Postopek : 2005/0182(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0365/2005

Predložena besedila :

A6-0365/2005

Razprave :

PV 13/12/2005 - 12

Glasovanja :

PV 14/12/2005 - 8.1

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0512

POROČILO     ***I
PDF 449kWORD 642k
28. november 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Alexander Nuno Alvaro

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 MINORITY OPINION
 MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
 MNENJE Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0438)(1),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0293/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0365/2005),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da pred začetkom veljavnosti te direktive odobri študijo neodvisnega organa, predstavnika vseh zainteresiranih strani, o presoji vplivov, ki vključuje ves notranji trg in vprašanja varstva potrošnikov;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 3

(3) Členi 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES opredeljujejo pravila, ki se uporabljajo za obdelavo podatkov o prometu in lokaciji, ki se generirajo z uporabo elektronskih komunikacijskih storitev, s strani ponudnikov omrežja in storitev. Takšne podatke je treba po tem, ko niso več potrebni za namen posredovanja komunikacije, izbrisati ali morajo postati anonimni, razen podatkov, potrebnih za namen zaračunavanja ali plačila medsebojnih povezav; pod pogojem, da se vsi strinjajo, se lahko določeni podatki obdelujejo tudi za namene trženja in zagotovitve storitev z dodano vrednostjo.

(3) Člena 6 in 9 Direktive 2002/58/ES opredeljujeta pravila, ki se uporabljajo za obdelavo podatkov o prometu in lokaciji, ki se generirajo z uporabo elektronskih komunikacijskih storitev, s strani ponudnikov omrežja in storitev. Načeloma je treba takšne podatke po tem, ko niso več potrebni za namen posredovanja komunikacije, izbrisati ali morajo postati anonimni: Za namen zaračunavanja naročniku in plačila medsebojnih povezav se podatki lahko obdelujejo, vendar le do poteka obdobja, med katerim se lahko obračun zakonito izpodbija ali se sprožijo postopki za pridobitev plačila;

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 4

(4) Člen 15(1) Direktive 2002/58/ES določa pogoje, pod katerimi lahko države članice omejijo obseg pravic in obveznosti, določenih v členu 5, členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) ter členu 9 Direktive; vsaka takšna omejitev mora biti potrebna, primerna in ustrezna znotraj demokratične družbe zaradi posebnih namenov javnega reda, tj. za zaščito državne varnosti, obrambe, javne varnosti ali preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in za pregon kaznivih dejanj ali nedovoljene uporabe elektronskih komunikacijskih sistemov.

(4) Člen 15(1) Direktive 2002/58/ES določa pogoje, pod katerimi lahko države članice omejijo obseg pravic in obveznosti, določenih v členu 5, členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) ter členu 9 Direktive; vsaka takšna omejitev mora biti potrebna, primerna in ustrezna znotraj demokratične družbe zaradi posebnih namenov javnega reda, tj. za zaščito državne varnosti, obrambe, javne varnosti ali preiskovanje, odkrivanje in za pregon hudih kaznivih dejanj.

 

(Prvi del predloga spremembe, ki predlaga, da se črta besedo 'preprečevanje' velja za celotno besedilo. V primeru sprejetja, bo treba ustrezno spremeniti celotno besedilo).

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 4 A (NOVO)

 

(4a) Listina o temeljnih pravicah v členu 7 izrecno priznava pravico spoštovanja zasebnega življenja in v členu 8 pravico do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 6

(6) Pravne in tehnične razlike med nacionalnimi določbami glede hrambe podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj predstavljajo ovire za notranji trg elektronskih komunikacij; ponudniki storitev se soočajo z različnimi zahtevami glede vrst podatkov o prometu, ki jih je treba hraniti, ter pogojev in obdobij hrambe.

(6) Do zdaj sprejete določbe vključujejo pravne in tehnične razlike in razlikujejo se tudi zahteve glede vrst podatkov o prometu, ki jih je treba hraniti, ter pogojev in obdobij hrambe.

Predlog spremembe 5

UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

 

(6a) Uskladitev notranjega trga na področju hrambe podatkov poudarja potrebo po boljšem in bolj enakopravnem dostopu državljanov do pravice po vsej EU. Vsi državljani morajo imeti enako pravico do pravnega varstva in nadomestila v primeru zlorabe podatkov, ne glede na to, ali so jo povzročili pristojni organi ali ponudnik.

Predlog spremembe 6

UVODNA IZJAVA 7

(7) Sklepi Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 20. septembra 2001 pozivajo k zagotovitvi, da se organom pregona omogoči preiskovanje kaznivih dejanj, ki vključujejo uporabo elektronskih komunikacij, in pravno ukrepanje zoper storilce teh kaznivih dejanj, in sicer ob vzdrževanju ravnotežja med varstvom osebnih podatkov in potrebami organov pregona po pridobitvi dostopa do podatkov za namene preiskovanja kaznivih dejanj.

črtano

Predlog spremembe 7

UVODNA IZJAVA 8

(8) V sklepih Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. decembra 2002 je bilo poudarjeno, da so zaradi bistveno večjih možnosti elektronskih komunikacij podatki, povezani z uporabo elektronskih komunikacij, še posebej pomembno in zato dragoceno sredstvo za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kriminala in kaznivih dejanj, zlasti organiziranega kriminala.

V sklepih Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. decembra 2002 je bilo poudarjeno, da so zaradi bistveno večjih možnosti elektronskih komunikacij podatki, povezani z uporabo elektronskih komunikacij, lahko dragoceno sredstvo za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kriminala in kaznivih dejanj, zlasti organiziranega kriminala.

Predlog spremembe 8

UVODNA IZJAVA 10

(10) Izjava, ki jo je sprejel posebni neformalni Svet dne 13. julija 2005, krepi potrebo po čim prejšnjem sprejetju ukrepov, povezanih s hrambo podatkov elektronskega komunikacijskega prometa.

(10) Izjava, ki jo je sprejel posebni neformalni Svet dne 13. julija 2005, krepi potrebo po čim prejšnjem sprejetju skupnih ukrepov, povezanih s hrambo podatkov elektronskega komunikacijskega prometa.

Predlog spremembe 9

UVODNA IZJAVA 10 A (novo)

 

(10a) Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena s členom 29 Direktive 95/46/ES, izvaja naloge iz člena 30 zgornje direktive tudi v zvezi z varstvom temeljnih pravic in svoboščin ter zakonitih interesov v sektorju, ki ga ureja ta direktiva.

Predlog spremembe 10

UVODNA IZJAVA 11

(11) Glede na pomembnost podatkov o prometu za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal, kakor kažejo raziskave in praktične izkušnje več držav članic, obstaja potreba po zagotovitvi, da se podatki, ki se ob zagotavljanju javnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij obdelujejo pri ponudnikih elektronskih komunikacij, hranijo za določeno časovno obdobje.

(11) Praktične izkušnje nekaterih držav članic so pokazale, da so podatki o prometu lahko pomembni za preiskovanje, odkrivanje in pregon hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal. Potemtakem obstaja potreba po zagotovitvi, da se podatki, ki se ob zagotavljanju javnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij obdelujejo pri ponudnikih javnih elektronskih komunikacij, hranijo za usklajeno časovno obdobje.

Predlog spremembe 11

UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

 

(11a)    Sestavljanje takih podatkovnih seznamov mora odražati ravnotežje med koristjo pri preiskovanju, odkrivanju in pregonu hudih kaznivih dejanj ter posledično stopnjo vdora v zasebnost.

Predlog spremembe 12

UVODNA IZJAVA 14

(14)     Tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, se hitro spreminjajo in lahko se oblikujejo zakonite zahteve pristojnih organov; za svetovanje o teh zadevah namerava Komisija ustanoviti tribuno, sestavljeno iz predstavnikov organov pregona, združenj industrije elektronskih komunikacij in organov za varstvo podatkov.

(14) Tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, se hitro spreminjajo in lahko se oblikujejo zakonite zahteve pristojnih organov; za svetovanje o teh zadevah namerava Komisija uvesti redni pregled stroge nujnosti takih določb in vrednotenje potrebnih vrst podatkov. Komisiji lahko pomaga tribuna, sestavljena iz predstavnikov Evropskega parlamenta, organov pregona, združenj industrije elektronskih komunikacij, organizacij za varstvo potrošnikov ter evropskih in nacionalnih organov za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 13

UVODNA IZJAVA 17

(17) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2).

 

črtano

Predlog spremembe 14

UVODNA IZJAVA 18

(18)     Države članice ne morejo v zadostni meri doseči ciljev dejavnosti, ki jo je treba izvesti, zlasti uskladitve obveznosti ponudnikov, da hranijo določene podatke in zagotovijo, da so ti podatki dostopni za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal, zato se zaradi obsega in učinkov dejavnosti ti cilji lažje dosežejo na ravni Skupnosti. Zato lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego navedenih ciljev.

(18) Države članice ne morejo v zadostni meri doseči ciljev dejavnosti, ki jo je treba izvesti, zlasti uskladitve obveznosti ponudnikov, da hranijo določene podatke in zagotovijo, da so ti podatki dostopni za namen preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal, zato se zaradi obsega in učinkov dejavnosti ti cilji lažje dosežejo na ravni Skupnosti. Zato lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ni jasno, ali ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben in sorazmeren za dosego navedenih ciljev, kot je to poudaril tudi Evropski varuh osebnih podatkov.

Predlog spremembe 15

UVODNA IZJAVA 18 A (novo)

 

(18a) Ker je varstvo podatkov, hranjenih v skladu s to direktivo, bistveno za zaščito potrošniških pravic, morajo države članice zagotoviti uporabo najvišjih standardov hrambe podatkov, zlasti varstvo podatkov pred spreminjanjem in nepooblaščenim dostopom ter internetnimi in neinternetnimi grožnjami.

Predlog spremembe 16

UVODNA IZJAVA 18 B (novo)

-

(18b) Varno obravnavanje podatkov v okviru te direktive mora biti skladno z določbami o varstvu podatkov iz direktive 2002/58/ES.

Predlog spremembe 17

UVODNA IZJAVA 19

(19)     Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva sprejeta načela, zlasti načela Listine Evropske unije o temeljnih pravicah; še posebej ta direktiva skupaj z Direktivo 2002/58/ES poskuša zagotoviti popolno spoštovanje temeljnih pravic za spoštovanje zasebnega življenja in komunikacij državljanov in varstvo osebnih podatkov (člena 7 in 8 Listine) –

(19)     Ta direktiva lahko bolj spoštuje temeljne pravice in sprejeta načela, zlasti načela Listine Evropske unije o temeljnih pravicah; še posebej ta direktiva skupaj z Direktivo 2002/58/ES, in poskuša zagotoviti popolno spoštovanje temeljnih pravic za spoštovanje zasebnega življenja in komunikacij državljanov in varstvo osebnih podatkov (člena 7 in 8 Listine) in tudi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

 

1 Glej zlasti sodbe v primerih Amann proti Švici (št. 27798/95, EKČP 2000-II, z dne 16. februarja 2000, v katerem je hramba informacij o posamezniku veljala za motenje zasebnega življenja, čeprav niso vsebovale občutljivih podatkov), in Malone proti Združenemu kraljestvu (št. 8691/79, 2. avgust 1984, kjer je enako veljalo za „merjenje“ telefonskih klicev, ki vključuje uporabo naprave, ki samodejno zapisuje klicane številke na telefonu ter čas in trajanje posameznega klica).

Predlog spremembe 18

UVODNA IZJAVA 19 A (novo)

(19a) Države članice morajo zagotoviti, da se ta direktiva izvaja po posvetovanju s podjetniškim sektorjem, zlasti kar zadeva izvedljivost in stroške hrambe. Glede na dejstvo, da hramba vključuje praktično in finančno udejstvovanje podjetij, morajo države članice zagotoviti polno nadomestilo za dodatne stroške podjetij, nastale kot posledica obveznosti ali dolžnosti, povezanih s prenosom te direktive.

Justification

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Predlog spremembe 19

ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1.        Namen te direktive je uskladiti določbe držav članic glede obveznosti ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja glede obdelave in hrambe določenih podatkov, da se zagotovi dostopnost podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal.

1. Namen te direktive je uskladiti določbe držav članic glede obveznosti ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali komunikacijskega omrežja glede obdelave in hrambe določenih podatkov ter zagotoviti, da se ob dostopanju in uporabi teh podatkov spoštuje pravica do spoštovanja zasebnega življenja in varstva osebnih podatkov, da se tako zagotovi dostopnost podatkov za namen preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, opredeljenih v členu 2(2) Okvirne direktive Sveta 2002/584/PNZ.

Predlog spremembe 20

ČLEN 1, ODSTAVEK 2

2. Ta direktiva se uporablja za podatke o prometu in lokaciji fizičnih in pravnih oseb, kot tudi za povezane podatke, potrebne za določitev naročnika ali registriranega uporabnika. Ne uporablja se za vsebino elektronskih komunikacij, vključno z informacijami, pregledanimi z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja.

2. Ta direktiva se uporablja za podatke o prometu in lokaciji fizičnih in pravnih oseb, kot tudi za podatke, potrebne za določitev naročnika ali registriranega uporabnika. Ne uporablja se za vsebino elektronskih komunikacij, vključno z informacijami, pregledanimi z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja.

 

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo. V primeru sprejetja, bo treba ustrezno spremeniti celotno besedilo).

Predlog spremembe 21

ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKI (A) IN (A)(A) (novo)

(a)       „podatki“ pomeni podatke o prometu in lokaciji ter povezane podatke, potrebne za določitev naročnika ali uporabnika;

 

(a) „podatki“ pomeni podatke o prometu in lokaciji ter podatke, potrebne za določitev naročnika ali uporabnika;

 

aa) „pristojni nacionalni organi“ so sodni organi in drugi nacionalni organi, odgovorni za preiskovanje, odkrivanje in pregon hudih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 22

ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (B A) (novo)

 

ba) „huda kazniva dejanja“ pomeni kazniva dejanja iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/JHA1.

 

1 Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami.

Predlog spremembe 23

ČLEN 2, ODSTAVEK 2, TOČKA (BB) (novo)

 

bb) „neuspešen klic“ pomeni komunikacijo, pri kateri je bila telefonska povezava uspešno vzpostavljena, a ni bilo odgovora ali je prišlo do prekinitve na upravljanju omrežja.

Predlog spremembe 24

ČLEN 3, ODSTAVEK 1

1.        Z odstopanjem od členov 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so podatki, ki se generirajo ali obdelujejo pri ponudnikih javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v njihovi pristojnosti v procesu zagotavljanja komunikacijskih storitev, hranjeni v skladu z določbami te direktive.

1. Z odstopanjem od členov 6 in 9 Direktive 2002/58/ES države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da v primeru uspešno vzpostavljene komunikacije ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja, ki omogoča zadevno storitev, hranijo in zagotavljajo dostop do podatkov, ki se generirajo in obdelujejo v procesu zagotavljanja komunikacijskih storitev v skladu z določbami te direktive. Podatke hrani oziroma dostop do njih omogoči tisti ponudnik, ki zadevno elektronsko komunikacijsko storitev zagotovi.

Predlog spremembe 25

ČLEN 3, ODSTAVEK 2

2.        Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom v posebnih primerih in v skladu z nacionalno zakonodajo za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal.

2. Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, po odobritvi sodnih organov zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom in drugim pristojnim organom v skladu z nacionalno zakonodajo, v posebnih primerih in v skladu z določbami te direktive za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot je opredeljeno v členu 2(2) Okvirne direktive Sveta 2002/584/PNZ.

 

Ta direktiva je v skladu z načeli Okvirnega sklepa Sveta o [zaščiti podatkov].

Predlog spremembe 26

ČLEN 3, ODSTAVEK 2 A (novo)

 

2a. V ta namen mora biti posodobljen seznam imenovanih pristojnih organov pregona javno dostopen.

Predlog spremembe 27

Člen 3a, (novo)

 

Člen 3a

Dostop do hranjenih podatkov

 

1. Države članice zagotovijo, da ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali komunikacijskega omrežja odobrijo samo dostop do podatkov, hranjenih v skladu s to direktivo pod naslednjimi minimalnimi pogoji, in vzpostaviojo pravna sredstva skladno z določbami poglavja III Direktive 95/46/EC:

 

(a) do podatkov samo s posebnimi, izrecno opredeljenimi in zakonitimi nameni, določenimi v tej direktivi, dostopajo pristojni nacionalni organi, ki so pooblaščeni s strani sodnih organov ali drugih pristojnih neodvisnih nacionalnih organov, odvisno od posameznega primera in ob spoštovanju poklicne skrivnosti v skladu z nacionalno zakonodajo;

 

(b) podatki ne smejo biti nadaljnje obdelani za namene, drugačne od prej opredeljenih; vsaka nadaljnja obdelava podatkov s strani pristojnih nacionalnih organov za druge povezane postopke je omejena s strogimi varovalnimi ukrepi;

 

(c) dostop do podatkov s stani drugih vladnih organov ali zasebnih podjetij je prepovedan;

 

(c) dostop do podatkov s stani drugih vladnih organov ali zasebnih podjetij je prepovedan;

 

(d) postopek za odobritev dostopa do hranjenih podatkov in za hrambo teh podatkov vsaka država članica opredeli v svoji nacionalni zakonodaji ; ponudniki podatkov, hranjenih na podlagi te direktive, ne smejo obdelati za svoje namene;

 

(e) zahtevani podatki morajo biti obvezno relevantni in sorazmerni z vidika namenov, za katere so bili dostopani. Podatki se obdelajo pravično in zakonito: dostop je vedno omejen na tiste podatke, ki so potrebni z vidika posebne preiskave, in ne vključuje obsežnega brskanja po podatkih glede vzorcev potovanja in komuniciranja posameznikov, ki jih pristojni nacionalni organi ne sumijo ničesar;

 

(f) vsako dostopanje do hranjenih podatkov se zabeleži v register obdelave podatkov, ki omogoča identificiranje prosilca za dostop, nadzornikov podatkov, osebja s pravico dostopa in obdelave podatkov, zadevne sodne odobritve, pregledanih podatkov in namenov, za katere so bili pregledani;

 

(g) podatki so v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, zgolj tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali nadalje obdelani;

 

(h) ščiti se zaupnost in neokrnjenost podatkov, vključno s spoštovanjem poklicne skrivnosti; vsak priklic podatkov se zabeleži, seznam vseh priklicev pa je na razpolago nacionalnim organom za varstvo podatkov;

 

(i) dostopani podatki so točni in sprejeti so vsi potrebni ukrepi za to, da se zagotovi izbris ali popravek netočnih podatkov z vidika namenov, za katere so bili zbrani ali nadaljnje obdelani.

 

(j) ko podatki ne služijo več namenu, za katerega so zbrani, se izbrišejo;

 

(k) pristojni nacionalni organi lahko posredujejo podatke tretjim državam samo z mednarodnim sporazumom, sklenjenim na podlagi člena 300 Pogodbe in samo, če je za ta sporazum privolil Evropski parlament (člen 300, odstavek 3, pododstavek 2 Pogodbe).

Predlog spremembe 28

ČLEN 3 B (novo)

 

Člen 3b

Varovanje in varnost podatkov

 

Države članice zagotovijo, da za hrambo podatkov iz te direktive veljajo vsaj predpisi o izvajanju člena 17 Direktive 95/46/ES o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov, določbe členov 4 in 5 Direktive 2002/58/ES in naslednja načela varstva podatkov:

 

(a) sprejmejo se potrebni tehnični in organizacijski ukrepi za zavarovanje podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničevanjem ali izgubo, spremembami, nepooblaščenim ali nezakonitim razkritjem ali dostopom in pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave;

 

(b) sprejmejo se potrebni tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se zagotovi, da podatke razkrivajo in do njih dostopajo samo pooblaščene osebe, katerih ravnanje je pod nadzorom pristojnih sodnih ali upravnih organov;

 

(c) ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali komunikacijskega omrežja kot tudi organi držav članic, ki dostopajo do podatkov, zabeležijo vsak dostop in sprejmejo ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nedovoljenega dostopa ali drugih neprimernih ali nezakonitih oblik hrambe, dostopa, obdelave, razkrivanja ali uporabe, vključno s pomočjo posodobljenih tehničnih sistemov za zaščito neokrnjenosti podatkov in preko imenovanja osebja s posebnim dovoljenjem za dostop do podatkov;

 

(d) ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali komunikacijskega omrežja oblikujejo ločen sistem za hrambo podatkov za namene javnega reda; podatki iz teh ločenih sistemov v nobenem primeru ne smejo biti uporabljeni v poslovne namene ali druge namene, ki v tej direktivi niso izrecno navedeni;

 

(e) pristojni nacionalni organi posredujejo podatke tretjim državam v skladu z določili mednarodnega sporazuma na temelju člena 300 pogodbe in le, če je Evropski parlament izdal privolitev za to pogodbo (člen 300, odstavek 3, pododstavek 2 Pogodbe);

 

(f) ob koncu obdobja hranjenja se uničijo vsi podatki, razen tistih, do katerih se je dostopalo in se jih shranilo;

 

(g) za nadzor zakonitega izvajanje te direktive so določeni organi za varstvo podatkov ali drugi pristojni nacionalni organi držav članic, kot je predpisano z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 29

ČLEN 4, ODSTAVEK 1

Kategorije podatkov, ki jih je treba hraniti

Kategorije in vrste podatkov, ki jih je treba hraniti

Države članice zagotovijo, da se v skladu s to direktivo hranijo naslednje kategorije podatkov:

1. Države članice zagotovijo, da se v skladu s to direktivo hranijo naslednje kategorije podatkov:

(a) podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije;

(a) podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije;

(b) podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje cilja komunikacije;

(b) podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje cilja komunikacije;

(c) podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije;

(c) podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije;

(d) podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije;

(d) podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije;

(e) podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske naprave ali dozdevne komunikacijske naprave;

(e) podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske naprave ali dozdevne komunikacijske naprave;

(f) podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo.

(f) podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo.

Vrste podatkov, ki jih je treba hraniti pod zgoraj omenjenimi kategorijami podatkov, so opredeljene v Prilogi.

Podatki, ki razkrivajo vsebino komunikacije, ne smejo biti vključeni.

Predlog spremembe 30

ČLEN 4, ODSTAVEK 1 A (novo)

 

1a. Vrste podatkov, ki jih je treba hraniti:

 

1) Glede telefonije v fiksnem omrežju:

 

a) Podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije:

 

(a) kličoča telefonska številka,

 

(b) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika.

 

b)Podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje cilja komunikacije:

 

(a) klicana telefonska številka ali številke,

 

(b) ime(na) in naslov(i) naročnika(-ov) ali registriranega(-ih) uporabnika(-ov).

 

c)        Podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije:

 

(a) datum in čas začetka in konca komunikacije.

 

d)        Podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije:

 

(a) uporabljena telefonska storitev, npr. glasovni klic, konferenčna zveza, storitve telefaksa in pošiljanja sporočil.

 

2) Glede mobilne telefonije:

 

a)      Podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije:

 

(a) kličoča telefonska številka,

 

(b) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika.

 

b)        Podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje cilja komunikacije:

 

(a) klicana telefonska številka ali številke,

 

(b) ime(na) in naslov(i) naročnika(-ov) ali registriranega(-ih) uporabnika(-ov).

 

c)        Podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije:

 

(a) datum in čas začetka in konca komunikacije.

 

d)        Podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije:

 

(a) uporabljena telefonska storitev, npr. glasovni klic, konferenčna zveza, storitev kratkih sporočil, nadgrajena medijska storitev ali multimedijska storitev.

 

e)        Podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske naprave ali dozdevne komunikacijske naprave:

 

(a) mednarodna identiteta mobilnega naročnika (IMSI) kličoče in klicane stranke.

 

(b) v primeru anonimnih kartic/storitev, datum in čas začetka uporabe kartice in oznaka (ID aparata), s katere je bila opravljena prva uporaba.

 

f)         Podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo:

 

(a) lokacijska oznaka (ID celice) na začetku in koncu komunikacije.

 

3) Glede interneta in internetnih storitev:

 

a) Podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije:

 

(a) naslov internetnega protokola (IP), statičen ali dinamičen, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil komunikaciji,

 

(b) oznaka za povezavo ali telefonska številka, dodeljena vsaki komunikaciji, s katero se vstopa v javno telefonsko omrežje,

 

(c) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljen naslov IP, oznaka za povezavo ali uporabniško ime.

 

b) Podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije:

 

(a) datum in čas prijave in odjave z internetnih sej glede na določen pasovni čas.

 

c) Podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske naprave ali dozdevne komunikacijske naprave:

 

(a) kličoča telefonska številka za klicni dostop,

 

(b) digitalni naročniški vod (DSL) ali drug identifikator končne točke začetnika komunikacije.

Predlog spremembe 31

ČLEN 4, ODSTAVEK 2

Vrste podatkov, ki jih je treba hraniti pod zgoraj omenjenimi kategorijami podatkov, so opredeljene v Prilogi.

Države članice smejo od ponudnikov javno dostopnih storitev elektronskih komunikacij ali od komunikacijskega omrežja zahtevati, da hranijo podatke o neuspešnih poskusih klicev za vzpostavitev varne komunikacije znotraj naštetih kategorij podatkov v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.

 

Podatki, ki razkrivajo vsebino komunikacije, ne smejo biti vključeni.

Predlog spremembe 32

ČLEN 5

Revizija priloge

črtano

Revizija Priloge se redno izvaja, kakor je potrebno v skladu s postopkom iz člena 6(2).

 

Predlog spremembe 33

ČLEN 6

Odbor

črtano

1.        Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

 

2.        Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

 

3.        Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

 

Predlog spremembe 34

ČLEN 7

Države članice zagotovijo, da se kategorije podatkov iz člena 4 hranijo za obdobje enega leta od datuma komunikacije, z izjemo podatkov, povezanih z elektronskimi komunikacijami, ki v celoti ali v glavnem potekajo z uporabo internetnega protokola. Naročilo je bilo za obdobje šestih mesecev dodeljeno drugemu ponudniku.

Države članice zagotovijo, da se kategorije podatkov iz člena 4 hranijo za obdobje od šestih do dvanajstih mesecev od datuma komunikacije; nato je podatke potrebno zbrisati.

 

Oblasti, pristojne za uveljavljanje zakonov, zagotovijo, da se prenešeni podatki samodejno izbrišejo po tem, ko je sklenjena preiskava, za katero je bil omogočen dostop do podatkov.

Predlog spremembe 35

ČLEN 7, ODSTAVEK 1 A (novo)

 

Komisija ustrezno obvešča Evropski parlament o obvestilih držav članic po členu 95 (4) Pogodbe.

Predlog spremembe 36

ČLEN 8

Države članice zagotovijo, da se podatki hranijo v skladu s to direktivo na način, da se lahko hranjeni podatki in vse druge potrebne informacije, povezane s temi podatki, na zahtevo pošljejo pristojnim organom brez nepotrebnega odlašanja.

Države članice zagotovijo, da ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja podatke, navedene v členu 4, hranijo v skladu s to direktivo na način, da se lahko hranjeni podatki in vse druge potrebne informacije, povezane s temi podatki, na zahtevo pošljejo pristojnim nacionalnim organom zadevne države članice brez nepotrebnega odlašanja.

 

Obdelava podatkov poteka v skladu z določbami člena 17 Direktive 95/46/ES in člena 4 Direktive 2002/58/ES.

Predlog spremembe 37

ČLEN 8, ODSTAVEK 1 A (novo)

 

Države članice zagotovijo, da zadevni ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja, ki delujejo na njihovem ozemlju, ustanovijo kontaktno točko, ki bo obravnavala zahteve po dostopu do podatkov.

Predlog spremembe 38

ČLEN 8 A (novo)

 

Člen 8a

Sankcije

 

1. Države članice oblikujejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije (vključno s kazenskimi in upravnimi sankcijami) za kršitve nacionalnih določb, sprejetih za izvajanje te direktive.

 

2. Države članice zagotovijo, da lahko osebe, proti katerim je sprožen postopek z namenom izrekanja sankcij, učinkovito uveljavljajo pravice do obrambe in priziva.

Predlog spremembe 39

ČLEN 9

Države članice zagotovijo, da se statistike o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, pošiljajo Evropski komisiji vsako leto. Takšne statistike vključujejo:

Države članice zagotovijo, da se statistike o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev, pošiljajo Evropski komisiji vsako leto. ENISA lahko državam članicam pomaga pri zbiranju teh statističnih podatkov. Takšne statistike, ki jih bodo sestavili pristojni nacionalni organi, vključujejo:

-          –         zadeve, v katerih so bile informacije zagotovljene pristojnim organom v skladu z nacionalnim zakonom, ki se uporablja

- zadeve, v katerih so bile informacije zagotovljene pristojnim organom v skladu z nacionalnim zakonom, ki se uporablja;

-          –         čas med dnevom, ko so bili podatki shranjeni, in dnevom, ko je pristojni organ zahteval pošiljanje podatkov

- čas med dnevom, ko so bili podatki shranjeni, in dnevom, ko je pristojni organ zahteval pošiljanje podatkov;

-          –         zadeve, v katerih zahtev za podatke ni bilo mogoče izpolniti.

- število zadev, v katerih zahtevani podatki niso neposredno privedli do uspešnega zaključka z njimi povezanih preiskav;

 

- število zadev, v katerih zadevnim podjetjem podatki niso bili na voljo;

 

- zadeve, v katerih je dejansko prišlo ali obstaja sum, da je prišlo do vdora v varnostni sistem.

 

Evropska komisija te statistike predloži Evropskemu parlamentu vsako leto, nato pa vsake tri leta.

Te statistike ne vsebujejo osebnih podatkov.

Te statistike ne vsebujejo osebnih podatkov.

Predlog spremembe 40

ČLEN 9 A (novo)

 

Člen 9a

 

1. Vsaka država članica poskrbi, da je na njenem ozemlju eden ali več organov oblasti odgovornih za nadzorovanje izvajanja določb, ki jih je v zvezi z varnostjo shranjenih podatkov država članica sprejela v skladu s to direktivo.

2. Ti organi pri opravljanju nalog iz odstavka 1 delujejo povsem neodvisno.

Predlog spremembe 41

ČLEN 10

Države članice zagotovijo, da se ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja povrnejo izkazani dodatni stroški, nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive

Države članice zagotovijo, da se ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja povrnejo izkazani dodatni investicijski in obratovalni stroški, nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive, vključno z izkazanimi dodatnimi stroški za varovanje podatkov in z vsakimi nadaljnjimi spremembami. Povračilo bi moralo vključevati izkazane stroške, ki bodo nastali s tem, da se pristojnim nacionalnim organom omogoči dostop do shranjenih podatkov.

Predlog spremembe 42

ČLEN 11

Člen 15, odstavek 1a (Direktiva 2002/58/ES)

 

 

„1a. Odstavek 1 se ne uporablja za obveznosti, povezane s hrambo podatkov za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal, ki izhajajo iz Direktive 2005/../ES. *.

„1a. Odstavek 1 se ne uporablja za obveznosti v zvezi s hrambo podatkov za preiskovanje, odkrivanje in pregon hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal, ki izhajajo iz prenosa Direktive 2005/../ES. *.

 

Države članice se vzdržijo sprejemanja zakonodajnih ukrepov na področjih, ki jih zajema ta direktiva.

Predlog spremembe 43

ČLEN 12, ODSTAVEK 1

1. Najpozneje v treh letih po datumu iz člena 13(1) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu oceno o uporabi te direktive in njenem vplivu na gospodarske subjekte in potrošnike ob upoštevanju statističnih elementov, ki jih Komisija prejme v skladu s členom 9, da se ugotovi, ali je potrebna sprememba določb te direktive, zlasti glede obdobja hrambe iz člena 7.

1. Najpozneje v dveh letih po datumu iz člena 13(1) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu oceno o potrebnosti in učinkovitosti določb, ki jih vsebuje ta direktiva, ter o njenem vplivu na temeljne pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo. Ocena tudi upošteva vpliv ukrepov na gospodarske subjekte in potrošnike, ob upoštevanju statistične elemente, ki jih v skladu s členom 9 predloži Komisija.

 

Rezultati ocenjevanja bodo dostopni javnosti.

Predlog spremembe 44

ČLEN 12, ODSTAVEK 2

2.        V ta namen Komisija prouči vse pripombe, ki jih Komisiji sporočijo države članice ali Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena s členom 29 Direktive 95/46/ES.

2. V ta namen Komisija prouči vse pripombe, ki jih Komisiji sporočijo države članice ali Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena s členom 29 Direktive 95/46/ES ali Evropski varuh osebnih podatkov.

Predlog spremembe 45

ČLEN 14 A (novo)

 

Člen 14a

Ponovni pregled

 

Ta direktiva bo ponovno pregledana, skladno s postopkom iz člena 251 Pogodbe, najkasneje v dveh letih po datumu iz člena 13(1). Ocenjeni bodo predvsem vrste shranjenih podatkov in obdobja shranjevanja, z namenom določiti njihov prispevek k boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu glede na statistične podatke, ki bodo zbrani skladno s členom 9. Direktiva bo ponovno pregledana vsake tri leta.

Predlog spremembe 46

PRILOGA

Vrste podatkov, ki jih je treba hraniti pod kategorijami iz člena 4 te direktive:

črtano

a)        Podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije:

 

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju:

 

(a) kličoča telefonska številka;

 

(b) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika;

 

(2) glede mobilne telefonije:

 

(a) kličoča telefonska številka;

 

(b) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika;

 

(3) glede dostopa do interneta, internetne elektronske pošte in internetne telefonije:

 

(a) naslov internetnega protokola (IP), statičen ali dinamičen, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil komunikaciji;

 

(b) uporabniško ime vira komunikacije;

 

(c) oznaka za povezavo ali telefonska številka, dodeljena vsaki komunikaciji, s katero se vstopa v javno telefonsko omrežje;

 

(d) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljen naslov IP, oznaka za povezavo ali uporabniško ime.

 

b)        Podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje cilja komunikacije:

 

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju:

 

(a) klicana telefonska številka ali številke;

 

(b) ime(na) in naslov(i) naročnika(-ov) ali registriranega(-ih) uporabnika(-ov);

 

(2) glede mobilne telefonije:

 

(a) klicana telefonska številka ali številke;

 

(b) ime(na) in naslov(i) naročnika(-ov) ali registriranega(-ih) uporabnika(-ov);

 

(3) glede dostopa do interneta, internetne elektronske pošte in internetne telefonije:

 

(a)  oznaka za povezavo ali uporabniško ime namembnega(-ih) prejemnika(-ov) komunikacije;

 

(b) ime(na) in naslov(i) naročnika(-ov) ali registriranega(-ih) uporabnika(-ov), ki je (so) namemben(-ni) prejemnik(i) komunikacije.

 

c)        Podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije:

 

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju in mobilne telefonije:

 

(a) datum in čas začetka in konca komunikacije.

 

(2) glede dostopa do interneta, internetne elektronske pošte in internetne telefonije:

 

(a) datum in čas prijave in odjave z internetnih sej glede na določen pasovni čas.

 

d)        Podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije:

 

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju:

 

(a) uporabljena telefonska storitev, npr. glasovni klic, konferenčna zveza, storitve telefaksa in pošiljanja sporočil.

 

(2) glede mobilne telefonije:

 

(a) uporabljena telefonska storitev, npr. glasovni klic, konferenčna zveza, storitev kratkih sporočil, nadgrajena medijska storitev ali multimedijska storitev.

 

e)        Podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske naprave ali dozdevne komunikacijske naprave:

 

(1) glede mobilne telefonije:

 

(a) mednarodna identiteta mobilnega naročnika (IMSI) kličoče in klicane stranke;

 

(b) mednarodna identiteta mobilnega terminala (IMEI) kličoče in klicane stranke.

 

(2) glede dostopa do interneta, internetne elektronske pošte in internetne telefonije:

 

(a) kličoča telefonska številka za klicni dostop;

 

(b) digitalni naročniški vod (DSL) ali drug identifikator končne točke začetnika komunikacije;

 

(c) naslov nadzora dostopa do medija (MAC) ali drug identifikator naprave začetnika komunikacije.

 

f)         Podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo:

 

(1) lokacijska oznaka (ID celice) na začetku in koncu komunikacije;

 

(2) preslikava podatkov med ID celice in njihovo zemljepisno lego na začetku in koncu komunikacije.

 

(1)

UL C …, ..., str. …

(2)

              UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


EXPLANATORY STATEMENT

1. Rückblick

Im Rahmen der Ratstagung für Justiz und Inneres am 29./30. April 2004 haben Frankreich, Großbritannien, Irland und Schweden einen gemeinsamen Vorschlag(1) für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsspeicherung von Kommunikationsdaten vorgelegt. Hintergrund der Initiative ist eine am 25. März 2004 vom Europäischen Rat verabschiedeten Erklärung zum Kampf gegen den Terrorismus(2), in der der Rat beauftragt wurde, Maßnahmen für die Erarbeitung von Rechtsvorschriften über die Aufbewahrung von Verkehrsdaten durch Diensteanbieter zu prüfen.

Ziel des Vorschlages ist eine Harmonisierung der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, indem die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Vorratsdatenspeicherung, die durch Diensteanbieter eines öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienstes verarbeitet und gespeichert werden, für die Zwecke der Vorbeugung, Untersuchung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich Terrorismus, angeglichen werden.

Das Europäische Parlament hat diesen Ratsvorschlag für einen Rahmenbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung in seinen Plenarsitzungen im Juni und September 2005 einstimmig zurückgewiesen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments hatte der Rat die falsche Rechtsgrundlage gewählt. Der Rat ging von seiner alleinigen Gesetzgebungsbefugnis gemäß Titel VI des Vertrages über die Europäische Union (EUV) aus und berief sich auf Art. 31 Abs. 1 Buchstabe c i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Buchstabe b EUV.

Gemeinsam mit den juristischen Diensten von Rat und Kommission ist das Parlament der Auffassung, dass Art. 95 EGV die richtige Rechtsgrundlage ist. Hiernach ist das Parlament vollständig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und Mitentscheider.

Am 21. September 2005 hat die Europäische Kommission einen eigenen Richtlinienentwurf zur Vorratsdatenspeicherung unter Art. 95 EGV vorgelegt und somit die Grundlage für Verhandlungen mit dem Rat gelegt. In der Folge sind die Diskussionen zwischen Rat und Parlament intensiver geworden, obwohl der Rat es sich weiterhin vorbehält seinen Rahmenbeschluss durchzusetzen.

Das Europäische Parlament hatte neben der formalen Zuständigkeitsfrage erhebliche Bedenken gegenüber dem Inhalt des Rahmenbeschlusses zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Diesen Bedenken sind in dem Richtlinienentwurf der Kommission teilweise berücksichtigt worden.

Am 24. November hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum vorliegenden Richtlinienentwurf formuliert.

2. Ausgangslage nach Vorlage des Kommissionsentwurfs

a. inhaltlich

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony, internet , e-mail and IP telephony – location data and unsuccessful calls included

Purpose of retention

Prevention, detection, investigation and prosecution of serious crime, such as terrorism and organised crime

Authorities to have access

Competent authorities determined by MS

Access to data

Not included

Retention periods

12 months telephony, 6 months internet

Costs

Reimbursement of demonstrated additional costs as a consequence of the Directive

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

Flexibility: it allows the use of data retention for other purposes – but harmonised dataset for combating serious crime

Data protection provisions

Not necessary – covered by existing Directives (95/46 and 2002/58)

Penal sanctions

Not included, covered by Framework Directive on attacks against information systems and data protection Directives

Comitology procedure to update list of data

Included

Review clause

Three years

Data to be retained (Annex)

 

Der Richtlinienentwurf der Kommission zur Vorratsdatenspeicherung sieht folgende Regelungen vor:

b. formal

Der Vorschlag der Kommission zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung ist dem Parlament am 21. September mitgeteilt worden. Die Richtlinie lag zum Abstimmungszeitpunkt im Ausschuss somit gerade mal zwei Monate vor.

Die britische Ratspräsidentschaft hat ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, dass eine Regelung noch vor Ende des Jahres 2005 als Kompromiss in erster Lesung verabschiedet werden solle. Die Konferenz der Präsidenten bestätigte das Interesse des Parlaments gleichfalls einen Kompromiss vor Ablauf des Jahres zu erreichen.

Das Parlament hat seine Arbeit zügigst aufgenommen, um eine gemeinsame Position zu formulieren und so seinen Teil zur Schaffung eines Kompromisses beizutragen. Die letzte Gelegenheit einen Kompromiss in erster Lesung zu verabschieden ist die Plenarwoche vom 12.-15. Dezember. Dieses extrem beschleunigte Gesetzgebungsverfahren hat unter anderem wegen der Übersetzungsfristen mangelnde Beratungszeiten oder teilweise fehlende Übersetzungen zur Folge gehabt. Ebenso fehlt es an einer Technikfolgen-Abschätzung oder einer Studie zu den Auswirkungen auf den Binnenmarkt.

Gerade mit Blick auf die Maßnahmen und Vorhaben zur „better regulation“ auf europäischer Ebene wird das Verfahren bei den Beratungen zur Vorratsdatenspeicherung hoffentlich kein Regelfall.

Um am 24. November einen Vorschlag im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres abstimmen zu können und die zahlreichen strittigen inhaltlichen Fragen zu lösen traf sich regelmäßig eine Arbeitsgruppe zur Vorratsdatenspeicherung. In dieser haben der Berichterstatter, die Schattenberichterstatter, Berichterstatter von IMCO und ITRE, Ausschussvorsitz und –sekretariat, die Koordinatoren sowie Mitarbeiter innerhalb von 7 Wochen Kompromissanträge erarbeitet. Während dieser Zeit erfolgten regelmäßige Treffen mit Rat und Kommission, um den Sachstand in den jeweiligen Institutionen zu besprechen.

3. Votum des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Am 24. November 2005 hat der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres seine Position zum Richtlinienentwurf der Kommission mit einer deutlichen 3/4 Mehrheit formuliert. Im Vorfeld der Abstimmung haben sich die Abgeordneten von PPE-ED, PSE und ALDE auf 21 Kompromissanträge verständigen können, die einen Großteil der 250 eingereichten Änderungsanträge ersetzen konnten.

LIBE position based on compromise amendments (committee vote, 1st reading)

Scope

Traffic data on fixed and mobile telephony – location data (at the start of a call)

 

(Comp. AM 9: opt-in system for MS for unsuccessful calls

 

Respect private life/protection of personal data in access/use of data

(Comp. AM 1)

Purpose of retention

Detection, investigation, and prosecution of specified forms of serious criminal offences to define this list of offences is taken which is used for the European Arrest Warrant.

 

'prevention' is excluded because it is a vague concept and makes the retained data more vulnerable from abuses

(Comp. AM 1)

Authorities to have access

Access by judicial authorities and other authorities responsible for detection, investigation and prosecution of serious criminal offences (following the list of the European Arrest Warrant).

 

In any case, national authorities must be subject to judicial authorisation.

(Comp. AM 2, 4)

Access to data

A provision on conditions on access to the data has been introduced by the committee:

- only for specific purposes, defined by the directive and on a case by case basis

- The reasons must be necessary/proportionate

- erase data when no longer necessary / when inaccurate

- providers are prohibited to use data

- any accessing of retained data is recorded

- confidentiality/integrity of data shall be ensured

- data can only be transmitted to third countries by means of an International Agreement, on the basis of Article 300, par. 3, subpar. 2 of the Treaty

(Comp. AM 5)

Retention periods

6 -12 months for everything. After such period, all data must be erased.

(Comp. AM 12)

Costs

Member States will ensure the reimbursement of demonstrated additional costs for telecom industry (including 'investment and operating costs', also costs resulting from further modifications of the directive).

*in the Council the tendency is to exclude reimbursement of the directive.

(Comp. AM 18)

Flexibility under Article 15 (1) of Directive 2002 (58)

MS shall refrain from adopting legislative measures in the sectors covered by the Directive (AM 224)

Data protection provisions

Additional provisions on data security, proposed in line with existing Directives (see a detailed list in the compromise amendment)

(Comp. AM 6)

Penal sanctions

Effective, proportionate and dissuasive penalties for infringements of the national provisions adopted to implement Directive.

(Comp. AM 15)

Comitology procedure to update list of data

Not included

Review clause

Review after 2 years of its implementation and periodic review every 3 years.

(Comp. AM 21)

Data to be retained (Annex)

Committee has voted in favour of placing the Annex into the main text

 

Includes pre-paid anonymous cards/services, the date and time of the initial activation of the card and the label (Cell ID) from which the activation was made"

 

 

-"types" of data to be retained:

 

FIXED PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

 

MOBILE PHONE:

- Name/address of person who calls + phone number

- Name/address of person/s who receive the call + phone number

- Date and time of the start and end of the conversation

- international mobile subscriber Identity (IMSI) = sim card

- location label at the start of the communication

 

INTERNET:

- IP address of computer

- Telephone number connecting to the internet

- Name/address of subscriber

- Date / time of log-in and log-off

- ADSL-calling telephone number for dial-up access and the digital ADSL subscriber

(Comp. AM 8)

Diese mit Mehrheit beschlossenen Anträge zeigen, dass das Parlament sehr gut in der Lage war sich fraktionsübergreifend auf wesentliche Punkte zur Vorratsdatenspeicherung zu einigen. Der Rat hat vergleichbares, zumindest zum Zeitpunkt der Berichtserstellung, noch nicht erreicht. Insofern bleibt die Entwicklung im Rat abzuwarten. Der Berichterstatter ist aber der Auffassung, dass für substanzielle Änderungen an den erreichten Kompromissanträgen kein Spielraum besteht.

4. Tendenz der bisherigen Meinungsbildung im Rat

Entsprechend der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres am 24. November ergeben sich folgende Abweichungen von der Tendenz der Meinungen im Rat.

 

European Parliament

Tendency of negociations in Council

Length of retention

6-12 months for all (telephony and internet)

6 months for internet, 6-24 months for telephony

 

Scope

Uses the European Arrest Warrant definition of "serious crime" (catalogue + 3 years imprisonment),

All crimes are included

 

Cost reimbursement

Mandatory for all additional costs that the Directive pose + costs related to data protection requirements,

An optional national scheme

 

Unsuccessful calls

An opt-in where MS can choose to oblige telecoms

Mandatory retention of unsuccessful calls

 

Penal sanctions

Criminal sanctions for misuse of the data

Against

(1)

Ratsdokument 8958/04 v. 28. April 2004

(2)

Ratsdokument 7764/04 v. 28. März 2004


MINORITY OPINION (28.11.2005)

pursuant to Rule 48(3) of the Rules of Procedure

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann and Kathalijne Maria Buitenweg

Wir lehnen diesen Bericht ab, da er den Richtlinienvorschlag über die "Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste verarbeitet werden" weder politisch noch rechtlich im erforderlichen Maß korrigiert.

Der von der Kommission vorgeschlagene Rechtsakt verstößt auch mit den Änderungsvorschlägen dieses Berichts gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Er ist zudem weder notwendig, noch effektiv. Die vorgesehene Speicherdauer der Daten ist viel zu lang, und das Ausmaß der zu speichernden Datentypen ist zu weitreichend. Unpräzise ist die Definition der zuständigen Behörden, die Zugriff auf die Daten haben, der Zugang von Geheimdiensten wird nicht ausgeschlossen. Unzureichend geregelt sind die Kontrollmechanismen zur Datensicherheit.

Der Richtlinienvorschlag stellt einen tiefen Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dar, den wir nicht unterstützen können. Die Bürgerinnen und Bürger der Union dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Rat und Kommission sind bislang den Nachweis schuldig geblieben, dass schwere Straftaten durch die Vorratsspeicherung einer Unmenge verschiedenster Kommunikationsdaten tatsächlich erfolgreicher aufgeklärt werden können.

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Einführung dieser Maßnahme sehr kostenintensiv wäre, ist es vorzugswürdig, dieses Geld in effektivere Maßnahmen im Kampf gegen schwere Straftaten, wie zum Beispiel Zielermittlungen und eine bessere Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden, zu investieren.


MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (23.11.2005)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES

(KOM((2005)0438) – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Pripravljavka mnenja: Angelika Niebler

SHORT JUSTIFICATION

Background

On 21 September 2005 the Commission published a proposal for a directive on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC. In so doing the Commission has presented, on the basis of Article 95 of the EC Treaty, a deliberate counter-proposal to the Council’s Draft Framework Decision on data retention drafted in 2004 by France, Ireland, the UK and Sweden.(1)

This development is a welcome one from the European Parliament’s point of view. The Commission has chosen a legal basis which allows Parliament the right of codecision on this issue of great importance both for citizens and businesses. By contrast, the Framework Decision, based on Articles 31(1)(c) and 34(2)(b) of the EU Treaty, gives Parliament only the right to be consulted.

In terms of substance, the Commission’s proposed directive and the Draft Framework Decision tend in the same direction. Both seek to improve the fight against terrorism and serious crime by requiring the providers of public communication networks to retain certain data in accordance with harmonised provisions.

The data covered are traffic and location data within the meaning of Article 2 of Directive 2002/58/EC, including user and subscriber data. This means that the data to be retained are the following: all information about place, time, duration and number called in telephone conversations, faxes, e-mails, text messages and Internet protocols. The content of conversations is specifically excluded.

Evaluation

The Member States currently have different regulations governing retention times for individual items of communications data. From the point of view of effective cross-border action against terrorism and crime this is undoubtedly a disadvantage, since criminals increasingly operate across borders and use modern means of communication to do so. The proposed directive may accordingly become an important instrument in the fight against crime.

Your draftswoman considers, however, that it raises a number of serious issues which should be addressed by the Committee on Industry, Research and Energy in particular so as to take account of the specific aspects of the communications and information society on which the directive touches.

Like the Council in its above-mentioned Draft Framework Decision, the Commission uses a very broad brush to demonstrate that the proposed measures will actually lead to an improvement in the fight against crime and terrorism. It is, however, essential for this to be proved in order to justify the significant effects and burdens on citizens and businesses. It appears, however, that the data requested by the prosecuting authorities in practice are not normally more than 3 months old. The legal retention times should therefore be adapted to take account of actual needs.

For telecoms firms the proposal would mean having to retain an inconceivably large amount of data. To store, archive and make available this volume of data would require expensive system adjustments. Calculations within the industry estimate that these adjustments would entail costs in the hundreds of millions of euro for some companies, not counting the follow-on costs for system maintenance and servicing.

As well as reducing retention time, then, it is also necessary to cut down the number of types of data to be retained (as set out in the Annex). Calls which fail to establish a connection, which are covered by the Commission proposal and would lead to major additional costs especially in fixed network telephony – without yielding any crime-fighting benefits, are an obvious candidate for the axe, as are data relating to the mobile phone identity, the MAC address or the location during or at the end of a mobile communication.

It causes your draftswoman serious concern that under Articles 5 and 6 of the proposal, the Annex and thus the substantive provisions of the directive governing the types of data to be retained, may be altered using the comitology procedure. This would mean that Parliament was entirely excluded from decisions on this sensitive issue. The provisions to this effect should therefore be deleted.

The requirement, in Article 9 of the proposal, for Member States to submit statistics relating to data retention, should not lead to extra bureaucratic demands on businesses, though in fact these statistics could also be used to provide evidence of the number of cases in which the requests actually led to successful investigations.

Finally, on this issue of great public sensitivity, Parliament should not allow itself to be hustled into action. Understandable though the desire is to conclude this legislative procedure as quickly as possible, stress must be laid on the importance of thoughtful debate. Furthermore, in the interest of the credibility of the European Union we must avoid a situation where work is under way simultaneously on two legal acts trying to achieve the same objective. In your draftswoman’s view, the Council should therefore in future concern itself exclusively with the directive proposed by the Commission.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(2)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 12

(12) Kategorije podatkov, ki jih je treba hraniti, odražajo ustrezno ravnovesje med koristmi za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon zadevnih hudih kaznivih dejanj ter stopnjo povzročenega vdora v zasebnost; uporabljeno obdobje hrambe eno leto oziroma šest mesecev, kadar so podatki povezani z elektronskimi komunikacijami, ki potekajo izključno z uporabo internetnega protokola, prav tako vzdržuje ravnovesje med vpletenimi interesi.

(12) Kategorije podatkov, ki jih je treba hraniti, kažejo na ustrezno ravnovesje med koristmi za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon zadevnih hudih kaznivih dejanj ter stopnjo povzročenega vdora v zasebnost; uporabljeno obdobje hrambe šest mesecev oziroma tri mesece, kadar so podatki povezani z elektronskimi komunikacijami, ki potekajo izključno z uporabo internetnega protokola, prav tako vzdržuje ravnovesje med vpletenimi interesi.

Justification

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data less than six months old.

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 13

(13) Glede na to, da hramba podatkov povzroča znatne dodatne stroške za ponudnike elektronskih komunikacij, medtem ko koristi v pomenu javne varnosti vplivajo na družbo na splošno, je primerno predvideti, da države članice povrnejo izkazane dodatne stroške, ki so nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive.

(13) Glede na to, da hramba in dostopnost podatkov povzročata znatne dodatne stroške za ponudnike elektronskih komunikacij, medtem ko koristi v pomenu javne varnosti vplivajo na družbo na splošno, je primerno predvideti, da države članice vsem ponudnikom zagotavljajo povrnitev izkazanih dodatnih stroškov, ki so nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so nastale kot posledica te direktive.

 

Justification

The additional costs arising from a procedure intended to strengthen the security of the Member States must not be borne by operators.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 14

(14) Tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, se hitro spreminjajo in lahko se oblikujejo zakonite zahteve pristojnih organov; za svetovanje o teh zadevah namerava Komisija ustanoviti tribuno, sestavljeno iz predstavnikov organov pregona, združenj industrije elektronskih komunikacij in organov za varstvo podatkov.

(14) Tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, se hitro spreminjajo in lahko se oblikujejo zakonite zahteve pristojnih organov; za svetovanje o teh zadevah namerava Komisija ustanoviti tribuno, sestavljeno iz predstavnikov organov pregona, združenj industrije elektronskih komunikacij in organov za varstvo podatkov. Komisija se obvezuje, da se bo z Evropskim parlamentom posvetovala o vseh vidikih revizije te direktive.

Justification

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 16

(16) Bistveno je, da države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom v skladu z nacionalno zakonodajo ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic zadevnih oseb; taki ukrepi vključujejo zlasti primerne pogoje, omejitve in zaščitne ukrepe za zagotovitev skladnosti zagotavljanja hranjenih podatkov s temeljnimi pravicami, kakor jih zlasti jamči Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(16) Bistveno je, da države članice sprejmejo zakonodajne ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom v skladu z nacionalno zakonodajo in jih ti uporabljajo ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic zadevnih oseb; taki ukrepi vključujejo zlasti primerne pogoje, omejitve in zaščitne ukrepe za zagotovitev skladnosti zagotavljanja hranjenih podatkov s temeljnimi pravicami, kakor jih zlasti jamči Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Justification

Respect for fundamental freedoms and rights demands that national authorities alone be allowed to make use of the data concerned.

Predlog spremembe 5

UVODNA IZJAVA 17

(17) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

črtano

Justification

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly this recital should be deleted.

Predlog spremembe 6

UVODNA IZJAVA 19 A (novo)

19a. Države članice morajo zagotoviti, da se ta direktiva izvaja po ustreznem posvetovanju z gospodarskimi subjekti, še zlasti glede izvedljivosti in stroškov hrambe. Ob upoštevanju dejstva, da je hramba praktično in finančno breme za gospodarstvo, morajo države članice zagotoviti popolno nadomestitev tistih stroškov, ki jih ima gospodarstvo zaradi obveznosti, povezanih z izvajanjem te direktive, ali lastnih obveznosti.

Justification

Combating crime and guaranteeing public security are core duties of the modern state: accordingly, such measures must be fully funded from the public purse, and not at the expense of business, otherwise the attractiveness of Europe as a business location will be diminished. The full (investment and operational) costs of all obligations arising out of this Directive must therefore be entirely borne by the Member States. The same applies to the compilation of statistics, which should primarily be the task of the Member States.

Predlog spremembe 7

ČLEN 1, ODSTAVEK 2

2. Ta direktiva se uporablja za podatke o prometu in lokaciji fizičnih in pravnih oseb, kot tudi za povezane podatke, potrebne za določitev naročnika ali registriranega uporabnika. Ne uporablja se za vsebino elektronskih komunikacij, vključno z informacijami, pregledanimi z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja.

2. Uporaba te direktive, ki vključuje odstopanja, bo predmet stalnega ocenjevanja pod nadzorom Evropskega parlamenta. Ta mora imeti na voljo podatke, ki mu omogočajo ugotavljanje, da uporaba te direktive ni v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, še zlasti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varstvom zasebnosti na področju elektronskih komunikacij.

Ta direktiva se uporablja za podatke o prometu in lokaciji fizičnih in pravnih oseb, kot tudi za povezane podatke, potrebne za določitev naročnika ali registriranega uporabnika. Ne uporablja se za vsebino elektronskih komunikacij, vključno z informacijami, pregledanimi z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja.

Justification

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Predlog spremembe 8

ČLEN 3, ODSTAVEK 1

1. Z odstopanjem od členov 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so podatki, ki se generirajo ali obdelujejo pri ponudnikih javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v njihovi pristojnosti v procesu zagotavljanja komunikacijskih storitev, hranjeni v skladu z določbami te direktive.

1. Z odstopanjem od členov 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so v primerih uspešno vzpostavljene zveze podatki v zvezi s ciljem iz člena 1(1) hranjeni v skladu z določbami te direktive, če se generirajo ali obdelujejo pri ponudnikih javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v njihovi pristojnosti v procesu zagotavljanja komunikacijskih storitev.

Justification

The amendment to paragraph 1 makes it clear that data retention can only be required when it is generated or processed in the course of the provision of communications services, since such a requirement might otherwise mean that services which do not generate certain types of data (e.g. prepaid telephony services) could no longer be supplied. Rendering such services impossible to supply or placing them under a disproportionate burden would reduce the attractiveness of the whole of Europe as a location for business, and would be in conflict with the Lisbon objectives.

Predlog spremembe 9

ČLEN 3, ODSTAVEK 1 A (novo)

 

1a. Države članice lahko ob upoštevanju nujnosti in sorazmernosti predvidijo, da se odstavek 1 ne uporablja za ponudnika javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev in ponudnika javnega komunikacijskega omrežja ob upoštevanju tržnih deležev, števila udeležencev in velikosti delujočega omrežja glede na velikost trga.

Justification

Small service providers would be unable to comply with the proposed comprehensive data retention obligation even given full compensation for costs, since they would be forced to alter their systems and business procedures as well having to field regular queries from the authorities. This would not be affordable and would kill off small and medium-sized service providers, which in turn would have serious negative consequences for the attractiveness of Europe as a business location, since a large proportion of Europe's innovative power resides with SMEs.

Predlog spremembe 10

ČLEN 3, ODSTAVEK 2

2. Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom v posebnih primerih in v skladu z nacionalno zakonodajo za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal.

2. Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom, ki jih edini uporabljajo, v posebnih primerih in v skladu z nacionalno zakonodajo za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal. Pristojni nacionalni organi morajo imeti možnost utemeljiti svojo zahtevo za pošiljanje podatkov, ne da bi to ogrozilo pogodbeni odnos med ponudnikom in njegovo stranko ali bilo v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, še zlasti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varstvom zasebnosti na področju elektronskih komunikacij.

Justification

The contractual relationship between an operator and its customer must not be altered by these data retention measures. The authorities concerned have to be able to prove that their requests will be of use from the point of view of preventing, investigating, detecting, or prosecuting serious criminal offences such as terrorism and organised crime.

Predlog spremembe 11

ČLEN 4, UVODNI DEL

Države članice zagotovijo, da se v skladu s to direktivo hranijo naslednje kategorije podatkov:

 

 

Države članice zagotovijo, da se v primerih uspešno vzpostavljene zveze v skladu s to direktivo, če se generirajo ali obdelujejo pri ponudnikih javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v procesu zagotavljanja komunikacijskih storitev, hranijo naslednje kategorije podatkov v zvezi s ciljem iz člena 1(1):

Justification

Telecoms firms already retain many of the types of data called for in the proposed directive. The extended data retention requirement would, however, entail significant costs, since existing data banks would have to be expanded and adjusted. The retention requirement should therefore apply only where a connection was successfully established.

Predlog spremembe 12

ČLEN 4, TOČKA (A)

(a) podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije;

(a) podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje vira komunikacije:

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju:

(a) kličoča telefonska številka;

(b) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika;

(2) glede mobilne telefonije:

(a) kličoča telefonska številka;

(b) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika;

(3) glede dostopa do interneta:

(a) naslov internetnega protokola (IP), statičen ali dinamičen, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil komunikaciji;

(b) uporabniško ime vira komunikacije;

(c) ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu je bil v času komunikacije dodeljen naslov IP, oznaka za povezavo ali uporabniško ime.

 

Predlog spremembe 13

ČLEN 4, TOČKA (B)

(b) podatki, potrebni za sledenje in prepoznanje cilja komunikacije;

 

(b) podatki, potrebni za prepoznanje cilja komunikacije:

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju:

(a) klicana telefonska številka ali številke;

(2) glede mobilne telefonije:

(a) klicana telefonska številka ali številke;

(3) glede dostopa do interneta:

(a) oznaka za povezavo ali uporabniško ime namembnega(-ih) prejemnika(-ov) komunikacije.

 

Predlog spremembe 14

ČLEN 4, TOČKA (C)

(c) podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije;

 

(c) podatki, potrebni za ugotovitev datuma, časa in trajanja komunikacije:

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju in mobilne telefonije:

(a) datum in čas začetka in konca komunikacije;

(2) glede dostopa do interneta:

(a) datum in čas prijave in odjave z internetnih sej glede na določen časovni pas.

Predlog spremembe 15

ČLEN 4, TOČKA (D)

(d) podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije;

 

(d) podatki, potrebni za ugotovitev vrste komunikacije:

(1) glede telefonije v fiksnem omrežju:

(a) uporabljena telefonska storitev, npr. glasovni klic, storitve telefaksa in pošiljanja sporočil;

(2) glede mobilne telefonije:

(a) uporabljena telefonska storitev, npr. glasovni klic, storitev kratkih sporočil (SMS).

Predlog spremembe 16

ČLEN 4, TOČKA (E)

(e) podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske naprave ali dozdevne komunikacijske naprave;

 

(e) podatki, potrebni za razpoznavo komunikacijske naprave ali dozdevne komunikacijske naprave:

(1) glede mobilne telefonije:

(a) mednarodna identiteta mobilnega naročnika (IMSI) kličoče stranke;

(2) glede dostopa do interneta:

(a) kličoča telefonska številka za klicni dostop;

(b) digitalni naročniški vod (DSL) ali drug identifikator končne točke začetnika komunikacije.

Justification

Mobile telephone serial numbers are issued more than once by the manufacturers and can be manipulated by users .

The machine ID number of a computer’s network card cannot be reliably identified, since it may also be issued more than once by the manufacturers and can subsequently be easily manipulated by the user. The retention of these two types of data will not bring about a perceptible improvement in the fight against crime.

Predlog spremembe 17

ČLEN 4, TOČKA (F)

(f) podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo;

 

(f) podatki, potrebni za ugotovitev lokacije opreme za mobilno komunikacijo:

(1) lokacijska oznaka (ID celice) na začetku komunikacije.

Justification

The proposal that the Cell ID should be retained at the end as well as at the start of a call would entail significant additional costs. At present, only the location at the start of the call is retained in some Member States. In any case the Cell ID retained at the beginning of each new call makes it possible in retrospect to form a sufficiently accurate movement profile.

Predlog spremembe 18

ČLEN 4, ODSTAVEK 2

Vrste podatkov, ki jih je treba hraniti pod zgoraj omenjenimi kategorijami podatkov, so opredeljene v Prilogi.

črtano

Predlog spremembe 19

ČLEN 5

Člen 5

črtano

Revizija priloge

 

Revizija Priloge se redno izvaja, kakor je potrebno v skladu s postopkom iz člena 6(2).

 

 

Justification

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Predlog spremembe20

ČLEN 6

Člen 6

črtano

Odbor

 

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

 

3. Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

 

Justification

The comitology procedure proposed by the Commission, whereby representatives of the Commission and the Member States may add to the list of the data to be retained without any participation by the European Parliament or by businesses affected, is unacceptable. Any extension of the types of data to be retained is an interference in fundamental rights which should be subject to review by Parliament. Accordingly the provisions to this effect should be deleted.

