ITRE, Ausschussvorsitz und –sekretariat, die Koordinatoren sowie Mitarbeiter innerhalb von 7 Wochen Kompromissanträge erarbeitet. Während dieser Zeit erfolgten regelmäßige Treffen mit Rat und Kommission, um den Sachstand in den jeweiligen Institutionen zu besprechen.

Votum des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Am 24. November 2005 hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum Richtlinienentwurf der Kommission mit einer deutlichen 3/4 Mehrheit formuliert. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich die Abgeordneten von PPE-ED, PSE und ALDE auf 21 Kompromissanträge verständigen können, die einen Großteil der 250 eingereichten Änderungsanträge ersetzen konnten.

LIBE position based on compromise amendments (committee vote, 1st reading)

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony – location data (at the start of a call)

 

(Comp. AM 9: opt-in system for MS for unsuccessful calls

 

Respect private life/protection of personal data in access/use of data

(Comp. AM 1)

Purpose of retention

Detection, investigation, and prosecution of specified forms of serious criminal offences to define this list of offences is taken which is used for the European Arrest Warrant.

 

'prevention' is excluded because it is a vague concept and makes the retained data more vulnerable from abuses

(Comp. AM 1)

Authorities to have access

Access by judicial authorities and other authorities responsible for detection, investigation and prosecution of serious criminal offences (following the list of the European Arrest Warrant).

 

In any case, national authorities must be subject to judicial authorisation.

(Comp. AM 2, 4)

Access to data

A provision on conditions on access to the data has been introduced by the committee:

- only for specific purposes, defined by the directive and on a case by case basis

- The reasons must be necessary/proportionate

- erase data when no longer necessary / when inaccurate

- providers are prohibited to use data

- any accessing of retained data is recorded

- confidentiality/integrity of data shall be ensured

- data can only be transmitted to third countries by means of an International Agreement, on the basis of Article 300, par. 3, subpar. 2 of the Treaty

(Comp. AM 5)

Retention periods

6 -12 months for everything. After such period, all data must be erased.

(Comp. AM 12)

Costs

Member States will ensure the reimbursement of demonstrated additional costs for telecom industry (including 'investment and operating costs', also costs resulting from further modifications of the directive).

*in the Council the tendency is to exclude reimbursement of the directive.

(Comp. AM 18)

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

MS shall refrain from adopting legislative measures in the sectors covered by the Directive (AM 224)

Data protection provisions

Additional provisions on data security, proposed in line with existing Directives (see a detailed list in the compromise amendment)

(Comp. AM 6)

Penal sanctions

Effective, proportionate and dissuasive penalties for infringements of the national provisions adopted to implement Directive.

(Comp. AM 15)

Comitology procedure to update list of data

Not included

Review clause

Review after 2 years of its implementation and periodic review every 3 years.

(Comp. AM 21)

Data to be retained (Annex)

Committee has voted in favour of placing the Annex into the main text

 

Includes pre-paid anonymous cards/services, the date and time of the initial activation of the card and the label (Cell ID) from which the activation was made"

 

 

-"types" of data to be retained:

 

FIXED PHONE:

Name/address of person who calls + phone number

Name/address of person/s who receive the call + phone number

Date and time of the start and end of the conversation

 

MOBILE PHONE:

Name/address of person who calls + phone number

Name/address of person/s who receive the call + phone number

Date and time of the start and end of the conversation

international mobile subscriber Identity (IMSI) = sim card

location label at the start of the communication

 

INTERNET:

IP address of computer

Telephone number connecting to the internet

Name/address of subscriber

Date / time of log-in and log-off

ADSL-calling telephone number for dial-up access and the digital ADSL subscriber

(Comp. AM 8)

Diese mit Mehrheit beschlossenen Anträge zeigen, dass das Parlament sehr gut in der Lage war sich fraktionsübergreifend auf wesentliche Punkte zur Vorratsdatenspeicherung zu einigen. Der Rat hat vergleichbares, zumindest zum Zeitpunkt der Berichtserstellung, noch nicht erreicht. Insofern bleibt die Entwicklung im Rat abzuwarten. Der Berichterstatter ist aber der Auffassung, dass für substanzielle Änderungen an den erreichten Kompromissanträgen kein Spielraum besteht.

Tendenz der bisherigen Meinungsbildung im Rat

Entsprechend der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 24. November ergeben sich folgende Abweichungen von der Tendenz der Meinungen im Rat.

 

European Parliament

Tendency of negociations in Council

Length of retention

6-12 months for all (telephony and internet)

6 months for internet, 6-24 months for telephony

 

Scope

Uses the European Arrest Warrant definition of "serious crime" (catalogue + 3 years imprisonment),

All crimes are included

 

Cost reimbursement

Mandatory for all additional costs that the Directive pose + costs related to data protection requirements,

An optional national scheme

 

Unsuccessful calls

An opt-in where MS can choose to oblige telecoms

Mandatory retention of unsuccessful calls

 

Penal sanctions

Criminal sanctions for misuse of the data

Against

(1)

Ratsdokument 8958/04 v. 28. April 2004

(2)

Ratsdokument 7764/04 v. 28. März 2004


MAZĀKUMA VIEDOKLIS (28.11.2005)

saskaņā ar Reglamenta 48. panta 3. punktu

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann un Kathalijne Maria Buitenweg

Mēs noraidām šo ziņojumu, tā kā tajā ne politiski, ne juridiski vajadzīgajā apjomā netiek izdarītas vajadzīgās korekcijas direktīvas priekšlikumam par „Datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu”.

Komisijas ierosinātais tiesību akts kopā šajā ziņojumā iekļautajiem grozījumu priekšlikumiem pārkāpj samērīguma principu. Turklāt šis tiesību akts nav ne vajadzīgs, ne arī efektīvs. Paredzētais datu saglabāšanas termiņš ir pārāk ilgs, bet saglabāšanai pakļauto datu veidi ir noteikti pārāk plaši. Neprecīza ir to kompetento iestāžu definīcija, kurām ir piekļuve šiem datiem, slepeno dienestu pieeja tiem netiek izslēgta. Nepietiekami ir regulēti kontrolmehānismi attiecībā uz datu drošību.

Direktīvas priekšlikums ir nopietns pilsoņu pamattiesību pārkāpums, kuru mēs nevaram atbalstīt. Eiropas Savienības pilsones un pilsoņus nedrīkst turēt aizdomās, nenorādot konkrētu pamatu. Padome un Komisija līdz šim nav iesniegušas pierādījumu tam, ka, izmantojot lielu daudzumu uzkrātu datu, kas iegūti no sakaru pakalpojumiem, patiešām var sekmīgi atklāt smagus noziegumus..

Ņemot vērā faktu, ka šāda pasākuma ieviešana būtu saistīta ar ievērojamām izmaksām, ir jāatzīst, ka priekšroka dodama naudas ieguldīšanai efektīvākos pasākumos cīņā pret smagiem noziegumiem, piemēram, izmeklēšanā konkrētās lietās un sadarbības uzlabošanai kriminālvajāšanas iestāžu starpā.


RūPNIECīBAS, PēTNIECīBAS UN ENERģēTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS (23.11.2005)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Angelika Niebler

ĪSS PAMATOJUMS

Background

On 21 September 2005 the Commission published a proposal for a directive on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC. In so doing the Commission has presented, on the basis of Article 95 of the EC Treaty, a deliberate counter-proposal to the Council’s Draft Framework Decision on data retention drafted in 2004 by France, Ireland, the UK and Sweden.(1)

This development is a welcome one from the European Parliament’s point of view. The Commission has chosen a legal basis which allows Parliament the right of codecision on this issue of great importance both for citizens and businesses. By contrast, the Framework Decision, based on Articles 31(1)(c) and 34(2)(b) of the EU Treaty, gives Parliament only the right to be consulted.

In terms of substance, the Commission’s proposed directive and the Draft Framework Decision tend in the same direction. Both seek to improve the fight against terrorism and serious crime by requiring the providers of public communication networks to retain certain data in accordance with harmonised provisions.

The data covered are traffic and location data within the meaning of Article 2 of Directive 2002/58/EC, including user and subscriber data. This means that the data to be retained are the following: all information about place, time, duration and number called in telephone conversations, faxes, e-mails, text messages and Internet protocols. The content of conversations is specifically excluded.

Evaluation

The Member States currently have different regulations governing retention times for individual items of communications data. From the point of view of effective cross-border action against terrorism and crime this is undoubtedly a disadvantage, since criminals increasingly operate across borders and use modern means of communication to do so. The proposed directive may accordingly become an important instrument in the fight against crime.

Your draftswoman considers, however, that it raises a number of serious issues which should be addressed by the Committee on Industry, Research and Energy in particular so as to take account of the specific aspects of the communications and information society on which the directive touches.

Like the Council in its above-mentioned Draft Framework Decision, the Commission uses a very broad brush to demonstrate that the proposed measures will actually lead to an improvement in the fight against crime and terrorism. It is, however, essential for this to be proved in order to justify the significant effects and burdens on citizens and businesses. It appears, however, that the data requested by the prosecuting authorities in practice are not normally more than 3 months old. The legal retention times should therefore be adapted to take account of actual needs.

For telecoms firms the proposal would mean having to retain an inconceivably large amount of data. To store, archive and make available this volume of data would require expensive system adjustments. Calculations within the industry estimate that these adjustments would entail costs in the hundreds of millions of euro for some companies, not counting the follow-on costs for system maintenance and servicing.

As well as reducing retention time, then, it is also necessary to cut down the number of types of data to be retained (as set out in the Annex). Calls which fail to establish a connection, which are covered by the Commission proposal and would lead to major additional costs especially in fixed network telephony – without yielding any crime-fighting benefits, are an obvious candidate for the axe, as are data relating to the mobile phone identity, the MAC address or the location during or at the end of a mobile communication.

It causes your draftswoman serious concern that under Articles 5 and 6 of the proposal, the Annex and thus the substantive provisions of the directive governing the types of data to be retained, may be altered using the comitology procedure. This would mean that Parliament was entirely excluded from decisions on this sensitive issue. The provisions to this effect should therefore be deleted.

The requirement, in Article 9 of the proposal, for Member States to submit statistics relating to data retention, should not lead to extra bureaucratic demands on businesses, though in fact these statistics could also be used to provide evidence of the number of cases in which the requests actually led to successful investigations.

Finally, on this issue of great public sensitivity, Parliament should not allow itself to be hustled into action. Understandable though the desire is to conclude this legislative procedure as quickly as possible, stress must be laid on the importance of thoughtful debate. Furthermore, in the interest of the credibility of the European Union we must avoid a situation where work is under way simultaneously on two legal acts trying to achieve the same objective. In your draftswoman’s view, the Council should therefore in future concern itself exclusively with the directive proposed by the Commission.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts(2)  Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

12. APSVĒRUMS

(12) Saglabājamās informācijas kategorijas atspoguļo atbilstošu līdzsvaru starp priekšrocībām, ko dod nopietnu noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana, un privātās dzīves neaizskaramības pārkāpuma līmeni, ko tā izraisīs. Arī piemērojamais saglabāšanas periods – viens gads un attiecīgi seši mēneši, ja dati attiecas uz elektroniskajiem sakariem, kuri notiek, izmantojot vienīgi interneta protokolu, nodrošina saprātīgu visu attiecīgo interešu ievērošanu.

(12) Saglabājamās informācijas kategorijas atspoguļo atbilstošu līdzsvaru starp priekšrocībām, ko dod nopietnu noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana, un privātās dzīves neaizskaramības pārkāpuma līmeni, ko tā izraisīs. Arī piemērojamais saglabāšanas periods – seši mēneši un attiecīgi trīs mēneši, ja dati attiecas uz elektroniskajiem sakariem, kuri notiek, izmantojot vienīgi interneta protokolu, nodrošina saprātīgu visu attiecīgo interešu ievērošanu.

Pamatojums

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data less than six months old.

Grozījums Nr. 2

13. APSVĒRUMS

(13) Ņemot vērā, ka datu saglabāšana rada ievērojamas papildu izmaksas elektronisko sakaru operatoriem, bet tās priekšrocības attiecībā uz sabiedrības drošību ietekmē sabiedrību kopumā, ir lietderīgi paredzēt, ka dalībvalstis operatoriem atlīdzina pierādītās izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

(13) Ņemot vērā, ka datu saglabāšana un to nodošana lietošanai rada ievērojamas papildu izmaksas elektronisko sakaru operatoriem, bet tās priekšrocības attiecībā uz sabiedrības drošību ietekmē sabiedrību kopumā, ir lietderīgi paredzēt, ka dalībvalstis nodrošina visiem elektronisko sakaru pakalpojumu piegādātājiem pierādīto izmaksu pilnīgu atlīdzināšanu, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

Pamatojums

The additional costs arising from a procedure intended to strengthen the security of the Member States must not be borne by operators.

Grozījums Nr. 3

14. APSVĒRUMS

(14) Tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajiem sakariem, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības; lai konsultētu šajos jautājumos, Komisija paredz izveidot darba grupu, kas sastāv no tiesībaizsardzības iestāžu, elektronisko sakaru nozares un datu aizsardzības iestāžu pārstāvjiem.

(14) Tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajiem sakariem, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības; lai konsultētu šajos jautājumos, Komisija paredz izveidot darba grupu, kas sastāv no tiesībaizsardzības iestāžu, elektronisko sakaru nozares un datu aizsardzības iestāžu pārstāvjiem. Komisija apņemas apspriesties ar Eiropas Parlamentu par visiem šīs direktīvas pārskatīšanas plāniem.

Pamatojums

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Grozījums Nr. 4

16. APSVĒRUMS

(16) Ir būtiski, lai dalībvalstis izstrādātu tiesību aktus, kas nodrošina, ka dati, kuri saglabāti saskaņā ar šo direktīvu, tiek sniegti vienīgi kompetentām valstu iestādēm saskaņā ar valstu tiesību aktiem, pilnībā ievērojot attiecīgo personu pamattiesības; minētie tiesību akti ietver atbilstošus nosacījumus, ierobežojumus un drošības pasākumus, lai nodrošinātu saglabāto datu sniegšanas atbilstību pamattiesībām, ko jo īpaši garantē Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.

(16) Ir būtiski, lai dalībvalstis izstrādātu tiesību aktus, kas nodrošina, ka dati, kuri saglabāti saskaņā ar šo direktīvu, tiek sniegti vienīgi kompetentām valstu iestādēm, kas tos izmanto saskaņā ar valstu tiesību aktiem, pilnībā ievērojot attiecīgo personu pamattiesības; minētie tiesību akti ietver atbilstošus nosacījumus, ierobežojumus un drošības pasākumus, lai nodrošinātu saglabāto datu sniegšanas atbilstību pamattiesībām, ko jo īpaši garantē Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.

Pamatojums

Respect for fundamental freedoms and rights demands that national authorities alone be allowed to make use of the data concerned.

Grozījums Nr. 5

17. APSVĒRUMS

(17) Pasākumi, kas nepieciešami šīs direktīvas izpildei, ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

svītrots

Pamatojums

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly this recital should be deleted.

Grozījums Nr. 6

19.A APSVĒRUMS (jauns)

19.a Dalībvalstis nodrošina, ka minētā direktīva tiek īstenota, atbilstīgi apspriežoties ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem it īpaši attiecībā uz īstenošanas procesu un datu saglabāšanas izmaksām. Ņemot vērā, ka datu saglabāšana ir praktiski un finansiāli apjomīgs process, dalībvalstis nodrošina pilnīgu to izmaksu atlīdzināšanu, kuras rodas sakarā ar minētās direktīvas īstenošanas pienākumiem vai saistībām.

Pamatojums

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Grozījums Nr. 7

1. PANTA 2. PUNKTS

2. Šo direktīvu piemēro gan informācijai par privātpersonu, gan juridisku personu datu plūsmu un atrašanās vietas datiem, kā arī ar tiem saistītiem datiem, kas ir nepieciešami abonenta vai reģistrēta lietotāja identificēšanai. To nepiemēro elektronisko sakaru saturam, tai skaitā informācijai, kura skatīta, izmantojot elektronisko sakaru tīklu.

2. Tā kā šajā direktīvā ir iekļauti atkāpju noteikumi, tās piemērošanu regulāri izvērtēs un uzraudzīs Eiropas Parlaments. Tā rīcībā jābūt tādai informācijai, kas ļauj konstatēt, ka šīs direktīvas piemērošana nav pretrunā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, īpaši saistībā ar personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko sakaru jomā.

 

Šo direktīvu piemēro gan informācijai par privātpersonu, gan juridisku personu datu plūsmu un atrašanās vietas datiem, kā arī ar tiem saistītiem datiem, kas ir nepieciešami abonenta vai reģistrēta lietotāja identificēšanai. To nepiemēro elektronisko sakaru saturam, tai skaitā informācijai, kura skatīta, izmantojot elektronisko sakaru tīklu.

Pamatojums

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Grozījums Nr. 8

3. PANTA 1. PUNKTS

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. panta, dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kurus iegūst un apstrādā publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publiskā sakaru tīkla operatori, sniedzot sakaru pakalpojumus savā jurisdikcijā, tiek saglabāti atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. panta, dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka veiksmīga komunikācijas savienojuma gadījumā dati atbilstoši 1. panta 1. punktā noteiktajam mērķim tiek saglabāti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, ja tos iegūst un apstrādā publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publiskā sakaru tīkla operatori, sniedzot sakaru pakalpojumus savā jurisdikcijā.

Pamatojums

The amendment to paragraph 1 makes it clear that data retention can only be required when it is generated or processed in the course of the provision of communications services, since such a requirement might otherwise mean that services which do not generate certain types of data (e.g. prepaid telephony services) could no longer be supplied. Rendering such services impossible to supply or placing them under a disproportionate burden would reduce the attractiveness of the whole of Europe as a location for business, and would be in conflict with the Lisbon objectives.

Grozījums Nr. 9

3. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

 

1.a Ievērojot nepieciešamību un samērību, dalībvalstis var paredzēt, ka 1. punkts neattiecas uz publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem un publiski pieejama elektroniskā sakaru tīkla operatoriem, ņemot vērā viņu tirgus daļas, viņu abonentu skaitu, kā arī izmantojamo tīklu apjomus attiecībā pret tirgus apmēriem.

Pamatojums

Small service providers would be unable to comply with the proposed comprehensive data retention obligation even given full compensation for costs, since they would be forced to alter their systems and business procedures as well having to field regular queries from the authorities. This would not be affordable and would kill off small and medium-sized service providers, which in turn would have serious negative consequences for the attractiveness of Europe as a business location, since a large proportion of Europe's innovative power resides with SMEs.

Grozījums Nr. 10

3. PANTA 2. PUNKTS

2. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kuri saglabāti atbilstoši šai direktīvai, tiek sniegti vienīgi kompetentām valsts iestādēm īpašos gadījumos un saskaņā ar valsts tiesību aktiem tādu nopietnu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

2. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kuri saglabāti atbilstoši šai direktīvai, tiek sniegti vienīgi kompetentām valsts iestādēm, kuras vienīgās tos izmanto īpašos gadījumos un saskaņā ar valsts tiesību aktiem tādu nopietnu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem. Kompetentajām valsts varas iestādēm jāspēj pamatot prasību sniegt datus, nekaitējot līgumattiecībām, kas saista piegādātāju un viņa klientu, kā arī nepārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, īpaši saistībā ar personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko sakaru jomā.

Pamatojums

The contractual relationship between an operator and its customer must not be altered by these data retention measures. The authorities concerned have to be able to prove that their requests will be of use from the point of view of preventing, investigating, detecting, or prosecuting serious criminal offences such as terrorism and organised crime.

Grozījums Nr. 11

4. PANTA IEVADDAĻA

Dalībvalstis nodrošina šādu datu kategoriju saglabāšanu atbilstoši šai direktīvai:

 

Veiksmīga komunikācijas savienojuma gadījumā dalībvalstis nodrošina šādu datu kategoriju saglabāšanu atbilstoši šai direktīvai saskaņā ar 1. panta 1. punktā minēto mērķi, nodrošinot, ka datus sakaru pakalpojumu sniegšanas procesā iegūst un apstrādā publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publiski pieejama elektroniskā sakaru tīkla operatori:

Pamatojums

Telecoms firms already retain many of the types of data called for in the proposed directive. The extended data retention requirement would, however, entail significant costs, since existing data banks would have to be expanded and adjusted. The retention requirement should therefore apply only where a connection was successfully established.

Grozījums Nr. 12

4. PANTA (A) PUNKTS

(a) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas avotu;

(a) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas avotu:

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju:

(a) izsaucēja tālruņa numurs;

(b) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese;

(2) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

(a) izsaucēja tālruņa numurs;

(b) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese;

(3) Attiecībā uz piekļuvi internetam:

(a) interneta protokola (IP) dinamiskā vai statiskā adrese, kuru komunikācijai piešķīris interneta piekļuves nodrošinātājs;

(b) komunikācijas avota lietotāja ID;

(c) abonenta vai reģistrētā lietotāja uzvārds un adrese, kuram komunikācijas laikā piešķirta IP adrese, pieslēguma marķējums vai lietotāja ID.

Grozījums Nr. 13

4. PANTA (B) PUNKTS

(b) dati, kuri ir nepieciešami, lai izsekotu un identificētu komunikācijas galamērķi;

 

(b) Dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu komunikācijas galamērķi:

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju:

(a) izsauktais tālruņa numurs vai numuri;

(2) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

(a) izsauktais tālruņa numurs vai numuri;

(3) Attiecībā uz piekļuvi internetam:

(a) paredzētā(-o) komunikācijas saņēmēja(-u) pieslēguma marķējums vai lietotāja ID.

Grozījums Nr. 14

4. PANTA (C) PUNKTS

(c) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu;

 

(c) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas datumu, laiku un ilgumu:

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla un mobilo telefoniju:

(a) komunikācijas sākuma un beigu datums un laiks;

(2) Attiecībā uz piekļuvi internetam:

(a) interneta sesiju pieteikuma un atteikuma datums un laiks, pamatojoties uz konkrētu laika zonu.

Grozījums Nr. 15

4. PANTA (D) PUNKTS

(d) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu;

 

(d) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu komunikācijas veidu:

(1) Attiecībā uz fiksētā tīkla telefoniju:

(a) izmantotais tālruņa pakalpojums, piemēram, balss telefonija, telefakss, informācijas pārraidīšanas pakalpojumi;

(2) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

(a) izmantotais mobilā tīkla pakalpojums, piemēram, balss telefonija, īsziņu pakalpojumi (SMS).

Grozījums Nr. 16

4. PANTA (E) PUNKTS

(e) dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu sakaru ierīci vai ierīci, kas veic tās funkcijas;

 

(e) dati, kuri ir nepieciešami, lai identificētu sakaru ierīci vai ierīci, kas veic tās funkcijas:

(1) Attiecībā uz mobilo telefoniju:

(a) izsaucēja starptautiskā mobilā abonenta identitāte (IMSI);

(2) Attiecībā uz piekļuvi internetam:

(a) izsaucējs tālruņa numurs iezvanpieejas piekļuvei;

(b) komunikācijas ierosinātāja ciparu abonenta līnija (DSL) vai cits nobeiguma punkta identifikācijas numurs.

Pamatojums

Mobile telephone serial numbers are issued more than once by the manufacturers and can be manipulated by users .

The machine ID number of a computer’s network card cannot be reliably identified, since it may also be issued more than once by the manufacturers and can subsequently be easily manipulated by the user. The retention of these two types of data will not bring about a perceptible improvement in the fight against crime.

Grozījums Nr. 17

4. PANTA (F) PUNKTS

(f) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu mobilo sakaru iekārtas atrašanās vietu.

 

(f) dati, kuri ir nepieciešami, lai noteiktu mobilo sakaru iekārtas atrašanās vietu:

(1) atrašanās vietas marķējums (šūnas ID) komunikācijas sākumā.

Pamatojums

The proposal that the Cell ID should be retained at the end as well as at the start of a call would entail significant additional costs. At present, only the location at the start of the call is retained in some Member States. In any case the Cell ID retained at the beginning of each new call makes it possible in retrospect to form a sufficiently accurate movement profile.

Grozījums Nr. 18

4. PANTA 2. DAĻA

Datu veidi, kuri ir jāsaglabā atbilstoši iepriekš minētajām datu kategorijām, norādīti pielikumā.

svītrots

Grozījums Nr. 19

5. PANTS

5. pants

svītrots

Pielikuma pārskatīšana

 

Pielikums tiek pēc vajadzības regulāri pārskatīts atbilstoši 6. panta 2. punktā minētajai procedūrai.

 

Pamatojums

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Grozījums Nr. 20

6. PANTS

6. pants

svītrots

Komiteja

 

1. Komisijai palīdz dalībvalstu pārstāvju komiteja, ko vada Komisijas pārstāvis.

 

2. Ja atsauce tiek veikta uz šo punktu, tad jāpiemēro lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pants, ņemot vērā 8. panta noteikumus.

 

3. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laika posms ir trīs mēneši.

 

Pamatojums

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Grozījums Nr. 21

7. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai 4. pantā minētās datu kategorijas tiktu saglabātas vienu gadu no komunikācijas datuma, izņemot datus, kas attiecas uz elektroniskajiem sakariem, kuri notiek, pilnībā vai galvenokārt izmantojot interneta protokolu. Šie dati tiek saglabāti 6 mēnešus.

Dalībvalstis nodrošina, lai 4. pantā minētās datu kategorijas tiktu saglabātas sešus mēnešus no komunikācijas datuma, izņemot datus, kas attiecas uz elektroniskajiem sakariem, kuri notiek, pilnībā vai galvenokārt izmantojot interneta protokolu. Šie dati tiek saglabāti trīs mēnešus. Šī perioda beigās dati atbilstīgi direktīvai 2002/58/EK jādzēš vai jāanonimizē.

Pamatojums

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data no more than six months old.

Grozījums Nr. 22

8. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar šo direktīvu dati tiktu saglabāti tā, ka saglabātos datus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar minētajiem datiem, būtu iespējams nekavējoši nodot kompetentajām iestādēm.

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar šo direktīvu dati tiktu saglabāti tā, ka tos piemērotā laika posmā būtu iespējams nodot kompetentajām iestādēm pēc to pamatota, rakstiska pieprasījuma.

Pamatojums

The provisions of the proposed directive constitute a derogation from Articles 5, 6 and 9 of Directive 2002/58/EC. Consequently the data to be transmitted should be definitively specified. A procedure should also be provided for their transmission, in the interest of legal certainty and data protection. Past experience shows that transmission may cause delays for technical reasons, so that transmission without delay is not always possible.

Grozījums Nr. 23

9. PANTA 1. DAĻA

Dalībvalstis nodrošina, lai Eiropas Komisijai katru gadu tiktu iesniegta statistika par saglabātajiem datiem, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Šī statistika ietver

 

Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentās iestādes Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam katru gadu iesniegtu statistiku par saglabātajiem datiem, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu. Šī statistika ietver

– gadījumus, kad informācija sniegta kompetentām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;

– gadījumus, kad informācija sniegta kompetentām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem;

– laiku, kas pagājis kopš datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad kompetentā iestāde ir pieprasījusi šo datu nosūtīšanu;

– laiku, kas pagājis kopš datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad kompetentā iestāde ir pieprasījusi šo datu nosūtīšanu;

– gadījumus, kad nav bijis iespējams izpildīt pieprasījumus pēc datiem.

– gadījumus, kad nav bijis iespējams izpildīt pieprasījumus pēc datiem;

 

- gadījumus, kad, pateicoties īpašiem datiem, ir gūti panākumi vai dots ievērojams ieguldījums izmeklēšanā.

Pamatojums

The requirement set out in Article 9 of the proposal for Member States to submit statistics in connection with data retention should not lead to extra bureaucratic demands on businesses. However, such statistics could also be used as evidence of the number of cases in which requests actually led to successful investigations.

Grozījums Nr. 24

10. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem vai publisko sakaru tīklu operatoriem tiktu atlīdzinātas pierādītās papildu izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

Dalībvalstis nodrošina, lai visiem publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem vai publisko sakaru tīklu operatoriem tiktu pilnībā atlīdzinātas visas pierādītās papildu izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

Pamatojums

The fact that the Commission proposal provides for the reimbursement to businesses of investment and operating costs is to be welcomed. The proposed amendment is purely for purposes of clarification. At the same time the reimbursement of costs is an important regulatory instrument for reducing requests by the prosecuting authorities to the minimum necessary, and preventing distortions of competition on the basis of differing reimbursement procedures.

Grozījums Nr. 25

12. PANTA 1. PUNKTS

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 13. panta 1. punktā minētā datuma, ņemot vērā statistikas datus, kuri iesniegti Komisijai atbilstoši 9. pantam, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs direktīvas piemērošanas vērtējumu un vērtējumu par tās ietekmi uz ekonomiskā procesa dalībniekiem un patērētājiem, lai noteiktu, vai ir nepieciešams grozīt šīs direktīvas nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz 7. pantā paredzēto saglabāšanas periodu.

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 13. panta 1. punktā minētā datuma, ņemot vērā statistikas datus, kuri iesniegti Komisijai atbilstoši 9. pantam, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs direktīvas piemērošanas vērtējumu un vērtējumu par tās ietekmi uz ekonomiskā procesa dalībniekiem un patērētājiem, lai noteiktu, vai ir nepieciešams grozīt šīs direktīvas nosacījumus, jo īpaši attiecībā uz 4. pantā noteiktajiem datu veidiem.

Pamatojums

In line with the proposed deletion of the comitology procedure in Article 5, an evaluation of all provisions of the directive, without distinction, should take place. Since the requirement of data retention is imposed on businesses and will entail significant costs for them, these costs should be taken into account in an evaluation of the directive.

Grozījums Nr. 26

12. PANTA 2. PUNKTS

2. Tādēļ Komisija pārbauda visus apsvērumus attiecībā uz personas datu apstrādi, kurus sniedz dalībvalstis vai darba grupa personu aizsardzībai, kas izveidota atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 29. pantam.

 

2. Tādēļ Komisija pārbauda visus apsvērumus attiecībā uz personas datu apstrādi, kurus sniedz dalībvalstis, uzņēmējdarbības pārstāvji vai darba grupa personu aizsardzībai, kas izveidota atbilstoši Direktīvas 95/46/EK 29. pantam, kā arī visus Eiropas Parlamenta ziņojumus atbilstīgi šīs direktīvas 1. pantam.

Pamatojums

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Grozījums Nr. 27

PIELIKUMS

 

Šis pielikums ir svītrots

Pamatojums

The Annex should be deleted in its entirety and placed in Article 4. The list of data constitutes the substance of the proposed directive and not merely a technical detail. The nature of the data to be retained determines the usefulness, feasibility, cost and proportionality of data retention. Accordingly the data list should not form part of an Annex separate from the operative text of the directive but should appear directly in Article 4.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK

Atsauces

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

LIBE

Atzinumu sniedza
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
15.11.2005

Ciešāka sadarbība – datums, kad paziņoja plenārsēdē

Atzinumu sagatavoja
  Iecelšanas datums

Angelika Niebler
5.10.2005

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

 

Izskatīšana komitejā

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.11.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

37

4

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

(1)

DOC. 8958/04 of 28 April 2004.

(2)

OV vēl nav publicēts.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (22.11.2005)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Charlotte Cederschiöld

ĪSS PAMATOJUMS

As the Commission proposal is based on Article 95 of the Treaty - the Internal Market article - it is vital that the Committee on the Internal Market and consumer protection can deliver an opinion.

Data retention measures affect all parts of society with wide-ranging economic, social and industrial implications. Harmonising data retention provisions in the EU has severe implications not only for European consumers but also for European industry and ultimately the internal market. Unless harmonisation is carefully introduced, both citizens’ fundamental rights and European competitiveness will be at risk.

Current situation

All the Member States have different regimes in place in terms of data retention periods, types of data to be retained and reimbursement for costs incurred for industry. A harmonised European approach could improve the situation if carefully designed while respecting the balance between all interests and affected parties.

Data retention represents a paradigm shift in the way society looks at traffic data. Under current laws electronic communications providers are only allowed to keep traffic data for specific legitimate business purposes and are obliged to erase traffic data once the purpose has been completed. Under the new proposal, operators would be required to store large quantities of new data specifically for law enforcement purposes which puts the European Union in a unique position, as no other democratic country in the world has introduced such far reaching obligations. This fact needs careful consideration, both in terms of privacy, competitiveness and security.

In the interest of better regulation it is questionable whether the EU should introduce such obligations at this stage without carefully examining the long-term consequences, with a thorough impact assessment. The system of data preservation and "quick freeze" could be a better way of enhancing cooperation between industry and law enforcement agencies and ought to be analysed from a consumer and internal market point of view.

The proposed comitology procedures are not acceptable – a wider solution has to be found, which includes all stakeholders that were not sufficiently consulted before the proposal was presented.

Impact on the internal market and European competitiveness

Heads of State and Government have repeatedly identified electronic communications as a cornerstone of the European economy: essential for sustainable growth and maximising employment. Any regulation, including data retention, must be carefully examined before it is introduced in order not to hamper competitiveness and development of EU businesses.

Costs

Successful collection of large amounts of data as foreseen in the proposed Directive is difficult and expensive. Trying to make sense of the different data formats and interpret them into something that is of value for law enforcement agencies is even more difficult.

Based on the volume of retained data, the cost will increase heavily due to changes in the design of the management systems, more powerful and sophisticated platforms, greater security measures, storage and support infrastructures as well as the necessary human resources to handle this type of systems.

It is obvious that data retention will put a heavy burden of cost on the European communications industry. The risk of a fragmented approach to the cost issue is obvious: If some Member States reimburse the electronic communications providers for data retention, while others don't, the internal market for communications services will suffer from grave distortions of competition.

Investments

European communications operators are currently rolling out next generation networks to meet the need for new e-services in both the private and public domain. Introducing data retention without a full cost compensation would force operators to dedicate resources to comply with the new regime, resources that would otherwise flow into building tomorrow’s networks.

Competition

Irrespective of the question if full harmonisation is achieved within the EU, the fact remains that non-EU service providers will not be subjected to the same obligations and constraints. This will affect the competitive landscape and balance between the EU and competing economies. Many providers of electronic communications services, especially providers of Internet services, are based outside the EU while competing on the internal market. Service platforms can be set-up anywhere in the world: thus non-EU providers will even find themselves in a position to offer “non-retention services”, and possibly build their business case on users’ concern of their integrity and privacy. Far reaching data retention obligations could deter European consumers from using European services.

In the case where an European operator provides Internet access, while the customer uses an e-mail provider in the US (e.g. Hotmail, Gmail, Yahoo), the European access provider does not have access to the traffic data as required by the Commission’s proposal. In addition, many of the larger e-mail providers are based outside the EU and will in any case not be subject to the requirements.

Security

It might be possible to achieve high levels of information security, but a total security guarantee is virtually impossible to obtain. It will be paramount to safeguard that data stored are authentic and secured from any alteration, that access controls are strong and show a clearly auditable trail and chain of custody. The retention and storage of such large amounts of sensitive data will also face challenges at the software and network level (malware, spyware, spam, phishing) as well as non-internet based threats (for example the physical theft of data retention tapes).

Furthermore, the proposal lacks security provisions on proceedings once the information is collected in the Member State, if and how it can be transferred to other Member States as well as provisions forbidding the transfer of retained data to countries outside the EU. All these security aspects are a potential threat to the European Consumer.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus.

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums Nr. 1

1.a  punkts (jauns)

1.a    aicina Komisiju pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās uzdot neatkarīgai visas ieinteresētās puses pārstāvošai iestādei sagatavot ietekmes novērtējuma izpēti par visiem iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības jautājumiem;

Priekšlikums direktīvai

Komisijas ierosinātais teksts(1)

 

Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 2

13. APSVĒRUMS

(13) Ņemot vērā, ka datu saglabāšana rada ievērojamas papildu izmaksas elektronisko sakaru operatoriem, bet tās priekšrocības attiecībā uz sabiedrības drošību ietekmē sabiedrību kopumā, ir lietderīgi paredzēt, ka dalībvalstis operatoriem atlīdzina pierādītās izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

(13) Ņemot vērā, ka datu saglabāšana rada ievērojamas papildu izmaksas elektronisko sakaru operatoriem, bet tās priekšrocības attiecībā uz sabiedrības drošību ietekmē sabiedrību kopumā, kā arī lai izvairītos no traucējumiem iekšējā tirgū, ir lietderīgi noteikt, ka visas dalībvalstis nodrošina publiski pieejamo elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem vai publiskā sakaru tīkla operatoriem saskaņotu atlīdzību pilnā apjomā par pierādītām papildu izmaksām, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

Grozījums Nr. 3

13. A APSVĒRUMS (jauns)

 

(13a) Jāsaglabā minimālas izmaksas, lai ES uzņēmumiem neradītu nelabvēlīgas konkurences apstākļus salīdzinājumā ar uzņēmumiem ārpus ES.

Grozījums Nr. 4

14. APSVĒRUMS

(14) Tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajiem sakariem, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības; lai konsultētu šajos jautājumos, Komisija paredz izveidot darba grupu, kas sastāv no tiesībaizsardzības iestāžu, elektronisko sakaru nozares un datu aizsardzības iestāžu pārstāvjiem.

(14) Tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajiem sakariem, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības; lai konsultētu šajos jautājumos, ir nepieciešams izveidot pastāvīgu komiteju, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, tiesībaizsardzības iestāžu, elektronisko sakaru nozares, kā arī no patērētāju aizsardzības un datu aizsardzības iestāžu pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 5

18. A APSVĒRUMS (jauns)

 

(18a) Tā kā šajā direktīvā noteiktā datu saglabāšanas drošība ir sevišķi svarīga patērētāju tiesību aizsardzībai, dalībvalstis nodrošina visaugstākā līmeņa glabāšanas drošību, īpaši datu aizsardzību no grozījumiem un neatļautas piekļuves, kā arī no draudiem, kas ir saistīti vai nav saistīti ar internetu.

Grozījums Nr. 6

18. B APSVĒRUMS (jauns)

-

(18b) Datu apstrādes drošībai saskaņā ar šo direktīvu jābūt atbilstīgai Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 7

1. PANTA 1. PUNKTS

1. Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot dalībvalstu noteikumus attiecībā uz publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju vai publiskā sakaru tīkla operatoru saistībām, kas attiecas uz noteiktu datu apstrādi un saglabāšanu, lai nodrošinātu, ka šī informācija ir pieejama tādu nopietnu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

1. Šīs direktīvas mērķis ir saskaņot dalībvalstu noteikumus attiecībā uz publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju vai publiskā sakaru tīkla operatoru saistībām, kas attiecas uz noteiktu datu apstrādi un saglabāšanu, lai nodrošinātu, ka šī informācija ir pieejama noziegumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

Pamatojums

This proposal is related to Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) which states that Member States may adopt data retention rules “to safeguard national security…, defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system”. The scope of the Commission proposal however is much more limited than the “mandate” given by Article 15 and should be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty.

Grozījums Nr. 8

3. PANTA 1. PUNKTS

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. panta, dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kurus iegūst un apstrādā publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publiskā sakaru tīkla operatori, sniedzot sakaru pakalpojumus savā jurisdikcijā, tiek saglabāti atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem.

1. Atkāpjoties no Direktīvas 2002/58/EK 5., 6. un 9. panta, dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kurus apstrādā un saglabā publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji vai publiskā sakaru tīkla operatori, sniedzot sakaru pakalpojumus savā jurisdikcijā, tiek saglabāti atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem.

