Διαδικασία : 2005/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0073/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0073/2007

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0145

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 407kWORD 426k
23 Μαρτίου 2007
PE 378.855v02-00 A6-0073/2007

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Nicola Zingaretti

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0168)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0233/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0073/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προβλέπει μέτρα, διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης αστικού και διοικητικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις της οδηγίας αυτής πρέπει να συμπληρωθούν με ποινικές διατάξεις αρκούντως αποτρεπτικές και εφαρμοστέες σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας. Η προσέγγιση ορισμένων ποινικών διατάξεων είναι αναγκαία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ο κοινοτικός νομοθέτης είναι αρμόδιος να λάβει τα αναγκαία ποινικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη αποτελεσματικότητα των κανόνων που θεσπίζει σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

(5) Η οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προβλέπει μέτρα, διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης αστικού και διοικητικού χαρακτήρα. Οι διατάξεις της οδηγίας αυτής πρέπει να συμπληρωθούν με ποινικές διατάξεις αρκούντως αποτρεπτικές και εφαρμοστέες σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας. Η προσέγγιση ορισμένων ποινικών διατάξεων είναι αναγκαία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ο κοινοτικός νομοθέτης είναι αρμόδιος να λάβει τα αναγκαία ποινικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη αποτελεσματικότητα των κανόνων που θεσπίζει σχετικά με την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για λόγους συνοχής με τις παρακάτω τροπολογίες και έχει ως στόχο να οριοθετήσει ευθύς εξ αρχής το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6 α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο από 7 Σεπτεμβρίου 2006 ψήφισμά του για τις απομιμήσεις φαρμάκων, έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα οφείλει κατεπειγόντως να διαθέσει τα αναγκαία μέσα για την επιτυχή έκβαση του αγώνα της κατά των παράνομων δραστηριοτήτων στον τομέα της πειρατικής παραγωγής και της απομίμησης των φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Οι τελευταίες τελωνειακές στατιστικές του 2005 για τις κατασχέσεις προϊόντων απομίμησης στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι οι κατασχέσεις πλαστών φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 100% το 2005 σε σχέση με το 2004.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνών. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας ή οι αντιπρόσωποι τους, καθώς και οι εμπειρογνώμονες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες που διεξάγονται από κοινές ομάδες έρευνας.

(8) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνών. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας ή οι αντιπρόσωποι τους, καθώς και οι εμπειρογνώμονες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες που διεξάγονται από κοινές ομάδες έρευνας. Η συνδρομή των ενδιαφερομένων δικαιούχων διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει υποστηρικτική χροιά και να μην επηρεάζει την ουδετερότητα των κρατικών ερευνών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η συμμετοχή των θιγομένων μερών στις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία ή η εισαγγελία, δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ουδετερότητα των κρατικών ερευνητικών υπηρεσιών. Η διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ουδετερότητας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του κράτους δικαίου.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

(9α) Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρούνται απολύτως κατά τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών, κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα συστήματα ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, που προβλέπονται από τα άρθρα 12 έως 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(10) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα συστήματα ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, που προβλέπονται από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000, που αφορά ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 1.
_________________________

1 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σελ. 1.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα ειδικά συστήματα ευθύνης, όπως αυτό που ορίζεται στην οδηγία 2001/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας 1.

_____________________________

1 ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σελ. 10.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

(12α) Πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του οπτικοακουστικού τομέα, όπως αναφέρει η οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους1.
_________________________

1 ΕΕ L 320 της 28.11.1998, σελ. 54.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 98/84/ΕΚ αποτελεί σήμερα το μοναδικό μέσο που έχει θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων έναντι των διαρκώς αυξανόμενων κρουσμάτων πειρατείας και παραποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την πρόσβαση υπό όρους, δηλαδή την τεχνική λύση που επιτρέπει να ελέγχεται και να εξασφαλίζεται η χρήση των οπτικοακουστικών περιεχομένων που μεταδίδονται σε κωδικοποιημένη μορφή. Η προσθήκη στην παρούσα πρόταση οδηγίας των προσβολών που συνδέονται με την υπό όρους πρόσβαση, μέσω της αναφοράς στην οδηγία 98/84/ΕΚ, θα αποτελούσε σημαντικό μέσο αποτροπής για τις εγκληματικές οργανώσεις που προσβάλλουν τα οπτικοακουστικά δικαιώματα υπολογίζοντας στην ατιμωρησία την οποία διευκολύνει η σημερινή ανομοιογένεια των κανονιστικών ρυθμίσεων στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 8

Άρθρο 1, παράγραφος 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στη συνέχεια, στο πλαίσιο των απομιμήσεων και της πειρατείας.

Αιτιολόγηση

Οι σκοποί της πρότασης θα επιτευχθούν καλύτερα εάν η Οδηγία ρητώς εστιαστεί στις απομιμήσεις και στην πειρατεία. Η τρέχουσα διατύπωσή της θα μπορούσε να ποινικοποιήσει διαφορές επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι κατ΄ ουσίαν αστικής φύσης και παρουσιάζονται μεταξύ νομοταγών εμπορικών επιχειρήσεων. Η τροπολογία επιδιώκει να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αναφερόμενη στους ορισμούς που περιέχονται στην επόμενη τροπολογία.

Τροπολογία 9

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία ή/και την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να οριοθετηθεί εξ αρχής το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 10

Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

 

Τα εμπορικά δικαιώματα βάσει ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να περιγραφεί ακριβέστερα, ώστε να ανταποκρίνεται στον στόχο της καλύτερης, διαφανέστερης και περισσότερο κατανοητής νομοθεσίας.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα ερευνητικά σχέδια είναι εξαιρετικά περίπλοκα, οι εφευρέτες είναι συνεχώς εκτεθειμένοι, στη διάρκεια της εργασίας τους, στον κίνδυνο παραβίασης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η αντιμετώπιση των παραβιάσεων τέτοιων δικαιωμάτων ως ποινικών αδικημάτων θα αποθάρρυνε τους εφευρέτες και τους επιστήμονες από την ανάπτυξη καινοτομιών.

Τροπολογία 11

Άρθρο 1, παράγραφος 2 β (νέα)

 

Συγκεκριμένα, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδέεται με:

 

- διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας και συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας·

 

 

- παράλληλη εισαγωγή αυθεντικών προϊόντων, τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά τρίτης χώρας με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του δικαιώματος.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να περιορισθεί.

Τροπολογία 12

Άρθρο 2, τίτλος

Ορισμός

Ορισμοί

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η έννοια της παραποίησης η οποία είναι κεντρική όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας πρότασης οδηγίας, να ορισθεί επακριβώς. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι δυνατή παρά μόνον εάν υφίσταται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας της παραποίησης, ο οποίος πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης και της κατοχής παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 13

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε νομική οντότητα που έχει το εν λόγω καθεστώς δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, εκτός από τα κράτη και κάθε άλλο δημόσιο οργανισμό που ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης των προνομίων δημόσιας εξουσίας που διαθέτει, καθώς και από τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

 

α) "δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας", ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

- δικαίωμα δημιουργού,

 

- δικαιώματα συναφή με το δικαίωμα του δημιουργού,

 

- δικαίωμα sui generis του ιδρυτή τράπεζας δεδομένων,

 

- δικαιώματα των δημιουργών τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών,

 

- τα δικαιώματα επί σημάτων, εφόσον η ποινική προστασία τους δεν θίγει τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και τις ερευνητικές δραστηριότητες,

 

- δικαιώματα σχετικά με σχέδια και υποδείγματα,

 

- γεωγραφικές ενδείξεις,

 

- εμπορικές ονομασίες, εφόσον προστατεύονται από αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας από την εθνική νομοθεσία,

 

- και οπωσδήποτε τα δικαιώματα, εφόσον αυτά προβλέπονται σε κοινοτικό επίπεδο, που σχετίζονται με τα εμπορεύματα του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα1 και σε κάθε περίπτωση εξαιρουμένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

 

β) «προσβολή σε εμπορική κλίμακα», κάθε προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την επίτευξη εμπορικών πλεονεκτημάτων, αποκλειομένων κατά κανόνα των πράξεων που γίνονται από ιδιώτες χρήστες για προσωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς·

 

γ) «εσκεμμένη προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας», την εκ προθέσεως και εν γνώσει προσβολή του εν λόγω δικαιώματος, η οποία γίνεται για την άντληση οικονομικού οφέλους σε εμπορική κλίμακα·

 

δ) ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε νομική οντότητα που έχει το εν λόγω καθεστώς δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, εκτός από τα κράτη και κάθε άλλο δημόσιο οργανισμό που ενεργεί στο πλαίσιο της άσκησης των προνομίων δημόσιας εξουσίας που διαθέτει, καθώς και από τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς.

