Procedure : 2005/0127(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0073/2007

Indgivne tekster :

A6-0073/2007

Forhandlinger :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Afstemninger :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0145

BETÆNKNING     ***I
PDF 346kWORD 346k
23. marts 2007
PE 378.855v02-00 A6-0073/2007

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

(KOM(2006)0168 – C6–0233/2005 – 2005/0127(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Nicola Zingaretti

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

(KOM(2006)0168 – C6–0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0168),

–       der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C6-0233/2005),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6–0000/2006),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 5

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder foreskriver civilretlige og administrative foranstaltninger, procedurer og retsmidler. Bestemmelserne i dette direktiv skal suppleres af strafferetlige bestemmelser, der er tilstrækkelig afskrækkende, og som finder anvendelse på hele Fællesskabets område. Det er nødvendigt at harmonisere visse strafferetlige bestemmelser for effektivt at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked. Fællesskabslovgiveren har kompetence til at træffe de nødvendige strafferetlige foranstaltninger for at sikre, at de regler, der fastsættes vedrørende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, fuldt ud overholdes.

(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder foreskriver civilretlige og administrative foranstaltninger, procedurer og retsmidler. Bestemmelserne i dette direktiv skal suppleres af strafferetlige bestemmelser, der er tilstrækkelig afskrækkende, og som finder anvendelse på hele Fællesskabets område. Det er nødvendigt at harmonisere visse strafferetlige bestemmelser for effektivt at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked. Fællesskabslovgiveren har kompetence til at træffe de nødvendige strafferetlige foranstaltninger for at sikre, at de regler, der fastsættes vedrørende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som defineret i dette direktiv, men med undtagelse af patentrettigheder, fuldt ud overholdes.

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre sammenhæng med de følgende ændringsforslag og har til formål helt fra begyndelsen at afgrænse direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 2

Betragtning 6 a (ny)

(6a) Ifølge Europa-Parlamentets beslutning af 7. september 2006 om forfalskning af lægemidler bør EU hurtigst muligt tilvejebringe de nødvendige midler til en effektiv bekæmpelse af de ulovlige metoder inden for piratkopiering og forfalskning af lægemidler.

Begrundelse

De seneste toldstatistikker for 2005 over beslaglæggelse af forfalskede varer ved EU's grænser viste, at mængden af beslaglagte forfalskede lægemidler steg med 100 % fra 2004 til 2005.

Ændringsforslag 3

Betragtning 8

(8) Der bør indføres bestemmelser, der letter gennemførelsen af strafferetlige efterforskninger. Medlemsstaterne bør sikre, at rettighedshaverne eller deres repræsentanter og eksperter får mulighed for at deltage i de efterforskninger, der ledes af de fælles efterforskningshold.

(8) Der bør indføres bestemmelser, der letter gennemførelsen af strafferetlige efterforskninger. Medlemsstaterne bør sikre, at rettighedshaverne eller deres repræsentanter og eksperter får mulighed for at deltage i de efterforskninger, der ledes af de fælles efterforskningshold. De pågældende rettighedshaveres deltagelse har en støttefunktion, som ikke berører de statslige efterforskningers neutralitet.

Begrundelse

Det bør gøres klart, at skadelidtes deltagelse i politiets hhv. anklagemyndighedens efterforskninger ikke må bringe disse statslige efterforskningsinstansers neutralitet i fare. Bevarelse af denne objektivitet og neutralitet er en del af retsstatsprincippet.

Ændringsforslag 4

Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) De rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal overholdes fuldt ud ved fastlæggelsen af definitioner på strafbare handlinger og sanktioner og under efterforskninger og retsforfølgninger.

Ændringsforslag 5

Betragtning 10

(10) Dette direktiv berører ikke ansvarsordningerne for tjenesteydere på internettet ifølge artikel 12-15 i direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel.

(10) Dette direktiv berører ikke ansvarsordningerne for tjenesteydere på internettet ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked.

Ændringsforslag 6

Betragtning 10 a (ny)

 

(10a) Dette direktiv berører ikke specifikke ansvarsordninger som ordningen ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet1.

 

___________________

1 EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.

Ændringsforslag 7

Betragtning 12 a (ny)

 

(12a) Det er nødvendigt at sikre en passende beskyttelse af intellektuelle rettigheder inden for den audiovisuelle sektor, således som det fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/84/EF af 20. november 1998 om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester1.

 

___________________

1 EFT L 320 af 28.11.1998, s. 54.

Begrundelse

Direktiv 98/84/EF er i øjeblikket den eneste retsakt, der på europæisk plan beskytter audiovisuelle rettigheder mod de tiltagende angreb fra piratkopiering og varemærkeforfalskning. Dette sker fortrinsvis ved hjælp af adgangsstyring, dvs. den tekniske løsning, der gør det muligt at kontrollere og sikre udnyttelse af audiovisuelt indhold, der sendes i kodificeret form. Hvis krænkelser vedrørende adgangsstyring indføjes i dette forslag i form af en henvisning til direktiv 98/84/EF, vil det kunne virke afskrækkende på kriminelle organisationer, som krænker de audiovisuelle rettigheder i forventning om at kunne undgå retsforfølgelse på grund af den nuværende uoverensstemmelse mellem medlemsstaternes lovgivninger.

Ændringsforslag 8

Artikel 1, stk. 1

Dette direktiv indfører de nødvendige strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Dette direktiv indfører de nødvendige strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. definitionen nedenfor, i forbindelse med varemærkeforfalskning og piratkopiering.

Begrundelse

Formålet med forslaget bliver bedst tilgodeset, hvis direktivet udtrykkelig fokuserer på varemærkeforfalskning og piratkopiering. Den nuværende formulering kunne risikere at kriminalisere tvister om intellektuelle ejendomsrettigheder, som dybest set er af civilretlig karakter og finder sted mellem legitime erhvervsvirksomheder. Ændringsforslaget har til formål at præcisere direktivets anvendelsesområde med en henvisning til de definitioner, der er indeholdt i det næste ændringsforslag.

Ændringsforslag 9

Artikel 1, stk. 2

Disse foranstaltninger finder anvendelse på de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er fastsat i fællesskabslovgivningen og/eller medlemsstaternes nationale lovgivning.

Disse foranstaltninger finder anvendelse på de intellektuelle ejendomsrettigheder, med undtagelse af patentrettigheder, der er fastsat i fællesskabslovgivningen.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at afgrænse direktivets anvendelsesområde helt fra begyndelsen.

Ændringsforslag 10

Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

 

Industrielle ejendomsrettigheder, der beror på et patent, berøres ikke af dette direktivs bestemmelser.

Begrundelse

Det foreliggende direktivs materielle anvendelsesområde skal formuleres mere præcist, således at målet at opnå en bedre, mere transparent og mere forståelig lovgivning kan søges opfyldt.

Som følge af de fleste forskningsprojekters komplicerede struktur lever opfindere under deres arbejde i en permanent fare for at krænke patentrettigheder. En kriminalisering af patentkrænkelser kunne afholde opfindere og videnskabsmænd fra at søge innovationer.

Ændringsforslag 11

Artikel 1, stk. 2 b (nyt)

 

Dette direktiv finder især ikke anvendelse på en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed i forbindelse med

 

- patenter, brugsmodeller og supplerende beskyttelsescertifikater,

 

- parallelimport af originale varer, som er blevet markedsført i et tredjeland med rettighedshaverens samtykke.

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør begrænses.

Ændringsforslag 12

Artikel 2, overskrift

Definition

Definitioner

Begrundelse

Begrebet varemærkeforfalskning, der er centralt for anvendelsen af dette forslag til direktiv, bør defineres. Det vil kun være muligt at gøre brug af sanktionerne, hvis der findes en klar definition af begrebet varemærkeforfalskning, som bør dække alle former for overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder besiddelse af forfalskede varer.

