Procedură : 2005/0127(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0073/2007

Texte depuse :

A6-0073/2007

Dezbateri :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Voturi :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0145

RAPORT     ***I
PDF 356kWORD 369k
23 martie 2007
PE 378.855v02-00 A6-0073/2007

referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Nicola Zingaretti

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0168) ,

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C6-0233/2005),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6–0074/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 5

(5) Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală stabileşte măsuri, proceduri şi mijloace de reparaţie de natură civilă şi administrativă. Pentru completarea prevederilor prezentei directive sunt necesare sancţiuni cu efect de descurajare, aplicabile la nivel comunitar. Anumite dispoziţii penale trebuie armonizate astfel încât contrafacerea şi piratarea pe piaţa internă să fie combătute în mod eficient. Legiuitorul comunitar are competenţa să ia măsurile penale necesare pentru garantarea deplinei eficacităţi a normelor stabilite privind protecţia proprietăţii intelectuale.

(5) Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală stabileşte măsuri, proceduri şi mijloace de reparaţie de natură civilă şi administrativă. Pentru completarea prevederilor prezentei directive sunt necesare sancţiuni suficient de disuasive, aplicabile la nivel comunitar. Unele dispoziţii penale trebuie armonizate astfel încât contrafacerea şi piratarea pe piaţa internă să fie combătute în mod eficient. Legiuitorul comunitar are competenţa să ia măsurile penale necesare pentru garantarea deplinei eficacităţi a normelor stabilite privind protecţia proprietăţii intelectuale.

Justification

This amendment is necessary to ensure consistency with subsequent amendments and to establish from the outset the scope of the directive.

Amendamentul 2

Considerentul 6a (nou)

(6a) În rezoluţia sa din 7 septembrie 2006 privind contrafacerea medicamentelor, Parlamentul European a opinat că Uniunea Europeană ar trebui să se doteze urgent cu mijloacele necesare pentru a combate efectiv practicile ilicite în domeniul piratării şi al contrafacerii medicamentelor.

Justificare

According to 2005 customs statistics on the seizure of counterfeit goods at the European Union's frontiers, seizures of counterfeit medicines increased by 100% in 2005 compared to 2004.

Amendamentul 3

Considerentul 8

(8) Trebuie adoptate dispoziţii pentru facilitarea anchetelor penale. Statele membre trebuie să se asigure că titularii drepturilor de proprietate intelectuală interesaţi sau reprezentanţii acestora şi experţii au dreptul de a participa la anchetele desfăşurate de către echipele mixte de anchetă

(8) Trebuie adoptate dispoziţii pentru facilitarea anchetelor penale. Statele membre trebuie să garanteze că deţinătorilor de drepturi de proprietate intelectuală interesaţi sau reprezentanţilor şi experţilor acestora li se permite să asiste la anchetele desfăşurate de către echipele comune de anchetă. Deţinătorii de drepturi de proprietate intelectuală interesaţi ar trebui implicaţi pentru a sprijini cercetările la nivel de stat, fără a aduce atingere neutralităţii anchetelor.

Justificare

It should be made clear that the involvement of injured parties in investigations carried out by the police or public prosecutors’ offices must not jeopardise the neutrality of those state investigation agencies. Maintaining objectivity and neutrality is part and parcel of the rule of law.

Amendamentul 4

Considerentul 9a (nou)

 

(9a) La definirea faptelor şi pedepselor penale, în cursul cercetării şi în desfăşurarea procedurilor judiciare ar trebui respectate pe deplin drepturile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 5

Considerentul 10

Prezenta directivă nu aduce atingere regimurilor specifice de răspundere stipulate pentru furnizorii de servicii internet la articolele 12-15 din Directiva 2000/31/CE privind comerţul electronic.

Prezenta directivă nu aduce atingere regimurilor specifice de răspundere stipulate pentru furnizorii de servicii internet în Directiva 200/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă.

____________________________

1 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Amendamentul 6

Considerentul 10a (nou)

(10a) Prezenta directivă nu aduce atingere regimurilor specifice de răspundere, ca cel stipulat în Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională.