Predlog spremembe 21

ČLEN 7

Države članice zagotovijo, da se kategorije podatkov iz člena 4 hranijo za obdobje enega leta od datuma komunikacije, z izjemo podatkov, povezanih z elektronskimi komunikacijami, ki v celoti ali v glavnem potekajo z uporabo internetnega protokola. Ti zadnji se hranijo za obdobje šestih mesecev.

 

Države članice zagotovijo, da se kategorije podatkov iz člena 4 hranijo za obdobje šestih mesecev od datuma komunikacije, z izjemo podatkov, povezanih z elektronskimi komunikacijami, ki v celoti ali v glavnem potekajo z uporabo internetnega protokola. Ti zadnji se hranijo za obdobje treh mesecev. Ob koncu tega obdobja je treba podatke izbrisati ali morajo postati anonimni v skladu z Direktivo 2002/58/ES.

Justification

A maximum period of six months is in keeping with the proportionality principle, given that almost all investigations are dealt with using data no more than six months old.

Predlog spremembe 22

ČLEN 8

Države članice zagotovijo, da se podatki hranijo v skladu s to direktivo na način, da se lahko hranjeni podatki in vse druge potrebne informacije, povezane s temi podatki, na zahtevo pošljejo pristojnim organom brez nepotrebnega odlašanja.

Države članice zagotovijo, da se podatki hranijo v skladu s to direktivo na način, da se lahko hranjeni podatki v primernem časovnem obdobju na podlagi utemeljene pisne odredbe pošljejo pristojnim organom.

Justification

The provisions of the proposed directive constitute a derogation from Articles 5, 6 and 9 of Directive 2002/58/EC. Consequently the data to be transmitted should be definitively specified. A procedure should also be provided for their transmission, in the interest of legal certainty and data protection. Past experience shows that transmission may cause delays for technical reasons, so that transmission without delay is not always possible.

Predlog spremembe 23

ČLEN 9, ODSTAVEK 1

Države članice zagotovijo, da se statistike o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, pošiljajo Evropski komisiji vsako leto. Takšne statistike vključujejo:

 

Države članice zagotovijo, da se statistike o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, pošiljajo Komisiji in Evropskemu parlamentu vsako leto. Takšne statistike, ki jih morajo izdelati pristojni organi, vključujejo:

 zadeve, v katerih so bile informacije zagotovljene pristojnim organom v skladu z nacionalnim zakonom, ki se uporablja;

 zadeve, v katerih so bile informacije zagotovljene pristojnim organom v skladu z nacionalnim zakonom, ki se uporablja;

 čas med dnevom, ko so bili podatki shranjeni, in dnevom, ko je pristojni organ zahteval pošiljanje podatkov;

 čas med dnevom, ko so bili podatki shranjeni, in dnevom, ko je pristojni organ zahteval pošiljanje podatkov;

 zadeve, v katerih zahtev za podatke ni bilo mogoče izpolniti.

 zadeve, v katerih zahtev za podatke ni bilo mogoče izpolniti;

 zadeve, v katerih so kategorije podatkov sprožile uspešno preiskavo ali k njej bistveno pripomogle.

Justification

The requirement set out in Article 9 of the proposal for Member States to submit statistics in connection with data retention should not lead to extra bureaucratic demands on businesses. However, such statistics could also be used as evidence of the number of cases in which requests actually led to successful investigations.

Predlog spremembe 24

ČLEN 10

Države članice zagotovijo, da se ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja povrnejo izkazani dodatni stroški, nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive.

Države članice zagotovijo, da se vsem ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v celoti povrnejo vsi izkazani dodatni stroški, nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive.

Justification

The fact that the Commission proposal provides for the reimbursement to businesses of investment and operating costs is to be welcomed. The proposed amendment is purely for purposes of clarification. At the same time the reimbursement of costs is an important regulatory instrument for reducing requests by the prosecuting authorities to the minimum necessary, and preventing distortions of competition on the basis of differing reimbursement procedures.

Predlog spremembe 25

ČLEN 12, ODSTAVEK 1

1. Najpozneje v treh letih po datumu iz člena 13(1) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu oceno o uporabi te direktive in njenem vplivu na gospodarske subjekte in potrošnike ob upoštevanju statističnih elementov, ki jih Komisija prejme v skladu s členom 9, da se ugotovi, ali je potrebna sprememba določb te direktive, zlasti glede obdobja hrambe iz člena 7.

 

1. Najpozneje v treh letih po datumu iz člena 13(1) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu oceno o uporabi te direktive in njenem vplivu na gospodarske subjekte in potrošnike ob upoštevanju statističnih elementov, ki jih Komisija prejme v skladu s členom 9, da se ugotovi, ali je potrebna sprememba določb te direktive, zlasti glede vrste podatkov iz člena 4.

Justification

In line with the proposed deletion of the comitology procedure in Article 5, an evaluation of all provisions of the directive, without distinction, should take place. Since the requirement of data retention is imposed on businesses and will entail significant costs for them, these costs should be taken into account in an evaluation of the directive.

Predlog spremembe 26

ČLEN 12, ODSTAVEK 2

2. V ta namen Komisija prouči vse pripombe, ki jih Komisiji sporočijo države članice ali Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena s členom 29 Direktive 95/46/ES.

 

2. V ta namen Komisija prouči vse pripombe, ki jih Komisiji sporočijo države članice, komercialni sektor ali Delovna skupina za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljena s členom 29 Direktive 95/46/ES, in poročila Evropskega parlamenta v skladu s členom 1 te direktive.

 

Justification

It is essential for Parliament to be involved in any revision of the directive, given the potential risk that fundamental freedoms and rights might be violated.

Predlog spremembe 27

PRILOGA

 

Ta priloga se črta.

Justification

The Annex should be deleted in its entirety and placed in Article 4. The list of data constitutes the substance of the proposed directive and not merely a technical detail. The nature of the data to be retained determines the usefulness, feasibility, cost and proportionality of data retention. Accordingly the data list should not form part of an Annex separate from the operative text of the directive but should appear directly in Article 4.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil
  Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
15.11.2005

Okrepljeno sodelovanje – datum razglasitve na zasedanju

Ne

Pripravljavec/-ka mnenja
  Datum imenovanja

Angelika Niebler
5.10.2005

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

 

Obravnava v odboru

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Datum sprejetja

23.11.2005

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

(1)

DOC. 8958/04 of 28 April 2004.

(2)

Še neobjavljeno v UL.


MNENJE Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (22.11.2005)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Pripravljavka mnenja: Charlotte Cederschiöld

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ker predlog Komisije temelji na členu 95 Pogodbe – člen o notranjem trgu, je bistveno –, da lahko Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poda mnenje.

Ukrepi za hrambo podatkov vplivajo na vso družbo ter imajo obsežne ekonomske, socialne in industrijske posledice. Uskladitev določb o hrambi podatkov v EU ima resne posledice za evropske potrošnike ter tudi za evropsko industrijo in notranji trg. Brez previdne uvedbe uskladitve bodo ogrožene temeljne pravice državljanov in evropska konkurenčnost.

Sedanji položaj

Države članice imajo različno ureditev v zvezi z obdobjem hrambe podatkov, vrstami podatkov, ki jih je treba hraniti, in s povračilom stroškov za industrijo. Skrbno oblikovan in usklajen evropski pristop bi lahko izboljšal položaj, pri čemer bi se upoštevalo ravnovesje med interesi in prizadetimi strankami.

Hramba podatkov je premik paradigme v mišljenju družbe o podatkih o prometu. V skladu z veljavno zakonodajo lahko ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev hranijo podatke o prometu za posebne zakonite poslovne namene in morajo izbrisati podatke o prometu, ko je bil ta namen dosežen. V skladu z novim predlogom se od izvajalcev zahteva, da hranijo večje količine novih podatkov izrecno za namene organov pregona, zaradi česar je položaj Evropske unije edinstven, ker takšnih daljnosežnih obveznosti ni uvedla še nobena druga demokratična država na svetu. To dejstvo je treba temeljito preučiti s stališča zasebnosti, konkurenčnosti in varstva.

Za boljšo ureditev je vprašljivo, ali naj EU na tej stopnji uvede takšne obveznosti brez skrbne preučitve dolgoročnih posledic s temeljito presojo vplivov. Sistem ohranitve podatkov in „hitre zamrznitve“ bi lahko bil boljši način krepitve sodelovanja med industrijo in organi pregona ter bi se moral analizirati s stališča potrošnika in notranjega trga.

Predlagani postopki komitologije niso sprejemljivi – poiskati je treba širšo rešitev, ki vključuje vse zainteresirane strani, ki se pred predložitvijo predloga o tem niso dovolj posvetovale.

Vpliv na notranji trg in evropsko konkurenčnost

Voditelji držav in vlad so elektronske komunikacije večkrat označili za temelj evropskega gospodarstva: bistvene za trajnostni razvoj in povečanje zaposlovanja. Kakršna koli uredba, vključno s hrambo podatkov, se mora pred začetkom uporabe temeljito preučiti, da ne bi ovirala konkurenčnosti in razvoja podjetij v EU.

Stroški

Uspešno zbiranje večje količine podatkov, predvideno v predlogu Direktive, je naporno in drago. Še težje je razumeti različne formate podatkov in jih razlagati tako, da bodo pomembni za organe pregona.

Na podlagi obsega hranjenih podatkov se bodo stroški zaradi spremenjene oblike sistemov vodenja, močnejših in boljših tribun, razširjenih varnostnih ukrepov, infrastrukture za hrambo in podporo ter potrebnih človeških virov za upravljanje s tovrstnim sistemom močno zvišali.

Jasno je, da bo hramba podatkov stroškovno močno bremenila evropsko komunikacijsko industrijo. Jasno je tveganje razdrobljenega pristopa k vprašanju stroškov: če bodo nekatere države članice ponudnikom elektronskih komunikacijskih storitev povrnile stroške hrambe podatkov in druge ne, se bo na notranjem trgu komunikacijskih storitev pojavilo resno izkrivljanje konkurence.

Naložbe

Evropski komunikacijski izvajalci zdaj uvajajo naslednjo generacijo omrežij za zadovoljitev potrebe po novih elektronskih storitvah v zasebni in javni uporabi. Uvedba hrambe podatkov brez nadomestila celotnih stroškov bi izvajalce prisilila k uporabi sredstev, ki bi bila drugače namenjena gradnji omrežij prihodnosti, za skladnost z novo ureditvijo.

Konkurenca

Ne glede na to, ali je bila znotraj EU dosežena popolna uskladitev, ponudniki storitev, ki niso iz EU, ne bodo imeli enakih obveznosti in omejitev. To bo vplivalo na konkurenčnost in ravnovesje med EU in konkurenčnimi gospodarstvi. Mnogi ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, zlasti ponudniki internetnih storitev, imajo sedež zunaj EU, vendar konkurirajo na notranjem trgu. Izhodišča za informacijske storitve se lahko ustanovijo kjer koli po svetu: tako bodo lahko ponudniki, ki niso iz EU, omogočali celo „storitve, ki niso hramba“ in svoje poslovanje osnovali na skrbi potrošnikov za celovitost in zasebnost. Daljnosežne obveznosti za hrambo podatkov bi lahko evropske potrošnike odvrnile od uporabe evropskih storitev.

