Procedūra : 2006/0804(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0279/2006

Pateikti tekstai :

A6-0279/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/10/2006 - 7.18
CRE 12/10/2006 - 7.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0410

PRANEŠIMAS     *
PDF 162kWORD 97k
2006 m. rugsėjo 15 d.
PE 374.140v02-00 A6-279/2006

dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos aktą, iš dalies pakeičiantį Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus

(5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos aktą, iš dalies pakeičiantį Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus

(5428/2006 – C6-0073/2006 – 2006/0804(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos iniciatyvą (5428/2006)(1),

–   atsižvelgdamas į 1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos akto, nustatančio Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus (toliau – Tarnybos nuostatai), 44 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0073/2006),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Demokratinė Europolo kontrolė“ (COM(2002)0095),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. gegužės 30 d. rekomendaciją Tarybai dėl būsimos Europolo plėtros ir savaiminio jo įsiliejimo į institucinę Europos Sąjungos sistemą(2),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. balandžio 10 d. rekomendaciją Tarybai dėl būsimos Europolo plėtros(3),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 7 d. poziciją dėl Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas(4),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0279/2006),

A. kadangi į Parlamentą nebuvo kreiptasi dėl konsultacijos ar jam nebuvo pranešta apie jokias veikimo ar organizacines priemones, susijusias su Europolu, ar apie Europolo dabartinę veiklą ir būsimas programas reaguojant į ES ir valstybių narių poreikius; kadangi dėl tokio informacijos trūkumo Parlamentui neįmanoma įvertinti pasiūlyto sprendimo aktualumo ir adekvatumo;

1.  atmeta Austrijos Respublikos iniciatyvą;

2.  ragina Austrijos Respubliką atšaukti savo iniciatyvą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Austrijos Respublikos vyriausybei.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)

OL C 187 E, 2003 8 7, p. 144.

(3)

OL C 64 E, 2004 3 12, p. 588.

(4)

OL C 157 E, 2006 7 6, p. 450.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas išnagrinėjo Austrijos Respublikos pateiktą iniciatyvą, kuria siekiama patvirtinti Tarybos aktą, iš dalies keičiantį Europolo tarnybos nuostatus.

Austrijos pasiūlymu siekiama pakeisti visų darbuotojų darbo sutarčių sąlygas. Be to, pasiūlymu, kurį Taryba patvirtino vienbalsiai, ketinama atnaujinti Tarnybos nuostatus, ypač Finansų kontrolieriaus biure ir Valdybos sekretoriate dirbančio personalo darbo santykius.

Europos Parlamentas supranta Europolo, kaip labai svarbios ES saugumo sistemos dalies, svarbą. Buvo padaryta pažanga bendradarbiaujant ir keičiantis informacija apie kriminalinius tyrimus ir organizuotą nusikalstamumą. Pranešėjas mano, kad, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo saugumo klausimais ES, valstybėse narėse turi būti taikomi bendri standartai, o to galima pasiekti tik Europolą pertvarkant į visavertę ES agentūrą. Europolo plėtra yra įtraukta į Europos Komisijos darbotvarkę(1); Komisija gali pateikti pasiūlymą dėl šios tarpvalstybinės organizacijos pertvarkymo į ES instituciją 2006 m. antrojoje pusėje. Be to, Europolo reorganizacija, atrodo, yra vienas iš svarbiausių klausimų ES teisingumo ir vidaus ministrų susitikimuose. Tarybos darbo grupė parengė reformos variantus, kurie bus pateikti vėliausiai 2006 m. birželio 1 d. ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų posėdyje(2). Siekiant padidinti Europolo veiklos efektyvumą ir pagerinti tarpvalstybinį policijos bendradarbiavimą, turi būti persvarstyti Europolo įgaliojimai.

Žinoma, siekiant organizacijos stabilumo, labai svarbu tobulinti ir atnaujinti jos Tarnybos nuostatus, nes tai padėtų sukurti geresnę darbo aplinką. Vis dėlto pranešėjas mano, kad šį pasiūlymą reikia įvertinti bendresniame paskutiniųjų su Europolu susijusių permainų kontekste. Kaip jau minėta anksčiau, šis organas dėl rimtų priežasčių šiuo metu reformuojamas.

Europos Parlamentas kelis kartus primygtinai reikalavo būtinos Europolo demokratinės kontrolės, duomenų apsaugos, skaidrumo (dokumentų prieinamumo) ir atskaitingumo. Taryba dar neskyrė pakankamo dėmesio šiems dalykams. Pranešėjas ypač remia bendrą Europolo reformą, apimančią anksčiau išvardytus dalykus. Vis dėlto šiuo metu neatrodo, kad, atsižvelgiant į mūsų poreikius, būtų tikslinga parengti nuomonės projektą dėl iniciatyvos, dėl kurios kreiptasi į Parlamentą.

Siekiant sustiprinti Europolo, kaip policijos bendradarbiavimo ES mastu organizacijos, vaidmenį, reikalingas didesnis skaidrumas. Bet kokiuose būsimuose pasiūlymuose dėl Europolo ateities turi būti atkreiptas dėmesys į toliau išdėstytus klausimus, ir tik dėl šių klausimų Europos Parlamentas gali teikti savo nuomonę. Kai kuriuos klausimus Parlamentas laiko esminiais, ir jais gali būti remiamasi kaip tinkama medžiaga apmąstymams:

1. Eurpolo konvenciją iš dalies keičiantys protokolai

Svarbu paminėti, kad 1995 m. liepos 26 d. pasirašyta pirminė Europolo konvencija, buvo iš dalies pakeista trimis protokolais(3), kuriuos iki šiol ratifikavo ne visos valstybės narės, todėl jie negalėjo įsigalioti. Šie protokolai skirti stiprinti Europolo, kaip svarbiausios Europos teisėsaugos organizacijos, vaidmenį. Juose atkreipiamas dėmesys į kliūtis, su kuriomis susiduria valstybės narės kasdien bendradarbiaudamos su Europolu ir su kuriomis susiduria Europolas bendradarbiaudamas su trečiosiomis šalimis(4). Taigi stebina, kad valstybės narės, kurios parodė savo politinį pasiryžimą permainoms derybų metu ir Tarybai priimant protokolą, dabar nėra linkusios tęsti vidaus ratifikavimo procesą. Be to, priimdamos Sutartį dėl Konstitucijos Europai valstybės narės aiškiai parodė, kad pritaria didesniam Europolo vaidmeniui ateityje, tačiau šiuo metu jos, regis, nenoromis imasi būtinų veiksmų, kad būtų įgyvendinti pakeitimai, dėl kurių jos jau apsisprendė. Nepaisant Europos Vadovų Tarybos prašymo valstybėms narėms pasirašyti visus protokolus iki 2004 m. pabaigos, iki šiol nepadaryta jokios pažangos(5).

Kaip pabrėžė aukšto lygio konferencijoje dėl Europolo ateities Tarybai pirmininkaujanti Austrija, trijų protokolų ratifikavimas yra ypač svarbus prioritetas, nes „kitu atveju reikėtų pripažinti atotrūkį tarp politinės valios ir įgyvendinimo praktikos“. Galbūt dabar būtų tinkamas laikas Tarybos sprendimu pakeisti Europolo konvenciją(6).

2. Prieiga prie Europolo dokumentų

Europolo struktūra pradėjo veikti 1990-ųjų pradžioje, taigi jis gali būti laikomas seniausiu ES bendradarbiavimo teisėsaugos srityje pavyzdžiu. Keletą metų susiduriama su problemomis, pirmiausia susijusiomis su prieiga prie jo dokumentų, t.y. prieinamumo principu. Abipusis keitimasis informacija jau yra Europolo uždavinys(7). Vis dėlto nepriimtina, kad Europolo konvencijoje numatyta tik moralinė valstybių narių pareiga teikti informaciją Europolui. Būtų veiksmingiau, jei teikti informaciją būtų teisiškai privaloma(8). Šis reikalavimas galėtų būti įvykdytas, jei Europolas būtų pertvarkytas į Europos agentūrą, nes tokiu atveju galėtų būti įgyvendinti bendri visai Europai standartai.

Siekiant Europolo atskaitingumo, jo veiklą turėtų kruopščiai tikrinti Europos Parlamentas. Parlamentas ne kartą reikalavo, kad Europolo veiklos metines ataskaitas ir duomenų apsaugos ataskaitas rengtų jungtinis priežiūros organas, atsakingas už duomenų apsaugą, bet šie reikalavimai iki šiol neįvykdyti(9). Protokole(10) nagrinėjami kai kurie iš šių klausimų, pavyzdžiui, teisės naudotis Europolo dokumentais suteikimas(11), Europos Parlamento informavimas pagal konsultacijų procedūrą ir galimybė pirmininkaujančiai šaliai arba jos atstovui ir Europolo direktoriui pasisakyti Europos Parlamente, kad būtų apsvarstyti bendri su Europolu susiję klausimai(12). Nepaisant to, kad į Protokolą, nors dar neratifikuotą, įtraukti kai kurie skaidrumo elementai, neabejotina, kad Europos Parlamento galimybių dalyvauti tokiu pat mastu kaip ir Taryba skiriant ir atleidžiant Europolo direktorių nebuvimas aiškiai rodo, jog Europolo parlamentinė kontrolė yra nepakankama. Iki šiol nevykdomas Europolo įsipareigojimas teikti Europos Parlamentui informaciją, bendrą Europolo veiklos ataskaitą už praėjusius metus, Europolo būsimos veiklos ataskaitą ir finansinį planą penkeriems metams(13).

Tokia padėtis yra nepatenkinama. Galėtų būti tvirtinama, kad Europolas – tai Europos žvalgyba(14), todėl pirmenybė turėtų būti teikiama saugumui, o ne skaidrumui. Vis dėlto nuostatose dėl šio organo uždavinių jam aiškiai apibrėžta tik informacijos ir analizės funkcija, tačiau nesuteikta vykdomosios valdžios teisė. Vadinamojoje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje toks pusiausvyros tarp saugumo tikslų ir skaidrumo nebuvimas nebepriimtinas.

Išvados

Europolas gali labai padėti valstybių narių teisėsaugos organams užkirsti kelią sunkiam tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo. Vis dėlto dėl anksčiau išvardytų priežasčių Europos Parlamentas kritiškai vertina nepakankamą šio organo demokratinę kontrolę, skaidrumą ir atskaitingumą tiek nacionaliniu, tiek Europos mastu.

Siekiant užtikrinti demokratinę kontrolę, kurią turi realizuoti Europos Parlamentas, pranešėjas ryžtingai pasisako už tokią Europolo organizacijos ir darbo tvarkos reformą, kuri numatytų mūsų institucijai būtinas Europolo veiklos kontrolės priemones.

Dėl šios priežasties ir siekiant laikytis Parlamento nustatytos praktikos pranešėjas siūlo atmesti Parlamento šiame dokumente nagrinėtą iniciatyvą.

(1)

Tarybos ir Komisijos veiksmų planas, skirtas įgyvendinti Hagos programą dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo Europos Sąjungoje, Briuselis, 2005 m. birželio 10 d., /2/05 REV 2 JAI 207, p. 18.

(2)

Dokumentas dėl Europolo ateities, kuriame atsispindi Austrijos pirmininkavimo metu surengtų diskusijų išvados, 2006 m. gegužė.

(3)

Remiantis Europolo konvencijos (Europolo konvencijos 43 straipsnis) nuostatomis, ji turi būti ratifikuota valstybėse narėse jų konstitucijose nustatyta tvarka.

(4)

Pavyzdžiui, antrajame protokole (2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas) numatyta Europolo teisė dalyvauti valstybių narių jungtinių tyrimų tarnybų veikloje ir pabrėžtas bei sustiprintas jo, kaip pagrindinio valstybių narių tyrimų veiklos koordinatoriaus, vaidmuo. Trečiajame protokole (Danijos protokolas, 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas), be kita, apibrėžta vidaus darbo tvarka, kuri stabdė Europolo darbą tiek praeityje, tiek šiomis dienomis, Europolui suteikta analitinei veiklai palengvinti skirta naujų duomenų bazių kūrimo galimybė, palengvintas trečiųjų šalių dalyvavimas Europolo analitinėje veikloje ir išplėstos Europos Parlamento teisės.

(5)

Kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu; policijos bendradarbiavimas Europoje: Europolo vaidmuo, Jenso Henriko Højbjergo, Europolo direktoriaus pavaduotojo, pranešimas bendrame Parlamento posėdyje, 2005 m. spalio 18 d., p. 2.

(6)

Pirmininko reziumė, pateikta aukšto lygio konferencijoje dėl Europolo ateities (2006 m. vasario 23-24 d.), Europol 20 CATS 63, Briuselis, 2006 m. kovo 29 d., 7868/06, p. 3.

(7)

Europolo konvencija, 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktas, II antraštinė dalis.

(8)

Pirmininko reziumė, pateikta aukšto lygio konferencijoje dėl Europolo ateities (2006 m. vasario 23-24 d.), Europol 20 CATS 63, Briuselis, 2006 m. kovo 29 d., 7868/06, p. 6-7.

(9)

C. Moraeso pranešimas dėl Liuksemburgo iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas (5429/2005-CC6-0037/2005-2005/0803 (CNS), A6-0139/2005, p. 6.

(10)

Protokolas (Oficialusis leidinys C 002 , 2004 1 6, 0001 – 0012 p.), iš dalies keičiantis Konvenciją dėl Europos policijos tarnybos įsteigimo (Europolo konvencija), 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos aktas.

(11)

ibid., 32 str. a dal. 17, p. 7.

(12)

ibid., 34, 18 dal., p. 7.

(13)

ibid., 28 str. 10 dal. ir 35 str. 4 dal.

(14)

2007 m. darbo programa, Europolas, Haga, 2006 m. kovo 31 d., p. 3.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Austrijos Respublikos iniciatyva, siekiant priimti Tarybos aktą, iš dalies pakeičiantį Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus

Nuorodos

5428/2006 – C6-0073/2006 –2006/0804(CNS)

Konsultavimosi su Parlamentu data

28.2.2006

Atsakingas komitetas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE
14.3.2006

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
14.3.2006

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta
  Sprendimo priėmimo data

BUDG
5.7.2006

 

 

 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data


 

 

 

 

Pranešėjas (-ai)
  Paskyrimo data

Claude Moraes
27.4.2006

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

 

 

Svarstymas komitete

20.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Priėmimo data

13.9.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Mihael Brejc, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, , Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hubert Pirker, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Roland Gewalt, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Manolis Mavrommatis, Thomas Wise

Pateikimo data

15.9.2006

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...

Atnaujinta: 2006 m. rugsėjo 29 d.Teisinis pranešimas