_____________________________

1 JO L 167, 22.06.01, p. 10.

Amendamentul 7

Considerentul 12 a (nou)

 

(12a) Este necesar să se asigure o protecţie adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală în sectorul audiovizual, în modul indicat în Directiva 98/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 1998 privind protecţia juridică a serviciilor cu acces condiţionat sau întemeiate pe aceste servicii.

 

_________________________

JO L 320, 28.11.98, p. 54.

Justificare

Directive 98/84/EC is currently the only protection established at European level to safeguard audiovisual rights against the growing threat of piracy and counterfeiting. Such protection is provided chiefly by means of conditional access, in other words technical measures to control the use of audiovisual content transmitted in encoded form. Bringing infringements of conditional access within the scope of this directive by including a reference to Directive 98/84/EC would be a significant deterrent for criminal organisations which currently rely on the discrepancies between the rules applied in the various Member States enabling them to infringe audiovisual rights with impunity.

Amendamentul 8

Articolul 1 alineatul (1)

Prezenta directivă stabileşte măsurile penale necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Prezenta directivă stabileşte măsurile penale necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum sunt definite mai jos, în contextul contrafacerii şi al piratării.

Justification

The goals of the proposals will be best achieved if the directive expressly focuses on counterfeiting and piracy. Its current wording could indeed criminalize IPR disputes that are essentially of a civil nature and occur between legitimate commercial enterprises. The amendment seeks to establish more precisely the scope of the directive by referring to the definitions in a subsequent amendment.

Amendamentul 9

Articolul 1 alineatul (2)

Aceste măsuri se aplică drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute în legislaţia comunitară şi/sau în legislaţia naţională a statelor membre.

Aceste măsuri se aplică drepturilor de proprietate intelectuală, cu excepţia brevetelor de invenţie, prevăzute în legislaţia comunitară.

Justificare

This amendment seeks to delimit the scope of the directive from the outset.

Amendamentul 10

Articolul 1 alineatul (2 a) (nou)

 

Dispoziţiile prezentei directive nu se aplică drepturilor comerciale ce decurg din brevete.

Justificare

The substantive scope of the directive needs to be spelt out more exactly so as conform to the goal of better, more transparent, and more comprehensible law-making.

Given that most research projects are highly complex, inventors are constantly exposed, when carrying out their work, to the risk of infringing patent rights. Treating patent infringements as criminal offences could deter inventors and academics from developing innovations.

Amendamentul 11

Articolul 1 alineatul (2b) (nou)

 

În particular, prezenta directivă nu se aplică nici unei încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală legate de:

 

- brevete, modele de utilitate şi certificate de protecţie complementare;

 

 

- importul în paralel de bunuri originale, comercializate cu acordul deţinătorului dreptului într-o ţară terţă;

Justificare

The scope of this directive needs to be limited.

Amendamentul 12

Articolul 2 titlu

Definiţie

Definiţii

Justificare

It is desirable for the concept of counterfeiting, which is crucial for the application of this proposal for a directive, to be defined. Penalties can be applied only if there is a clear definition of the concept of counterfeiting, which has to cover all types of infringement of intellectual property rights, including holding counterfeit goods.

Amendamentul 13

Articolul 2

În sensul prezentei directive, „persoană juridică” înseamnă orice entitate juridică care deţine acest statut în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, cu excepţia statelor sau a oricăror altor organisme publice care acţionează în exerciţiul prerogativelor lor de putere publică, precum şi a organizaţiilor internaţionale.

În sensul prezentei directive:

 

(a) prin „drepturi de proprietate intelectuală" se înţeleg unul sau mai multe dintre următoarele drepturi:

 

- dreptul de autor,

 

- drepturi conexe dreptului de autor

 

- dreptul sui generis al autorului de baze de date

 

- drepturi ale creatorilor de topografii de produse semiconductoare

 

- drepturi referitoare la mărci, în măsura în care extinderea la acestea a protecţiei prin legea penală nu prejudiciază regulile pieţei libere şi activităţile de cercetare

 

- drepturi referitoare la desene şi modele;

 

- indicaţii geografice,

 

- denumiri comerciale, dacă sunt protejate ca drepturi de proprietate exclusivă de legislaţia naţională;

 

- şi, în orice caz, în măsura în care sunt prevăzute la nivel comunitar, drepturile asupra bunurilor menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) şi (b) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1383/2003 din 22 iulie 2003 privind intervenţia autorităţilor vamale în cazul mărfurilor despre care se presupune că ar încălca unele drepturi de proprietate intelectuală şi al mărfurilor care încalcă aceste drepturi şi, în orice caz,cu excepţia brevetelor;

 

(b) prin „încălcări la scară comercială” se înţelege orice încălcare a unui drept de proprietate intelectuală comisă în scopul obţinerii de avantaje comerciale; această definiţie ar exclude acţiunile întreprinse de utilizatorii privaţi în scopuri personale şi necomerciale;

 

c) prin „încălcarea cu intenţie a unui drept de proprietate intelectuală”se înţelege o încălcare deliberată şi în cunoştinţă de cauză a respectivului drept, în scopul obţinerii de avantaje economice la scară comercială

 

(d) prin „persoană juridică” se înţelege orice entitate juridică care deţine acest statut în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, cu excepţia statelor sau a oricăror altor organisme publice care îşi exercită prerogativele de putere publică, precum şi a organizaţiilor internaţionale.

________________________________

1 JO L 196, 02.08.03, p. 7.

Amendamentul 14

Articolul 3

Statele membre se asigură că toate încălcările cu intenţie ale unui drept de proprietate intelectuală la scară comercială şi orice tentativă, complicitate sau incitare la asemenea încălcări sunt considerate fapte penale.

Statele membre garantează încadrarea penală a tuturor încălcărilor cu intenţie ale unui drept de proprietate intelectuală la scară comercială şi a oricărei tentative, complicităţi sau incitări la înfăptuirea unor asemenea încălcări.

Amendamentul 15

Articolul 3 alineatul (1a) (nou)

În cazul importului în paralel de bunuri originale comercializate cu aprobarea deţinătorului de drepturi într-o ţară din afara Uniunii Europene nu se aplică sancţiuni penale.

Justification

Parallel importation of original goods which have been marketed with the agreement of the right-holder in a country outside the EU reveals no pirating.

Amendamentul16

Articolul 3 alineatul (1b) (nou)

Statele membre garantează că utilizarea corectă a unei opere protejate, inclusiv prin multiplicare, reproducere audio sau prin orice alte mijloace, în vederea formulării de critici, comentarii sau în scop informativ, şcolar (inclusiv copiile multiple utilizate în clasă), de studiu sau de cercetare nu este încadrată penal.

Justificare

The freedom of the press needs protection from criminal measures. Professionals like journalists, scientists and schoolteachers are not criminals. Newspapers, research institutions and schools are not criminal organisations. This does not leave rights unprotected: civil damages are possible.

Amendamentul17

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

(a) distrugerea bunurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală;

(a) distrugerea bunurilor, inclusiv a materialelor şi a echipamentelor folosite la încălcarea unui drept de proprietate intelectuală

Justificare

This amendment will bring Article 4(2)(a) of the proposal for a directive into line with Article 10 of the Enforcement Directive.

Amendamentul 18

Articolul 4 alineatul (2) litera (b)

(b) închiderea totală sau parţială, permanentă sau temporară, a clădirii utilizate pentru comiterea infracţiunii;

(b) închiderea totală sau parţială, permanentă sau temporară, a stabilimentului utilizat pentru comiterea infracţiunii;

Justificare

All establishments used to commit an offence should be subject to the same range of penalties.

Amendamentul 19

Articolul 4 alineatul (2) litera (ga) (nouă)

 

(ga) un ordin prin care făptuitorului îi sunt imputate cheltuielile aferente custodiei bunurilor confiscate;

Justificare

As an additional penalty, it must be possible for the counterfeiter to be required to pay the costs of guarding the goods retained for the purposes of the investigation, especially since such costs can be substantial if the products retained, even in limited numbers, are bulky and the investigation is lengthy.

Amendamentul 20

Articolul 5 alineatul (1)

1. 1.    Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele fizice care au comis infracţiunile menţionate la articolul 3 pot fi sancţionate cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puţin patru ani, atunci când infracţiunile în cauză sunt comise în cadrul unei organizaţii criminale, în sensul Deciziei cadru .... privind combaterea crimei organizate, sau reprezintă un risc pentru sănătatea sau siguranţa persoanelor.

1. 1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că persoanele fizice care au comis infracţiunile menţionate la articolul 3 sunt pasibile de o pedeapsă maximă de cel puţin patru ani de detenţie, atunci când delictele în cauză sunt grave, în sensul articolului 3 punctul (5) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005, privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului1, sau sunt comise sub egida unei organizaţii criminale, în sensul Deciziei cadru .... privind combaterea crimei organizate, sau reprezintă un risc pentru sănătatea sau siguranţa persoanelor.

_______________

1 JO L 309, 25.11.05, p. 15.

Justificare

This amendment is justified in view of the fact that many national legal systems have already adopted very rigorous measures to protect intellectual property rights regardless of whether the offences in question are committed under the aegis of a criminal organisation. Making the imposition of the more severe penalties conditional on the involvement of a criminal organisation could prevent national protection measures from being properly enforced.

Amendamentul 21

Articolul 5 alineatul (2) litera (a)

(a) cu o valoare maximă de cel puţin 100 000 EUR pentru cazuri altele decât cele mai grave;

b) cu o valoare maximă de cel puţin 100 000 EUR pentru alte cazuri decât cele menţionate la alineatul (1).

Justificare

The amendment seeks to clarify the text without changing its original meaning.

Amendamentul 22

Articolul 5 alineatul (2a) (nou)

(2a) 2a. Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că, atunci când se determină nivelul sancţiunilor în conformitate cu alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, se ţine cont de delictele repetate, în sensul articolului 3, comise de către persoane fizice sau juridice într-un alt stat membru .

Justificare

To make penalties effective and dissuasive, national courts need to take into account intellectual property offences committed in Member States other than the offender’s country of origin, when they determine the level of penalty to be imposed.

Amendamentul 23

Articolul 6

Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea totală sau parţială a bunurilor care aparţin persoanelor fizice sau juridice condamnate în conformitate cu articolul 3 din Decizia cadru 2005/212/JHA din 24 februarie 2004 privind confiscarea produselor, instrumentelor şi bunurilor conexe unor infracţiuni, cel puţin atunci când infracţiunile sunt comise în cadrul unei organizaţii criminale, în sensul Deciziei cadru .... privind combaterea crimei organizate, sau reprezintă un risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea totală sau parţială a bunurilor care aparţin persoanelor fizice sau juridice condamnate în conformitate cu articolul 3 din Decizia cadru 2005/212/JHA din 24 februarie 2004 privind confiscarea produselor, instrumentelor şi bunurilor conexe unor infracţiuni, atunci când aceste infracţiuni sunt grave, în sensul articolului 3 punctul (5) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005, privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului1, sau sunt comise sub egida unei organizaţii criminale, în sensul Deciziei cadru .... privind combaterea crimei organizate, sau reprezintă un risc pentru sănătatea sau siguranţa persoanelor.

______________

1 JO L 309, 25.11.05, p. 15.

Justificare

This amendment is justified in view of the fact that many national legal systems have already adopted very rigorous measures to protect intellectual property rights regardless of whether the offences in question are committed under the aegis of a criminal organisation. Making the imposition of the more severe penalties conditional on the involvement of a criminal organisation could prevent national protection measures from being properly enforced.

Amendamentul 24

Articolul 6a (nou)

Articolul 6a

 

Statele membre adoptă măsuri penale, civile şi procedurale, pentru a asigura interzicerea şi pedepsirea ameninţărilor abuzive cu sancţiuni penale.

 

Statele membre interzic abuzurile procedurale, în special în situaţia aplicării măsurilor penale în vederea respectării prevederilor dreptului civil.

Justificare

The potential for a right-holder to deter potential infringers (i.e., competitors) increases considerably if he can threaten them with criminal penalties. Both international and European law require the prevention of misuse of IP rights. Misuse disrupts free competition, in contravention of Art. 28 et seq. and 81 et seq. EC.

Amendamentul 25

Articolul 6b (nou)

Articolul 6b

 

Statele membre adoptă măsuri în vederea protejării şi garantării corespunzătoare a drepturilor inculpaţilor.