Ændringsforslag 13

Artikel 2

Ved "juridisk person" forstås i dette direktiv enhver retlig enhed, der har denne status i henhold til gældende national lovgivning, dog ikke stater og andre offentlige organer under udøvelsen af suveræne rettigheder samt offentligretlige internationale organisationer.

I dette direktiv forstås ved

 

a) "intellektuelle ejendomsrettigheder" en eller flere af følgende rettigheder:

 

- ophavsrettigheder,

 

- ophavsretsbeslægtede rettigheder,

 

- databasefremstillerens sui generis-ret,

 

- rettigheder tilhørende frembringeren af et halvlederprodukts topografi,

 

- varemærkerettigheder, for så vidt det ikke krænker det frie markeds regler og forskningsaktiviteter, at de nyder strafferetlig beskyttelse,

 

- designrettigheder,

 

- geografiske betegnelser,

 

- handelsnavne, for så vidt disse er beskyttet som eksklusive ejendomsrettigheder efter den pågældende nationale ret,

 

- og under alle omstændigheder rettigheder - for så vidt som de er fastsat på fællesskabsplan - i forhold til varer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder 1, og under alle omstændigheder med undtagelse af patentrettigheder,

 

b) "krænkelse, der er handelsrelateret," enhver krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der foretages for at opnå en økonomisk fordel, hvilket udelukker handlinger, der foretages af private brugere til personlige formål og uden gevinst for øje,

 

c) "forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed" en overvejet og bevidst krænkelse af en sådan rettighed, der foretages med økonomisk og handelsrelateret gevinst for øje,

 

d) "juridisk person" enhver retlig enhed, der har denne status i henhold til gældende national lovgivning, dog ikke stater og andre offentlige organer under udøvelsen af suveræne rettigheder samt offentligretlige internationale organisationer.

 

___________________

1 EUT L 196 af 2.8 2003, s. 7.

Ændringsforslag 14

Artikel 3

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, samt forsøg på, medvirken og opfordring til en sådan krænkelse skal af medlemsstaterne betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, samt medvirken og opfordring til den rent faktiske krænkelse skal af medlemsstaterne betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Ændringsforslag 15

Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

Strafferetlige sanktioner finder ikke anvendelse i tilfælde af parallelimport af originale varer, som er blevet markedsført i et tredjeland med rettighedshaverens samtykke.

Begrundelse

Parallelimport af originale varer, som er blevet markedsført i et tredjeland med rettighedshaverens samtykke, er ikke piratkopiering.

Ændringsforslag 16

Artikel 3, stk. 1 b (nyt)

Medlemsstaterne sikrer, at rimelig anvendelse af et beskyttet værk, herunder ved gengivelse i form af kopier eller lyd eller via andre midler med henblik på kritik, kommentering, nyhedsformidling, undervisning (herunder fremstilling af kopier som klassesæt), studier eller forskning, ikke klassificeres som en lovovertrædelse.

Begrundelse

Pressefriheden skal beskyttes mod strafforfølgning. Fagfolk som journalister, forskere og skolelærere er ikke kriminelle. Aviser, forskningsinstitutioner og skoler er ikke kriminelle organisationer. At fritage denne anvendelse berøver ikke rettighedshaverne beskyttelse: Der er mulighed for civilretlig erstatning.

Ændringsforslag 17

Artikel 4, stk. 2, litra a

a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed

a) tilintetgørelse af varerne, herunder de materialer og redskaber, der har været anvendt til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil bringe artikel 4, stk. 2, litra a), i forslaget til direktiv i overensstemmelse med artikel 10 i direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 18

Artikel 4, stk. 2, litra b

b) delvis eller fuldstændig, definitiv eller midlertidig lukning af den virksomhed eller den forretning, der hovedsagelig har været impliceret i krænkelsen

b) delvis eller fuldstændig, definitiv eller midlertidig lukning af den virksomhed eller den forretning, der har været impliceret i krænkelsen

Begrundelse

Der bør være samme muligheder for sanktioner over for alle virksomheder eller forretninger, som er blevet benyttet til begå en lovovertrædelse.

Ændringsforslag 19

Artikel 4, stk. 2, litra g a (nyt)

 

ga) påbud om, at forfalskeren betaler udgifterne til opbevarelse af de beslaglagte varer.

Begrundelse

Som supplerende sanktion bør forfalskeren kunne dømmes til at betale udgifterne til bevogtning af varer, der gemmes af hensyn til efterforskningen, eftersom disse udgifter kan være betydelige, hvis de produkter, der opbevares, uanset at der kun er tale om et lille kvantum, er omfangsrige og efterforskningen langvarig.

Ændringsforslag 20

Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fysiske personer, der har begået en overtrædelse efter artikel 3, kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, når overtrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation ifølge rammeafgørelse … om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og når overtrædelsen medfører en sundheds- eller sikkerhedsrisiko.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fysiske personer, der har begået en overtrædelse efter artikel 3, kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel, når overtrædelsen er grov i henhold til artikel 3, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme1 eller er begået inden for rammerne af en kriminel organisation ifølge rammeafgørelse … om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, eller når overtrædelsen medfører en sundheds- eller sikkerhedsrisiko.

 

___________________

1 EUT C 309 af 25.11.2005, s. 15.

Begrundelse

Ændringsforslaget skyldes, at der i mange nationale lovgivninger allerede er indført meget strenge foranstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset om overtrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation. Hvis dette element betragtes som en forudsætning for, at der kan idømmes en strengere straf, vil det kunne hæmme den korrekte gennemførelse af nationale beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 21

Artikel 5, stk. 2, litra a

a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 EUR for overtrædelser, der ikke tilhører den groveste kategori

a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 EUR for andre overtrædelser end de i stk. 1 omhandlede

Begrundelse

Denne ændring har til formål at gøre teksten klarere uden at ændre den oprindelige mening.

Ændringsforslag 22

Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der ved fastsættelse af strafferammens størrelse, jf. denne artikels stk. 1 og 2, tages højde for de gentagne overtrædelser efter artikel 3, som fysiske eller juridiske personer har begået i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Skal det sikres, at straffeforanstaltninger bliver effektive og afskrækkende midler, er det nødvendigt, at de nationale domstole tager højde for de krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er begået i andre medlemsstater, når størrelsen af straffen for den krænkende part fastlægges.

Ændringsforslag 23

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre hel eller delvis konfiskation af goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der er dømt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold, i hvert fald når disse lovovertrædelser begås inden for rammerne af en kriminel organisation, jf. rammeafgørelse …. om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og når lovovertrædelserne medfører en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre hel eller delvis konfiskation af goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der er dømt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold, når disse lovovertrædelser er grove i henhold til artikel 3, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme1 eller begås inden for rammerne af en kriminel organisation, jf. rammeafgørelse …. om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, eller når lovovertrædelserne medfører en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

 

___________________

1 EUT C 309 af 25.11.2005, s. 15.

Begrundelse

Ændringsforslaget skyldes, at der i mange nationale lovgivninger allerede er indført meget strenge foranstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset om overtrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation. Hvis dette element betragtes som en forudsætning for, at der kan idømmes en strengere straf, vil det kunne hæmme den korrekte gennemførelse af nationale beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 24

Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a

 

Ved hjælp af strafferetlige, civilretlige og proceduremæssige foranstaltninger sørger medlemsstaterne for, at misbrug af trusler om strafferetlige sanktioner forbydes og kan retsforfølges.

 

Medlemsstaterne forbyder misbrug af procedurer, navnlig hvis strafferetlige foranstaltninger anvendes til at håndhæve civilretlige bestemmelser.

