Procedura : 2005/0182(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0365/2005

Teksty złożone :

A6-0365/2005

Debaty :

PV 13/12/2005 - 12

Głosowanie :

PV 14/12/2005 - 8.1

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0512

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 482kWORD 645k
28 listopada 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Alexander Nuno Alvaro

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE (w języku niemieckim)
 OPINIA MNIEJSZOŚCI
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0438)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony przez Komisję (C6-0293/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0365/2005)

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  wzywa Komisję do zlecenia, przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, przeprowadzenia badań w zakresie oceny wpływu, obejmujących wszystkie zagadnienia rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, przeprowadzonych przez niezależny organ reprezentujący wszystkie zainteresowane strony ;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Artykuły 5, 6, i 9 dyrektywy 2002/58/WE ustalają zasady odnoszące się do przetwarzania danych o ruchu i lokalizacji generowanych w wyniku korzystania z usług łączności elektronicznej przez dostawców sieci i usług. Wspomniane dane muszą zostać usunięte lub uczynione anonimowymi, gdy nie są już potrzebne do celów transmisji komunikatu z wyjątkiem danych niezbędnych do naliczania opłat i rozliczeń międzyoperatorskich; niektóre dane - za zgodą abonenta – mogą być też przetwarzane w celach marketingowych i świadczenia usług stanowiących wartość dodaną;

(3) Artykuły 6, i 9 dyrektywy 2002/58/WE ustalają zasady odnoszące się do przetwarzania danych o ruchu i lokalizacji generowanych w wyniku korzystania z usług łączności elektronicznej przez dostawców sieci i usług. Zasadniczo wspomniane dane powinny zostać usunięte lub uczynione anonimowymi, gdy nie są już potrzebne do celów transmisji komunikatu. Do celów naliczania opłat abonenta i rozliczeń międzyoperatorskich dane mogą być przetwarzane, ale jedynie do końca okresu, podczas którego rachunek może zgodnie z prawem być przedmiotem wezwania do zapłaty;

Poprawka 2

PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE określa warunki, w jakich Państwa Członkowskie mogą ograniczyć zakres praw i obowiązków gwarantowanych przepisami art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 9 przedmiotowej dyrektywy; wszelkie tego typu odstępstwa muszą być niezbędne, właściwe i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego dla celów porządku publicznego, tj., zachowania bezpieczeństwa narodowego (tj. bezpieczeństwa państwa), obronności, bezpieczeństwa publicznego czy też zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania przestępstw lub nielegalnego wykorzystania systemów łączności elektronicznej;

(4) Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE określa warunki, w jakich Państwa Członkowskie mogą ograniczyć zakres praw i obowiązków gwarantowanych przepisami art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 9 przedmiotowej dyrektywy; wszelkie tego typu odstępstwa muszą być niezbędne, właściwe i proporcjonalne w ramach społeczeństwa demokratycznego dla celów porządku publicznego, tj., zachowania bezpieczeństwa narodowego (tj. bezpieczeństwa państwa), obronności, bezpieczeństwa publicznego czy też dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw;

 

Skreślenie w pierwszej części niniejszej poprawki wyrazu „zapobieganie” ma zastosowanie do całego tekstu. Przyjęcie jej będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian w całości.

Poprawka 3

PUNKT UZASADNIENIA 4a (nowy

 

(4a) Art. 7 Karty Praw Podstawowych zawiera wyraźny zapis o prawie do poszanowania prywatności, a jej art. 8 – o prawie do ochrony danych osobowych.

Poprawka 4

PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Prawne i techniczne różnice pomiędzy przepisami krajowymi w zakresie zatrzymywania danych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania przestępstw stanowią przeszkodę dla wewnętrznego rynku łączności elektronicznej; usługodawcy napotykają na różne wymogi odnośnie do rodzajów danych o ruchu, które mają być zatrzymywane, oraz warunków i okresów zatrzymywania;

(6) Przepisy dotychczas przyjęte wykazują prawne i techniczne różnice a wymogi odnośnie do rodzajów danych o ruchu, które mają być zatrzymywane, oraz warunków i okresów zatrzymywania również różnią się od siebie;.

Poprawka 5

PUNKT UZASADNIENIA 6 a (nowy)

 

(6a) Harmonizacja rynku wewnętrznego w zakresie zatrzymywania danych uwydatnia potrzebę lepszego i bardziej równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do składania odwołań dla obywateli wewnątrz UE. Każdy obywatel powinien mieć takie samo prawo do ochrony prawnej i odszkodowania w związku z nadużyciem informacji, niezależnie od tego czy nadużycia tego dopuścił się organ czy też dostawca.

Poprawka 6

PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) W swoich wnioskach z posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 września 2001 r., Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wzywa do zapewnienia organom ścigania możliwości prowadzenia śledztw w sprawach kryminalnych, które obejmują korzystanie z łączności elektronicznej oraz podjęcia środków prawnych przeciwko osobom popełniającym te przestępstwa, zachowując jednocześnie równowagę pomiędzy ochroną danych osobowych, a potrzebą uzyskania dostępu do danych w celach prowadzenia śledztw kryminalnych przez organy ścigania;

skreślony

Poprawka 7

PUNKT UZASADNIENIA 8

(8) We wnioskach z posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2002 r. podkreślono, że z uwagi na znaczny wzrost możliwości, jakie daje łączność elektroniczna, dane odnoszące się do korzystania z łączności elektronicznej są szczególnie ważne, a co za tym idzie, stanowią istotne narzędzie służące zapobieganiu, dochodzeniu, wykrywaniu oraz karaniu przestępczości i przestępstw, zwłaszcza z zakresu przestępczości zorganizowanej;

(8) We wnioskach z posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2002 r. podkreślono, że z uwagi na znaczny wzrost możliwości, jakie daje łączność elektroniczna, dane odnoszące się do korzystania z łączności elektronicznej mogą stanowić istotne narzędzie służące zapobieganiu, dochodzeniu, wykrywaniu oraz karaniu przestępczości i przestępstw, zwłaszcza z zakresu przestępczości zorganizowanej;

Poprawka 8

PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Deklaracja przyjęta na specjalnym nieformalnym posiedzeniu Rady w dniu 13 lipca 2005 r. jeszcze raz podkreśla potrzebę możliwie szybkiego przyjęcia środków odnoszących się do zatrzymywania danych o ruchu połączeń;

(10) Deklaracja przyjęta na specjalnym nieformalnym posiedzeniu Rady w dniu 13 lipca 2005 r. jeszcze raz podkreśla potrzebę możliwie szybkiego przyjęcia wspólnych środków odnoszących się do zatrzymywania danych o ruchu połączeń;

Poprawka 9

PUNKT UZASADNIENIA 10 a (nowy)

 

(10a) Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ustanowiona zgodnie z art. 29 dyrektywy 95/46/WE wykonuje zadania określone w art. 30 wyżej wspomnianej dyrektywy również z uwzględnieniem ochrony podstawowych praw i wolności oraz uzasadnionych interesów sektora podlegającego przepisom niniejszej dyrektywy.

Poprawka 10

PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) Zważywszy na znaczenie, jakie dane o ruchu mają w zapobieganiu, dochodzeniu, wykrywaniu i ściganiu poważnych przestępstw, takich jak działalność terrorystyczna i przestępczość zorganizowana, istnieje - jak to wykazały badania i doświadczenia kilku Państw Członkowskich, - potrzeba zatrzymywania przez pewien czas danych przetwarzanych przez dostawców łączności elektronicznej podczas świadczenia publicznych usług łączności elektronicznej lub udostępniających publicznej sieci łączności;

(11) Doświadczenia niektórych Państw Członkowskich wykazały, że dane o ruchu mogą mieć znaczenie dla dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw, takich jak działalność terrorystyczna i przestępczość zorganizowana. W związku z tym, istnieje potrzeba zatrzymywania przez ujednolicony czas danych przetwarzanych przez publicznych dostawców łączności elektronicznej podczas świadczenia publicznych usług łączności elektronicznej lub udostępniających publicznej sieci łączności;

Poprawka 11

PUNKT UZASADNIENIA 11 A (nowy)

 

(11a) Sporządzanie wszelkich list rodzajów danych przeznaczonych do zatrzymywania powinno odzwierciedlać równowagę pomiędzy korzyściami z punku widzenia dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw a poziomem ingerencji w sferę prywatną, jaką to spowoduje.

Poprawka 12

PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii na temat tych zagadnień Komisja pragnie stworzyć zespół składający się z przedstawicieli organów ścigania, przedstawicieli branży łączności elektronicznej oraz organów ochrony danych;

(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii na temat tych zagadnień Komisja przewiduje przeprowadzenie okresowego przeglądu rzeczywistej konieczności wprowadzania takich przepisów oraz oceny rodzajów danych, które są wymagane. Komisję może wspomagać zespół składający się z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, organów ścigania, przedstawicieli branży łączności elektronicznej, organizacji ochrony konsumentów oraz europejskich i krajowych organów ochrony danych;

Poprawka 13

PUNKT UZASADNIENIA 17

(17) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2);

skreślony

Poprawka 14

PUNKT UZASADNIENIA 18

(18) Cele planowanego działania, mianowicie ujednolicenie obowiązków spoczywających na dostawcach odnośnie do zatrzymywania pewnych danych oraz zapewnienia dostępu do tych danych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak działalność terrorystyczna i przestępczość zorganizowana, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, mogą natomiast, z uwagi na zasięg i efekty działań zostać lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym. Stąd też Wspólnota może przyjąć środki w zgodzie z zasadą pomocniczości, zapisaną w art. 5 Traktatu. Stosownie do zasady proporcjonalności, określonej w tym samym artykule, zakres niniejszej dyrektywy nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia powyższych celów;

(18) Cele planowanego działania, mianowicie ujednolicenie obowiązków spoczywających na dostawcach odnośnie do zatrzymywania pewnych danych oraz zapewnienia dostępu do tych danych w celu dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak działalność terrorystyczna i przestępczość zorganizowana, nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, mogą natomiast, z uwagi na zasięg i efekty działań zostać lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym. Stąd też Wspólnota może przyjąć środki w zgodzie z zasadą pomocniczości, zapisaną w art. 5 Traktatu. Stosownie do zasady proporcjonalności, określonej w tym samym artykule, nie jest pewne, czy zakres niniejszej dyrektywy nie wykracza poza to, co jest konieczne i proporcjonalne dla osiągnięcia powyższych celów, co podkreślił również Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Poprawka 15

PUNKT UZASADNIENIA 18 a (nowy)

 

(18a) Ponieważ bezpieczeństwo danych zatrzymywanych na mocy niniejszej dyrektywy ma fundamentalne znaczenie dla ochrony praw konsumentów, Państwa Członkowskie powinny zapewnić, że do bezpieczeństwa przechowywanych danych będą stosowane najwyższe standardy, w szczególności do ochrony danych przed wprowadzaniem do nich zmian oraz nieautoryzowanym dostępem oraz przed zagrożeniami związanymi i niezwiązanymi z Internetem.

Poprawka 16

PUNKT UZASADNIENIA 18 b (nowy)

 

(18b) Bezpieczeństwo danych, których dotyczy niniejsza dyrektywa, musi odpowiadać przepisom o ochronie danych zawartym w dyrektywie 2002/58/WE

Poprawka 17

PUNKT UZASADNIENIA 19

(19) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej; niniejsza dyrektywa wraz z dyrektywą 2002/58/WE mają na celu zwłaszcza zagwarantowanie pełnego przestrzegania praw podstawowych w zakresie poszanowania prywatności życia i komunikacji obywateli oraz ochrony danych osobowych (art. 7 i 8 Karty),

(19) Niniejsza dyrektywa mogłaby w większym stopniu respektować prawa podstawowe i zasady uznane w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej; niniejsza dyrektywa wraz z dyrektywą 2002/58/WE mają na celu zwłaszcza zagwarantowanie pełnego przestrzegania praw podstawowych w zakresie poszanowania prywatności życia i komunikacji obywateli oraz ochrony danych osobowych (art. 7 i 8 Karty), a także wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka1,

 

1 Zob. w szczególności wyroki w sprawach Amann przeciwko Szwajcarii (nr 27798/95, ECHR 2000-II z dnia 16 lutego 2000 r., gdzie gromadzenie informacji na temat jednostki zostało uznane za zakłócenie życia prywatnego, nawet jeżeli nie dotyczy ono danych sensytywnych) oraz Malone przeciwko Wielkiej Brytanii (nr 8691/79 z dnia 2 sierpnia 1984 r., gdzie to samo zastosowano do praktyki „mierzenia” rozmów telefonicznych, która wiąże się z zastosowaniem przyrządu, który automatycznie rejestruje numery wybrane z telefonu, godzinę i czas trwania każdej rozmowy).

Poprawka 18

PUNKT UZASADNIENIA 19 a (nowy)

 

(19a) Państwa Członkowskie zapewniają, iż realizacja niniejszej dyrektywy odbywa się zgodnie z konsultacjami z podmiotami gospodarczymi, w szczególności w odniesieniu do wykonalności oraz kosztów zatrzymywania danych. Uwzględniając fakt, iż zatrzymywanie danych stanowi praktyczne i finansowe obciążenie podmiotów gospodarczych, Państwa Członkowskie zapewniają pełen zwrot dodatkowych kosztów powstałych wskutek realizacji zobowiązań lub dobrowolnych zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej dyrektywy.

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Celem niniejszej dyrektywy jest ujednolicenie przepisów Państw Członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w zakresie przetwarzania i zatrzymywania pewnych danych o ruchu, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana..

1. Celem niniejszej dyrektywy jest ujednolicenie przepisów Państw Członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w zakresie przetwarzania i zatrzymywania pewnych danych oraz zagwarantowanie, aby w trakcie dostępu do tych danych i ich zastosowania w pełni respektowane były prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 USTĘP 2

2. Niniejsza dyrektywa odnosi się do danych o ruchu i lokalizacji dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, oraz do powiązanych z nimi danych niezbędnych do identyfikacji abonenta lub zarejestrowanego użytkownika. Nie odnosi się ona natomiast do treści komunikatów elektronicznych, w tym informacji uzyskiwanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej.

2. Niniejsza dyrektywa odnosi się do danych o ruchu i lokalizacji dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, oraz do danych niezbędnych do identyfikacji abonenta lub zarejestrowanego użytkownika. Nie odnosi się ona natomiast do treści komunikatów elektronicznych, w tym informacji uzyskiwanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej.

 

Niniejsza poprawka ma zastosowanie do całego tekstu. Przyjęcie jej będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian w całości.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA A) ORAZ AA) (nowa)

a) „dane” oznacza dane o ruchu i lokalizacji oraz powiązane dane niezbędne do identyfikacji abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

a) „dane” oznacza dane o ruchu i lokalizacji oraz powiązane dane niezbędne do identyfikacji abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

 

aa) „właściwe organy krajowe” oznacza władze sądownicze oraz organy krajowe odpowiedzialne za dochodzenie, wykrywanie i karanie poważnych przestępstw.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA BA) (nowa)

 

ba) „poważne przestępstwa kryminalne” oznacza przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW1.

 

1 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 2 USTĘP 2 LITERA BB) (nowa)

 

bb) „nieudana próba połączenia” oznacza połączenie, w którym rozmowa telefoniczna została pomyślnie połączona, ale połączenie nie zostało odebrane lub nastąpiła interwencja zarządu sieci.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 3 USTĘP 1

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5, 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE, Państwa Członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że dane generowane lub przetwarzane na ich terenie przez dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w trakcie świadczenia usług komunikacyjnych są zatrzymywane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE, Państwa Członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że w przypadku pomyślnie nawiązanego kontaktu, dostawcy ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności świadczący daną usługę zatrzymują i udostępniają dane generowane i przetwarzane w trakcie świadczenia usług łączności zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy przez dostawcę, który zaoferował daną wykorzystaną usługę łączności elektronicznej.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 3 USTĘP 2

2. Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane zatrzymywane w myśl niniejszej dyrektywy są udostępniane jedynie właściwym organom krajowym, w szczególnych przypadkach i zgodnie z krajowym ustawodawstwem w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana.

2. Państwa Członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że dane zatrzymywane w myśl niniejszej dyrektywy są udostępniane jedynie właściwym organom krajowym, po zatwierdzeniu przez władze sądownicze i inne właściwe organy zgodnie z krajowym ustawodawstwem, w szczególnych przypadkach i zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW.

Niniejsza dyrektywa powinna być zgodna z zasadami określonymi w decyzji ramowej Rady w sprawie [ochrony danych].

Poprawka 26

ARTYKUŁ 3 USTĘP 2 A (nowy)

 

2a. W tym celu uaktualniana lista wyznaczonych właściwych organów ścigania powinna być ogólnie dostępna.

Poprawka 27

ARTYKUŁ 3A (nowy)

 

Artykuł 3a

Dostęp do zatrzymywanych danych

 

1. Każde Państwo Członkowskie gwarantuje, że dostawcy ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej oraz publicznej sieci łączności mają dostęp do danych zatrzymanych na mocy niniejszej dyrektywy przy zachowaniu określonych poniżej warunków minimalnych oraz ustanawia prawne środki zaradcze zgodne z postanowieniami rozdziału III dyrektywy 95/46/WE:

 

(a) dane wykorzystywane są wyłącznie do konkretnych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celów określonych w niniejszej dyrektywie, przez właściwe organy krajowe z upoważnienia władzy sądowniczej lub innego właściwego niezależnego organu krajowego w każdym indywidualnym przypadku i przy zachowaniu tajemnicy zawodowej w myśl prawa krajowego;

 

(b) dane nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; wszelkie dalsze przetwarzanie zatrzymywanych danych przez właściwe organy krajowe dla potrzeb innych odnośnych postępowań podlega surowym ograniczeniom;

 

(c) dostęp do danych przez inne organy rządowe lub przedsiębiorstwa prywatne jest zabroniony;

 

(d) procedura, której należy przestrzegać w celu uzyskania dostępu do zatrzymywanych danych i zachowania uzyskanych danych, jest definiowana przez każde Państwo Członkowskie w prawie krajowym; dostawcy nie mają prawa do przetwarzania danych zatrzymywanych na mocy niniejszej dyrektywy na użytek własny;

 

(e) wymagane dane muszą mieć związek z celem dostępu do nich i być w stosunku do niego proporcjonalne. Dane są przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem; we wszystkich przypadkach dostęp ograniczony jest do danych niezbędnych w kontekście konkretnego dochodzenia i nie obejmuje eksploracji danych na dużą skalę pod kątem modeli podróżowania i komunikowania się przez osoby stojące poza podejrzeniem właściwych organów krajowych;

 

(f) każdy przypadek dostępu do zatrzymywanych danych zapisywany jest w rejestrze przetwarzania danych umożliwiającym identyfikację osoby zgłaszającej zapotrzebowanie na dane, kontrolerów danych, personelu uprawnionego do dostępu i przetwarzania danych, wspomnianego uprawnienia sądowego, konsultowanych danych oraz celu ich konsultacji,

 

(g) dane mają formę pozwalającą na identyfikowanie ich podmiotów jedynie w przypadku, gdy odnosi się to do celów, dla których dane te zostały zgromadzone lub dalej przetworzone;

 

(h) ochronie podlega poufna natura i spójność danych, łącznie z poszanowaniem tajemnicy zawodowej; wszelkie próby dostępu do danych są zapisywane, a odnośne zapisy udostępniane krajowym organom ochrony danych;

 

(i) uzyskane dane są dokładne i podejmuje się wszystkie niezbędne kroki w kierunku zagwarantowania usunięcia lub sprostowania niedokładnych danych mając na uwadze cel, dla którego zostały one zgromadzone lub w którym zostały poddane dalszemu przetworzeniu;

 

(j) dane są usuwane w chwili, gdy nie są już wymagane do celów, dla których zostały uzyskane;

 

(k) właściwe organy krajowe mogą przekazać dane krajom trzecim wyłącznie w oparciu o porozumienie międzynarodowe zawarte na podstawie art. 300 Traktatu i pod warunkiem uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego (art. 300 ust. 3 akapit 2 Traktatu).

Poprawka 28

ARTYKUŁ 3 B (nowy)

 

Artykuł 3b

Ochrona i bezpieczeństwo danych

 

Każde Państwo Członkowskie gwarantuje, że dane zatrzymywane na mocy niniejszej dyrektywy podlegają przynajmniej przepisom wdrażającym art. 17 dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych do postanowień art. 4 i 5 dyrektywy 2002/58/WE oraz następującym zasadom bezpieczeństwa danych:

 

(a) w stosunku do danych stosowane będą właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony tych danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieupoważnionym lub bezprawnym ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania;

 

(b) w stosunku do danych stosowane są właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że dane te są ujawniane i udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym, których zachowanie nadzorowane jest przez właściwe organy sądownicze lub administracyjne;

 

c) dostawcy ogólnie dostępnych usług lub sieci łączności elektronicznej, a także władze Państw Członkowskich mające dostęp do danych zapisują wszystkie przypadki dostępu do nich oraz podejmują właściwe środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieuprawnionemu lub innemu niewłaściwemu lub bezprawnemu przechowywaniu, dostępowi, przetwarzaniu, ujawnianiu lub wykorzystywaniu tych danych, łącznie z przechowywaniem, dostępem, przetwarzaniem, ujawnianiem lub wykorzystywaniem tych danych za pomocą w pełni zaktualizowanych systemów technicznych do ochrony spójności danych oraz poprzez wyznaczenie personelu posiadającego specjalne uprawnienia, który będzie miał wyłączny dostęp do danych;

 

d) dostawcy ogólnie dostępnych usług lub sieci łączności elektronicznej tworzą odrębny system przechowywania danych dla celów porządku publicznego; dane zawarte w tym odrębnym systemie nie mogą być pod żadnym pozorem wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej lub w innych celach, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone na mocy niniejszej dyrektywy;

 

e) właściwe organy krajowe przekazują dane krajom trzecim w oparciu o porozumienie międzynarodowe zawarte na podstawie art. 300 Traktatu i pod warunkiem uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego (art. 300 ust. 3 akapit 2 Traktatu);

 

(f) wszystkie dane zostaną zniszczone pod koniec okresu zachowywania, za wyjątkiem danych, które zostały udostępnione i zachowane;

 

(g) władze odpowiedzialne za ochronę danych lub inne właściwe niezależne władze w każdym Państwie Członkowskim są, zgodnie z przepisami prawa krajowego, wyznaczone do nadzorowania zgodnego z prawem wdrażania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 29

ARTYKUŁ 4 USTĘP 1

Kategorie danych przeznaczonych do zatrzymywania

Kategorie i rodzaje danych przeznaczonych do zatrzymywania

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie następujących kategorii danych zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy:

1. Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie następujących kategorii danych zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy:

(a) dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia;

(a) dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia;

(b)dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia;

(b)dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia;

(c) dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia;

(c) dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia;

(d) danie niezbędne do określenia rodzaju połączenia;

(d) danie niezbędne do określenia rodzaju połączenia;

(e) dane niezbędne do określenia narzędzia komunikacji lub tego, co może służyć za narzędzie komunikacji;

(e) dane niezbędne do określenia narzędzia komunikacji lub tego, co może służyć za narzędzie komunikacji;

(f) danie niezbędne do identyfikacji lokalizacji urządzenia komunikacji ruchomej.

(f) danie niezbędne do identyfikacji lokalizacji urządzenia komunikacji ruchomej.

Rodzaje danych przeznaczonych do zatrzymywania w ramach wyżej wymienionych kategorii zostały wyszczególnione w załączniku.

Nie można zatrzymywać danych, które ujawniają treść komunikatu.

Poprawka 30

ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 A (nowy)

 

1a. Rodzaje danych przeznaczonych do zatrzymywania

 

1) W przypadku telefonii stacjonarnej::

 

a) Dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia:

 

(a) Numer nadawcy połączenia;

 

(b) Nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

 

b) Dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia:

 

(a) Numer odbiorcy / numery odbiorców połączenia;

 

(b) Nazwisko(a) i adres(y) abonenta(ów) lub zarejestrowanego(ych) użytkownika(ów);

 

c) Dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia:

 

(a) Data i czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia.

 

d) Dane niezbędne do określenia rodzaju połączenia:

 

(a) Wykorzystane usługi telefoniczne, np. połączenie głosowe, konferencyjne, faks i usługi przekazywania wiadomości.