Amendamentul 26

Articolul 7

Echipe mixte de anchetă

Colaborarea cu echipele comune de anchetă

Statele membre trebuie să se asigure că titularii drepturilor de proprietate intelectuală interesaţi sau reprezentanţii acestora şi experţii au dreptul de a participa la anchetele desfăşurate de către echipele mixte de anchetă asupra infracţiunilor menţionate la articolul 3.

Statele membre trebuie să asigure colaborarea deţinătorilor de drepturi de proprietate intelectuală cu echipele comune de anchetă, în conformitate cu prevederile din Decizia-cadru 2002/465/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă1.

________________________________

1 JO L 162, 20.6.2002, p. 1.

Amendamentul 27

Articolul 7 alineatul (1 a) (nou)

 

Statele membre instituie măsuri de protecţie corespunzătoare pentru a garanta că o astfel de participare nu compromite drepturile acuzaţilor, de exemplu prin afectarea acurateţei, integrităţii sau imparţialităţii probelor.

Justificare

The involvement of intellectual property rights holders in joint investigation teams presents risks in terms of the impartial nature of any investigation, the evidence presented and the protection of defence rights. Member States must ensure that the rights of the defence are protected adequately and the requisite standards of evidence and proof in criminal prosecutions are upheld.

Amendamentul 28

Articolul 7 alineatul (1b) (nou)

 

În cursul cercetării şi al procedurilor judiciare se impune deplina respectare a articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care se referă la protecţia datelor cu caracter personal şi a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date1.

 

_______________________

1JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Justificare

Article 8 of the Charter declares that 'Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her', and 'Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.' The directive aims to protect the rights and freedoms of persons with respect to the processing of personal data by laying down guidelines determining when this processing is lawful.

Amendamentul 29

Articolul 7a (nou)

Articolul 7a

 

Dreptul de a primi informaţii din partea autorităţilor însărcinate cu aplicarea legii

 

Statele membre iau măsuri ca, în cazul în care pun sub sechestru obiecte contrafăcute sau obţin alte probe privind contrafacerea, autorităţile însărcinate cu aplicarea legii să pună la dispoziţie aceste probe pentru a fi folosite în cauzele civile pendinte sau viitoare, intentate împotriva făptuitorilor prezumtivi traduşi în justiţie de către deţinătorii de drepturi în faţa unei instanţe competente din Uniunea Europeană şi, dacă este posibil, să informeze deţinătorii de drepturi în cauză sau reprezentanţii acestora cu privire la astfel de puneri sub sechestru sau probe. Statele membre pot solicita ca toate probele puse în acest fel la dispoziţia deţinătorului de drepturi să facă obiectul unor măsuri rezonabile privind accesul, securitatea sau alte aspecte, care să le garanteze integritatea şi care să nu compromită eventualele acţiuni în penal care ar putea fi intentate.

Justificare

Cooperation at EU level between the public and private sectors should be encouraged. Public authorities including law enforcement authorities should be given the ability to share information and evidence with the private sector in order to ensure that legal actions, both civil and criminal, can be taken effectively and proportionately based on sound factual evidence against counterfeiters and pirates. This fully respects data protection law, in particular Directive 95/46/EC on data protection.

EXPLANATORY STATEMENT

I. Introduction: the proposals of 12 July 2005

1. On 12 July 2005 the Commission sent the European Parliament and the Council a proposal for a directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights (2005/0127(COD)); at the same time, it sent the Council a proposal for a Council framework decision to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences (2005/0128(CNS)).

2. The proposal for a directive required Member States to ensure that all intentional infringements of intellectual property rights on a commercial scale, and attempting, aiding or abetting and inciting such infringements, were treated as criminal offences. It provided for a series of penalties ranging from confiscation of the counterfeit goods to custodial sentences for culprits. It also made provision for various additional penalties, including closure of establishments used for counterfeiting purposes, a ban on engaging in commercial activities and publication of the judicial verdict. However, the proposal for a directive simply required Member States to prosecute and punish certain actions, without specifying the level of the penalty to be imposed(1).

3. Meanwhile, the proposal for a framework decision sought to strengthen the criminal law measures to approximate national legislation on infringements of intellectual property rights and to facilitate cooperation between Member States to repress the offences in question. In particular, to supplement the accompanying proposal for a directive, the proposal for a framework decision sought to set minimum penalties for the offences in question: a maximum of at least four years' imprisonment in the case of offences committed under the aegis of a criminal organisation within the meaning of the future framework decision on the fight against organised crime (2005/0003(CNS)) or where such offences involved a health or safety risk, together with a fine up to a maximum of at least EUR 300 000.

II. The judgment of the Court of Justice of 13 September 2005 and the Commission's position

1. While the procedure for the adoption of the above-mentioned proposals was in progress, the Court of Justice issued a judgment on 13 September 2005, in Case C-176/03 Commission v Council, which, while finding that, as a general rule, criminal matters did not fall within the Community's competence, stated that that finding did not 'prevent the Community legislature, when the application of effective, proportionate and dissuasive criminal penalties by the competent national authorities is an essential measure for combating serious environmental offences, from taking measures which relate to the criminal law of the Member States which it considers necessary in order to ensure that the rules which it lays down on environmental protection are fully effective' (point 49).

2. Furthermore, the Court considered that, for the purpose of establishing whether the correct legal basis had been selected for a Community act, the aim and content of the act itself had to be taken into account. Consequently, as the principal aim and content of the framework decision at issue in the case in question(2) was environmental protection, it should have been based on Article 175 of the ECT (first pillar) and not on Title VI TEU (third pillar) (point 51).

3. The Commission therefore adopted a Communication(3) which carries the Court of Justice's finding to its logical conclusion, namely that there are no restrictions on adopting provisions relating to criminal matters under the first pillar in any potentially relevant area of Community competence.

4. In the Commission's opinion, powers should be distributed between the first and third pillar as follows: the provisions of criminal law required for the effective implementation of Community law come under the first pillar, while horizontal criminal law provisions (police and judicial cooperation, measures on the harmonisation of criminal law in connection with the area of freedom, security and justice) belong to the third pillar.

5. This being so, the Commission undertook to make the necessary changes to any legislative proposals still pending.

III. The proposal of 26 April 2006

1. Following discussion of this issue, and in particular the relevant judgment of the Court of Justice, the Commission decided it should amend the proposal for a directive and withdraw the proposal for a framework decision of 12 July 2005(4).

2. Consequently, on 26 April 2006 the Commission forwarded a new proposal for a directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights which incorporates, updates and amalgamates the provisions of the two previous initiatives.

3. In particular, the proposals relating to the level of penalties and the broad powers of confiscation previously contained in the proposal for a framework decision were now incorporated in the new proposal for a directive (see, in particular, Articles 5 to 8). This appears to be one of the first cases where the Commission has applied its new approach to criminal law.

4. Briefly summarised, Article 1 sets out the subject-matter and scope of the directive; Article 2 defines the concept of a legal person for the purposes of the directive; Article 3 obliges Member States to treat specified types of behaviour as criminal offences; Articles 4 and 5 specify the nature and the level of criminal penalties respectively; Article 6 deals with powers of confiscation; Article 7 provides for joint investigation teams to combat counterfeiting; Article 8 obliges Member States to ensure that investigations and prosecution of the offences defined in the directive do not need to be instigated by the persons whose rights are infringed; finally, Articles 9 and 10 deal with transposal and entry into force respectively.

5. If we compare the new proposal with the two previous ones, it is clear that the only provisions that have not been incorporated in the new proposal are those relating to jurisdiction and the coordination of proceedings. The Commission plans to take a horizontal approach to this subject under its Green Paper on conflicts of jurisdiction and the principle of 'ne bis in idem' in criminal proceedings, adopted on 23 December 2005(5). The Commission does not consider it essential to lay down specific arrangements for the protection of intellectual property.

VI. Problem issues and the rapporteur's position

1. Looking to the first pillar for the basis of proposals relating to criminal matters is perfectly consistent with the Commission's broad interpretation of the implications of the judgment of the Court of Justice of 13 September 2005. It follows that, if this broad interpretation is accepted, the Commission's approach is unexceptionable. However, there are still certain problematic points which the amended Commission proposal does not seem to have succeeded in resolving.

2. This applies, in particular, to the scope of the directive. The explanatory memorandum states that the proposal for a directive applies to any infringement of intellectual property rights provided for by Community law and/or by the national law of the Member State concerned, as does Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights.

3. The statement by the Commission (2005/292/EC) concerning Article 2 of Directive 2004/48/EC lists the property rights concerned in order to establish more precisely the exact scope of the directive. The list includes 'patent rights, including rights derived from supplementary protection certificates'.

4. However, applying criminal penalties laid down at Community level to infringements of patent rights does not seem to be either particularly appropriate in itself, or consistent with the approach followed in recent years by the Community legislator.

5. There is no evidence of any urgent need to intervene by imposing criminal penalties, since many Member States already enforce patent protection by means of criminal penalties (i.e. fines and custodial sentences). This applies, for example, to the German(6), Austrian(7), Danish(8), Spanish(9), French(10), Hungarian(11), Italian(12), Dutch(13) and Portuguese(14) legislation. Consequently, though attention should be drawn to the absence of any protection in criminal law under other legal systems (for example under English, Belgian and Greek law), the introduction of provisions of this kind at Community level would duplicate existing provisions and make the system even more cumbersome, unless we suppose that, either through the insertion (by means of an appropriate amendment) of an explicit provision to that end in the directive or as a result of the 'automatic primacy' of Community law(15), Community legislation on the subject could completely replace the corresponding national legislation.

6. Secondly, seeking to apply criminal penalties in the area of patent law seems to be plainly in breach of the position taken by the European Parliament when, at its plenary sitting of 6 July 2005, it rejected the Commission proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions (2002/0047(COD)). Given that an overwhelming majority of the European Parliament(16) considered at that time that it was inappropriate to adopt legislation on the subject, any attempt now to provide for criminal penalties to protect patents (which are not currently regulated) would be a limited and dangerous foray into a very complex area which, for that very reason, requires a regulatory framework that it as systematic and widely endorsed as possible.

7. In the light of the foregoing, the rapporteur proposes amendments to Articles 1 and 2 of the proposal for a directive in order to demarcate its scope and provide the relevant definitions. In practical terms, the effect is to exclude from the scope of the directive the subject of patents by establishing that, pending the adoption of more comprehensive rules on patents at Community level in future (in the form of a suitable directive), the provisions of the present proposal should not apply to patents. This would avoid prejudging the content (including the criminal aspects) of any future legislation on patents. Moreover, it would restrict the scope of the directive to those intellectual property rights provided for by Community legislation.

8. Finally, for reasons of internal consistency, the rapporteur proposes minor amendments to recital 5 and the text of Article 2, and clearer and more rational wording for Articles 5, 6 and 7.

VI. Future developments

1. The rapporteur hopes that, when drawing up future strategies to combat piracy and counterfeiting, and as we embark on an era of greater harmonisation in this field, the Community legislator will consider the possibility of finding ways and means of also punishing those who acquire goods whose provenance is unlawful.

29.11.2006

OPINION OF THE COMMITTEE ON INDUSTRY, RESEARCH AND ENERGY

for the Committee on Legal Affairs

on the amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Draftsman: David Hammerstein Mintz

SHORT JUSTIFICATION

Following a recent judgement of the European Court of Justice in case C-176/03, the Commission is proposing a directive on criminal measures and intellectual property rights (IPRs) under Article 95 of the Treaty.

Without prejudice to the competence of the Committee on Legal Affaires it is worth noting that there are serious concerns about the European Commission's broad interpretation of the judgement as set out in Communication COM(2005)583; and, as a consequence, about the legal base of the proposal.

Concerning the issues under the competence of the Committee on Industry, Research and Energy, the main elements to be considered are the following:

(a) scope of the directive;

(b) definition of "commercial scale";

(c) definition of "intentional infringement of an IPR";

(d) criminalization of abetting and inciting;

(e) joint investigation teams;

(f) fundamental rights.

Scope

The scope of this piece of legislation is to tackle counterfeit and piracy, particularly in the music, luxury goods, clothing industries and related sectors. However, there are serious concerns regarding the possible effects of this Directive when measures to combat counterfeiting and piracy are simply generalised as applicable to all forms of IPRs. It needs to be stressed that infringements of certain IPRs varies in nature and manner of infringement, which means that measures to combat infringements of those IPRs should differ. There is a distinction between patent infringements in the normal course of commercial activity, such as the legitimate development of products, and counterfeiting and piracy with fraudulent and deliberate intent. There are civil remedies for patent infringements and alleged patent infringers should not be equated with criminals like pirates and counterfeiters. A company may need to infringe a patent intentionally in order to demonstrate that the patent at issue is not valid, and this contributes to innovation. In this context, the infringement should remain a civil matter as is currently the case, unless the infringement constitutes a serious threat to public health or safety.