 

____________________

1 ΕΕ L 196 της 2.8 2003, σελ. 7.

Τροπολογία 14

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ προθέσεως προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η απόπειρα προσβολής , η συνέργια και η ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ προθέσεως προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η συνέργια και η ηθική αυτουργία στην διαπραχθείσα παραβίαση.

Τροπολογία 15

Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράλληλης εισαγωγής γνήσιων αγαθών που έχουν τεθεί σε εμπορία με τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παράλληλη εισαγωγή γνήσιων αγαθών που έχουν τεθεί σε εμπορία με τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν στοιχειοθετεί πειρατεία.

Τροπολογία 16

Άρθρο 3, παράγραφος 1 β (νέα)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η χρήση ενός προστατευόμενου έργου, περιλαμβανόμενης της χρήσης του μέσω αναπαραγωγής σε αντίτυπα ή αρχεία ήχου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για λόγους όπως η άσκηση κριτικής, ο σχολιασμός, η μετάδοση ειδήσεων, η διδασκαλία (περιλαμβανομένων των πολλαπλών αντιτύπων για χρήση σε αίθουσα διδασκαλίας), η μελέτη ή η έρευνα, δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.

Αιτιολόγηση

Η ελευθερία του τύπου πρέπει να προστατευθεί από την απειλή ποινικών κυρώσεων. Επαγγελματίες όπως οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες ή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εγκληματίες. Οι εφημερίδες, τα ερευνητικά κέντρα και τα σχολεία δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν αποσύρει την προστασία των δικαιωμάτων: είναι δυνατή η εφαρμογή αστικών μέτρων.

Τροπολογία 17

Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (α)

α) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·

α) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων των υλικών ή του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσαρμόζει το άρθρο 4 παράγραφος 2, σημείο α της πρότασης οδηγίας προς το άρθρο 10 της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 18

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο β)

β) πλήρες ή μερικό, οριστικό ή προσωρινό κλείσιμο της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την επίμαχη προσβολή·

β) πλήρες ή μερικό, οριστικό ή προσωρινό κλείσιμο της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε για την επίμαχη προσβολή·

Αιτιολόγηση

Όλες οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη ενός αδικήματος πρέπει να υπόκεινται στην ίδια δέσμη ποινών.

Τροπολογία 19

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο στα) (νέο)

 

στα) απόφαση επιβάλλουσα στο δράστη να καταβάλει το κόστος φύλαξης των κατασχεθέντων αγαθών.

Αιτιολόγηση

Στον υπαίτιο της απομίμησης, ως συμπληρωματική κύρωση, πρέπει να μπορεί να επιβάλλεται η καταβολή των δαπανών φύλαξης για τα αγαθά που διατηρούνται δια τις ανάγκες της έρευνας, κυρίως σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές είναι μεγάλες εάν τα διατηρούμενα προϊόντα, ακόμη και σε μικρή ποσότητα, είναι ογκώδη και οι έρευνες χρονοβόρες.

Τροπολογία 20

Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν τα αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου… για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 να τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης 4 ετών, όταν τα αδικήματα είναι σοβαρά κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 5 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας1, ή όταν διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου… για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ή όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

________________

1 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σελ. 15.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία δικαιολογείται από το γεγονός ότι πολλές εθνικές νομοθεσίες έχουν ήδη εκδώσει μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αρκετά αυστηρά χωρίς να απαιτείται να έχει τελεσθεί το αδίκημα στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Το να απαιτηθεί αυτό το στοιχείο ως προϋπόθεση για την επιβολή αυστηρότερης ποινής θα μπορούσε να βλάψει τη σωστή εφαρμογή του εθνικού νόμου.

Τροπολογία 21

Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται ως οι σοβαρότερες·

α) μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ στις περιπτώσεις που διαφέρουν από αυτές της παραγράφου 1·

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στη διασάφηση του κειμένου χωρίς αλλοίωση της αρχικής σημασίας του.

Τροπολογία 22

Άρθρο 5 παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η καθ΄ υποτροπήν διάπραξη αδικημάτων κατά την έννοια του άρθρου 3, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε κράτος μέλος διαφορετικό της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής τους, να λαμβάνεται υπόψη κατά τον ορισμό του επιπέδου των ποινών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Για να είναι οι ποινές αποτελεσματικές και αποτρεπτικές, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τυχόν άλλες παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν διαπραχθεί σε κράτη μέλη διαφορετικά της χώρας καταγωγής του κατηγορουμένου, όταν προσδιορίζουν το επίπεδο της ποινής που πρέπει να επιβληθεί.

Τροπολογία 23

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου… για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος, όταν τα αδικήματα αυτά είναι σοβαρά κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 5 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας1, ή όταν διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου… για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ή όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

________________

1 ΕΕ C 309, 25.11.2005, σελ. 15.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία δικαιολογείται από το γεγονός ότι πολλές εθνικές νομοθεσίες έχουν ήδη εκδώσει μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αρκετά αυστηρά χωρίς να απαιτείται να έχει τελεσθεί το αδίκημα στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Το να απαιτηθεί αυτό το στοιχείο ως προϋπόθεση για την επιβολή αυστηρότερης ποινής θα μπορούσε να βλάψει τη σωστή εφαρμογή του εθνικού νόμου.

Τροπολογία 24

Άρθρο 6 α (νέο)

Άρθρο 6a

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η κατάχρηση των απειλών ποινικών διώξεων απαγορεύεται μέσω ποινικών, αστικών και διαδικαστικών μέτρων και υπόκειται σε ποινές.

 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατάχρηση των διώξεων, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται ποινικά μέτρα για την επιβολή των προβλεπομένων από την αστική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα του κατόχου ενός δικαιώματος να αποτρέπει ενδεχόμενους παραβάτες (δηλ. ανταγωνιστές) αυξάνεται σημαντικά όταν μπορεί να τους απειλήσει με ποινικές κυρώσεις. Τόσο το διεθνές όσο και το ευρωπαϊκό δίκαιο επιβάλλουν την αποτροπή της κατάχρησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Μια τέτοια κατάχρηση θα στρέβλωνε τον ελεύθερο ανταγωνισμό, κατά παράβαση των άρθρων 28 κ.ε. και 81 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 25

Άρθρο 6 β (νέο)

Άρθρο 6β

 

Τα κράτη μέλη προστατεύουν και εγγυώνται δεόντως τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Τροπολογία 26

Άρθρο 7

Κοινές ομάδες έρευνας

Συνεργασία με τις κοινές ομάδες έρευνας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής ιδιοκτησίας ή στους αντιπροσώπους τους, καθώς και στους εμπειρογνώμονες, να παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες που διενεργούν οι κοινές ομάδες έρευνας σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συνεργασία των δικαιούχων διανοητικής ιδιοκτησίας με τις κοινές ομάδες έρευνας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου αριθ. 2002/584/ΔΕΥ, της 13ης Ιουνίου 2002 για τις κοινές ομάδες έρευνας1.

 

_______________
1 ΕΕ L 162 της 20.6.2002, σελ. 1.

Τροπολογία 27

Άρθρο 7, εδάφιο 1 α (νέο)

 

Tα κράτη μέλη προβλέπουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις ώστε η συνδρομή αυτή θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, επηρεάζοντας, για παράδειγμα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την αμεροληψία των αποδεικτικών στοιχείων.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε κοινές ομάδες έρευνας έχει κινδύνους όσον αφορά την αμεροληψία των ερευνών, τα αποδεικτικά στοιχεία και την προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και το απαιτούμενο επίπεδο των στοιχείων και των αποδείξεων στις ποινικές διώξεις.

Τροπολογία 28

Άρθρο 7, παράγραφος 1β (νέα)

 

Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 τηρούνται πλήρως στο πλαίσιο των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

 

_______________________

ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» και ότι «η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση την συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους". Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων σε συνάρτηση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεσπίζοντας κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν πότε η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη.

Τροπολογία 29

Άρθρο 7 α (νέο)

Άρθρο 7a

 

Δικαίωμα για λήψη πληροφοριών από τις διωκτικές αρχές

 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οι διωκτικές αρχές κατάσχουν παράνομα αντικείμενα ή αποκτούν άλλου είδους αποδείξεις παραβάσεων, διαθέτουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία για χρήση σε εκκρεμούσες ή προβλεπόμενες αστικές διαδικασίες κατά των κατηγορουμένων για την παράβαση, τις οποίες έχει ξεκινήσει ο κάτοχος του δικαιώματος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου αυτό είναι δυνατό, εξασφαλίζουν ότι αυτές οι διωκτικές αρχές ενημερώνουν τον κάτοχο του δικαιώματος για τη συγκεκριμένη κατάσχεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν αυτή η παροχή στοιχείων να υπόκειται απαιτήσεις λογικής πρόσβασης, ασφάλειας ή άλλες, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα των αποδεικτικών στοιχείων, και να αποφεύγεται οποιαδήποτε ζημία για ενδεχόμενες ποινικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων των διωκτικών αρχών, πρέπει να μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες και στοιχεία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών και αναλογικών νομικών μέτρων, είτε αστικών είτε ποινικών, εναντίον των πλαστογράφων και πειρατών, στη βάση αδιάψευστων αποδεικτικών στοιχείων. Πρέπει ωστόσο να γίνεται πλήρως σεβαστή η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και ιδίως η οδηγία αριθ. 95/46/ΕΚ περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(1)

Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.


ΑΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Εισαγωγή: οι προτάσεις της 12ης Ιουλίου 2005

1. Στις 12 Ιουλίου 2005, η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (2005/0127(COD))· παράλληλα, διαβιβάστηκε μόνο στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή των παραβιάσεων διανοητικής ιδιοκτησίας (2005/0128(CNS)).

2. Η εν λόγω πρόταση οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη μέλη να χαρακτηρίζουν ποινικό αδίκημα κάθε εσκεμμένη προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, στο μέτρο που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων της απόπειρας, της συνέργιας και της ηθικής αυτουργίας. Το κείμενο προέβλεπε σειρά κυρώσεων που εκτείνονταν από τη δήμευση των παραποιημένων προϊόντων έως τη φυλάκιση του δράστη. Προβλέπονταν εξάλλου διάφορες πρόσθετες κυρώσεις, όπως το κλείσιμο των εγκαταστάσεων ή των εμπορικών καταστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παράβασης ή τη διάθεση στο εμπόριο των προϊόντων παραποίησης, ή ακόμη και η δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης. Ωστόσο, η πρόταση οδηγίας περιοριζόταν στην πρόβλεψη υποχρέωσης των κρατών μελών για την άσκηση δίωξης και την επιβολή κυρώσεων για ορισμένες πράξεις, χωρίς να καθορίζεται η βαρύτητα των ποινών(1).

3. Από την πλευρά της, η πρόταση απόφασης πλαίσιο στόχευε στην ενίσχυση των μέτρων ποινικού δικαίου μέσω της προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της προσβολής της διανοητικής ιδιοκτησίας και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταστολή των αδικημάτων αυτών. Συγκεκριμένα, ως συμπλήρωμα της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας, καθόριζε το κατώτατο όριο των προβλεπόμενων ποινών για τους δράστες των επίμαχων πράξεων: μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών, όταν τα αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της μελλοντικής απόφασης πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (2005/0003(CNS)), καθώς και όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, καθώς και χρηματική ποινή τουλάχιστον 300.000 ευρώ για τις ίδιες πράξεις.

ΙΙ. Η απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 και η θέση της Επιτροπής

1. Ενώ εκκρεμούσε η διαδικασία έγκρισης των προαναφερθεισών προτάσεων, το Δικαστήριο, με την απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, υπόθεση C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, μολονότι τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει αρμοδιότητα στα ποινικά θέματα, εντούτοις επιβεβαιώνει ότι τούτο "δεν μπορεί να εμποδίσει τον κοινοτικό νομοθέτη να θεσπίσει όσες διατάξεις σχετικές με το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών κρίνει αυτός αναγκαίες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών που εκδίδει στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, από τη στιγμή που η επιβολή λυσιτελών, σταθμισμένων και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων καθίσταται απαραίτητο μέτρο στον αγώνα κατά των σοβαρών περιβαλλοντικών αδικημάτων" (σημείο 49).

2. Εξάλλου, κατά το Δικαστήριο, για τον προσδιορισμό της σωστής νομικής βάσης ενός κοινοτικού κειμένου πρέπει να ανατρέχουμε στο σκοπό και στο περιεχόμενο του ίδιου του κειμένου Υπ’ αυτή την έννοια, η προσβληθείσα απόφαση-πλαίσιο(2), αφού είχε ως κύριο σκοπό και περιεχόμενο την προστασία του περιβάλλοντος, έπρεπε να είχε θεμελιωθεί στο άρθρο 175 ΣΕΕ (πρώτος πυλώνας) κα όχι στον Τίτλο VI (τρίτος πυλώνας) (σημείο 51).

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε λοιπόν μια ανακοίνωση(3) όπου εφαρμόζει μέχρι τέλους τη λογική του Δικαστηρίου και εξετάζει το νομότυπο τυχόν κανονιστικών πράξεων επί ποινικών θεμάτων στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και σε σχέση με οποιοδήποτε πιθανό τομέα κοινοτικής αρμοδιότητας.

4. Κατά την Επιτροπή, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτου και τρίτου πυλώνα θα έπρεπε να είναι ως εξής: οι διατάξεις ποινικού δικαίου που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου να υπάγονται στον πρώτο πυλώνα, ενώ ο οριζόντιες διατάξεις ποινικού δικαίου (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, μέτρα εναρμόνισης στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης) να υπάγονται στον τρίτο πυλώνα.

5. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, για την περίπτωση που μια νομοθετική πρωτοβουλία εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του νομοθέτη, να επιφέρει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις.

ΙΙΙ. Η πρόταση της 26ης Απριλίου 2006

1. Ύστερα από τις συζητήσεις που προκάλεσε το ζήτημα αυτό, και κυρίως την προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου, η Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να τροποποιήσει την πρόταση οδηγίας και να αποσύρει την πρόταση απόφασης πλαίσιο της 12ης Ιουλίου 2005(4).

2. Εν συνεχεία, στις 26 Απριλίου 2006, η Επιτροπή διαβίβασε μια νέα πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που επαναλαμβάνει, επικαιροποιεί και συγχωνεύει τις διατάξεις των δύο προηγούμενων πρωτοβουλιών.

3. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις και τις εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης που περιλάμβανε η πρόταση για απόφαση-πλαίσιο έχουν πλέον ενσωματωθεί στην πρόταση οδηγίας (βλ. ειδικότερα άρθρα 5-8). Από ό,τι φαίνεται, είναι μια από τις πρώτες περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εφάρμοσε το νέο δόγμα της σε θέματα ποινικού δικαίου.

4. Πολύ συνοπτικά, το άρθρο 1 ορίζει το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας· το άρθρο 2 ορίζει την έννοια του νομικού προσώπου, όπως αναφέρεται στην οδηγία· το άρθρο 3 περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών να χαρακτηρίζουν ως ποινικό αδίκημα ορισμένες συμπεριφορές· τα άρθρα 4 και 5 ορίζουν αντίστοιχα τη φύση και το επίπεδο των κυρώσεων, ακόμη και των ποινικών· το άρθρο 6 διέπει τις εξουσίες δήμευσης· το άρθρο 7 προβλέπει κοινές ομάδες έρευνας για την καταστολή των προϊόντων παραποίησης· το άρθρο 8 περιλαμβάνει την υποχρέωση αυτεπάγγελτης κίνησης ποινικής διαδικασίας για τα εγκλήματα που ορίζονται από την οδηγία· τέλος, τα άρθρα 9 και 10 αφορούν αντίστοιχα τη μεταφορά και την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

5. Από την αντιπαραβολή της νέας πρότασης με τις προηγούμενες προκύπτει, τέλος, ότι μόνο οι διατάξεις της απόφασης πλαίσιο σχετικά με τη δικαιοδοσία και το συντονισμό των διώξεων δεν έχουν περιληφθεί στη νέα πρόταση. Πράγματι, η Επιτροπή προβλέπει μια οριζόντια προσέγγιση επί του θέματος στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου της για τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας και την αρχή ne bis in idem στις ποινικές διαδικασίες, της 23ης Δεκεμβρίου 2005(5) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητο να προβλέψει ειδικό καθεστώς για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.

VI. Προβληματικά σημεία και θέση του εισηγητή

1. Η θεμελίωση στον πρώτο πυλώνα των σχετικών με ποινικά θέματα πρωτοβουλιών είναι απόλυτα συνεπής με τη διασταλτική ερμηνεία που θέλησε η Επιτροπή να δώσει στην απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005. Κατά συνέπειαν, εφόσον γίνεται δεκτή η διασταλτική αυτή ερμηνεία, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ένστασης. Παραμένουν ωστόσο ορισμένα προβληματικά σημεία τα οποία η πρόταση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, δεν φαίνεται ότι μπόρεσε να επιλύσει.

2. Πρόκειται συγκεκριμένα για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στη συνοδευτική έκθεση αναφέρεται ότι η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπεται από την κοινοτική και ή /την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, όπως η οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

3. Στη δήλωση 2005/295/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 2 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ απαριθμούνται τα δικαιώματα αυτά, στόχος των οποίων είναι η δημιουργία μεγαλύτερης ασφάλειας στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται ιδίως "τα δικαιώματα που απορρέουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που απορρέουν από συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας".

4. Όμως, η επιβολή και στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ποινικών κυρώσεων που έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική καθεαυτή, ούτε είναι συνεπής με την προσέγγιση που ακολούθησε στο θέμα αυτό ο κοινοτικός νομοθέτης κατά τα τελευταία χρόνια.

5. Καθεαυτή, δεν είναι προφανής η επείγουσα ανάγκη παρέμβασης με ποινικές κυρώσεις, αφού η προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υποβοηθείται ήδη σε πολλά κράτη μέλη από κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα (χρηματικές ποινές και φυλάκιση): πρόκειται, για παράδειγμα, για τις έννομες τάξεις της Γερμανίας(6), της Αυστρίας(7), της Δανίας(8), της Ισπανίας(9), της Γαλλίας(10), της Ουγγαρίας(11), της Ιταλίας(12), των Κάτω Χωρών(13) και της Πορτογαλίας(14). Επομένως, μολονότι θα πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη ποινικής προστασίας σε άλλες έννομες τάξεις (όπως στην αγγλική, τη βελγική και την ελληνική), η θέσπιση παρόμοιων διατάξεων σε κοινοτικό επίπεδο θα είχε ως αποτέλεσμα μάλλον τη δημιουργία επικαλύψεων και ένα πλέον δυσκίνητο κανονιστικό πλαίσιο, εκτός εάν υποθέσουμε ότι με ρητή πρόβλεψη της οδηγίας (με την κατάλληλη τροπολογία) ή ως αποτέλεσμα της λεγόμενης υπεροχής του κοινοτικού δικαίου(15), η σχετική κοινοτική νομοθεσία αντικαταστήσει πλήρως την αντίστοιχη εθνική.

6. Κατά δεύτερον, η επιδίωξη επιβολής ποινικών κυρώσεων στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας φαίνεται να βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τη θέση που έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στην ολομέλειά του της 6ης Ιουλίου 2005 απέρριψε την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή (2002/0047 (COD)): δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε τότε, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία(16), άκαιρη τη ρύθμιση του θέματος, η πρόβλεψη σήμερα ποινικών κυρώσεων για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (για τα οποία ακριβώς δεν υπάρχει ρύθμιση), θα ισοδυναμούσε με προκαταβολική αποσπασματική και επικίνδυνη ρύθμιση ενός θέματος που, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα του, πρέπει να έχει όσο το δυνατόν πιο οργανική μορφή και να αποσπά τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

7. Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής υποβάλλει τροπολογίες στα άρθρα 1 και 2 της πρότασης οδηγίας, ώστε να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής και να δοθούν οι κατάλληλοι ορισμοί. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποκλειστεί από την ακτίνα δράσης της οδηγίας ο τομέας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θεσπίζοντας ότι, εν αναμονή μιας συνολικότερης ρύθμισης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε κοινοτικό επίπεδο (με την κατάλληλη μελλοντική οδηγία), οι προβλέψεις που περιέχονται στην εξεταζόμενη πρόταση δεν εφαρμόζονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα θιγόταν το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου και αυτού με ποινικό χαρακτήρα) των μελλοντικών ρυθμίσεων στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Εξάλλου, περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αποκλειστικά στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικής ρύθμισης.

8. Τέλος, για λόγους συνοχής του κειμένου, προτείνονται ελαφριές τροποποιήσεις της αιτιολογικής σκέψης 5 και του τίτλου του άρθρου 2, καθώς και σαφέστερες και ορθολογικότερες διατυπώσεις των άρθρων 5, 6 και 7.

VI. Μελλοντικές εξελίξεις

1. Ο εισηγητής ευελπιστεί ότι, κατά την εκπόνηση των μελλοντικών στρατηγικών καταπολέμησης της πειρατείας και της παραποίησης και με την έναρξη μιας φάσης μεγαλύτερης εναρμόνισης του τομέα, ο κοινοτικός νομοθέτης θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα εξεύρεσης μορφών και μεθόδων για την επιβολή κυρώσεων και σε αυτούς που αγοράζουν εμπορεύματα παράνομης προέλευσης.

(1)

Πράγματι, το Δικαστήριο (πρβλ. απόφαση 21ης Σεπτεμβρίου 1989, υπόθεση C-68/88, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας) ανέκαθεν επιτρέπει τη λεγόμενη τεχνική της εξομοίωσης: το κοινοτικό κείμενο μπορεί να προβλέπει ότι οι εσωτερικές ποινικές διατάξεις που έχουν ληφθεί για την προστασία ορισμένων εθνικών συμφερόντων, ισχύουν και για την προστασία των αντίστοιχων κοινοτικών συμφερόντων, και έτσι οι δυο πρόνοιες συνδυάζονται σε μια μόνο διάταξη περί ενοχής. Τούτο σημαίνει ότι το κοινοτικό δίκαιο μπορεί να προβλέπει τον ποινικό χαρακτηρισμό ορισμένων πράξεων, αλλά οφείλει να αφήνει χώρο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών σε ό, τι αφορά συγκεκριμένα τον προσδιορισμό και την επιβολή των κυρώσεων.

(2)

Απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2003/80/ΔΕΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.

(3)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις της από 13 Σεπτεμβρίου 2005 απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, COM(2005)0583.

(4)

Πρβλ. αρθ. 250, εδάφιο 2, ΣΕΚ: "Εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την πρότασή της καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που οδηγούν στη θέσπιση κοινοτικής πράξης". Εκτιμάται ότι η αρμοδιότητα τροποποίησης περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα απόσυρσης μιας πρότασης: πρβλ. γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 22ας Μαρτίου 2006 σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης των προτάσεων που εκκρεμούν ενώπιον του νομοθέτη (2005/2214(INI)).

(5)

COM(2005)0696.

(6)

Πρβλ. § 142 του Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) της 16ης Δεκεμβρίου 1980.

(7)

Πρβλ. άρθρα 147 και 149 του Patentgesetz 1970, όπως τροποποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. I 143.

(8)

Πρβλ. μέρος 57 του Danish Patents Act, αριθ. 479 της 20ής Δεκεμβρίου 1967.

(9)

Πρβλ. αρθ. 273 του Código penal, όπως τροποποιήθηκε από τον οργανικό νόμο αριθ. 10/1995 της 23ης Νοεμβρίου 1995.

(10)

Πρβλ. αρθ. L. 615-14 του Code de la propriété intellectuelle της 26ης Ιανουαρίου 1990 και μετέπειτα τροποποιήσεις.

(11)

Πρβλ. αρθ. 329/D του ποινικού κώδικα.

(12)

Πρβλ. τα άρθρα 473 και 474 του ποινικού κώδικα που τιμωρούν αντίστοιχα τις πράξεις "παραποίησης, αλλοίωσης και χρήσης των διακριτικών σημάτων πνευματικών έργων ή βιομηχανικών προϊόντων" και "εισαγωγής στο κράτος και εμπορίας προϊόντων με πλαστά σήματα", καθώς και το άρθρο 475 που προβλέπει την πρόσθετη ποινή της δημοσίευσης της απόφασης.  

(13)

Πρβλ. αρθ. 45 τουl Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) του 1910 και αρθ. 79, αριθ. 1, του Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) του 1995.

(14)

Πρβλ.. αρθ. 261 και 262 του Código da Propiedade Industrial (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 16/95 της 24ης Ιανουαρίου 1995 και μετέπειτα τροποποιήσεις).

(15)

Ως γνωστόν, στην υπεροχή αυτή αντιστοιχεί η υποχρέωση του εθνικού δικαστή να εφαρμόζει πλήρως το κοινοτικό δίκαιο, παραβλέποντας, επομένως, την αντίθετη εθνική διάταξη είτε είναι προγενέστερη είτε μεταγενέστερη της κοινοτικής (πρβλ. για όλες Δικαστήριο, αποφ. 9ης Μαρτίου 1978, υπόθεση 106/77, Simmenthal, στη Συλλ., 1978, σελ. 629, σημείο 24).

(16)

648 ψήφοι κατά, 14 υπέρ και 18 αποχές.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (29.11.2006)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Hammerstein Mintz

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε συνέχεια πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-176/03, η Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων και τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) σύμφωνα με το άρθρο 95 της Συνθήκης.

Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ευρεία ερμηνεία εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής της απόφασης όπως αυτή εκτίθεται στην ανακοίνωση COM(2005)583 και, κατά συνέπεια, όσον αφορά τη νομική βάση της πρότασης.

Όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, τα βασικά σημεία που πρέπει να εξετασθούν είναι τα εξής:

α) πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·

β) ορισμός της «εμπορικής κλίμακας»·

γ) ορισμός της «εκ προθέσεως προσβολής ενός ΔΔΙ»·

δ) ποινικοποίηση της συνέργιας και της ηθικής αυτουργίας·

ε) κοινές ομάδες έρευνας·

στ) θεμελιώδη δικαιώματα·

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του νομοθετήματος αυτού αφορά την αντιμετώπιση της παραποίησης και της πειρατείας, ιδίως στους τομείς της μουσικής, των ειδών πολυτελείας, της παραγωγής ενδυμάτων και των συναφών τομέων. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της οδηγίας αυτής, όταν τα μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας θεωρούνται γενικώς εφαρμόσιμα σε όλες τις μορφές των ΔΔΙ. Πρέπει να τονισθεί ότι οι προσβολές ορισμένων ΔΔΙ διαφέρουν ως προς τη φύση και τον τρόπο της προσβολής, πράγμα που σημαίνει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση των προσβολών των εν λόγω ΔΔΙ πρέπει να διαφέρουν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ προσβολών των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας στη συνήθη πορεία μιας εμπορικής δραστηριότητας, όπως η θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων, και παραποίησης και πειρατείας με δόλια και εκ προθέσεως συμπεριφορά. Για τις προσβολές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας υπάρχουν ένδικα μέσα του αστικού δικαίου και οι φερόμενοι ως προσβάλλοντες τα δικαιώματα αυτά δεν πρέπει να εξισώνονται με δράστες εγκληματικών πράξεων όπως η πειρατεία και η παραποίηση. Μια εταιρεία μπορεί να χρειάζεται να προσβάλλει εκ προθέσεως ένα δικαίωμα ευρεσιτεχνίας προκειμένου να αποδείξει ότι η σχετική ευρεσιτεχνία δεν προστατεύεται πλέον, πράγμα το οποίο συμβάλλει στην καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η προσβολή αποτελεί ζήτημα αστικού δικαίου όπως ισχύει σήμερα, εκτός εάν η προσβολή συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία ή για την ασφάλεια.

Εμπορική κλίμακα

Η αναφορά στην εμπορική κλίμακα εισήχθηκε χωρίς να ορίζεται το εννοιολογικό της περιεχόμενο από τη Συμφωνία TRIPS. Ωστόσο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη Συμφωνία TRIPS, η χρησιμοποίηση του όρου αυτού σε ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας καθώς και το γενικότερο πλαίσιο συμβάλλουν στην ερμηνεία της έννοιας αυτής. Αυτή αφορά κερδοσκοπική προσβολή η οποία δημιουργεί σοβαρή άμεση ζημία στον κάτοχο ενός ΔΔΙ· η μη κερδοσκοπική ανταλλαγή νομίμως αποκτηθέντων περιεχομένων μεταξύ μεμονωμένων ατόμων πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Δεδομένου ότι η νομοθετική πρόταση έχει σκοπό να ποινικοποιήσει την προσβολή μόνο σε εμπορική κλίμακα, είναι ουσιώδες να υπάρξει ένας σαφής σχετικός ορισμός προκειμένου να αποφευχθεί αβεβαιότητα δικαίου. Δεν μπορούμε να βασισθούμε στην πρακτική των κρατών μελών στον τομέα αυτό δεδομένου ότι αυτή ποικίλλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος.

Εκ προθέσεως προσβολή ΔΔΙ

Μόνο σε εσκεμμένες πράξεις προσβολών που διενεργούνται εκ προθέσεως μπορεί να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις: αυτό καλύπτει μόνο εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δράστης γνωρίζει ότι προσβάλλει ΔΔΙ και το πράττει εσκεμμένα με κακόβουλη πρόθεση. Πρέπει να γίνει διάκριση δεδομένου ότι μια προσβολή δεν πρέπει να θεωρείται σκόπιμη επειδή αποτελεί απλώς μια εσκεμμένη δραστηριότητα όπως η ακρόαση μουσικής ή η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών.

Συνέργια και ηθική αυτουργία

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ προσβολής ευρεσιτεχνιών στο πλαίσιο της συνήθους πορείας μιας εμπορικής δραστηριότητας (θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων) και παραποίησης και πειρατείας κατά τρόπο δόλιο και εκ προθέσεως, οι οποίες διαπράττονται συνήθως από εγκληματικές οργανώσεις. Ποινικές κυρώσεις για συνέργια και ηθική αυτουργία σε τυχόν αξιόποινες πράξεις πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σοβαρά αδικήματα· η ποινικοποίηση της συνέργιας και της ηθικής αυτουργίας είναι δυσανάλογη σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως, ιδίως δε η παράγραφος 3 του άρθρου 49 η οποία ορίζει ότι «η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκημα».

Κοινές ομάδες έρευνας

Το άρθρο 7 της πρότασης παρέχει τη δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες και τους αντιπροσώπους των κατόχων ΔΔΙ να συνδράμουν την έρευνα. Αν και πράγματι εκείνος ο οποίος μπορεί να αναγνωρίσει τα αγαθά και τα προϊόντα του χωρίς αμφιβολίες είναι ο κάτοχος των ΔΔΙ, πρέπει να δοθεί προσοχή στο σημείο αυτό.

