Menettely : 2005/0127(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0073/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0073/2007

Keskustelut :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Äänestykset :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0145

MIETINTÖ     ***I
PDF 348kWORD 346k
23. maaliskuuta 2007
PE 378.855v02-00 A6-0073/2007

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Nicola Zingaretti

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan LAUSUNTO
 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0168)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0233/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0073/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/48/EY säädetään yksityis- ja hallinto-oikeudellisista toimenpiteistä, menettelyistä ja oikeussuojakeinoista. Direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä riittävän varoittavilla rikosoikeudellisilla säännöksillä, jotka ovat sovellettavissa koko yhteisön alueella. Tiettyjen rikosoikeudellisten säännösten lähentäminen on tarpeen, jotta sisämarkkinoilla voidaan tehokkaasti torjua väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista. Yhteisön lainsäätäjä on toimivaltainen toteuttamaan tarvittavat rikosoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen, että sen teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen alalla antamat säännökset ovat tehokkaita.

(5) Teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/48/EY säädetään yksityis- ja hallinto-oikeudellisista toimenpiteistä, menettelyistä ja oikeussuojakeinoista. Direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä riittävän varoittavilla rikosoikeudellisilla säännöksillä, jotka ovat sovellettavissa koko yhteisön alueella. Tiettyjen rikosoikeudellisten säännösten lähentäminen on tarpeen, jotta sisämarkkinoilla voidaan tehokkaasti torjua väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista. Yhteisön lainsäätäjä on toimivaltainen toteuttamaan tarvittavat rikosoikeudelliset toimenpiteet varmistaakseen, että sen teollis- ja tekijänoikeuksien, sellaisina kuin ne tässä direktiivissä määritetään, kuitenkin niin, että patentit jätetään säädöksen ulkopuolelle, suojaamisen alalla antamat säännökset ovat tehokkaita.

Perustelu

Muutos on tarpeen, jotta teksti olisi johdonmukaista seuraavien tarkistusten kanssa, ja sillä pyritään heti alusta alkaen rajaamaan direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

 

(6 a) Euroopan parlamentti katsoi lääkkeiden väärentämisestä 7. syyskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa, että Euroopan yhteisön on kiireellisesti otettava käyttöönsä keinot taistellakseen tehokkaasti lääkkeiden luvattomaan jäljentämiseen ja väärentämiseen liittyvää laitonta toimintaa vastaan.

Perustelu

Laittomasti hankittujen tavaroiden takavarikointia Euroopan unionin rajoilla koskevien, viimeisimpien vuoden 2005 tullitilastojen mukaan väärennettyjen lääkkeiden takavarikoinnit lisääntyivät vuonna 2005 sadalla prosentilla vuoteen 2004 verrattuna.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 8 kappale

(8) Olisi säädettävä rikosoikeudellisten tutkimusten helpottamisesta. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän edustajansa sekä asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä tutkimusryhmiä tutkimuksissa.

(8) Olisi säädettävä rikosoikeudellisten tutkimusten helpottamisesta. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän edustajansa sekä asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä tutkimusryhmiä tutkimuksissa. Asianomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden osallistuminen on avustamista, joka ei vaikuta valtion viranomaisten käynnistämien oikeustoimien puolueettomuuteen.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että asianomistajien osallistuminen poliisin tai yleisen syyttäjän käynnistämiin oikeustoimiin ei saa vaarantaa kyseisten syyttäjäviranomaisten puolueettomuutta. Riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistaminen kuuluu oikeusvaltion periaatteeseen.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

(9 a) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määriteltyjä oikeuksia olisi kunnioitettava täydellisesti rikosten ja rangaistusseuraamusten määrittämisen, tutkinnan sekä oikeudenkäynnin yhteydessä.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 10 kappale

(10) Tällä direktiivillä ei aseteta kyseenalaiseksi sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 2000/31/EY 12–15 artiklassa säädetystä Internet-palvelujen tarjoajien vastuusta annettuja säännöksiä.

(10) Tällä direktiivillä ei aseteta kyseenalaiseksi tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY säädetystä Internet-palvelujen tarjoajien vastuusta annettuja säännöksiä.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

(10 a) Tällä direktiivillä ei aseteta kyseenalaiseksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/29/EY1 säädetystä vastuusta annettuja säännöksiä.

 

______________________________________

1 EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

(12 a) On taattava teollis- ja tekijänoikeuksien riittävä suojelu audiovisuaalisella alalla, kuten säädetään ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta 20 päivänä marraskuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/84/EY1.

 

_______________________________________

1 EYVL L 320, 28.11.1998, s. 54.

Perustelu

Tällä hetkellä direktiivi 98/84/EY on ainoa Euroopan tasolla vahvistettu keino audiovisuaalisten oikeuksien suojelemiseksi yhä lisääntyvältä väärentämiseltä ja laittomalta valmistamiselta. Suojelu tapahtuu pääasiallisesti ehdollisen pääsyn kautta, toisin sanoen sellaisen teknisen ratkaisun avulla, joka mahdollistaa koodatussa muodossa lähetetyn audiovisuaalisen sisällön valvonnan ja käytön. Sisällyttämällä ehdolliseen pääsyyn liittyvät loukkaukset tähän direktiiviin viittauksella direktiiviin 98/84/EY, annettaisiin merkittävä varoitus rikollisjärjestöille, jotka rikkovat audiovisuaalisia oikeuksia luottaen siihen, etteivät ne saa rangaistusta, koska säännökset ovat tällä hetkellä erilaisia eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 8

1 artiklan 1 kohta

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien, sellaisina kuin ne määritellään jäljempänä, noudattamisen varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä tavaramerkkiväärennösten ja tekijänoikeuspiratismin yhteydessä.

Perustelu

Ehdotuksen päämäärät saavutetaan parhaiten, jos direktiivissä keskitytään nimenomaan tavaramerkkiväärennöksiin ja tekijänoikeuspiratismiin. Sen nykyinen sanamuoto voisi itse asiassa tehdä rikosoikeudellisiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia kiistoja, jotka ovat luonteeltaan siviilioikeudellisia ja jotka ovat laillisten liikeyritysten välisiä. Tarkistuksella halutaan täsmentää direktiivin soveltamisalaa viittaamalla myöhemmässä tarkistuksessa esitettäviin määritelmiin.

Tarkistus 9

1 artiklan 2 kohta

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön lainsäädännössä säädettyihin teollis- ja tekijänoikeuksiin patentteja lukuun ottamatta.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään rajoittamaan direktiivin soveltamisalaa jo alusta alkaen.

Tarkistus 10

1 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

Patentin perusteella syntyneet teollisoikeudet eivät kuulu tämän direktiivin piiriin.

Perustelu

Käsiteltävänä olevan direktiivin soveltamisala on määriteltävä täsmällisemmin, jotta tavoitteena oleva parempi, avoimempi ja ymmärrettävämpi lainsäädäntötyö toteutuisi.

Koska useimmat tutkimushankkeet ovat monimutkaisia, keksijät ovat jatkuvasti vaarassa rikkoa patenttioikeutta. Patenttioikeuksien loukkauksien säätäminen rangaistavaksi saattaisi pidätellä keksijöitä ja tutkijoita kehittämästä uutta.

Tarkistus 11

1 artiklan 2 b kohta (uusi)

 

Direktiiviä ei sovelleta etenkään sellaisiin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin, jotka kytkeytyvät

 

– patentteihin, hyödyllisyysmalleihin ja lisäsuojatodistuksiin

 

– alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuontiin, jotka on markkinoitu kolmannen maan oikeuksien haltijan suostumuksella.

Perustelu

Direktiivin soveltamisala on rajattava.

Tarkistus 12

2 artiklan otsikko

Määritelmä

Määritelmät

Perustelu

Direktiivin soveltamisen kannalta on tärkeää määritellä väärentämisen käsite. Seuraamuksia ei voida soveltaa, ellei väärentämisestä ole selkeää määritelmää, joka kattaa kaikenlaiset teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, myös väärennettyjen tavaroiden hallussapidon.

Tarkistus 13

2 artikla

Tässä direktiivissä ’oikeushenkilöllä’ tarkoitetaan oikeussubjektia, jolla on tämä asema sovellettavan kansallisen oikeuden perusteella, ei kuitenkaan valtioita tai muita julkisia elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa eikä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

 

a) 'teollis- ja tekijänoikeuksilla' yhtä tai useampaa seuraavista oikeuksista:

 

– tekijänoikeus,

 

– tekijänoikeuden lähioikeudet,

 

– tietokannan valmistajan sui generis -oikeus,

 

– puolijohdetuotteiden piirimallien luojan oikeudet,

 

– tavaramerkkioikeudet, jos rikosoikeudellisen suojan soveltaminen niihin ei vaaranna vapaakaupan sääntöjä ja tutkimustoimintaa,

 

– mallioikeudet,

 

– maantieteelliset merkinnät,

 

– toiminimet, kun ne on suojattu yksinoikeudella asianomaisessa kansallisessa oikeudessa,

 

– sekä joka tapauksessa oikeudet – edellyttäen että niistä on säädetty yhteisön tasolla –, jotka liittyvät tavaroihin, joista säädetään tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/20031 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdissa; joka tapauksessa patentteja lukuun ottamatta;

 

b)'kaupallisessa laajuudessa tehdyllä loukkauksella' teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausta, joka tehdään kaupallisten etujen saamiseksi lukuun ottamatta tavanomaisia yksityisten käyttäjien toimia yksityisiin ja voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin;

 

c) 'teollis- ja tekijänoikeuksien harkitulla loukkauksella' oikeuksien tarkoituksellista ja tietoista loukkausta, joka suoritetaan taloudellisen voiton saamiseksi kaupallisessa laajuudessa;

 

d) ’oikeushenkilöllä’ oikeussubjektia, jolla on tämä asema sovellettavan kansallisen oikeuden perusteella, ei kuitenkaan valtioita tai muita julkisia elimiä niiden käyttäessä julkista valtaa eikä julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä.

 

___________________________________

1 EUVL L 196, 2.8.2003, s. 7.

Tarkistus 14

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa, sekä osallisuus ja yllyttäminen kyseiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Tarkistus 15

3 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Rikosoikeudellisia seuraamuksia ei sovelleta sellaisten alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuontiin, jotka on markkinoitu Euroopan unionin ulkopuolisen maan oikeuksien haltijan suostumuksella.

Perustelu

Sellaisten alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuonti, jotka on markkinoitu Euroopan unionin ulkopuolisen maan oikeuksien haltijan suostumuksella, ei ole piratismia.

Tarkistus 16

3 artiklan 1 b kohta (uusi)

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suojatun työn kohtuullinen käyttö, mukaan lukien jäljentäminen tai toisto tai kopiointi muilla keinoilla, sellaisiin tarkoituksiin kuin kritiikki, kommentointi, uutisointi, opetus (mukaan lukien kopiot luokkahuonekäyttöön) tai tutkimus, ei muodosta rikosta.

Perustelu

Lehdistönvapautta on suojeltava rikosoikeudellisilta toimilta. Sellaiset ammattilaiset kuin journalistit, tutkijat ja opettajat eivät ole rikollisia. Sanomalehdet, tutkimusinstituutit ja koulut eivät ole rikollisjärjestöjä. Oikeuksia ei kuitenkaan jätetä vaille suojaa: siviilioikeudelliset vahingot ovat mahdollisia.

Tarkistus 17

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden tuhoaminen;

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden, mukaan lukien loukkaamisessa käytetyt materiaalit ja välineet, tuhoaminen;

Perustelu

Tarkistuksella tehdään direktiiviehdotuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdasta täytäntöönpanodirektiivin 10 artiklan mukainen.

Tarkistus 18

4 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) kyseisen loukkauksen tekemisessä pääasiallisesti käytetyn laitoksen täydellinen tai osittainen, lopullinen tai väliaikainen sulkeminen;

b) kyseisen loukkauksen tekemisessä käytetyn laitoksen täydellinen tai osittainen, lopullinen tai väliaikainen sulkeminen;

Perustelu

Kaikkiin rikoksen tekemiseen käytettyihin laitoksiin olisi sovellettava samoja seuraamuksia.

Tarkistus 19

4 artiklan 2 kohdan g a alakohta (uusi)

 

g a) määräys, jolla väärentäjä velvoitetaan maksamaan takavarikoidun omaisuuden säilytyskulut.

Perustelu

Lisäseuraamuksena pitää olla mahdollista tuomita väärentäjä maksamaan tutkintatarkoituksiin säilytettävän omaisuuden vartiointikulut, varsinkin kun tällaiset kulut voivat olla huomattavan suuria, jos säilytettävät tavarat, vaikka niitä olisi vain vähän, ovat tilaa vieviä ja tutkimukset pitkiä.

Tarkistus 20

5 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa luonnollisille henkilöille enimmillään vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, jos rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta tehdyssä puitepäätöksessä … tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos ne vaarantavat vakavasti ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan langettaa luonnollisille henkilöille enimmillään vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, jos rikokset ovat vakavia rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY1 3 artiklan 5 kohdan nojalla tai jos rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta tehdyssä puitepäätöksessä … tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos ne vaarantavat vakavasti ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

 

___________________________

1 EUVL C 309, 25.11.2005, s. 15.

Perustelu

Tarkistus on perusteltu, koska monissa kansallisissa lainsäädännöissä on jo hyväksytty hyvin ankaria toimia teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseen edellyttämättä kuitenkaan, että rikos olisi tehty järjestäytyneen rikollisuuden piirissä. Tämän elementin edellyttäminen ankaramman seuraamuksen määräämiseksi voisi vahingoittaa kansallisen suojelun muotojen asianmukaista soveltamista.

Tarkistus 21

5 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa muissa kuin vakavimmissa tapauksissa;

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään tekemään tekstistä selvempi ilman sen alkuperäisen merkityksen muuttamista.

Tarkistus 22

5 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3 artiklassa tarkoitetuista luonnollisten tai oikeushenkilöiden toisessa jäsenvaltioissa uusimista rikoksista langetettavien seuraamusten taso on tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen.

Perustelu

Rangaistustoimenpiteiden tehokkuuden ja varoittavuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten on otettava huomioon myös muissa jäsenvaltioissa tehdyt teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, kun ne päättävät oikeuksia rikkoneelle määrättävän rangaistuksen tasosta.

Tarkistus 23

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta tuomitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuus osaksi tai kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tehdyssä puitepäätöksessä … tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos vaarantaa ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta tuomitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuus osaksi tai kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 3 artiklan säännösten mukaisesti, jos rikokset ovat vakavia rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY1 3 artiklan 5 kohdan nojalla tai jos rikokset on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tehdyssä puitepäätöksessä … tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos vaarantaa ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

 

__________________________

1 EUVL C 309, 25.11.2005, s. 15.

Perustelu

Tarkistus on perusteltu, koska monissa kansallisissa lainsäädännöissä on jo hyväksytty hyvin ankaria toimia teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseen edellyttämättä kuitenkaan, että rikos olisi tehty järjestäytyneen rikollisuuden piirissä. Tämän elementin edellyttäminen ankaramman seuraamuksen määräämiseksi voisi vahingoittaa kansallisen suojelun muotojen asianmukaista soveltamista.

Tarkistus 24

6 a artikla (uusi)

6 a artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rikosoikeudellisten, siviilioikeudellisten ja menettelyyn liittyvien toimenpiteiden avulla rikosoikeudellisilla seuraamuksilla uhkaamisen väärinkäyttö voidaan kieltää ja saattaa rangaistavaksi.

 

Jäsenvaltioiden on kiellettävä menettelyyn liittyvien toimenpiteiden väärinkäyttö, etenkin kun rikosoikeudellisia toimenpiteitä sovelletaan siviilioikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanemiseksi.

Perustelu

Oikeudenhaltijan mahdollisuudet välttää potentiaalisia oikeuksien loukkausten tekijöitä (toisin sanoen kilpailijoita) lisääntyvät huomattavasti, jos hän voi uhata heitä rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Sekä kansainvälinen että yhteisön lainsäädäntö edellyttävät teollis- ja tekijänoikeuksien väärinkäytön ehkäisemistä. Väärinkäyttö haittaa vapaata kilpailua ja se on EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen sekä 81 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen vastaista.

Tarkistus 25

6 b artikla (uusi)

6 b artikla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaajien oikeuksia suojellaan ja että ne taataan asianmukaisesti.