Begrundelse

Rettighedshaveren har langt bedre muligheder for at afskrække potentielle krænkende parter (dvs. konkurrenter), hvis han kan true dem med strafferetlige sanktioner. Både i henhold til folkeretten og EU-retten stilles der krav om, at man forebygger misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Misbrug griber forstyrrende ind i den frie konkurrence i modstrid med EF-traktatens artikel 28 ff. og artikel 81 ff.

Ændringsforslag 25

Artikel 6 b (ny)

Artikel 6b

 

Medlemsstaterne sørger for, at sagsøgtes rettigheder beskyttes og sikres.

Ændringsforslag 26

Artikel 7

Fælles efterforskningshold

Samarbejde med fælles efterforskningshold

Medlemsstaterne skal sikre, at rettighedshaverne eller deres repræsentanter og eksperter får mulighed for at deltage i efterforskninger af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3, der ledes af de fælles efterforskningshold.

Medlemsstaterne skal sikre rettighedshavernes samarbejde med fælles efterforskningshold som led i de ordninger, der er fastlagt i Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold1.

 

___________________

1 EFT L 162 af 20.6.2002, s. 1.

Ændringsforslag 27

Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

 

Medlemsstaterne indfører hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at denne deltagelse ikke krænker den anklagedes rettigheder ved f.eks. at indvirke på bevismaterialets nøjagtighed, integritet eller uvildighed.

Begrundelse

Rettighedshaveres deltagelse i fælles efterforskningshold er risikabel, for så vidt angår efterforskningens uvildighed, det forelagte bevismateriale og beskyttelsen af forsvarets rettigheder. Medlemsstaterne skal sikre, at forsvarets rettigheder beskyttes, og at de fastlagte standarder for bevisførelse i straffesager overholdes.

Ændringsforslag 28

Artikel 7, stk. 1 b (nyt)

 

Artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der vedrører beskyttelse af personoplysninger, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 skal overholdes fuldt ud i forbindelse med efterforskninger og retsforfølgning.

 

___________________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Begrundelse

I artikel 8 i chartret hedder det, at "enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører ham/hende", og at "disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører ham/hende, og til berigtigelse heraf." Direktivet tilstræber at beskytte fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger ved at fastlægge retningslinjer for, hvornår denne behandling er lovlig.

Ændringsforslag 29

Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a

 

Retten til at modtage oplysninger fra retshåndhævende myndigheder

 

Medlemsstaterne sikrer, at retshåndhævende myndigheder, som beslaglægger produkter, der krænker intellektuelle rettigheder, eller anden dokumentation for krænkelser af sådanne rettigheder, gør bevismaterialet tilgængeligt i forbindelse med verserende eller påtænkte civile søgsmål mod den formodede krænker indgivet af rettighedshaveren i en jurisdiktion i Den Europæiske Union og, hvis det er muligt, oplyser den pågældende rettighedshaver eller dennes repræsentant om beslaglæggelsen af bevismaterialet. Medlemsstaterne kan kræve, at rettighedshaverens adgang til bevismaterialet underkastes rimelige adgangs- eller sikkerhedskrav eller andre krav med henblik på at sikre bevismaterialets integritet og undgå at påvirke en eventuel senere straffesag.

Begrundelse

Samarbejde på EU-niveau mellem den offentlige og den private sektor bør fremmes. Offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende myndigheder, bør have mulighed for at give den private sektor adgang til oplysninger og bevismateriale med henblik på at sikre, at der både i civil- og straffesager kan træffes effektive foranstaltninger, der står i et rimeligt forhold til overtrædelsen, mod personer, der varemærkeforfalsker og piratkopierer, baseret på faktuel dokumentation. Dette er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, navnlig direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger.


BEGRUNDELSE

I.      Indledning: forslagene af 12. juli 2005

1.      Den 12. juli 2005 sendte Kommissionen Parlamentet og Rådet et forslag til direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (2005/0127(COD)). Samtidig sendtes til Rådet alene et forslag til rammeafgørelse om en styrkelse af de strafferetlige rammer til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (2005/0128(CNS)).

2.      Ovennævnte direktivforslag forpligtede medlemsstaterne til at betragte enhver forsætlig krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er handelsrelateret, samt forsøg herpå og medvirken og opfordring hertil som en strafferetlig overtrædelse. Forslaget fastsatte en række sanktioner, som rakte fra konfiskation af forfalskede varer til frihedsberøvelse. Desuden fastsattes en række andre sanktioner som f.eks. lukning af virksomheder eller forretninger, der deltager i fremstilling eller markedsføring af forfalskede produkter, og offentliggørelse af retsafgørelser. Direktivforslaget omhandlede imidlertid kun et krav om retsforfølgelse og sanktionering af visse handlinger, men præciserede ikke nogen strafferamme(1).

3.      Forslaget til rammeafgørelse havde på sin side til formål at styrke de strafferetlige foranstaltninger gennem harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder samt at lette og fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af disse overtrædelser. Forslaget fastsatte et minimumsstraffeniveau for personer, der begår de omhandlede strafferetlige handlinger, på maksimalt fire års fængsel, når overtrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation, jf. den kommende rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (2005/0003(CNS)), og når overtrædelsen medfører en sundheds- eller sikkerhedsrisiko, samt en bøde på et maksimumsbeløb på mindst 300.000 EUR for de samme tilfælde.

II.     Domstolens dom af 13. september 2005 og Kommissionens holdning

1.      Mens proceduren for vedtagelse af de nævnte forslag stod på, fastslog Domstolen i en dom af 13. september 2005, sag C-176/03, Kommissionen mod Rådet, at, selv om Fællesskabet ikke har kompetence på det strafferetlige område, kan denne betragtning dog ikke hindre fællesskabslovgiver i, "når det udgør en nødvendig foranstaltning til bekæmpelse af alvorlig skade på miljøet, at de nationale myndigheder anvender sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, (…) at træffe foranstaltninger, der relaterer sig til medlemsstaternes strafferet, og som fællesskabslovgiver finder nødvendige for at sikre, at de bestemmelser, den vedtager på miljøbeskyttelsesområdet, er fuldt ud effektive" (præmis 48).

2.      Desuden skal der ifølge Domstolen ved valg af hjemmel for en fællesskabsretsakt tages udgangspunkt i retsaktens formål og indhold(2). Den rammeafgørelse, der var rejst indsigelse imod, og som var genstand for Domstolens dom, havde miljøbeskyttelse som overordnet formål og indhold og burde have været bygget på EF-traktatens artikel 175 (første søjle) og ikke på EU-traktatens afsnit VI (præmis 51).

3.      Kommissionen vedtog som følge heraf en meddelelse(3), hvori den uddyber Domstolens ræsonnement og når til den konklusion, at der uden begrænsninger af nogen art kan vedtages strafferetlige bestemmelser under første søjle for ethvert relevant område, der henhører under Fællesskabets kompetence.

4.      Efter Kommissionens opfattelse bør kompetencefordelingen mellem første og tredje søjle være som følger: De strafferetlige bestemmelser, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af fællesskabsretten, henhører under EF-traktaten, mens de horisontale strafferetlige bestemmelser (retsligt og politimæssigt samarbejde, harmoniseringsforanstaltninger i relation til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed), henhører under tredje søjle.

5.      Samtidig forpligtede Kommissionen sig i denne meddelelse til at foretage de nødvendige ændringer for de lovgivningsinitiativers vedkommende, der stadig behandledes af lovgiver.

III.   Forslaget af 26. april 2006

1.      Som følge af den debat, dette spørgsmål afstedkom, og navnlig på grund af Domstolens ovenfor omtalte dom besluttede Kommissionen at ændre forslaget til direktiv og til at tage forslaget til rammeafgørelse af 12. juli 2005 tilbage(4).

2.      Den 26. april 2006 fremsendte Kommissionen derfor et nyt forslag til direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som følger op på, ajourfører og samler bestemmelserne i de to forudgående initiativer.

3.      De bestemmelser vedrørende strafferamme og udvidede konfiskationsbeføjelser, som figurerede i forslaget til rammeafgørelse, er nu indarbejdet i det nye forslag til direktiv (især artikel 5-8). Der er formentlig tale om et af de første tilfælde, hvor Kommissionen har gjort brug af sin nye doktrin for det strafferetlige område.

4.      Artikel 1 fastlægger direktivets formål og anvendelsesområde. Artikel 2 definerer begrebet juridisk person, som det anvendes i direktivet. Artikel 3 forpligter medlemsstaterne til at retsforfølge visse handlinger; artikel 4 og 5 omhandler sanktionernes art og strafferammen. Artikel 6 fastlægger beføjelser til konfiskation. Artikel 7 omhandler oprettelse af fælles efterforskningshold til bekæmpelse af forfalskninger. Artikel 8 stiller krav om retsforfølgning ex officio af de lovovertrædelser, der er fastsat i direktivet, og endelig vedrører artikel 9 og 10 henholdsvis gennemførelse og ikrafttrædelse af direktivet.

5.      Sammenligner man det nye forslag med de to tidligere, ser man, at det kun er bestemmelserne vedrørende kompetence og koordination af retsforfølgningen i rammeafgørelsen, der ikke er overtaget i det nye forslag. På dette punkt foreslår Kommissionen en horisontal tilgang, jf. dens grønbog om konflikter om stedlig kompetence og ne bis in idem-princippet i straffesager af 23. december 2005(5), idet den ikke finder det nødvendigt med særlige regler til beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

VI.   Problematiske punkter og ordførerens holdning

1.      Det er helt i overensstemmelse med den ekstensive fortolkning, Kommissionen har anlagt af Domstolens dom af 13. september 2005, at initiativerne på det strafferetlige område bygges på første søjle. Går man ind på denne fortolkning, kan der ikke gøres nogen indvendinger herimod. Tilbage står visse problematiske aspekter, som Kommissionens forslag i sin ændrede form ikke synes af have løst.

2.      Det drejer sig især om direktivets anvendelsesområde. I begrundelsen til forslaget hedder det, at teksten finder anvendelse på alle krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er fastsat i fællesskabslovgivningen og/eller medlemsstaternes nationale lovgivning, ligesom direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.      Kommissionens erklæring 2005/295/EF om artikel 2 i direktiv 2004/48/EF indeholder en liste over disse rettigheder, der skal give større retssikkerhed vedrørende direktivets anvendelsesområde. Listen omfatter bl.a. "patentrettigheder, herunder rettigheder afledt af supplerende beskyttelsescertifikater".

4.      At der også inden for patentret skal kunne anvendes strafferetlige sanktioner, fastsat på fællesskabsplan, forekommer imidlertid ikke særligt overbevisende i sig selv og heller ikke i overensstemmelse med den strategi, som fællesskabslovgiveren har fulgt på området i de seneste år.

5.      Umiddelbart finder ordføreren det ikke særlig påkrævet med strafferetlige sanktioner, eftersom der i beskyttelsen af patentrettigheder i forvejen indgår strafferetlige sanktioner (bøder og frihedsberøvelse) i mange medlemsstater. Det er f.eks. tilfældet i den tyske(6), den østrigske(7), den danske(8), den spanske(9), den franske(10), den ungarske(11), den italienske(12), den nederlandske(13) og den portugisiske retsorden(14). Selv om der i andre retsordener (f.eks. den engelske, den belgiske og den græske) mangler strafferetlig beskyttelse, vil indførelsen af denne bestemmelse på fællesskabsplan kunne føre til overlapninger og gøre lovgivningen endnu mere uoverskuelig, medmindre man forestiller sig, at fællesskabslovgivningen på området - hvilket kunne fastsættes i en særlig bestemmelse i direktivet (hvortil der behøves et ændringsforslag) eller afledes af princippet om fællesskabsrettens forrang(15) - træder fuldt i stedet for den nationale lovgivning.

6.      Dernæst forekommer anvendelse af strafferetlige sanktioner på patentområdet at være i klar modstrid med den holdning, Parlamentet indtog, da det på plenarmødet den 6. juli 2005 forkastede Kommissionens forslag til direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed (2002/0047(COD)). Eftersom Parlamentet på daværende tidspunkt med overvældende flertal(16) fandt, at der ikke var behov for regulering af dette område, vil det, hvis man nu fastsætter strafferetlige sanktioner til beskyttelse af patenter (som jo netop ikke er reguleret), være ensbetydende med en fragmentarisk og risikabel foregribelse af en regulering, som emnets kompleksitet taget i betragtning bør være så meget desto mere organisk og nyde en tilsvarende bred tilslutning.

7.      På baggrund af ovenstående stiller ordføreren ændringsforslag til artikel 1 og 2 i direktivforslaget, der skal afgrænse anvendelsesområdet og opstille de nødvendige definitioner. Mere konkret holdes patentområdet ude af direktivets anvendelsesområde, idet det foreslås, at direktivets bestemmelser - indtil der foreligger en mere fuldstændig regulering for patenter på fællesskabsplan (som bør fastlægges i et passende fremtidigt direktiv) - ikke skal finde anvendelse på patenter. På denne måde undgås det at foregribe indholdet (også af strafferetlig art) af de fremtidige bestemmelser om patentret. Desuden afgrænses direktivets anvendelsesområde til alene at angå de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af fællesskabslovgivning.

8.      Endelig foreslås der til betragtning 5 og til Kommissionens formulering af artikel 2 nogle mindre ændringer, der skal sikre bedre sammenhæng i teksten, ligesom der bringes forslag til en række klarere og mere logiske formuleringer i artikel 5, 6 og 7.

VI.   Fremtidig udvikling

1.      Ordføreren håber, at fællesskabslovgiver under udarbejdelsen af nye strategier til bekæmpelse af piratkopiering og forfalskning og i forbindelse med iværksættelsen af en fase med større harmonisering på området vil undersøge, om det er muligt at finde frem til sanktionsformer og -metoder, der er rettet mod personer, som køber varer af ulovlig oprindelse.

(1)

Sædvanligvis tillader Domstolen (jf. dom af 21. september 1989 i sag C-68/88, Kommissionen mod Den Hellenske Republik) den såkaldte assimileringsteknik, hvorved forstås, at en EF-retsakt kan fastsætte, at nationale strafferetlige bestemmelser til beskyttelse af visse nationale interesser også finder anvendelse på de tilsvarende fællesskabsinteresser, hvorved to bestemmelser kan forenes i en ny strafferetlig norm. Dette betyder, at fællesskabsretten kan fastsætte handlinger som strafferetlige overtrædelser, men at det er overladt til medlemsstaternes kompetence at konkretisere og fuldbyrde sanktionerne.

(2)

Rådets rammeafgørelse 2003/80/RIA af 27.1.2003 om strafferetlig beskyttelse af miljøet.

(3)

Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om konsekvenserne af Domstolens dom af 13. september 2005, KOM(2005)0583.

(4)

Jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2: "Så længe Rådet ikke har truffet afgørelse, kan Kommissionen ændre sit forslag under hele forløbet af de procedurer, der fører frem til vedtagelse af en fællesskabsretsakt." I beføjelsen til at foretage ændringer menes også at indgå en beføjelse til at kunne tage et forslag tilbage, jf. Retsudvalgets udtalelse af 22. marts 2006 om resultatet af screeningen af verserende lovforslag (2005/2214(INI)).

(5)

KOM(2005)0696.

(6)

Jf. paragraf 142 i Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) af 16.12.1980.

(7)

Jf. art. 147 og 149 i Patentgesetz 1970 som ændret ved forbundslov nr. I 143.

(8)

Jf. paragraf 57 i den danske patentlov, nr. 479 af 20.12.1967.

(9)

Jf. art. 273 i Código penal, nr. 10/1995 af 23.11.1995.

(10)

Jf. art. L. 615-14 i Code de la propriété intellectuelle af 26.1.1990 og senere ændringer.

(11)

Jf. art. 329/D i straffeloven.

(12)

Jf. art. 473 og 474 i straffeloven, hvorefter forfalskning, efterligning og anvendelse af særlige kendetegn for kunstværker og industriprodukter samt indførelse af og handel med produkter med falske kendetegn er strafbart, samt artikel 475, der som en ekstra straf fastsætter offentliggørelse af dommen.

(13)

Jf. art. 45 i Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) fra 1910 og art. 79, nr. 1, Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) fra 1995.

(14)

Jf. art. 261 og 262 i Código da Propiedade Industrial (lovdekret nr. 16/95 af 24.1.1995 og senere ændringer).

(15)

Denne forrang indebærer som bekendt, at en national dommer har pligt til at anvende fællesskabsrettens bestemmelser og til at sikre disse reglers fulde virkning, idet han i påkommende tilfælde af egen drift skal undlade at anvende en modstridende - selv nyere - bestemmelse i national lovgivning (jf. Domstolens dom af 9.3.1978, sag 106/77, Simmenthal, i Saml., 1978, s. 629, punkt 24).

(16)

648 mod, 14 for og 18 hverken for eller imod.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (29.11.2006)

til Retsudvalget

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Rådgivende ordfører: David Hammerstein Mintz

KORT BEGRUNDELSE

På baggrund af den dom, Domstolen for nylig afsagde i sag C-176/03, foreslår Kommissionen nu et direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på grundlag af traktatens artikel 95.

Uden at ville sætte spørgsmålstegn ved Retsudvalgets kompetence skal det bemærkes, at der er alvorlige betænkeligheder ved Kommissionens brede fortolkning af dommen i meddelelse KOM(2005)0583 - og dermed ved forslagets retsgrundlag.

Hvad angår de aspekter, der henhører under Udvalget om Industri, Forskning og Energis kompetence, er de vigtigste elementer, der vil blive behandlet, følgende:

a)        direktivets anvendelsesområde,

b)        definitionen af "handelsrelateret",

c)        definitionen af "forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed",

d)        kriminalisering af "medvirken og opfordring",

e)        fælles efterforskningshold,

f)         grundlæggende rettigheder.

Anvendelsesområde

Formålet med denne retsakt er at sætte ind over for varemærkeforfalskning og piratkopiering, navnlig inden for musik-, luksusvare- og beklædningssektoren og lignende sektorer. Der er imidlertid grund til at nære alvorlige betænkeligheder ved de mulige virkninger af dette direktiv, eftersom foranstaltninger til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering uden videre generaliseres til at gælde for alle former for intellektuelle ejendomsrettigheder. Det skal understreges, at krænkelser af visse intellektuelle ejendomsrettigheder kan være meget forskellige i art og udførsel, hvilket betyder, at der også bør være forskellige foranstaltninger til at bekæmpe overtrædelser af disse intellektuelle ejendomsrettigheder. Der er forskel på patentkrænkelser, der sker som led i almindelige erhvervsaktiviteter, f.eks. lovlig udvikling af produkter, og på varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst svigagtigt forsæt. Der findes civile retsmidler mod patentkrænkelser, og patentkrænkere bør ikke sidestilles med kriminelle, som laver piratkopieringer og forfalsker varemærker. Et selskab kan blive nødt til at krænke et patent med vilje for at demonstrere, at det pågældende patent er ugyldigt, hvilket kan bidrage til innovation. I en sådan denne kontekst bør krænkelsen betragtes som et civilretligt anliggende, sådan som det i øjeblikket er tilfældet, medmindre krænkelsen udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden eller offentlig sikkerhed.

Handelsrelateret

Kriteriet "handelsrelateret" blev indført, men ikke defineret i TRIPs-aftalen. Sprogbrugen i TRIPs-aftalen, anvendelsen af udtrykket i hele aftalen samt konteksten kan imidlertid hjælpe til at fortolke begrebet. Det henviser til krænkelser med gevinst for øje, som påfører rettighedshaveren betydelige direkte tab. Udveksling uden gevinst for øje af lovligt erhvervet indhold mellem enkeltpersoner bør udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

Da forslaget til retsakt kun tilsigter at gøre handelsrelaterede krænkelser strafbare, er det afgørende, at der er en klar definition heraf, for at undgå retsusikkerhed. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til medlemsstaternes retspraksis på dette område, da praksis er forskellig fra den ene medlemsstat til den anden.

Forsætlig krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Kun bevidste og forsætlige tilfælde af krænkelser kan sanktioneres med strafferetlige foranstaltninger. Dermed er kun de tilfælde omfattet, hvor gerningsmanden er klar over, at han krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, og hvor han gør det med forsæt. Der bør foretages en sondring, da en krænkelse ikke bør betragtes som forsætlig, blot fordi den er en del af en forsætlig handling som det at lytte til musik eller se en film.

Medvirken og opfordring

Det er vigtigt at sondre mellem patentkrænkelser som led i almindelige erhvervsaktiviteter (lovlig udvikling af produkter) og varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst svigagtigt forsæt, som ofte udføres af kriminelle organisationer. Strafferetlige sanktioner for medvirken og opfordring til kriminelle handlinger bør begrænses til de alvorligste lovovertrædelser: At gøre medvirken og opfordring kriminelt forekommer ude af proportioner i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder. Chartret om grundlæggende rettigheder skal overholdes fuldt og helt, og det gælder i denne forbindelse i særlig grad for dets artikel 49, stk. 3, hvori det fastsættes, at "straffens omfang skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen".

Fælles efterforskningshold

Artikel 7 i forslaget giver eksperter og repræsentanter for rettighedshavere mulighed for at deltage i efterforskninger. Da det imidlertid kun er rettighedshaverne selv, der er i stand til at identificere deres varer og produkter uden nogen form for tvivl, bør der udvises forsigtighed på dette punkt.

For det første er det kun rettighedshaveren, der kan give tilladelse eller forbyde anvendelse af sit produkt, og af hensyn til beskyttelsen af rettighedshaveren bør kun repræsentanter, der er behørigt godkendt og befuldmægtiget, kunne deltage i efterforskningsholdet. For det andet bør deltagelse af rettighedshavere eller repræsentanter herfor begrænses for at undgå "privatisering" af de strafferetlige procedurer. En mere omfattende eller aktiv inddragelse af rettighedshavere vil kunne udgøre en risiko for en retfærdig og upartisk strafferetlig procedure.

Grundlæggende rettigheder

Chartret om grundlæggende rettigheder skal overholdes fuldt ud, når der fastlægges definitioner af strafbare handlinger og sanktioner og i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning. Der skal lægges særlig vægt på følgende artikler i chartret: artikel 8 om beskyttelse af personoplysninger, artikel 47 om retfærdig rettergang og artikel 49 om legalitet og proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 9

(9) For at lette gennemførelsen af undersøgelser og strafferetlige efterforskninger af overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder bør disse ikke afhænge af, om et offer for den strafbare handling indgiver anmeldelse eller fremsætter anklage.

udgår

Begrundelse

Strafferetlige efterforskningsmyndigheder bør ikke kunne indlede undersøgelser på eget initiativ, inden rettighedshaver har indgivet anmeldelse. Eftersom licensaftaler ikke offentliggøres, har rettighedshaveren en grundlæggende ret til at anvende sine rettigheder, som han finder for godt.

Ændringsforslag 2

Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) De rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal overholdes fuldt ud ved fastlæggelsen af definitioner på strafbare handlinger og sanktioner og under efterforskninger og retsforfølgninger.

Ændringsforslag 3

Artikel 1, stk. 1

Dette direktiv indfører de nødvendige strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Dette direktiv indfører nødvendige strafferetlige foranstaltninger til bekæmpelse af og afskrækkelse fra forsætlig krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er handelsrelateret.

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter an til formuleringen i TRIPs-aftalen (artikel 61), som dette forslag bygger på.

Ændringsforslag 4

Artikel 1, stk. 2

Disse foranstaltninger finder anvendelse på de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er fastsat i fællesskabslovgivningen og/eller medlemsstaternes nationale lovgivning.

Det harmoniserer disse strafferetlige foranstaltninger på EU-plan, hvor det er nødvendigt for at bekæmpe forsætlig krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, der begås i tilknytning til en kriminel organisation, eller som indebærer en sundheds- eller sikkerhedsrisiko.

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter an til formuleringen i TRIPs-aftalen (artikel 61), som dette forslag bygger på.

Ændringsforslag 5

Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

 

Med forbehold for foranstaltninger, der allerede findes i medlemsstaterne, finder de foranstaltninger, der fastsættes i dette direktiv, kun anvendelse på forsætlig krænkelse af varemærker, herunder forfalskning og piratkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale.

Begrundelse

Der er forskel på patentkrænkelser, der finder sted som led i almindelige erhvervsaktiviteter, f.eks. lovlig udvikling af produkter, og varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst svigagtigt forsæt. Der findes civile retsmidler mod patentkrænkelser, og påståede patentkrænkere bør ikke sidestilles med kriminelle, som udfærdiger piratkopier og forfalsker varemærker. I patentkrænkelsessager ville dette kollidere med medlemsstaternes civilretlige bestemmelser.

Ændringsforslag 6

Artikel 1, stk. 2 b (nyt)

 

Udveksling uden gevinst for øje af lovligt erhvervet indhold mellem enkeltpersoner er ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Begrundelse

Forslaget har til formål at sikre, at sanktionering kun gælder handelsrelaterede krænkelser (artikel 3).

Ændringsforslag 7

Artikel 2, overskrift

Definition

Definitioner

Begrundelse

Begrebet varemærkeforfalskning, der er centralt for anvendelsen af dette forslag til direktiv, bør defineres. Det vil kun være muligt at gøre brug af sanktionerne, hvis der findes en klar definition af begrebet varemærkeforfalskning, som bør dække alle former for overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder besiddelse af forfalskede varer.

Ændringsforslag 8

Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

 

Ved "krænkelse, der er handelsrelateret" forstås i dette direktiv krænkelse med gevinst for øje, som påfører rettighedshaveren betydelige direkte tab.

Begrundelse

Selv om formålet med forslaget er at sikre sanktionering af krænkelser, der er handelsrelaterede (artikel 3), er dette begreb ikke defineret, hvilket er nødvendigt for at undgå retsusikkerhed. Selv om TRIPs-aftalen ikke definerer, hvad der menes med "handelsrelateret", gør konteksten i TRIPS, dvs. den måde, hvorpå udtrykket anvendes teksten igennem, og en analyse af forhandlingsprocessen inden for TRIPS-definitionen klar.

Ændringsforslag 9

Artikel 2, stk. 1 b (nyt)

 

Ved "forsætlig krænkelse af intellektuel rettighed" forstås i dette direktiv en overvejet og bevidst krænkelse af en sådan rettighed.

Ændringsforslag 10

Artikel 2, stk. 1 c (nyt)

 

Ved varemærkeforfalskning forstås i dette direktiv

 

a) besiddelse uden lovlig grund, import - uanset under hvilken toldordning - eller eksport af varer under et forfalsket varemærke,

 

b) udbydelse til salg eller salg af varer, der præsenteres under et forfalsket varemærke,

 

c) reproduktion, efterligning, udnyttelse, påsætning, fjernelse eller ændring af et varemærke, et fælles varemærke eller et fælles certificeringsmærke i strid med de rettigheder, der er tildelt i forbindelse med mærkeregistreringen, og de forbud, der følger heraf,

 

d) bevidst levering af et produkt eller en tjeneste med et andet registreret varemærke end det produkt eller den tjeneste, der er bestilt.

Begrundelse

Begrebet varemærkeforfalskning, der har central betydning for anvendelsen af dette direktivforslag, bør defineres. Det er ikke muligt at anvende sanktioner, hvis der ikke findes en klar definition af begrebet varemærkeforfalskning, som bør dække alle former for overgreb på intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder besiddelse af forfalskede varer.

Ændringsforslag 11

Artikel 3

Enhver forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, samt forsøg på, medvirken og opfordring til en sådan krænkelse skal af medlemsstaterne betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Forsætlig krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, der er handelsrelateret, betegnes som en strafferetlig overtrædelse.

Begrundelse

Strafferetlige sanktioner for medvirken og opfordring til kriminelle handlinger bør begrænses til de alvorligste lovovertrædelser: At gøre medvirken og opfordring kriminelt forekommer ude af proportioner i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 12

Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

 

Forsøg på, medvirken og opfordring til krænkelser af denne art betegnes som strafferetlige overtrædelser, når de

 

a) udføres som led i organiseret kriminalitet eller

 

b) udgør en alvorlig trussel mod sundhed eller sikkerhed.

Begrundelse

Det er vigtigt at sondre mellem patentkrænkelser som led i almindelige erhvervsaktiviteter (lovlig udvikling af produkter), som kan føre til overtrædelse af ugyldige patenter, og varemærkeforfalskning og piratkopiering med bevidst svigagtigt forsæt, som ofte udføres af kriminelle organisationer. Strafferetlige sanktioner for medvirken og opfordring til kriminelle handlinger bør begrænses til de alvorligste lovovertrædelser: At gøre medvirken og opfordring kriminelt forekommer ude af proportioner i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 13

Artikel 3, stk. 1 b (nyt)

 

Der kan ikke anvendes strafferetlige sanktioner i forbindelse med parallelimport af originale varer, som er blevet markedsført, efter at rettighedshaveren i et tredjeland har givet sin accept.

Ændringsforslag 14

Artikel 4, stk. 2, indledning

2. For de overtrædelser, der er nævnt i artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at følgende sanktioner også finder anvendelse i særlige tilfælde:

2. For de overtrædelser, der er nævnt i artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at følgende sanktioner også finder anvendelse i særlige tilfælde, såfremt det er i almen interesse:

Begrundelse

Da der er tale om væsentlige indgreb i de grundlæggende rettigheder, er det ønskeligt, at de begrundes i et alment hensyn.

Ændringsforslag 15

Artikel 4, stk. 2, litra a

a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed

a) hurtig tilintetgørelse af alle varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, idet der dog, uden sikkerhedsstillelse, gemmes prøver, der kan anvendes som bevismateriale

Begrundelse

Af sikkerhedsgrunde foreslås det, at varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, tilintetgøres hurtigt, idet der dog af hensyn til efterforskningen bør gennem enkelte eksemplarer. Denne foranstaltning vil også gøre det muligt at undgå betydelige udgifter til bevogtning. Visualisering af varelagret kan sikres ved at lade det fotografere i forbindelse med afsløringen af det. Lagrets tilintetgørelse kan eventuelt gøres betinget af accept eller manglende modstand fra den mistænktes side, såfremt en sådan er identificeret - uden at dette kan udlægges som vedkendelse af skyld.

Ændringsforslag 16

Artikel 4, stk. 2, litra g a (nyt)

 

ga) krav om, at forfalskeren betaler udgifterne til opbevarelse af de beslaglagte varer.

Begrundelse

Som supplerende sanktion bør forfalskeren kunne dømmes til at betale udgifterne til bevogtning af varer, der gemmes af hensyn til efterforskningen, eftersom disse udgifter kan være betydelige, hvis de produkter, der opbevares, uanset at der kun er tale om et lille kvantum, er omfangsrige og efterforskningen langvarig.

Ændringsforslag 17

Artikel 5, stk. 2, litra a og b

a) et maksimumsbeløb på mindst 100 000 EUR for overtrædelser, der ikke tilhører den groveste kategori

Når der er tale om sanktioner i form af bøder, fastsætter domstolene i hver enkelt medlemsstat størrelsen af den idømte bøde, i hvilken forbindelse der tages hensyn til den forårsagede skade og til værdien af de krænkende varer eller af den fortjeneste, de har givet, og som det vigtigste element i alle sager krænkerens økonomiske situation, dvs. dennes formue, indtægter, familiære forpligtelser, pårørende samt øvrige personlige forhold.

b) et maksimumsbeløb på mindst 300 000 EUR for de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

 

Begrundelse

At ville fastsætte maksimumbeløb for bøder for overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, sådan som det er tilfældet i denne artikel, forekommer alt for usmidigt og lader sig vanskeligt forene med nærhedsprincippet. Ændringsforslaget respekterer dette princip, samtidig med at det fastholder den målsætning om harmonisering, der tilstræbes i forslaget.

Ændringsforslag 18

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre hel eller delvis konfiskation af goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der er dømt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold, i hvert fald når disse lovovertrædelser begås inden for rammerne af en kriminel organisation, jf. rammeafgørelse … om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og når lovovertrædelserne medfører en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

Uden at krænke grundlæggende rettigheder træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre hel eller delvis konfiskation af goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der er dømt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold, i hvert fald når disse lovovertrædelser udgør en grov strafbar handling, og når de medfører en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

Begrundelse

Det er bekymrende, at artikel 6 er begrænset til lovovertrædelser, der begås som led i organiseret kriminalitet. Denne artikel vil kun få betydning, hvis den finder anvendelse på alle lovovertrædelser, der påfører rettighedshaverne alvorlig kommerciel skade, uanset om disse overtrædelser begås som led i organiseret kriminalitet eller ej. Henvisningen til organiseret kriminalitet bør derfor udgå og erstattes af "strafbar handling".

Ændringsforslag 19

Artikel 7

Medlemsstaterne skal sikre, at rettighedshaverne eller deres repræsentanter og eksperter får mulighed for at deltage i efterforskninger af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3, der ledes af de fælles efterforskningshold.

Medlemsstaterne skal sikre, at rettighedshaverne eller deres behørigt befuldmægtigede repræsentanter og eksperter får mulighed for at levere oplysninger til de fælles efterforskningshold, der efterforsker lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3.

Begrundelse

Formuleringen af denne artikel er for upræcis. Det er rimeligt, at en domstol tillader hver af parterne at have deres egne eksperter. Men direkte inddragelse af repræsentanter for rettighedshaverne i efterforskninger bør begrænses, da rettighedshavere i modsat fald vil kunne skade de strafferetlige procedurer ved at bringe den upartiske og retfærdige efterforskning i fare. Den tekst, som Kommissionen foreslår, er uhensigtsmæssig, da dette spørgsmål bør overlades til domstolene.

Ændringsforslag 20

Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

 

Artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der vedrører beskyttelse af personoplysninger, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 skal overholdes fuldt ud i forbindelse med efterforskninger og retsforfølgning.

 

___________________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Begrundelse

I artikel 8 i chartret hedder det, at "enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører ham/hende", og at "disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører ham/hende, og til berigtigelse heraf." Direktivet tilstræber at beskytte fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger ved at fastlægge retningslinjer for, hvornår denne behandling er lovlig.

Ændringsforslag 21

Artikel 8

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser eller retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, ikke afhænger af, om et offer for lovovertrædelsen indgiver anmeldelse eller fremsætter anklage, i det mindste hvis handlingerne er begået på medlemsstatens område.

Medlemsstaterne sikrer, at undersøgelser eller retsforfølgning i forbindelse med lovovertrædelser, der er omfattet af artikel 3, kan indledes, også selv om et offer for lovovertrædelsen ikke indgiver anmeldelse eller fremsætter anklage, i det mindste hvis handlingerne er begået på medlemsstatens område.

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer betingelserne for indledning af en strafferetlig efterforskning og bevarer samtidig den foreslåede bestemmelses smidighed. Navnlig i tilfælde af trusler mod folkesundheden, hvor der ikke er nogen bestemt rettighedshaver, er det meget vigtigt, at der kan indledes en strafferetlig efterforskning, selv om der ikke foreligger en anmeldelse fra et offer for den strafbare handling.

PROCEDURE

Titel

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Procedurenummer

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
6.9.2005

Udvidet samarbejde - dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

David Hammerstein Mintz
5.10.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

11.9.2006

10.10.2006

23.11.2006

28.11.2006

 

Dato for vedtagelse

28.11.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras og Dominique Vlasto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij og Francisca Pleguezuelos Aguilar

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (12.12.2006)

til Retsudvalget

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Rådgivende ordfører: Rainer Wieland

KORT BEGRUNDELSE

Efter EF-Domstolens dom af 13. september 2005 (i sag C-176/03 - Kommissionen mod Rådet) ændrede Kommissionen sit forslag til direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Spørgsmålet om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er af særlig betydning for de europæiske virksomheder, der er nødt til at sikre, at deres investeringer kan betale sig. Uden en sådan beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder er der risiko for, at investeringer og dermed innovationen i Europa hæmmes.

Det er nødvendigt, at der defineres et fælles grundlag på europæisk plan for effektivt at bekæmpe varemærkeforfalskning og piratkopiering. Derfor fastlægges der i dette forslag fælles definitioner og fælles strafferammer. Forslaget har endvidere til formål at lette gennemførelsen af strafferetlig efterforskning i forbindelse med overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ordføreren støtter direktivforslaget, men henleder opmærksomheden på, at der er behov for en præcis definition af vigtige termer i direktivet, særlig når de udgør en vigtig del af definitionen af de strafbare handlinger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 8

(8) Der bør indføres bestemmelser, der letter gennemførelsen af strafferetlige efterforskninger. Medlemsstaterne bør sikre, at rettighedshaverne eller deres repræsentanter og eksperter får mulighed for at deltage i de efterforskninger, der ledes af de fælles efterforskningshold.

udgår

Begrundelse

Den i denne betragtning antydede privatisering af retsforfølgning til fordel for individuelle parters interesser bør afvises af generelle retspolitiske årsager. I demokratiske samfund, hvor retsstatsprincippet er gældende, har staten retligt set monopol på magtanvendelse. Privatpersoner har ikke ret til at benytte sig af strafferetlige foranstaltninger for at bekæmpe medborgeres overtrædelser af loven.

Ændringsforslag 2

Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) De rettigheder, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal overholdes fuldt ud ved fastlæggelsen af definitioner på strafbare handlinger og sanktioner og under efterforskninger og retsforfølgninger.

Ændringsforslag 3

Artikel 1, stk. 2

Disse foranstaltninger finder anvendelse på de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er fastsat i fællesskabslovgivningen og/eller medlemsstaternes nationale lovgivning.

Dette direktiv omfatter mindst følgende intellektuelle ejendomsrettigheder:

 

a) ophavsrettigheder

 

b) ophavsretsbeslægtede rettigheder

 

c) databasefremstillerens sui generis-ret

 

d) rettigheder tilhørende frembringeren af et halvlederprodukts topografi

 

e) varemærkerettigheder

 

f) designrettigheder

 

g) brugsmodelrettigheder

Begrundelse

Det saglige anvendelsesområde for det foreliggende direktiv må præciseres for at leve op til målsætningen om en bedre, mere gennemsigtig og forståelig regulering.

Det kan ikke være Kommissionens opgave at tage stilling til fortolkningen af et direktiv af denne rækkevidde uden om lovgivningsmyndigheden ved at tilkendegive sin "opfattelse".

Listen vedrørende artikel 2 i direktiv 2004/48/EF gør det desuden lettere for det korresponderende udvalg at fjerne konkrete retsområder fra direktivets anvendelsesområde, hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 4

Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

 

Dette direktiv finder især ikke anvendelse på en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed i forbindelse med

 

- patenter, brugsmodeller og supplerende beskyttelsescertifikater,

 

- parallelimport af originale varer, som er blevet markedsført i et tredjeland med rettighedshaverens samtykke.

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør begrænses.

Ændringsforslag 5

Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

 

Ved "handelsrelateret" forstås handlinger, der udføres med henblik på at opnå direkte økonomisk eller handelsmæssig gevinst, eller handlinger, der udføres i så stort omfang, at de kan påføre rettighedshaveren væsentlige direkte tab.

Begrundelse

Udtrykket "handelsrelateret" er en vigtig del af definitionen af den strafbare handling og skal defineres præcist. Det skal ikke blot omfatte handlinger, der har økonomisk eller handelsmæssigt sigte, men også alvorlig piratkopiering i stort omfang, dvs. til mere end individuel eller personlig brug, som eventuelt ikke udgør nogen økonomisk fordel for lovovertræderen, men som kan være meget skadelig for rettighedshaveren.

Ændringsforslag 6

Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

 

Medlemsstaterne sikrer, at handelsrelaterede forsætlige varemærkekrænkelser behandles som en strafferetlig overtrædelse, såfremt det drejer sig om et mærke, der er identisk med et varemærke, og som anvendes for varer eller tjenester, som er identiske med dem, som varemærket er registreret for.

Begrundelse

Piratkopiering og varemærkeforfalskning bør defineres separat.

Ændringsforslag 7

Artikel 4, stk. 2

2. For de overtrædelser, der er nævnt i artikel 3, foreskriver medlemsstaterne, at følgende sanktioner også finder anvendelse i særlige tilfælde:

2. For de overtrædelser, der er nævnt i artikel 3, foreskriver medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for i særlige tilfælde at sikre, at en juridisk person kan straffes med sanktioner, der er effektive, proportionale og afskrækkende, f.eks.

a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed

a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud

b) delvis eller fuldstændig, definitiv eller midlertidig lukning af den virksomhed eller den forretning, der hovedsagelig har været impliceret i krænkelsen

b) midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed

c) midlertidigt eller varigt forbud mod at drive virksomhed

c) anbringelse under retsligt tilsyn

d) anbringelse under retligt tilsyn

d) likvidation efter retskendelse

e) likvidation

e) midlertidig eller permanent lukning af forretningssteder, der har været brugt til at begå den strafbare handling.

f) udelukkelse fra at modtage offentlige tilskud eller støtte

f) offentliggørelse af retsafgørelser

g) offentliggørelse af retsafgørelserne.

g) tilintetgørelse af de varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 1. Desuden må det anføres, at det konkrete sanktionskatalog med hensyn til indhold og ordlyd ikke behøver at blive "opfundet" på ny til hver enkelt retsakt. De foreslåede sanktioner i litra a)-e) er derfor hentet fra det ovennævnte forslag til Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (2005/0003 (CNS) 8496/1/06) og suppleret med de særlige forslag fra det foreliggende forslag.

Ændringsforslag 8

Artikel 4, stk. 2, litra a

a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed

a) tilintetgørelse af de varer, der udgør en krænkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, og, hvis det er hensigtsmæssigt, beslaglæggelse eller tilintetgørelse af de materialer eller elementer, der primært har været anvendt til at skabe eller fremstille varerne

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 9

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre hel eller delvis konfiskation af goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der er dømt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold, i hvert fald når disse lovovertrædelser begås inden for rammerne af en kriminel organisation, jf. rammeafgørelse … om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og når lovovertrædelserne medfører en sundheds- og sikkerhedsrisiko.

I de i artikel 5 i dette direktiv omhandlede tilfælde træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre hel eller delvis konfiskation af goder, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der er dømt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold.

Begrundelse

Disse udvidede beføjelser til konfiskation bør vedrøre de samme krænkelser og lovovertrædelser som dem, direktivet finder anvendelse på.

Ændringsforslag 10

Artikel 6 a (ny)

 

Artikel 6a

 

Misbrug af beføjelser

 

Ved hjælp af strafferetlige, civilretlige og proceduremæssige foranstaltninger sørger medlemsstaterne for, at misbrug af trusler om strafferetlige sanktioner kan forbydes og retsforfølges.

 

Medlemsstaterne forbyder misbrug af procedurer, navnlig hvis strafferetlige foranstaltninger anvendes til at håndhæve civilretlige bestemmelser.

Begrundelse

Rettighedshaveren har langt bedre muligheder for at afskrække potentielle krænkende parter (dvs. konkurrenter), hvis han kan true dem med strafferetlige sanktioner. Både i henhold til folkeretten og EU-retten stilles der krav om, at man forebygger misbrug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Misbrug griber forstyrrende ind i den frie konkurrence i modstrid med EF-traktatens artikel 28 ff. og artikel 81 ff.

Ændringsforslag 11

Artikel 6 b (ny)

 

Artikel 6b

 

Sagsøgtes rettigheder

 

Medlemsstaterne sikrer, at sagsøgtes rettigheder beskyttes og garanteres på behørig vis.

Ændringsforslag 12

Artikel 7

Artikel 7

 

udgår

Fælles efterforskningshold

 

 

Medlemsstaterne skal sikre, at rettighedshaverne eller deres repræsentanter og eksperter får mulighed for at deltage i efterforskninger af lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3, der ledes af de fælles efterforskningshold.

 

Begrundelse

Den antydede privatisering af retsforfølgning til fordel for individuelle parters interesser bør afvises af generelle retspolitiske årsager. I demokratiske samfund, hvor retsstatsprincippet er gældende, har staten retligt set monopol på magtanvendelse. Privatpersoner har ikke ret til at benytte sig af strafferetlige foranstaltninger til at bekæmpe medborgeres overtrædelser af loven.

Ændringsforslag 13

Artikel 8 a (ny)

 

Artikel 8a

 

Beskyttelse af personoplysninger

 

Artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der vedrører beskyttelse af personoplysninger, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 skal overholdes fuldt ud i forbindelse med efterforskninger og retsforfølgning.

 

___________________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Begrundelse

I artikel 8 i chartret hedder det, at "enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører ham/hende", og at "disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører ham/hende, og til berigtigelse heraf." Direktivet tilstræber at beskytte fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger ved at fastlægge retningslinjer for, hvornår denne behandling er lovlig.

PROCEDURE

Titel

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Referencer

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.9.2005

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Rainer Wieland

13.10.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

6.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.12.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

17

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà og Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides og Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Kartika Tamara Liotard

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

 


PROCEDURE

Titel

Strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

Referencer

KOM(2006)0168 - COM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)

Dato for høring af EP

26.4.2006

Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.9.2005

Rådgivende udvalg

        Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

6.9.2005

IMCO

6.9.2005

LIBE

6.9.2005

 

Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Ordfører
  Dato for valg

Nicola Zingaretti

15.9.2005

 

 

Behandling i udvalg

28.11.2005

12.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

 

20.3.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.3.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina og Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon og Nicola Zingaretti

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Toine Manders, Umberto Guidoni

Dato for indgivelse

23.3.2007

Seneste opdatering: 13. april 2007Juridisk meddelelse