Πρώτον, δεδομένου ότι εναπόκειται στον κάτοχο ΔΔΙ να εγκρίνει ή να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση του προϊόντος της διανοίας του και λόγω της προστασίας του κατόχου ΔΔΙ, μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι και εντεταλμένοι αντιπρόσωποι μπορούν να συνδράμουν την ομάδα έρευνας. Δεύτερον, η βοήθεια που παρέχει είτε ο κάτοχος του ΔΔΙ είτε ο αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφευχθεί «η ιδιωτικοποίηση» της ποινικής διαδικασίας· τυχόν περισσότερο εκτεταμένη ή ενεργός συμμετοχή του κατόχου ΔΔΙ θα συνιστούσε απειλή για την δίκαιη και αμερόληπτη διερεύνηση και την ποινική διαδικασία.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστός κατά τον ορισμό των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων καθώς και στην πορεία της έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα άρθρα του χάρτη: άρθρο 8 για την προστασία των δεδομένων· άρθρο 47 για τη δίκαιη δίκη· και άρθρο 49 για τη νομιμότητα και αναλογικότητα των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Για τη διευκόλυνση των ερευνών ή των ποινικών διώξεων σχετικά με τις παραβάσεις που συνεπάγονται προσβολή της διανοητικής ιδιοκτησίας, δεν θα πρέπει να απαιτείται δήλωση ή κατηγορία από θύμα της παράβασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι αρχές που διερευνούν ποινικές υποθέσεις δεν θα έπρεπε να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία προτού ο κάτοχος των δικαιωμάτων υποβάλει καταγγελία, δεδομένου ότι οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση αδείας δεν έχουν δημοσιευθεί. Ο κάτοχος των δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει όπως εκείνος νομίζει.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

 

(9α) Τα δικαιώματα που εκτίθενται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά κατά τον ορισμό των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων, κατά τη διάρκεια των ερευνών και κατά την πορεία των δικαστικών διαδικασιών.

Τροπολογία 3

Άρθρο 1, πρώτη παράγραφος

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα ποινικά μέτρα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση και την αποτροπή της εκ προθέσεως προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στην ορολογία της συμφωνίας TRIPS (άρθρο 61) στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση.

Τροπολογία 4

Άρθρο 1, δεύτερη παράγραφος

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία ή/και την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Εναρμονίζει τα ποινικά αυτά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ όταν αυτό είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της εκ προθέσεως προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία διεπράχθησαν υπό την αιγίδα μιας εγκληματικής οργάνωσης ή όταν αυτά συνιστούν απειλή για την υγεία ή την ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποκαθιστά στην ορολογία της συμφωνίας TRIPS (άρθρο 61) στην οποία βασίζεται η παρούσα πρόταση.

Τροπολογία 5

Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέα)

 

Με την επιφύλαξη των μέτρων που υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη, τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται μόνο στην εκ προθέσεως προσβολή εμπορικού σήματος συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης και της πειρατείας έργων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει διαφορά μεταξύ προσβολής ευρεσιτεχνιών κατά τη συνήθη πορεία μιας εμπορικής δραστηριότητας, όπως η θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων, και παραποίησης και πειρατείας με δόλια και εκ προθέσεως συμπεριφορά. Υπάρχουν ένδικα μέσα του αστικού δικαίου για τις προσβολές ευρεσιτεχνιών και οι φερόμενοι ως προσβάλλοντες τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας δεν πρέπει να εξισώνονται με τους δράστες αξιοποίνων πράξεων όπως η πειρατεία και η παραποίηση.· Στις περιπτώσεις προσβολής ευρεσιτεχνιών αυτό θα άπτονταν των συστημάτων αστικού δικαίου των κρατών μελών.

Τροπολογία 6

Άρθρο 1, παράγραφος 2β (νέα)

 

Η μη κερδοσκοπική ανταλλαγή μεταξύ ατόμων νομίμως αποκτηθέντος περιεχομένου εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση έχει ως στόχο να ποινικοποιήσει τις προσβολές σε εμπορική κλίμακα μόνο (άρθρο 3).

Τροπολογία 7

Άρθρο 2, τίτλος

Ορισμός

Ορισμοί

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η έννοια της παραποίησης η οποία είναι κεντρική όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας πρότασης οδηγίας, να ορισθεί επακριβώς. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι δυνατή παρά μόνον εάν υφίσταται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας της παραποίησης, ο οποίος πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης και της κατοχής παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 8

Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «προσβολή σε εμπορική κλίμακα» νοείται η κερδοσκοπική προσβολή ενός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας η οποία προκαλεί σημαντική άμεση ζημία στον κάτοχο του δικαιώματος αυτού

Αιτιολόγηση

Αν και η πρόταση έχει ως στόχο να ποινικοποιήσει την προσβολή σε εμπορική κλίμακα μόνο (άρθρο 3) η έννοια αυτή δεν ορίζεται· πρέπει ωστόσο να υπάρξει σαφής ορισμός προκειμένου να αποφευχθεί αβεβαιότητα δικαίου. Μολονότι η Συμφωνία TRIPS δεν ορίζει την έννοια της «εμπορικής κλίμακας», το πλαίσιο της συμφωνίας ΤΡΙΡS, η χρησιμοποίηση του όρου αυτού σε ολόκληρο το κείμενο και η ανάλυση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας ΤΡΙΡS καθιστά τον ορισμό σαφή.

Τροπολογία 9

Άρθρο 2, παράγραφος 1β (νέα)

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «εκ προθέσεως προσβολή ενός δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας» νοείται η εκ προμελέτης και εσκεμμένη προσβολή του δικαιώματος αυτού.

Τροπολογία 10

Άρθρο 2, παράγραφος 1γ (νέα)

 

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η «παραποίηση» περιλαμβάνει:

 

a) κατοχή χωρίς νόμιμη αιτία, εισαγωγή υπό οιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή εξαγωγή εμπορευμάτων με παραποιημένα εμπορικά σήματα·

 

β) προσφορά προς πώληση ή αγορά εμπορευμάτων με παραποιημένο εμπορικό σήμα·

 

γ) αναπαραγωγή, απομίμηση, χρησιμοποίηση, επίθεση, τροποποίηση ενός σήματος, ενός συλλογικού σήματος ή ενός συλλογικού σήματος πιστοποίησης κατά παραβίαση των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων κατά την καταχώρηση του και των απαγορεύσεων που απορρέουν εξ αυτής·

 

δ) εσκεμμένη παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας με καταχωρημένο εμπορικό σήμα διαφορετικό από το σήμα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η έννοια της παραποίησης η οποία είναι κεντρική όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας πρότασης οδηγίας, να ορισθεί επακριβώς. Η επιβολή κυρώσεων δεν είναι δυνατή παρά μόνον εάν υφίσταται κάποιος σαφής ορισμός της έννοιας της παραποίησης, ο οποίος πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης και της κατοχής παραποιημένων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 11

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ προθέσεως προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, καθώς και η απόπειρα προσβολής, η συνέργια και η ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση.

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα η εκ προθέσεως προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα.

Αιτιολόγηση

Ποινικές κυρώσεις για συνέργια και ηθική αυτουργία σε αξιόποινες πράξεις πρέπει να επιβάλλονται στα πιο επικίνδυνα εγκλήματα. Η ποινικοποίηση της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας μπορεί να είναι δυσανάλογη σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 12

Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

 

Επιπλέον τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόπειρα προσβολής, η συνέργεια και η ηθική αυτουργία σε τέτοια παραβίαση αντιμετωπίζονται ως αξιόποινες πράξεις όταν η απόπειρα, η συνέργεια και η ηθική αυτουργία:

 

α) διενεργείται με σκοπό την υποστήριξη του οργανωμένου εγκλήματος, ή

 

β) συνιστά σοβαρή απειλή για την υγεία ή την ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ προσβολής ευρεσιτεχνίας κατά τη συνήθη πορεία μιας εμπορικής δραστηριότητας (θεμιτή ανάπτυξη προϊόντων) που μπορεί να οδηγήσει στην παύση της προστασίας άκυρων ευρεσιτεχνιών και παραποίησης και πειρατείας δολίως και εκ προθέσεως, τις οποίες συνήθως διαπράττουν εγκληματικές οργανώσεις. Η επιβολή ποινικών κυρώσεων για συνέργια και ηθική αυτουργία σε τυχόν αξιόποινη πράξη πρέπει να προβλέπεται για τα πιο σοβαρά αδικήματα· Η ποινικοποίηση της συνέργειας και της ηθικής μπορεί αν είναι δυσανάλογη σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 13

Άρθρο 3, παράγραφος 1β (νέα)

 

Ποινικές κυρώσεις δεν πρέπει να επιβάλλονται σε περιπτώσεις παράλληλης εισαγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε μια τρίτη χώρα με την άδεια του δικαιούχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 14

Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2. Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις ακόλουθες κυρώσεις:

2. Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις ακόλουθες κυρώσεις, στον βαθμό που απαιτείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος:

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για σημαντικές προσβολές των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οπότε είναι σκόπιμο να αιτιολογούνται για λόγους κοινού συμφέροντος.