Tarkistus 26

7 artikla

Yhteiset tutkintaryhmät

Yhteistyö yhteisten tutkintaryhmien kanssa

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän edustajansa sekä asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden yhteistyö yhteisten tutkintaryhmien kanssa niiden järjestelyjen mukaisesti, joista säädetään yhteisistä tutkintaryhmistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2002/465/YOS1.

 

_____________________________________

1 EYVL L 162, 20.6.2002, s. 1.

Tarkistus 27

7 artiklan 1 a kohta (uusi)

.

Jäsenvaltioiden on toteutettava riittävät suojatoimet sen varmistamiseksi, että tämä apu ei vaaranna syytetyn oikeuksia esimerkiksi vaikuttamalla todisteiden tarkkuuteen, koskemattomuuteen tai puolueettomuuteen.

Perustelu

Teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden mukanaolo yhteisissä tutkintaryhmissä voi vaarantaa tutkimusten puolueettomuuden, esitetyt todisteet ja puolustautumisoikeuden suojan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että puolustuksen oikeuksia suojellaan riittävästi ja että rikosoikeudellisissa menettelyissä säilytetään todisteita koskevat vaadittavat standardit.

Tarkistus 28

7 artiklan 1 b kohta (uusi)

Tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana on noudatettava täydellisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan henkilötietojen suojelua koskevan 8 artiklan sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1 säännöksiä.

 

_________________________

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1.

Perustelu

Perusoikeuskirjan 8 artiklassa todetaan, että "jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan", että "tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla", että "jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuiksi". Direktiivin tarkoituksena on yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä siten, että direktiivissä määritellään, missä tapauksissa henkilötietojen käsittely on lainmukaista.

Tarkistus 29

7 a artikla (uusi)

7 a artikla

 

Oikeus saada tietoja lainvalvontaviranomaisilta

 

Milloin lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat oikeuksia loukkaavia nimikkeitä tai muita todisteita loukkauksesta, jäsenvaltioiden on säädettävä, että viranomaiset antavat nämä todisteet käytettäväksi vireillä olevassa tai tulevassa siviilioikeudenkäynnissä väitettyä loukkauksen tekijää vastaan, jonka oikeudenhaltija on saattanut oikeusistuimeen Euroopan unionissa, ja, milloin mahdollista, että kyseiset viranomaiset ilmoittavat asianomaiselle oikeudenhaltijalle tai hänen edustajalleen kyseisestä takavarikoinnista tai todisteista. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että todisteiden toimittaminen oikeudenhaltijalle riippuu kohtuullisista mahdollisuuksista toimittaa ne, turvallisuudesta tai muista vaatimuksista todisteiden koskemattomuuden varmistamiseksi ja sen välttämiseksi, että mahdollisesti myöhemmin seuraaville rikosoikeudenkäynneille aiheutuu haittaa.

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä EU:n tasolla olisi rohkaistava. Julkisille viranomaisille, lainvalvontaviranomaiset mukaan lukien, pitäisi antaa mahdollisuus jakaa tietoa ja todisteita yksityissektorin kanssa, jotta varmistetaan, että sekä siviili- että rikosoikeudelliset toimet voidaan tehokkaasti ja oikeasuhteisesti perustaa luotettaville, tosiasioihin pohjautuville todisteille väärennöksiä ja piratismia vastaan. Tämä on täysin tietosuojalainsäädännön, erityisesti tietosuojasta annetun direktiivin 95/46/EY mukaista.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

I.         Johdanto: 12. heinäkuuta 2005 esitetyt ehdotukset

1.        Komissio toimitti 12. heinäkuuta 2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä (2005/0127(COD)). Samanaikaisesti se toimitti vain neuvostolle ehdotuksen puitepäätökseksi tekijänoikeuksien loukkausten ehkäisemistä koskevan rikosoikeudellisen kehyksen vahvistamisesta (2005/0128(CNS)).

2.        Kyseessä olevassa direktiiviehdotuksessa velvoitettiin jäsenvaltiot pitämään rikoksena kaikkia harkittuja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia, jotka on tehty kaupallisessa laajuudessa, mukaan lukien rikoksen yritys, avunanto ja yllytys. Tekstissä säädettiin rangaistuksista, jotka vaihtelivat laittomasti hankitun tavaran menetetyksi tuomitsemisesta rikokseen syyllistyneen vankeusrangaistukseen. Lisäksi säädettiin lukuisista muista rangaistuksista, kuten väärentämiseen tai väärennettyjen tuotteiden myyntiin sekaantuneen laitoksen tai liikkeen sulkemisesta tai tuomion julkaisemisesta. Direktiiviehdotuksessa rajoituttiin säätämään, että jäsenvaltiot ovat velvollisia syytteeseenpanoon ja rankaisemiseen tietyistä teoista, mutta ei täsmennetty rangaistusten tasoa(1).

3.        Ehdotuksessa puitepäätökseksi puolestaan pyrittiin vahvistamaan rikosoikeudellisia toimia lähentämällä teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomista koskevia kansallisia lainsäädäntöjä ja jäsenvaltioiden yhteistyöllä näiden rikosten ehkäisemiseksi. Asiaan liittyvän direktiiviehdotuksen täydentämiseksi siinä määrättiin rikosten tekijöiden rangaistusten vähimmäistasosta: enimmillään vähintään neljä vuotta vankeutta, jos rikokset on tehty rikollisjärjestössä, sellaisena kuin se on määritelty tulevassa puitepäätöksessä (2005/0003(CNS), joka koskee järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, ja tapauksessa, jossa rikokset ovat riski ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, samoin kuin enimmäismäärältään vähintään 300 000 euron sakko samoista rikoksista.

II.       Yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 ja komission kanta

1.        Edellä mainittujen ehdotusten hyväksyntämenettelyjen aikana yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 13. syyskuuta 2005 antamassaan tuomiossa (asia C-176/03, komissio vastaan neuvosto), että vaikka Euroopan yhteisöllä yleensä ei ole toimivaltaa rikosoikeuden alalla, tämä "ei kuitenkaan estä yhteisön lainsäätäjää toteuttamasta jäsenvaltioiden rikosoikeuteen liittyviä toimenpiteitä, jotka se katsoo tarpeellisiksi säätämiensä ympäristönsuojelunormien täyden tehokkuuden takaamiseksi, kun se, että kansalliset viranomaiset soveltavat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia, on välttämätön toimenpide vakavien ympäristöön kohdistuvien loukkausten torjunnassa" (48 kohta).

2.        Lisäksi tuomioistuin katsoo, että yhteisön säädöksen oikeusperustan asianmukaiseksi määrittämiseksi on viitattava itse säädöksen päämäärään ja sisältöön. Tämä huomioon ottaen kyseisessä tapauksessa kiistanalaisena ollut puitepäätös(2), jonka pääasiallisena tavoitteena ja sisältönä oli ympäristönsuojelu, olisi pitänyt tehdä EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan nojalla (ensimmäinen pilari) eikä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla (kolmas pilari) (51 kohta).

3.        Euroopan komissio antoi tiedonannon(3), jossa se kävi perusteellisesti läpi tuomioistuimen ajatuksenjuoksua ja jossa se hyväksyy rajoituksetta rikosoikeuden alan lainsäädännälliset toimet ensimmäisen pilarin piirissä ja liittyen kaikkiin yhteisön toimivallan alueisiin, joita asia mahdollisesti koskee.

4.        Komission mielestä toimivallan jaon ensimmäisen ja kolmannen pilarin välillä tulisi olla seuraava: yhteisön oikeuden tehokkuuden takaamiseksi tarvittavat rikosoikeudelliset säännökset kuuluvat ensimmäiseen pilariin, kun taas rikosoikeuden "horisontaaliset" säännökset (poliisi- ja oikeusyhteistyö; yhdenmukaistamistoimet vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen puitteissa) kuuluvat kolmanteen pilariin.

5.        Näin ollen komissio on sitoutunut muun muassa siihen, että jos lainsäädäntöaloite on vielä lainsäätäjällä kesken, se tekee siihen tarvittavat muutokset.

III.      Ehdotus 26. huhtikuuta 2006

1.        Aiheen ja ennen kaikkea tuomioistuimen mainitun tuomion nostattaman keskustelun seurauksena komissio katsoi, että direktiiviehdotusta oli muutettava ja että 12. heinäkuuta 2005 tehty puitepäätös oli peruttava.(4)

2.        Näin ollen komissio välitti 26. huhtikuuta 2006 uuden direktiiviehdotuksen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä. Ehdotuksessa toistetaan kahden edellisen aloitteen säännökset sekä ajantasaistetaan niitä ja sulautetaan niitä toisiinsa.

3.        Erityisesti seuraamusten tasoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevien valtuuksien laajentamista koskevat säännökset, jotka sisältyivät puitepäätökseen, on nyt sisällytetty uuteen direktiiviehdotukseen (ks. erityisesti 5–8 artikla). Näyttää siltä, että tämä on ensimmäisiä tapauksia, joissa komissio on käyttänyt uutta lähestymistapaansa rikosoikeuteen.

4.        Hyvin lyhyesti: 1 artiklassa säädetään direktiivin kohteesta ja soveltamisalasta; 2 artiklassa määritellään oikeushenkilön käsite; 3 artiklaan sisältyy velvoite määritellä rikokseksi jäsenvaltioiden tietty käyttäytyminen; 4 ja 5 artiklassa säädetään seuraamusten luonteesta ja tasosta; 6 artiklassa säädetään menetetyksi tuomitsemisesta; 7 artiklassa säädetään yhteisistä tutkintaryhmistä väärentämisten ehkäisemiseksi; 8 artiklaan sisältyy velvoite aloittaa syytetoimet direktiivissä tarkoitettujen rikosten osalta, vaikka uhri ei tekisi ilmoitusta tai syyttämispyyntöä; 9 ja 10 artikla koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen voimaantuloa.

5.        Uuden ja aiempien ehdotusten vertailu osoittaa selvästi, että uudesta ehdotuksesta on jätetty pois ainoastaan ne puitepäätöksen säännökset, jotka koskevat kilpailukykyä ja rikosoikeudellisten menettelyjen yhteensovittamista. Komissio julkaisi 23. joulukuuta 2005 vihreän kirjan toimivaltaristiriidoista ja ne bis in idem -periaatteen soveltamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä(5). Siinä määrätään horisontaalisesta lähestymistavasta asiaan. Tältä osin komissio ei pidä välttämättömänä, että säädetään erityisjärjestelyistä teollis- ja tekijänoikeuksien osalta.

VI.      Ongelmakohdat ja esittelijän kanta

1.        Rikosoikeudellisten aloitteiden kuuluminen ensimmäiseen pilariin on täysin johdonmukaista sen laajan tulkinnan kanssa, jonka komissio halusi antaa tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antamalle tuomiolle. Tästä seuraa, että jos tämä laaja tulkinta hyväksytään, asiassa ei ole mitään huomauttamista. Jäljelle jää kuitenkin joitakin ongelmakohtia, joita komission ehdotuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna, ei vieläkään ratkaista.

2.        Kysymys on etenkin direktiivin soveltamisalasta. Mukana olevissa perusteluissa sanotaan, että direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin yhteisön ja/tai jäsenvaltioiden lainsäädännöissä (esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetussa direktiivissä 2004/48/EY) säädettyihin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin.

3.        Komission julkilausumassa 2005/295/EY direktiivin 2004/48/EY 2 artiklasta on luettelo teollis- ja tekijänoikeuksista. Sen tavoitteena on lisätä oikeusvarmuutta direktiivin soveltamisalalla. Luettelossa mainitaan muun muassa "patenttioikeudet, mukaan lukien lisäsuojatodistuksista johtuvat oikeudet".

4.        Se, että patenttioikeuksien loukkauksiin sovelletaan yhteisön tasolla säädettyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia, ei sinänsä vaikuta erityisen vakuuttavalta eikä se myöskään ole johdonmukaista sen lähestymistavan kanssa, jota yhteisön lainsäätäjä on viime vuosina noudattanut.

5.        Sinänsä ei ole palavaa kiirettä rikosoikeudellisille seuraamuksille, sillä patentteja suojellaan jo nyt monissa jäsenvaltioissa joko sakoilla tai vankeustuomioilla. Näin on esimerkiksi Saksan(6), Itävallan(7), Tanskan(8), Espanjan(9), Ranskan(10), Unkarin(11), Italian(12), Hollannin(13) ja Portugalin(14) oikeuskäytännöissä. Näin ollen, vaikka olisi kiinnitettävä huomiota rikosoikeudellisen suojelun puutteeseen muiden valtioiden, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan, Belgian ja Kreikan, oikeuskäytännöissä, tällaisten säännösten ottaminen käyttöön yhteisön tasolla aiheuttaisi lainsäädännön päällekkäisyyttä ja kömpelyyttä, paitsi jos haluamme kuvitella, että yhteisön lainsäädäntö korvaisi kokonaan jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt joko eksplisiittisesti direktiivin säännöksellä (joka esitettäisiin asianmukaisella tarkistuksella) tai implisiittisesti yhteisön oikeuden ensisijaisuudella(15).

6.        Se, että patenttiasioissa halutaan soveltaa rikosoikeudellisia seuraamuksia, on huomattavassa ristiriidassa Euroopan parlamentin omaksuman kannan kanssa. Parlamentti hylkäsi täysistunnossaan 6. heinäkuuta 2005 komission ehdotuksen tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (2002/0047(COD)). Jos parlamentti suurella enemmistöllä(16) tuolloin piti alan säännöksiä epäsuotavina, se, että nyt säädettäisiin rikosoikeudellisista seuraamuksista patenttien (joiden osalta todellakin puuttuu lainsäädäntö) suojelemiseksi, olisi rajallinen ja vaarallinen kokeilu hyvin monitahoisella alalla, joka juuri tästä syystä edellyttää mahdollisimman laajaa ja järjestelmällistä säännöstöä.

7.        Edellä olevan perusteella esittelijä esittää tarkistuksia direktiiviehdotuksen 1 ja 2 artiklaan sen soveltamisalan rajoittamiseksi ja tarvittavien määritelmien lisäämiseksi. Konkreettisesti tarkoituksena on poistaa direktiivin soveltamisalasta patentit sillä perusteella, että odotettaessa kattavampia säännöksiä patenteista yhteisön tasolla tulevaisuudessa (asianmukaisen direktiivin muodossa), tämän ehdotuksen säännöksiä ei pitäisi soveltaa patentteihin. Tällä tavoin voidaan olla vaarantamatta patenttioikeuden tulevien säännösten sisältöä (myös rikosoikeudellista). Lisäksi rajoitettaisiin direktiivin soveltamisala vain niihin teollis- ja tekijänoikeuksiin, joista yhteisön oikeudessa jo säädetään.

8.        Lopuksi, tekstin koherenssin vuoksi ehdotetaan vähäisempiä tarkistuksia johdanto-osan 5 kappaleeseen ja 2 artiklan otsikkoon sekä selvempiä ja rationaalisempia sanamuotoja 5, 6 ja 7 artiklaan.

VI.      Tulevaisuudennäkymiä

1.        Esittelijä toivoo, että laatiessaan tulevia strategioita väärentämisen ja laittoman valmistamisen torjumiseksi sekä alan laajemman yhdenmukaistamisen alullepanon myötä yhteisön lainsäätäjä arvioisi mahdollisuutta löytää muodot ja keinot myös niiden rankaisemiseksi, jotka hankkivat laitonta alkuperää olevia tuotteita.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuin (vrt. tuomio 21. syyskuuta 1989, asia C-68/88, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Helleenien tasavalta) hyväksyy perinteisesti vain ns. assimilaatiomenetelmän: yhteisön lainsäädännössä voidaan säätää, että tiettyjä kansallisia etuja suojaavia sisäisiä rikosoikeudellisia säännöksiä sovelletaan myös vastaavien yhteisön etujen suojaamiseksi, ja yhdistetään näin kaksi säännöstä uudeksi normiksi. Tämä tarkoittaa, että yhteisön oikeudessa voidaan säätää tietyn käyttäytymisen rikosoikeudellisesta merkityksestä, mutta on jätettävä tilaa jäsenvaltioiden toimivallalle siltä osin, mitä tulee rangaistusten konkreettiseen määräämiseen ja soveltamiseen.

(2)

Ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin 27. tammikuuta 2003 tehty neuvoston puitepäätös 2003/80/YOS.

(3)

Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista (KOM(2005)0583.

(4)

Vrt. EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohta: "Kunnes neuvosto on tehnyt ratkaisunsa, komissio voi milloin tahansa yhteisön säädöksen antamiseen johtavan menettelyn aikana muuttaa ehdotustaan." Komissio katsoo, että muuttamisoikeuteen sisältyy myös oikeus peruuttaa ehdotus: vrt. oikeudellisten asioiden valiokunnan 22. maaliskuuta 2006 antama lausunto vireillä olevien lakiehdotusten seulonnan tuloksista.

(5)

KOM(2005)0696.

(6)

Vrt. § 142, Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG), 16.12.1980.

(7)

Vrt. 147 ja 149 art., Patentgesetz, 1970, sellaisena kuin se on muutettuna liittotasavallan lailla nro I 143.

(8)

Vrt. 57 osasto, Danish Patents Act, nro 479, 20.12.1967.

(9)

Vrt. 273 art., Código penal, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 10/1995, 23.11.1995.

(10)

Vrt. L. 615-14 art., Code de la propriété intellectuelle, 26.1.1990, ja siihen tehdyt muutokset.

(11)

Vrt. 329 art., rikoslaki.

(12)

Vrt. rikoslain 473 ja 474 art., joissa rangaistaan taiteellisten tai teollisten tuotteiden väärentämisestä, muuttamisesta tai niiden erityispiirteiden käytöstä sekä väärennetyillä merkeillä varustettujen tuotteiden maahantuonnista ja myynnistä, sekä 475 art., jossa säädetään lisärangaistuksesta tuomion julkistamisen muodossa.

(13)

Vrt. 45 art., Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet), 1910, ja 79 art., nro 1, Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet), 1995.

(14)

Vrt. 261 ja 262 art., Código da Propriedade Industrial, (asetus nro 16/95, 24.1.1995, sekä siihen myöhemmin tehdyt muutokset).

(15)

Kuten tiedämme, tähän ensisijaisuuteen perustuu kansallisen tuomarin velvollisuus soveltaa täysimääräisesti yhteisön oikeutta ja olla soveltamatta kansallista säännöstä, joka on sen kanssa ristiriidassa, oli se sitten hyväksytty ennen yhteisön oikeuden säännöstä tai sen jälkeen (vrt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 9.3.1978, asia 106/77, Simmenthal, Kok. 1978, s. 629, kohta 24).

(16)

648 ääntä vastaan, 14 puolesta ja 18 tyhjää.


teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan LAUSUNTO (29.11.2006)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Valmistelija: David Hammerstein Mintz

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen äskettäin antaman tuomion seurauksena (asia C-176/03) komissio ehdottaa direktiiviä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä. Komission ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan.

Oikeusasioiden valiokunnan toimivallasta riippumatta valmistelijalla on painavia syitä tuntea vakavaa huolta siitä, että tiedonannossaan KOM(2005)0583 komissio esittää väljän tulkinnan mainitusta tuomiosta, ja näin ollen valmistelija tuntee vakavaa huolta myös ehdotuksen oikeusperustasta.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan toimivaltaa kuuluvista asioista on otettava huomioon seuraavat pääkohdat:

a) direktiivin soveltamisala;

b) "kaupallisen laajuuden" määritelmä;

c) "teollis- tai tekijänoikeuden harkitun loukkauksen" määritelmä;

d) osallisuuden ja yllyttämisen kriminalisointi;

e) yhteiset tutkintaryhmät;

f) perusoikeudet.

Soveltamisala

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluu väärennösten ja tavaroiden laittoman valmistuksen torjunta erityisesti musiikin, ylellisyystuotteiden ja vaateteollisuuden aloilla sekä edellä mainittuihin liittyvillä aloilla. Tämän direktiivin mahdollisista vaikutuksista on kuitenkin syytä tuntea erityistä huolta sen vuoksi, että väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen torjuntatoimet yleistetään koskemaan teollis- ja tekijänoikeuksien kaikkia muotoja. On korostettava, että tiettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset vaihtelevat sekä luonteen että muodon osalta, minkä vuoksi niiden torjuntatoimien olisi oltava erilaisia. Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin liiketoiminnan puitteissa eroaa selvästi petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Patenttioikeuden loukkaukset voidaan käsitellä siviilioikeuden puitteissa, eikä patenttioikeuksien loukkaajia pitäisi rinnastaa väärentäjien ja tavaroita laittomasti valmistavien kaltaisiin rikollisiin. Asianomainen yritys saattaa joutua loukkaamaan patenttioikeutta tarkoituksellisesti osoittaakseen, että asianomainen patentti ei ole voimassa, mikä edistää innovaatiota. Tässä yhteydessä loukkaaminen olisi pidettävä siviilioikeudellisena asiana, ellei loukkaaminen uhkaa vakavasti kansalaisten terveyttä tai turvallisuutta.

Kaupallinen laajuus

Viittaus kaupalliseen laajuuteen otettiin käyttöön, mutta sitä ei määritelty TRIPS-sopimuksessa. TRIPS-sopimuksen teksti, asiayhteys ja kaupallinen laajuus -termin käyttäminen eri yhteyksissä sopimustekstissä auttavat kuitenkin käsitteen määrittelyssä. Kaupallisella laajuudella tarkoitetaan yksinomaan voittoa tavoittelematonta loukkaamista, joka aiheuttaa merkittävän välittömän tappion oikeuksien haltijalle; laillisesti hankitun sisällön voittoa tavoittelematon vaihtaminen yksittäisten henkilöiden kesken on ehdottomasti suljettava tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Koska lainsäädäntöehdon tarkoituksena on määrätä seuraamuksia vain kaupallisessa laajuudessa tehdyistä loukkauksista, käsitteen selkeä määritelmä on välttämätön oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi. Emme voi luottaa tätä alaa koskevaan jäsenvaltioiden käytäntöön, koska käytäntö vaihtelee jäsenvaltioiden välillä.

Teollis- tai tekijänoikeuksien harkittu loukkaaminen

Ainoastaan tietoisesti ja harkitusti tehdyt loukkaukset johtavat rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin: käsite kattaa vain ne tapaukset, jossa rikoksen tekijä on tietoinen siitä, että hän loukkaa teollis- ja tekijänoikeuksia tahallaan ja tarkoituksella aiheuttaa vahinkoa. Tämä erottaminen on välttämätöntä, koska loukkaamista ei voida pitää tahallisena vain siitä syystä, että se liittyy musiikin kuuntelun tai elokuvien katselun kaltaiseen kansainväliseen toimintaan.

Osallisuus ja yllyttäminen

Normaalin liiketoiminnan yhteydessä (legitiimissä tuotekehittelyssä) tapahtuvat patenttien loukkaamiset on ehdottomasti erotettava monessa tapauksessa rikollisten järjestöjen harjoittamasta väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Avunantoa ja yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset toimenpiteet on varattava koskemaan vain vakavimpia rikoksia. Tässä yhteydessä on noudatettava täydellisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja erityisesti sen 49 artiklan 3 kohtaa: "Rangaistus ei saa olla epäsuhteessa rikoksen vakavuuteen".

Yhteiset tutkintaryhmät

7 artiklassa ehdotetaan, että asiantuntijat ja oikeuksien haltijoiden edustajat voivat avustaa tutkintaa. Vaikka nimenomaan teollis- ja tekijänoikeuksien haltija pystyy osoittamaan valmisteensa ja tuotteensa väärentämisen, tässä yhteydessä on oltava erityisen varovaisia.

Ensinnäkin, koska teollis- ja tekijän oikeuksien haltija päättää tekijänoikeuksien alaisen tuotteensa käytön sallimisesta ja kieltämisestä, vain asianmukaisesti toimeksiannon saaneet valtuutetut edustajat voisivat avustaa tutkintaryhmää. Toiseksi joko teollis- ja tekijänoikeuksien haltijan tai tämän edustajan antamaa apua on rajoitettava rikosoikeudellisen menettelyn "yksityistämisen" välttämiseksi; teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden laajempi ja aktiivisempi osallistuminen vaarantaisi oikeudenmukaisen ja puolueettoman tutkinnan ja rikosoikeudellisen menettelyn periaatteiden noudattamisen.

Perusoikeudet

Euroopan unionin perusoikeuskirjaa on kunnioitettava täydellisesti rikollisen teon ja seuraamusten määrittämisessä sekä tutkinnan ja oikeudellisen menettelyn yhteydessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin perusoikeuskirjan artikloihin: 8 artiklaan tietosuojan osalta; 47 artiklaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osalta; ja 49 artiklaan laillisuusperiaatteen sekä rikoksista määrättävien seuraamusten oikeasuhteisuuden osalta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti(1)  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 9 kappale

(9) Teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien rikosten tutkimuksia ja syytetoimia olisi helpotettava siten, että ne voitaisiin aloittaa, vaikka rikoksen uhri ei tekisi ilmoitusta tai syyttämispyyntöä.

Poistetaan.

Perustelu

Rikostutkinnasta vastaavien viranomaisten ei pitäisi voida toimia omasta aloitteestaan ennen oikeuksien omistajan valitusta, koska lisenssijärjestelyitä ei julkaista ja koska oikeuksien omistajalla on ensisijainen oikeus luovuttaa oikeutensa haluamallaan tavalla.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Rikollisen teon ja rangaistusseuraamuksen määrittämisen, tutkinnan sekä oikeudenkäynnin yhteydessä olisi kunnioitettava täydellisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia.

Tarkistus 3

1 artiklan 1 kohta

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Tässä direktiivissä säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen torjumiseksi ja ehkäisemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, kun menettely on harkittua ja tapahtuu kaupallisessa laajuudessa.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa käytetty sanamuoto; käsiteltävänä oleva ehdotus perustuu mainittuun sopimukseen.

Tarkistus 4

1 artiklan 2 kohta

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Direktiivillä yhdenmukaistetaan mainitut rikosoikeudelliset toimenpiteet yhteisön tasolla tapauksissa, joissa se on välttämätöntä rikollisen järjestön harjoittaman teollis- ja tekijänoikeuksien tahallisen loukkaamisen torjumiseksi, sekä tapauksissa, joissa mainittu toiminta uhkaa kansanterveyttä tai turvallisuutta.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan TRIPS-sopimuksen 61 artiklassa käytetty sanamuoto; käsiteltävänä oleva ehdotus perustuu mainittuun sopimukseen.

Tarkistus 5

1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan vain harkittuihin tavaramerkkiloukkauksiin, tuoteväärennöksiin ja tekijänoikeuspiratismiin, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioissa jo sovellettaviin toimenpiteisiin.

Perustelu

Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin liiketoiminnan puitteissa eroaa selvästi petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Patenttioikeuden loukkaukset voidaan käsitellä siviilioikeuden puitteissa, eikä patenttioikeuksien loukkaajia pitäisi rinnastaa väärentäjien ja tavaroita laittomasti valmistavien kaltaisiin rikollisiin. Patenttioikeuden loukkaamisen yhteydessä tämä ehdotus olisi ristiriidassa jäsenvaltioiden siviilioikeudellisen käytännön kanssa.

Tarkistus 6

1 artiklan 2 b kohta (uusi)

Laillisesti hankitun sisällön voittoa tavoittelematon vaihtaminen yksittäisten henkilöiden välillä jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on kriminalisoida vain kaupallisessa laajuudessa tapahtuva teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen.

Tarkistus 7

2 artiklan otsikko

Määritelmä

Määritelmät

Perustelu

Direktiivin soveltamisen kannalta on tärkeää määritellä väärentämisen käsite. Seuraamuksia ei voida soveltaa, ellei väärentämisestä ole selkeää määritelmää, joka kattaa kaikenlaiset teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, myös väärennettyjen tavaroiden hallussapidon.

Tarkistus 8

2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä 'kaupallisessa laajuudessa tapahtuvalla loukkaamisella' tarkoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksien voittoa tavoittelevaa loukkaamista, joka aiheuttaa merkittävää välitöntä tappiota asianomaisten oikeuksien haltijalle.

Perustelu

Vaikka ehdotuksen tarkoituksena on kriminalisoida vain kaupallisessa laajuudessa tapahtuva loukkaaminen (3 artikla), käsitettä ei määritellä; selkeä määritelmä on välttämätön oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi. Vaikka "kaupallista laajuutta" ei määritellä TRIPS-sopimuksessa, mainitun käsitteen käyttäminen koko sopimustekstissä, sekä TRIPS-sopimuksen neuvotteluprosessin analyysi selventävät määritelmää.

Tarkistus 9

2 artiklan 1 b kohta (uusi)

Tässä direktiivissä 'teollis- ja tekijänoikeuden harkitulla loukkaamisella' tarkoitetaan mainitun oikeuden tarkoituksellista ja tietoista loukkaamista.

Tarkistus 10

2 artiklan 1 c kohta (uusi)

 

Tässä direktiivissä 'väärentämisellä' tarkoitetaan, että joku

 

a) pitää ilman laillista perustetta hallussaan, tuo minkä tahansa tullijärjestelyn nojalla maahan tai vie maasta väärennetyllä tavaramerkillä varustettuja tavaroita,

 

b) tarjoaa myyntiin tai myy väärennetyllä tavaramerkillä varustettuja tavaroita,

 

c) jäljentää, kiinnittää tai poistaa tavaramerkin, yhteismerkin tai sertifiointimerkin tai jäljittelee, käyttää tai muuttaa tällaista merkkiä ja loukkaa näin merkin rekisteröinnillä saatuja oikeuksia ja siitä johtuvia kieltoja,

 

d) tietoisesti toimittaa tuotteen tai suorittaa palvelun, jolla on eri rekisteröity tavaramerkki kuin mainitulla tuotteella tai palvelulla.

Perustelu

Direktiivin soveltamisen kannalta on tärkeää määritellä väärentämisen käsite. Seuraamuksia ei voida soveltaa, ellei väärentämisestä ole selkeää määritelmää, joka kattaa kaikenlaiset teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, myös väärennettyjen tavaroiden hallussapidon.

Tarkistus 11

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokainen teollis- tai tekijänoikeuden harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa, tällaisen loukkauksen yritys sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että teollis- tai tekijänoikeuden harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa, määritellään rikokseksi.

Perustelu

Avunantoa ja yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset on varattava vain vakavammille rikoksille; avunannosta ja yllyttämistä rankaiseminen voisi olla suhteetonta teollis- ja tekijänoikeuksien tapauksissa.

Tarkistus 12

3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen loukkauksen yritys sekä osallisuus ja yllyttäminen tällaiseen loukkaukseen määritellään rikokseksi tapauksissa, joissa yritys, osallisuus tai yllyttäminen

 

a) tapahtuu järjestäytyneen rikollisuuden avustamisen tarkoituksessa, tai

 

b) uhkaa vakavalla tavalla kansanterveyttä tai turvallisuutta.

Perustelu

Patenttioikeuden loukkaus tuotteiden legitiimin kehittämisen yhteydessä normaalin liiketoiminnan puitteissa on erotettava selvästi (monessa tapauksessa rikollisten järjestöjen harjoittamasta) petoksellisesta ja tarkoituksellisesta väärentämisestä ja tavaroiden laittomasta valmistamisesta. Avustamista ja yllyttämistä koskevat rikosoikeudelliset seuraamukset on varattava vain vakavammille rikoksille; osallisuudesta ja yllyttämistä rankaiseminen voisi olla suhteetonta teollis- ja tekijänoikeuksien tapauksissa.

Tarkistus 13

3 artiklan 1 b kohta (uusi)

Rikosoikeudellisia seuraamuksia ei sovelleta sellaisten alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuontiin, jotka on tuotu markkinoille niiden teollis- ja tekijänoikeuksien haltijan suostumuksella kolmannessa maassa.

Tarkistus 14

4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan soveltuvissa tapauksissa määrätä myös seuraavia seuraamuksia:

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan soveltuvissa tapauksissa määrätä yleisen edun sitä edellyttäessä myös seuraavia seuraamuksia:

Perustelu

Vakavien perusoikeusloukkausten tapauksessa on toivottavaa vedota myös yleiseen etuun.

Tarkistus 15

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden tuhoaminen;

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden nopea ja täydellinen tuhoaminen säilyttäen kuitenkin todistuskappaleita ilman sitoumusta;

Perustelu

Turvallisuussyistä ehdotetaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden nopeaa ja täydellistä tuhoamista, lukuun ottamatta tutkintatarkoituksiin tarvittavaa materiaalia. Näin vältytään myös kalliilta vartiointijärjestelyiltä. Varasto voidaan valokuvata sen löytymishetkellä. Tarvittaessa varaston tuhoamisen ehdoksi voidaan asettaa epäillyn suostumus tai vastustamattomuus ilman että näin syntyisi syyllisyyden tunnustaminen.

Tarkistus 16

4 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

 

f a) määräys, jolla väärentäjä velvoitetaan maksamaan takavarikoidun omaisuuden säilytyskulut.

Perustelu

Lisäseuraamuksena pitää olla mahdollista tuomita väärentäjä maksamaan tutkintatarkoituksiin säilytettävän omaisuuden vartiointikulut, varsinkin kun tällaiset kulut voivat olla huomattavan suuria, jos säilytettävät tavarat, vaikka niitä olisi vain vähän, ovat tilaa vieviä ja tutkimukset pitkiä.

Tarkistus 17

5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta

a) enimmillään vähintään 100 000 euroa muissa kuin vakavimmissa tapauksissa;

Taloudellisten seuraamusten yhteydessä kunkin jäsenvaltion tuomioistuimet vahvistavat langetettavien sakkojen suuruuden ottaen huomioon aiheutetun vahingon ja loukkaavien tavaroiden arvon tai niistä saadun hyödyn sekä kaikissa tapauksissa ensisijaisesti loukkaajan taloudellisen tilanteen, joka määritellään hänen omaisuutensa, tulojensa, perhettä ja huollettavia koskevien velvollisuuksiensa ja muiden henkilökohtaisten olosuhteidensa perusteella.

b) enimmillään vähintään 300 000 euroa 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

 

Perustelu

Artiklan mukaisia tekijänoikeusrikkomuksia koskevien sakkojen määrittäminen kiinteämääräisiksi on liian jäykkää ja vaikeaa sovittaa yhteen suhteellisuusperiaatteen kanssa. Tarkistuksella sovitetaan tällä tavoin yhteen kyseinen periaate ja ehdotuksessa tavoiteltu yhdenmukaistava pyrkimys.

Tarkistus 18

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta tuomitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuus osaksi tai kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tehdyssä puitepäätöksessä … tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos vaarantaa ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

Jäsenvaltioiden on perusoikeuksia loukkaamatta toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta tuomitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuus osaksi tai kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos rikos on vakava tai jos rikos vaarantaa ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

 

 

Perustelu

On huolestuttavaa, että 6 artikla on rajoitettu pelkästään "järjestäytyneen rikollisuuden" piirissä tehtyihin rikoksiin. Kyseinen artikla on hyödyllinen vain, jos sitä sovelletaan kaikkiin rikoksiin, jotka aiheuttavat oikeuksien omistajille vakavaa haittaa, riippumatta siitä, onko kyseiset rikkomukset tehty järjestäytyneen rikollisuuden piirissä. Puitepäätösehdotuksen 6 artiklasta olisi siksi poistettava viittaus "järjestäytyneeseen rikollisuuteen" ja korvattava se muotoilulla "jos rikos on vakava".

Tarkistus 19

7 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän edustajansa sekä asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän asianmukaisesti valtuutetut edustajansa sekä asiantuntijat antavat tietoja yhteisille tutkintaryhmille, jotka tutkivat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

Perustelu

Direktiivin sanamuoto on liian epämääräinen: on asianmukaista, että tuomioistuin antaa kummallekin osapuolelle oikeuden käyttää asiantuntijoita. Oikeudenhaltijan suoraa osallistumista tutkintaan on rajoitettava; muussa tapauksessa oikeudenhaltijat saattavat vaarantaa rikosoikeudellisen menettelyn vaarantamalla puolueettoman ja tasapuolisen oikeudenkäynnin. Komission ehdottama teksti ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen; asia on jätettävä tuomioistuinten tulkittavaksi.

Tarkistus 20

7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana on noudatettava täydellisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan henkilötietojen suojelua koskevan 8 artiklan sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1 säännöksiä.

 

_______________________

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1.

Perustelu

Perusoikeuskirjan 8 artiklassa todetaan, että "jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan", että "tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla", että "jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, jota hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuiksi". Direktiivin tarkoituksena on yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä siten, että direktiivissä määritellään, missä tapauksissa henkilötietojen käsittely on lainmukaista.

Tarkistus 21

8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdollisuus aloittaa 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai syytetoimet ei edellytä rikoksen uhrin ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ainakaan silloin kun teot on tehty kyseisen jäsenvaltion alueella.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että on mahdollista aloittaa 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia koskeva tutkinta tai syytetoimet myös ilman rikoksen uhrin ilmoitusta tai syyttämispyyntöä ainakin silloin kun teot on tehty kyseisen jäsenvaltion alueella.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään rikostutkimusten ja syytetoimien aloittamisehtoja, mutta säilytetään kuitenkin ehdotetun säännöksen joustavuus. Varsinkin kun on kyse kansanterveydestä ja kun oikeudenhaltijaa ei voida määritellä, on erittäin tärkeää, että kyseiset toimet voidaan aloittaa myös ilman rikoksen uhrin ilmoitusta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE
6.9.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

David Hammerstein Mintz
5.10.2005

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

11.9.2006

10.10.2006

23.11.2006

28.11.2006

 

Hyväksytty (pvä)

28.11.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

 

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan LAUSUNTO (12.12.2006)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Valmistelija: Rainer Wieland

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion (Asia C 176/03 komissio v. neuvosto) jälkeen Euroopan komissio muutti ehdotustaan direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä.

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on erityisen tärkeää eurooppalaisille yrityksille, joiden on varmistettava sijoitustensa tuottoisuus. Ilman teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Euroopan investoinnit ja niiden myötä innovaatiot voivat hidastua.

Euroopan tasolla on määriteltävä tiettyjä yhteisiä periaatteita väärennösten ja piratismin torjumiseksi tehokkaalla tavalla: tässä ehdotuksessa määritellään siksi yhteisiä määritelmiä ja yhteisiä rangaistustasoja. Tässä ehdotuksessa pyritään lisäksi helpottamaan teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomiseen liittyviä rikostutkimuksia.

Valmistelija puoltaa ehdotettua direktiiviä, mutta muistuttaa, että tärkeät termit on syytä määritellä direktiivissä täsmällisesti, etenkin jos ne ovat rikoksen määritelmän kannalta merkittäviä.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti(1)  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 8 kappale

(8) Olisi säädettävä rikosoikeudellisten tutkimusten helpottamisesta. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän edustajansa sekä asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä tutkimusryhmiä tutkimuksissa.

Poistetaan.

Perustelu

Yleisen oikeuspolitiikan syyt puoltavat kappaleen poistamista, koska sen voidaan katsoa merkitsevän rikosoikeudellisten syytteiden yksityistämistä yksittäisten sidosryhmien eduksi. Demokraattisissa yhteiskunnissa vallitsevat oikeusvaltion periaatteet, ja valtiovallalla on oikeutetusti monopoli voimankäyttöön. Yksityisillä osapuolilla ei ole oikeutta ryhtyä rikosoikeudellisiin syytetoimiin muiden kansalaisten tekemiä oikeudenloukkauksia vastaan.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

(9 a) Euroopan unionin perusoikeuskirjassa määriteltyjä oikeuksia olisi kunnioitettava täydellisesti rikosten ja rangaistusseuraamusten määrittämisen, tutkinnan sekä oikeudenkäynnin yhteydessä.

Tarkistus 3

1 artiklan 2 kohta

Näitä toimenpiteitä sovelletaan yhteisön lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat vähintään seuraavat teollis- ja tekijänoikeudet:

 

a) tekijänoikeus,

 

b) tekijänoikeuden lähioikeudet,

 

c) tietokannan valmistajan sui generis
-oikeus,

 

d) puolijohdetuotteiden piirimallien luojan oikeudet,

 

e) tavaramerkkioikeudet,

 

f) mallioikeudet

 

g) käyttömallioikeudet

Perustelu

Käsiteltävänä olevan direktiivin soveltamisala on määriteltävä täsmällisemmin, jotta tavoitteena oleva parempi, avoimempi ja ymmärrettävämpi lainsäädäntötyö toteutuisi.

Komission tehtäviin ei voi kuulua se, että se sivuuttaisi lainsäädäntövallan käyttäjän pelkästään ilmoittamalla käsityksensä näin kauaskantoisten direktiivien tulkinnasta.

Direktiivin 2004/48/EY 2 artiklaan perustuvan luettelon ansiosta asiasta vastaava valiokunta voi poistaa konkreettisia yksittäisiä aloja soveltamisalasta, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.

Tarkistus 4

1 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

Direktiiviä ei sovelleta etenkään sellaisiin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin, jotka kytkeytyvät:

 

– patentteihin, hyödyllisyysmalleihin ja lisäsuojatodistuksiin

 

– alkuperäisten tavaroiden rinnakkaistuontiin, jotka on markkinoitu kolmannen maan oikeuksien haltijan suostumuksella.

Perustelu

Direktiivin soveltamisala on rajattava.

Tarkistus 5

2 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Tässä direktiivissä 'kaupallisessa laajuudessa' tehtävillä toimilla tarkoitetaan välitöntä taloudellista tai kaupallista etua varten toteutettavia toimia tai toimia, joita toteutetaan sellaisessa laajuudessa, että niistä saattaa aiheutua merkittävää välitöntä tappiota oikeuksien haltijalle.

Perustelu

Termi "kaupallisessa laajuudessa" on keskeinen rikoksen määrittelemiseksi. Se on määriteltävä tarkasti. Sen täytyy kattaa sekä taloudellisessa ja kaupallisessa mielessä tehdyt teot että laajan mittakaavan – eli muuhun kuin yksittäiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun – vakavan piratismin, josta ei välttämättä koidu taloudellista etua tekijälle, mutta joka saattaa aiheuttaa konkreettista haittaa oikeuksien haltijalle.

Tarkistus 6

3 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokainen tavaramerkkiin kohdistuva harkittu loukkaus, joka tehdään kaupallisessa laajuudessa ja käyttämällä merkkiä, joka on samanlainen kuin samanlaisia tavaroita tai palveluita varten rekisteröity tavaramerkki, määritellään rikokseksi.

Perustelu

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkiloukkaukset kannattaa määritellä erikseen.

Tarkistus 7

4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan soveltuvissa tapauksissa määrätä myös seuraavia seuraamuksia:

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava tarvittavin toimenpitein siitä, että 3 artiklassa tarkoitetuista rikoksista voidaan soveltuvissa tapauksissa määrätä vastuussa olevalle oikeushenkilölle tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, kuten:

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden tuhoaminen;

a) oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin etuisuuksiin tai tukiin;

b) kyseisen loukkauksen tekemisessä pääasiallisesti käytetyn laitoksen täydellinen tai osittainen, lopullinen tai väliaikainen sulkeminen;

b) väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa;

c) pysyvä tai väliaikainen liiketoimintakielto;

c) tuomioistuimen valvontaan asettaminen;

d) asettaminen tuomioistuimen valvontaan;

d) tuomioistuimen määräys purkaa oikeushenkilö;

e) yrityksen purkaminen tuomioistuimen päätöksellä;

e) rikoksen tekemiseen käytettyjen laitosten sulkeminen väliaikaisesti tai pysyvästi;

f) oikeuden menettäminen julkisista varoista myönnettäviin etuisuuksiin ja tukeen;

f) tuomioistuinten päätösten julkaiseminen ja

g) tuomioistuinten päätösten julkaiseminen.

g) teollis- tai tekijänoikeuksia loukkaavan omaisuuden tuhoaminen.

Perustelu

Kuten tarkistuksessa 1 on perusteltu. Lisäksi on syytä todeta, että kyseisen seuraamusluettelon sisältöä ja sanamuotoa ei tarvitse keksiä uudelleen kuhunkin säädökseen. Kohdan a–e alakohdassa ehdotetut seuraamukset perustuvat järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi tehtävää puitepäätöstä koskevaan neuvoston tekstiin (2005/003 (CNS) 8496/1/06) ja ne täydentävät käsiteltävänä olevaa alkuperäistekstiä.

Tarkistus 8

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden tuhoaminen;

a) teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavan omaisuuden tuhoaminen ja soveltuvissa tapauksissa kyseisen omaisuuden luomiseen tai tuottamiseen ensisijaisesti käytettyjen materiaalien tai elementtien takavarikoiminen tai tuhoaminen;

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 9

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta tuomitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuus osaksi tai kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 3 artiklan säännösten mukaisesti ainakin, jos rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tehdyssä puitepäätöksessä … tarkoitetun rikollisjärjestön toimintaa tai jos rikos vaarantaa ihmisten terveyden tai turvallisuuden.

Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 5 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen tuomita rikoksesta tuomitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuus osaksi tai kokonaan menetetyksi rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta 24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn puitepäätöksen 2005/212/YOS 3 artiklan säännösten mukaisesti.

Perustelu

Menetetyksi tuomitsemista koskevaa toimivaltaa laajennettaessa on viitattava loukkauksiin ja rikoksiin, joihin direktiiviä sovelletaan.

Tarkistus 10

6 a artikla (uusi)

 

6 a artikla

 

Toimivallan väärinkäyttö

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rikosoikeudellisten, siviilioikeudellisten ja menettelyyn liittyvien toimenpiteiden avulla rikosoikeudellisilla seuraamuksilla uhkaamisen väärinkäyttö voidaan kieltää ja saattaa rangaistavaksi.

 

Jäsenvaltioiden on kiellettävä menettelyyn liittyvien toimenpiteiden väärinkäyttö, etenkin kun rikosoikeudellisia toimenpiteitä sovelletaan siviilioikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanemiseksi.

Perustelu

Oikeuksien omistajan mahdollinen rikkomusten välttäminen lisääntyy huomattavasti, jos uhataan rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Sekä kansainvälinen että yhteisön lainsäädäntö edellyttävät teollis- ja tekijänoikeuksien väärinkäytön ehkäisemistä. Väärinkäyttö haittaa vapaata kilpailua ja se on EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen sekä 81 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen vastaista.

Tarkistus 11

6 b artikla (uusi)

 

6 b artikla

 

Vastaajan oikeudet

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastaajien oikeuksia suojellaan ja että ne taataan asianmukaisesti.

Tarkistus 12

7 artikla

7 artikla

Poistetaan.

Yhteiset tutkintaryhmät

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että asianomaiset teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat tai heidän edustajansa sekä asiantuntijat voivat avustaa yhteisiä tutkintaryhmiä tutkimuksissa, jotka koskevat 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia.

 

Perustelu

Yleisen oikeuspolitiikan syyt puoltavat artiklan poistamista, koska sen voidaan katsoa merkitsevän rikosoikeudellisten syytteiden yksityistämistä yksittäisten sidosryhmien eduksi. Demokraattisissa yhteiskunnissa vallitsevat oikeusvaltion periaatteet, ja valtiovallalla on oikeutetusti monopoli voimankäyttöön. Yksityisillä osapuolilla ei ole oikeutta ryhtyä rikosoikeudellisiin syytetoimiin muiden kansalaisten tekemiä oikeudenloukkauksia vastaan.

Tarkistus 13

8 a artikla (uusi)

 

8 a artikla

 

Henkilötietojen suoja

 

Tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana on noudatettava täydellisesti henkilötietojen suojaa koskevaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklaa sekä yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevaa 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY1.

 

_________________

1EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Perustelu

Perusoikeuskirjan 8 artiklassa todetaan, että "jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan", että "tietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla", ja että "jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, jota hänestä on kerätty, ja saada ne oikaistuiksi". Direktiivin tarkoituksena on yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä siten, että direktiivissä määritellään, missä tapauksissa henkilötietojen käsittely on lainmukaista.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

JURI

Lausunnon antanut valiokunta
  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
6.9.2005

Tehostettu yhteistyö – ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

Valmistelija
  Nimitetty (pvä)

Rainer Wieland
13.10.2005

Alkuperäinen valmistelija

 

Valiokuntakäsittely

6.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.12.2006

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

17

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Kartika Tamara Liotard

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamiseen varmistamiseksi

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0168 - KOM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.9.2005

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

6.9.2005

IMCO

6.9.2005

LIBE

6.9.2005

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Nicola Zingaretti

15.9.2005

 

 

Valiokuntakäsittely

28.11.2005

12.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

 

20.3.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.3.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Toine Manders, Umberto Guidoni

Päivitetty viimeksi: 13. huhtikuuta 2007Oikeudellinen huomautus