Postup : 2005/0182(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0365/2005

Predkladané texty :

A6-0365/2005

Rozpravy :

PV 13/12/2005 - 12

Hlasovanie :

PV 14/12/2005 - 8.1

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0512

SPRÁVA     ***I
PDF 462kWORD 538k
28. novembra 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Alexander Nuno Alvaro

Návrh legislatívneho UZNESENIA európskeho parlamentu
 EXPLANATORY STATEMENT
 MINORITY OPINION
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA
 POSTUP

Návrh legislatívneho UZNESENIA európskeho parlamentu

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0438)(1)

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0293/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0365/2005),

1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby pred nadobudnutím účinnosti smernice poverila nezávislý orgán, v ktorom budú zastúpené všetky zúčastnené strany, vypracovaním štúdie hodnotiacej dopad, ktorá sa bude zaoberať všetkými otázkami vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa;

3.  vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby stanovisko Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 3

(3) Články 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES stanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú na spracovanie prevádzkových a miestnych údajov generovaných pri použití elektronických komunikačných služieb vykonávané poskytovateľmi sietí a služieb. Takéto údaje sa musia vymazať alebo sa musí zabezpečiť ich anonymnosť, ak už nie sú naďalej potrebné na účely prenosu komunikácie, s výnimkou údajov potrebných na fakturáciu alebo pre platby za prepojenie. V prípade súhlasu môžu byť niektoré údaje takisto spracované na marketingové účely a na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou.

(3) Články 6 a 9 smernice 2002/58/ES stanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú na spracovanie prevádzkových a miestnych údajov generovaných pri použití elektronických komunikačných služieb vykonávané poskytovateľmi sietí a služieb. Zo zásady takéto údaje by sa mali vymazať alebo sa musí zabezpečiť ich anonymnosť, ak už nie sú naďalej potrebné na účely prenosu komunikácie. Pre potreby účastníka fakturačné a platobné údaje sa môžu spracúvať, ale iba do konca obdobia, počas ktorého je možné voči účtu právne namietať alebo je možné vymáhať platbu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 4

(4) Článok 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES stanovuje podmienky za ktorých môžu členské štáty obmedziť rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 tejto smernice. Takáto odchýlka musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutná, vhodná a primeraná konkrétnemu účelu verejného poriadku, t. j. na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti alebo na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov alebo neoprávneného použitia elektronického komunikačného systému.

(4) Článok 15 ods. 1 smernice 2002/58/ES stanovuje podmienky za ktorých môžu členské štáty obmedziť rozsah práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 tejto smernice. Takáto odchýlka musí byť v demokratickej spoločnosti nevyhnutná, vhodná a primeraná konkrétnemu účelu verejného poriadku, t. j. na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti alebo na vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie závažných trestných činov alebo neoprávneného použitia elektronického komunikačného systému.

 

(Prvá časť pozmeňujúehoi a doplňujúceho návrhu na vymazanie slova „predchádzanie“ sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada korešpondujúce zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 4A (nové)

 

(4a) Charta základných práv v článku 7 explicitne vyjadruje právo na rešpektovanie súkromného života a v článku 8 právo na ochranu osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 6

(6) Právne a technické odlišnosti vo vnútroštátnych ustanoveniach o uchovávaní údajov na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov sú prekážkou vnútorného trhu elektronických komunikácií. Poskytovatelia služieb čelia rozdielnym požiadavkám čo do druhov prevádzkových údajov, ktoré sa majú uchovávať, podmienok uchovávania a lehôt uchovávania.

(6) Do teraz prijaté ustanovenia predstavujú právne a technické odlišnosti a líšia sa aj požiadavky čo do druhov prevádzkových údajov, ktoré sa majú uchovávať, podmienok uchovávania a lehôt uchovávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 6A (nové)

 

(6a) Zjednocovanie vnútorného trhu v oblasti uchovávania údajov poukazuje na potrebu lepšieho a rovnoprávnejšieho prístupu ku spravodlivosti a možnosti odvolania pre občanov v rámci celej EÚ. Každý občan by mal mať rovnaké právo na právnu ochranu a odškodnenie za zneužitie informácií bez ohľadu na to, či to je spôsobené orgánom alebo poskytovateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 7

(7) Závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti z 20. septembra 2001 vyzývajú k zabezpečeniu schopnosti orgánov presadzovania práva vyšetrovať trestné činy pri ktorých dochádza k použitiu elektronických komunikácií a schopnosti prijať proti páchateľom týchto zločinov právne opatrenia, za súčasného dosiahnutia rovnováhy medzi ochranou osobných údajov a potrebou orgánov presadzovania práva získať prístup k údajom na účely vyšetrovania trestných činov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ODÔVODNENIE 8

(8) Závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti z 19. decembra 2002 zdôrazňujú, že v dôsledku značného nárastu možností elektronických komunikácií sú údaje o použití elektronických komunikácií mimoriadne dôležité a predstavujú významný prostriedok na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov a najmä významný nástroj na boj proti organizovanému zločinu.

(8) Závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti z 19. decembra 2002 zdôrazňujú, že v dôsledku značného nárastu možností elektronických komunikácií údaje o použití elektronických komunikácií môžu byť významným prostriedkom na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov a najmä významný nástroj na boj proti organizovanému zločinu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 10

(10) Vyhlásenie prijaté na mimoriadnom neformálnom zasadnutí Rady 13. júla 2005 znovu zdôrazňuje potrebu prijatia opatrení súvisiacich s uchovávaním údajov o elektronickej komunikačnej prevádzke v najkratšom možnom čase.

(10) Vyhlásenie prijaté na mimoriadnom neformálnom zasadnutí Rady 13. júla 2005 znovu zdôrazňuje potrebu prijatia spoločných opatrení súvisiacich s uchovávaním údajov o elektronickej komunikačnej prevádzke v najkratšom možnom čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ODÔVODNENIE 10A (nové)

 

(10a) Pracovná skupina na ochranu jednotlivcov vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov vytvorená v súlade s článkom 29 smernice 95/46/ES vykonáva úlohy stanovené v článku 30 vyššie uvedenej smernice aj vo vzťahu k ochrane základných práv a slobôd a legitímnych záujmov v odvetví, ktoré podlieha tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ODÔVODNENIE 11

(11) Vzhľadom na to, že dôležitosť prevádzkových údajov pre predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin sa preukázala výskumom a cez praktické skúsenosti vo viacerých členských štátoch, je potrebné zabezpečiť, aby sa údaje spracúvané poskytovateľmi elektronických komunikácií v rámci ponuky služieb elektronickej komunikácie alebo verejných komunikačných sietí po určitý čas uchovávali

(11) Praktické skúsenosti niektorých členských štátov preukázali, že prevádzkové údaje môžu byť dôležité pre vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie závažných trestných činov, ako sú terorizmus a organizovaný zločin. V nadväznosti na to, je potrebné zabezpečiť, aby sa údaje spracúvané poskytovateľmi verejných elektronických komunikácií v rámci ponuky služieb elektronickej komunikácie alebo verejných komunikačných sietí po určitý čas uchovávali

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ODÔVODNENIE 11A (nové)

 

(11a) Vytvorenie akýchkoľvek zoznamov druhov údajov určených na uchovanie, by malo odrážať rovnováhu medzi prínosom pre vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie závažných trestných činov a medzi stupňom spôsobeného narušenia súkromia, ktoré by bolo následkom týchto činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ODÔVODNENIE 14

(14) Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. Komisia zamýšľa na účel poradenstva v týchto otázkach vytvoriť platformu pozostávajúcu zo zástupcov orgánov presadzovania práva, združení priemyslu elektronických komunikácií a orgánov ochrany údajov.

(14) Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. Komisia zamýšľa na účel poradenstva v týchto otázkach periodickú revíziu prísnej potrebnosti takýchto ustanovení a zhodnotenie druhov údajov, ktoré sú potrebné. Platforma pozostávajúca zo zástupcov Európskeho parlamentu, orgánov presadzovania práva, združení priemyslu elektronických komunikácií a európskych a vnútroštátnych orgánov ochrany údajov môže asistovať Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ODÔVODNENIE 17

(17) Opatrenia nevyhnutné pre implementáciu tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(2).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ODÔVODNENIE 18

(18) Ciele opatrenia, ktoré sa má prijať, menovite zosúladenie povinnosti poskytovateľov uchovávať určité údaje a zabezpečenie dostupnosti týchto údajov na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin, nemôžu byť dostatočne dosiahnuté členskými štátmi samotnými, a z dôvodu rozsahu a účinkov opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva. Spoločenstvo môže z tohoto dôvodu prijať opatrenia v súlade zo zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom proporcionality, ako je stanovený v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(18) Ciele opatrenia, ktoré sa má prijať, menovite zosúladenie povinnosti poskytovateľov uchovávať určité údaje a zabezpečenie dostupnosti týchto údajov na účel vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin, nemôžu byť dostatočne dosiahnuté členskými štátmi samotnými, a z dôvodu rozsahu a účinkov opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva. Spoločenstvo môže z tohoto dôvodu prijať opatrenia v súlade zo zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy. V súlade s princípom proporcionality, ako je stanovený v uvedenom článku, nie je jasné, či táto smernica neprekračuje rámec potrebný a primeraný na dosiahnutie týchto cieľov, ako na to poukázal aj Európsky dozorca pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ODÔVODNENIE 18A (nové)

 

(18a) Keďže má bezpečnosť uchovávaných údajov na základe tejto smernice prvoradý význam pre ochranu spotrebiteľských práv, členské štáty by mali zabezpečiť uplatňovanie najprísnejších noriem bezpečnosti uchovávania údajov, najmä v ochrane údajov pred ich zmenou a neoprávneným prístupom, a pred internetovými a inými hrozbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ODÔVODNENIE 18B (nové)

 

(18b) Bezpečnosť údajov podľa tejto smernice sa musí riadiť ustanoveniami o ochrane údajov podľa smernice 2002/58/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ODÔVODNENIE 19

(19) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie. Táto smernica sa spolu so smernicou 2005/58/ES usiluje o zabezpečenie úplného dodržiavania základného práva na rešpektovanie súkromného života a komunikácie občanov a základného práva na ochranu osobných údajov (články 7 a 8 Charty).

(19) Táto smernica by mohla lepšie rešpektovať základné práva a zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie, konkrétne touto smernicou spolu so smernicou 2005/58/ES a usiluje sa o zabezpečenie úplného dodržiavania základného práva na rešpektovanie súkromného života a komunikácie občanov a základného práva na ochranu osobných údajov (články 7 a 8 Charty), ako aj rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva1.

 

1 Pozri konkrétne rozhodnutia v prípadoch Amán verzus Švajčiarsko (č. 27798/95, ECHR 2000-II zo 16. februára 2000, podľa ktorého sa ukladanie informácií o jednotlivcoch považuje za narušenie súkromného života, aj keď neobsahujú žiadne citlivé údaje) a Malone verzus Veľká Británia (č. 8691/79, z 2. augusta 1984, kedy sa rovnaká zásada uplatnila pri „meraní“ telefonických hovorov, čo zahrnuje použitie zariadenia, ktoré automaticky zaznamenáva čísla volané vytočené z telefónu a čas a dobu trvania každého hovoru).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ODÔVODNENIE 19A (nové)

 

(19a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby realizácia tejto smernice nasledovala po zodpovedajúcej konzultácii hospodárstva, obzvlášť s ohľadom na realizovateľnosť a náklady na uchovávanie údajov. S ohľadom na skutočnosť, že uchovávanie údajov predstavuje pre hospodárstvo praktické a finančné náklady, mali by členské štáty zabezpečiť úplnú náhradu dodatočných nákladov, ktoré vzniknú pre hospodárstvo na základe záväzkov alebo samozáväzkov súvisiacich s realizáciou tejto smernice.

Justification

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Cieľom tejto smernice je zosúladenie ustanovení členských štátov o povinnostiach poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v súvislosti so spracovávaním a uchovávaním určitých údajov, aby sa zabezpečila dostupnosť týchto údajov na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin.

1. Cieľom tejto smernice je zosúladenie ustanovení členských štátov o povinnostiach poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v súvislosti so spracovávaním a uchovávaním určitých údajov a zaručenie úplného rešpektovania práv na súkromie a ochranu osobných údajov pri prístupe k týmto dátam a ich používaní, s cieľom zabezpečiť dostupnosť týchto údajov na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 200/584/SVV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 1 ODSEK 2

2. Táto smernica sa vzťahuje na prevádzkové údaje a miestne údaje fyzických osôb a právnických osôb a na súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa na obsah elektronických komunikácií a informácie vyžiadané pri použití elektronickej komunikačnej siete.

2. Táto smernica sa vzťahuje na prevádzkové údaje fyzických osôb a právnických osôb a na údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa na obsah elektronických komunikácií a informácie vyžiadané pri použití elektronickej komunikačnej siete.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada korešpondujúce zmeny v celom texte.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 BOD (A) a (AA) (nový)

a) „údaje“ znamenajú prevádzkové údaje a miestne údaje, ako aj súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo užívateľa;

a) „údaje“ znamenajú prevádzkové údaje a miestne údaje, ako aj súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo užívateľa;

 

aa) „príslušné národné orgány“ sú súdne a národné orgány zodpovedné za vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie závažných trestných činov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 BOD (BA) (nový)

 

ba) „závažné trestné činy“ znamenajú činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/JHA1.

 

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ČLÁNOK 2 ODSEK 2 BOD (BB) (nový)

 

bb) „neúspešný pokus o volanie“ znamená komunikáciu, pri ktorej bol telefonický hovor úspešne spojený, ale bol neodpovedaný, alebo došlo k zásahu riadenia siete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ČLÁNOK 3 ODSEK 1

1. Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa v súlade s ustanoveniami tejto smernice v ich jurisdikcii uchovávali údaje v rámci procesu poskytovania komunikačných služieb generované alebo spracúvané poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete.

1. Členské štáty odchylne od článkov 6 a 9 smernice 2002/58/ES prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, aby v prípade úspešne nadviazanej komunikácie poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí, ktorí poskytujú dané služby, uchovávali a poskytovali údaje generované a spracúvané poskytovateľom, ktorý poskytol použitú elektronickú komunikačnú službu, v rámci procesu poskytovania komunikačných služieb v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ČLÁNOK 3 ODSEK 2

2. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú iba príslušným národným orgánom, iba v presne stanovených prípadoch a iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a to na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin.

2. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú iba príslušným národným orgánom na základe súhlasu súdnych orgánov and of other competent authorities according to national legislation iba v presne stanovených prípadoch a iba v súlade s ustanoveniami tejto smernice, a to na účely predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 v rámcového rozhodnutia Rady 200/584/SVV.

Táto smernica je v súlade so zásadami ustanovenými v rámcovom rozhodnutí Rady o [ochrane údajov].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ČLÁNOK 3 ODSEK 2A (nový)

 

2a. Na tento účel by mal byť verejne dostupný aktualizovaný zoznam navrhnutých kompetentných orgánov na presadzovanie práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

ČLÁNOK 3A (nový)

 

Článok 3a

Prístup k uchovávaným údajom

 

1. Každý členský štát stanoví súdne nápravy podľa ustanovení kapitoly III smernice 95/46/ES a zabezpečí, aby prístup k údajom uchovávaným podľa tejto smernice bol umožnený iba na základe týchto minimálnych podmienok.:

 

a) prístup k údajom sa využíva na konkrétne, jasné a opodstatnené účely príslušnými národnými orgánmi, ktoré sú náležite splnomocnené súdnym orgánom alebo iným príslušným nezávislým národným orgánom, na základe princípu od prípadu k prípadu, s ohľadom na služobné tajomstvo a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

 

b) údaje sa ďalej nespracovávajú spôsobom, ktorý by nebol v súlade s týmito účelmi; každé ďalšie spracovávanie uchovávaných údajov príslušnými národnými orgánmi na ďalšie súvisiace účely by sa malo obmedziť na základe prísnych bezpečnostných opatrení;

 

c) ostatným štátnym orgánom alebo súkromným spoločnostiam je prístup k údajom zakázaný;

 

d) každý členský štát stanoví vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch postup pre získanie prístupu k uchovávaným údajom a pre ochranu sprístupnených údajov; poskytovatelia nesmú spracovávať údaje uchovávané podľa tejto smernice na svoje vlastné účely;

 

e) požadované údaje musia byť dostatočne relevantné a primerané účelom, na ktoré boli sprístupnené. Údaje sa spracovávajú čestne a zákonne: prístup je vždy obmedzený na údaje, ktoré sú nevyhnutné na konkrétne vyšetrovanie a neumožňuje rozsiahle vyhľadávanie údajov o pohybe a kontaktoch ľudí, ktorí stoja mimo podozrenia príslušných národných orgánov;

 

f) každé sprístupnenie uchovávaných údajov sa eviduje v registri pre spracovávanie údajov, ktorý umožňuje identifikáciu žiadateľa, správcov údajov, pracovníkov oprávnených na prístup a spracovanie údajov, príslušného súdneho oprávnenia, prezeraných údajov a účelu, na ktorý boli vyžiadané;

 

g) údaje sú vo formáte, ktorý umožňuje identifikáciu príslušných osôb iba na dobu nevyhnutnú na účel, na ktorý boli údaje zhromaždené a ďalej spracované;

 

h) je zaručená dôvernosť a úplnosť údajov a zachovávanie služobného tajomstva; každé opätovné získanie údajov sa zaznamená a postúpi národným orgánom na ochranu údajov;

 

i) sprístupnené údaje sú správne a v prípade nesprávnych osobných údajov sa podniknú všetky nevyhnutné kroky na ich vymazanie alebo opravu vzhľadom na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo ďalej spracované.

 

j) údaje sa vymažú, ak viac nie sú potrebné na účely, na ktoré sa požadujú;

 

k) príslušné národné orgány môžu postúpiť údaje tretím krajinám len prostredníctvom medzinárodnej dohody uzavretej na základe článku 300 Zmluvy a len vtedy, ak získali súhlas Európskeho parlamentu s touto dohodou (článok 300 odsek 3, druhý pododsek Zmluvy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

ČLÁNOK 3B (nový)

 

Článok 3b

Ochrana a bezpečnosť údajov

 

Každý členský štát zabezpečí, aby údaje uchovávané podľa tejto smernice podliehali prinajmenšom vykonávacím predpisom článku 17 smernice 95/46/ES o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a s voľným pohybom týchto údajov, ustanoveniam článkov 4 a 5 smernice 2002/58/ES a týmto zásadám o bezpečnosti údajov:

 

a) údaje podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu či strate, proti pozmeneniu, neoprávnenému alebo nezákonnému šíreniu či prístupu a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracovania;

 

b) údaje podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaručujú, že šírenie a prístup k údajom uskutočňujú iba oprávnené osoby, ktorých konanie podlieha dozoru príslušného súdneho alebo administratívneho orgánu;

 

c) poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo sietí ako aj orgány členských štátov, ktoré majú k údajom prístup, zaznamenávajú každý prístup a prijímajú vhodné bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať neoprávnenému alebo inému nevhodnému alebo nezákonnému uchovávaniu, prístupu, spracovaniu, šíreniu alebo použitiu údajov prostredníctvom plne aktualizovaných technických systémov na ochranu integrity údajov a prostredníctvom osobitne oprávnených pracovníkov s výhradným prístupom k údajom;

 

d) poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo sietí vytvoria osobitný systém uchovávania údajov na účely verejných objednávok, ktorého údaje sa za žiadnych okolností nemôžu použiť na obchodné účely alebo na iné účely, na ktoré jasne neoprávňuje táto smernica;

 

k) príslušné národné orgány postupujú údaje tretím krajinám prostredníctvom medzinárodnej dohody uzavretej na základe článku 300 Zmluvy a len vtedy, ak získali súhlas Európskeho parlamentu s touto dohodou (článok 300 odsek 3 druhý pododsek Zmluvy).

 

f) na konci lehoty určenej na ich uchovávanie musia byť všetky údaje zničené s výnimkou tých, ktoré boli sprístupnené a zálohované;

 

g) v každom členskom štáte sa v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi určí úrad na ochranu údajov alebo iný príslušný nezávislý orgán, ktorý dohliada na zákonné uplatňovanie tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

ČLÁNOK 4 ODSEK 1

Kategórie uchovávaných údajov

Kategórie a druhy uchovávaných údajov

Členské štáty zabezpečia, aby sa podľa tejto smernice uchovávali nasledovné kategórie údajov:

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa podľa tejto smernice uchovávali nasledovné kategórie údajov:

(a) údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie,

(a) údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie,

(b) údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu destinácie komunikácie,

(b) údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu destinácie komunikácie,

(c) údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie,

(c) údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie,

(d) údaje potrebné na určenie typu komunikácie,

(d) údaje potrebné na určenie typu komunikácie,

(e) údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia alebo deklarovaného komunikačného zariadenia,

(e) údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia alebo deklarovaného komunikačného zariadenia,

(f) údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia.

(f) údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia.

V rámci vyššie uvedených kategórií údajov sa uchovávajú druhy údajov, ktoré sú uvedené v prílohe.

Žiadne údaje odhaľujúce obsah komunikácie nesmú byť uchované

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

ČLÁNOK 4 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Druhy uchovávaných údajov

 

1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete

 

a) Údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie:

 

(a) telefónne číslo volajúceho;

 

(b) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;

 

b) Údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu adresáta komunikácie:

 

(a) volané telefónne číslo či čísla;

 

(b) meno(á) a adresa(y) účastníka(ov) alebo registrovaného(ých) užívateľa(ov);

 

c) Údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie:

 

(a) dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie;

 

d) Údaje potrebné na určenie typu komunikácie:

 

(a) použitá telefónna služba, napr. hlasová služba, služba konferenčného hovoru, faxové a odkazové služby;

 

2) Mobilné telefonické spojenie:

 

a) Údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie:

 

(a) telefónne číslo volajúceho;

 

(b) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;

 

b) Údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu adresáta komunikácie:

 

(a) volané telefónne číslo či čísla;

 

(b) meno(á) a adresa(y) účastníka(ov) alebo registrovaného(ých) užívateľa(ov);

 

c) Údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie:

 

(a) dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie;

 

d) Údaje potrebné na určenie typu komunikácie:

 

(a) použitá telefónna služba, napr. hlasová služba, služba konferenčného hovoru, služba krátkych správ (SMS), rozšírená mediálna služba (EMS), multimediálna služba (MMS);

 

e) Údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia alebo údajného komunikačného zariadenia:

 

(a) medzinárodné označenie účastníka mobilného spojenia (IMSI), a to volajúceho a aj volaného;

(b) v prípade predplatených anonymných kariet/služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie karty a identifikačný znak bunky (Cell ID), z ktorej sa vykonala aktivácia.

 

f) Údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia:

 

(a) identifikačný znak bunky (Cell ID) na začiatku a na konci komunikácie;

 

3) Internetový prístup:

 

a) Údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie:

 

(a)  dynamická alebo statická IP adresa, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ internetového prístupu;

 

(b) označenie spojenia alebo telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete;

 

(c) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorému bola v čase komunikácie pridelená IP adresa, označenie spojenia;

 

b) Údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie:

 

(a) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia z internetového spojenia, ktoré sú dané príslušným časovým pásmom;

 

c) Údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia alebo údajného komunikačného zariadenia:

 

(a) telefónne číslo volajúceho na „dial-up“ prístup

 

(b) DSL prípojka alebo iný identifikátor koncového bodu pôvodcu komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

ČLÁNOK 4 ODSEK 2

V rámci vyššie uvedených kategórií údajov sa uchovávajú druhy údajov, ktoré sú uvedené v prílohe.

Členské štáty smú žiadať poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo komunikačnej siete uchovávať údaje o neúspešných pokusoch o volanie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi v rámci týchto kategórií údajov .

 

Nesmie ísť o údaje, ktoré približujú obsah komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

ČLÁNOK 5

Pozmenenie prílohy

vypúšťa sa

K pozmeneniu prílohy dochádza podľa potreby na pravidelnom základe, v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

ČLÁNOK 6

Výbor

vypúšťa sa

1.        Komisii pomáha výbor, ktorý je zložený z predstaviteľov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.

 

2.        Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

 

3.        Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

ČLÁNOK 7

Členské štáty zabezpečia, aby sa v článku 4 uvedené kategórie údajov uchovávali počas lehoty jedného roka odo dňa komunikácie, okrem údajov súvisiacich s elektronickými komunikáciami uskutočnenými úplne alebo prevažne za použitia internetového protokolu, ktoré sa uchovávajú počas lehoty 6 mesiacov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa v článku 4 uvedené kategórie údajov uchovávali počas lehoty šiestich až dvanástich mesiacov odo dňa komunikácie; potom sa údaje musia vymazať.

 

Príslušné orgány presadzovania práva zabezpečia, aby sa postupované údaje vymazávali automatickým spôsobom po ukončení vyšetrovania, na ktoré bol povolený prístup k údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

ČLÁNOK 7 ODSEK 1A (nový)

 

Komisia náležite informuje Európsky parlament o oznámení členských štátov v súlade s článkom 95 odsek 4 Zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

ČLÁNOK 8

Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, postúpiť príslušným orgánom na požiadanie a bez zbytočného odkladu.

Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete uchovávali údaje podľa článku 4 v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, postúpiť príslušným národným orgánom jednotlivých členských štátov na požiadanie a bez zbytočného odkladu.

 

Spracovávanie údajov sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 95/46/ES a článku 4 smernice 2002/58/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

ČLÁNOK 8 ODSEK 1A (nový)

 

Členské štáty zabezpečia, aby príslušní poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete so sídlom na ich území zriadili kontaktné miesto na vybavovanie žiadostí o prístup k údajom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

ČLÁNOK 8A (nový)

 

Článok 8a

Sankcie

 

1. Členské štáty stanovia účinné, primerané a odrádzajúce sankcie (vrátane trestných a administratívnych sankcií) pre prípady porušovania národných ustanovení prijatých s cieľom uplatniť túto smernicu.

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby osoby, proti ktorým sa vedie konanie v súvislosti s uložením sankcií, mali účinné právo na obhajobu a odvolanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

ČLÁNOK 9

Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistiky o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb poskytli Európskej komisii raz ročne. Tieto štatistiky obsahujú

Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistiky o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb poskytli Európskej komisii raz ročne. ENISA môže poskytnúť členským štátom pomoc pri zbere týchto štatistických údajov. Tieto štatistiky, ktoré majú vypracovať príslušné národné orgány, obsahujú:

-          prípady v ktorých sa informácie príslušným orgánom poskytli v súlade s príslušnými právnymi predpismi členského štátu,

- prípady, v ktorých sa informácie príslušným orgánom poskytli v súlade s príslušnými právnymi predpismi členského štátu,

-          čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov ku dňu, keď príslušný orgán o postúpenie údajov požiadal;

- čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov ku dňu, keď príslušný orgán o postúpenie údajov požiadal,

-          prípady, v ktorých žiadosti o údaje nebolo možné vyhovieť.

- počet prípadov, v ktorých požadované údaje priamo neviedli k úspešnému uzavretiu príslušných vyšetrovaní;

 

- počet prípadov, v ktorých požadované údaje neboli pre príslušné podniky dostupné;

 

- prípady, v ktorých došlo k podozreniu z porušenia bezpečnosti alebo k jej skutočnému porušeniu.

 

Európska komisia predloží tieto štatistiky Európskemu parlamentu každý rok a následne každé tri roky.

Tieto štatistiky nesmú obsahovať osobné údaje

Tieto štatistiky nesmú obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

ČLÁNOK 9A (nový)

 

Článok 9a

 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby jeden alebo viaceré verejné orgány boli zodpovedné za kontrolu uplatňovania ustanovení o bezpečnosti uchovávaných údajov prijatých členskými štátmi na jeho území podľa tejto smernice .

2. Tieto orgány konajú pri uskutočňovaní funkcií podľa odseku 1 úplne nezávisle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

ČLÁNOK 10

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete refundovali preukázané dodatočné náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice.

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete refundovali preukázané dodatočné investičné a prevádzkové náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice vrátane preukázaných dodatočných nákladov na ochranu údajov a akýchkoľvek budúcich zmien smernice. Refundácia by mala zahŕňať preukázané náklady spojené so sprístupnením uchovaných údajov príslušným národným orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

ČLÁNOK 11

Článok 15 odsek 1a (smernica 2002/58/ES)

„1a. Odsek 1 sa nevzťahuje na povinnosti súvisiace s uchovávaním údajov na predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin, ktoré vyplývajú zo smernice 2005/.../ES. * * Ú. v. EÚ L č. ......z .....“.

„1a. Odsek 1 sa nevzťahuje na povinnosti súvisiace s uchovávaním údajov na  vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin, ktoré vyplývajú z transpozície smernice 2005/.../ES. * * Ú. v. EÚ L č. ......z .....“

 

Členské štáty sa zdržia prijímania legislatívnych opatrení v oblastiach pokrytých touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

ČÁNOK 12 ODSEK 1

1. Najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 13 ods. 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovania tejto smernice a jej účinkov na podnikateľské subjekty a spotrebiteľov, ktoré bude zohľadňovať štatistické prvky poskytnuté Komisii podľa článku 9, aby sa stanovilo, či je potrebné ustanovenia tejto smernice pozmeniť, najmä pokiaľ ide o lehoty uchovávania stanovené v článku 7.

1. Najneskôr do dvoch rokov odo dňa uvedeného v článku 13 ods. 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie nevyhnutnosti a efektívnosti ustanovení obsiahnutých v smernici, ako aj účinkov na základné práva príslušných osôb. Hodnotenie bude brať zreteľ aj na účinok opatrení na podnikateľské subjekty a spotrebiteľov a bude zohľadňovať štatistické prvky poskytnuté Komisii podľa článku 9.

 

Výsledky hodnotení budú verejne dostupné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

ČLÁNOK 12 ODSEK 2

2.        Na tento účel Komisia zváži všetky pripomienky, ktoré jej poskytnú členské štáty alebo pracovná skupina na ochranu osôb pri spracovaní osobných údajov, zriadená článkom 29 smernice 95/46/ES.

2. Na tento účel Komisia zváži všetky pripomienky, ktoré jej poskytnú členské štáty alebo pracovná skupina na ochranu osôb pri spracovaní osobných údajov, zriadená článkom 29 smernice 95/46/ES alebo Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

ČLÁNOK 14A (nový)

 

Článok 14a

Revízia

 

 

 

Najneskôr do dvoch rokov odo dňa uvedeného v článku 13 ods. 1 sa uskutoční revízia tejto smernice v súlade s postupom uvedeným v článku 251 Zmluvy o ES. Hodnotia sa najmä druhy uchovávaných údajov a obdobia uchovania s cieľom určiť ich význam v rámci boja proti terorizmu a organizovanému zločinu vzhľadom na štatistické údaje zhromaždené podľa článku 9. Revízia sa uskutoční každé tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

PRÍLOHA

Druhy údajov, ktoré sa uchovávajú v rámci kategórií určených v článku 4 tejto smernice:

vypúšťa sa

a)        Údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie:

 

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete:

 

(a) volajúce telefónne číslo;

 

(b) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;

 

(2) Mobilné telefonické spojenie:

 

(a) volajúce telefónne číslo;

 

(b) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;

 

(3) Internetový prístup, internetový e-mail a telefonovanie cez internet:

 

(a) dynamická alebo statická IP adresa, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ internetového prístupu;

 

(b) užívateľské meno zdroja komunikácie;

 

(c) označenie spojenia alebo telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete;

 

(d) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorému bola v čase komunikácie pridelená IP adresa, označenie spojenia alebo užívateľské meno.

 

b)        Údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu destinácie komunikácie:

 

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete:

 

(a) Volané telefónne číslo alebo čísla;

 

(b) Meno(á) a adresa(y) účastníka(ov) alebo registrovaného(ých) užívateľa(ov);

 

(2) Mobilné telefonické spojenie:

 

(a) Volané telefónne číslo alebo čísla;

 

(b) Meno(á) a adresa(y) účastníka(ov) alebo registrovaného(ých) užívateľa(ov);

 

(3) Internetový prístup, internetový e-mail a telefonovanie cez internet:

 

(a) Označenie spojenia alebo užívateľské meno cieľového príjemcu(ov) komunikácie;

 

(b) Meno(á) a adresa(y) účastníka(ov) alebo registrovaného(ých) užívateľa(ov), ktorí sú cieľovými príjemcami komunikácie.

 

c)        Údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie:

 

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefonické spojenie:

 

(a) dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie.

 

(2) Internetový prístup, internetový e-mail a telefonovanie cez internet:

 

(a) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia z internetového spojenia, ktoré sú dané príslušným časovým pásmom.

 

d)        Údaje potrebné na určenie typu komunikácie:

 

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete:

 

(a) použitá telefónna služba, napr. hlasová služba, služba konferenčného hovoru, faxové a odkazové služby.

 

(2) Mobilné telefonické spojenie:

 

(a) použitá telefónna služba, napr. hlasová služba, služba konferenčného hovoru, služba krátkych správ, rozšírená mediálna služba, multimediálna služba.

 

e)        Údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia alebo údajného komunikačného zariadenia:

 

(1) Mobilné telefonické spojenie:

 

(a) medzinárodné označenie účastníka mobilného spojenia (IMSI), a to volajúceho a aj volaného;

 

(b) medzinárodné označenie mobilného zariadenia (IMEI) volajúceho a volaného.

 

(2) Internetový prístup, internetový e-mail a telefonovanie cez internet:

 

(a) Volacie telefónne číslo na „dial-up“ prístup;

 

(b) DSL prípojka alebo iný identifikátor koncového bodu pôvodcu komunikácie;

 

(c) MAC adresa alebo strojový identifikátor pôvodcu komunikácie.

 

f)         Údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia:

 

(1) Identifikačný znak bunky (Cell ID) na začiatku a na konci komunikácie;

 

(2) Údaje priraďujúce Cell ID ku geografickej polohe, a to na začiatku a konci komunikácie.

 

(1)

Ú. v. C ...., ..., s. ......

(2)

              Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


EXPLANATORY STATEMENT

1. Rückblick

Im Rahmen der Ratstagung für Justiz und Inneres am 29./30. April 2004 haben Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag(1) für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten vorgelegt. Hintergrund der Initiative ist eine am 25. März 2004 vom Europäischen Rat verabschiedeten Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus(2), in der der Rat beauftragt wurde, Maßnahmen für die Erarbeitung von Rechtsvorschriften über die Aufbewahrung von Verkehrsdaten durch Diensteanbieter zu prüfen.

Ziel des Vorschlages ist eine Harmonisierung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Vorratsdatenspeicherung, die durch Diensteanbieter eines öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienstes verarbeitet und gespeichert werden, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus, angeglichen werden.

Das Europäische Parlament hat diesen Ratsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung in seinen Plenarsitzungen im Juni und September 2005 einstimmig zurückgewiesen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments hatte der Rat die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Der Rat ging von seiner alleinigen Gesetzgebungsbefugnis gemäß Titel VI des Vertrages über die Europäische Union (EUV) aus und berief sich auf Art. 31 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV.

Gemeinsam mit den juristischen Diensten von Rat und Kommission ist das Parlament der Auffassung, dass Art. 95 EGV die richtige Rechtsgrundlage ist. Hiernach ist das Parlament vollständig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und Mitentscheider.

Am 21. September 2005 hat die Europäische Kommission einen eigenen Richtlinienentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter Art. 95 EGV vorgelegt und somit die Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat gelegt. In der Folge sind die Diskussionen zwischen Rat und Parlament intensiver geworden, obwohl der Rat es sich weiterhin vorbehält seinen Rahmenbeschluss durchzusetzen.

Das Europäische Parlament hatte neben der formalen Zuständigkeitsfrage erhebliche Bedenken gegenüber dem Inhalt des Rahmenbeschlusses zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Diesen Bedenken sind in dem Richtlinienentwurf der Kommission teilweise berücksichtigt worden.

Am 24. November hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum vorliegenden Richtlinienentwurf formuliert.

2. Ausgangslage nach Vorlage des Kommissionsentwurfs

a. inhaltlich

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony, internet , e-mail and IP telephony – location data and unsuccessful calls included

Purpose of retention

Prevention, detection, investigation and prosecution of serious crime, such as terrorism and organised crime

Authorities to have access

Competent authorities determined by MS

Access to data

Not included

Retention periods

12 months telephony, 6 months internet

Costs

Reimbursement of demonstrated additional costs as a consequence of the Directive

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

Flexibility: it allows the use of data retention for other purposes – but harmonised dataset for combating serious crime

Data protection provisions

Not necessary – covered by existing Directives (95/46 and 2002/58)

Penal sanctions

Not included, covered by Framework Directive on attacks against information systems and data protection Directives

Comitology procedure to update list of data

Included

Review clause

Three years

Data to be retained (Annex)

 

Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung sieht folgende Regelungen vor:

b. formal

Der Vorschlag der Kommission zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung ist dem Parlament am 21. September mitgeteilt worden. Die Richtlinie lag zum Abstimmungszeitpunkt im Ausschuss somit gerade mal zwei Monate vor.

Die britische Ratspräsidentschaft hat ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dass eine Regelung noch vor Ende des Jahres 2005 als Kompromiss in erster Lesung verabschiedet werden solle. Die Konferenz der Präsidenten bestätigte das Interesse des Parlaments gleichfalls einen Kompromiss vor Ablauf des Jahres zu erreichen.

Das Parlament hat seine Arbeit zügigst aufgenommen, um eine gemeinsame Position zu formulieren und so seinen Teil zur Schaffung eines Kompromisses beizutragen. Die letzte Gelegenheit einen Kompromiss in erster Lesung zu verabschieden ist die Plenarwoche vom 12.-15. Dezember. Dieses extrem beschleunigte Gesetzgebungsverfahren hat unter anderem wegen der Übersetzungsfristen mangelnde Beratungszeiten oder teilweise fehlende Übersetzungen zur Folge gehabt. Ebenso fehlt es an einer Technikfolgen-Abschätzung oder einer Studie zu den Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

Gerade mit Blick auf die Maßnahmen und Vorhaben zur „better regulation“ auf europäischer Ebene wird das Verfahren bei den Beratungen zur Vorratsdatenspeicherung hoffentlich kein Regelfall.

Um am 24. November einen Vorschlag im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres abstimmen zu können und die zahlreichen strittigen inhaltlichen Fragen zu lösen traf sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur Vorratsdatenspeicherung. In dieser haben der Berichterstatter, die Schattenberichterstatter, Berichterstatter von IMCO und ITRE, Ausschussvorsitz und –sekretariat, die Koordinatoren sowie Mitarbeiter innerhalb von 7 Wochen Kompromissanträge erarbeitet. Während dieser Zeit erfolgten regelmäßige Treffen mit Rat und Kommission, um den Sachstand in den jeweiligen Institutionen zu besprechen.

3. Votum des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Am 24. November 2005 hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum Richtlinienentwurf der Kommission mit einer deutlichen 3/4 Mehrheit formuliert. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich die Abgeordneten von PPE-ED, PSE und ALDE auf 21 Kompromissanträge verständigen können, die einen Großteil der 250 eingereichten Änderungsanträge ersetzen konnten.

LIBE position based on compromise amendments (committee vote, 1st reading)

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony – location data (at the start of a call)

 

(Comp. AM 9: opt-in system for MS for unsuccessful calls

 

Respect private life/protection of personal data in access/use of data

(Comp. AM 1)

Purpose of retention

Detection, investigation, and prosecution of specified forms of serious criminal offences to define this list of offences is taken which is used for the European Arrest Warrant.

 

'prevention' is excluded because it is a vague concept and makes the retained data more vulnerable from abuses

(Comp. AM 1)

Authorities to have access

Access by judicial authorities and other authorities responsible for detection, investigation and prosecution of serious criminal offences (following the list of the European Arrest Warrant).

 

In any case, national authorities must be subject to judicial authorisation.

(Comp. AM 2, 4)

Access to data

A provision on conditions on access to the data has been introduced by the committee:

- only for specific purposes, defined by the directive and on a case by case basis

- The reasons must be necessary/proportionate

- erase data when no longer necessary / when inaccurate

- providers are prohibited to use data

- any accessing of retained data is recorded

- confidentiality/integrity of data shall be ensured

- data can only be transmitted to third countries by means of an International Agreement, on the basis of Article 300, par. 3, subpar. 2 of the Treaty

(Comp. AM 5)

Retention periods

6 -12 months for everything. After such period, all data must be erased.

(Comp. AM 12)

Costs

Member States will ensure the reimbursement of demonstrated additional costs for telecom industry (including 'investment and operating costs', also costs resulting from further modifications of the directive).

*in the Council the tendency is to exclude reimbursement of the directive.

(Comp. AM 18)

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

MS shall refrain from adopting legislative measures in the sectors covered by the Directive (AM 224)

Data protection provisions

Additional provisions on data security, proposed in line with existing Directives (see a detailed list in the compromise amendment)

(Comp. AM 6)

Penal sanctions

Effective, proportionate and dissuasive penalties for infringements of the national provisions adopted to implement Directive.

(Comp. AM 15)

Comitology procedure to update list of data

Not included

Review clause

Review after 2 years of its implementation and periodic review every 3 years.

(Comp. AM 21)

Data to be retained (Annex)

Committee has voted in favour of placing the Annex into the main text

 

Includes pre-paid anonymous cards/services, the date and time of the initial activation of the card and the label (Cell ID) from which the activation was made"

 

 

-"types" of data to be retained:

 

FIXED PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

 

MOBILE PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

- international mobile subscriber Identity (IMSI) = sim card

- location label at the start of the communication

 

INTERNET:

- IP address of computer

- Telephone number connecting to the internet

- Name/address of subscriber

- Date / time of log-in and log-off

- ADSL-calling telephone number for dial-up access and the digital ADSL subscriber

(Comp. AM 8)

Diese mit Mehrheit beschlossenen Anträge zeigen, dass das Parlament sehr gut in der Lage war sich fraktionsübergreifend auf wesentliche Punkte zur Vorratsdatenspeicherung zu einigen. Der Rat hat vergleichbares, zumindest zum Zeitpunkt der Berichtserstellung, noch nicht erreicht. Insofern bleibt die Entwicklung im Rat abzuwarten. Der Berichterstatter ist aber der Auffassung, dass für substanzielle Änderungen an den erreichten Kompromissanträgen kein Spielraum besteht.

4. Tendenz der bisherigen Meinungsbildung im Rat

Entsprechend der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 24. November ergeben sich folgende Abweichungen von der Tendenz der Meinungen im Rat.

 

European Parliament

Tendency of negociations in Council

Length of retention

6-12 months for all (telephony and internet)

6 months for internet, 6-24 months for telephony

 

Scope

Uses the European Arrest Warrant definition of "serious crime" (catalogue + 3 years imprisonment),

All crimes are included

 

Cost reimbursement

Mandatory for all additional costs that the Directive pose + costs related to data protection requirements,

An optional national scheme

 

Unsuccessful calls

An opt-in where MS can choose to oblige telecoms

Mandatory retention of unsuccessful calls

 

Penal sanctions

Criminal sanctions for misuse of the data

Against

(1)

Ratsdokument 8958/04 v. 28. April 2004

(2)

Ratsdokument 7764/04 v. 28. März 2004


MINORITY OPINION (28.11.2005)

pursuant to Rule 48(3) of the Rules of Procedure

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann and Kathalijne Maria Buitenweg

Wir lehnen diesen Bericht ab, da er den Richtlinienvorschlag über die "Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste verarbeitet werden" weder politisch noch rechtlich im erforderlichen Maß korrigiert.

Der von der Kommission vorgeschlagene Rechtsakt verstößt auch mit den Änderungsvorschlägen dieses Berichts gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Er ist zudem weder notwendig, noch effektiv. Die vorgesehene Speicherdauer der Daten ist viel zu lang, und das Ausmaß der zu speichernden Datentypen ist zu weitreichend. Unpräzise ist die Definition der zuständigen Behörden, die Zugriff auf die Daten haben, der Zugang von Geheimdiensten wird nicht ausgeschlossen. Unzureichend geregelt sind die Kontrollmechanismen zur Datensicherheit.

Der Richtlinienvorschlag stellt einen tiefen Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dar, den wir nicht unterstützen können. Die Bürgerinnen und Bürger der Union dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Rat und Kommission sind bislang den Nachweis schuldig geblieben, dass schwere Straftaten durch die Vorratsspeicherung einer Unmenge verschiedenster Kommunikationsdaten tatsächlich erfolgreicher aufgeklärt werden können.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Einführung dieser Maßnahme sehr kostenintensiv wäre, ist es vorzugswürdig, dieses Geld in effektivere Maßnahmen im Kampf gegen schwere Straftaten, wie zum Beispiel Zielermittlungen und eine bessere Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden, zu investieren.


STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU (23.11.2005)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Navrhovateľka: Angelika Niebler

SHORT JUSTIFICATION

Background

On 21 September 2005 the Commission published a proposal for a directive on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC. In so doing the Commission has presented, on the basis of Article 95 of the EC Treaty, a deliberate counter-proposal to the Council’s Draft Framework Decision on data retention drafted in 2004 by France, Ireland, the UK and Sweden.(1)

This development is a welcome one from the European Parliament’s point of view. The Commission has chosen a legal basis which allows Parliament the right of codecision on this issue of great importance both for citizens and businesses. By contrast, the Framework Decision, based on Articles 31(1)(c) and 34(2)(b) of the EU Treaty, gives Parliament only the right to be consulted.

In terms of substance, the Commission’s proposed directive and the Draft Framework Decision tend in the same direction. Both seek to improve the fight against terrorism and serious crime by requiring the providers of public communication networks to retain certain data in accordance with harmonised provisions.

The data covered are traffic and location data within the meaning of Article 2 of Directive 2002/58/EC, including user and subscriber data. This means that the data to be retained are the following: all information about place, time, duration and number called in telephone conversations, faxes, e-mails, text messages and Internet protocols. The content of conversations is specifically excluded.

Evaluation

The Member States currently have different regulations governing retention times for individual items of communications data. From the point of view of effective cross-border action against terrorism and crime this is undoubtedly a disadvantage, since criminals increasingly operate across borders and use modern means of communication to do so. The proposed directive may accordingly become an important instrument in the fight against crime.

Your draftswoman considers, however, that it raises a number of serious issues which should be addressed by the Committee on Industry, Research and Energy in particular so as to take account of the specific aspects of the communications and information society on which the directive touches.

Like the Council in its above-mentioned Draft Framework Decision, the Commission uses a very broad brush to demonstrate that the proposed measures will actually lead to an improvement in the fight against crime and terrorism. It is, however, essential for this to be proved in order to justify the significant effects and burdens on citizens and businesses. It appears, however, that the data requested by the prosecuting authorities in practice are not normally more than 3 months old. The legal retention times should therefore be adapted to take account of actual needs.

For telecoms firms the proposal would mean having to retain an inconceivably large amount of data. To store, archive and make available this volume of data would require expensive system adjustments. Calculations within the industry estimate that these adjustments would entail costs in the hundreds of millions of euro for some companies, not counting the follow-on costs for system maintenance and servicing.

As well as reducing retention time, then, it is also necessary to cut down the number of types of data to be retained (as set out in the Annex). Calls which fail to establish a connection, which are covered by the Commission proposal and would lead to major additional costs especially in fixed network telephony – without yielding any crime-fighting benefits, are an obvious candidate for the axe, as are data relating to the mobile phone identity, the MAC address or the location during or at the end of a mobile communication.

It causes your draftswoman serious concern that under Articles 5 and 6 of the proposal, the Annex and thus the substantive provisions of the directive governing the types of data to be retained, may be altered using the comitology procedure. This would mean that Parliament was entirely excluded from decisions on this sensitive issue. The provisions to this effect should therefore be deleted.

The requirement, in Article 9 of the proposal, for Member States to submit statistics relating to data retention, should not lead to extra bureaucratic demands on businesses, though in fact these statistics could also be used to provide evidence of the number of cases in which the requests actually led to successful investigations.

Finally, on this issue of great public sensitivity, Parliament should not allow itself to be hustled into action. Understandable though the desire is to conclude this legislative procedure as quickly as possible, stress must be laid on the importance of thoughtful debate. Furthermore, in the interest of the credibility of the European Union we must avoid a situation where work is under way simultaneously on two legal acts trying to achieve the same objective. In your draftswoman’s view, the Council should therefore in future concern itself exclusively with the directive proposed by the Commission.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, kompetentný v predmetnej záležitosti, aby do svojej správy zahrnul nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou(2)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 12

(12) Kategórie informácií, ktoré treba uchovávať, vyjadrujú primeranú rovnováhu medzi prínosom pre predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie príslušných závažných trestných činov a stupňom spôsobeného narušenia súkromia. Použitá lehota uchovávania v trvaní jedného roka, resp. lehota šiestich mesiacov – pri údajoch súvisiacich s elektronickými komunikáciami uskutočnenými výlučne za použitia internetového protokolu – takisto napomáhajú dosiahnuť rovnováhu medzi všetkými prítomnými záujmami.

(12) Kategórie informácií, ktoré treba uchovávať, vyjadrujú primeranú rovnováhu medzi prínosom pre predchádzanie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie príslušných závažných trestných činov a stupňom spôsobeného narušenia súkromia. Použitá lehota uchovávania v trvaní šiestich mesiacov, resp. lehota troch mesiacov – pri údajoch súvisiacich s elektronickými komunikáciami uskutočnenými výlučne za použitia internetového protokolu – takisto napomáhajú dosiahnuť rovnováhu medzi všetkými prítomnými záujmami.

Odôvodnenie

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data less than six months old.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 13

(13) Vzhľadom na skutočnosť, že uchovávanie údajov spôsobuje poskytovateľom elektronických komunikácií značné dodatočné náklady, pričom prínos v rámci verejnej bezpečnosti má vplyv na spoločnosť vo všeobecnosti, je vhodné predvídať, že členské štáty refundujú preukázané dodatočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených poskytovateľom elektronických komunikácií v dôsledku tejto smernice.

(13) Vzhľadom na skutočnosť, že uchovávanie a poskytovanie údajov spôsobuje poskytovateľom elektronických komunikácií značné dodatočné náklady, pričom prínos v rámci verejnej bezpečnosti má vplyv na spoločnosť vo všeobecnosti, je vhodné predvídať, že členské štáty všetkým poskytovateľom elektronických komunikácií zabezpečia úplnú refundáciu preukázané dodatočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice.

Odôvodnenie

The additional costs arising from a procedure intended to strengthen the security of the Member States must not be borne by operators.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 14

(14) Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. Komisia zamýšľa na účel poradenstva v týchto otázkach vytvoriť platformu pozostávajúcu zo zástupcov orgánov presadzovania práva, združení priemyslu elektronických komunikácií a orgánov ochrany údajov.

(14) Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. Komisia zamýšľa na účel poradenstva v týchto otázkach vytvoriť platformu pozostávajúcu zo zástupcov orgánov presadzovania práva, združení priemyslu elektronických komunikácií a orgánov ochrany údajov. Komisia sa zaväzuje, že s Európskym parlamentom prekonzultuje akúkoľvek prípadnú úpravu ustanovení tejto smernice.

Odôvodnenie

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 16

(16) Je potrebné, aby členské štáty zákonodarne ustanovili opatrenia zabezpečujúce, že údaje uchovávané podľa tejto smernice sa poskytujú iba príslušným národným orgánom, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a pri úplnom rešpektovaní základných práv dotknutých osôb. Takéto opatrenia obsahujú predovšetkým primerané podmienky, limity a bezpečnostné poistky zabezpečujúce, že uchovávané údaje sú poskytované v súlade so základnými právami zaručenými predovšetkým Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(16) Je potrebné, aby členské štáty zákonodarne ustanovili opatrenia zabezpečujúce, že údaje uchovávané podľa tejto smernice sa poskytujú a sú používané iba príslušným národným orgánom, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a pri úplnom rešpektovaní základných práv dotknutých osôb. Takéto opatrenia obsahujú predovšetkým primerané podmienky, limity a bezpečnostné poistky zabezpečujúce, že uchovávané údaje sú poskytované v súlade so základnými právami zaručenými predovšetkým Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Odôvodnenie

Respect for fundamental freedoms and rights demands that national authorities alone be allowed to make use of the data concerned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 17

(17) Opatrenia nevyhnutné pre implementáciu tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(3).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly this recital should be deleted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 19A (nové)

19a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby realizácia tejto smernice nasledovala po zodpovedajúcej konzultácii hospodárstva, obzvlášť s ohľadom na realizovateľnosť a náklady na uchovávanie údajov. S ohľadom na skutočnosť, že uchovávanie údajov predstavuje pre hospodárstvo praktické a finančné náklady, mali by členské štáty zabezpečiť úplnú náhradu dodatočných nákladov, ktoré vzniknú pre hospodárstvo na základe záväzkov alebo samozáväzkov súvisiacich s realizáciou tejto smernice.

Odôvodnenie

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1 ODSEK 2

2. Táto smernica sa vzťahuje na prevádzkové údaje a miestne údaje fyzických osôb a právnických osôb a na súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa na obsah elektronických komunikácií a informácie vyžiadané pri použití elektronickej komunikačnej siete.

2. Keďže táto smernica obsahuje pozmeňujúce ustanovenia, jej uplatňovanie bude podliehať pravidelnému hodnoteniu za kontroly Európskeho parlamentu. Parlament musí mať k dispozícii informácie, na základe ktorých bude môcť zistiť, či sa uplatňovaním tejto smernice neporušuje Charta základných práv a slobôd Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o narábanie s osobnými údajmi a o ochranu súkromia v rámci sektoru elektronickej komunikácie.

Táto smernica sa vzťahuje na prevádzkové údaje a miestne údaje fyzických osôb a právnických osôb a na súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa na obsah elektronických komunikácií a informácie vyžiadané pri použití elektronickej komunikačnej siete.

Odôvodnenie

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 3 ODSEK 1

1. Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2005/58/ES prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa v súlade s ustanoveniami tejto smernice v ich jurisdikcii uchovávali údaje v rámci procesu poskytovania komunikačných služieb generované alebo spracúvané poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete.

1. Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2005/58/ES prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, aby v prípade úspešne vykonaného spojenia sa údaje uchovávali s cieľom uvedeným v článku 1 odsek 1 v súlade s ustanoveniami tejto smernice v rámci procesu poskytovania komunikačných služieb generované alebo spracúvané poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete.

Odôvodnenie

The amendment to paragraph 1 makes it clear that data retention can only be required when it is generated or processed in the course of the provision of communications services, since such a requirement might otherwise mean that services which do not generate certain types of data (e.g. prepaid telephony services) could no longer be supplied. Rendering such services impossible to supply or placing them under a disproportionate burden would reduce the attractiveness of the whole of Europe as a location for business, and would be in conflict with the Lisbon objectives.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 3 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Členské štáty môžu s ohľadom na potrebu a podmienky mať na zreteli, že odsek 1 nie je aplikovateľný na poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb a na prevádzkovateľov verejnej komunikačnej siete s ohľadom na účasť na trhu, počet účastníkov ako aj veľkosť prevádzkovanej siete v pomere k veľkosti trhu.

Odôvodnenie

Small service providers would be unable to comply with the proposed comprehensive data retention obligation even given full compensation for costs, since they would be forced to alter their systems and business procedures as well having to field regular queries from the authorities. This would not be affordable and would kill off small and medium-sized service providers, which in turn would have serious negative consequences for the attractiveness of Europe as a business location, since a large proportion of Europe's innovative power resides with SMEs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 3 ODSEK 2

2. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú iba príslušným národným orgánom, iba v presne stanovených prípadoch a iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a to na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin.

2. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú a budú používané iba príslušným národným orgánom, iba v presne stanovených prípadoch a iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a to na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin. Príslušné národné orgány musia svoju žiadosť o získanie informácií odôvodniť bez toho, aby tým bol poškodený zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a jeho klientom a aby to narušilo dodržiavanie Charty základných práv a slobôd Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o narábanie s osobnými údajmi a o ochranu súkromia v rámci sektoru elektronickej komunikácie.

Odôvodnenie

The contractual relationship between an operator and its customer must not be altered by these data retention measures. The authorities concerned have to be able to prove that their requests will be of use from the point of view of preventing, investigating, detecting, or prosecuting serious criminal offences such as terrorism and organised crime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 4 ÚVODNÁ ČASŤ

Členské štáty zabezpečia, aby sa podľa tejto smernice uchovávali nasledovné kategórie údajov:

 

 

 

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade úspešne vykonaného spojenia sa podľa tejto smernice na ciele uvedené v článku 1 odsek 1 uchovávali nasledovné kategórie údajov, za predpokladu, že sú v rámci procesu poskytovania komunikačných služieb poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo prevádzkovateľmi verejnej komunikačnej siete generované alebo spracúvané:

Odôvodnenie

Telecoms firms already retain many of the types of data called for in the proposed directive. The extended data retention requirement would, however, entail significant costs, since existing data banks would have to be expanded and adjusted. The retention requirement should therefore apply only where a connection was successfully established.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 4 BOD (A)

(a) údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie

 

(a) údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu zdroja komunikácie:

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete:

(a) volajúce telefónne číslo

(b) meno a adresa účastníka, príp. registrovaného užívateľa.

(2) Mobilné telefonické spojenie:

(a) volajúce telefónne číslo

(b) meno a adresa účastníka, príp. registrovaného užívateľa.

(3) Internetový prístup:

(a) dynamická alebo statická IP adresa, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ internetového prístupu

(b) užívateľské meno zdroja komunikácie

(c) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorému bola v čase komunikácie pridelená IP adresa, označenie spojenia alebo užívateľské meno

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 4 BOD (B)

(b) údaje potrebné na vysledovanie a identifikáciu destinácie komunikácie

 

(b) údaje potrebné na identifikáciu destinácie komunikácie:

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete:

(a) volajúce telefónne číslo(a)

(2) Mobilné telefonické spojenie:

(a) volajúce telefónne číslo(a)

(3) Internetový prístup:

(a) označenie spojenia alebo užívateľské meno cieľového príjemcu(ov) komunikácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 4 BOD (C)

(c) údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie

 

(c) údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie:

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefonické spojenie:

(a) dátum ako aj presný čas začatia a ukončenia komunikácie.

(2) Internetový prístup:

(a) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia z internetového spojenia, ktoré sú dané príslušným časovým pásmom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 4 BOD (D)

(d) údaje potrebné na určenie typu komunikácie

 

(d) údaje potrebné na určenie typu komunikácie:

(1) Telefonické spojenie prostredníctvom pevnej siete:

(a) použitá telefónna služba, napr. hlasová služba, faxové a odkazové služby.

(2) Mobilné telefonické spojenie:

(a) použitá mobilná telefónna služba, napr. hlasová služba, služba krátkych správ (SMS)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 4 BOD (E)

(e) údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia alebo deklarovaného komunikačného zariadenia

 

(e) údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia alebo deklarovaného komunikačného zariadenia:

(1) Mobilné telefonické spojenie:

(a) medzinárodné označenie účastníka mobilného spojenia (IMSI), a to volajúceho a aj volaného,

(2) Internetový prístup:

(a) Volacie telefónne číslo na „dial-up“ prístup

(b) DSL prípojka alebo iný identifikátor koncového bodu pôvodcu komunikácie

Odôvodnenie

Mobile telephone serial numbers are issued more than once by the manufacturers and can be manipulated by users .

The machine ID number of a computer’s network card cannot be reliably identified, since it may also be issued more than once by the manufacturers and can subsequently be easily manipulated by the user. The retention of these two types of data will not bring about a perceptible improvement in the fight against crime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 4 BOD (F)

(f) údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia

 

(f) údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia:

(1) Identifikačný znak bunky (Cell ID) na začiatku komunikácie

Odôvodnenie

The proposal that the Cell ID should be retained at the end as well as at the start of a call would entail significant additional costs. At present, only the location at the start of the call is retained in some Member States. In any case the Cell ID retained at the beginning of each new call makes it possible in retrospect to form a sufficiently accurate movement profile.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 4 ODSEK 2

Uchovávané typy údajov podľa vyššie uvedených kategórií údajov sú jednotlivo uvedené v prílohe.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 5

Článok 5

vypúšťa sa

Pozmenenie prílohy

 

K pozmeneniu prílohy dochádza podľa potreby na pravidelnom základe, v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2.

 

Odôvodnenie

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 6

Článok 6

vypúšťa sa

Výbor

 

1. Komisii pomáha výbor, ktorý je zložený z predstaviteľov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

 

3. Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

 

Odôvodnenie

Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 7

Členské štáty zabezpečia, aby sa v článku 4 uvedené kategórie údajov uchovávali počas lehoty jedného roka odo dňa komunikácie, okrem údajov súvisiacich s elektronickými komunikáciami uskutočnenými úplne alebo prevažne za použitia internetového protokolu, ktoré sa uchovávajú počas lehoty 6 mesiacov.

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa v článku 4 uvedené kategórie údajov uchovávali počas lehoty šiestich mesiacov odo dňa komunikácie, okrem údajov súvisiacich s elektronickými komunikáciami uskutočnenými úplne alebo prevažne za použitia internetového protokolu, ktoré sa uchovávajú počas lehoty 3 mesiacov. Po vypršaní lehoty musia byť údaje vymazané alebo musia byť zmenené na anonymné v súlade so smernicou 2002/58/ES.

Odôvodnenie

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data no more than six months old..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ČLÁNOK 8

Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, postúpiť príslušným orgánom na požiadanie a bez zbytočného odkladu.

Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli v primeranej lehote postúpiť príslušným orgánom na ich odôvodnené písomné nariadenie.

Odôvodnenie

The provisions of the proposed directive constitute a derogation from Articles 5, 6 and 9 of Directive 2002/58/EC. Consequently the data to be transmitted should be definitively specified. A procedure should also be provided for their transmission, in the interest of legal certainty and data protection. Past experience shows that transmission may cause delays for technical reasons, so that transmission without delay is not always possible.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ČLÁNOK 9 ODSEK 1

Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistiky o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb poskytli Európskej komisii raz ročne. Tieto štatistiky obsahujú:

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné úrady poskytli raz ročne štatistiky o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb Komisii a Európskemu parlamentu. Tieto štatistiky obsahujú:

– prípady, v ktorých sa informácie príslušným orgánom poskytli v súlade s príslušnými právnymi predpismi členského štátu,

– prípady, v ktorých sa informácie príslušným orgánom poskytli v súlade s príslušnými právnymi predpismi členského štátu,

– čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov ku dňu, keď príslušný orgán o postúpenie údajov požiadal a

– čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov ku dňu, keď príslušný orgán o postúpenie údajov požiadal,

– prípady, v ktorých žiadosti o údaje nebolo možné vyhovieť.

 

– prípady, v ktorých žiadosti o údaje nebolo možné vyhovieť

 

– prípady, v ktorých žiadosti o špecifické typy údajov viedli k úspešnému vyšetreniu alebo k nemu podstatne prispeli

Odôvodnenie

The requirement set out in Article 9 of the proposal for Member States to submit statistics in connection with data retention should not lead to extra bureaucratic demands on businesses. However, such statistics could also be used as evidence of the number of cases in which requests actually led to successful investigations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ČLÁNOK 10

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete refundovali preukázané dodatočné náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice.

Členské štáty zabezpečia, aby sa všetkým poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete úplne refundovali všetky preukázané dodatočné náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice.

Odôvodnenie

The fact that the Commission proposal provides for the reimbursement to businesses of investment and operating costs is to be welcomed. The proposed amendment is purely for purposes of clarification. At the same time the reimbursement of costs is an important regulatory instrument for reducing requests by the prosecuting authorities to the minimum necessary, and preventing distortions of competition on the basis of differing reimbursement procedures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ČLÁNOK 12 ODSEK 1

1. Najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 13 ods. 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovania tejto smernice a jej účinkov na podnikateľské subjekty a spotrebiteľov, ktoré bude zohľadňovať štatistické prvky poskytnuté Komisii podľa článku 9, aby sa stanovilo, či je potrebné ustanovenia tejto smernice pozmeniť, najmä pokiaľ ide o lehoty uchovávania stanovené v článku 7.

1. Najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 13 ods. 1 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovania tejto smernice a jej účinkov na podnikateľské subjekty a spotrebiteľov, ktoré bude zohľadňovať štatistické prvky poskytnuté Komisii podľa článku 9, aby sa stanovilo, či je potrebné ustanovenia tejto smernice pozmeniť, najmä pokiaľ ide o typy údajov stanovené v článku 4.

Odôvodnenie

In line with the proposed deletion of the comitology procedure in Article 5, an evaluation of all provisions of the directive, without distinction, should take place. Since the requirement of data retention is imposed on businesses and will entail significant costs for them, these costs should be taken into account in an evaluation of the directive.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ČLÁNOK 12 ODSEK 2

2. Na tento účel Komisia zváži všetky pripomienky, ktoré jej poskytnú členské štáty alebo pracovná skupina na ochranu osôb pri spracovaní osobných údajov, zriadená článkom 29 smernice 95/46/ES.

 

2. Na tento účel Komisia zváži všetky pripomienky, ktoré jej poskytnú členské štáty, hospodárstvo alebo pracovná skupina na ochranu osôb pri spracovaní osobných údajov zriadená článkom 29 smernice 95/46/ES, ako aj správu vypracovanú Európskym parlamentom podľa prvého článku tejto smernice.

Odôvodnenie

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

PRÍLOHA

 

Táto príloha sa vypúšťa

Odôvodnenie

The Annex should be deleted in its entirety and placed in Article 4. The list of data constitutes the substance of the proposed directive and not merely a technical detail. The nature of the data to be retained determines the usefulness, feasibility, cost and proportionality of data retention. Accordingly the data list should not form part of an Annex separate from the operative text of the directive but should appear directly in Article 4.

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

Referenčné čísla

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Gestorský výbor

LIBE

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

ITRE
15.11.2005

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia v pléne

Nie

Navrhovateľka
  dátum menovania

Angelika Niebler
5.10.2005

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Dátum prijatia

23.11.2005

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...

(1)

DOC. 8958/04 of 28 April 2004.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)

 


STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA (22.11.2005)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Navrhovateľka: Charlotte Cederschiöld

SHORT JUSTIFICATION

As the Commission proposal is based on Article 95 of the Treaty - the Internal Market article - it is vital that the Committee on the Internal Market and consumer protection can deliver an opinion.

Data retention measures affect all parts of society with wide-ranging economic, social and industrial implications. Harmonising data retention provisions in the EU has severe implications not only for European consumers but also for European industry and ultimately the internal market. Unless harmonisation is carefully introduced, both citizens’ fundamental rights and European competitiveness will be at risk.

Current situation

All the Member States have different regimes in place in terms of data retention periods, types of data to be retained and reimbursement for costs incurred for industry. A harmonised European approach could improve the situation if carefully designed while respecting the balance between all interests and affected parties.

Data retention represents a paradigm shift in the way society looks at traffic data. Under current laws electronic communications providers are only allowed to keep traffic data for specific legitimate business purposes and are obliged to erase traffic data once the purpose has been completed. Under the new proposal, operators would be required to store large quantities of new data specifically for law enforcement purposes which puts the European Union in a unique position, as no other democratic country in the world has introduced such far reaching obligations. This fact needs careful consideration, both in terms of privacy, competitiveness and security.

In the interest of better regulation it is questionable whether the EU should introduce such obligations at this stage without carefully examining the long-term consequences, with a thorough impact assessment. The system of data preservation and "quick freeze" could be a better way of enhancing cooperation between industry and law enforcement agencies and ought to be analysed from a consumer and internal market point of view.

The proposed comitology procedures are not acceptable – a wider solution has to be found, which includes all stakeholders that were not sufficiently consulted before the proposal was presented.

Impact on the internal market and European competitiveness

Heads of State and Government have repeatedly identified electronic communications as a cornerstone of the European economy: essential for sustainable growth and maximising employment. Any regulation, including data retention, must be carefully examined before it is introduced in order not to hamper competitiveness and development of EU businesses.

Costs

Successful collection of large amounts of data as foreseen in the proposed Directive is difficult and expensive. Trying to make sense of the different data formats and interpret them into something that is of value for law enforcement agencies is even more difficult.

Based on the volume of retained data, the cost will increase heavily due to changes in the design of the management systems, more powerful and sophisticated platforms, greater security measures, storage and support infrastructures as well as the necessary human resources to handle this type of systems.

It is obvious that data retention will put a heavy burden of cost on the European communications industry. The risk of a fragmented approach to the cost issue is obvious: If some Member States reimburse the electronic communications providers for data retention, while others don't, the internal market for communications services will suffer from grave distortions of competition.

Investments

European communications operators are currently rolling out next generation networks to meet the need for new e-services in both the private and public domain. Introducing data retention without a full cost compensation would force operators to dedicate resources to comply with the new regime, resources that would otherwise flow into building tomorrow’s networks.

Competition

Irrespective of the question if full harmonisation is achieved within the EU, the fact remains that non-EU service providers will not be subjected to the same obligations and constraints. This will affect the competitive landscape and balance between the EU and competing economies. Many providers of electronic communications services, especially providers of Internet services, are based outside the EU while competing on the internal market. Service platforms can be set-up anywhere in the world: thus non-EU providers will even find themselves in a position to offer “non-retention services”, and possibly build their business case on users’ concern of their integrity and privacy. Far reaching data retention obligations could deter European consumers from using European services.

In the case where an European operator provides Internet access, while the customer uses an e-mail provider in the US (e.g. Hotmail, Gmail, Yahoo), the European access provider does not have access to the traffic data as required by the Commission’s proposal. In addition, many of the larger e-mail providers are based outside the EU and will in any case not be subject to the requirements.

Security

It might be possible to achieve high levels of information security, but a total security guarantee is virtually impossible to obtain. It will be paramount to safeguard that data stored are authentic and secured from any alteration, that access controls are strong and show a clearly auditable trail and chain of custody. The retention and storage of such large amounts of sensitive data will also face challenges at the software and network level (malware, spyware, spam, phishing) as well as non-internet based threats (for example the physical theft of data retention tapes).

Furthermore, the proposal lacks security provisions on proceedings once the information is collected in the Member State, if and how it can be transferred to other Member States as well as provisions forbidding the transfer of retained data to countries outside the EU. All these security aspects are a potential threat to the European Consumer.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odsek 1 a (nový)

1a.    vyzýva Komisiu, aby pred nadobudnutím účinnosti smernice poverila nezávislý orgán, v ktorom budú zastúpené všetky zúčastnené strany, vypracovaním štúdie hodnotiacej dopad, ktorá sa bude zaoberať všetkými otázkami vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa;

Návrh smernice

Text navrhnutý Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 13

(13) Vzhľadom na skutočnosť, že uchovávanie údajov spôsobuje poskytovateľom elektronických komunikácií značné dodatočné náklady, pričom prínos v rámci verejnej bezpečnosti má vplyv na spoločnosť vo všeobecnosti, je vhodné predvídať, že členské štáty refundujú preukázané dodatočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených poskytovateľom elektronických komunikácií v dôsledku tejto smernice.

Vzhľadom na skutočnosť, že uchovávanie údajov spôsobuje poskytovateľom elektronických komunikácií značné dodatočné náklady, pričom prínos v rámci verejnej bezpečnosti má vplyv na spoločnosť vo všeobecnosti a aby sa zamedzilo narušeniu vnútorného trhu, je vhodné stanoviť, že všetky členské štáty musia zabezpečiť, aby sa poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete koordinovane v plnej výške refundovali preukázané dodatočné náklady, ktoré vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 13 a (nové)

 

(13a) Náklady musia byť obmedzené na minimum, aby sa zamedzilo tomu, že podniky EÚ budú v rámci hospodárskej súťaže znevýhodnené voči podnikom z tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 14

(14) Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. Komisia zamýšľa na účel poradenstva v týchto otázkach vytvoriť platformu pozostávajúcu zo zástupcov orgánov presadzovania práva, združení priemyslu elektronických komunikácií a orgánov ochrany údajov.

Technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a vývoju môžu podliehať aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. Na účel poradenstva v týchto otázkach je nevyhnutné vytvoriť stály výbor zástupcov Európskeho parlamentu, orgánov presadzovania práva, priemyslu elektronických komunikácií, organizácií na ochranu spotrebiteľa a orgánov ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 18 a (nové)

 

(18a) Keďže má bezpečnosť uchovávaných údajov na základe tejto smernice prvoradý význam pre ochranu spotrebiteľských práv, členské štáty by mali zabezpečiť uplatňovanie najprísnejších noriem bezpečnosti pri uchovávaní údajov, najmä pri ochrane údajov pred pozmeňovaním a neoprávneným prístupom, a pred internetovými a inými hrozbami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 18 B (nové)

-

(18b) Bezpečnosť údajov podľa tejto smernice sa musí riadiť ustanoveniami o ochrane údajov podľa smernice 2002/58/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Cieľom tejto smernice je zosúladenie ustanovení členských štátov o povinnostiach poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v súvislosti so spracovávaním a uchovávaním určitých údajov, aby sa zabezpečila dostupnosť týchto údajov na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin.

1. Cieľom tejto smernice je zosúladenie ustanovení členských štátov o povinnostiach poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v súvislosti so spracovávaním a uchovávaním určitých údajov, aby sa zabezpečila dostupnosť týchto údajov na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov.

Odôvodnenie

This proposal is related to Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) which states that Member States may adopt data retention rules “to safeguard national security…, defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system”. The scope of the Commission proposal however is much more limited than the “mandate” given by Article 15 and should be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 3

1. Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa v súlade s ustanoveniami tejto smernice v ich jurisdikcii uchovávali údaje v rámci procesu poskytovania komunikačných služieb generované alebo spracúvané poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete.

1. Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa údaje spracúvané a uchovávané poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v ich jurisdikcii počas poskytovania komunikačných služieb uchovávali v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Odôvodnenie

It is essential that the scope of the Directive is clearly defined: the word ‘generated’ being very broad and unclear it should be replaced by language which is already in use in European legislation. Processing is defined in the general Data Protection Directive (article 2b), while the Electronic Communication Directive on Data Retention refers to both processing and storing in its article 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 3 ODSEK 2

2. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú iba príslušným národným orgánom, iba v presne stanovených prípadoch a iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a to na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov ako terorizmus a organizovaný zločin.

2. Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zabezpečia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú príslušným národným orgánom, iba v presne stanovených prípadoch a iba v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a to na účel predchádzania, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov.

Odôvodnenie

The Commission proposal is too restricted compared to the ”mandate” provided by Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) and should therefore be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty. Finally, this instrument must not prejudice any other Community/national measures for the enforcement of rights.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 5

Pozmenenie prílohy

K pozmeneniu prílohy dochádza podľa potreby na pravidelnom základe, v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 6

Výbor

1. Komisii pomáha výbor, ktorý je zložený z predstaviteľov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3. Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 7

Členské štáty zabezpečia, aby sa v článku 4 uvedené kategórie údajov uchovávali počas lehoty jedného roka odo dňa komunikácie, okrem údajov súvisiacich s elektronickými komunikáciami uskutočnenými úplne alebo prevažne za použitia internetového protokolu, ktoré sa uchovávajú počas lehoty 6 mesiacov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa kategórie údajov uvedené v článku 4 uchovávali počas lehoty jedného roka odo dňa komunikácie. Členské štáty zabezpečia, že všetky údaje sa na konci tejto lehoty na uchovávanie vymažú.

Odôvodnenie

The period of retention should be sufficiently long to enable national authorities to find evidence and prosecute law breakers. It can take a lot of time to conduct investigations into possible online infringements and some cases can involve complex online structures. It is therefore vital that the Commission’s proposal provide that Member States implement procedures that offer enforcement bodies flexible and reliable means of ensuring that this critical evidence is stored for as long as possible in order to prepare a strong case.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 8

Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, postúpiť príslušným orgánom na požiadanie a bez zbytočného odkladu.

Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, postúpiť príslušným orgánom na požiadanie a bez zbytočného odkladu. Každá žiadosť o prístup k údajom medzi členskými štátmi musí obsahovať záruku, že údaje uchovávané podľa tejto smernice budú postúpené len oprávneným orgánom presadzujúcim právo a že nebudú postúpené tretím krajinám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 10

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete refundovali preukázané dodatočné náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice.

Členské štáty zabezpečia, aby sa poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete refundovali preukázané dodatočné investičné alebo prevádzkové náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením povinností uložených v dôsledku tejto smernice, vrátane preukázaných dodatočných nákladov na ochranu údajov a akýchkoľvek budúcich zmien smernice. Refundácia by mala zahŕňať preukázané náklady spojené so sprístupnením uchovaných údajov príslušným národným orgánom.

Odôvodnenie

Compromise amendment as proposed by LIBE.

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

Referenčné čísla

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia v pléne

IMCO
15.11.2005

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia v pléne

 

Navrhovateľka
  dátum menovania

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

21.11.2005

 

 

 

 

Dátum prijatia

22.11.2005

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...

(1)

Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uchovávaní údajov spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb a zmene a doplnení smernice 2002/58/ES

Referenčné čísla

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Právny základ

články 251 ods. 2 a 95 Zmluvy o ES

Základ v rokovacom poriadku

článok 51

Dátum predloženia v Parlamente

21.9.2005

Gestorský výbor
  dátum pridelenia

LIBE
15.11.2005

Výbory požiadané o stanovisko
  dátum pridelenia

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

Bez predloženia stanoviska(-ísk)
  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca
  dátum pridelenia

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum vymenovania

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Predchádzajúci spravodajca (-ovia)

 

 

Zjednodušený postup
  dátum rozhodnutia

Námietky voči právnemu základu
  dátum stanoviska JURI

 

Zmena výšky finančných prostriedkov
  dátum stanoviska BUDG

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom
  

dátum rozhodnutia na rokovaní

Konzultácia s Výborom regiónov
  dátum rozhodnutia na rokovaní

Prerokovanie vo výbore

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Dátum schválenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

24.11.2005

Výsledok konečného hlasovania

+:

–:

0:

33

8

5

Poslanci prítomní na konečnom hlasovaní

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Zástupcovia prítomní na konečnom hlasovaní

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Zástupcovia (čl. 178 ods. 2) prítomní na konečnom hlasovaní

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Dátum predloženia

28.11.2005 A6-0365/2005

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...

Posledná úprava: 5. augusta 2006Právne oznámenie