Τροπολογία 15

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α)

(α) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·

(α) ταχεία και πλήρης καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, με διατήρηση αποδεικτικών δειγμάτων χωρίς εγγύηση·

Αιτιολόγηση

Δια λόγους ασφάλειας προτείνεται η ταχεία και πλήρης καταστροφή των αγαθών που συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητική ιδιοκτησίας, εξαιρέσει των απαραίτητων για τις ανάγκες της έρευνας στοιχείων. Το μέτρο αυτό απαλλάσσει επίσης από σημαντικές δαπάνες φύλαξης. Η απεικόνιση των αποθεμάτων μπορεί να πραγματοποιείται με φωτογράφηση κατά την στιγμή της ανακάλυψής τους. Ενδεχομένως, η καταστροφή των αποθεμάτων πρέπει να υπόκειται στην συμφωνία ή την μη αντίθεση του φερόμενου ως δράστη, εφόσον διαπιστωθεί η ταυτότητά του, χωρίς τούτο να συνιστά αναγνώριση ενοχής.

Τροπολογία 16

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο στα) (νέο)

 

στα) απόφαση επιβάλλουσα στο δράστη να καταβάλει το κόστος φύλαξης των κατασχεθέντων αγαθών.

Αιτιολόγηση

Στον υπαίτιο της απομίμησης, ως συμπληρωματική κύρωση, πρέπει να μπορεί να επιβάλλεται η καταβολή των δαπανών φύλαξης για τα αγαθά που διατηρούνται δια τις ανάγκες της έρευνας, κυρίως σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές είναι μεγάλες εάν τα διατηρούμενα προϊόντα, ακόμη και σε μικρή ποσότητα, είναι ογκώδη και οι έρευνες χρονοβόρες.

Τροπολογία 17

Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β)

α) μέγιστου ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ στις περιπτώσεις που δεν θεωρούνται ως οι σοβαρότερες·

β) μέγιστου ύψους τουλάχιστον 300.000 ευρώ στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Σε περίπτωση οικονομικών κυρώσεων, τα δικαστήρια του κάθε κράτους μέλους ορίζουν, το ποσό του επιβληθέντος προστίμου, λαμβάνοντας υπόψη την προκληθείσα ζημία, την αξία των αγαθών που συνιστούν προβολή ή το κέρδος που προκύπτει από αυτή, καθώς και, ως κύριο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις, την οικονομική κατάσταση του δράστη, η οποία προκύπτει από την περιουσία του, τα εισοδήματά του, τις οικογενειακές του υποχρεώσεις, τα εξαρτώμενα πρόσωπα και τις άλλες προσωπικές συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός σταθερών ποσών για πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση προσβολής των διανοητικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπει το άρθρο αυτό, φαίνεται υπερβολικά αυστηρός και, αναμφίβολα, δύσκολα μπορεί να συμβιβασθεί με την αρχή της επικουρικότητας. Η τροπολογία σέβεται την αρχή αυτή διατηρώντας όμως τον στόχο της εναρμόνισης που επιδιώκεται από την πρόταση.

Τροπολογία 18

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου… για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Τα κράτη μέλη χωρίς να προσβάλλουν θεμελιώδη δικαιώματα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα συνιστούν σοβαρά εγκλήματα, καθώς και όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Αιτιολόγηση

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το άρθρο 6 περιορίζεται στα αδικήματα που διαπράττονται αποκλειστικώς στο πλαίσιο του «οργανωμένου εγκλήματος». Το άρθρο αυτό δεν θα είναι χρήσιμο παρά μόνον εάν εφαρμόζεται σε όλες τις προσβολές που προκαλούν σοβαρή εμπορική ζημία στους δικαιούχους των δικαιωμάτων, είτε οι προσβολές αυτές διεπράχθησαν στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος είτε όχι. Είναι συνεπώς σκόπιμο να καταργηθεί, εντός του άρθρου 6 της πρότασης οδηγίας-πλαισίου, η αναφορά στο «οργανωμένο έγκλημα» και να αντικατασταθεί από την έκφραση «σοβαρά εγκλήματα».

Τροπολογία 19

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής ιδιοκτησίας ή στους αντιπροσώπους τους, καθώς και στους εμπειρογνώμονες, να παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες που διενεργούν οι κοινές ομάδες έρευνας σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους και οι εμπειρογνώμονες να παρέχουν πληροφορίες στις κοινές ομάδες έρευνας που ερευνούν τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του άρθρου αυτού είναι εξαιρετικά ασαφής: είναι θεμιτό να επιτρέπει το δικαστήριο σε κάθε μέρος να έχει τους εμπειρογνώμονές του. Ωστόσο, η άμεση συμμετοχή των αντιπροσώπων του δικαιούχου διανοητικής ιδιοκτησίας στις έρευνες πρέπει να είναι περιορισμένη· διαφορετικά οι δικαιούχοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις ποινικές διαδικασίες υπονομεύοντας την αμερόληπτη και δίκαια έρευνα· Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή είναι δυσανάλογο, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ερμηνείας από τα δικαστήρια.

Τροπολογία 20

Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)

 

Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 τηρούνται πλήρως στο πλαίσιο των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

 

_______________________

ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν» και ότι «η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση την συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους". Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων σε συνάρτηση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεσπίζοντας κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν πότε η διαδικασία αυτή είναι νόμιμη.

Τροπολογία 21

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή άσκησης δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, να μην εξαρτάται από δήλωση ή έγκληση προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα στο έδαφος του κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών ή άσκησης δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, μπορεί να κινείται και χωρίς την δήλωση ή έγκληση προερχόμενη από το θύμα της προσβολής, τουλάχιστον εάν οι πράξεις έλαβαν χώρα στο έδαφος του κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, ορίζοντας τις προϋποθέσεις κίνησης της ποινικής δίωξης, διαφυλάσσει την ευελιξία του προτεινόμενου μέτρου. Έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου διακυβεύεται η δημόσια υγεία και στις οποίες ο δικαιούχος δεν είναι επακριβώς προσδιορισμένος, να κινείται η ποινική δίωξη ακόμη και χωρίς δήλωση του θύματος της αξιόποινης πράξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
6.9.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

David Hammerstein Mintz
5.10.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.9.2006

10.10.2006

23.11.2006

28.11.2006

 

Ημερομηνία της έγκρισης

28.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (12.12.2006)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Rainer Wieland

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (Υπόθεση C 176/03, Επιτροπή κατά Συμβουλίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε την πρόταση οδηγίας της σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς ότι οι επενδύσεις τους θα είναι κερδοφόρες. Χωρίς την δέουσα προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι επενδύσεις και κατά συνέπεια η καινοτομία στην Ευρώπη ενδέχεται να σημειώσουν στασιμότητα.

Αυτό που χρειάζεται να καθορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τα κοινά σημεία επαφής, ώστε να γίνει πλέον αποτελεσματική η δίωξη της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας. Η ανά χείρας πρόταση προτείνει συνεπώς κοινούς ορισμούς και κοινά επίπεδα ποινών. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης να διευκολύνει τις αστυνομικές έρευνες που άπτονται των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο εισηγητής σας τάσσεται υπέρ της προταθείσης οδηγίας αλλά επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη να ορισθούν με μεγάλη ακρίβεια σημαντικοί όροι στην Οδηγία, ιδιαίτερα όταν αποτελούν κεντρικό συστατικό στοιχείο στον καθορισμό του αδικήματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνών. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι διανοητικής ιδιοκτησίας ή οι αντιπρόσωποι τους, καθώς και οι εμπειρογνώμονες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες που διεξάγονται από κοινές ομάδες έρευνας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για ιδιωτικοποίηση της ποινικής δίωξης για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, πράγμα το οποίο πρέπει να απορριφθεί για λόγους γενικής νομοθετικής πολιτικής. Σε δημοκρατικές κοινωνίες που επικρατεί το κράτος δικαίου, το κράτος διαθέτει νομικό μονοπώλιο στη χρήση βίας. Οι πολίτες δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα ποινικής δίωξης για να τιμωρούν παραβάσεις της νομοθεσίας που διαπράττουν άλλοι πολίτες.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

(9α) Τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρούνται απολύτως κατά τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών, κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

Τροπολογία 3

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία ή/και την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας εμπίπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας:

 

α) δικαιώματα δημιουργού·

 

β) συγγενή δικαιώματα·

 

γ) δικαιώματα ειδικής φύσεως (sui generis) του κατασκευαστή βάσεων δεδομένων·

 

δ) δικαιώματα του δημιουργού τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών·

 

ε) δικαιώματα εμπορικών σημάτων·

 

στ) δικαιώματα προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων·

 

ζ) δικαιώματα προστασίας υποδειγμάτων χρησιμότητας·

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να καθορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος καλύτερης, διαφανέστερης και πιο κατανοητής νομοθεσίας.

Δεν μπορεί να αποτελεί καθήκον της Επιτροπής να καθορίζει, με τη δημοσίευση "γνωμοδοτήσεων", τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύονται οδηγίες αποκλίνοντας από το νομοθέτη.

Ο κατάλογος που βασίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ διευκολύνει επίσης το έργο της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής να εξαιρεί, με χωριστές ψηφοφορίες, από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων συγκεκριμένους τομείς της νομοθεσίας, εάν το θεωρεί απαραίτητο.

Τροπολογία 4

Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

 

Συγκεκριμένα, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας που συνδέεται με:

 

- διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας και συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας·

 

 

- παράλληλη εισαγωγή αυθεντικών προϊόντων, τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά τρίτης χώρας με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του δικαιώματος.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να περιορισθεί.

Τροπολογία 5

Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

 

Με τον όρο "σε εμπορική κλίμακα" νοούνται δραστηριότητες οι οποίες επιτελούνται με σκοπό τον προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ή εμπορικού κέρδους, ή δραστηριότητες οι οποίες επιτελούνται σε τόσο μεγάλη κλίμακα ώστε μπορούν να προκαλέσουν σημαντική άμεση ζημία στον δικαιούχο του δικαιώματος αυτού.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "σε εμπορική κλίμακα" έχει καίρια σημασία για τον ορισμό του ποινικού αδικήματος, και πρέπει να ορίζεται επακριβώς. Πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνον δραστηριότητες οι οποίες έχουν οικονομικό ή εμπορικό σκοπό, αλλά και σοβαρές δραστηριότητες πειρατείας μεγάλης κλίμακας, οι οποίες δεν διαπράττονται μόνο για ατομική ή προσωπική χρήση, οι οποίες μπορεί μεν να μην αποφέρουν οικονομικό πλεονέκτημα στον προσβάλλοντα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημία στον δικαιούχο του δικαιώματος.

Τροπολογία 6

Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα κάθε εκ προθέσεως και σε εμπορική κλίμακα διαπραττόμενη απομίμηση/παραποίηση εμπορικού σήματος η οποία συνίσταται στη χρήση σημείου πανομοιότυπου με το εμπορικό σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το εμπορικό σήμα.

Αιτιολόγηση

Η προσβολή των δικαιωμάτων δημιουργού και η απομίμηση/παραποίηση εμπορικών σημάτων πρέπει να ορίζονται χωριστά.

Τροπολογία 7

Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν τις ακόλουθες κυρώσεις:

2. Στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη να υπόκειται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις όπως:

α) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·

α) αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

β) πλήρες ή μερικό, οριστικό ή προσωρινό κλείσιμο της εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την επίμαχη προσβολή·

β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας·

γ) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·

δ) επιβολή δικαστικής εποπτείας·

δ) τη θέση υπό δικαστικό έλεγχο·

δ) δικαστική εντολή διάλυσης·

ε) τη δικαστική εκκαθάριση·

ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της αξιόποινης πράξης·

στ) απαγόρευση της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων·

στ) δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων·

ζ) δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων.

ζ) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Πβλ. την αιτιολόγηση της πρώτης τροπολογίας. Πρέπει να προστεθεί ότι το περιεχόμενο και η διατύπωση του καταλόγου των κυρώσεων δεν πρέπει να "επινοείται εκ νέου" για κάθε νομοθετικό κείμενο. Οι κυρώσεις που προτείνονται στα στοιχεία α) έως ε) έχουν ληφθεί από το προαναφερθέν κείμενο του Συμβουλίου για την έκδοση απόφασης πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 8496/1/06 (2005/003(CNS)), και έχουν συμπληρωθεί με ειδικές προτάσεις από το αρχικό κείμενο σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα.

Τροπολογία 8

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας·

 

α) καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων που συνεπάγονται προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και, σε κατάλληλες περιπτώσεις, κατάσχεση ή καταστροφή των υλικών ή στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για τη δημιουργία ή την κατασκευή των εμπορευμάτων αυτών.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 9

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος, τουλάχιστον όταν τα αδικήματα διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου… για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και όταν τα αδικήματα συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, των περιουσιακών στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει καταδικασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης-πλαισίου 2005/212/JAI της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος.

 

Αιτιολόγηση

Οι διευρυμένες εξουσίες δήμευσης πρέπει να ισχύουν για τις ίδιες παραβιάσεις και τα ίδια αδικήματα για τα οποία ισχύει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 10

Άρθρο 6α (νέο)

 

Άρθρο 6α

Κατάχρηση εξουσίας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, με την εφαρμογή ποινικών, αστικών και διαδικαστικών μέτρων, να απαγορεύεται και να υπάγεται σε κυρώσεις η κατάχρηση απειλών περί επιβολής ποινικών κυρώσεων.

 

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατάχρηση διαδικασιών, ειδικότερα στο βαθμό που τα ποινικά μέτρα χρησιμοποιούνται για την επιβολή των απαιτήσεων του αστικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα που διαθέτει ο δικαιούχος δικαιώματος να αποτρέψει το ενδεχόμενο προσβολής του δικαιώματός του (π.χ. από ανταγωνιστές) είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν υφίσταται απειλή επιβολής ποινικών κυρώσεων. Το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο απαιτούν την πρόληψη της κατάχρησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η κατάχρηση διαταράσσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και αντιβαίνει στα άρθρα 28 κ.ε. και 81 κ.ε. της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 11

Άρθρο 6β (νέο)

 

Άρθρο 6β

Δικαιώματα των εναγομένων

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προστατεύονται και να διασφαλίζονται δεόντως τα δικαιώματα των εναγομένων.

Τροπολογία 12

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Κοινές ομάδες έρευνας

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να επιτρέπεται στους δικαιούχους διανοητικής ιδιοκτησίας ή στους αντιπροσώπους τους, καθώς και στους εμπειρογνώμονες, να παρέχουν τη συνδρομή τους στις έρευνες που διενεργούν οι κοινές ομάδες έρευνας σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για ιδιωτικοποίηση της ποινικής δίωξης για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, πράγμα το οποίο πρέπει να απορριφθεί για λόγους γενικής νομοθετικής πολιτικής. Σε δημοκρατικές κοινωνίες που επικρατεί το κράτος δικαίου, το κράτος διαθέτει νομικό μονοπώλιο στη χρήση βίας. Οι πολίτες δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα ποινικής δίωξης για να τιμωρούν παραβάσεις της νομοθεσίας που διαπράττουν άλλοι πολίτες.

Τροπολογία 13

Άρθρο 8 α (νέο)

 

Άρθρο 8α

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που διέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 τηρούνται πλήρως κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών.

_______________________

1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σελ. 31.

 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν" και ότι "η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεχθέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους". Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών προσώπων σε συνάρτηση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεσπίζοντας κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν πότε η επεξεργασία αυτή είναι νόμιμη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

JURI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

6.9.2005

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Rainer Wieland

13.10.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

11.12.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

23

17

[]

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Παναγιώτης Δημητρίου, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Kartika Tamara Liotard

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ποινικά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0168 - COM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

6.9.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

6.9.2005

IMCO

6.9.2005

LIBE

6.9.2005

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Nicola Zingaretti

15.9.2005

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.11.2005

12.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

 

20.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Toine Manders, Umberto Guidoni

Τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου