Procedūra : 2005/0127(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0073/2007

Pateikti tekstai :

A6-0073/2007

Debatai :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Balsavimas :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0145

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 361kWORD 403k
2007 m. kovo 23 d.
PE 378.855v02-00 A6-0073/2007

dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Nicola Zingaretti

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0168)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir  95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0233/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A6-0073/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

5 konstatuojamoji dalis

(5) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo numatomos civilinės ir administracinės priemonės, procedūros ir žalos atlyginimo priemonės. Šios direktyvos nuostatas turėtų papildyti pakankamai atgrasomos baudžiamosios priemonės, taikytinos visoje Bendrijos teritorijoje. Tam tikras baudžiamosios teisės nuostatas suderinti būtina norint veiksmingai kovoti su klastojimu ir piratavimu vidaus rinkoje. Bendrijos teisės aktų leidėjas yra kompetentingas priimti baudžiamąsias priemones, reikalingas visiškam jo priimamų teisės normų intelektinės nuosavybės apsaugos srityje veiksmingumui užtikrinti.

(5) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo numatomos civilinės ir administracinės priemonės, procedūros ir žalos atlyginimo priemonės. Šios direktyvos nuostatas turėtų papildyti pakankamai atgrasomos baudžiamosios priemonės, taikytinos visoje Bendrijos teritorijoje. Tam tikras baudžiamosios teisės nuostatas suderinti būtina norint veiksmingai kovoti su klastojimu ir piratavimu vidaus rinkoje. Bendrijos teisės aktų leidėjas yra kompetentingas priimti baudžiamąsias priemones, reikalingas visiškam jo priimamų teisės normų intelektinės nuosavybės apsaugos srityje veiksmingumui užtikrinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje, išskyrus su patentais susijusius klausimus.

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia padaryti siekiant tekstą suderinti su tolesniais pakeitimais ir siekiant iš pat pradžių nustatyti direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 2

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

6a) Savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliucijoje dėl vaistinių produktų klastojimo Europos Parlamentas mano, kad Europos Sąjunga turėtų skubos tvarka apsirūpinti priemonėmis padėsiančiomis veiksmingai kovoti su neteisėta piratavimo ir medikamentų klastojimo veikla.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal 2005 m. muitinės statistikos duomenis apie suklastotas prekes, konfiskuotas prie Europos Sąjungos sienų, suklastotų vaistų 2005 m. konfiskuota 100 proc. daugiau negu 2004 m.

Pakeitimas 3

8 konstatuojamoji dalis

(8) Reikia numatyti baudžiamųjų tyrimų palengvinimo nuostatas. Valstybės narės turi leisti intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ar jų atstovams, taip pat ir ekspertams, prisidėti prie bendrų tyrimų grupių atliekamų tyrimų.

(8) Reikia numatyti baudžiamųjų tyrimų palengvinimo nuostatas. Valstybės narės turi leisti intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ar jų atstovams, taip pat ir ekspertams, prisidėti prie bendrų tyrimų grupių atliekamų tyrimų. Intelektinės nuosavybės teisių turėtojų dalyvavimas turėtų būti pagalbinis vaidmuo, kuris nekliudytų valstybės tyrimų neutralumui.

Or. de

Pagrindimas

Reikia patikslinti, kad nukentėjusiosioms šalims dalyvaujant policijos ar prokuratūros atliekamuose tyrimuose negali būti kenkiama šių valstybės tyrimo tarnybų neutralumui. Objektyvumo ir neutralumo išlaikymas yra neatskiriama teisinės valstybės dalis.

Pakeitimas 4

9a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(9a) Apibrėžiant nusikalstamą veiką ir bausmes, tyrimų ir teismo proceso metu turėtų būti visiškai gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytos teisės.

Pakeitimas 5

10 konstatuojamoji dalis

(10) Ši direktyva neprieštarauja Elektroninės komercijos direktyvos 2000/31/EB 12–15 straipsniuose numatytai interneto paslaugų teikėjų atsakomybei.

(10) Ši direktyva neprieštarauja Elektroninės komercijos direktyvos 2000/31/EB 12–15 straipsniuose numatytai interneto paslaugų teikėjų atsakomybei.

____________________________

1 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

Pakeitimas 6

10a konstatuojamoji dalis (nauja)

10a) Ši direktyva neprieštarauja 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo numatytai specialiai interneto paslaugų teikėjų atsakomybės sistemai1.

_____________________________

1 OL L 167, 2001 6 22, p. 10.

Pakeitimas 7

12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Būtina užtikrinti tinkamą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą garso ir vaizdo sektoriuje, kaip nustatyta 1998 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 98/84/EB dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos1.
_________________________
1 OL L 320 1998 11 28 p. 54.

Pagrindimas

Šiuo metu Direktyva 98/84/EB yra vienintelė Europos lygmeniu nustatyta garso ir vaizdo teisių apsaugos priemonė kovojant su dažnėjančiais piratavimo ir klastojimo atvejais. Tai daroma pirmiausia teikiant sąlyginę prieigą ir tai yra techninis sprendimas, kuris suteikia galimybę kontroliuoti koduota forma perteikiamo garso ir vaizdo turinio daromą poveikį. Jeigu darant nuorodą į Direktyvą 98/84/EB į šį pasiūlymą būtų įtrauktos ir nuostatos dėl pažeidimų, susijusių su sąlygine prieiga, tai būtų veiksminga atgrasymo priemonė nusikalstamų organizacijų, kurios dėl nebaudžiamumo, kurį skatina dabartinė įvairių valstybių narių teisės aktų įvairovė, pažeidinėja garso ir vaizdo teises.

Pakeitimas 8

1 straipsnio 1 pastraipa

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios baudžiamosios priemonės.

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios baudžiamosios priemonės, kaip apibrėžiama toliau atsižvelgiant į klastojimą ir piratavimą.

Pagrindimas

Pasiūlymų tikslas bus geriausiai pasiektas tada, jei direktyvoje didžiausias dėmesys bus skiriamas klastojimui ir piratavimui. Pagal jos dabartinę formuluotę ginčai dėl intelektinės nuosavybės teisių, kurie yra civilinio pobūdžio ir kurių pasitaiko tarp legalių verslo įmonių, iš tikrųjų galėtų būti laikomi nusikaltimu. Pakeitimu siekiama patikslinti direktyvos taikymo sritį remiantis kitame pakeitime pateikiamais apibrėžimais.

Pakeitimas 9

1 straipsnio 2 pastraipa

Priemonės taikomos intelektinės nuosavybės teisėms, numatytoms Bendrijos ir (arba) valstybių narių nacionalinės teisės aktuose.

Šios priemonės taikomos intelektinės nuosavybės teisėms, kitoms nei saugomoms patentais, numatytoms Bendrijos teisės aktuose.

Or. it

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama riboti direktyvos taikymo sritį iš pat pradžių.

Pakeitimas 10

1 straipsnio 2a pastraipa (nauja)

 

Prekybos teisės pagal patentą turi būti pašalintos iš šios direktyvos nuostatų.

Pagrindimas

Šios direktyvos dalykinė taikymo sritis turi būti tiksliau išdėstyta, kad atitiktų geresnės, skaidresnės ir suprantamesnės teisėkūros tikslą.

Kadangi dauguma projektų yra labai sudėtingi, išradėjai, dirbdami savo darbą, nuolat rizikuoja pažeisti patento teises. Patento pažeidimų, kaip baudžiamosios veikos, traktavimas galėtų atgrasinti išradėjus ir mokslininkus nuo naujovių tobulinimo.

Pakeitimas 11

1 straipsnio 2b pastraipa (nauja)

 

Ypač ši direktyva netaikoma intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, susijusiems su:

 

- patentais, naudingaisiais modeliais ir papildomais apsaugos liudijimais;

 

 

- lygiagrečiu originalių prekių, kurios parduodamos sudarius sutartį su teisių turėtoju trečiojoje šalyje, importu.

Pagrindimas

Šios direktyvos aprėptį reikėtų apriboti.

Pakeitimas 12

2 straipsnio pavadinimas

Sąvoka

Sąvokos

Pagrindimas

Pageidautina, kad būtų apibrėžta pagrindinė šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo sąvoka „klastojimas“. Sankcijų taikymas įmanomas tik tuo atveju, jei yra nustatytas aiškus „klastojimo“ sąvokos apibrėžimas, kuris turi apimti visas pasikėsinimo į intelektinės nuosavybės teises formas, įskaitant ir padirbtų prekių laikymą.

Pakeitimas 13

2 straipsnis

Šioje direktyvoje „juridinis asmuo“ – tai juridinis subjektas, turintis šį statusą pagal taikomus nacionalinės teisės aktus, išskyrus valstybes ar kitas valstybines įstaigas, veikiančias ir vykdančias savo kaip valdžios institucijos teises, ir tarptautines viešas organizacijas.

Šioje direktyvoje:

 

a) „intelektinės nuosavybės teisės“ – viena arba kelios iš šių teisių:

 

- autorių teisės,

 

- teisės, susijusios su autorių teisėmis,

 

- sui generis duomenų bazės kūrėjo teisės,

 

- puslaidininkinių gaminių topografijų kūrėjo teisės;

 

- prekių ženklo teisės, jei joms taikoma baudžiamosios teisės apsauga nedaro neigiamos įtakos nei laisvosios rinkos taisyklėms, nei moksliniams tyrimams,

 

- dizaino teisės,

 

- geografiniai ženklai,

 

- prekiniai pavadinimai, jei jie saugomi išimtinės nuosavybės teisių pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus,

 

– ir bet kuriuo atveju – teisės (tačiau tik tos, kurios numatytos Bendrijos lygmeniu), susijusios su prekėmis pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises, 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatas1, ir bet kuriuo atveju neįtraukiant patentų;

 

b) „pažeidimai komerciniu mastu“ – bet koks intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas padarytas siekiant įgyti tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos; į tai paprastai nebūtų įtraukiami veiksmai, atlikti privačių naudotojų asmeniniais ir nekomerciniais tikslais;

 

c) „tyčinis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas“ – apgalvotas ir sąmoningas atitinkamų teisių pažeidimas, siekiant įgyti ekonominės naudos komerciniu mastu;

 

(d) „juridinis asmuo“ – tai juridinis subjektas, turintis šį statusą pagal taikomus nacionalinės teisės aktus, išskyrus valstybes ar kitas valstybines įstaigas, veikiančias ir vykdančias savo kaip valdžios institucijos teises, ir tarptautines viešas organizacijas.

________________________________

1 OL L 196, 2003 8 2, p. 7.

Pakeitimas 14

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir pažeidimo kurstymas būtų laikomi baudžiamosios teisės pažeidimais.

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir pažeidimo kurstymas būtų laikomi baudžiamosios teisės pažeidimais.

Pakeitimas 15

3 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Baudžiamosios sankcijos neturi būti taikomos tais atvejais, kai lygiagrečiai importuojamos originalios prekės, kuriomis, teisių turėtojui sutinkant, buvo prekiaujama už Europos Sąjungos ribų esančioje šalyje.

Pagrindimas

Lygiagretus originalių prekių, kuriomis, teisių turėtojui sutinkant, buvo prekiaujama už Europos Sąjungos ribų esančioje šalyje, importas nelaikomas piratavimu.

Pakeitimas 16

3 straipsnio 1b pastraipa (nauja)

Valstybės narės užtikrina, kad sąžiningas apsaugoto kūrinio naudojimas, taip pat jo atgaminimas dauginimo būdu, garso ar kitokiomis priemonėmis kritikos, komentarų, žinių pranešimo, mokymo (taip pat klasėje skirtos naudoti gausios kopijos), lavinimo ar mokslinių tyrimų tikslais nebūtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu.

Or. en

Pagrindimas

Reikia apsaugoti spaudos laisvę nuo baudžiamųjų priemonių. Specialistai, kaip pvz., žurnalistai, mokslininkai ir mokytojai nėra nusikaltėliai. Laikraščiai, mokslinių tyrimų institucijos ir mokyklos nėra nusikalstamos organizacijos. Tai nekelia grėsmės, kad bus neapsaugotos teisės: nuostolius atlyginti galima pagal civilinę teisę.

Pakeitimas 17

4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto sunaikinimas;

a) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto, taip pat medžiagų ar įrangos, naudojamų pažeidžiant šias teises, sunaikinimas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Pasiūlymo dėl direktyvos 4 straipsnio 2 dalies a punktas suderinamas su Įgyvendinimo direktyvos 10 straipsniu.

Pakeitimas 18

4 strapsnio 2 dalies b punktas

b) galutinis arba laikinas visos įmonės, kuria buvo pasinaudota iš esmės nusikaltimo padarymui, arba jos dalies uždarymas;

b) galutinis arba laikinas visos įmonės, kuria buvo pasinaudota nusikaltimui padaryti, arba jos dalies uždarymas;

Or. de

Pagrindimas

Visoms įstaigoms, kuriomis buvo naudojamasi nusikaltimui įvykdyti, turi būti taikomos tokio paties pobūdžio bausmės.

Pakeitimas 19

4 straipsnio 2 dalies ga punktas (naujas)

 

ga) nurodymas, kad pažeidėjas padengtų konfiskuoų prekių saugojimo išlaidas.

Pagrindimas

Kaip papildoma nuobauda turi būti numatyta galimybė įpareigoti klastotoją apmokėti tyrimo tikslais paliktų prekių saugojimo išlaidas, kadangi šios išlaidos gali būti didelės, jei saugomi produktai, nors jų ir nedaug, yra dideli, o tyrimas trunka ilgai.

Pakeitimas 20

5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog už 3 straipsnyje minimus pažeidimus būtų baudžiama maksimalia ne mažesne kaip 4 metų laisvės atėmimo bausme, kai šie pažeidimai įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama [....] pamatiniame sprendime dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, ir kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

1. 1. Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog už 3 straipsnyje minimus pažeidimus būtų baudžiama maksimalia ne mažesne kaip 4 metų laisvės atėmimo bausme, kai pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą Nr. 2005/60/EC dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui1 3 straipsnio 5 dalį šie pažeidimai priskiriami sunkiems nusikaltimams arba kai šie pažeidimai įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama [....] pamatiniame sprendime dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, arba kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui

 

_______________

1 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas tuo, kad daug nacionalinių sistemų jau ėmėsi labai griežtų intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių, nepaisant to, ar šie pažeidimai vykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje. Skiriant griežtesnes bausmes tik su sąlyga, kad buvo dalyvaujama nusikalstamos organizacijos veikloje, atsirastų sunkumų tinkamai stiprinant nacionalines apsaugos priemones.

Pakeitimas 21

5 straipsnio 2 dalies a punktas

a) ne mažesnės negu 100 000 EUR už lengvesnius pažeidimus;

a) ne mažesnės negu 100.000 EUR už kitus pažeidimus, negu nurodoma 1 straipsnyje;

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu nekeičiama pirminė prasmė, tačiau siekiama, kad tekstas būtų aiškesnis.

Pakeitimas 22

5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad nustatant baudų dydį pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis būtų atsižvelgiama į 3 straipsnyje nurodytus nusikaltimus, kuriuos pakartotinai įvykdo fiziniai ar juridiniai asmenys valstybėje, kuri nėra jų kilmės šalis ar gyvenamoji vieta.

Pagrindimas

Siekiant, kad bausmės būtų veiksmingos ir atgrasomos, nustatydami skiriamų baudų dydį nacionaliniai teismai turi atsižvelgti į kitose valstybėse narėse, kurios nėra pažeidėjo kilmės šalis, padarytus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

Pakeitimas 23

6 straipsnis

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime [....] dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo dalis galėtų būti konfiskuojami, kai pagal 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą Nr. 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui1 3 straipsnio 5 dalį šie pažeidimai priskiriami sunkiems nusikaltimams arba kai šie pažeidimai įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama [....] pamatiniame sprendime dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, arba kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

 

 

______________

1 OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas grindžiamas tuo, kad daug nacionalinių sistemų jau ėmėsi labai griežtų intelektinės nuosavybės apsaugos priemonių, nepaisant to, ar šie nusikaltimai vykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje. Skiriant griežtesnes bausmes tik su sąlyga, kad buvo dalyvaujama nusikalstamos organizacijos veikloje, atsirastų sunkumų tinkamai stiprinant nacionalines apsaugos priemones.

Pakeitimas 24

6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis

 

Valstybės narės baudžiamosios, civilinės teisės ir proceso teisės priemonėmis užtikrina, kad būtų draudžiama piktnaudžiauti grasant baudžiamosiomis sankcijomis ir kad už tokį piktnaudžiavimą būtų baudžiama.

 

Valstybės narės uždraudžia piktnaudžiauti proceso teisės priemonėmis, ypač tais atvejais, kai civilinės teisės reikalavimams sustiprinti naudojamos baudžiamosios teisės priemonės.

Pagrindimas

Teisių turėtojo galimybės užkirsti kelią pažeidėjams (t. y. konkurentams) žymiai padidėja, jeigu jis gali grasinti baudžiamosiomis sankcijomis. Ir tarptautinės, ir Europos teisės aktuose reikalaujama užtikrinti apsaugą nuo piktnaudžiavimo intelektinės nuosavybės teisėmis (INT). Piktnaudžiavimas trukdo laisvajai konkurencijai ir pažeidžia EB sutarties 28 ir kt. bei 81 ir kt.straipsnius.

Pakeitimas 25

6b straipsnis (naujas)

6b straipsnis

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai saugomos ir užtikrinamos ginamųjų teisės.

Pakeitimas 26

7 straipsnis

Bendros tyrimų grupės

Bendradarbiavimas su bendromis tyrimų grupėmis

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami intelektinės nuosavybės teisių turėtojai arba jų atstovai, taip pat ir ekspertai, galėtų prisidėti prie bendrų tyrimų grupių atliekamų 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų.

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami intelektinės nuosavybės teisių turėtojai bendradarbiauja su bendromis tyrimų grupėmis, vadovaujantis tvarka, išdėstyta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime Nr. 2002/465/TVR dėl bendrų tyrimų grupių.

________________________________

1 OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.

Pakeitimas 27

7 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

 

Valstybės narės imasi atitinkamų apsaugos priemonių siekdamos užtikrinti, kad tokia parama nepažeistų kaltinamo asmens teisių, pavyzdžiui, nepaveiktų įrodymų teisingumo, patikimumo ar nešališkumo.

Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisių turėtojų dalyvavimas bendrose tyrimo grupėse kelia pavojų bet kokio tyrimo nešališkumui, pateikiamiems įrodymams ir ginamojo teisių apsaugai. Valstybės narės turi užtikrinti, kad ginamojo teisės būtų atitinkamai apsaugotos ir kad baudžiamojo proceso metu būtų laikomasi privalomų įkalčių ir įrodymų pateikimo standartų.

Pakeitimas 28

7 straipsnio 1b dalis (nauja)

 

Tyrimų ir teismo proceso metu visiškai laikomasi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio, kuriame kalbama apie asmens duomenų apsaugą, ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, nuostatų.

 

 

_______________________

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Pagrindimas

Chartijos 8 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“ ir kad „tokie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik su suinteresuoto asmens sutikimu ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų tikslinami.“ Direktyva siekiama apsaugoti asmenų teises ir laisves dėl asmens duomenų tvarkymo nustatant gaires, kuriomis apibrėžiama, kada procesas yra teisėtas.

Pakeitimas 29

7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis

 

Teisė gauti informaciją iš teisėsaugos institucijų

 

Valstybės narės numato, kad tais atvejais, kai teisėsaugos institucijos areštuoja turto dalis, kuriomis įvykdomi pažeidimai, ar gauna kitokių pažeidimų įrodymų, institucijos sudarytų galimybes naudoti tokius įrodymus vykstančiose ar planuojamose civilinėse bylose prieš tariamą pažeidėją, kurį teisių turėtojas padavė į teismą, ir, kai įmanoma, šios institucijos informuoja atitinkamą teisių turėtoją ar jo atstovą apie tokį turto areštą ar įrodymus. Valstybės narės gali reikalauti, kad teikiant tokius įrodymus teisių turėtojui būtų taikomi tinkamos prieigos, saugumo ar kiti reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti įrodymų patikimumą ir išvengti galimų baudžiamosios teisės proceso pažeidimų.

Pagrindimas

Reikėtų skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą ES mastu. Siekiant užtikrinti, kad ir civilinės, ir baudžiamosios teisės veiksmai prieš klastotojus ir piratus būtų vykdomi veiksmingai ir tinkamai grindžiami tvirtais faktiniais įrodymais, viešosioms valdžios institucijoms ir teisėsaugos institucijoms reikėtų suteikti galimybę dalytis informacija ir įrodymais su privačiuoju sektoriumi. Ši nuostata nepažeidžia duomenų apsaugos įstatymų, ypač Direktyvos Nr. 95/46/EB dėl duomenų apsaugos.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas: 2005 m. liepos 12 d. pasiūlymai

1. 2005 m. liepos 12 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą (2005/0127(COD)); kartu ji pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl bausmių sistemos stiprinimo kovojant su intelektinės nuosavybės pažeidimais (2005/0128(CNS)).

2. Pasiūlyme dėl direktyvos valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad bet koks intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir pažeidimo kurstymas būtų laikomi baudžiamosios teisės pažeidimais. Jame numatomos įvairios sankcijos, pradedant suklastotų prekių konfiskavimu ir baigiant laisvės atėmimu. Numatomos ir įvairios papildomos sankcijos, įskaitant klastojimui naudojamų įmonių uždarymą, draudimą verstis komercine veikla ir teismo nuosprendžio paviešinimą. Tačiau pasiūlyme dėl direktyvos numatoma tik tiek, kad valstybės narės turi baudžiamąja tvarka persekioti ir bausti už tam tikrus veiksmus, bet nenumatoma, kokios sankcijos turėtų būti skiriamos(1).

3. Pasiūlymu dėl pamatinio sprendimo siekiama sustiprinti baudžiamosios teisės priemones siekiant suderinti nacionalinius teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų ir palengvinti valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su šiais pažeidimais. Pasiūlymu dėl pamatinio sprendimo, papildančiu pasiūlymą dėl direktyvos, ypač siekiama nustatyti šias minimalias sankcijas už šiuos pažeidimus: maksimalia ne mažesne kaip 4 metai laisvės atėmimo bausme baudžiama už pažeidimus, kurie įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kurios sąvoka apibrėžta būsimame pamatiniame sprendime dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (2005/0003(CNS)), arba kurie kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui, kartu su maksimalia ne mažesne kaip 300 000 eurų bauda.

II. Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimas ir Komisijos pozicija

1. Kol vyko šių pasiūlymų priėmimo procedūra, Teisingumo Teismas 2005 m. rugsėjo 13 d. paskelbė sprendimą byloje C-176/03 Komisija prieš Tarybą, kuriame nustatė, kad iš esmės baudžiamieji įstatymai nepatenka į Bendrijos kompetenciją, tačiau ši išvada netrukdo „Bendrijos teisės aktų leidėjui imtis su valstybių narių baudžiamąja teise susijusių priemonių, kurios jo manymu yra būtinos, kad užtikrintų visišką jo priimamų teisės normų aplinkos apsaugos srityje veiksmingumą, jei valdžios institucijų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos yra būtinos kovos su sunkiais nusikaltimais aplinkai priemonės“ (49 punktas).

2. Be to, Teisingumo Teismo nuomone, nustatant, ar Bendrijos aktui buvo pasirinktas teisingas teisinis pagrindas, būtina atsižvelgti į to akto tikslą ir turinį. Todėl, kadangi minėtoje byloje nagrinėjamo pamatinio sprendimo(2) pagrindinis tikslas ir turinys buvo aplinkos apsauga, jis turėjo būti paremtas EB sutarties 175 straipsniu, o ne ES sutarties IV antraštine dalimi (trečiasis ramstis) (51 punktas).

3. Todėl Komisija priėmė Komunikatą(3), kuriame pateikiamas loginis Teisingumo Teismo išvadų išaiškinimas, būtent kad jokioje Bendrijos kompetencijos srityje, kuri gali būti aktuali, nėra jokių apribojimų priimti nuostatas dėl baudžiamosios teisės klausimų pagal pirmąjį ramstį.

4. Komisijos nuomone, įgaliojimai tarp pirmojo ir trečiojo ramsčių turėtų būti paskirstyti taip: baudžiamosios teisės nuostatos, būtinos siekiant užtikrinti veiksmingą Bendrijos teisės įgyvendinimą, priklauso pirmajam ramsčiui, o horizontaliosios baudžiamosios teisės nuostatos (policijos ir teismų bendradarbiavimas, baudžiamosios teisės derinimo plėtojant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė priemonės) priklauso trečiajam ramsčiui.

5. Kadangi taip yra, Komisija įsipareigojo atitinkamai pataisyti visus dar nepriimtus teisės aktų pasiūlymus.

III. 2006 m. balandžio 26 d. pasiūlymas

1. Po diskusijų šiuo klausimu ir ypač dėl atitinkamo Teisingumo Teismo sprendimo, Komisija nusprendė pataisyti pasiūlymą dėl direktyvos ir atšaukti 2005 m. liepos 12 d. pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo(4).

2. Todėl 2006 m. balandžio 26 d. Komisija pateikė naują pasiūlymą dėl direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, kuriame įtrauktos, atnaujintos ir sujungtos abiejų ankstesnių pasiūlymų nuostatos.

3. Pažymėtina, kad pasiūlymai dėl sankcijų masto ir plačių įgaliojimų konfiskuoti turtą, kurie buvo išdėstyti pasiūlyme dėl pamatinio sprendimo, dabar išdėstyti naujajame pasiūlyme dėl direktyvos (žr. 5–8 straipsnius). Tai, ko gero, vienas pirmųjų atvejų, kai Komisija pritaikė savo naująjį požiūrį į baudžiamąją teisę.

4. Trumpai apibendrinant, 1 straipsnyje apibrėžiamas direktyvos tikslas ir taikymo sritis, 2 straipsnyje apibrėžiama direktyvoje naudojama juridinio asmens sąvoka, 3 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos tam tikras veikas pripažinti nusikalstama veika, 4 ir 5 straipsniuose atitinkamai numatomas nuobaudų pobūdis ir baudžiamųjų sankcijų dydis, 6 straipsnyje kalbama apie teisę konfiskuoti turtą, 7 straipsnyje numatytas bendrų tyrimų grupių sukūrimas kovai su klastojimu, 8 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad direktyvoje apibrėžtų pažeidimų tyrimai nepriklausytų nuo to, ar asmuo, kurio teisės pažeistos, pateikė pranešimą ar kaltinimą, ir galiausiai 9 ir 10 straipsniuose atitinkamai reglamentuojamas direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę ir įsigaliojimas.

5. Jei naująjį pasiūlymą palygintume su abiem ankstesniais pasiūlymais, pamatytume, kad vienintelės nuostatos, kurios nebuvo įtrauktos į naująjį pasiūlymą, yra nuostatos, susijusios su kompetencija ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimu. Komisija savo Žaliojoje knygoje dėl jurisdikcijos kolizijų ir ne bis in idem principo baudžiamajame procese(5) numato šią sritį reglamentuoti horizontaliai. Komisija mano, kad nebūtina nustatyti specialių priemonių dėl intelektinės nuosavybės apsaugos.

VI. Probleminiai klausimai ir pranešėjo pozicija

1. Pasiūlymų, susijusių su baudžiamosios teisės klausimais, pagrindo ieškojimas pagal pirmąjį ramstį visiškai atitinka tai, kaip Komisija bendrai suvokia 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo pasekmes. Tad jei šiam bendram suvokimui būtų pritariama, Komisijos nuomonė būtų be priekaištų. Tačiau yra keletas problemų, kurių Komisijai nepavyko išspręsti iš dalies pakeistame pasiūlyme.

2. Pagrindinė problema – direktyvos taikymo sritis. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad pasiūlymas dėl direktyvos taikomas visiems intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, numatytiems Bendrijos ir (arba) valstybių narių teisės aktuose, pavyzdžiui, Direktyvoje 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo.

3. Komisijos pareiškime (2005/292/EB) dėl Direktyvos 2004/48/EB 2 straipsnio išvardijamos atitinkamos nuosavybės teisės siekiant tiksliau apibrėžti direktyvos taikymo sritį. Šiame sąraše yra „patento teisės, įskaitant papildomų apsaugos liudijimų suteikiamas teises“.

4. Tačiau Bendrijos lygmeniu nustatytų baudžiamųjų sankcijų taikymas už patentų teisių pažeidimus yra ir netinkamas pats savaime, ir nesuderinamas su Bendrijos teisės aktų leidėjų pastarųjų metų požiūriu.

5. Nėra jokių požymių, kad reikia skubiai įsikišti ir nustatyti baudžiamąsias sankcijas, kadangi valstybės narės pačios užtikrina patentų apsaugą baudžiamosiomis sankcijomis (t. y. baudomis ir laisvės atėmimo bausmėmis). Taip yra, pvz., Vokietijoje(6), Austrijoje(7), Danijoje(8), Ispanijoje(9), Prancūzijoje(10), Vengrijoje(11), Italijoje(12), Olandijoje(13) ir Portugalijoje(14). Todėl, nors kuriose teisinėse sistemose (pvz., pagal Anglijos, Belgijos ir Graikijos teisę) baudžiamoji teisė nenumato tokios apsaugos, tokių nuostatų įvedimas Bendrijos lygmeniu dubliuotų esamas nuostatas ir sistema taptų dar sudėtingesnė, nebent darytume prielaidą, kad Bendrijos teisės aktai šia tema, direktyvoje įterpiant aiškią nuostatą apie tai arba suvokiant, kad Bendrijos teisė automatiškai yra viršesnė(15), galėtų visiškai pakeisti atitinkamus nacionalinės teisės aktus.

6. Antra, baudžiamųjų sankcijų taikymas patentų teisės srityje neabejotinai prieštarauja Europos Parlamento pozicijai, kai savo 2005 m. liepos 6 d. plenariniame posėdyje Europos Parlamentas atmetė Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl kompiuteriais diegiamų išradimų patentabilumo (2002/0047(COD)). Kadangi tuo metu didžioji Europos Parlamento narių dauguma(16) buvo nuomonės, kad netikslinga priimti teisės aktą šia tema, bet kokios pastangos numatyti baudžiamąsias sankcijas siekiant apsaugoti patentus (kurios šiuo metu nereglamentuotos) būtų ribotos ir tai būtų pavojingas įsikišimas į šią labai sudėtingą sritį, kuriai dėl tos paties priežasties reikia tokios teisinės bazės, kuri būtų kaip įmanoma sistemingesnė ir kuo plačiau įgyvendinama.

7. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas siūlo pasiūlymo dėl direktyvos 1 ir 2 straipsnių pakeitimus, kad būtų tiksliai apibrėžta jos taikymo sritis ir įtvirtintos atitinkamos sąvokos. Praktikoje tai reikštų, kad į direktyvos taikymo sritį nepatektų patentai, nes būtų nustatyta, kad kol ateityje Bendrijos lygmeniu nebus priimtos išsamesnės taisyklės dėl patentų (priėmus tinkamą direktyvą), šio pasiūlymo nuostatos patentams nebus netaikomos. Tokiu būdu būtų išvengta būtinybės iš anksto numatyti bet kokio būsimo teisės akto dėl patentų turinį (įskaitant baudžiamuosius aspektus). Be to, direktyvos taikymo sritis būtų susiaurinta ir apimtų tik tas intelektinės nuosavybės teises, kurios numatytos Bendrijos teisės aktuose.

8. Galiausiai dėl vidinio nuoseklumo pranešėjas siūlo šiek tiek pakeisti 5 konstatuojamąją dalį ir 2 straipsnio formuluotę bei aiškiau ir racionaliau išdėstyti 5, 6 ir 7 straipsnius.

VI. Tolesnė eiga

1. Pranešėjas tikisi, kad ateityje rengiant kovos su piratavimu ir klastojimu strategijas ir pradedant tvirtesnio derinimo šioje srityje erą, Bendrijos teisės aktų leidėjai apsvarstys galimybę rasti būdų ir priemonių bausti ir tuos, kurie įsigyja neteisėtai pagamintų prekių.

(1)

Teisingumo Teismas (plg. 1989 m. rugsėjo 21 d. sprendimas byloje C-68/88 Komisija prieš Graikijos Respubliką) tradiciškai leidžia taikyti tik vadinamąjį asimiliacijos metodą, pagal kurį Bendrijos teisės aktuose gali būti numatoma, kad vidaus baudžiamosios teisės nuostatos, skirtos apsaugoti tam tikrus nacionalinius interesus, turėtų būti taikomos ir atitinkamiems Bendrijos interesams apsaugoti; taip abejos nuostatos sujungiamos į vieną naują teisės aktą dėl nusikaltimo nustatymo. Tai reiškia, kad Bendrijos teisėje gali būti nustatyta, jog tam tikra elgsena turėtų būti laikoma nusikaltimu, tačiau negali būti braunamasi į valstybių narių kompetenciją skirti bausmes ir taikyti jas praktikoje.

(2)

2003 m. sausio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/80/TVR dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę.

(3)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo pasekmių, COM(2005)0583.

(4)

Plg. EB sutarties 250 straipsnio 2 dalis: „kol Taryba nėra nusprendusi, Komisija savo pasiūlymą gali keisti bet kuriuo Bendrijos akto priėmimo procedūros metu“. Mes manome, kad ši teisė keisti pasiūlymą reiškia ir teisę jį atšaukti; plg. 2006 m. kovo 22 d. Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisės aktų leidėjams pateiktų teisės aktų pasiūlymų atrankos rezultatų (2005/2214(INI)).

(5)

COM(2005)0696.

(6)

Plg. 1980 m. gruodžio 16 d. Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) 142 punktas.

(7)

Plg. 1970 m. Patentgesetz, su pakeitimais, padarytais federaliniu įstatymu Nr. 143, 147 ir 149 straipsniai.

(8)

Plg. 1967 m. gruodžio 20 d. Danijos Patentų įstatymo Nr. 479 57 skyrius.

(9)

Plg. Baudžiamojo kodekso, su pakeitimais, padarytais 1995 m. lapkričio 23 d. pagrindiniu įstatymu Nr. 10/1995, 273 straipsnis.

(10)

Plg. 1990 m. sausio 26 d. Intelektinės nuosavybės kodekso su vėlesniais pakeitimais L.615-14 straipsnis.

(11)

Plg. Baudžiamojo kodekso 329/D straipsnis:

(12)

Plg. Baudžiamojo kodekso 473 ir 474 straipsniai, pagal kuriuos baudžiama už kūrybos darbų ar pramonės produktų skiriamųjų ženklų klastojimą, keitimą ar naudojimą ir produktų su suklastotais ženklais įvedimą valstybėje ir pardavimą, ir 475 straipsnis, numatantis papildomą sankciją – nuosprendžio ar teismo sprendimo paviešinimą.

(13)

Plg. 1910 m. Olandijos Patentų įstatymo (Rijksoctrooiwet) 45 straipsnis ir 1995 m. Olandijos Patentų įstatymo (Rijksoctrooiwet) 79 straipsnio 1 dalis.

(14)

Plg. Pramoninės nuosakybės kodekso (1995 m. sausio 24 d. įstatymas Nr. 16/95 su vėlesniais pakeitimais) 261 ir 262 straipsniai.

(15)

Akivaizdu, kad ši viršenybė kyla iš reikalavimo, kad nacionaliniai teisėjai visiškai taikytų Bendrijos teisę ir todėl neatsižvelgtų į jokius jai prieštaraujančius nacionalinius įstatymus, nesvarbu, ar jie būtų priimti iki ar po to, kai buvo priimtas atitinkamas Bendrijos teisės aktas (plg. 1978 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje 106/77, Simmenthal, ETT pranešimai 1978, p. 629, 24 punktas).

(16)

648 balsai prieš 14, 18 susilaikiusių.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (29.11.2006)

pateiktas Teisės reikalų komitetui

dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Nuomonės referentas: David Hammerstein Mintz

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Teisingumo Teismui neseniai priėmus sprendimą dėl bylos C-176/03 Komisija siūlo direktyvą dėl baudžiamųjų priemonių ir intelektinės nuosavybės teisių (INT) pagal Sutarties 95 straipsnį.

Nepažeidžiant Teisės reikalų komiteto kompetencijos reikėtų pažymėti, kad kyla didelių abejonių dėl Europos Komisijos komunikate COM(2005)583 išdėstyto teismo sprendimo plačios interpretacijos, taigi, dėl pasiūlymo teisinio pagrindo.

Kalbant apie Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto kompetencijai priklausančius klausimus, turi būti svarstomi šie aspektai:

a) direktyvos taikymo sritis,

b) sąvokos „komercinis mastas“ apibrėžimas,

c) sąvokos „tyčinis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas“ apibrėžimas,

d) bendrininkavimo ir kurstomosios veiklos baudžiamumo nustatymas;

e) bendros tyrimų grupės,

f) pagrindinės teisės.

Taikymo sritis

Šio teisės akto taikymo sritis – kova su klastojimu ir piratavimu, ypač muzikos, prabangos prekių, drabužių ir su jais susijusiuose sektoriuose. Tačiau kyla didelių abejonių dėl galimo šios direktyvos poveikio, kai kovos su klastojimu ir piratavimu priemonės yra tiesiog apibendrinamos kaip taikytinos visoms intelektinės nuosavybės teisių formoms. Reikia pabrėžti, kad kai kurių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai skiriasi pažeidimo kilme ir pobūdžiu, o tai reiškia, kad kovos su šių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais priemonės turi skirtis. Patento teisių pažeidimai, pavyzdžiui, teisėtas produktų vystymas, kurie pasitaiko vykdant įprastą komercinę veiklą, skiriasi nuo tyčinio klastojimo ir piratavimo siekiant apgauti. Už patento teisių pažeidimus taikomi civiliniai teisės gynimo būdai, o tariami patento pažeidėjai neturėtų būti lyginami su tokiais nusikaltėliais kaip piratai ir klastotojai. Įmonei gali reikėti sąmoningai pažeisti patento teises siekiant parodyti, kad patentas yra neveiksmingas; taigi, taip prisidedama prie naujovių. Šiomis aplinkybėmis pažeidimai turėtų likti civiliniu klausimu, kaip ir dabar, nebent dėl pažeidimo kyla didelė grėsmė visuomenės sveikatai ir saugumui.

Komercinis mastas

Su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų susitarime (TRIPS susitarimas) buvo pateikta nuoroda į komercinį mastą, bet jis nebuvo apibrėžtas. Tačiau TRIPS susitarimo kalba, tos frazės vartojimas visame susitarimo tekste ir kontekstas padeda suprasti šią sąvoką. Tekste kalbama tik apie tokius pažeidimus siekiant pasipelnyti, dėl kurių intelektinės nuosavybės teisių turėtojas tiesiogiai patiria didelę žalą. Ši direktyva neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai asmenys keičiasi teisėtai įsigytu turiniu nesiekdami pelno.

Kadangi siūlomame teisės akto projekte ketinama bausti tik dėl pažeidimo komerciniu mastu, būtina jį aiškiai apibrėžti siekiant išvengti teisinio neaiškumo. Negalime remtis tik valstybių narių patirtimi šioje srityje, kadangi jų patirtis skiriasi.

Tyčiniai INT pažeidimai

Tik sąmoninga pažeidžiamoji tyčinė veika galėtų būti sankcionuojama baudžiamosiomis priemonėmis – ji apima tik tuos atvejus, kai nusikaltėlis žino, kad pažeidžia INT, jis tai daro tyčia ir sąmoningai ketindamas nusikalsti. Šis atskyrimas būtinas, nes pažeidimas neturėtų būti laikomas tyčiniu vien dėl to, kad jis yra tyčinės veiklos, pvz., muzikos klausymosi arba filmų žiūrėjimo, dalis.

Bendrininkavimas ir kurstymas

Būtina atskirti patento pažeidimą, padarytą vykdant įprastą komercinę veiklą (teisėtas produktų tobulinimas) nuo tyčinio klastojimo ir piratavimo, kuriais dažnai užsiima nusikalstamos organizacijos, siekdamos apgauti. Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už bendrininkavimą bet kokioje nusikalstamojoje veikoje ir jos kurstymą turi būti taikomos už sunkiausius nusikaltimus, o intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju bausmė už bendrininkavimą ir kurstymą yra neproporcinga. Turi būti visiškai laikomasi Pagrindinių teisių chartijos, ypač jos 49 straipsnio 3 dalies, kurioje teigiama, kad „bausmės griežtumas turi atitikti padarytą nusikaltimą“ nuostatos.

Bendros tyrimų grupės

Pagal pasiūlymo 7 straipsnį ekspertams ir INT turėtojo atstovams suteikiami įgaliojimai prisidėti prie tyrimo. Nors tik INT turėtojas neabejodamas gali nustatyti savo prekių ir produktų tapatybę, reikia atsižvelgti ir į tai.

Visų pirma, tik tinkamai įgalioti ir mandatus turintys atstovai gali prisidėti prie tyrimų grupės, kadangi tik INT turėtojas gali įgalioti arba drausti naudotis jo intelekto produktu, ir taip pat siekiant apsaugoti INT turėtoją. Antra, INT turėtojo arba jo atstovo teikiama pagalba turi būti ribojama siekiant išvengti baudžiamojo proceso „privatizavimo“, nes INT turėtojams daugiau ir aktyviau prisidedant prie tyrimo kiltų pavojus teisingiems ir nešališkiems tyrimams bei baudžiamajam procesui.

Pagrindinės teisės

Apibrėžiant nusikalstamąją veiklą ir sankcijas bei tyrimų ir teismo procedūros metu turi būti visiškai laikomasi Pagrindinių teisių chartijos. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas Chartijos 8 straipsnio dėl duomenų apsaugos, 47 straipsnio dėl teisingo bylos nagrinėjimo ir 49 straipsnio dėl baudžiamojo nusikaltimo ir bausmių teisėtumo bei proporcingumo nuostatoms.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

9 konstatuojamoji dalis

(9) Siekiant palengvinti intelektinės teisės pažeidimų baudžiamųjų tyrimų ar baudžiamojo persekiojimo vykdymą, jie turėtų būti nepriklausomi nuo asmens, nukentėjusio nuo pažeidimo, pateikto pranešimo ar kaltinimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Institucijoms, tiriančioms baudžiamąsias bylas, neturėtų būti suteikta teisė veikti savo iniciatyva, nesant teisių turėtojo skundo; licencijoje įtvirtintos nuostatos nėra viešos ir teisių turėtojas turi pamatinę teisę naudotis jomis savo nuožiūra.

Pakeitimas 2

9a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(9a) Apibrėžiant nusikalstamąsias veikas ir bausmes tyrimų ir teismo proceso metu turėtų būti visiškai gerbiamos Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje nustatytos teisės.

Pakeitimas 3

1 straipsnio 1 dalis

Šioje direktyvoje numatomos intelektinės nuosavybės teisių apsaugą užtikrinančios baudžiamosios priemonės.

Šioje direktyvoje numatomos baudžiamosios priemonės, būtinos kovai su tyčiniais intelektinės nuosavybės teisių komercinio masto pažeidimais ir atgrasančios nuo jų.

Pagrindimas

Pakeitime vėl vartojamas TRIPS susitarimo 61 straipsnio, kuriuo grindžiamas šis pasiūlymas, tekstas.

Pakeitimas 4

1 straipsnio 2 pastraipa

Priemonės taikomos intelektinės nuosavybės teisėms, numatytoms Bendrijos ir (arba) valstybių narių nacionalinės teisės aktuose.

Joje suderinamos šios baudžiamosios priemonės ES lygmeniu, kai reikia kovoti su nusikalstamų organizacijų tyčiniais intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais arba kai pažeidimai kelia pavojų sveikatai arba saugumui.

 

Pagrindimas

Pakeitime vėl vartojamas TRIPS susitarimo 61 straipsnio, kuriuo grindžiamas šis pasiūlymas, tekstas.

Pakeitimas 5

1 straipsnio 2a pastraipa (nauja)

 

Nepažeidžiant valstybėse narėse jau taikomų priemonių šioje direktyvoje nustatytos priemonės taikomos tik tyčinio prekės ženklo teisių pažeidimo, įskaitant klastojimą, ir autoriaus teises pažeidžiančio piratavimo atvejais.

Pagrindimas

Patento pažeidimai, pvz., teisėtas produktų tobulinimas, pasitaikantys vykdant įprastą komercinę veiklą, skiriasi nuo tyčinio padirbinėjimo ir piratavimo siekiant apgauti. Už patento pažeidimus taikomi civiliniai teisės gynimo būdai, o tariami patento pažeidėjai neturėtų būti lyginami su tokiais nusikaltėliais kaip piratai ir klastotojai. Patento pažeidimo atvejais tai pažeistų valstybių narių civilinės teisės sistemas.

Pakeitimas 6

1 straipsnio 2b pastraipa (nauja)

 

Ši direktyva netaikoma tais atvejais, kai asmenys keičiasi teisiškai įgytu turiniu nesiekdami pelno.

Pagrindimas

Pasiūlyme siūloma bausti tik už pažeidimus komerciniu mastu (3 straipsnis).

Pakeitimas 7

2 straipsnio pavadinimas

Sąvoka

Sąvokos

Pagrindimas

Pageidautina, kad būtų apibrėžta pagrindinė šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo sąvoka „klastojimas“. Sankcijų taikymas įmanomas tik tuo atveju, jei yra nustatytas aiškus „klastojimo“ sąvokos apibrėžimas, kuris turi apimti visas pasikėsinimo į intelektinės nuosavybės teises formas, įskaitant ir padirbtų prekių laikymą.

Pakeitimas 8

2 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

 

Šioje direktyvoje „pažeidimas komerciniu mastu“ – intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas siekiant pelno, dėl kurio šių teisių turėtojas patiria didelę tiesioginę žalą.

Pagrindimas

Nors siūlyme siekiama bausti tik už pažeidimus komerciniu mastu (3 straipsnis), ši sąvoka nėra apibrėžta. Reikia aiškiai apibrėžti ją siekiant išvengti teisinio neaiškumo. Nors TRIPS susitarime neapibrėžta, ką reiškia „komerciniu mastu“, sąvoka tampa aiški iš TRIPS susitarimo konteksto, jos vartojimo visame tekste ir iš derybų dėl TRIPS susitarimo proceso analizės.

Pakeitimas 9

2 straipsnio 1b pastraipa (nauja)

 

Šioje direktyvoje „tyčinis intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas“ – tyčinis ir sąmoningas šių teisių pažeidimas.

Pakeitimas 10

2 straipsnio 1c pastraipa (nauja)

 

Šioje direktyvoje „klastojimas“ apima:

 

a) prekių su suklastotu prekės ženklu neteisėtą laikymą, importavimą ar eksportavimą remiantis bet kokia muitų tvarka;

 

b) prekių su suklastotu prekės ženklu pateikimą parduoti arba pardavimą;

 

c) prekės ženklo, kolektyvinio prekės ženklo arba kolektyvinio sertifikuoto prekės ženklo kopijavimą, imitavimą, naudojimą, pridėjimą, pašalinimą, pakeitimą, pažeidžiant su jo registravimu susijusias teises bei draudimus;

 

d) sąmoningą produkto tiekimą arba paslaugos teikimą su kitu registruotu prekės ženklu nei užsakyto produkto arba paslaugos prekės ženklas.

Pagrindimas

Pageidautina, kad būtų apibrėžta pagrindinė šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo sąvoka „klastojimas“. Sankcijų taikymas įmanomas tik tuo atveju, jei yra nustatytas aiškus „klastojimo“ sąvokos apibrėžimas, kuris turi apimti visas pasikėsinimo į intelektinės nuosavybės teises formas, įskaitant ir padirbtų prekių laikymą.

Pakeitimas 11

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas komerciniu mastu, taip pat pasikėsinimas įvykdyti pažeidimą, bendrininkavimas ir pažeidimo kurstymas būtų laikomi baudžiamosios teisės pažeidimais.

Valstybės narės užtikrina, kad intelektinės nuosavybės teisės pažeidimas komerciniu mastu yra laikomas baudžiamosios teisės pažeidimu.

Pagrindimas

Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už bendrininkavimą bet kokioje nusikalstamojoje veikoje ir jos kurstymą turi būti taikomos sunkiausiems nusikaltimams, o intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju bausmė už bendrininkavimą ir kurstymą yra neproporcinga.

Pakeitimas 12

3 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

 

Be to, valstybės narės užtikrina, kad pasikėsinimas, bendrininkavimas ir kurstymas padaryti pažeidimą yra laikomi nusikalstama veika, kai pasikėsinimas, bendrininkavimas ir kurstymas:

 

a) vykdomi siekiant prisidėti prie organizuoto nusikaltimo,

 

b) kelia didelę grėsmę sveikatai ir saugumui.

Pagrindimas

Būtina atskirti patento teisių pažeidimą, padarytą vykdant įprastą komercinę veiklą (teisėtas produktų tobulinimas), ir dėl kurio gali būti nutrauktas neveiksmingų patentų galiojimas, nuo tyčinio klastojimo ir piratavimo, kuriais dažnai užsiima nusikalstamos organizacijos siekdamos apgauti. Sankcijos pagal baudžiamąją teisę už bendrininkavimą bet kokioje nusikalstamojoje veikoje ir jos kurstymą turi būti taikomos už sunkiausius nusikaltimus, o intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju bausmė už bendrininkavimą ir kurstymą yra neproporcinga.

Pakeitimas 13

3 straipsnio 1b pastraipa (nauja)

 

Baudžiamosios sankcijos neturi būti taikomos tais atvejais, kai lygiagrečiai įvežamos originalios prekės, kuriomis intelektinės nuosavybės teisių turėtojui sutinkant buvo prekiaujama trečiosiose šalyse.

Pakeitimas 14

4 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Atitinkamais atvejais už 3 straipsnyje minimus pažeidimus valstybės narės numato taikyti šias nuobaudas:

2. Atitinkamais atvejais, jei to reikia visuomenės interesų požiūriu, už 3 straipsnyje minimus pažeidimus valstybės narės numato taikyti šias nuobaudas:

Pagrindimas

Kalbama apie pasikėsinimą į pagrindines teises, todėl pageidautina, kad sankcijos būtų grindžiamos ir visuomenės interesais.

Pakeitimas 15

4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto sunaikinimas;

a) skubus intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto sunaikinimas, nemokant piniginio užstato išsaugant pavyzdžius, kuriuos bus galima panaudoti kaip įrodymą;

Pagrindimas

Saugumo sumetimais siūlomas skubus visų intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių sunaikinimas, išskyrus tyrimui reikalingus vienetus. Ši priemonė taip pat sudaro sąlygas išvengti didelių saugojimo išlaidų. Turtas gali būti vizualiai užfiksuotas fotografuojant jį sulaikymo metu. Prireikus gali būti numatyta, kad turtas sunaikinamas įtariamajam, jei jis nustatytas, sutikus arba jam neprieštaraujant, neatsižvelgiant į tai, ar įtariamasis pripažino savo kaltę.

Pakeitimas 16

4 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

 

fa) nurodymas, kad pažeidėjas padengtų konfiskuoų prekių saugojimo išlaidas.

Pagrindimas

Kaip papildoma nuobauda turi būti numatyta galimybė įpareigoti klastotoją apmokėti tyrimo tikslais paliktų prekių saugojimo išlaidas, kadangi šios išlaidos gali būti didelės, jei saugomi produktai, nors jų ir nedaug, yra dideli, o tyrimas trunka ilgai.

Pakeitimas 17

5 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

 

 

a) ne mažesnės negu 100 000 eurų už lengvesnius pažeidimus;

b) ne mažesnės negu 300 000 eurų už 1 dalyje minimus pažeidimus.

Piniginių sankcijų atvejais, kiekvienos valstybės narės teismas nustato taikomos baudos dydį, atsižvelgdamas į padarytą žalą ir neteisėtų prekių vertę arba iš jų gautą pelną bei visais atvejais visų pirma atsižvelgiant į pažeidėjo ekonominę padėtį, kurią apibrėžia jo turtas, pajamos, su šeima bei išlaikytiniais susijusios pareigos ir kitos asmeninės aplinkybės.

 

 

Pagrindimas

Fiksuoto baudos, skiriamos už intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus, dydžio nustatymas, kaip tai numatoma šiame straipsnyje, atrodo pernelyg nelankstus ir, be abejonės, sunkiai suderinamas su subsidiarumo principu. Pakeitime laikomasi šio principo ir išsaugomas tikslas, kurio siekiama pasiūlymu.

Pakeitimas 18

6 straipsnis

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime [....] dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

Nepažeisdamos pagrindinių teisių, valstybės narės imasi reikalingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais atvejais, kai pažeidimai priskiriami sunkiems nusikaltimams, taip pat kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

Pagrindimas

Nerimą kelia tai, kad 6 straipsnyje apsiribojama pažeidimais, padarytais „organizuoto nusiklastamumo“ kontekste. Šis straipsnis bus veiksmingas tik tuo atveju, jei jis bus taikomas visiems pažeidimams, sukeliantiems teisių turėtojams sunkius komercinius padarinius, nepaisant to, ar šie pažeidimai padaryti organizuoto nusikalstamumo konteskte ar ne. Todėl pasiūlymo dėl direktyvos 6 straipsnyje reikia išbraukti nuorodą į „organizuotą nusikalstamumą“ ir pakeisti ją sąvoka „sunkus nusikaltimas“.

Pakeitimas 19

7 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami intelektinės nuosavybės teisių turėtojai arba jų atstovai, taip pat ir ekspertai, galėtų prisidėti prie bendrų tyrimų grupių atliekamų 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų.

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami intelektinės nuosavybės teisių turėtojai arba jų tinkamai įgalioti atstovai, taip pat ir ekspertai, pateikia informaciją bendroms tyrimų grupėms, atliekančioms 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimus.

Pagrindimas

Šio straipsnio tekstas neaiškus – tai, kad teismas leidžia kiekvienai iš šalių turėti savo ekspertus, yra teisėta. Tačiau turi būti apribotas tiesioginis INT teisių turėtojo atstovų dalyvavimas tyrime, nes teisių turėtojai gali pakenkti baudžiamajam procesui, keldami grėsmę nešališkiems ir sąžiningiems tyrimams. Komisijos siūlomas tekstas neatitinka proporcingumo principo; šis klausimas turėtų būti paliktas išaiškinti teismui.

Pakeitimas 20

7 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Tyrimų ir teismo proceso metu visiškai laikomasi Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio, kuriame kalbama apie asmens duomenų apsaugą, ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, nuostatų.

 

_______________________

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Pagrindimas

Chartijos 8 straipsnyje teigiama, kad „kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“ ir kad „tokie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik su suinteresuoto asmens sutikimu ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų tikslinami.“ Direktyva siekiama apsaugoti asmenų teises ir laisves dėl asmens duomenų tvarkymo nustatant gaires, kuriomis apibrėžiama, kada procesas yra teisėtas.

Pakeitimas 21

8 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų pradžia arba baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų nuo to, ar asmuo, nukentėjęs nuo pažeidimo, pateikė pranešimą ar kaltinimų, bent jau tais atvejais, kai pažeidimas įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų pradžia arba baudžiamasis persekiojimas galėtų būti pradėtas ir nesant asmens, nukentėjusio nuo pažeidimo, pranešimo ar kaltinimo, bent jau tais atvejais, kai pažeidimas įvykdytas valstybės narės teritorijoje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamos baudžiamojo tyrimo pradėjimo sąlygos, išsaugant siūlomos nuostatos lankstumą. Labai svarbu, kad pasikėsinimo į visuomenės sveikatą atveju, kuomet nukentėjusysis nenustatytas, baudžiamasis tyrimas galėtų būti pradėtas ir nesant asmens, nukentėjusio nuo pažeidimo, pranešimo.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą

Nuorodos

COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE
6.9.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas – pranešimo plenarinėje sesijoje data

 

Autorius (-ė)
  Paskyrimo data

Davidas Hammersteinas Mintzas
5.10.2005

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

11.9.2006

10.10.2006

23.11.2006

28.11.2006

 

Priėmimo data

28.11.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ  (12.12.2006)

teikiama Teisės reikalų komitetui

dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Nuomonės referentas: Rainer Wieland

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Atsižvelgdama į Europos Teisingumo Teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. sprendimą (Byla C 176/03 Komisija prieš Tarybą), Europos Komisija iš dalies pakeitė savo pasiūlymą dėl direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

Intelektinės nuosavybės apsauga Europos įmonėms, kurios turi būti tikros, kad jų investicijos duos pelno, yra ypatingos svarbos klausimas. Be tokios intelektinės nuosavybės apsaugos investicijos, taigi ir inovacijos, Europoje gali sulėtėti.

Siekiant veiksmingiau kovoti su klastojimu ir piratavimu reikia Europos mastu nustatyti tam tikrus bendrus pagrindus, todėl šiame pasiūlyme nustatytos bendros apibrėžtys ir vienodas nuobaudų lygmuo. Be to, šiuo pasiūlymu siekiama palengvinti baudžiamuosius tyrimus, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais.

Nuomonės referentas pritaria siūlomai direktyvai, bet atkreipia dėmesį į būtinybę Direktyvoje aiškiai apibrėžti svarbius terminus, ypač jei jie turi esminės svarbos apibrėžiant pažeidimą.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas(1)  Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

8 konstatuojamoji dalis

(8) Reikia numatyti baudžiamųjų tyrimų palengvinimo nuostatas. Valstybės narės turi leisti intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ar jų atstovams, taip pat ir ekspertams, prisidėti prie bendrų tyrimų grupių atliekamų tyrimų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą gali atrodyti, kad baudžiamojo persekiojimo priemonės privatizuojamos siekiant patenkinti pavienių suinteresuotų šalių interesus, taigi ji turėtų būti atmesta dėl priežasčių, susijusių su bendrąja teisės politika. Demokratinėse visuomenėse, susaistytose teisinės valstybės principų, valstybei suteikta išimtinė teisė naudoti prievartines priemones. Privačioms šalims nėra suteikta teisė naudoti baudžiamojo persekiojimo priemones siekiant kovoti su teisės pažeidimais, kuriuos padarė piliečiai.

Pakeitimas 2

9a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(9a) Apibrėžiant nusikalstamą veiką ir bausmes, tyrimų ir teismo proceso metu turėtų būti visiškai gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytos teisės.

Pakeitimas 3

1 straipsnio 2 pastraipa

Priemonės taikomos intelektinės nuosavybės teisėms, numatytoms Bendrijos ir (arba) valstybių narių nacionalinės teisės aktuose.

Mažiausiai šios intelektinės nuosavybės teisės įtraukiamos į šios direktyvos aprėptį:

 

a) autorių teisės;

 

b) gretutinės teisės;

 

c) sui generis duomenų bazių kūrėjų teisės;

 

d) puslaidininkių gaminių topografijų kūrėjų teisės;

 

e) prekių ženklo teisės;

 

f) dizaino teisės;

 

g) naudingojo modelio teisės;

Pagrindimas

Būtina tiksliau apibrėžti esminę direktyvos aprėptį siekiant geresnių, skaidresnių ir suprantamesnių teisės aktų leidybos.

Komisijos užduotis negali būti apeiti įstatymus, pasitelkus skelbiamas nuomones ir nurodant direktyvų interpretavimo būdus su taip toli siekiančiomis išvadomis.

Be to, pagal Direktyvos 2004/48/EB 2 straipsnį sudarius sąrašą, atsakingas komitetas, atskirai balsuodamas, galės lengviau išbraukti iš nuostatų aprėpties konkrečias sritis, jei manys, kad tai reikalinga.

Pakeitimas 4

1 straipsnio 2a pastraipa (nauja)

 

Ypač ši direktyva netaikoma intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, susijusiems su:

 

- patentais, naudingaisiais modeliais ir papildomais apsaugos liudijimais;

 

 

- lygiagrečiu originalių prekių, kurios parduodamos sudarius sutartį su teisių turėtoju trečiojoje šalyje, importu.

Pagrindimas

Šios direktyvos aprėptį reikėtų apriboti.

Pakeitimas 5

2 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

 

„Komercinio masto“ veiksmai – tai veiksmai, atlikti siekiant gauti tiesioginės ekonominės arba komercinės naudos, arba tokio didelio masto veiksmai, kad šių teisių turėtojas gali turėti didelių tiesioginių nuostolių.

Pagrindimas

Terminas „komercinio masto“ svarbiausias apibrėžiant nusikaltimą, taigi šį terminą reikia tiksliai apibrėžti. Jis turi apimti ne tik veiksmus, atliktus turint ekonominių arba komercinių ketinimų, bet ir didelio masto piratavimą, t. y. piratavimą daugiau nei vieno asmens ar asmeniniam naudojimui, kuris gali neduoti pažeidėjui ekonominės naudos, tačiau gali padaryti didelės žalos teisių turėtojui.

Pakeitimas 6

3 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

 

Valstybės narės užtikrina, kad baudžiamosios teisės pažeidimais būtų laikomi bet kokie komerciniu mastu padaryti tyčiniai prekių ženklo pažeidimai, kai prekių ženklui tapatus ženklas naudojamas tokioms pačioms prekėms ir paslaugoms, kurioms ženklinti prekių ženklas yra užregistruotas.

Pagrindimas

Reikėtų atskirai apibrėžti autorių teisių ir prekių ženklų pažeidimus.

Pakeitimas 7

4 straipsnio 2 dalis

2. Atitinkamais atvejais už 3 straipsnyje minimus pažeidimus valstybės narės numato taikyti šias nuobaudas:

2. Atitinkamais atvejais už 3 straipsnyje minimus pažeidimus valstybės narės taip pat numato priemones, būtinas užtikrinti, kad patraukti atsakomybėn fiziniai ar juridiniai asmenys būtų baudžiami veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis nuobaudomis, pvz.:

a) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto sunaikinimas;

a) teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba paramą atėmimas;

b) galutinis arba laikinas visos įmonės, kuria buvo pasinaudota nusikaltimo padarymui, arba jos dalies uždarymas;

b) teisės verstis komercine veikla atėmimas laikinai arba visam laikui;

c) nuolatinis arba laikinas draudimas verstis komercine veikla;

c) teisminės priežiūros skyrimas;

d) perdavimas teisminei kontrolei;

d) teismo nutartis dėl likvidavimo;

e) teisminis likvidavimas;

e) laikinas arba visiškas įmonių, kurios buvo panaudotos nusikaltimui įvykdyti, uždarymas;

f) draudimas gauti valstybės pagalbą arba subsidijas;

f) viešas teismo sprendimų skelbimas;

g) teismo sprendimų paskelbimas.

g) turto, gauto pažeidus intelektinės nuosavybės teises, sunaikinimas.

Pagrindimas

Žiūrėti pirmojo pakeitimo pagrindimą. Be to, atitinkamo nuobaudų sąrašo esmė ir formuluotės neturėtų būti iš naujo kuriamos kiekviename teisės akte. A ir e punktuose siūlomos nuobaudos paimtos iš Tarybos pasiūlyto Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 8496/1/06 (2005/003(CNS)) ir papildytos konkrečiais originalaus teksto pasiūlymais, susijusiais su šiame dokumente svarstomais klausimais.

Pakeitimas 8

4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto sunaikinimas;

 

a) intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančio turto sunaikinimas ir tam tikrais atvejais šiam turtui kurti ar gaminti daugiausia naudotų medžiagų arba elementų areštas ar sunaikinimas;

Pagrindimas

Aiškesnis išdėstymas.

Pakeitimas 9

6 straipsnis

Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo dalis galėtų būti konfiskuojami, bent jau tais atvejais, kai pažeidimai buvo padaryti dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, kaip ji apibrėžiama pamatiniame sprendime [....] dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, taip pat kai šie pažeidimai kelia pavojų žmonių sveikatai arba saugumui.

Šios direktyvos 5 straipsnyje numatytais atvejais valstybės narės imasi reikalingų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo 3 straipsnio nuostatas nuteistų fizinių ir juridinių asmenų visas turtas ar jo dalis galėtų būti konfiskuojami.

 

Pagrindimas

Šie didesni įgaliojimai konfiskuoti turėtų būti susiję su tais pačiais pažeidimais ir veika, kuriems taikoma ši direktyva.

Pakeitimas 10

6a straipsnis (naujas)

 

6a straipsnis

Piktnaudžiavimas įgaliojimais

Valstybės narės užtikrina, kad būtų uždrausta piktnaudžiauti baudžiamųjų sankcijų grėsme ir už tai būtų baudžiama naudojant baudžiamąsias, civilines ir procedūrines priemones.

 

Valstybės narės draudžia piktnaudžiauti procedūromis, ypač tuomet, kai baudžiamosios priemonės naudojamos siekiant užtikrinti civilinės teisės reikalavimų laikymąsi.

Pagrindimas

Teisių turėtojo galimybės atgrasyti galimus pažeidėjus (t. y. konkurentus) gerokai padidėja, jei teisių turėtojai gali gąsdinti juos baudžiamosiomis nuobaudomis. Ir tarptautinėje, ir Europos teisėje reikalaujama užkirsti kelią piktnaudžiavimui intelektinės nuosavybės teisėmis. Piktnaudžiavimas žlugdo laisvą konkurenciją, pažeisdamas EB sutarties 28 ir tolesnius straipsnius bei tos pačios sutarties 81 ir tolesnius straipsnius.

Pakeitimas 11

6b straipsnis (naujas)

 

6b straipsnis

Kaltinamųjų teisės

Valstybės narės užtikrina, kad kaltinamųjų teisės būtų tinkamai ginamos ir užtikrinamos.

Pakeitimas 12

7 straipsnis

7 straipsnis

Jungtinės tyrimų grupės

Valstybės narės užtikrina, kad atitinkami intelektinės nuosavybės teisių turėtojai arba jų atstovai, taip pat ir ekspertai, galėtų prisidėti prie bendrų tyrimų grupių atliekamų 3 straipsnyje numatytų pažeidimų tyrimų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą gali atrodyti, kad baudžiamojo persekiojimo priemonės privatizuojamos siekiant patenkinti pavienių suinteresuotų šalių interesus, taigi ji turėtų būti atmesta dėl priežasčių, susijusių su bendrąja teisės politika. Demokratinėse visuomenėse, susaistytose teisinės valstybės principų, valstybei suteikta išimtinė teisė naudoti prievartines priemones. Privačioms šalims nėra suteikta teisė naudoti baudžiamojo persekiojimo priemones siekiant kovoti su teisės pažeidimais, kuriuos padarė piliečiai.

Pakeitimas 13

8a straipsnis (naujas)

 

8a straipsnis

Asmens duomenų apsauga

 

Atliekant tyrimus ir vykdant teisminius procesus be išlygų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio, susijusio su asmens duomenų apsauga, ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1 nuostatų.

_______________________

1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

 

Pagrindimas

Chartijos 8 straipsnyje skelbiama, kad „(k)iekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“ ir „(t)okie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų tikslinami.“ Direktyvos tikslas – saugoti asmenų teises ir laisves, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, nustatant gaires, pagal kurias sprendžiama, kada šis tvarkymas yra teisėtas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą

Nuorodos

COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė
  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.9.2005

Glaudesnis bendradarbiavimas – pranešimo plenarinėje sesijoje data

 

Autorius (-ė)
  Paskyrimo data

Rainer Wieland

13.10.2005

Pakeistas nuomonės referentas

 

Svarstymas komitete

6.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Priėmimo data

11.12.2006

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

17

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Kartika Tamara Liotard

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

 

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti

Nuorodos

COM(2006)0168 - COM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.4.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.9.2005

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

6.9.2005

IMCO

6.9.2005

LIBE

6.9.2005

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Nicola Zingaretti

15.9.2005

 

 

Svarstymas komitete

28.11.2005

12.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

 

20.3.2007

 

 

 

Priėmimo data

20.3.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Toine Manders, Umberto Guidoni

Pateikimo data

23.3.2007

Atnaujinta: 2007 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas