Menetlus : 2006/0804(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0279/2006

Esitatud tekstid :

A6-0279/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/10/2006 - 7.18
CRE 12/10/2006 - 7.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0410

RAPORT     *
PDF 155kWORD 75k
15. september 2006
PE 374.140v02-00 A6-0279/2006

Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu akt, millega muudetakse Europoli personalieeskirju

(5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Austria Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu akt, millega muudetakse Europoli personalieeskirju

(5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Austria Vabariigi algatust (5428/2006)(1);

–   võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 1998. aasta akti, millega kehtestatakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavad personalieeskirjad (edaspidi nimetatud "personalieeskirjad"), eriti selle artiklit 44;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0073/2006);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Demokraatlik kontroll Europoli üle (KOM(2002)0095);

–   võttes arvesse oma 30. mai 2002. aasta soovitust nõukogule Europoli edasise arengu ning selle automaatse liitmise kohta Euroopa Liidu institutsioonide süsteemi(2);

–   võttes arvesse oma 10. aprilli 2003. aasta soovitust nõukogule Europoli edasise arengu kohta(3);

–   võttes arvesse oma 7. juuli 2005. aasta seisukohta Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse kohta, pidades silmas nõukogu otsuse vastuvõtmist Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta(4) ;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0279/2006),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendiga ei ole konsulteeritud või parlamenti ei ole teavitatud operatiivsetest ja organisatsioonilistest meetmetest, mis käsitlevad Europoli või Europoli praegust tegevust ning tulevasi programme, mis vastavad ELi ja liikmesriikide vajadustele; arvestades, et teabe puudulikkuse tõttu ei ole Euroopa Parlamendil võimalik hinnata väljapakutud otsuse asjakohasust ja adekvaatsust; arvestades, et Europoli ümberkujundamine ELi ametiks on hädavajalik, et parandada läbipaistvust ja järelevalvet, ning et nõukogu ei ole oma kohustuste kõrgusel, kui ilmutab selles küsimuses obstruktiivsust,

1.  lükkab Austria Vabariigi algatuse tagasi;

2.  palub Austria Vabariigil algatus tagasi võtta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Austria Vabariigi valitsusele.

(1)

ELTs seni avaldamata.

(2)

ELT C 187 E, 7.8.2003, lk 144.

(3)

ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 588.

(4)

ELT C 157 E, 6.7.2006, lk 450.


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendiga on konsulteeritud Austria Vabariigi esitatud algatuse küsimuses eesmärgiga võtta vastu nõukogu akt, millega muudetakse Europoli personalieeskirju.

Austria ettepaneku eesmärk on muuta eeskirju, mis puudutavad kõikide töötajate lepingutingimusi. Lisaks sellele tahetakse ettepanekuga, mille nõukogu peab ühehäälselt vastu võtma, ajakohastada personalieeskirju ning eelkõige sisekontrolöri büroo ja haldusnõukogu sekretariaadi töösuhteid.

Euroopa Parlament on teadlik Europoli kui ELi julgeolekustruktuuri väga olulise osa tähtsusest. Edusamme on tehtud koostöö alal ning kriminoloogilise analüüsi ja organiseeritud kuritegevuse alase teabe vahetamisel. Raportöör on veendunud, et edaspidiseks julgeolekualaseks koostööks ELis on liikmesriikides vaja kasutada ühiseid standardeid ja seda on võimalik saavutada üksnes juhul, kui Europolist saab iseseisev ELi amet. Europoli areng on päevakorras Euroopa Komisjonil(1), kes võib esitada ettepaneku selle valitsustevahelise organisatsiooni muutmiseks ELi organiks 2006. aasta teisel poolel. Europoli ümberkorraldamine tundub olevat ka üks tähtsaimatest prioriteetidest ELi justiits- ja siseministrite kohtumistel. Reformi variante valmistab nõukogus ette töörühm ja need esitatakse ELi justiits- ja siseministrite kohtumisel hiljemalt 1. juunil 2006(2). Europoli volitused tuleb üle vaadata, et muuta need tõhusamalt toimivaks ning parandada piiriülest politseikoostööd.

Organisatsiooni stabiilsuse jaoks on muidugi väga tähtis täiustada ja ajakohastada personalieeskirju, kuna see aitaks luua paremat töökeskkonda. Raportöör usub siiski, et kõnealust ettepanekut tuleb hinnata viimaste Europoliga seonduvate arengute üldisemas kontekstis. Nagu eespool juba mainitud, on see organ praegu reformimisel ja seda kaalukatel põhjustel.

Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud Europoli demokraatliku kontrolli, andmekaitse, läbipaistvuse (dokumentidele juurdepääs) ja aruandekohustuse vajadust. Siiani ei ole nõukogu nende küsimustega veel tegelnud. Raportöör toetab väga Europoli üldist reformi, kui see võtab arvesse ülalmainitud küsimusi. Praegu ei ole see siiski meie nõudmistega kooskõlas esitada arvamus algatuse kohta, milles Euroopa Parlamendiga käesoleval juhul konsulteeritakse.

Vaja on rohkem läbipaistvust, et tugevdada Europoli tema rollis ELi politseikoostöö ametina. Kõik tulevased ettepanekud Europoli tuleviku kohta peavad käsitlema allpool toodud küsimusi ning ainult siis saab Euroopa Parlament esitada oma arvamuse. Mõned aspektid on Euroopa Parlamendi jaoks ülitähtsad ning neid võiks kasutada mõtteainena:

1. Europoli konventsiooni lisaprotokollid

Oluline on märkida, et algset, 26. juulil 1995. aastal allkirjastatud Europoli konventsiooni on muudetud kolme protokolliga(3), mida siiani ei ole kõik liikmesriigid veel ratifitseerinud ja mis seetõttu ei ole saanud jõustuda. Nende protokollide eesmärk on parandada Europoli kui Euroopa keskse õiguskaitseorganisatsiooni rolli. Need käsitlevad takistusi, mis liikmesriigid on tuvastanud oma igapäevases koostöös Europoliga ning Europoli koostöös kolmandate riikidega(4). Seepärast on üllatav, et liikmesriigid – kes on näidanud oma poliitilist otsustuskindlust muutuse suhtes läbirääkimiste ajal ja protokolli vastuvõtmise ajal nõukogu poolt – ei soovi praegu siseriiklikku ratifitseerimisprotsessi jätkata. Lisaks sellele andsid liikmesriigid ELi põhiseaduse lepingu vastuvõtmisel selgelt märku soovist tugevdada Europoli rolli tulevikus, kuid praegu tõrguvad nad võtma vajalikke meetmeid viimaks ellu muudatusi, mille kohta nad on juba otsuse langetanud. Kuigi Euroopa Ülemkogu on liikmesriikidele esitanud palve, mis puudutab kõikide protokollide ratifitseerimist 2004. aasta lõpuks, ei ole praeguseni mingeid edusamme olnud(5).

Kolme protokolli ratifitseerimine paistab olevat väga tähtis prioriteet, seda on rõhutanud eesistujariik Austria kõrgetasemelisel Europoli tulevikku käsitleval konverentsil, kuna „muidu tuvastatakse tühimik poliitilise tahte ja rakendamise tava vahel”. Tõenäoliselt oleks praegu õige aeg asendada Euroopa konventsioon nõukogu otsusega(6).

2. Juurdepääs Europoli dokumentidele

Europoli ülesehitus ulatub 1990ndate aastate esimesse poolde ja seda saab pidada ELi õiguskaitsekoostöö vanimaks väljundiks. Viimastel aastatel on esinenud probleeme eelkõige seoses Europoli dokumentidele juurdepääsuga, nimelt seoses kättesaadavuse põhimõttega. Vastastikune teabevahetus kuulub Europoli ülesannete hulka(7). Kahetsusväärne on siiski see, et Europoli konventsioonis on liikmesriikide kohustus Europolile andmeid esitada üksnes moraalne kohustus. Tõhusam oleks, kui see oleks õiguslikult siduv(8). Nimetatud nõuet saaks täita, kui Europolist saaks Euroopa amet, sest sellisel juhul saaks rakendada Euroopa ühiseid standardeid.

Aruandekohustuse tagamiseks peaks Euroopa Parlament kontrollima Europoli tegevust. Euroopa Parlament on tihti taotlenud Europolilt tegevuse aastaaruande esitamist ja andmekaitse eest vastutavalt ühiselt järelevalveasutuselt andmekaitsearuande koostamist, aga nimetatud nõudmisi pole siiani täidetud(9). Protokoll(10) käsitleb nimetatud küsimustest mõningaid, nagu Europoli dokumentidele juurdepääsu õigus(11), Euroopa Parlamendi teavitamine kooskõlas nõuandemenetlusega ning eesistujariigi või tema esindaja ja Europoli direktori võimalus ilmuda Euroopa Parlamendi ette, et arutada Europoliga seotud üldisi küsimusi(12). Kuigi mõned aspektid läbipaistvuse parandamiseks lülitati protokolli, mis on veel ratifitseerimata, on siiski selge, et Euroopa Parlamendil praegu puuduv võimalus osaleda võrdsel alusel nõukoguga Europoli direktori ametisse määramise ja ametist vabastamise protsessis näitab selgelt Euroopa Parlamendi ebapiisavat kontrolli Europoli üle. Europoli võetud kohustust saata Euroopa Parlamendile teavet Europoli eelmise aasta tegevuse üldaruande, Europoli edasise tegevuse aruande ja viie aasta rahastamiskava kohta ei ole veel täidetud(13).

Sellise olukorraga ei saa rahul olla. Võib väita, et Europol on Euroopa luureteenistus(14) ning et seepärast tuleks anda prioriteet pigem julgeolekule kui läbipaistvusele. Europoli volitustest ilmneb siiski selgelt, et Europol on organ, kes peamiselt pakub teabe- ja analüüsisüsteemi, ilma et tal oleks täidesaatvat võimu. Niinimetatud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal ei ole selline tasakaalustamatus julgeolekueesmärkide ja läbipaistvuse vahel enam vastuvõetav.