Pamatojums

It is essential that the scope of the Directive is clearly defined: the word ‘generated’ being very broad and unclear it should be replaced by language which is already in use in European legislation. Processing is defined in the general Data Protection Directive (article 2b), while the Electronic Communication Directive on Data Retention refers to both processing and storing in its article 6.

Grozījums Nr. 9

3. PANTA 2. PUNKTS

2. Dalībvalstis pieņem pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kuri saglabāti atbilstoši šai direktīvai, tiek sniegti vienīgi kompetentām valsts iestādēm īpašos gadījumos un saskaņā ar valsts tiesību aktiem tādu nopietnu noziegumu kā terorisms un organizētā noziedzība novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

2. Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka dati, kuri saglabāti atbilstoši šai direktīvai, tiek sniegti kompetentām valsts iestādēm īpašos gadījumos un saskaņā ar valsts tiesību aktiem noziegumu novēršanas, izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem.

Pamatojums

The Commission proposal is too restricted compared to the ”mandate” provided by Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) and should therefore be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty. Finally, this instrument must not prejudice any other Community/national measures for the enforcement of rights.

Grozījums Nr. 10

5. PANTS

Pielikuma pārskatīšana

Pielikums tiek pēc vajadzības regulāri pārskatīts atbilstoši 6. panta 2. punktā minētajai procedūrai.

svītrots

Grozījums Nr. 11

6. PANTS

Komiteja

1. Komisijai palīdz dalībvalstu pārstāvju komiteja, ko vada Komisijas pārstāvis.

2. Ja atsauce tiek veikta uz šo punktu, tad jāpiemēro lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. panti, ņemot vērā 8. panta noteikumus.

3. Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laika posms ir trīs mēneši.

svītrots

Grozījums Nr. 12

7. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai 4. pantā minētās datu kategorijas tiktu saglabātas vienu gadu no komunikācijas datuma, izņemot datus, kas attiecas uz elektroniskajiem sakariem, kuri notiek, pilnībā vai galvenokārt izmantojot interneta protokolu. Šie dati tiek saglabāti 6 mēnešus.

Dalībvalstis nodrošina, lai 4. pantā minētās datu kategorijas tiktu saglabātas vienu gadu no komunikācijas datuma. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dati tiek izdzēsti, kad ir beidzies šis saglabāšanas periods.

Pamatojums

The period of retention should be sufficiently long to enable national authorities to find evidence and prosecute law breakers. It can take a lot of time to conduct investigations into possible online infringements and some cases can involve complex online structures. It is therefore vital that the Commission’s proposal provide that Member States implement procedures that offer enforcement bodies flexible and reliable means of ensuring that this critical evidence is stored for as long as possible in order to prepare a strong case.

Grozījums Nr. 13

8. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar šo direktīvu dati tiktu saglabāti tā, ka saglabātos datus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar minētajiem datiem, būtu iespējams nekavējoši nodot kompetentajām iestādēm.

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar šo direktīvu dati tiktu saglabāti tā, ka saglabātos datus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar minētajiem datiem, būtu iespējams nekavējoši nodot kompetentajām iestādēm. Katrā piekļuves pieprasījumā, ko viena dalībvalsts iesniedz otrai, jābūt garantijai, ka saskaņā ar šo direktīvu saglabātos datus nodod tikai pienācīgi pilnvarotām tiesībsargājošām iestādēm un ka tos nenodod trešām valstīm.

Grozījums Nr. 14

10. PANTS

Dalībvalstis nodrošina, lai publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem vai publisko sakaru tīklu operatoriem tiktu atlīdzinātas pierādītās papildu izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva.

Dalībvalstis nodrošina, lai publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem vai publisko sakaru tīklu operatoriem tiktu atlīdzinātas pierādītās papildu ieguldījumu un pamatdarbības izmaksas, kuras tiem radušās sakarā ar saistību izpildi, ko uzliek šī direktīva, tostarp pierādītās papildu izmaksas par datu aizsardzību, un saistībā ar turpmākiem šīs direktīvas grozījumiem. Atlīdzībā jāiekļauj pierādītās izmaksas, kas radušās, sniedzot kompetentām valsts iestādēm piekļuvi saglabātiem datiem.

Pamatojums

Compromise amendment as proposed by LIBE.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK

Atsauces

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

LIBE

Komiteja, kurai lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
15.11.2005

Ciešāka sadarbība - datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

Atzinuma sagatavotājs(-a)
  Iecelšanas datums

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Atzinumu sagatavoja

 

Izskatīšana komitejā

21.11.2005

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.11.2005

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

27

5

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Aizstājējs(-i) kas bija klāt galīgajā balsojumā

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Piezīmes (pieejamas tikai vienā valodā)

...

(1)

OV C ... / OV vēl nav publicēts.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par datu saglabāšanu, kuri apstrādāti saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ar ko labo Direktīvu 2002/58/EK

Atsauces

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Juridiskais pamats

EK līguma 251. panta 2. punkts un 95. pants

Atsauce uz Reglamentu

51. pants

Datums, kad to iesniedza EP

21.9.2005

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
15.11.2005

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

Atzinumu nav sniegusi
  Lēmuma datums

 

 

 

 

 

Ciešāka sadarbība
  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

 

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

 

 

Vienkāršota procedūra lēmuma datums

Juridiskā pamata apstrīdēšana
  Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

 

Finansējuma grozījumi
  Datums, kad BUDG komiteja sniedza atzinumu

EP apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju – datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

EP apspriešanās ar Reģionu komiteju – datums, kad plenārsēdē pieņēma lēmumu

Izskatīšana komitejā

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

Pieņemšanas datums

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

24.11.2005

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

+:

–:

0:

33

8

5

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Iesniegšanas datums

28.11.2005 A6-0365/2005

Piezīmes (šī informācija pieejama tikai vienā valodā)

...

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 5. augustaJuridisks paziņojums