Förfarande : 2005/0182(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0365/2005

Ingivna texter :

A6-0365/2005

Debatter :

PV 13/12/2005 - 12

Omröstningar :

PV 14/12/2005 - 8.1

Antagna texter :

P6_TA(2005)0512

BETÄNKANDE     ***I
PDF 440kWORD 491k
28 november 2005
PE 364.679v02-00 A6-0365/2005

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Alexander Nuno Alvaro

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESERVATION
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0438)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0293/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0365/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan detta direktiv träder i kraft uppdra åt ett oberoende organ som representerar samtliga berörda aktörer att genomföra en konsekvensbeskrivning omfattande alla frågor som hör till den inre marknaden och konsumentskyddet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3

(3) I artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG fastställs de bestämmelser som gäller för den behandling som nät- och tjänsteleverantörer gör av trafik- och lokaliseringsuppgifter som genereras vid användning av elektroniska kommunikationstjänster. Sådana uppgifter måste raderas eller göras anonyma när de inte längre används för överföring, med undantag av uppgifter som krävs för fakturering. Förutsatt att medgivande ges kan vissa uppgifter också användas för marknadsföring eller för att tillhandahålla mervärdestjänster.

(3) I artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG fastställs de bestämmelser som gäller för den behandling som nät- och tjänsteleverantörer gör av trafik- och lokaliseringsuppgifter som genereras vid användning av elektroniska kommunikationstjänster. I princip bör sådana uppgifter raderas eller göras anonyma när de inte längre används för överföring. När det gäller abonnentfakturering och betalning av samtrafikuppgifter kan uppgifter användas dock enbart under den period när fakturan enligt lag kan bestridas.

Ändringsförslag 2

SKÄL 4

(4) I artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG fastställs de villkor på vilka medlemsstaterna får begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artiklarna 5 och 6, artikel 8.1–8.4 och artikel 9 i detta direktiv. Sådana begränsningar måste anses vara nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle för den allmänna ordningens skull, dvs. för att skydda nationell säkerhet (statens säkerhet), försvaret och allmän säkerhet eller för att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott eller obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem.

(4) I artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG fastställs de villkor på vilka medlemsstaterna får begränsa omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artiklarna 5 och 6, artikel 8.1–8.4 och artikel 9 i detta direktiv. Sådana begränsningar måste anses vara nödvändiga, lämpliga och proportionella i ett demokratiskt samhälle för den allmänna ordningens skull, dvs. för att skydda nationell säkerhet (statens säkerhet), försvaret och allmän säkerhet eller för att utreda, avslöja och åtala allvarliga brott.

 

(Första delen i detta ändringsförslag om att ordet förebygga skall utgå gäller hela texten. Om det antas måste motsvarande ändring göras genomgående i texten.)

Ändringsförslag 3

SKÄL 4A (nytt)

 

(4a) I artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna erkänns uttryckligen rätten till respekt för privatlivet och i artikel 8 rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag 4

SKÄL 6

(6) Skillnader i rättsliga och tekniska bestämmelser i medlemsstaterna avseende lagring av trafikuppgifter i syfte att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott utgör hinder för den inre marknaden för elektronisk kommunikation, eftersom tjänsteleverantörer ställs inför av mycket olika krav avseende typen av uppgifter som skall lagras liksom villkoren för lagring och lagringstiderna.

(6) De bestämmelser som hittills antagits medför rättsliga och tekniska skillnader, och kraven avseende typen av uppgifter som skall lagras liksom villkoren för lagring och lagringstiderna skiljer sig också.

Ändringsförslag 5

SKÄL 6A (nytt)

 

(6a) Harmoniseringen av den inre marknaden i samband med lagring av uppgifter framhäver behovet av en bättre och mer jämlik tillgång för medborgarna till rättsväsendet och överklagandemöjligheterna inom hela EU. Alla medborgare bör ha lika tillgång till rättsskydd och kompensation om uppgifter använts på ett otillbörligt sätt oavsett om det är en myndighet eller en leverantör som är upphov till detta.

Ändringsförslag 6

SKÄL 7

(7) Rådet (rättsliga och inrikes frågor) ansåg i sina slutsatser av den 20 september 2001 att det måste säkerställas att brottsbekämpande myndigheter kan utreda brott där elektronisk kommunikation använts och att rättsliga åtgärder vidtas mot förövare av sådana brott, samtidigt som man upprätthåller en balans mellan skyddet av personuppgifter och de brottsbekämpande myndigheternas behov av tillgång till uppgifter för att kunna utreda brott.

utgår

Ändringsförslag 7

SKÄL 8

(8) I slutsatserna från rådet (rättsliga och inrikes frågor) av den 19 december 2002 understryks det att eftersom omfattningen av elektronisk kommunikation ökat avsevärt är uppgifter om sådan kommunikation särskilt viktiga och ett värdefullt verktyg när det gäller att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott, särskilt organiserad brottslighet.

(8) I slutsatserna från rådet (rättsliga och inrikes frågor) av den 19 december 2002 understryks det att eftersom omfattningen av elektronisk kommunikation ökat avsevärt kan uppgifter om sådan kommunikation utgöra ett värdefullt verktyg när det gäller att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott, särskilt organiserad brottslighet.

Ändringsförslag 8

SKÄL 10

(10) I det uttalande som antogs vid rådets informella möte den 13 juli 2005 upprepades behovet av att så snart som möjligt anta åtgärder för lagring av trafikuppgifter från elektronisk kommunikation.

(10) I det uttalande som antogs vid rådets informella möte den 13 juli 2005 upprepades behovet av att så snart som möjligt anta gemensamma åtgärder för lagring av trafikuppgifter från elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag 9

SKÄL 10A (nytt)

 

(10a) Den arbetsgrupp som inrättats för skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, i enlighet med artikel 29 i direktiv 95/46/EG, skall utföra de uppgifter som fastställs i artikel 30 i nämnda direktiv även med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna och de för sektorn legitima intresseområden som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 10

SKÄL 11

(11) Med tanke på hur viktiga trafikuppgifter är för att kunna förebygga, utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet, något som framkommit både genom forskning och genom medlemsstaternas praktiska erfarenheter, är det viktigt att säkerställa att uppgifter som behandlas av leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster eller kommunikationsnät lagras under en viss tid.

(11) Vissa medlemsstaters praktiska erfarenheter har visat att trafikuppgifter kan vara viktiga för att kunna utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet. Det är därför viktigt att säkerställa att uppgifter som behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät lagras under en harmoniserad tidsperiod.

Ändringsförslag 11

SKÄL 11A (nytt)

 

(11a) Upprättandet av förteckningar över de typer av uppgifter som skall lagras bör åstadkomma en balans mellan å ena sidan den fördel lagring av uppgifter innebär för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott och å andra sidan den grad av intrång i privatlivet som lagring av uppgifter orsakar.

Ändringsförslag 12

SKÄL 14

(14) Den teknik som används för elektronisk kommunikation utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas krav kan därför komma att ändras. För att få råd i dessa frågor planerar kommissionen att inrätta en expertpanel med företrädare för brottsbekämpande myndigheter, sammanslutningar inom den elektroniska kommunikationsindustrin samt dataskyddsmyndigheter.

(14) Den teknik som används för elektronisk kommunikation utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas krav kan därför komma att ändras. För att få råd i dessa frågor planerar kommissionen att med jämna mellanrum se över det verkliga behovet av sådana bestämmelser och göra en utvärdering av vilka uppgiftskategorier som behövs. En expertpanel med företrädare för Europaparlamentet, brottsbekämpande myndigheter, sammanslutningar inom den elektroniska kommunikationsindustrin, konsumentskyddsorganisationer samt europeiska och nationella dataskyddsmyndigheter kan bistå kommissionen.

Ändringsförslag 13

SKÄL 17

(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

utgår

Ändringsförslag 14

SKÄL 18

(18) Syftet med åtgärden, att harmonisera leverantörernas skyldighet att lagra vissa uppgifter och säkerställa att de är tillgängliga för förebyggande, utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet, är på grund av åtgärdens omfattning och de konsekvenser den får inget medlemsstaterna själva kan uppnå i tillräcklig grad, utan något som bättre uppnås på gemenskapsnivå. Därför får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen och artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(18) Syftet med åtgärden, att harmonisera leverantörernas skyldighet att lagra vissa uppgifter och säkerställa att de är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet, är på grund av åtgärdens omfattning och de konsekvenser den får inget medlemsstaterna själva kan uppnå i tillräcklig grad, utan något som bättre uppnås på gemenskapsnivå. Därför får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen och artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel är det oklart om detta direktiv inte går utöver vad som är nödvändigt och rimligt för att uppnå dessa mål, vilket även påpekats av den europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 15

SKÄL 18A (nytt)

 

(18a) Eftersom säkerheten för de uppgifter som lagras enligt detta direktiv är av högsta vikt för att skydda konsumenternas rättigheter, bör medlemsstaterna se till att de strängaste säkerhetsnormerna för lagring av uppgifter tillämpas, inte minst för att skydda uppgifterna mot ändringar och obehörig användning samt internetrelaterade och andra hot.

Ändringsförslag 16

SKÄL 18B (nytt)

 

(18b) Datasäkerheten enligt detta direktiv måste vara förenlig med bestämmelserna om skydd av personuppgifter i direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag 17

SKÄL 19

(19) Denna rättsakt respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns som allmänna gemenskapsrättsliga principer, bloch annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv tillsammans med direktiv 2002/58/EG syftar särskilt att säkerställa fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna med avseende på privatlivet och medborgarnas kommunikation samt skyddet av personuppgifter (artiklarna 7 och 8 i stadgan).

(19) Denna rättsakt skulle bättre kunna respektera de grundläggande rättigheterna och iaktta de principer som erkänns som allmänna gemenskapsrättsliga principer, bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direktiv tillsammans med direktiv 2002/58/EG syftar särskilt till att säkerställa fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna med avseende på privatlivet och medborgarnas kommunikation och skyddet av personuppgifter (artiklarna 7 och 8 i stadgan) samt domarna från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna1.

 

__________

1 Se framför allt domarna i målen Amann mot Schweiz (nr 27798/95 ECHR 2000-II av den 16 februari 2000, då domstolen ansåg att lagring av personuppgifter utgjorde ett intrång i privatlivet trots att inga känsliga uppgifter ingick) och Malone mot Förenade kungariket (nr 8691/79 av den 2 augusti 1984 där man kom fram till samma slutsats när det gäller avläsning av telefonsamtal, som medför användning av en apparat som automatiskt registrerar de telefonnummer som ringts upp från en telefon samt tidpunkten för samtalet och varje samtals längd).

Ändringsförslag 18

SKÄL 19A (nytt)

 

(19a) Medlemsstaterna bör se till att genomförandet av detta direktiv sker efter samråd med näringslivet, i synnerhet vad avser genomförbarheten och kostnaderna för lagring. Med hänsyn till att lagringen medför praktiska och finansiella konsekvenser för näringslivet bör medlemsstaterna se till att företagen ersätts för samtliga kostnader som hänför sig till de skyldigheter eller åtaganden som är relaterade till genomförandet av detta direktiv.

Motivering

Brottsbekämpning och säkerställande av den allmänna säkerheten utgör kärnuppgifter i en modern stat. Därför måste åtgärder i samband med detta fullt ut finansieras genom offentliga medel och inte belasta näringslivet. I annat fall kommer Europas attraktionskraft som lokaliseringsort att försvagas. Således måste de totala kostnaderna (investeringar och driftskostnader) för alla de skyldigheter som följer av detta direktiv fullt ut bäras av medlemsstaterna. Detta gäller även för upprättande av statistik som i första hand bör skötas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har att behandla och lagra vissa uppgifter så att uppgifterna är tillgängliga för förebyggande, utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.

1. Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har när det gäller att behandla och lagra vissa uppgifter, och att vid tillgång till och användning av dessa uppgifter säkerställa att rätten till respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter tillvaratas fullt ut, så att uppgifterna är tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott i enlighet med vad som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, PUNKT 2

2. Direktivet skall gälla trafik- och lokaliseringsuppgifter för såväl fysiska som juridiska personer, samt de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera abonnenten eller den registrerade användaren. Det skall inte vara tillämpligt på innehållet i elektronisk kommunikation, inklusive sådan information som användaren sökt med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsnät.

(Berör inte den svenska versionen.)

 

 

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 2, PUNKT 2, LEDEN A OCH AA (nytt)

a) uppgifter: trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare,

a) uppgifter: trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare,

 

aa) behöriga nationella myndigheter: de rättsliga myndigheter och de nationella myndigheter som är behöriga när det gäller utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED BA (nytt)

 

ba) allvarliga brott: brott som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF1.

 

__________

1 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED BB (nytt)

 

bb) misslyckade uppringningsförsök: en kommunikation då ett telefonsamtal kopplats men inget svar erhållits eller ett försök till kommunikation via nätet ägt rum.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 3, PUNKT 1

1. Genom avvikelse från artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG skall medlemsstaterna anta åtgärder för att säkerställa lagring enligt bestämmelserna i detta direktiv av uppgifter som genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller offentliga kommunikationsnät inom deras territorium i samband med att de levererar kommunikationstjänster.

1. Genom avvikelse från artiklarna 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG skall medlemsstaterna anta åtgärder för att säkerställa att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller offentliga kommunikationsnät, som tillhandahåller den aktuella tjänsten vid ett lyckat försök till kommunikation, lagrar och tillhandahåller de uppgifter som genereras eller behandlas i samband med att kommunikationstjänsterna levereras enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 3, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, i särskilda fall och i enlighet med nationell lagstiftning, i syfte att förebygga, utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.

2. Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter efter godkännande från de rättsliga myndigheterna och andra behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning i särskilda fall och i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, i syfte att utreda, avslöja och åtala de allvarliga brott som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF.

 

Detta direktiv skall överensstämma med de principer som fastställs i rådets rambeslut om skydd av uppgifter.

Ändringsförslag 26

ARTIKEL 3, PUNKT 2A (ny)

 

2a. I detta syfte bör en uppdaterad förteckning över behöriga brottsbekämpande myndigheter offentliggöras.

Ändringsförslag 27

ARTIKEL 3A (ny)

 

Artikel 3a

 

Tillgång till lagrade uppgifter

 

1. Alla medlemsstater skall se till att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät endast tillhandahåller uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv på följande minimivillkor och ger möjlighet till rättslig prövning i enlighet med bestämmelserna i kapitel III i direktiv 95/46/EG:

 

(a) Tillgång till uppgifter skall endast ges för de specifika, klara och legitima syften som anges i detta direktiv för behöriga nationella myndigheter, som i varje enskilt fall bemyndigas av en rättslig eller annan behörig oberoende nationell myndighet och som skall beakta tystnadsplikten i enlighet med nationell lagstiftning.

 

(b)Ytterligare behandling av uppgifter, som är oförenlig med dessa syften, får inte genomföras. All ytterligare behandling av lagrade uppgifter som genomförs av behöriga nationella myndigheter i samband med andra relaterade förfaranden skall begränsas genom strikta bestämmelser.

 

(c) All tillgång till uppgifter för andra myndigheter eller privata företag skall förbjudas.

 

(d) Varje medlemsstat skall i sin nationella lagstiftning fastställa vilket tillvägagångssätt som skall användas för att få tillgång till lagrade uppgifter och för att skydda de uppgifter man gett tillgång till. Leverantörerna får inte för eget ändamål behandla uppgifter som lagrats enligt detta direktiv.

 

(e) De begärda uppgifterna skall vara nödvändiga, relevanta och stå i proportion till de syften för vilka tillgång begärts. Uppgifterna skall behandlas korrekt och på ett lagligt sätt. Tillgången skall under alla omständigheter begränsas till sådana uppgifter som är nödvändiga i samband med särskilda utredningar och som inte medför en omfattande uppgiftssökning avseende rese- och kommunikationsmönstren hos personer som inte är misstänkta av de brottsbekämpande myndigheterna.

 

(f) All tillgång till lagrade uppgifter skall registreras i ett särskilt register för behandling av uppgifter som gör det möjligt att identifiera den som begärt tillgång, den dataregisteransvarige, den personal som är behörig att ta fram och behandla uppgifterna, det relevanta rättsliga tillståndet, de uppgifter som tagits fram och det syfte för vilket de tagits fram.

 

(g) Uppgifterna skall lagras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera berörda personer endast under den period som är nödvändig för det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de behandlats ytterligare.

 

(h) Uppgifternas sekretess och integritet skall säkerställas, inbegripet respekt för tystnadsplikten. Alla uppgifter som hämtas skall registreras och dessa register skall ställas till de nationella dataskyddsmyndigheternas förfogande.

 

(i) Tillhandahållna uppgifter skall vara korrekta och alla erforderliga åtgärder skall vidtas för att se till att personuppgifter som är oriktiga, med avseende på det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de behandlats ytterligare, utplånas eller korrigeras.

 

(j) Uppgifter som inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in skall utplånas.

 

(k) Behöriga nationella myndigheter får endast lämna uppgifterna vidare till tredjeländer om ett internationellt avtal ingåtts på grundval av artikel 300 i fördraget och endast om Europaparlamentet godkänt detta avtal (artikel 300.3 andra stycket i fördraget).

Ändringsförslag 28

ARTIKEL 3B (ny)

 

Artikel 3b

 

Uppgiftsskydd och datasäkerhet

 

Varje medlemsstat skall se till att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv åtminstone omfattas av tillämpningsföreskrifterna för artikel 17 i direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2002/58/EG och av följande principer för datasäkerhet:

 

(a) Uppgifterna skall omfattas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skyddas mot oavsiktlig eller olaglig förstöring eller förlust samt mot ändringar, otillåten eller olaglig spridning av eller tillgång till uppgifterna, och mot varje annat slag av olaglig behandling.

 

(b) Uppgifterna skall omfattas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att det säkerställs att spridning av och tillgång till uppgifterna endast beviljas bemyndigade personer vilkas uppförande övervakas av en behörig rättslig eller administrativ myndighet.

 

(c) Leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och myndigheter i medlemsstaterna som har tillgång till uppgifterna skall registrera alla tillhandahållna uppgifter och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra otillåten eller på annat sätt olämplig eller olaglig lagring, tillgång, behandling, spridning eller användning. Säkerhetsåtgärderna skall omfatta fullständigt uppdaterade tekniska system för att skydda uppgifternas integritet och utnämning av särskilt bemyndigad personal som kan få exklusiv tillgång till uppgifterna.

 

(d) Om leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät inrättar ett särskilt system för lagring av uppgifter i syfte att skydda den allmänna ordningen och säkerheten, får uppgifterna i detta särskilda system inte under några omständigheter användas för affärssyften eller andra syften som inte uttryckligen anges i detta direktiv.

 

(e) Behöriga nationella myndigheter får endast lämna uppgifterna vidare till tredjeländer om ett internationellt avtal på grundval av artikel 300 i fördraget ingåtts och endast om Europaparlamentet godkänt detta avtal (artikel 300.3 andra stycket i fördraget).

 

(f) Alla uppgifter skall förstöras vid slutet av lagringstiden, utom de uppgifter som det har medgivits tillgång till och som har lagrats.

 

(g) Dataskyddsmyndigheten eller en annan, enligt nationell lagstiftning, behörig oberoende myndighet i varje medlemsstat skall utses för att övervaka att direktivet genomförs lagenligt.

Ändringsförslag 29

ARTIKEL 4, STYCKE 1

Typer av uppgifter som skall lagras

Kategorier och typer av uppgifter som skall lagras

Medlemsstaterna skall säkerställa att följande uppgifter lagras i enlighet med direktivet:

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att följande uppgifter lagras i enlighet med direktivet:

a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla.

a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla.

b) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera slutmålet för en kommunikation.

b) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera slutmålet för en kommunikation.

c) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation.

c) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation.

d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation.

d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation.

e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den utrustning som använts för kommunikationen, eller den utrustning som tros ha använts.

e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den utrustning som använts för kommunikationen, eller den utrustning som tros ha använts.

f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera var mobil kommunikationsutrustning är belägen.

f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera var mobil kommunikationsutrustning är belägen.

De typer av uppgifter inom respektive kategori som skall lagras specificeras i bilagan.

Inga uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll får lagras.

Ändringsförslag 30

ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

 

1a. Följande typer av uppgifter skall lagras:

 

1) Telefoni i fasta nät:

 

a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla.

 

(a) Det uppringande telefonnumret.

 

(b) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress.

 

b) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera slutmålet för en kommunikation.

 

(a) Det uppringda telefonnumret.

 

(b) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress.

 

c) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation.

 

(a) Datum och tid då kommunikationen påbörjades och avslutades.

 

d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation.

 

(a) Den telefonitjänst som använts, t.ex. rösttelefoni, konferenssamtal, fax- och meddelandetjänster.

 

2) Mobil telefoni:

 

a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla.

 

(a) Det uppringande telefonnumret.

 

(b)Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress.

 

b) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera slutmålet för en kommunikation.

 

(a) Det uppringa telefonnumret.

 

(b) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress.

 

c) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation.

 

(a) Datum och tid då kommunikationen påbörjades och avslutades.

 

d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation.

 

(a) Den telefonitjänst som använts, t.ex. rösttelefoni, konferenssamtal, SMS, EMS eller multimediatjänster.

 

e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den utrustning som använts för kommunikationen, eller den utrustning som tros ha använts.

 

(a) Den uppringande och den uppringda partens IMSI (International Mobile Subscriber Identity).

 

(b) Vid förbetalda anonyma korttjänster, datum och tid för den första aktiveringen av kortet och den cell-id från vilken aktiveringen skedde.

 

f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera var mobil kommunikationsutrustning är belägen.

 

(a) Cell-id för kommunikationens början.

 

3. Internet och dess tjänster:

 

a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera källan till kommunikationen.

 

(a) Den IP-adress (Internet Protocol), oavsett om den är dynamisk eller statisk, som en kommunikation tilldelats av Internetleverantören.

 

(b) Nodetikett eller telefonnummer som tilldelats kommunikationen i det allmänna telenätet.

 

(c) Namn och adress för den abonnent eller registrerade användare som IP-adressen, nodetiketten eller användaridentiteten tilldelades i samband med kommunikationen.

 

b) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation.

 

(a) Datum och tid för på- respektive avloggning av en Internetuppkoppling inom en given tidszon.

 

c) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den utrustning som använts för kommunikationen, eller den utrustning som tros ha använts.

 

(a) Det uppringande telefonnumret för uppringda förbindelser.

 

(b) DSL (Digital Subscriber Line) eller annat id för kommunikationens avsändare.

Ändringsförslag 31

ARTIKEL 4, STYCKE 2

De typer av uppgifter inom respektive kategori som skall lagras specificeras i bilagan.

Medlemsstaterna får själva kräva att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät lagrar andra typer av uppgifter, t.ex. misslyckade uppringningsförsök, inom respektive kategori i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

 

Uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll får inte ingå.

Ändringsförslag 32

ARTIKEL 5

Artikel 5

utgår

Översyn av bilagan

 

Bilagan skall regelbundet ses över i enlighet med förfarandet i artikel 6.2.

 

Ändringsförslag 33

ARTIKEL 6

Artikel 6

utgår

Kommitté

 

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

 

Ändringsförslag 34

ARTIKEL 7

Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier uppgifter som avses i artikel 4 lagras under en period av ett år från det datum kommunikationen ägde rum, med undantag av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation som skett helt eller delvis via Internet. Uppgifter som gäller Internetkommunikation skall lagras i 6 månader.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier uppgifter som avses i artikel 4 lagras under en period av 6–12 månader från det datum kommunikationen ägde rum; därefter skall uppgifterna utplånas.

 

De behöriga brottsbekämpande myndigheterna skall se till att uppgifter som överförts utplånas automatiskt när den utredning för vilken uppgifterna beviljades är avslutad.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 7, STYCKE 1A (nytt)

 

Kommissionen skall på vederbörligt sätt informera Europaparlamentet om anmälningar som görs av medlemsstaterna i enlighet med artikel 95.4 i fördraget.

Ändringsförslag 36

ARTIKEL 8

Medlemsstaterna skall säkerställa att uppgifter lagras i enlighet med detta direktiv på ett sådant sätt att uppgifterna och annan nödvändig relaterad information utan dröjsmål kan ställas till de behöriga myndigheternas förfogande när de begär det.

Medlemsstaterna skall säkerställa att uppgifter som anges i artikel 4 lagras av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät i enlighet med detta direktiv på ett sådant sätt att uppgifterna och annan nödvändig relaterad information utan dröjsmål kan ställas till medlemsstaternas behöriga nationella myndigheters förfogande när de begär det.

 

Behandling av uppgifterna skall ske i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i direktiv 95/46/EG och artikel 4 i direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag 37

ARTIKEL 8, STYCKE 1A (nytt)

 

Medlemsstaterna skall se till att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät inom deras territorium inrättar en kontaktpunkt som skall handlägga varje begäran om tillgång till uppgifter.

Ändringsförslag 38

ARTIKEL 8A (ny)

 

Artikel 8a

 

Påföljder

 

1. Medlemsstaterna skall fastställa effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder för överträdelser (även i brottmål och administrativa mål) av de nationella bestämmelser som har antagits för att genomföra detta direktiv.

 

2. Medlemsstaterna skall säkerställa rätten till effektiva rättsmedel för de personer mot vilka rättsliga åtgärder vidtagits i syfte att besluta om påföljder.

Ändringsförslag 39

ARTIKEL 9

Medlemsstaterna skall säkerställa att Europeiska kommissionen varje år får statistik om lagring av de uppgifter som behandlas i samband med allmänna elektroniska kommunikationstjänster. Denna statistik skall innefatta följande:

Medlemsstaterna skall säkerställa att Europeiska kommissionen varje år får statistik om lagring av de uppgifter som behandlas i samband med elektroniska kommunikationstjänster. Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) får hjälpa medlemsstaterna att samla in statistiken. Denna statistik skall upprättas av behöriga nationella myndigheter och innefatta följande:

– De fall där uppgifter skickats till behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.

– De fall där uppgifter skickats till behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.

– Den tid som gått från det datum då uppgifterna lagrades och det datum då den behöriga myndigheten begärde uppgifterna.

– Den tid som gått från det datum då uppgifterna lagrades och det datum då den behöriga myndigheten begärde uppgifterna.

De fall där en begäran om uppgifter inte kunde tillgodoses.

– Antalet fall där de begärda uppgifterna inte direkt har lett till att de relevanta utredningarna har klarats upp.

 

– De fall där det har begärts uppgifter som de berörda företagen inte förfogande över.

 

De fall där misstänkta och faktiska brott mot säkerhetsbestämmelserna ägt rum.

 

Europeiska kommissionen skall lägga fram denna statistik för Europaparlamentet varje år och därefter vart tredje år.

Sådan statistik skall inte omfatta personuppgifter.

Sådan statistik skall inte omfatta personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 40

ARTIKEL 9A (ny)

 

Artikel 9a

 

1. Varje medlemsstat skall se till att en eller flera offentliga myndigheter ansvarar för att inom landets territorium bevaka tillämpningen av de bestämmelser om lagrade uppgifters säkerhet som antagits av medlemsstaterna i enlighet med detta direktiv.

 

2. Dessa myndigheter skall vara helt oberoende när de utövar de uppgifter som avses i punkt 1.

Ändringsförslag 41

ARTIKEL 10

Medlemsstaterna skall säkerställa att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät ersätts för de kostnader de kan visa att de haft för att efterleva de skyldigheter de åläggs i och med detta direktiv.

Medlemsstaterna skall säkerställa att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät ersätts för de investerings- och driftskostnader de kan visa att de haft för att efterleva de skyldigheter de åläggs i och med detta direktiv, inbegripet påvisade kostnader för att skydda uppgifterna och för eventuella framtida ändringar av direktivet. Ersättningen skall omfatta kostnaderna för att göra de lagrade uppgifterna tillgängliga för behöriga nationella myndigheter.

Ändringsförslag 42

ARTIKEL 11
Artikel 15, punkt 1a, (direktiv 2002/58/EG)

”1a. Punkt 1 skall inte gälla skyldigheter som gäller lagring av uppgifter för att kunna förebygga, utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet och som följer av direktiv 2005/../EG. * * EUT L …. , ….”.

”1a. Punkt 1 skall inte gälla skyldigheter som gäller lagring av uppgifter för att kunna utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet och som följer av införlivandet av direktiv 2005/../EG. *

 

Medlemsstaterna skall avstå från lagstiftningsåtgärder inom de sektorer som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 43

ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Inom tre år från det datum som avses i artikel 13.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en utvärdering av tillämpningen av detta direktiv och dess inverkan på de ekonomiska aktörerna och konsumenterna, med beaktande av den statistik som översänts till kommissionen i enlighet med artikel 9, i syfte att avgöra om det är nödvändigt att ändra direktivets bestämmelser, särskilt vad avser de lagringstider som föreskrivs i artikel 7.

1. Inom två år från det datum som avses i artikel 13.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en utvärdering av hur nödvändiga och effektiva bestämmelserna i detta direktiv är och hur direktivet påverkar de personers grundläggande rättigheter vars uppgifter behandlas. Utvärderingen skall även beakta åtgärdernas inverkan på de ekonomiska aktörerna och konsumenterna, med beaktande av den statistik som översänts till kommissionen i enlighet med artikel 9.

 

Resultaten av utvärderingarna skall offentliggöras.

Ändringsförslag 44

ARTIKEL 12, PUNKT 2

2. För detta ändamål skall kommissionen utreda alla synpunkter som inkommer från medlemsstaterna eller den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG.

2. För detta ändamål skall kommissionen utreda alla synpunkter som inkommer från medlemsstaterna eller den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG eller av den europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 45

ARTIKEL 14A (ny)

 

Artikel 14a

 

Översyn

 

Inom två år från det datum som avses i artikel 13.1 skall detta direktiv ses över i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget. Framför allt skall de lagrade uppgifterna och lagringstiderna granskas med hjälp av den statistik som samlats in i enlighet med artikel 9 i syfte att bedöma deras betydelse för bekämpningen av terrorism och organiserad brottslighet. Översynen skall genomföras vart tredje år.

Ändringsförslag 46

BILAGA

 

Denna bilaga utgår.

(1)

EUT C …, ..., s. ….


MOTIVERING

1. Bakgrund

Vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 29–30 april 2004 lade Frankrike, Förenade kungariket, Irland och Sverige fram ett gemensamt förslag(1) till rambeslut om lagring av kommunikationsuppgifter. Bakgrunden till detta initiativ var den förklaring om bekämpning av terrorism(2) som Europeiska rådet antog den 25 mars 2004 där rådet gavs i uppgift att diskutera åtgärder för att fastställa regler för lagring av trafikuppgifter från kommunikation hos tjänsteoperatörer.

Syftet med förslaget är att underlätta det brottsrättsliga samarbetet genom en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats av leverantörerna i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster för förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism.

Europaparlamentet förkastade enhälligt detta rådsförslag om lagring av uppgifter vid sitt sammanträde i juni och september 2005. Parlamentet ansåg att rådet hade valt fel rättslig grund. Rådet använde sig av sin lagstiftningsbefogenhet i enlighet med avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen (FEU) och hänvisade till artikel 31.1 c tillsammans med artikel 34.2 b i FEU. Parlamentet anser, liksom rådets och kommissionens rättstjänster, att artikel 95 i EG-fördraget är den korrekta rättsliga grunden. Detta skulle innebära att parlamentet fullt ut deltar i lagstiftningsprocessen med de befogenheter som det tilldelas inom ramen för medbeslutandeförfarandet.

Den 21 september 2005 lade kommissionen fram sitt eget förslag till direktiv om lagring av uppgifter i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget och tillhandahöll härigenom grunden för förhandlingar med rådet. Diskussionerna mellan rådet och parlamentet har därefter blivit mer intensiva, även om rådet håller fast vid sin intention att driva igenom sitt rambeslut.

Vid sidan av den formella den formella frågan om behörighet hade Europaparlamentet uttryckt starka betänkligheter i fråga om innehållet i rambeslutet om lagring av uppgifter. Kommissionen har i sitt förslag till direktiv delvis tagit hänsyn till dessa betänkligheter.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor avgav sitt yttrande om förslaget till direktiv den 24 november.

2. Utgångsläget efter framläggandet av kommissionens förslag

a. innehåll

Tillämpningsområde

Trafikuppgifter från fast och mobil telefoni, Internet, e-post och IP-telefoni – inklusive lokaliseringsuppgifter och samtal som inte gått fram

Syftet med lagringen

Förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet

Myndigheter som skall få tillgång till uppgifterna

Behöriga myndigheter som fastställs av medlemsstaterna

Tillgång till uppgifter

Ingår inte

Lagringsperiod

12 månader för telefoni, 6 månader för Internet

Kostnader

Ersättning av påvisade extrakostnader till följd av direktivet

Flexibilitet enligt artikel 15.1 i direktiv 2002/58

Flexibilitet: ger möjlighet till lagring av uppgifter för andra syften – men harmoniserade datauppgifter för bekämpning av allvarliga brott

Bestämmelser om uppgiftsskydd

Inte nödvändigt – täcks av de befintliga direktiven (95/46 och 2002/58)

Straffrättsliga sanktioner

Ej inbegripna, täcks av ramdirektivet om angrepp mot informationssystem samt direktiven om uppgiftsskydd

Kommittéförfarande för att uppdatera förteckningen över uppgifter

Ingår

Översynsklausul

Tre år

Uppgifter som skall lagras (bilaga)

 

I kommissionens förslag till direktiv fastställs följande bestämmelser:

b. förfarande

Kommissionens förslag om lagring av uppgifter överlämnades till parlamentet den 21 september. Utskottet hade alltså haft tillgång till förslaget under två månader när omröstningen skedde.

Det brittiska ordförandeskapet lät meddela att det var intresserat av att ett kompromissystem skulle antas vid första behandlingen, före utgången av 2005. Ordförandekonferensen bekräftade att parlamentet också var intresserat av att uppnå en kompromiss före slutet av året.

Parlamentet inledde omedelbart arbetet för att utarbeta en gemensam ståndpunkt och på så sätt bidra till att en kompromiss skulle kunna komma till stånd. Den sista möjligheten att anta en kompromiss vid första behandlingen är sammanträdesperioden mellan den 12 och 15 december. På grund av tidsfrister för översättning och andra faktorer har detta ett extremt påskyndat lagstiftningsförfarande inneburit att det varit ont om tid för diskussioner och att översättningar ibland inte funnits tillgängliga. Det har inte heller funnits tid för en teknisk bedömning eller för en undersökning av följderna för den inre marknaden.

Mot bakgrund av åtgärderna och planerna för en förbättrad lagstiftning inom EU får man hoppas att det förfarande som tillämpats för behandlingen av frågan om lagring av uppgifter inte blir regel.

För att göra det möjligt att rösta om ett förslag i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor den 24 november och finna en lösning på de många kontroversiella frågorna har en arbetsgrupp om lagring av uppgifter hållit regelbundna möten. Föredraganden, skuggföredraganden, föredragandena för IMCO och ITRE, utskottsordförandena och sekretariaten, samordnarna och personalen har utarbetat kompromissändringsförslag inom denna arbetsgrupp under loppet av sju veckor. Regelbundna möten har samtidigt hållits med rådet och kommissionen för att diskutera läget inom de olika institutionerna.

3.   Omröstning i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Den 24 november 2005 antog utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor sin ståndpunkt om kommissionens förslag till direktiv med en klar trefjärdedelsmajoritet. Före omröstningen kunde ledamöterna från PPE-DE, PSE och ALDE enas om 21 kompromissändringsförslag som ersatte en stor del av de framlagda 250 ändringsförslagen.

LIBE:s ståndpunkt baserad på kompromissändringsförslag (utskottsomröstning, första behandlingen)

Tillämpningsområde

Trafikuppgifter från fast och mobil telefoni – lokaliseringsuppgifter (när ett samtal påbörjas)

 

(Kompromissändringsförslag 9: möjlighet för medlemsstaterna att lägga till samtal som inte gått fram)

 

Respekt för privatlivet/skydd av personuppgifter vid tillträde till/användning av uppgifter

(Kompromissändringsförslag 1)

Syftet med lagringen

Upptäckt, utredning och lagföring av definierade former av allvarliga brott och straffbara gärningar; förteckning upprättad i enlighet med den brottsförteckning som används för den europeiska arresteringsordern.

 

”Förebyggande” är uteslutet eftersom det är ett vagt begrepp som gör att de lagrade uppgifterna lättare kan utnyttjas felaktigt.

(Kompromissändringsförslag 1)

Myndigheter som skall ha tillgång till uppgifterna

Tillgång för rättsliga myndigheter och andra myndigheter som ansvarar för upptäckt, utredning och lagföring av allvarliga brott (i enlighet med förteckningen för den europeiska arresteringsordern).

 

I samtliga fall måste nationella myndigheter ha ett tillstånd utfärdat av en rättslig myndighet.

(Kompromissändringsförslagen 2 och 4)

Tillgång till uppgifter

Utskottet har infört en bestämmelse om villkoren för tillgång till uppgifter:

- Bara för särskilda syften som är fastställda i direktivet och beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.

- Skälen måste vara nödvändiga/proportionerliga.

- Uppgifterna måste utplånas när de inte längre behövs/är relevanta.

- Leverantörer är förbjudna att använda uppgifter.

- Varje tillgång till lagrade uppgifter skall registreras.

- Uppgifternas konfidentialitet/integritet skall garanteras.

- Uppgifter kan endast överlämnas till tredje land genom en internationell överenskommelse på grundval av artikel 300.3 andra stycket i fördraget.

(Kompromissändringsförslag 5)

Lagringsperiod

6 -12 månader för alla uppgifter. Efter en sådan period måste samtliga uppgifter utplånas.

(Kompromissändringsförslag 12)

Kostnader

Medlemsstaterna skall stå för ersättning av påvisade extrakostnader för telekomindustrin (inklusive ”investerings- och driftskostnader”, även kostnader som uppkommer i samband med senare ändringar av direktivet).

*Inom rådet är tendensen att ersättningsfrågan utesluts från direktivet.

(Kompromissändringsförslag 18)

Flexibilitet enligt artikel 15.1 i direktiv 2002/58

Medlemsstaterna skall avstå från att anta lagstiftningsåtgärder inom de sektorer som omfattas av direktivet (ändringsförslag 224).

Bestämmelser om uppgiftsskydd

Extra bestämmelser om uppgiftsskydd i linje med befintliga direktiv (se detaljerad förteckning i kompromissändringsförslaget).

(Kompromissändringsförslag 6)

Straffrättsliga sanktioner

Effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för överträdelser av de nationella bestämmelser som antas för att direktivet skall kunna genomföras.

(Kompromissändringsförslag 15)

Kommittéförfarande för att uppdatera förteckningen över uppgifter

Ingår inte

Översynsklausul

Översyn två år efter genomförandet och regelbunden översyn vart tredje år.

(Kompromissändringsförslag 21)

Uppgifter som skall lagras (bilaga)

Utskottet har röstat för att bilagan skall föras in i huvudtexten

 

Inbegriper på förhand betalda anonyma kort/tjänster, datum och tid för den första aktiveringen av kortet och den cell-id från vilken aktiveringen skedde

 

-”typer” av uppgifter som skall lagras:

 

FAST TELEFONI:

- Den uppringande personens namn/adress + telefonnummer.

- Den mottagande personens namn/adress + telefonnummer.

- Datum och tid för när samtalet påbörjades och avslutades.

 

MOBILTELEFONI:

- Den uppringande personens namn/adress + telefonnummer.

- Den mottagande personens namn/adress + telefonnummer.

- Datum och tid för när samtalet påbörjades och avslutades.

- Internationell identitet för mobilabonnent (IMSI) = SIM-kort.

- Cell-id för kommunikationens början.

 

INTERNET:

- Datorns IP-adress.

- Telefonnummer med uppkoppling till Internet.

- Abonnentens namn/adress.

- Datum och tid för på- respektive avloggning .

- Det uppringande ADSL-telefonnumret för uppringda förbindelser och den digitala ADSL-abonnenten.

(Kompromissändringsförslag 8)

Dessa ändringsförslag, som antogs av en majoritet, visar att parlamentet var fullt kapabelt att överbrygga de politiska gruppgränserna och nå en överenskommelse på viktiga punkter när det gäller lagring av uppgifter. Rådet har, åtminstone när detta skrivs, ännu inte nått en liknande överenskommelse. Vi måste alltså vänta på vad som skall ske inom rådet. Föredraganden anser emellertid att det inte finns utrymme för att göra några större förändringar i de kompromissändringsförslag som lagts fram.

4.   Åsiktstendenser inom rådet

Enligt omröstningen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor den 24 november skiljer sig parlamentets ståndpunkt från åsiktstendenserna inom rådet på följande punkter:

 

Europaparlamentet

Tendenser under förhandlingarna inom rådet

Lagringens längd

6-12 månader för all telefoni och Internet

6 månader för Internet, 6-24 månader för telefoni

 

Tillämpningsområde

Använder den europeiska arresteringsorderns definition av ”grov brottslighet”(register + 3 års fängelse)

Alla brott inbegrips

 

Kostnadsersättning

Obligatorisk för alla extra kostnader som uppkommer till följd av direktivet + kostnader i samband med krav på uppgiftsskydd

Ett valfritt nationellt system

 

Misslyckade uppringningsförsök

Möjlighet till tillägg där medlemsstaterna kan välja att ålägga lagring hos telekomföretagen

Obligatorisk lagring av misslyckade uppringningsförsök

 

Straffrättsliga åtgärder

Brottspåföljder för missbruk av uppgifter

Mot

(1)

Rådsdokument 8958/04 av den 28 april 2004.

(2)

Rådsdokument 7764/04 av den 28 mars 2004.


RESERVATION (28.11.2005)

i enlighet med artikel 48.3 i arbetsordningen

Giusto Catania, Ole Krarup, Sylvia-Yvonne Kaufmann och Kathalijne Maria Buitenweg

Vi förkastar detta betänkande eftersom det inte ger någon tillfredsställande lösning på de politiska eller rättsliga problem som berörs i förslaget till direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Kommissionens lagstiftningsförslag strider mot proportionalitetsprincipen, även med de ändringsförslag som läggs fram i detta betänkande. Dessutom är det varken nödvändigt eller effektivt. Den föreslagna tiden för lagring av uppgifter är alldeles för lång och listan på de olika typer av uppgifter som skall lagras för omfattande. Definitionen av de behöriga myndigheter som skall få tillgång till uppgifterna är oprecis och underrättelseorgan utesluts inte. Kontrollmekanismerna för uppgiftsskyddet är inte adekvata.

Förslaget till direktiv innebär ett starkt intrång i medborgarnas grundläggande rättigheter som vi inte kan stödja. Unionsmedborgarna får inte bli allmänt misstänkliggjorda. Rådet och kommissionen har hittills inte kunna ge några belägg för att allvarliga brott kan utredas lättare om man lagrar stora mängder av kommunikationsuppgifter av olika slag.

Med tanke på att det skulle bli mycket kostsamt att införa denna åtgärd är det bättre att investera dessa pengar i mer effektiva åtgärder för att bekämpa allvarliga brott, till exempel genom identifiering av mål och förbättrat samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter.


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (23.11.2005)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Föredragande: Angelika Niebler

MOTIVERING

Bakgrund

Den 21 september 2005 offentliggjorde kommissionen ett förslag till direktiv om lagring av uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG. Därmed presenterar kommissionen, på grundval av artikel 95 i EG-fördraget, ett medvetet motförslag till rådets förslag till rambeslut om lagring av uppgifter som utarbetades redan 2004 av Frankrike, Irland, Sverige och Förenade kungariket(1).

Ur parlamentets synvinkel är detta en välkommen utveckling. Kommissionen har valt en rättslig grund som ger parlamentet möjlighet till medbeslutande i denna för medborgare och företag så viktiga fråga. Rambeslutet, som grundar sig på artiklarna 31.1 c och 34.2 b i EU-fördraget, ger däremot parlamentet enbart rätt att höras.

Rent innehållsmässigt har kommissionens förslag till direktiv och rådets förslag till rambeslut samma målsättning. Båda syftar till att förbättra kampen mot terrorism och allvarliga brott genom att föreskriva att leverantörer av allmänna kommunikationsnät är skyldiga att enligt harmoniserade bestämmelser lagra vissa uppgifter.

Detta omfattar trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter i den bemärkelse som avses i artikel 2 i direktiv 2002/58/EG samt uppgifter om abonnenten och användaren. Således skall alla uppgifter om plats, tidpunkt, kommunikationens längd och det uppringda numret lagras i samband med telefonsamtal, fax, e-post, sms och Internetprotokoll. Samtalens innehåll undantas uttryckligen.

Utvärdering

För närvarande tillämpar medlemsstaterna olika regler i fråga om lagringstiden för olika kommunikationsuppgifter. Detta är onekligen till nackdel för den gränsöverskridande kampen mot brott och terrorism eftersom brottslingar i allt större utsträckning opererar över gränserna och i samband med detta använder sig av moderna kommunikationsmedel. Det föreslagna direktivet kan därför komma att utgöra ett viktigt instrument när det gäller brottsbekämpning.

Föredraganden anser emellertid att förslaget väcker en hel del allvarliga frågor som bör tas upp av utskottet för industrifrågor, forskning och energi så att hänsyn tas till de särskilda aspekter som är utmärkande för kommunikations- och informationssamhället.

I likhet med rådet i sitt förslag till rambeslut uttrycker sig även kommissionen mycket allmänt när det gäller att ge belägg för att föreslagna åtgärder verkligen kommer att bidra till att förbättra kampen mot brott och terrorism. Detta måste kunna bevisas för att man skall kunna rättfärdiga de betydande konsekvenser och olägenheter som åtgärderna medför för medborgare och företag. I praktiken har det emellertid visat sig att de uppgifter som efterfrågas av brottsbekämpande myndigheter i regel inte är äldre än tre månader. Således bör de lagringstider som fastställs enligt lag anpassas till de verkliga behoven.

För telekommunikationsföretagen innebär förslaget att de är skyldiga att lagra en oändlig mängd uppgifter. Dyrbara systemanpassningar kommer att bli nödvändiga för att kunna lagra, arkivera och använda sådana uppgiftsmängder. Enligt beräkningar som gjorts av branschen kommer systemanpassningen beroende på företagstyp att uppgå till hundratals miljoner euro och då har kostnaderna för underhåll av systemen inte tagits med.

Mot denna bakgrund bör man, utöver att minska lagringstiden, även begränsa den mängd uppgifter som skall lagras (se bilagan). Detta gäller framför allt misslyckade kommunikationsförsök som inte kommit till stånd, vilka omfattas av kommissionens förslag och som framför allt när det gäller telefoni i fasta nät skulle leda till avsevärda merkostnader utan att det skulle förbättra brottsbekämpningen. Samma sak gäller för uppgifter som avser IMEI, MAC-adress eller uppgifter för att identifiera var mobil kommunikationsutrustning är belägen under mobiltelefonsamtalet eller då det avslutas.

Framför allt ställer sig föredraganden ytterst tveksam till att det enligt artiklarna 5 och 6 i förslaget är möjligt att genom ett kommittéförfarande ändra bilagan och därmed de väsentliga bestämmelser som föreskriver vilka uppgifter som skall lagras. Parlamentet skulle således inte kunna medverka vid beslut om denna känsliga fråga. Dessa bestämmelser bör följaktligen utgå.

Den skyldighet, som föreskrivs i artikel 9 i förslaget, för medlemsstater att upprätta statistik i samband med lagring av uppgifter bör inte medföra ytterligare byråkrati för företagen även om sådan statistik skulle kunna användas för att redogöra för i hur många fall som en begäran om uppgifter faktiskt lett till utredningsresultat.

Slutligen får parlamentet inte känna sig tvunget att handla brådskande i denna för medborgarna så känsliga fråga. Även om man kan förstå att det finns en önskan om att avsluta detta lagstiftningsförfarande så snart som möjligt måste man lägga vikt vid en uttömmande diskussion. För att slå vakt om EU:s trovärdighet är det nödvändigt att undvika en situation där man samtidigt utarbetar två innehållsmässigt nästan identiska rättsakter med samma syfte. Föredraganden anser därför att rådet i framtiden uteslutande skall diskutera det direktiv som föreslagits av kommissionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag(2)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 12

(12) De typer av uppgifter som skall lagras har valts för att åstadkomma balans mellan å ena sidan de fördelar lagring av uppgifter innebär för förebyggande, utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott och å andra sidan den grad av intrång i privatlivet som lagring av uppgifter orsakar. Lagringstiderna på ett år respektive sex månader för Internetkommunikation är också de avsedda att beakta alla intressen.

(12) De typer av uppgifter som skall lagras har valts för att åstadkomma balans mellan å ena sidan de fördelar lagring av uppgifter innebär för förebyggande, utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott och å andra sidan den grad av intrång i privatlivet som lagring av uppgifter orsakar. Lagringstiderna på sex respektive tre månader för Internetkommunikation är också de avsedda att beakta alla intressen.

Motivering

En lagringstid på sex månader överensstämmer med proportionalitetsprincipen eftersom nästan alla utredningar grundar sig på uppgifter som är mindre än sex månader gamla.

Ändringsförslag 2

SKÄL 13

(13) Med tanke på att lagring av uppgifter ger upphov till omfattande kostnader för kommunikationsleverantörer, medan fördelarna med ökad säkerhet kommer hela samhället till del, är det lämpligt att medlemsstaterna ersätter de kostnader som leverantörerna kan visa att de ådragit sig för att kunna efterleva de skyldigheter de får genom direktivet.

(13) Med tanke på att lagring och tillhandahållande av tillgång till uppgifter ger upphov till omfattande kostnader för kommunikationsleverantörer, medan fördelarna med ökad säkerhet kommer hela samhället till del, är det lämpligt att medlemsstaterna ser till att alla leverantörer ersätts för samtliga kostnader som de kan visa att de ådragit sig för att kunna efterleva de skyldigheter de får genom direktivet.

Motivering

De extra kostnader som uppstår genom ett förfarande som syftar till att öka säkerheten i EU-länderna bör inte bekostas av kommunikationsleverantörerna.

Ändringsförslag 3

SKÄL 14

(14) Den teknik som används för elektronisk kommunikation utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas krav kan därför komma att ändras. För att få råd i dessa frågor planerar kommissionen att inrätta en expertpanel med företrädare för brottsbekämpande myndigheter, sammanslutningar inom den elektroniska kommunikationsindustrin samt dataskyddsmyndigheter.

(14) Den teknik som används för elektronisk kommunikation utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas krav kan därför komma att ändras. För att få råd i dessa frågor planerar kommissionen att inrätta en expertpanel med företrädare för brottsbekämpande myndigheter, sammanslutningar inom den elektroniska kommunikationsindustrin samt dataskyddsmyndigheter. Kommissionen förbinder sig att höra parlamentet i samband med alla eventuella justeringar av bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

Det är viktigt att Europaparlamentet är delaktigt i all översyn av direktivet med hänsyn till att det föreligger risk för brott mot de grundläggande fri- och rättigheterna.

Ändringsförslag 4

SKÄL 16

(16) Det är nödvändigt att medlemsstaterna vidtar lagstiftande åtgärder som säkerställer att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv bara är tillgängliga för behöriga nationella myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning, och på ett sätt som gör att berörda personers grundläggande rättigheter respekteras. Sådana åtgärder kan särskilt gälla lämpliga villkor, begränsningar och säkerhetsmekanismer för att säkerställa att lagrade uppgifter tillhandahålls på ett sätt som överensstämmer med grundläggande rättigheter såsom de garanteras i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(16) Det är nödvändigt att medlemsstaterna vidtar lagstiftande åtgärder som säkerställer att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv bara är tillgängliga för behöriga nationella myndigheter och enbart används av dessa i enlighet med nationell lagstiftning, och på ett sätt som gör att berörda personers grundläggande rättigheter respekteras. Sådana åtgärder kan särskilt gälla lämpliga villkor, begränsningar och säkerhetsmekanismer för att säkerställa att lagrade uppgifter tillhandahålls på ett sätt som överensstämmer med grundläggande rättigheter såsom de garanteras i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Motivering

För att de grundläggande fri- och rättigheterna skall respekteras bör endast nationella myndigheter få lov att använda dessa uppgifter.

Ändringsförslag 5

SKÄL 17

(17) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

utgår

Motivering

Det kommittéförfarande som kommissionen föreslagit, varigenom företrädare för kommissionen och medlemsstaterna utan parlamentets och berörda företags medverkan skulle kunna göra tillägg till förteckningen över de uppgifter som skall lagras, kan inte godtas. Varje tillägg av det slag av uppgifter som skall lagras utgör ett intrång i de grundläggande principer som parlamentet skall yttra sig om. Därför skall detta skäl utgå.

Ändringsförslag 6

SKÄL 19A (nytt)

 

(19a) Medlemsstaterna bör se till att genomförandet av detta direktiv sker efter samråd med näringslivet, i synnerhet vad avser genomförbarheten och kostnaderna för lagring. Med hänsyn till att lagringen medför praktiska och finansiella konsekvenser för näringslivet bör medlemsstaterna se till att företagen får full ersättning för de extra kostnader som hänför sig till de skyldigheter eller åtaganden som är relaterade till genomförandet av detta direktiv.

Motivering

Brottsbekämpning och säkerställande av den allmänna säkerheten utgör kärnuppgifter i en modern stat. Därför måste åtgärder i samband med detta fullt ut finansieras genom offentliga medel och inte genom att man belastar näringslivet. I annat fall kommer Europas attraktionskraft som lokaliseringsort att försvagas. Således måste de totala kostnaderna (investeringar och driftskostnader) för alla de skyldigheter som följer av detta direktiv fullt ut bäras av medlemsstaterna. Detta gäller även för upprättande av statistik som i första hand bör skötas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 7

ARTIKEL 1, PUNKT 2

2. Direktivet skall gälla trafik- och lokaliseringsuppgifter för såväl fysiska som juridiska personer, samt de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera abonnenten eller den registrerade användaren. Det skall inte vara tillämpligt på innehållet i elektronisk kommunikation, inklusive sådan information som användaren sökt med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsnät.

2. Eftersom direktivet medför ändringar av bestämmelserna skall tillämpningen av direktivet regelbundet ses över under överinseende av Europaparlamentet. Parlamentet skall tillhandahållas erforderliga uppgifter för att kunna fastställa huruvida tillämpningen av detta direktiv inkräktar på respekten för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, framför allt när det gäller behandlingen av personuppgifter och skyddet av den personliga integriteten i samband med elektroniska kommunikationer.

 

Direktivet skall gälla trafik- och lokaliseringsuppgifter för såväl fysiska som juridiska personer, samt de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera abonnenten eller den registrerade användaren. Det skall inte vara tillämpligt på innehållet i elektronisk kommunikation, inklusive sådan information som användaren sökt med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsnät.

Motivering

Det är viktigt att Europaparlamentet är delaktigt i all översyn av direktivet med hänsyn till att det föreligger risk för brott mot de grundläggande fri- och rättigheterna.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 3, PUNKT 1

1. Genom avvikelse från artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG skall medlemsstaterna anta åtgärder för att säkerställa lagring enligt bestämmelserna i detta direktiv av uppgifter som genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller offentliga kommunikationsnät inom deras territorium i samband med att de levererar kommunikationstjänster.

1. Genom avvikelse från artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG skall medlemsstaterna anta åtgärder, uppkoppling verkligen skett, för att säkerställa lagring i enlighet med de syften som avses i artikel 1.1 och enligt bestämmelserna i detta direktiv av uppgifter som genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller offentliga kommunikationsnät inom deras territorium i samband med att de levererar kommunikationstjänster.

 

Motivering

Ändringen av punkt 1 klargör att lagring av uppgifter endast kan krävas om dessa genereras eller behandlas i samband med att kommunikationstjänster levereras. I annat fall skulle vissa tjänster som inte generar vissa typer av uppgifter inte kunna tillhandahållas på grund av lagringsskyldigheten (t.ex. förbetalda telefontjänster). Om sådana tjänster inte kan tillhandahållas eller belastas på ett orimligt sätt skulle detta minska EU:s attraktionskraft som lokaliseringsort, vilket skulle strida mot Lissabonmålen.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 3, PUNKT 1A (ny)

 

1a. Medlemsstaterna får, med hänvisning till vad som är nödvändigt och rimligt, föreskriva att punkt 1 inte skall vara tillämplig på leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät med beaktande av förhållandet mellan marknadsandelarna, abonnentantalet, nätverkets storlek samt marknadens storlek.

Motivering

Även om alla utgifter ersätts kan mindre leverantörer inte klara av den föreskrivna omfattande skyldigheten att lagra uppgifter eftersom de skulle vara tvungna att ändra både sina system och affärsmetoder och kontinuerligt handlägga förfrågningar från myndigheter. Detta skulle inte gå ihop ekonomiskt och skulle leda till att små och medelstora leverantörer inte skulle överleva, vilket i sin tur skulle få allvarliga konsekvenser ur näringslivssynpunkt för EU:s attraktionskraft som lokaliseringsort eftersom de små och medelstora företagen i stor utsträckning står för innovationskraften i Europa.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 3, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, i särskilda fall och i enlighet med nationell lagstiftning, i syfte att förebygga, utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.

2. Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter och enbart används av dessa, i särskilda fall och i enlighet med nationell lagstiftning, i syfte att förebygga, utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet. Behöriga nationella myndigheter skall kunna motivera sin begäran om uppgifter utan att avtalsförhållandet mellan leverantör och kund skadas och utan att bryta mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet när det gäller behandling av personuppgifter och skyddet av den personliga integriteten i samband med elektroniska kommunikationer.

Motivering

Avtalsförhållandet mellan leverantör och kund skall inte behöva ändras på grund av åtgärderna avseende lagring av uppgifter. Behöriga myndigheter skall kunna ge belägg för att deras begäran syftar till att förebygga, utreda, avslöja eller åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 4, STYCKE 1, INLEDNINGEN

Medlemsstaterna skall säkerställa att följande uppgifter lagras i enlighet med direktivet:

Medlemsstaterna skall säkerställa att följande uppgifter lagras i samband med att en uppkoppling verkligen skett i enlighet med de syften som avses i artikel 1.1 i direktivet, förutsatt att de genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät i samband med att de levererar kommunikationstjänster:

Motivering

Telekommunikationsföretagen lagrar redan idag de flesta uppgifter som föreskrivs i förslaget till direktiv. Den utökade skyldigheten att lagra uppgifter skulle dock väsentligt öka kostnaderna eftersom befintliga databanker skulle behöva byggas ut och anpassas. Av denna anledning bör skyldigheten att lagra uppgifter enbart gälla i samband med att en uppkoppling verkligen skett.

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 4, STYCKE 1, LED A

(a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla.

(a) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla.

 

(1) Telefoni i fasta nät:

 

(a) Det uppringande telefonnumret.

 

(b) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress.

 

(2) Mobil telefoni:

 

(a) Det uppringande telefonnumret.

 

(b) Abonnentens eller den registrerade användarens namn och adress.

 

(3) Internetåtkomst:

 

(a) Den IP-adress (Internet Protocol), oavsett om den är dynamisk eller statisk, som en kommunikation tilldelats av Internetleverantören.

 

(b) Användar-id för källan till kommunikationen.

 

(c) Namn och adress för den abonnent eller registrerade användare som IP-adressen, nodetiketten eller användaridentiteten tilldelades i samband med kommunikationen.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 4, STYCKE 1, LED B

(b) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera slutmålet för en kommunikation.

(b) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera slutmålet för en kommunikation.

 

(1) Telefoni i fasta nät:

 

(a) Det uppringda telefonnumret.

 

(2) Mobil telefoni:

 

(a) Det uppringda telefonnumret.

 

(3) Internetåtkomst:

 

(a) Den avsedda mottagarens nodetikett eller användaridentitet.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 4, STYCKE 1, LED C

(c) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation.

(c) Uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en kommunikation.

 

(1) Telefoni i fasta nät och mobil telefoni:

 

(a) Datum och exakt tidpunkt då kommunikationen påbörjades och avslutades.

 

(2) Internetåtkomst:

 

(a) Datum och tid för på- respektive avloggning av en Internetuppkoppling inom en given tidszon.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 4, STYCKE 1, LED D

(d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation.

(d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation.

 

(1) Telefoni i fasta nät:

 

(a) Den telefonitjänst som använts, t.ex. rösttelefoni, fax- och meddelandetjänster.

 

(2) Mobil telefoni:

 

(a) Den telefonitjänst som använts, t.ex. rösttelefoni, SMS.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 4, STYCKE 1, LED E

(e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den utrustning som använts för kommunikationen, eller den utrustning som tros ha använts.

(e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera den utrustning som använts för kommunikationen, eller den utrustning som tros ha använts.

 

(1) Mobil telefoni:

 

(a) Den uppringande partens IMSI (International Mobile Subscriber Identity).

 

(2) Internetåtkomst:

 

(a) Det uppringande telefonnumret för uppringda förbindelser.

 

(b) DSL (Digital Subscriber Line) eller annat id för kommunikationens avsändare.

Motivering

Serienummer (IMEI) för mobiltelefoner tilldelas av tillverkarna vid flera tillfällen och kan manipuleras av användaren. ID-numret på en dators nätverkskort kan inte identifieras på ett tillförlitligt sätt eftersom även detta tilldelas av tillverkarna vid flera tillfällen och följaktligen med lätthet kan manipuleras av användaren. Brottsbekämpningen förbättras inte avsevärt genom att man lagrar dessa uppgiftskategorier.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 4, STYCKE 1, LED F

(f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera var mobil kommunikationsutrustning är belägen.

(f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera var mobil kommunikationsutrustning är belägen.

 

(1) Cell-id för kommunikationens början.

Motivering

Förslaget om att lagra cell-id både vid kommunikationens början och slut medför en väsentlig merkostnad. Hitintills har enskilda medlemsstater enbart lagrat uppgifter om var mobil kommunikationsutrustning var belägen vid kommunikationens början. Med hjälp av cell-id som lagras i början av varje ny kommunikation kan man dessutom i efterhand upprätta en förhållandevis exakt profil över hur mobilen rört sig.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 4, STYCKE 2

De typer av uppgifter inom respektive kategori som skall lagras specificeras i bilagan.

utgår

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 5

Artikel 5

utgår

Översyn av bilagan

 

Bilagan skall regelbundet ses över i enlighet med förfarandet i artikel 6.2.

 

Motivering

Det kommittéförfarande som kommissionen föreslagit, varigenom företrädare för kommissionen och medlemsstaterna utan parlamentets och berörda företags medverkan skulle kunna göra tillägg till förteckningen över de uppgifter som skall lagras, kan inte godtas. Varje tillägg av det slag av uppgifter som skall lagras utgör ett intrång i de grundläggande principer som parlamentet skall yttra sig om. Därför skall denna artikel utgå.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 6

Artikel 6

utgår

Kommitté

 

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

 

Motivering

Det kommittéförfarande som kommissionen föreslagit, varigenom företrädare för kommissionen och medlemsstaterna utan parlamentets och berörda företags medverkan skulle kunna göra tillägg till förteckningen över de uppgifter som skall lagras, kan inte godtas. Varje tillägg av det slag av uppgifter som skall lagras utgör ett intrång i de grundläggande principer som parlamentet skall yttra sig om. Därför skall denna artikel utgå.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 7

Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier uppgifter som avses i artikel 4 lagras under en period av ett år från det datum kommunikationen ägde rum, med undantag av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation som skett helt eller delvis via Internet. Uppgifter som gäller Internetkommunikation skall lagras i 6 månader.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier uppgifter som avses i artikel 4 lagras under en period av sex månader från det datum kommunikationen ägde rum, med undantag av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation som skett helt eller delvis via Internet. Uppgifter som gäller Internetkommunikation skall lagras i tre månader. Vid lagringstidens slut måste uppgifterna utplånas eller göras anonyma i enlighet med direktiv 2002/58/EG.

Motivering

En lagringstid på sex månader överensstämmer med proportionalitetsprincipen eftersom nästan alla utredningar grundar sig på uppgifter som är mindre än sex månader gamla.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 8

Medlemsstaterna skall säkerställa att uppgifter lagras i enlighet med detta direktiv på ett sådant sätt att uppgifterna och annan nödvändig relaterad information utan dröjsmål kan ställas till de behöriga myndigheternas förfogande när de begär det.

Medlemsstaterna skall säkerställa att uppgifter lagras i enlighet med detta direktiv på ett sådant sätt att uppgifterna inom rimlig tid kan ställas till de behöriga myndigheternas förfogande på motiverad skriftlig begäran.

Motivering

Bestämmelserna i det föreslagna direktivet utgör ett undantag till artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG. Därför skall uppgifter som tillhandahålls noggrant specificeras. Med hänsyn till rättssäkerheten och dataskyddet bör dessutom ett förfarande för tillhandahållandet föreskrivas. Det har emellertid visat sig att tillhandahållandet kan fördröjas av tekniska orsaker och av denna anledning är ett tillhandahållande utan dröjsmål inte alltid möjligt.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 9, STYCKE 1

Medlemsstaterna skall säkerställa att Europeiska kommissionen varje år får statistik om lagring av de uppgifter som behandlas i samband med allmänna elektroniska kommunikationstjänster. Denna statistik skall innefatta följande:

Medlemsstaterna skall säkerställa att kommissionen och Europaparlamentet varje år får statistik från behöriga myndigheter om lagring av de uppgifter som behandlas i samband med allmänna elektroniska kommunikationstjänster. Denna statistik skall innefatta följande:

– De fall där uppgifter skickats till behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.

– De fall där uppgifter skickats till behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.

– Den tid som gått från det datum då uppgifterna lagrades och det datum då den behöriga myndigheten begärde uppgifterna.

– Den tid som gått från det datum då uppgifterna lagrades och det datum då den behöriga myndigheten begärde uppgifterna.

– De fall där en begäran om uppgifter inte kunde tillgodoses.

– De fall där en begäran om uppgifter inte kunde tillgodoses.

 

– De fall där en begäran om vissa typer av uppgifter lett till utredningsresultat eller väsentligt bidragit till detta.

Motivering

Den skyldighet som medlemsstaterna har enligt artikel 9 i förslaget till direktiv att tillhandahålla statistik om lagring av uppgifter får inte leda till ytterligare byråkrati för företagen. Sådan statistik skulle dock kunna användas för att klarlägga i hur många fall som en begäran om uppgifter lett till utredningsresultat.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 10

Medlemsstaterna skall säkerställa att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät ersätts för de kostnader de kan visa att de haft för att efterleva de skyldigheter de åläggs i och med detta direktiv.

Medlemsstaterna skall säkerställa att samtliga leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät ersätts fullt ut för samtliga kostnader de kan visa att de haft för att efterleva de skyldigheter de åläggs i och med detta direktiv.

Motivering

Kommissionens förslag till ersättning för investerings- och driftkostnader till företagare välkomnas. Det föreslagna tillägget är enbart ett förtydligande. Ersättningen för utgifter bidrar samtidigt till att reducera antalet förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter till ett strikt minimum och förhindrar en snedvridning av konkurrensen mellan medlemsstaterna på grund av olika ersättningsvillkor.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Inom tre år från det datum som avses i artikel 13.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en utvärdering av tillämpningen av detta direktiv och dess inverkan på de ekonomiska aktörerna och konsumenterna, med beaktande av den statistik som översänts till kommissionen i enlighet med artikel 9, i syfte att avgöra om det är nödvändigt att ändra direktivets bestämmelser, särskilt vad avser de lagringstider som föreskrivs i artikel 7.

1. Inom tre år från det datum som avses i artikel 13.1 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet översända en utvärdering av tillämpningen av detta direktiv och dess inverkan på de ekonomiska aktörerna och konsumenterna, med beaktande av den statistik som översänts till kommissionen i enlighet med artikel 9, i syfte att avgöra om det är nödvändigt att ändra direktivets bestämmelser, särskilt vad avser de typer av uppgifter som avses i artikel 4.

Motivering

Med hänvisning till att det föreslagits att kommittéförfarandet i artikel 5 skall utgå bör man föreskriva en jämlik utvärdering av samtliga bestämmelser i direktivet. Eftersom företagen är skyldiga att lagra uppgifter, vilket medför avsevärda kostnader för näringslivet, måste detta beaktas vid utvärderingen av direktivet.

Ändringsförslag 26

ARTIKEL 12, PUNKT 2

2. För detta ändamål skall kommissionen utreda alla synpunkter som inkommer från medlemsstaterna eller den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG.

2. För detta ändamål skall kommissionen utreda alla synpunkter som inkommer från medlemsstaterna, näringslivet eller den arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG samt de betänkanden som utarbetats av Europaparlamentet i enlighet med artikel 1 i detta direktiv.

Motivering

Det är väsentligt att Europaparlamentet är delaktigt i all översyn av direktivet med hänsyn till att det föreligger risk för eventuell överträdelse av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Ändringsförslag 27

BILAGA

 

Denna bilaga utgår.

Motivering

Bilagan bör utgå helt och hållet och inkluderas i artikel 4. Uppgiftsförteckningen omfattar de väsentliga bestämmelserna i det föreslagna direktivet och utgör inte enbart en teknisk detaljbestämmelse. Den typ av uppgift som skall lagras avgör nyttan, genomförbarheten och proportionaliteten av samt kostnaderna för lagringen av uppgifter. Därför bör uppgiftsförteckningen inte ingå i den bilaga som är ett tillägg till den faktiska texten utan inkluderas direkt i artikel 4.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG

Referensnummer

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)]

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

ITRE
15.11.2005

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

nej

Föredragande av yttrande Utnämning

Angelika Niebler
5.10.2005

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

22.11.2005

23.11.2005

 

 

 

Antagande

23.11.2005

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ivo Belet, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

(1)

Dok. 8958/04 av den 28 april 2004.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (22.11.2005)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG

(KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

Föredragande: Charlotte Cederschiöld

KORTFATTAD MOTIVERING

Eftersom kommissionens förslag grundar sig på artikel 95 i fördraget – artikeln om den inre marknaden – är det viktigt att utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd kan avge ett yttrande.

Åtgärder avseende lagring av uppgifter berör alla delar av samhället, med vittomfattande ekonomiska, sociala och industriella följder. En harmonisering av bestämmelserna om lagring av uppgifter i EU får allvarliga följder inte bara för EU:s konsumenter, utan även för EU:s industri och i sista hand för den inre marknaden. Såvida harmoniseringen inte sker varsamt kan både medborgarnas grundläggande rättigheter och EU:s konkurrenskraft sättas på spel.

Den rådande situationen

Alla medlemsstater tillämpar olika system när det gäller den tid som uppgifter skall lagras, typer av uppgifter som skall lagras och ersättning för kostnader som industrin har haft. En harmoniserad EU-strategi skulle kunna förbättra situationen om den utformas noga samtidigt som balansen mellan alla intressen och berörda parter respekteras.

Lagring av uppgifter innebär ett paradigmskifte i samhällets sätt att betrakta trafikuppgifter. Enligt gällande lagar får leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster behålla trafikuppgifter endast för bestämda legitima affärssyften, och de är skyldiga att radera trafikuppgifter när syftet väl har uppnåtts. Enligt det nya förslaget skulle operatörerna vara tvungna att lagra stora kvantiteter nya uppgifter uttryckligen för brottsbekämpningssyften, vilket skulle ge Europeiska unionen en unik ställning, eftersom inget annan demokratiskt land i världen har infört så långtgående skyldigheter. Detta faktum måste övervägas noga, när det gäller skydd för privatlivet, för konkurrenskraften och säkerheten.

Med en bättre lagstiftning för ögonen är det tveksamt om EU i detta skede bör införa sådana skyldigheter utan att noga undersöka de långsiktiga konsekvenserna, genom en grundlig konsekvensanalys. Systemet med uppgiftssäkring och ”snabbfrysning” skulle kunna vara ett bättre sätt att stärka samarbetet mellan industri och brottsbekämpande organ och bör analyseras ur ett konsument- och inremarknadsperspektiv.

Det föreslagna kommittéförfarandet är inte godtagbart – det krävs en bredare lösning som innefattar alla intressenter som inte i tillräcklig grad hördes innan förslaget lades fram.

Inverkan på den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft

Stats- och regeringscheferna har upprepade gånger lyft fram elektronisk kommunikation som en hörnsten i EU-ekonomin: nödvändig för hållbar tillväxt och för att uppnå största möjliga sysselsättning. Varje reglering, däribland lagring av uppgifter, måste granskas noga innan den införs, så att den inte hämmar konkurrenskraften och EU-företagens utveckling.

Kostnader

Framgångsrik insamling av stora mängder uppgifter enligt det föreslagna direktivet är svårt och kostsamt. Att försöka göra de olika uppgiftsformaten begripliga och att tolka dem så att de blir värdefulla för brottsbekämpande organ är ännu svårare.

Baserat på volymen lagrade uppgifter kommer kostnaden att öka avsevärt beroende på förändringar i förvaltningssystemens utformning, mer kraftfulla och sofistikerade plattformar, mer omfattande säkerhetsåtgärder, lagrings- och stödinfrastrukturer samt de nödvändiga mänskliga resurser som krävs för att hantera dessa system.

Lagringen av uppgifter kommer helt klart att medföra stora kostnader för kommunikationsbranschen inom EU. Det finns en uppenbar risk med olika synsätt på kostnadsfrågan: om några medlemsstater ersätter leverantörerna av elektroniska kommunikationstjänster för lagring av uppgifter samtidigt som andra inte gör det, kommer den inre marknaden för kommunikationstjänster att drabbas av allvarliga snedvridningar av konkurrensen.

Investeringar

Kommunikationsoperatörerna inom EU lägger just nu ut nästa generations nät för att tillgodose behovet av nya e-tjänster i både den privata och den offentliga sektorn. Om lagring av uppgifter infördes utan full kostnadsersättning, skulle operatörerna tvingas avsätta resurser för att leva upp till det nya systemet, resurser som annars skulle kunna satsas på att bygga morgondagens nät.

Konkurrens

Oavsett frågan om huruvida en fullständig harmonisering kommer att uppnås inom EU kvarstår det faktum att tjänsteleverantörer utanför EU inte kommer att omfattas av samma skyldigheter och krav. Detta kommer att påverka konkurrensvillkoren och balansen mellan EU och konkurrerande ekonomier. Många leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster, särskilt leverantörer av Internettjänster, är baserade utanför EU samtidigt som de konkurrerar på den inre marknaden. Tjänsteplattformar kan tas i drift varsomhelst i världen: leverantörer utanför EU kommer således även att upptäcka att de har möjlighet att erbjuda ”lagringsfria tjänster” och kommer kanske att bygga sin affärsverksamhet kring användarnas oro för sin integritet och sitt privatliv. Långtgående skyldigheter att lagra uppgifter skulle kunna avskräcka EU:s konsumenter från att använda EU-baserade tjänster.

Då en EU-baserad operatör tillhandahåller en Internetanslutning samtidigt som kunden använder en e-postleverantör i Förenta staterna (t.ex. Hotmail, Gmail eller Yahoo) har den EU-baserade Internetleverantören inte tillgång till de trafikuppgifter som krävs enligt kommissionens förslag. Dessutom är många av de större e-postleverantörerna baserade utanför EU, och de kommer i alla händelser inte att omfattas av kraven.

Säkerhet

Det kan vara möjligt att uppnå höga informationssäkerhetsnivåer, men någon fullständig säkerhetsgaranti är så gott som omöjlig att lämna. Det blir ytterst viktigt att se till att de lagrade uppgifterna är autentiska och skyddade mot varje ändring och att åtkomstkontrollerna är hårda och gör det möjligt att verifiera hanteringskedjan. Lagringen av så stora mängder känsliga uppgifter kommer även att medföra utmaningar på programvaru- och nätverksnivå (sabotageprogram, spionprogram, skräppost och nätfiske) samt hot som inte är kopplat till Internet (till exempel stöld av de band som uppgifterna fysiskt är lagrade på).

Vidare saknas i förslaget säkerhetsbestämmelser om förfaranden när informationen väl har samlats in i medlemsstaten – om och hur den kan överföras till andra medlemsstater – liksom bestämmelser som förbjuder överföring av lagrade uppgifter till länder utanför EU. Alla dessa säkerhetsaspekter utgör ett potentiellt hot mot EU-konsumenten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1

Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan detta direktiv träder i kraft uppdra åt ett oberoende organ som representerar samtliga berörda aktörer att genomföra en konsekvensbeskrivning omfattande alla frågor som hör till den inre marknaden och konsumentskyddet.

Förslag till direktiv

Kommissionens förslag(1)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2

SKÄL 13

(13) Med tanke på att lagring av uppgifter ger upphov till omfattande kostnader för kommunikationsleverantörer, medan fördelarna med ökad säkerhet kommer hela samhället till del, är det lämpligt att medlemsstaterna ersätter de kostnader som leverantörerna kan visa att de ådragit sig för att kunna efterleva de skyldigheter de får genom direktivet.

(13) Med tanke på att lagring av uppgifter ger upphov till omfattande kostnader för kommunikationsleverantörer, medan fördelarna med ökad säkerhet kommer hela samhället till del, och för att undvika snedvridningar på den inre marknaden, är det lämpligt att föreskriva att samtliga medlemsstater måste se till att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät ges fullständig och harmoniserad ersättning för de kostnader som leverantörerna kan visa att de ådragit sig för att kunna efterleva de skyldigheter de får genom direktivet.

Ändringsförslag 3

SKÄL 13A (nytt)

 

(13a) Kostnaderna måste hållas på ett minimum för att undvika att EU-företag drabbas av konkurrensmässiga nackdelar jämfört med företag utanför EU.

Ändringsförslag 4

SKÄL 14

(14) Den teknik som används för elektronisk kommunikation utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas krav kan därför komma att ändras. För att få råd i dessa frågor planerar kommissionen att inrätta en expertpanel med företrädare för brottsbekämpande myndigheter, sammanslutningar inom den elektroniska kommunikationsindustrin samt dataskyddsmyndigheter.

(14) Den teknik som används för elektronisk kommunikation utvecklas snabbt, och de behöriga myndigheternas krav kan därför komma att ändras. För att få råd i dessa frågor är det nödvändigt att inrätta en ständig kommitté med företrädare för Europaparlamentet, brottsbekämpande myndigheter, den elektroniska kommunikationsindustrin, konsumentskyddsorganisationer samt dataskyddsmyndigheter.

Ändringsförslag 5

SKÄL 18A (nytt)

 

(18a) Eftersom säkerheten för de uppgifter som lagras enligt detta direktiv är av högsta vikt för att skydda konsumenternas rättigheter, bör medlemsstaterna se till att de strängaste säkerhetsnormerna för uppgiftslagring tillämpas, inte minst för att skydda uppgifterna mot ändringar och obehörig användning samt internetrelaterade och andra hot.

Ändringsförslag 6

SKÄL 18B (nytt)

 

(18b) Säkerhetsbehandlingen av uppgifter som lagrats enligt detta direktiv måste vara förenlig med bestämmelserna om skydd av personuppgifter i direktiv 2002/58/EG.

Ändringsförslag 7

ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har att behandla och lagra vissa uppgifter så att uppgifterna är tillgängliga för förebyggande, utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.

1. Syftet med detta direktiv är att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser om de skyldigheter som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har att behandla och lagra vissa uppgifter så att uppgifterna är tillgängliga för förebyggande, utredning, avslöjande och åtal av brott.

Motivering

Detta förslag har att göra med artikel 15 i direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation, där det fastställs att medlemsstaterna får anta bestämmelser om lagring av uppgifter ”för att skydda nationell säkerhet[...], försvaret och allmän säkerhet samt för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott eller vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem”. Tillämpningsområdet för kommissionens förslag är emellertid mycket mer begränsat än det ”mandat” som ges i artikel 15 och bör utökas. Kraven på lagring av uppgifter är av yttersta betydelse för att man skall kunna vidta brottsbekämpande och rättsliga åtgärder i samband med alla former av Internetbrott. Om det inte finns någon skyldighet att lagra uppgifter kommer myndigheterna att stöta på avsevärda svårigheter när de skall spåra illegal verksamhet, identifiera misstänkta brottslingar, vidta åtgärder för att beivra brott och vidta rättsliga åtgärder. Dessutom kan definitionen av ”allvarliga” leda till många olika tolkningar, vilket i sin tur kan leda till stor rättsosäkerhet.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 3, PUNKT 1

1. Genom avvikelse från artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG skall medlemsstaterna anta åtgärder för att säkerställa lagring enligt bestämmelserna i detta direktiv av uppgifter som genereras eller behandlas av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller offentliga kommunikationsnät inom deras territorium i samband med att de levererar kommunikationstjänster.

1. Genom avvikelse från artiklarna 5, 6 och 9 i direktiv 2002/58/EG skall medlemsstaterna anta åtgärder för att säkerställa lagring enligt bestämmelserna i detta direktiv av uppgifter som behandlas och lagras av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller offentliga kommunikationsnät inom deras territorium i samband med att de levererar kommunikationstjänster.

Motivering

Det är mycket viktigt att direktivets syfte klart definieras: ordet ”genereras” är alltför vagt och oklart och bör därför ersättas av det språkbruk som redan används i EU-lagstiftningen. ”Behandling” definieras i direktivet om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (artikel 2b) medan det i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation i artikel 6 hänvisas till såväl behandling som lagring.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 3, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, i särskilda fall och i enlighet med nationell lagstiftning, i syfte att förebygga, utreda, avslöja och åtala allvarliga brott som terrorism och organiserad brottslighet.

2. Medlemsstaterna skall anta åtgärder för att säkerställa att uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter, i särskilda fall och i enlighet med nationell lagstiftning, i syfte att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott.

Motivering

Kommissionens förslag är alltför begränsat jämfört med det ”mandat” som ges i artikel 15 i direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och bör därför utökas. Kraven på lagring av uppgifter är av yttersta betydelse för att man skall kunna vidta brottsbekämpande och rättsliga åtgärder i samband med alla former av Internetbrott. Om det inte finns någon skyldighet att lagra uppgifter kommer myndigheterna att stöta på avsevärda svårigheter när de skall spåra illegal verksamhet, identifiera misstänkta brottslingar, vidta åtgärder för att beivra brott och vidta rättsliga åtgärder. Dessutom kan definitionen av ”allvarliga” leda till många olika tolkningar, vilket i sin tur kan leda till stor rättsosäkerhet. Slutligen får denna rättsakt inte inverka negativt på andra gemenskapsåtgärder eller nationella åtgärder för åberopande av rättigheter.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 5

Artikel 5

utgår

Översyn av bilagan

 

Bilagan skall regelbundet ses över i enlighet med förfarandet i artikel 6.2.

 

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 6

Artikel 6

utgår

Kommitté

 

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

 

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

 

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

 

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 7

Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier uppgifter som avses i artikel 4 lagras under en period av ett år från det datum kommunikationen ägde rum, med undantag av uppgifter som gäller elektronisk kommunikation som skett helt eller delvis via Internet. Uppgifter som gäller Internetkommunikation skall lagras i 6 månader.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de kategorier uppgifter som avses i artikel 4 lagras under en period av ett år från det datum kommunikationen ägde rum. Medlemsstaterna skall se till att alla uppgifter raderas efter lagringsperiodens slut.

Motivering

Lagringstiden bör vara tillräckligt lång för att de nationella myndigheterna skall kunna ta fram bevis och åtala lagbrytare. Det kan ta lång tid att utreda eventuella Internetbrott och vissa fall kan omfatta invecklade Internetstrukturer. Det är därför ytterst viktigt att det i kommissionens förslag föreskrivs att medlemsstaterna skall införa förfaranden som ger de brottsbekämpande myndigheterna flexibla och tillförlitliga medel för att se till att dessa avgörande bevis lagras så länge som möjligt så att de kan ta fram tillräckliga fakta att stödja sig på.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 8

Medlemsstaterna skall säkerställa att uppgifter lagras i enlighet med detta direktiv på ett sådant sätt att uppgifterna och annan nödvändig relaterad information utan dröjsmål kan ställas till de behöriga myndigheternas förfogande när de begär det.

Medlemsstaterna skall säkerställa att uppgifter lagras i enlighet med detta direktiv på ett sådant sätt att uppgifterna och annan nödvändig relaterad information utan dröjsmål kan ställas till de behöriga myndigheternas förfogande när de begär det. Varje begäran om tillgång till uppgifter mellan medlemsstater måste åtföljas av en garanti om att de uppgifter som lagras enligt detta direktiv endast kommer att översändas till behöriga brottsbekämpande myndigheter och att de inte kommer att översändas till tredjeländer.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 10

Medlemsstaterna skall säkerställa att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät ersätts för de kostnader de kan visa att de haft för att efterleva de skyldigheter de åläggs i och med detta direktiv.

Medlemsstaterna skall säkerställa att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät ersätts för de investerings- och driftskostnader de kan visa att de haft för att efterleva de skyldigheter de åläggs i och med detta direktiv, inbegripet kostnader de kan visa att de haft för uppgiftsskydd och eventuella framtida ändringar av det. Ersättningen skall inbegripa kostnader de kan visa att de haft till att göra lagrade uppgifter tillgängliga för behöriga nationella myndigheter.

Motivering

Kompromissändringsförslag från LIBE.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG

Referensnummer

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Ansvarigt utskott

LIBE

Yttrande
  Tillkännagivande i kammaren

IMCO
15.11.2005

Förstärkt samarbete – tillkännagivande i kammaren

 

Föredragande av yttrande Utnämning

Charlotte Cederschiöld
24.10.2005

Tidigare föredragande av yttrande

 

Behandling i utskott

21.11.2005

 

 

 

 

Antagande

22.11.2005

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Joseph Muscat, Alexander Stubb

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

(1)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG

Referensnummer

KOM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD)

Rättslig grund

art. 251.2 och art 95 EG-fördraget

Grund i arbetsordningen

art. 51

Framläggande för parlamentet

21.9.2005

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

LIBE
15.11.2005

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

ITRE
15.11.2005

IMCO
15.11.2005

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Förstärkt samarbete
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Alexander Nuno Alvaro
26.9.2005

 

Tidigare föredragande

 

 

Förenklat förfarande – beslut

 

Bestridande av den rättsliga grunden
  JURI:s yttrande

 

 

 

 

 

Ändrad anslagstilldelning
  BUDG:s yttrande

 

 

 

 

 

Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – beslut i kammaren

 

Samråd med Regionkommittén – beslut i kammaren

 

Behandling i utskott

5.9.2005

26.92005

5.10.2005

13.10.2005

24.10.2005

 

14.11.2005

24.11.2005

 

 

 

Antagande

24.11.2005

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

8

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Lutz Goepel, Genowefa Grabowska, Jeanine Hennis-Plasschaert, Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Bill Newton Dunn, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Sharon Margaret Bowles, Daniel Caspary, Othmar Karas, Gabriele Zimmer

Ingivande

28.11.2005 A6-0365/2005

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...

Senaste uppdatering: 5 augusti 2006Rättsligt meddelande