Järeldused

Europol võib olla väga kasulik tugi liikmesriikide õiguskaitseasutustele rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse raskete vormidega võitlemisel ja nende ennetamisel. Eespool nimetatud põhjustel kritiseerib Euroopa Parlament piisava demokraatliku kontrolli, läbipaistvuse ja aruandekohusluse puudumist nimetatud organi puhul nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil. Raportöör toetab igati Europoli organisatsiooni ja töösüsteemide reformimist viisil, mis annab Euroopa Parlamendile vajalikud vahendid Europoli tegevuse järelevalveks, et tagada demokraatlik kontroll, mille läbiviimine on meie institutsiooni ülesanne .

Nimetatud põhjusel ja kooskõlas Euroopa Parlamendi väljakujunenud tavaga teeb raportöör ettepaneku lükata tagasi algatus, milles käesoleval juhul Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse.

(1)

Nõukogu ja komisjoni tegevuskava vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamist Euroopa Liidus käsitleva Haagi programmi rakendamiseks, Brüssel, 10. juuni 2005, 9778/2/05 REV 2 JAI 207, lk 18.

(2)

Europoli tulevik, võmalusi käsitlev dokument, mis kajastab Austria eesistumise ajal korraldatud Europoli tulevikku käsitleva arutelu tulemusi, mai 2006.

(3)

Vastavalt Europoli konventsioonile (Europoli konventsiooni artikkel 43) peavad liikmesriigid ratifitseerima muudatused kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega.

(4)

Teine protokoll (nõukogu 28. novembri 2002. aasta otsus) määrab näiteks Europoli pädevuse osaleda liikmesriikide ühistes uurimisrühmades ning rõhutab ja tugevdab Europoli rolli liikmesriikide uurimiste keskse koordineerimisasutusena. Kolmas protokoll („Taani protokoll”, nõukogu 27. novembri 2003. aasta otsus) kiirendab muuhulgas siseriiklikke menetlusi, mis aeglustasid Europoli tööd varem ja praegu, annab Europolile võimaluse luua uusi andmebaase hõlbustamaks tema analüüsitööd, lihtsustab kolmandate riikide osavõttu Europoli analüütilises töös ning laiendab Euroopa Parlamendi õigusi.

(5)

Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus; politseikoostöö Euroopas: Europoli roll, Europoli asedirektori hr Jens Henrik Højbjergi ettekanne 18. oktoobri 2005. aasta ühisel parlamentaarsel kohtumisel, lk 2.

(6)

23. ja 24. veebruaril 2006 toimunud Europoli tulevikku käsitleva kõrgetasemelise konverentsi juhataja kokkuvõte, Europol 20 CATS 63, Brüssel, 29. märts 2006, 7868/06, lk 3.

(7)

Europoli konventsioon, nõukogu 26. juuli 1995. aasta akt, II jaotis.

(8)

23. ja 24. veebruaril 2006 toimunud Europoli tulevikku käsitleva kõrgetasemelise konverentsi juhataja kokkuvõte, Europol 20 CATS 63, Brüssel, 29. märts 2006, 7868/06, lk 6–7.

(9)

Moraese raport Luksemburgi Suurhertsogiriigi algatuse kohta, pidades silmas nõukogu otsuse vastuvõtmist Europoli töötajate põhipalkade ja toetuste korrigeerimise kohta (5429/2005-CC6-0037/2005-2005/0803 (CNS), A6-0139/2005, lk 6.

(10)

Protokoll, millega muudetakse Euroopa Politseiameti loomise konventsiooni (Europoli konventsioon), nõukogu 27. novembri 2003. aasta akt, Euroopa Liidu Teataja C 2, 6.1.2004, lk 1 – 2.

(11)

ibid, artikkel 32a, punkt 17, lk 7.

(12)

ibid, artikkel 34, punkt 18, lk 7.

(13)

ibid, artikli 28 lõige 10 ja artikli 35 lõige 4.

(14)

Tööprogramm 2007, Europol, Haag, 31. märts 2006, lk 3.


MENETLUS

Pealkiri

Austria Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu akt, millega muudetakse Europoli personalieeskirju

Viited

5428/2006 – C6-0073/2006 –2006/0804(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

28.2.2006

Vastutav komisjon
  istungil teada andmise kuupäev

LIBE
14.3.2006

Arvamuse esitaja(d)
  istungil teada andmise kuupäev

BUDG
14.3.2006

 

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine
  otsuse kuupäev

BUDG
5.7.2006

 

 

 

 

Tõhustatud koostöö
  istungil teada andmise kuupäev


 

 

 

 

Raportöör(id)
  nimetamise kuupäev

Claude Moraes
27.4.2006

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.9.2006

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

37

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, , Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hubert Pirker, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Roland Gewalt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Manolis Mavrommatis, Thomas Wise

Esitamise kuupäev

15.9.2006

 

Märkused (andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...

Viimane päevakajastamine: 29. september 2006Õigusalane teave