 

2) W przypadku telefonii komórkowej:

 

a) Dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia:

 

(a) Numer nadawcy połączenia;

 

(b) Nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

 

b) Dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia:

 

(a) Numer odbiorcy / numery odbiorców połączenia;

 

(b) Nazwisko(-a) i adres(-y) abonenta(ów) lub zarejestrowanego(ych) użytkownika(ów);

 

c) Dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia:

 

(a) Data i czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia.

 

d) Dane niezbędne do określenia rodzaju połączenia:

 

(a) Wykorzystane usługi telefoniczne, np. połączenie głosowe, konferencyjne, krótka wiadomość tekstowa (SMS), rozszerzone wiadomości tekstowe (EMS) lub wiadomości multimedialne (MMS).

 

e) Dane niezbędne do identyfikacji urządzenia komunikacji lub tego, co może służyć za takie urządzenie;

 

(a) Międzynarodowy numer abonenta mobilnego (IMSI) strony dzwoniącej i strony, do której się dzwoni;

 

(b) W przypadku anonimowych kart i usług na zasadzie przedpłaty (pre-paid) data i czas pierwszej aktywacji usługi oraz informacje na temat etykiety lokalizacji (identyfikatora komórki), na podstawie której dokonano aktywacji.

 

f) Danie niezbędne do identyfikacji lokalizacji urządzenia komunikacji mobilnej:

 

(a) Etykieta lokalizacji (identyfikator komórki) na początku i na końcu połączenia;

 

3) W przypadku Internetu i związanych z nim usług:

 

a) Dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia:

 

(a) Adres IP, dynamiczny lub statyczny, przydzielony dla połączenia przez dostawcę dostępu internetowego;

 

(b) Etykieta połączenia lub numer telefonu przydzielony każdemu przychodzącemu połączeniu w sieci telefonii publicznej;

 

(c) Nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika, do którego w momencie połączenia należał adres IP lub etykieta połączenia.

 

b) Dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia:

 

(a) Data i godzina zalogowania i wylogowania sesji internetowej na podstawie danej strefy czasowej.

 

c) Dane niezbędne do identyfikacji urządzenia komunikacji lub tego, co może służyć za takie urządzenie;

 

(a) Numer telefonu przy dostępie za pośrednictwem dial-up;

 

(b) Identyfikator DSL lub inny identyfikator końcowy inicjatora połączenia;

Poprawka 31

ARTYKUŁ 4 USTĘP 2

Rodzaje danych przeznaczonych do zatrzymywania w ramach wyżej wymienionych kategorii zostały wyszczególnione w załączniku.

Państwa Członkowskie mogą zażądać od dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności zatrzymania danych dotyczących nieudanych prób połączenia, w ramach tych kategorii danych zgodnie z obowiązującym prawem krajowym.

Nie należy włączać danych, które ujawniają treść komunikatu.

Poprawka 32

ARTYKUŁ 5

Weryfikacja załącznika

skreślony

Załącznik jest weryfikowany regularnie, tak często jak to jest niezbędne, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

 

Poprawka 33

ARTYKUŁ 6

Komitet

skreślony

1.        Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, na którego czele stoi przedstawiciel Komisji.

 

2.        W każdym przypadku, gdy dokonywane jest odniesienie do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

 

3.        Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

 

Poprawka 34

ARTYKUŁ 7

Państwa Członkowskie zapewniają, że wymienione w art. 4 kategorie danych są zatrzymywane na okres jednego roku od daty połączenia, z wyjątkiem danych odnoszących się do łączności elektronicznych, które odbywają się w całości lub w przeważającej części za pośrednictwem protokołu internetowego. Te ostatnie są zatrzymywane przez okres sześciu miesięcy.

Państwa Członkowskie zapewniają, że wymienione w art. 4 kategorie danych są zatrzymywane na okres 6-12 miesięcy od daty połączenia; po tym okresie dane należy usunąć.

 

 

 

 

Właściwe organy porządku publicznego gwarantują, że przekazywane dane są usuwane automatycznie po zakończeniu dochodzenia, w związku z którym udzielono zezwolenia na dostęp do danych.

Poprawka 35

ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 A (nowy)

 

Komisja na bieżąco informuje Parlament Europejski o notyfikacjach przekazanych przez Państwa Członkowskie na mocy art. 95 ust. 4 Traktatu.

Poprawka 36

ARTYKUŁ 8

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie danych zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, w sposób umożliwiający przekazanie bez niepotrzebnej zwłoki zatrzymywanych danych i wszelkich informacji odnoszących się do takich danych właściwym organom na ich wniosek.

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie danych, określonych w art. 4, przez dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, w sposób umożliwiający przekazanie bez niepotrzebnej zwłoki zatrzymywanych danych i wszelkich informacji odnoszących się do takich danych właściwym organom krajowym Państw Członkowskich na ich wniosek.

 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 17 dyrektywy 95/46/WE i art. 4 dyrektywy 2002/58/WE.

Poprawka 37

ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 A (nowy)

 

Państwa Członkowskie gwarantują, że dostawcy ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności usytuowani na ich terytorium stworzą punkt kontaktowy zajmujący się wnioskami o udzielenie dostępu do danych.

Poprawka 38

ARTYKUŁ 8 A (nowy)

 

Artykuł 8a

Kary

 

1. Państwa Członkowskie ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary (w tym sankcje karne i administracyjne) za naruszenia krajowych przepisów przyjętych w celu wdrożenia niniejszej dyrektywy.

 

2. Państwa Członkowskie zapewniają osobom, przeciwko którym wszczęto postępowanie w celu nałożenia kar, rzeczywiste prawo do obrony i wniesienia odwołania.

Poprawka 39

ARTYKUŁ 9

Państwa Członkowskie zapewniają dostarczanie Komisji Europejskiej corocznych statystyk na temat zatrzymywania danych przetwarzanych w ramach świadczenia publicznych usług łączności elektronicznej. Statystyki takie obejmują:

Państwa Członkowskie zapewniają dostarczanie Komisji Europejskiej corocznych statystyk na temat zatrzymywania danych przetwarzanych w ramach świadczenia usług łączności elektronicznej. ENISA może wspierać Państwa Członkowskie w opracowywaniu tych statystyk. Statystyki takie, sporządzane przez właściwe organy krajowe, obejmują:

- przypadki, w których właściwym organom udzielone zostały informacje zgodnie z odpowiednim prawem krajowym,

- przypadki, w których właściwym organom udzielone zostały informacje zgodnie z odpowiednim prawem krajowym,

- czas, jaki upłynął między datą zarejestrowania zatrzymywanych danych, a datą wniosku o przekazanie danych złożonego przez właściwy organ;

- czas, jaki upłynął między datą zarejestrowania zatrzymywanych danych, a datą wniosku o przekazanie danych złożonego przez właściwy organ;

- przypadki, w których wnioski o dane nie mogły zostać zrealizowane.

- przypadki, w których składano wnioski o dane, które nie przyczyniły się bezpośrednio do wyjaśnienia związanych z nimi dochodzeń,

 

- przypadki, w których składano wnioski o dane, które nie były do dyspozycji określonych przedsiębiorstw,

 

- przypadki, w których zachodzi podejrzenie lub doszło do faktycznych naruszeń bezpieczeństwa.

 

Komisja Europejska przekazuje niniejsze statystyki Parlamentowi Europejskiemu co roku, a następnie co trzy lata.

Statystyki tego rodzaju nie zawierają danych osobowych.

Statystyki tego rodzaju nie zawierają danych osobowych.

Poprawka 40

ARTYKUŁ 9 A (nowy)

 

Artykuł 9a

1. Każde Państwo Członkowskie wyznacza jeden lub więcej organów publicznych odpowiedzialnych za nadzór nad stosowaniem na ich terytorium przepisów przyjętych przez Państwa Członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą w odniesieniu do bezpieczeństwa przechowywanych danych.

2. Organy te są w pełni niezależne w wykonywaniu funkcji, o których mowa w ust. 1.

Poprawka 41

ARTYKUŁ 10

Państwa Członkowskie zapewnią dostawcom ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności zwrot wykazanych dodatkowych kosztów powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie zapewnią dostawcom ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności zwrot wykazanych dodatkowych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą, w tym wykazanych dodatkowych kosztów ochrony danych i wszelkich późniejszych zmian. Zwrot powinien uwzględniać wykazane koszty powstałe w związku z udostępnieniem zatrzymywanych danych właściwym organom krajowym.

Poprawka 42

ARTYKUŁ 11

Artykuł 15 ustęp 1a (Rozporządzenia 2002/58/WE)

„1a. Ustęp 1 nie odnosi się do obowiązków związanych z zatrzymywaniem danych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana, które to obowiązki wynikają z dyrektywy 2005/../WE *.

„1a. Ustęp 1 nie odnosi się do obowiązków związanych z zatrzymywaniem danych w celu dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana, które to obowiązki wynikają z transpozycji dyrektywy 2005/../WE *.

 

Państwa Członkowskie powstrzymują się od przyjmowania środków ustawodawczych w sektorach objętych niniejszą dyrektywą.

Poprawka 43

ARTYKUŁ 12 USTĘP 1

1. Nie później niż trzy lata od daty, o której mowa w art. 13 ust. 1 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę wdrożenia niniejszej dyrektywy i jej wpływu na podmioty gospodarcze i konsumentów, uwzględniając dane statystyczne dostarczone Komisji zgodnie z art. 9 w celu określenia ewentualnej potrzeby zmiany przepisów niniejszej dyrektywy zwłaszcza w odniesieniu do okresu zatrzymywania ustalonego na mocy art. 7.

1. Nie później niż dwa lata od daty, o której mowa w art. 13 ust. 1 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę konieczności i skuteczności przepisów niniejszej dyrektywy oraz wpływu na podstawowe prawa podlegających jej osób. Ocena określa również wpływ podjętych środków na podmioty gospodarcze i konsumentów, uwzględniając dane statystyczne dostarczone Komisji zgodnie z art. 9.

 

Wyniki oceny są ogólnie dostępne.

Poprawka 44

ARTYKUŁ 12 USTĘP 2

2. W tym celu Komisja bada wszystkie uwagi wniesione przez Państwa Członkowskie lub grupę roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych powołaną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE.

2. W tym celu Komisja bada wszystkie uwagi wniesione przez Państwa Członkowskie lub grupę roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych powołaną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE lub przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka 45

ARTYKUŁ 14 A (nowy)

 

Artykuł 14a

 

Przegląd

 

Nie później niż dwa lata po terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1, niniejsza dyrektywa podlega przeglądowi zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu. Ocenie poddaje się w szczególności rodzaje zatrzymywanych danych i okresy ich zatrzymywania w celu ustalenia ich przydatności w zwalczaniu terroryzmu i zorganizowanej przestępczości w świetle statystyk sporządzonych zgodnie z art. 9. Przeglądu dokonuje się co trzy lata.

Poprawka 46

ZAŁĄCZNIK

Rodzaje danych przeznaczonych do zatrzymywania w kategoriach ustalonych na podstawie art. 4 niniejszej dyrektywy:

skreślony

a) Dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia:

 

(1) W przypadku telefonii stacjonarnej:

 

(a) Numer nadawcy połączenia;

 

(b) Nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

 

(2) W przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) Numer nadawcy połączenia;

 

(b) Nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

 

(3) W przypadku dostępu internetowego, elektronicznej poczty internetowej i telefonii internetowej:

 

(a) Adres IP, dynamiczny lub statyczny, przydzielony dla połączenia przez dostawcę dostępu internetowego;

 

(b) Identyfikator użytkownika (user ID) źródła połączenia;

 

(c) Etykieta połączenia lub numer telefonu przydzielony każdemu przychodzącemu połączeniu w sieci telefonii publicznej;

 

(d) Nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika, do którego w momencie połączenia należał adres IP, etykieta połączenia lub identyfikator użytkownika.

 

b) Dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia:

 

(1) W przypadku telefonii stacjonarnej:

 

(a) Numer odbiorcy / numery odbiorców połączenia;

 

(b) Nazwisko(a) i adres(y) abonenta(ów) lub zarejestrowanego(ych) użytkownika(ów);

 

(2) W przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) Numer odbiorcy / numery odbiorców połączenia;

 

(b) Nazwisko(-a) i adres(-y) abonenta(ów) lub zarejestrowanego(ych) użytkownika(ów);

 

(3) Dotyczy dostępu internetowego, elektronicznej poczty internetowej i telefonii internetowej:

 

(a) Etykieta połączenia lub identyfikator użytkownika (user ID) planowanego odbiorcy połączenia;

 

(b) Nazwisko(-a) i adres(-y) abonenta(ów) lub zarejestrowanego(-ych) użytkownika(-ów), który jest (są) planowanym(-ymi) odbiorcą(-ami) połączenia.

 

c) Dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia:

 

(1) W przypadku telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej:

 

(a) Data i dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia.

 

(2) W przypadku dostępu internetowego, elektronicznej poczty internetowej i telefonii internetowej:

 

(a) Data i godzina zalogowania i wylogowania sesji internetowej na podstawie danej strefy czasowej.

 

d) Dane niezbędne do określenia rodzaju połączenia:

 

(1) W przypadku telefonii stacjonarnej:

 

(a) Wykorzystane usługi telefoniczne, np. połączenie głosowe, konferencyjne, faks i usługi przekazywania wiadomości.

 

(2) W przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) Wykorzystane usługi telefoniczne, np. połączenie głosowe, konferencyjne, krótka wiadomość tekstowa (SMS), rozszerzone wiadomości tekstowe (EMS) lub wiadomości multimedialne (MMS).

 

e) Dane niezbędne do identyfikacji urządzenia komunikacji lub co może służyć za takie urządzenie;

 

(1) W przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) Międzynarodowy numer abonenta mobilnego (IMSI) strony dzwoniącej i strony do której się dzwoni;

 

(b) Międzynarodowy numer fabryczny mobilnego aparatu telefonicznego (IMEI) nadawcy i odbiorcy połączenia

 

(2) W przypadku dostępu internetowego, elektronicznej poczty internetowej i telefonii internetowej:

 

(a) Numer telefonu przy dostępie za pośrednictwem dial-up;

 

(b) Identyfikator DSL lub inny identyfikator końcowy inicjatora połączenia;

 

(c) Adres MAC (sterowany dostęp do nośnika) lub inny maszynowy identyfikator inicjatora połączenia.

 

f) Danie niezbędne do identyfikacji lokalizacji urządzenia komunikacji mobilnej:

 

(1) Etykieta lokalizacji (identyfikator komórki) na początku i na końcu połączenia;

 

(2) Nakładanie danych między identyfikatorami komórki oraz ich geograficzna lokalizacja na początku i na końcu połączenia;

 

(1)

Dz.U. C ... z ..., str. ....

(2)

              Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.


UZASADNIENIE (w języku niemieckim)

1. Rückblick

Im Rahmen der Ratstagung für Justiz und Inneres am 29./30. April 2004 haben Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag(1) für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten vorgelegt. Hintergrund der Initiative ist eine am 25. März 2004 vom Europäischen Rat verabschiedeten Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus(2), in der der Rat beauftragt wurde, Maßnahmen für die Erarbeitung von Rechtsvorschriften über die Aufbewahrung von Verkehrsdaten durch Diensteanbieter zu prüfen.

Ziel des Vorschlages ist eine Harmonisierung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Vorratsdatenspeicherung, die durch Diensteanbieter eines öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienstes verarbeitet und gespeichert werden, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus, angeglichen werden.

Das Europäische Parlament hat diesen Ratsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung in seinen Plenarsitzungen im Juni und September 2005 einstimmig zurückgewiesen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments hatte der Rat die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Der Rat ging von seiner alleinigen Gesetzgebungsbefugnis gemäß Titel VI des Vertrages über die Europäische Union (EUV) aus und berief sich auf Art. 31 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV.

Gemeinsam mit den juristischen Diensten von Rat und Kommission ist das Parlament der Auffassung, dass Art. 95 EGV die richtige Rechtsgrundlage ist. Hiernach ist das Parlament vollständig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und Mitentscheider.

Am 21. September 2005 hat die Europäische Kommission einen eigenen Richtlinienentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter Art. 95 EGV vorgelegt und somit die Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat gelegt. In der Folge sind die Diskussionen zwischen Rat und Parlament intensiver geworden, obwohl der Rat es sich weiterhin vorbehält seinen Rahmenbeschluss durchzusetzen.

Das Europäische Parlament hatte neben der formalen Zuständigkeitsfrage erhebliche Bedenken gegenüber dem Inhalt des Rahmenbeschlusses zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Diesen Bedenken sind in dem Richtlinienentwurf der Kommission teilweise berücksichtigt worden.

Am 24. November hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum vorliegenden Richtlinienentwurf formuliert.

2. Ausgangslage nach Vorlage des Kommissionsentwurfs

a. inhaltlich

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony, internet , e-mail and IP telephony – location data and unsuccessful calls included

Purpose of retention

Prevention, detection, investigation and prosecution of serious crime, such as terrorism and organised crime

Authorities to have access

Competent authorities determined by MS

Access to data

Not included

Retention periods

12 months telephony, 6 months internet

Costs

Reimbursement of demonstrated additional costs as a consequence of the Directive

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

Flexibility: it allows the use of data retention for other purposes – but harmonised dataset for combating serious crime

Data protection provisions

Not necessary – covered by existing Directives (95/46 and 2002/58)

Penal sanctions

Not included, covered by Framework Directive on attacks against information systems and data protection Directives

Comitology procedure to update list of data

Included

Review clause

Three years

Data to be retained (Annex)

 

Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung sieht folgende Regelungen vor:

b. formal

Der Vorschlag der Kommission zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung ist dem Parlament am 21. September mitgeteilt worden. Die Richtlinie lag zum Abstimmungszeitpunkt im Ausschuss somit gerade mal zwei Monate vor.

Die britische Ratspräsidentschaft hat ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dass eine Regelung noch vor Ende des Jahres 2005 als Kompromiss in erster Lesung verabschiedet werden solle. Die Konferenz der Präsidenten bestätigte das Interesse des Parlaments gleichfalls einen Kompromiss vor Ablauf des Jahres zu erreichen.

Das Parlament hat seine Arbeit zügigst aufgenommen, um eine gemeinsame Position zu formulieren und so seinen Teil zur Schaffung eines Kompromisses beizutragen. Die letzte Gelegenheit einen Kompromiss in erster Lesung zu verabschieden ist die Plenarwoche vom 12.-15. Dezember. Dieses extrem beschleunigte Gesetzgebungsverfahren hat unter anderem wegen der Übersetzungsfristen mangelnde Beratungszeiten oder teilweise fehlende Übersetzungen zur Folge gehabt. Ebenso fehlt es an einer Technikfolgen-Abschätzung oder einer Studie zu den Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

Gerade mit Blick auf die Maßnahmen und Vorhaben zur „better regulation“ auf europäischer Ebene wird das Verfahren bei den Beratungen zur Vorratsdatenspeicherung hoffentlich kein Regelfall.

Um am 24. November einen Vorschlag im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres abstimmen zu können und die zahlreichen strittigen inhaltlichen Fragen zu lösen traf sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur Vorratsdatenspeicherung. In dieser haben der Berichterstatter, die Schattenberichterstatter, Berichterstatter von IMCO und ITRE, Ausschussvorsitz und –sekretariat, die Koordinatoren sowie Mitarbeiter innerhalb von 7 Wochen Kompromissanträge erarbeitet. Während dieser Zeit erfolgten regelmäßige Treffen mit Rat und Kommission, um den Sachstand in den jeweiligen Institutionen zu besprechen.

3. Votum des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Am 24. November 2005 hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum Richtlinienentwurf der Kommission mit einer deutlichen 3/4 Mehrheit formuliert. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich die Abgeordneten von PPE-ED, PSE und ALDE auf 21 Kompromissanträge verständigen können, die einen Großteil der 250 eingereichten Änderungsanträge ersetzen konnten.

LIBE position based on compromise amendments (committee vote, 1st reading)

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony – location data (at the start of a call)

 

(Comp. AM 9: opt-in system for MS for unsuccessful calls

 

Respect private life/protection of personal data in access/use of data

(Comp. AM 1)

Purpose of retention

Detection, investigation, and prosecution of specified forms of serious criminal offences to define this list of offences is taken which is used for the European Arrest Warrant.

 

'prevention' is excluded because it is a vague concept and makes the retained data more vulnerable from abuses

(Comp. AM 1)

Authorities to have access

Access by judicial authorities and other authorities responsible for detection, investigation and prosecution of serious criminal offences (following the list of the European Arrest Warrant).

 

In any case, national authorities must be subject to judicial authorisation.

(Comp. AM 2, 4)

Access to data

A provision on conditions on access to the data has been introduced by the committee:

- only for specific purposes, defined by the directive and on a case by case basis

- The reasons must be necessary/proportionate

- erase data when no longer necessary / when inaccurate

- providers are prohibited to use data

- any accessing of retained data is recorded

- confidentiality/integrity of data shall be ensured

- data can only be transmitted to third countries by means of an International Agreement, on the basis of Article 300, par. 3, subpar. 2 of the Treaty

(Comp. AM 5)

Retention periods

6 -12 months for everything. After such period, all data must be erased.

(Comp. AM 12)

Costs

Member States will ensure the reimbursement of demonstrated additional costs for telecom industry (including 'investment and operating costs', also costs resulting from further modifications of the directive).

*in the Council the tendency is to exclude reimbursement of the directive.

(Comp. AM 18)

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

MS shall refrain from adopting legislative measures in the sectors covered by the Directive (AM 224)

Data protection provisions

Additional provisions on data security, proposed in line with existing Directives (see a detailed list in the compromise amendment)

(Comp. AM 6)

Penal sanctions

Effective, proportionate and dissuasive penalties for infringements of the national provisions adopted to implement Directive.

(Comp. AM 15)

Comitology procedure to update list of data

Not included

Review clause

Review after 2 years of its implementation and periodic review every 3 years.

(Comp. AM 21)

Data to be retained (Annex)

Committee has voted in favour of placing the Annex into the main text

 

Includes pre-paid anonymous cards/services, the date and time of the initial activation of the card and the label (Cell ID) from which the activation was made"

 

 

-"types" of data to be retained:

 

FIXED PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

 

MOBILE PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

- international mobile subscriber Identity (IMSI) = sim card

- location label at the start of the communication

 

INTERNET:

- IP address of computer

- Telephone number connecting to the internet

- Name/address of subscriber

- Date / time of log-in and log-off

- ADSL-calling telephone number for dial-up access and the digital ADSL subscriber

(Comp. AM 8)

Diese mit Mehrheit beschlossenen Anträge zeigen, dass das Parlament sehr gut in der Lage war sich fraktionsübergreifend auf wesentliche Punkte zur Vorratsdatenspeicherung zu einigen. Der Rat hat vergleichbares, zumindest zum Zeitpunkt der Berichtserstellung, noch nicht erreicht. Insofern bleibt die Entwicklung im Rat abzuwarten. Der Berichterstatter ist aber der Auffassung, dass für substanzielle Änderungen an den erreichten Kompromissanträgen kein Spielraum besteht.

4. Tendenz der bisherigen Meinungsbildung im Rat

Entsprechend der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 24. November ergeben sich folgende Abweichungen von der Tendenz der Meinungen im Rat.

 

European Parliament

Tendency of negociations in Council

Length of retention

6-12 months for all (telephony and internet)

6 months for internet, 6-24 months for telephony

 

Scope

Uses the European Arrest Warrant definition of "serious crime" (catalogue + 3 years imprisonment),

All crimes are included

 

Cost reimbursement

Mandatory for all additional costs that the Directive pose + costs related to data protection requirements,

An optional national scheme

 

Unsuccessful calls

An opt-in where MS can choose to oblige telecoms

Mandatory retention of unsuccessful calls

 

Penal sanctions

Criminal sanctions for misuse of the data

Against

(1)

Ratsdokument 8958/04 v. 28. April 2004

(2)

Ratsdokument 7764/04 v. 28. März 2004


OPINIA MNIEJSZOŚCI  (28.11.2005)

zgodnie z art. 48 ust. 3 Regulaminu

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann i Kathalijne Maria Buitenweg

Odrzucamy niniejsze sprawozdanie, ponieważ nie wprowadza ono koniecznych pod względem politycznym i prawnym zmian do wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej.

Zaproponowany przez Komisję akt prawny wraz z poprawkami niniejszego sprawozdania jest również niezgodny z zasadą proporcjonalności. Ponadto nie jest on ani potrzebny, ani efektywny. Przewidywany okres zatrzymywania danych jest zbyt długi, natomiast zakres rodzajów zatrzymywanych danych - zbyt rozległy. Definicja właściwych organów, które mają dostęp do danych, jest nieprecyzyjna, a dostęp do nich służb wywiadowczych - niewykluczony. Mechanizmy kontrolne w zakresie zabezpieczania danych nie są uregulowane w wystarczającym stopniu.

Wniosek dotyczący dyrektywy jest poważną ingerencją w podstawowe prawa obywateli, którym nie jesteśmy w stanie okazać wsparcia. Obywatele UE nie powinni być uznawani za osoby potencjalnie podejrzane. Rada i Komisja nie dostarczyły jak dotąd dowodów, które potwierdzałyby, że zatrzymywanie dużej ilości różnych danych komunikacyjnych pozwala na bardziej skuteczne wyjaśnianie ciężkich czynów karalnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie tych środków byłoby niezwykle kosztowne, przeznaczone na ten cel pieniądze należałoby raczej przeznaczyć na bardziej efektywne środki do walki z ciężkimi czynami karalnymi, np. na planowane dochodzenia i lepszą współpracę pomiędzy organami ścigania.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (23.11.2005)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Angelika Niebler

KRÓTKIE UZASADNIENIE

Wstęp

21 września 2005 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE. W ten sposób na podstawie art. 95 Traktatu WE Komisja przedstawia projekt stanowiący polemikę z decyzją ramową Rady w sprawie zabezpieczania danych przetwarzanych i przechowywanych w związku ze świadczeniem publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępczości i przestępstw kryminalnych, w tym terroryzmu, proponowaną już w 2004 r. przez Francję, Irlandię, Wielką Brytanię i Szwecję(1).

Taki rozwój sytuacji Parlament Europejskie przyjmuje z zadowoleniem. Komisja wybiera podstawę prawną dającą Parlamentowi prawo współdecyzji w tej jakże ważnej dla obywateli i przedsiębiorstw kwestii. Decyzja ramowa oparta na art. 31 ust. 1 lit. c) oraz art. 34 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej przewiduje za to dla Parlamentu jedynie prawo do konsultacji.

Merytorycznie projekt dyrektywy Komisji i projekt decyzji ramowej zmierzają do tego samego celu. Obydwa te akty prawne, zobowiązujące dostawców publicznych usług łączności do zatrzymywania pewnych danych zgodnie ze zharmonizowanymi przepisami, mają sprzyjać zwalczaniu terroryzmu i poważnych przestępstw.

Uwzględnione są dane o ruchu i lokalizacji w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2002/58/WE wraz z danymi o użytkownikach i abonentach. Przeznaczone do zatrzymywania są zatem wszelkie informacje o miejscu, czasie rozpoczęcia, trwania i uczestnikach połączeń telefonicznych, faksów, e-maili, SMS-ów oraz protokołów internetowych. Treść rozmów zdecydowanie nie jest uwzględniana.

Ocena:

Obecnie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej różnie regulują okresy zatrzymywania danych dla poszczególnych danych o łączności. Z punktu widzenia skutecznego i transgranicznego zwalczania terroryzmu i przestępczości jest to bezsprzecznie niekorzystne, ponieważ przestępcy coraz częściej działają ponad granicami i używają przy tym nowoczesnych środków łączności. Proponowana dyrektywa może więc stać się ważnym narzędziem zwalczania przestępczości.

Z punktu widzenia sprawozdawczyni istnieje jednak szereg istotnych punktów krytyki, które w szczególności powinny zostać poruszone przez Komisję ds. Przemysłu, aby można było sprostać szczególnym aspektom społeczeństwa komunikacyjnego i informacyjnego.

Podobnie jak w przypadku decyzji ramowej, wokół której toczy się dyskusja, także Komisja przedstawia jedynie bardzo ogólne uzasadnienie faktu, że za pomocą proponowanych środków rzeczywiście dojdzie do poprawy zwalczania przestępczości i terroryzmu. Uzasadnienie to stanowi jednak podstawowy warunek usprawiedliwienia znacznych utrudnień dla obywateli i przedsiębiorstw. Praktyka ścigania przestępstw pokazuje, że dane odczytywane przez organy z reguły nie są starsze niż trzy miesiące. Dlatego ustawowe okresy zatrzymywania danych należy odpowiednio dopasować do rzeczywistych potrzeb.

Dla firm telekomunikacyjnych wniosek oznacza konieczność zatrzymywania niewyobrażalnej ilości danych. Aby dane te mogły być zatrzymywane, archiwizowane i użyteczne, konieczne jest kosztowne dopasowywanie systemów. Obliczenia wewnątrzbranżowe zakładają, że dostosowania te w zależności od przedsiębiorstwa spowodują koszty rzędu kilkuset milionów, przy czym nie uwzględnia się tu dalszych kosztów utrzymania i konserwacji systemów.

W tym kontekście obok skrócenia okresu zatrzymywania danych należy także zmniejszyć ich zakres, określony w załączniku do wniosku. Należy tu przede wszystkim wziąć pod uwagę połączenia nienawiązane, uwzględniane przez wniosek Komisji, które doprowadzą do znacznych dodatkowych nakładów zwłaszcza w dziedzinie telefonii stacjonarnej, nie przyczyniając się do poprawy zwalczania przestępczości. Podobnie jest w przypadku danych dotyczących identyfikacji urządzeń, adresu MAC czy lokalizacji podczas lub przy zakończeniu połączenia za pomocą telefonii komórkowej.

Sprawozdawczyni ma poważne zastrzeżenia, zwłaszcza co do faktu, że zgodnie z art. 5 i 6 wniosku załącznik, a co za tym idzie, istotne przepisy regulujące zakres danych przeznaczonych do zatrzymywania, może być zmieniony w drodze procedury komitologii. W ten sposób Parlament zostałby całkowicie pozbawiony udziału w decyzjach dotyczących tej delikatnej kwestii. Z tego powodu należy skreślić odpowiednie przepisy.

Zobowiązanie Państw Członkowskich do przedstawiania statystyk związanych z zatrzymywaniem danych, przewidywane przez art. 9 wniosku, nie powinno prowadzić do kolejnych biurokratycznych wymagań wobec przedsiębiorstw. Poza tym statystyki te mogłyby służyć do wykazania, w ilu przypadkach wnioski o dane rzeczywiście przyczyniły się do sukcesu dochodzenia.

Na końcu należy zaznaczyć, że Parlament nie może być ponaglany w tej sprawie, bardzo delikatnej dla obywateli. Nawet jeżeli zrozumiała jest chęć jak najszybszego zakończenia procedury ustawodawczej, należy położyć nacisk na szczegółowe obrady. Ponadto w interesie wiarygodności Unii Europejskiej leży uniknięcie sytuacji, w której jednocześnie odbywają się prace nad dwoma prawie identycznymi pod względem treści aktami prawnymi mającymi ten sam cel. Dlatego z punktu widzenia sprawozdawczyni Rada powinna w przyszłości zajmować się wyłącznie dyrektywą proponowaną przez Komisję.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję(2)  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT UZASADNIENIA 12

(12) Kategorie informacji, które mają być zatrzymywane, odzwierciedlają właściwą równowagę pomiędzy korzyściami z punktu widzenia zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, a poziomem ingerencji w sferę prywatną, jaką spowodują. Obowiązujący roczny (lub sześciomiesięczny w przypadku odnoszących się do łączności elektronicznych, które odbywają się wyłącznie za pośrednictwem protokołu internetowego) okres zatrzymywania danych, także stanowi właściwy kompromis pomiędzy interesami wszystkich zainteresowanych stron;

(12) Kategorie informacji, które mają być zatrzymywane, odzwierciedlają właściwą równowagę pomiędzy korzyściami z punktu widzenia zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, a poziomem ingerencji w sferę prywatną, jaką spowodują. Obowiązujący sześciomiesięczny (lub trzymiesięczny w przypadku odnoszących się do łączności elektronicznych, które odbywają się wyłącznie za pośrednictwem protokołu internetowego) okres zatrzymywania danych, także stanowi właściwy kompromis pomiędzy interesami wszystkich zainteresowanych stron;

Uzasadnienie

Maksymalny okres sześciomiesięczny jest zgodny z zasadą proporcjonalności, zważywszy, że większość dochodzeń opiera się na danych nie starszych niż sześć miesięcy.

Poprawka 2

PUNKT UZASADNIENIA 13

(13) Z uwagi na fakt, że zatrzymywanie danych powoduje znaczne dodatkowe koszty dla dostawców łączności elektronicznej, podczas gdy korzyści w sensie bezpieczeństwa publicznego mają znaczenie dla ogółu społeczeństwa, należy przewidzieć mechanizm zwrotu kosztów wykazanych przez Państwa Członkowskie, powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą;

(13) Z uwagi na fakt, że zatrzymywanie i udostępnianie danych powoduje znaczne dodatkowe koszty dla dostawców łączności elektronicznej, podczas gdy korzyści w sensie bezpieczeństwa publicznego mają znaczenie dla ogółu społeczeństwa, należy przewidzieć, by Państwa Członkowskie zapewniły całkowity zwrot wszystkim dostawcom łączności elektronicznej dodatkowych wykazanych kosztów powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą;

Uzasadnienie

Dodatkowych kosztów wynikających z tej procedury, która przyczynia się do bezpieczeństwa państw europejskich, nie mogą ponosić podmioty gospodarcze.

Poprawka 3

PUNKT UZASADNIENIA 14

(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii na temat tych zagadnień Komisja pragnie stworzyć zespół składający się z przedstawicieli organów ścigania, przedstawicieli branży łączności elektronicznej oraz organów ochrony danych;

(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii na temat tych zagadnień Komisja pragnie stworzyć zespół składający się z przedstawicieli organów ścigania, przedstawicieli branży łączności elektronicznej oraz organów ochrony danych. Komisja zobowiązuje się do podjęcia konsultacji z Parlamentem Europejskim w sprawie jakiegokolwiek możliwego dostosowania postanowień niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Konieczny jest udział Parlamentu Europejskiego we wszystkich przeglądach niniejszej dyrektywy ze względu na ewentualną możliwość naruszenia wolności i praw podstawowych.

Poprawka 4

PUNKT UZASADNIENIA 16

(16) Bardzo istotne jest, aby Państwa Członkowskie przewidziały środki prawne, które zapewnią udostępnianie danych zatrzymywanych w myśl niniejszej dyrektywy jedynie właściwym organom krajowym zgodnie z krajowym ustawodawstwem przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych zainteresowanych osób; takie środki przewidują w szczególności odpowiednie warunki, ograniczenia i zabezpieczenia, tak by przekazywanie zatrzymywanych danych było zgodne z prawami podstawowymi gwarantowanymi zwłaszcza na mocy postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

(16) Bardzo istotne jest, aby Państwa Członkowskie przewidziały środki prawne, które zapewnią udostępnianie danych zatrzymywanych w myśl niniejszej dyrektywy jedynie właściwym organom krajowym, które jako jedyne miałyby prawo je wykorzystywać, zgodnie z krajowym ustawodawstwem przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych zainteresowanych osób; takie środki przewidują w szczególności odpowiednie warunki, ograniczenia i zabezpieczenia, tak by przekazywanie zatrzymywanych danych było zgodne z prawami podstawowymi gwarantowanymi zwłaszcza na mocy postanowień Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

Uzasadnienie

Aby zapewnić poszanowanie podstawowych praw i wolności, władze krajowe powinny jako jedyne mieć dostęp do takich danych.

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 17

(17) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(3);

skreślony

Uzasadnienie

Procedura komitologii przewidywana przez Komisję, w ramach której przedstawiciele Komisji i Państw Członkowskich mieliby rozszerzać listę danych przeznaczonych do zatrzymywania bez udziału Parlamentu i firm, których to dotyczy, jest nie do zaakceptowania. Każde rozszerzenie rodzajów danych przeznaczonych do zatrzymywania stanowi ingerencję istotną dla praw podstawowych, w odniesieniu do której Parlament powinien mieć możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Dlatego należy skreślić odpowiedni punkt uzasadnienia.

Poprawka 6

PUNKT UZASADNIENIA 19 A (nowy)

 

(19a) Państwa Członkowskie zapewniają, iż realizacja niniejszej dyrektywy odbywa się zgodnie z konsultacjami z podmiotami gospodarczymi, w szczególności w odniesieniu do wykonalności oraz kosztów zatrzymywania danych. Uwzględniając fakt, iż zatrzymywanie danych stanowi praktyczne i finansowe obciążenie podmiotów gospodarczych, Państwa Członkowskie zapewniają pełen zwrot dodatkowych kosztów powstałych wskutek realizacji zobowiązań lub dobrowolnych zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Zwalczanie przestępczości oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego są głównymi zadaniami nowoczesnego państwa. Z tego względu związane z nimi działania powinny być w całości finansowane ze środków publicznych, a nieprowadzone na koszt podmiotów gospodarczych. W przeciwnym wypadku pozycja Europy zostanie osłabiona. Dlatego Państwa Członkowskie powinny pokryć całość kosztów (koszta inwestycyjne i operacyjne) związanych z wszelkimi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej dyrektywy. Odnosi się to również do opracowywania statystyk, co powinno być przede wszystkim zadaniem Państw Członkowskich.

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1 USTĘP 2

2. Niniejsza dyrektywa odnosi się do danych o ruchu i lokalizacji dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, oraz do powiązanych z nimi danych niezbędnych do identyfikacji abonenta lub zarejestrowanego użytkownika. Nie odnosi się ona natomiast do treści komunikatów elektronicznych, w tym informacji uzyskiwanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej.

2. Ponieważ niniejsza dyrektywa zawiera przepisy derogacyjne, jej stosowanie będzie poddawane regularnej ocenie, pod nadzorem Parlamentu Europejskiego. Musi on dysponować informacjami, pozwalającymi stwierdzić, czy stosowanie niniejszej dyrektywy nie jest sprzeczne z poszanowaniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych i ochronę prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Niniejsza dyrektywa odnosi się do danych o ruchu i lokalizacji dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, oraz do powiązanych z nimi danych niezbędnych do identyfikacji abonenta lub zarejestrowanego użytkownika. Nie odnosi się ona natomiast do treści komunikatów elektronicznych, w tym informacji uzyskiwanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Konieczny jest udział Parlamentu Europejskiego we wszystkich przeglądach niniejszej dyrektywy ze względu na ewentualną możliwość naruszenia wolności i praw podstawowych.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 3 USTĘP 1

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5, 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE, Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane generowane lub przetwarzane na ich terenie przez dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w trakcie świadczenia usług komunikacyjnych są zatrzymywane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5, 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE, Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że w przypadku udanego nawiązania połączenia dane służące celom określonym w art. 1 ust. 1 są zatrzymywane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, jeżeli są generowane lub przetwarzane na ich terenie przez dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w trakcie świadczenia usług komunikacyjnych.

Uzasadnienie

Zmiana w ust. 1 służy wyjaśnieniu, iż można zażądać zatrzymywania wyłącznie danych generowanych lub przetwarzanych w trakcie świadczenia usług komunikacyjnych. W przeciwnym razie, ze względu na zobowiązanie do zatrzymywania danych, oferowanie usług, które nie tworzą określonych rodzajów danych (np. usługi telefoniczne pre-paid), byłoby niemożliwe. Uniemożliwienie świadczenia tych usług lub ich nieproporcjonalne obciążenie wpłynęłoby negatywnie na pozycję gospodarczą całej Europy, jak również byłoby niezgodne z celami lizbońskimi.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 A (nowy)

 

1a. Uwzględniając potrzeby i proporcjonalność, Państwa Członkowskie mogą zadecydować, iż, ze względu na udziały rynkowe, ilość użytkowników oraz stosunek wielkości oferowanej sieci do wielkości rynku, ustęp 1 nie ma zastosowania do dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności.

Uzasadnienie

Mali dostawcy mogą nie być w stanie spełnić przewidywanych znacznych zobowiązań do zatrzymywania danych nawet przy pełnym zwrocie kosztów, ponieważ byliby zmuszeni nie tylko do zmiany swojej techniki systemowej, ale również do zmiany swoich procedur organizacyjnych oraz bieżącego opracowywania wniosków organów. Sfinansowanie takich zmian nie byłoby możliwe, co prowadziłoby do zamykania działalności przez małych i średnich dostawców. Miałoby to znaczny negatywny wpływ na pozycję gospodarczą Europy, w której małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczną rolę w procesach innowacyjnych.

Poprawka 10

ARTYKUŁ 3 USTĘP 2

2. Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane zatrzymywane w myśl niniejszej dyrektywy są udostępniane jedynie właściwym organom krajowym, w szczególnych przypadkach i zgodnie z krajowym ustawodawstwem w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana.

2. Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane zatrzymywane w myśl niniejszej dyrektywy są udostępniane jedynie właściwym organom krajowym i wykorzystywane wyłącznie przez nie, w szczególnych przypadkach i zgodnie z krajowym ustawodawstwem w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana. Właściwe władze krajowe muszą uzasadniać wnioski o przekazanie danych, tak, aby nie naruszać stosunków umownych wiążących dostawcę z jego klientem oraz zapewnić poszanowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych i ochronę prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Uzasadnienie

Stosunek umowny istniejący między podmiotem gospodarczym a jego klientem nie może ulec zmianie w wyniku działań zmierzających do zatrzymania danych. Właściwe władze muszą udowodnić, że ich wniosek jest uzasadniony względami zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana.

Poprawka 11

ARTYKUŁ 4, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie następujących kategorii danych zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy:

Państwa Członkowskie zapewniają, w przypadku nawiązanych połączeń, zatrzymywanie następujących kategorii danych służących celom określonym w art. 1 ust. 1, pod warunkiem, iż są one generowane i przetwarzane przez dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w trakcie świadczenia usług komunikacyjnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej dyrektywy:

Uzasadnienie

Już obecnie firmy telekomunikacyjne zachowują wiele danych wymaganych we wniosku dotyczącym dyrektywy. Rozszerzony obowiązek zatrzymywania danych doprowadzi jednak do znacznych nakładów finansowych, ponieważ istniejące bazy danych będzie trzeba powiększyć i dostosować. Obowiązek zatrzymywania danych powinien zatem koncentrować się na nawiązanych połączeniach.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 4 LITERA A)

(a) dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia;

(a) dane niezbędne do ustalenia źródła połączenia:

 

(1) w przypadku telefonii stacjonarnej:

 

(a) numer nadawcy połączenia;

 

(b) nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

 

(2) w przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) numer nadawcy połączenia;

 

(b) nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika;

 

(3) w przypadku dostępu internetowego:

 

(a) adres IP, dynamiczny lub statyczny, przydzielony dla połączenia przez dostawcę dostępu internetowego;

 

(b) identyfikator użytkownika (user ID) źródła połączenia;

 

(c) nazwisko i adres abonenta lub zarejestrowanego użytkownika, do którego w momencie połączenia należał adres IP, etykieta połączenia lub identyfikator użytkownika.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 4 LITERA B)

(b) dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia;

(b) dane niezbędne do ustalenia odbiorcy połączenia:

 

(1) w przypadku telefonii stacjonarnej:

 

(a) numer odbiorcy / numery odbiorców połączenia;

 

(2) w przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) numer odbiorcy / numery odbiorców połączenia;

 

(3) w przypadku dostępu internetowego:

 

(a) etykieta połączenia lub identyfikator użytkownika (user ID) planowanego odbiorcy / planowanych odbiorców połączenia;

Poprawka 14

ARTYKUŁ 4 LITERA C)

(c) dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia;

c) dane niezbędne do określenia daty, godziny i czasu trwania połączenia:

 

(1) w przypadku telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej:

 

(a) data i dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia.

 

(2) w przypadku dostępu internetowego:

 

(a) data i godzina zalogowania i wylogowania sesji internetowej na podstawie danej strefy czasowej.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 4 LITERA D)

(d) danie niezbędne do określenia rodzaju połączenia;

(d) danie niezbędne do określenia rodzaju połączenia:

 

(1) w przypadku telefonii stacjonarnej:

 

(a) wykorzystane usługi telefoniczne, np. połączenie głosowe, faks i usługi przekazywania wiadomości.

 

(2) w przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) wykorzystane usługi telefoniczne, np. połączenie głosowe, krótka wiadomość tekstowa (SMS).

Poprawka 16

ARTYKUŁ 4 LITERA E)

(e) dane niezbędne do określenia narzędzia komunikacji lub tego, co może służyć za narzędzie komunikacji;

(e) Dane niezbędne do identyfikacji urządzenia komunikacji lub co może służyć za takie urządzenie:

 

(1) W przypadku telefonii komórkowej:

 

(a) międzynarodowy numer abonenta mobilnego (IMSI) strony dzwoniącej;

 

(2) W przypadku dostępu internetowego:

 

(a) numer telefonu przy dostępie za pośrednictwem dial-up;

 

(b) identyfikator DSL lub inny identyfikator końcowy inicjatora połączenia.

Uzasadnienie

Producenci wielokrotnie przyznają numer fabryczny mobilnego aparatu telefonicznego, co może prowadzić do manipulacji ze strony użytkowników.

Numer seryjny karty sieciowej komputera również nie stanowi jednoznacznego wskaźnika, ponieważ również on może być wielokrotnie przyznawany przez producenta, a później niewielkim kosztem zmieniony przez użytkownika. Zatrzymywanie obu tych rodzajów danych nie poprawia w znaczący sposób zwalczania przestępczości.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 4 LITERA F)

(f) danie niezbędne do identyfikacji lokalizacji urządzenia komunikacji ruchomej.

(f) danie niezbędne do identyfikacji lokalizacji urządzenia komunikacji ruchomej:

 

(1) Etykieta lokalizacji (identyfikator komórki) na początku połączenia.

Uzasadnienie

Projekt zatrzymywania etykiety lokalizacji także przy zakończeniu połączenia oznacza znaczne koszty dodatkowe. Do tej pory w poszczególnych Państwach Członkowskich zatrzymuje się jedynie lokalizację podczas rozpoczęcia połączenia. Ponadto już na podstawie identyfikatorów komórek zatrzymywanych na początku każdego kolejnego połączenia można sporządzić retrospektywnie wystarczająco dokładny profil przemieszczania się.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 4 USTĘP 2

Rodzaje danych przeznaczonych do zatrzymywania w ramach wyżej wymienionych kategorii zostały wyszczególnione w załączniku.

skreślony

Poprawka 19

ARTYKUŁ 5

Artykuł 5

skreślony

Weryfikacja załącznika

 

Załącznik jest weryfikowany regularnie, tak często jak to jest niezbędne, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

 

Uzasadnienie

Procedura komitologii przewidywana przez Komisję, w ramach której przedstawiciele Komisji i Państw Członkowskich mieliby rozszerzać listę danych przeznaczonych do zatrzymywania bez udziału Parlamentu i firm, których to dotyczy, jest nie do zaakceptowania. Każde rozszerzenie rodzajów danych przeznaczonych do zatrzymywania stanowi ingerencję istotną dla praw podstawowych, w odniesieniu do której Parlament powinien mieć możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Dlatego należy skreślić odpowiednie przepisy.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 6

Artykuł 6

skreślony

Komitet

 

1. Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, na którego czele stoi przedstawiciel Komisji.

 

2. W każdym przypadku, gdy dokonywane jest odniesienie do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

 

3. Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

 

Uzasadnienie

Procedura komitologii przewidywana przez Komisję, w ramach której przedstawiciele Komisji i Państw Członkowskich mieliby rozszerzać listę danych przeznaczonych do zatrzymywania bez udziału Parlamentu i firm, których to dotyczy, jest nie do zaakceptowania. Każde rozszerzenie rodzajów danych przeznaczonych do zatrzymywania stanowi ingerencję istotną dla praw podstawowych, w odniesieniu do której Parlament powinien mieć możliwość zgłoszenia zastrzeżeń. Dlatego należy skreślić odpowiednie przepisy.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 7

Państwa Członkowskie zapewniają, że wymienione w art. 4 kategorie danych są zatrzymywane na okres jednego roku od daty połączenia, z wyjątkiem danych odnoszących się do łączności elektronicznych, które odbywają się w całości lub w przeważającej części za pośrednictwem protokołu internetowego. Te ostatnie są zatrzymywane przez okres sześciu miesięcy.

Państwa Członkowskie zapewniają, że wymienione w art. 4 kategorie danych są zatrzymywane na okres sześciu miesięcy od daty połączenia, z wyjątkiem danych odnoszących się do łączności elektronicznych, które odbywają się w całości lub w przeważającej części za pośrednictwem protokołu internetowego. Te ostatnie są zatrzymywane przez okres trzech miesięcy. Na koniec tego okresu dane należy usunąć lub uczynić anonimowymi zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE.

 

Uzasadnienie

Maksymalny okres sześciomiesięczny jest zgodny z zasadą proporcjonalności, zważywszy, że większość dochodzeń opiera się na danych nie starszych niż sześć miesięcy.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 8

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie danych zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, w sposób umożliwiający przekazanie bez niepotrzebnej zwłoki zatrzymywanych danych i wszelkich informacji odnoszących się do takich danych właściwym organom na ich wniosek.

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie danych zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, w sposób umożliwiający przekazanie takich danych w odpowiednim terminie właściwym organom na ich uzasadnione pisemne żądanie.

Uzasadnienie

Postanowienia niniejszej dyrektywy stanowią wyjątek od przepisów art. 5, 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE. Z tego względu należy jednoznacznie określić zakres przekazywanych danych. Ponadto, ze względu na pewność prawną oraz ochronę danych, konieczne jest opracowanie procedury ich przekazywania. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż przekazanie danych może wiązać się z opóźnieniem czasowym wynikającym z techniki, co powoduje, że niezwłoczne przekazanie danych nie zawsze jest możliwe.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

Państwa Członkowskie zapewniają dostarczanie Komisji Europejskiej corocznych statystyk na temat zatrzymywania danych przetwarzanych w ramach świadczenia publicznych usług łączności elektronicznej. Statystyki takie obejmują:

Państwa Członkowskie zapewniają dostarczanie, przez właściwe władze, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu corocznych statystyk na temat zatrzymywania danych przetwarzanych w ramach świadczenia publicznych usług łączności elektronicznej. Statystyki takie obejmują:

- przypadki, w których właściwym organom udzielone zostały informacje zgodnie z odpowiednim prawem krajowym,

- przypadki, w których właściwym organom udzielone zostały informacje zgodnie z odpowiednim prawem krajowym,

- czas, jaki upłynął między datą zarejestrowania zatrzymywanych danych, a datą wniosku o przekazanie danych złożonego przez właściwy organ;

- czas, jaki upłynął między datą zarejestrowania zatrzymywanych danych, a datą wniosku o przekazanie danych złożonego przez właściwy organ,

- przypadki, w których wnioski o dane nie mogły zostać zrealizowane.

- przypadki, w których wnioski o dane nie mogły zostać zrealizowane,

 

- ilość przypadków ,w których wnioski o rodzaje danych doprowadziły do sukcesu w dochodzeniu lub w znacznym stopniu się do niego przyczyniły.

Uzasadnienie

Przewidywany przez art. 9 wniosku obowiązek Państw Członkowskich dotyczący przedstawiania statystyk związanych z zatrzymywaniem danych nie powinien prowadzić do kolejnych wymagań biurokratycznych dla firm. Poza tym statystyki te mogą zostać wykorzystane do wykazania ilości przypadków, w których wnioski o dane rzeczywiście przyczyniły się do sukcesu dochodzeń.

Poprawka 24

Artykuł 10

Państwa Członkowskie zapewnią dostawcom ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności zwrot wykazanych dodatkowych kosztów powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie zapewnią wszystkim dostawcom ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności pełny zwrot wszystkich wykazanych dodatkowych kosztów powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Zwrot powstających kosztów inwestycyjnych i operacyjnych dla firm przewidywany we wniosku Komisji należy przyjąć z zadowoleniem. Proponowana poprawka służy jedynie doprecyzowaniu. Jednocześnie zwrot nakładów stanowi istotny czynnik regulujący ograniczenie odczytywania danych przez organy ścigania do niezbędnego poziomu i uniknięcie zakłóceń konkurencji pomiędzy Państwami Członkowskimi spowodowanych różnymi warunkami zwrotów.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 12 USTĘP 1

1. Nie później niż trzy lata od daty, o której mowa w art. 13 ust. 1 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę wdrożenia niniejszej dyrektywy i jej wpływu na podmioty gospodarcze i konsumentów, uwzględniając dane statystyczne dostarczone Komisji zgodnie z art. 9 w celu określenia ewentualnej potrzeby zmiany przepisów niniejszej dyrektywy zwłaszcza w odniesieniu do okresu zatrzymywania ustalonego na mocy art. 7.

1. Nie później niż trzy lata od daty, o której mowa w art. 13 ust. 1 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę wdrożenia niniejszej dyrektywy i jej wpływu na podmioty gospodarcze i konsumentów, uwzględniając dane statystyczne dostarczone Komisji zgodnie z art. 9 w celu określenia ewentualnej potrzeby zmiany przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii danych określonych w art. 4.

Uzasadnienie

Ze względu na zaproponowane skreślenie procedury komitologii w art. 5 konieczna jest jednakowa ocena wszystkich postanowień dyrektywy. Ponieważ obowiązek zatrzymywania danych nakłada się na podmioty gospodarcze, co oznacza dla nich znaczne koszta, konieczne jest uwzględnienie tego zagadnienia w ocenie dyrektywy.

Poprawka 26

ARTYKUŁ 12 USTĘP 2

2. W tym celu Komisja bada wszystkie uwagi wniesione przez Państwa Członkowskie lub grupę roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych powołaną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE.

2. W tym celu Komisja bada wszystkie uwagi wniesione przez Państwa Członkowskie, podmioty gospodarcze lub grupę roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych powołaną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, oraz jakiekolwiek sprawozdanie sporządzone przez Parlament Europejski zgodnie z art. 1 niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Konieczny jest udział Parlamentu Europejskiego we wszystkich przeglądach niniejszej dyrektywy ze względu na ewentualną możliwość naruszenia wolności i praw podstawowych.

Poprawka 27

ZAŁĄCZNIK

 

skreślony

Uzasadnienie

Załącznik powinien zostać skreślony i w całości przeniesiony do art. 4. Lista danych jest najważniejszym punktem niniejszej dyrektywy i nie stanowi wyłącznie technicznego postanowienia szczegółowego. Rodzaj zatrzymywanych danych decyduje o korzyściach, wykonalności, kosztach i proporcjonalności zatrzymywania danych. Z tego względu lista danych nie powinna zostać przyjęta w ramach załącznika, odrębnego od operacyjnego tekstu dyrektywy, lecz zostać przeniesiona bezpośrednio do art. 4.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE

Odsyłacze

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
15.11.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

nie

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Angelika Niebler
5.10.2005

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Data przyjęcia

23.11.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

 

(1)

Dokument. 8958/04 z dn. 28 kwietnia 2004 r.

(2)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

(3)

              Dz.U. L 184 z 17.07.1999, str. 23.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (22.11.2005)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE

(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Charlotte Cederschiöld

KRÓTKIE UZASADNIENIE

Jako że wniosek Komisji bazuje na art. 95 Traktatu - artykuł o rynku wewnętrznym - ważne jest, że Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów może wyrazić opinię.

Środki w postaci zatrzymywania danych dotykają wszystkich warstw społeczeństwa, z szerokim zakresem gospodarczych, społecznych i branżowych implikacji. Ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących zatrzymywania danych powoduje poważne następstwa nie tylko dla europejskich konsumentów, ale również dla europejskiego przemysłu i ostatecznie rynku wewnętrznego. Jeżeli ujednolicenie nie zostanie ostrożnie wprowadzone, zarówno fundamentalne prawa obywateli, jak i europejska konkurencyjność znajdą się w niebezpieczeństwie.

Obecna sytuacja

Wszystkie Państwa Członkowskie mają odmienne polityki w zakresie okresów zatrzymywania danych, typów danych, które mają być zatrzymywane oraz zwrotu kosztów poniesionych przez branżę. Ujednolicone europejskie podejście mogłoby poprawić sytuację, o ile zostałoby starannie przygotowane, z poszanowaniem równowagi pomiędzy wszystkimi interesami i dotkniętymi tym stronami.

Zatrzymywanie danych ukazuje zmianę paradygmatu w sposobie postrzegania przez społeczeństwo danych o ruchu. Pod rządami obecnego prawa, dostawcy usług łączności elektronicznej mogą trzymać dane o ruchu jedynie dla określonych, uzasadnionych celów gospodarczych i są zobowiązani do usunięcia danych o ruchu z chwilą osiągnięcia tych celów. Zgodnie z nowym projektem, na operatorach spoczywałby wymóg przechowywania dużych ilości nowych danych ściśle dla celów organów egzekwowania prawa, co stawia Unię Europejską w wyjątkowej sytuacji, jako że żaden inny demokratyczny kraj na świecie nie wprowadził tak daleko idących obowiązków. Ten fakt wymaga drobiazgowego rozważenia, zarówno pod względem prywatności, konkurencyjności, jak i bezpieczeństwa.

W interesie lepszego uregulowania, powstaje pytanie, czy UE powinna wprowadzać na tym etapie takie obowiązki, bez dokładnego zbadania długookresowych konsekwencji, z dogłębną oceną wpływu. System zachowywania danych i „quick freeze” („szybkiego zamrożenia”) mógłby być lepszym sposobem na wzmocnienie współpracy pomiędzy branżą a agencjami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i powinien zostać poddany analizie z punktu widzenia konsumenta oraz rynku wewnętrznego.

Proponowane procedury komitologii są nie do zaakceptowania - należy znaleźć szersze rozwiązanie, obejmujące wszystkie zainteresowane strony, z którymi nie przeprowadzono należytych konsultacji przed prezentacją projektu.

Wpływ na rynek wewnętrzny i europejską konkurencyjność

Szefowie państw i rządów wielokrotnie określali łączność elektroniczną jako podstawę europejskiej gospodarki: zasadniczą dla trwałego wzrostu i maksymalizacji zatrudnienia. Jakakolwiek regulacja, włączając zatrzymywanie danych, musi zostać dokładnie zbadana przed jej wprowadzeniem, aby nie spowodować utrudnień dla konkurencyjności i rozwoju podmiotów gospodarczych Unii Europejskiej.

Koszty

Pomyślne gromadzenie dużych ilości danych, jak to przewiduje dyrektywa, jest trudne i kosztowne. Próba sensownego uporządkowania różnych formatów danych i zinterpretowania ich, by miały wartość dla agencji zajmujących się egzekwowanie prawa, jest nawet jeszcze trudniejsza.

Biorąc pod uwagę ilość zatrzymywanych danych, koszty będą szybko rosły ze względu na zmiany w konstrukcji systemów zarządzania, bardziej wydajne i nowocześniejsze platformy, większe środki bezpieczeństwa, infrastruktury służące do przechowywania i wsparcia logistycznego, jak również zasoby ludzkie niezbędne do obsługi tego typu systemów.

Jasne jest, że zatrzymywanie danych nałoży na europejską branżę łączności duże brzemię kosztów. Ryzyko fragmentarycznego podejścia do zagadnienia kosztów jest oczywiste: jeżeli jedne Państwa Członkowskie zwrócą dostawcom usług łączności elektronicznej koszty zatrzymywania danych, podczas gdy inne tego nie uczynią, to rynek wewnętrzny usług łączności ucierpi na skutek poważnych zniekształceń konkurencyjności.

Inwestycje

Aby sprostać potrzebom nowych e-usług, zarówno w domenie prywatnej i publicznej, europejscy operatorzy w branży łączności wprowadzają obecnie nową generację sieci łączności elektronicznej. Wprowadzenie zatrzymywania danych bez pełnej kompensacji kosztów zmusiłoby operatorów do poświęcenia środków na zastosowanie się do nowego reżimu - środków, które w innych okolicznościach posłużyłyby do budowania przyszłych sieci łączności.

Konkurencja

Niezależnie od kwestii, czy zostanie osiągnięte pełne ujednolicenie wewnątrz UE, faktem pozostaje, że dostawcy usług spoza Unii Europejskiej nie będą obciążeni tymi samymi obowiązkami i ograniczeniami. Wpłynie to na obraz konkurencyjności i równowagi pomiędzy UE a konkurującymi gospodarkami. Wielu dostawców usług łączności elektronicznej, szczególnie dostawców usług internetowych, ma swoje siedziby poza Unią Europejską, konkurując jednocześnie na rynku wewnętrznym. Platformy usługowe mogą być zlokalizowane gdziekolwiek na świecie: w ten sposób dostawcy spoza Unii Europejskiej znajdą się nawet w sytuacji, gdy będą mogli oferować „usługi bez zatrzymywania danych”, zyskując możliwość budowania swoich przedsięwzięć na trosce użytkowników o ich integralność i prywatność. Daleko posunięte obowiązki w zakresie zatrzymywania danych mogą odstraszyć europejskich konsumentów od korzystania z europejskich usług.

W przypadku, gdy europejski operator świadczy usługę dostępu do Internetu a klient korzysta z poczty elektronicznej w USA (np. Hotmail, Gmail, Yahoo), europejski operator zapewniający dostęp nie ma dostępu do danych o ruchu, jak tego wymaga projekt Komisji. Co więcej, wielu z dużych operatorów internetowej poczty elektronicznej ma siedziby poza Unią Europejską i nie będzie w żadnym wypadku podlegać wymaganiom.

Bezpieczeństwo

Możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji, ale gwarancja całkowitego bezpieczeństwa jest praktycznie niemożliwa do osiągnięcia. Rzeczą nadrzędną będzie zapewnienie, że przechowywane dane są autentyczne i zabezpieczone przed wprowadzaniem do nich jakichkolwiek zmian, że kontrola dostępu jest solidna i zapewnia łatwy do sprawdzenia zapis historii dostępu. Zatrzymywanie i przechowywanie tak dużej ilości delikatnych danych napotka również problemy na poziomie oprogramowania i sieci elektronicznej łączności (oprogramowanie destrukcyjne, oprogramowanie szpiegowskie, spam - niechciana poczta elektroniczna, phishing - wyłudzanie poufnych informacji osobistych), jak również zagrożenia niezwiązane z Internetem (na przykład fizyczna kradzież nośników z zapisem zatrzymanych danych).

Ponadto w projekcie brakuje przepisów dotyczących bezpieczeństwa w zakresie postępowania po zebraniu informacji w Państwie Członkowskim, czy i jak mogą one być przekazywane do innych Państw Członkowskich, jak również przepisów zabraniających transferu zatrzymanych danych do krajów poza Unią Europejską. Wszystkie te aspekty z zakresu bezpieczeństwa stanowią potencjalne zagrożenie dla europejskiego klienta.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1

Ustęp 1 a (nowy)

1a. Wzywa Komisję do zlecenia, przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, przeprowadzenia badań w zakresie oceny wpływu, obejmujących wszystkie zagadnienia rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, przeprowadzonych przez niezależny organ reprezentujący wszystkie strony zainteresowane;

Tekst proponowany przez Komisję(1)

 

Poprawki Parlamentu

Wniosek dotyczący dyrektywy

Poprawka 2

Punkt uzasadnienia 13

(13) Z uwagi na fakt, że zatrzymywanie danych powoduje znaczne dodatkowe koszty dla dostawców łączności elektronicznej, podczas gdy korzyści w sensie bezpieczeństwa publicznego mają znaczenie dla ogółu społeczeństwa, należy przewidzieć mechanizm zwrotu kosztów wykazanych przez Państwa Członkowskie, powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą;

(13) Z uwagi na fakt, że zatrzymywanie danych powoduje znaczne dodatkowe koszty dla dostawców łączności elektronicznej, podczas gdy korzyści w sensie bezpieczeństwa publicznego mają znaczenie dla ogółu społeczeństwa, a także w celu uniknięcia zniekształceń rynku wewnętrznego, należy zapewnić w pełni ujednolicony mechanizm zwrotu przez wszystkie Państwa Członkowskie dostawcom publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznych sieci łączności, kosztów wykazanych, powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nich niniejszą dyrektywą;

Poprawka 3

Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

 

(13a) Koszty muszą być utrzymane na minimalnym poziomie, w celu uniknięcia postawienia przedsiębiorstw UE w niekorzystnej sytuacji pod względem konkurencyjności, w porównaniu do przedsiębiorstw spoza UE.

Poprawka 4

Punkt uzasadnienia 14

(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii na temat tych zagadnień Komisja pragnie stworzyć zespół składający się z przedstawicieli organów ścigania, przedstawicieli branży łączności elektronicznej oraz organów ochrony danych;

(14) Technologie mające znaczenie dla łączności elektronicznej ulegają szybkiemu rozwojowi i dlatego uzasadnione wymogi właściwych organów także mogą ulec zmianie; w celu uzyskania opinii na temat tych zagadnień konieczne jest utworzenie stałego komitetu składającego się z przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, organów ścigania, branży łączności elektronicznej, organizacji ochrony konsumentów oraz organów ochrony danych;

Poprawka 5

Punkt uzasadnienia 18 a (nowy)

 

(18a) Ponieważ bezpieczeństwo danych zatrzymywanych na mocy niniejszej dyrektywy ma fundamentalne znaczenie dla ochrony praw konsumentów, Państwa Członkowskie powinny zapewnić, że do bezpieczeństwa przechowywanych danych będą stosowane najwyższe standardy, w szczególności do ochrony danych przed wprowadzaniem do nich zmian oraz nieautoryzowanym dostępem oraz przed zagrożeniami związanymi i niezwiązanymi z Internetem.

Poprawka 6

Punt uzasadnienia 18 b (nowy)

 

(18b) Bezpieczeństwo danych, których dotyczy niniejsza dyrektywa, musi odpowiadać przepisom o ochronie danych zawartymi w dyrektywie 2002/58/WE

Poprawka 7

Artykuł 1 ustęp 1

1. Celem niniejszej dyrektywy jest ujednolicenie przepisów Państw Członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w zakresie przetwarzania i zatrzymywania pewnych danych o ruchu, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana.

1. Celem niniejszej dyrektywy jest ujednolicenie przepisów Państw Członkowskich w zakresie obowiązków dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w zakresie przetwarzania i zatrzymywania pewnych danych o ruchu, aby zapewnić dostępność przedmiotowych danych do celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania przestępstw.

Justification

This proposal is related to Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) which states that Member States may adopt data retention rules “to safeguard national security…, defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system”. The scope of the Commission proposal however is much more limited than the “mandate” given by Article 15 and should be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty.

Poprawka 8

Artykuł 3

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5, 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE, Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane generowane lub przetwarzane na ich terenie przez dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w trakcie świadczenia usług komunikacyjnych są zatrzymywane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 5, 6 i 9 dyrektywy 2002/58/WE, Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane przetwarzane i przechowywane na ich terenie przez dostawców ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności w trakcie świadczenia usług komunikacyjnych są zatrzymywane zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Istotne jest, by zakres dyrektywy był jasno zdefiniowany: słowo „generowane”, mając bardzo szerokie i niejasne znaczenie, powinno być zastąpione językiem już stosowanym w europejskim prawodawstwie. Przetwarzanie jest zdefiniowane w ogólnej dyrektywie o ochronie danych (art. 2b), podczas gdy dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej odnosi się w art. 6 zarówno do przetwarzania, jak i przechowywania.

Poprawka 9

Artykuł 3 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane zatrzymywane w myśl niniejszej dyrektywy są udostępniane jedynie właściwym organom krajowym, w szczególnych przypadkach i zgodnie z krajowym ustawodawstwem w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania poważnych przestępstw, takich jak terroryzm i przestępczość zorganizowana.

2. Państwa Członkowskie przyjmują środki w celu zapewnienia, że dane zatrzymywane w myśl niniejszej dyrektywy są udostępniane właściwym organom krajowym, w szczególnych przypadkach i zgodnie z krajowym ustawodawstwem w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania i karania przestępstw.

Uzasadnienie

The Commission proposal is too restricted compared to the ”mandate” provided by Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) and should therefore be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty. Finally, this instrument must not prejudice any other Community/national measures for the enforcement of rights.

Poprawka 10

Artykuł 5

Weryfikacja załącznika

Załącznik jest weryfikowany regularnie, tak często jak to jest niezbędne, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

skreślony

Poprawka 11

Artykuł 6

 

Komitet

1. Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, na którego czele stoi przedstawiciel Komisji.

2. W każdym przypadku, gdy dokonywane jest odniesienie do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

3. Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

skreślony

Poprawka 12

Artykuł 7

Państwa Członkowskie zapewniają, że wymienione w art. 4 kategorie danych są zatrzymywane na okres jednego roku od daty połączenia, z wyjątkiem danych odnoszących się do łączności elektronicznych, które odbywają się w całości lub w przeważającej części za pośrednictwem protokołu internetowego. Te ostatnie są zatrzymywane przez okres sześciu miesięcy.

Państwa Członkowskie zapewniają, że wymienione w art. 4 kategorie danych są zatrzymywane na okres jednego roku od daty połączenia. Państwa Członkowskie zapewniają zniszczenie wszystkich danych po upływie okresu zatrzymywania.

Justification

The period of retention should be sufficiently long to enable national authorities to find evidence and prosecute law breakers. It can take a lot of time to conduct investigations into possible online infringements and some cases can involve complex online structures. It is therefore vital that the Commission’s proposal provide that Member States implement procedures that offer enforcement bodies flexible and reliable means of ensuring that this critical evidence is stored for as long as possible in order to prepare a strong case.

Poprawka 13

Artykuł 8

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie danych zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, w sposób umożliwiający przekazanie bez niepotrzebnej zwłoki zatrzymywanych danych i wszelkich informacji odnoszących się do takich danych właściwym organom na ich wniosek.

Państwa Członkowskie zapewniają zatrzymywanie danych zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, w sposób umożliwiający przekazanie bez niepotrzebnej zwłoki zatrzymywanych danych i wszelkich informacji odnoszących się do takich danych właściwym organom na ich wniosek. Każdy wniosek o dostęp do danych pomiędzy Państwami Członkowskimi musi zawierać gwarancję, że dane zatrzymane na mocy niniejszej dyrektywy będą przekazane jedynie należycie umocowanym organom zajmującym się egzekwowaniem prawa oraz że nie będą one przekazywane krajom trzecim.

Poprawka 14

Artykuł 10

Państwa Członkowskie zapewnią dostawcom ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności zwrot wykazanych dodatkowych kosztów powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie zapewniają dostawcom ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub publicznej sieci łączności zwrot wykazanych dodatkowych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych powstałych na skutek spełniania wymogów nałożonych na nie niniejszą dyrektywą, w tym wykazanych dodatkowych kosztów ochrony danych i wszelkich przyszłych zmian w tym zakresie. Zwrot powinien obejmować wykazane koszty związane z udostępnieniem przetrzymywanych danych odpowiednim władzom krajowym.

Uzasadnienie

Compromise amendment as proposed by LIBE.

PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE

Odsyłacze

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
15.11.2005

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej
  Data powołania

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Zastępca sprawozdawcy komisji opiniodawczej

 

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2005

 

 

 

 

Data przyjęcia

22.11.2005

Wynik głosowania końcowego

za:

przeciw:

wstrzymujących się:

27

5

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

(1)

Dz.U. C ... / Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE

Dokumenty referencyjne

COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Podstawa prawna

art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE

Podstawa przepisowa

art. 51

Data przedstawienia w PE

21.9.2005

Komisja przedmiotowo właściwa
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
15.11.2005

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

 

Opinia niewydana
  Data wydania decyzji

 

 

 

 

 

Ściślejsza współpraca
  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)
  Data powołania

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej
  Data wydania opinii JURI

 

 

 

Zmiana wysokości środków finansowych
  Data wydania opinii BUDG

 

 

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów przez PE - data decyzji na posiedzeniu

 

Rozpatrzenie w komisji

5.9.2005

26.9.2005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Data przyjęcia

24.11.2005

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

8

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Data złożenia

28.11.2005 A6-0365/2005

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2006Informacja prawna