Kjer internetni dostop omogoča evropski izvajalec, potrošnik pa je uporabnik ameriškega ponudnika elektronske pošte (npr. Hotmaila, Gmaila ali Yahooja), evropski ponudnik dostopa nima dostopa do podatkov o prometu, kot zahteva predlog Komisije. Razen tega imajo mnogi večji ponudniki elektronske pošte sedež zunaj EU in zanje zahteve v nobenem primeru ne bodo veljale.

Varstvo

Visoko raven varstva podatkov je sicer možno doseči, popolno varnost pa je skoraj nemogoče zagotoviti. Pomembno bo zaščititi avtentičnost hranjenih podatkov in zagotoviti njihovo zaščito pred spremembami ter okrepljen nadzor dostopa, ki kaže jasno in metodično hierarhijo varstva. Hramba tako velike količine občutljivih podatkov bo izziv tudi na ravni programske opreme in omrežij (zlonamerna programska oprema, vohunska programska oprema, nezaželena elektronska pošta, spletne prevare) in neinternetnih groženj (na primer fizične tatvine podatkov, shranjenih na traku).

Ob tem predlog ne vključuje določb o varstvu v zvezi s postopki, ko se podatki prevzamejo v državi članici, o možnosti in načinu prenosa v drugo državo članico in določb, ki prepovedujejo prenos hranjenih podatkov v države zunaj EU. Vsi ti varnostni vidiki so možna grožnja evropskemu potrošniku.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1

Odstavek 1 a (novo)

1a.    Poziva Komisijo, da pred začetkom veljavnosti te direktive odobri študijo neodvisnega organa, predstavnika vseh zainteresirane strani, o presoji vplivov, ki vključuje ves notranji trg in vprašanja varstva potrošnikov;

Predlog Direktive

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(1)

 

Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 13

(13) Glede na to, da hramba podatkov povzroča znatne dodatne stroške za ponudnike elektronskih komunikacij, medtem ko koristi v pomenu javne varnosti vplivajo na družbo na splošno, je primerno predvideti, da države članice povrnejo izkazane dodatne stroške, ki so nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive.

(13) Glede na to, da hramba podatkov povzroča znatne dodatne stroške za ponudnike elektronskih komunikacij, medtem ko koristi v smislu javne varnosti vplivajo na družbo na splošno, in da bi se izognili izkrivljanju notranjega trga, je primerno predvideti, da morajo vse države članice zagotoviti, da se ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v celoti in usklajeno povrnejo izkazani dodatni stroški, ki so nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 13 A (novo)

 

(13a) Stroški morajo biti čim nižji za izognitev konkurenčno slabšemu položaju družb v EU v primerjavi z družbami zunaj EU.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 14

(14) Tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, se hitro spreminjajo in lahko se oblikujejo zakonite zahteve pristojnih organov; za svetovanje o teh zadevah namerava Komisija ustanoviti tribuno, sestavljeno iz predstavnikov organov pregona, združenj industrije elektronskih komunikacij in organov za varstvo podatkov.

(14) Tehnologije, povezane z elektronskimi komunikacijami, se hitro spreminjajo in lahko se oblikujejo zakonite zahteve pristojnih organov; za svetovanje o teh zadevah je treba ustanoviti stalni odbor, sestavljen iz predstavnikov Evropskega parlamenta, organov pregona, industrije elektronskih komunikacij, organizacij za varstvo potrošnikov in organov za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 5

UVODNA IZJAVA 18 A (novo)

 

(18a) Ker je varstvo podatkov, hranjenih v skladu s to direktivo, bistveno za zaščito potrošniških pravic, morajo države članice zagotoviti uporabo najvišjih standardov hrambe podatkov, zlasti varstvo podatkov pred spreminjanjem in nepooblaščenim dostopom ter internetnimi in neinternetnimi grožnjami.

Predlog spremembe 6

UVODNA IZJAVA 18 B (novo)

-

(18b) Varno obravnavanje podatkov v okviru te direktive mora biti skladno z določbami o varstvu podatkov iz direktive 2002/58/ES.

Predlog spremembe 7

ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1. Namen te direktive je uskladiti določbe držav članic glede obveznosti ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja glede obdelave in hrambe določenih podatkov, da se zagotovi dostopnost podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal.

1. Namen te direktive je uskladiti določbe držav članic glede obveznosti ponudnikov javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja glede obdelave in hrambe določenih podatkov, da se zagotovi dostopnost podatkov za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.

Justification

This proposal is related to Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) which states that Member States may adopt data retention rules “to safeguard national security…, defence, public security, and the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of unauthorised use of the electronic communication system”. The scope of the Commission proposal however is much more limited than the “mandate” given by Article 15 and should be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty.

Predlog spremembe 8

ČLEN 3

1. Z odstopanjem od členov 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so podatki, ki se generirajo ali obdelujejo pri ponudnikih javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v njihovi pristojnosti v procesu zagotavljanja komunikacijskih storitev, hranjeni v skladu z določbami te direktive.

1. Z odstopanjem od členov 5, 6 in 9 Direktive 2002/58/ES države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da so podatki, ki se obdelujejo in hranijo pri ponudnikih javno dostopnih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja v njihovi pristojnosti v procesu zagotavljanja komunikacijskih storitev, hranjeni v skladu z določbami te direktive.

Justification

It is essential that the scope of the Directive is clearly defined: the word ‘generated’ being very broad and unclear it should be replaced by language which is already in use in European legislation. Processing is defined in the general Data Protection Directive (article 2b), while the Electronic Communication Directive on Data Retention refers to both processing and storing in its article 6.

Predlog spremembe 9

ČLEN 3, ODSTAVEK 2

2. Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo samo pristojnim nacionalnim organom v posebnih primerih in v skladu z nacionalno zakonodajo za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal.

2. Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, zagotovijo pristojnim nacionalnim organom v posebnih primerih in v skladu z nacionalno zakonodajo za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.

Justification

The Commission proposal is too restricted compared to the ”mandate” provided by Article 15 of the Directive on data protection in the electronic communications sector (2002/58) and should therefore be extended. Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. In addition, the definition of “serious” may be subject to many different interpretations, which could create much legal uncertainty. Finally, this instrument must not prejudice any other Community/national measures for the enforcement of rights.

Predlog spremembe 10

ČLEN 5

Revizija priloge

Revizija Priloge se redno izvaja, kakor je potrebno v skladu s postopkom iz člena 6(2).

črtano

Predlog spremembe 11

ČLEN 6

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, predseduje pa mu predstavnik Komisije.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

črtano

Predlog spremembe 12

ČLEN 7

Države članice zagotovijo, da se kategorije podatkov iz člena 4 hranijo za obdobje enega leta od datuma komunikacije, z izjemo podatkov, povezanih z elektronskimi komunikacijami, ki v celoti ali v glavnem potekajo z uporabo internetnega protokola. Ti zadnji se hranijo za obdobje šestih mesecev.

Države članice zagotovijo, da se kategorije podatkov iz člena 4 hranijo za obdobje enega leta od datuma komunikacije. Države članice zagotovijo, da se ob koncu obdobja hrambe vsi podatki izbrišejo.

Justification

The period of retention should be sufficiently long to enable national authorities to find evidence and prosecute law breakers. It can take a lot of time to conduct investigations into possible online infringements and some cases can involve complex online structures. It is therefore vital that the Commission’s proposal provide that Member States implement procedures that offer enforcement bodies flexible and reliable means of ensuring that this critical evidence is stored for as long as possible in order to prepare a strong case.

Predlog spremembe 13

ČLEN 8

Države članice zagotovijo, da se podatki hranijo v skladu s to direktivo na način, da se lahko hranjeni podatki in vse druge potrebne informacije, povezane s temi podatki, na zahtevo pošljejo pristojnim organom brez nepotrebnega odlašanja.

Države članice zagotovijo, da se podatki hranijo v skladu s to direktivo na način, da se lahko hranjeni podatki in vse druge potrebne informacije, povezane s temi podatki, na zahtevo pošljejo pristojnim organom brez nepotrebnega odlašanja. Vsaka zahteva za dostop do podatkov, ki jo ena država članica predloži drugi, mora vključevati jamstvo, da se bodo podatki, hranjeni v skladu s to direktivo, predložili le pooblaščenim organom pregona in se ne bodo posredovali tretjim državam.

Predlog spremembe 14

ČLEN 10

Države članice zagotovijo, da se ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja povrnejo izkazani dodatni stroški, nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive.

Države članice zagotovijo, da se ponudnikom javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnega komunikacijskega omrežja povrnejo izkazani dodatni stroški, nastali ob izpolnjevanju obveznosti, ki so ponudnikom nastale kot posledica te direktive, vključno z izkazanimi dodatnimi stroški za varovanje podatkov in z vsemi nadaljnjimi spremembami. Povračilo vključuje izkazane stroške, nastali s tem, da se pristojnim nacionalnim organom omogoči dostop do shranjenih podatkov.

Justification

Compromise amendment as proposed by LIBE.

POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pristojnega odbora
  Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
15.11.2005

Okrepljeno sodelovanje - datum razglasitve na zasedanju

 

Pripravljavec(-ka) mnenja
  Datum imenovanja

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

(podpredsednik(-ca)), ...

 

Obravnava v odboru

21.11.2005

 

 

 

 

Datum sprejetja

22.11.2005

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling,

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju v skladu s členom 178(2)

 

Pripombe (podatki so na voljo samo v enem jeziku)

...

(1)

UL C ... / Še neobjavljeno v UL.


POSTOPEK

Naslov

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o hrambi podatkov, obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih elektronskih komunikacijskih storitev, in spremembi Direktive 2002/58/ES

Referenčni dokumenti

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Pravna podlaga

člena 251(2) in 95 ES

Podlaga v Poslovniku

člen 51

Datum predložitve EP

21.9.2005

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

LIBE
15.11.2005

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

 

 

 

 

 

Okrepljeno sodelovanje
  Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

Poročevalec(-ka)
  Datum imenovanja:

Alexander Nuno Alvaro
26.09.2005

 

Prejšnji poročevalec (-ka)

 

 

Poenostavljeni postopek – datum sklepa

Oporekanje pravni podlagi
  Datum mnenja JURI

 

Popravek finančne ocene sredstev
  Datum mnenja BUDG

Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom – datum odločanja na zasedanju

Posvetovanje z Odborom regij - datum odločanja na zasedanju

Obravnava v odboru

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Datum sprejetja

24.11.2005

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

8

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju v skladu s členom 178(2)

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Datum predložitve

28.11.2005 A6-0365/2005

Pripombe (podatki so na voljo samo v enem jeziku)

...

Zadnja posodobitev: 5. avgust 2006Pravno obvestilo