Commercial scale

The reference to commercial scale was introduced but not defined by the TRIPS Agreement. However, the language of the TRIPS Agreement, the use of that phrase throughout the whole Agreement, and the context helps to interpret the concept. It refers to for-profit infringement only which causes significant direct loss to the holder of an IPR; non-profit exchange of legally acquired content between individuals must be excluded from the application of the directive.

As the legislative proposal intends to penalize infringement on commercial scale only, it is essential to have a clear definition of that in order to avoid legal uncertainty. We can not rely on Member States' practice on that field as it varies from one Member State to another.

Intentional infringement of IPRs

Only the knowing acts of infringements that are intentional could be sanctioned with criminal measures: it covers only those cases when the perpetrator is aware that he is infringing IPRs, and he is doing it intentionally with malice aforethought. Distinction must be made as an infringement should not be considered intentional simply because it is part of an intentional activity such as listening to music or watching films.

Abetting and inciting

It is important to distinguish between patent infringements in the normal course of commercial activity (legitimate development of products) and counterfeiting and piracy with fraudulent and deliberate intent, which are often carried out by criminal organizations. Criminal sanctions for abetting and inciting any criminal act must be saved for the most serious crimes; to penalize abetting and inciting is disproportionate in case of infringement of intellectual property rights. The Charter of Fundamental Rights must be fully respected, in particular paragraph 3 of Article 49, which states that 'the severity of penalties must not be disproportionate to the criminal offence'.

Joint investigation teams

Article 7 of the proposal authorizes the experts and representatives of the holder of the IPRs to assist the investigation. Though it is the holder of the IPRs indeed who could identify his goods and products without doubts, care must be paid in this regard.

First, as it is for the holder of IPRs to authorize or forbid the use of his intellectual product, and also because of the protection of the holder of the IPR, only duly authorized and mandated representatives could assist the investigation team. Secondly, assistance given by either the holder of IPRs or its representative must be limited in order to avoid 'privatizing' the criminal procedure; more extensive or more active involvement of the holders of the IPRs would pose a risk to the fair and impartial investigation and criminal procedure.

Fundamental rights

The Charter of Fundamental Rights must be fully respected when defining criminal acts and sanctions, as well as in the course of the investigation and the judicial procedure. Particular attention must be paid to the following articles of the Charter: Article 8 on data protection; Article 47 on fair trial; and Article 49 on legality and proportionality of criminal offences and penalties.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 9

(9) În scopul facilitării anchetelor sau a procedurilor penale privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, acestea nu trebuie să depindă de declaraţia sau de acuzaţia părţii lezate.

eliminat

Justificare

Criminal investigation authorities should not be able to act on their own initiative prior to a complaint by the right-holder, because licensing arrangements are not published. The right-holder has the fundamental right to dispose of his rights as he desires.

Amendamentul 2

Considerentul 9a (nou)

 

(9a) Faptele şi pedepsele penale ar trebui definite, iar cercetarea şi procedurile judiciare ar trebui desfăşurate cu respectarea pe deplin a drepturilor prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 3

Articolul 1 alineatul (1)

Prezenta directivă stabileşte măsurile penale necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Prezenta directivă stabileşte măsurile penale necesare pentru a combate şi descuraja încălcarea cu intenţie a drepturilor de proprietate intelectuală la scară comercială.

Justificare

This amendment restores the language used by the TRIPS agreement (Art. 61), upon which this proposal is based.

Amendamentul 4

Articolul 1 alineatul (2)

Aceste măsuri se aplică drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute în legislaţia comunitară şi/sau în legislaţia naţională a statelor membre.

Ea armonizează aceste măsuri penale la nivel comunitar, unde este necesar să se combată încălcarea cu intenţie a drepturilor de proprietate intelectuală comisă sub egida unei organizaţii criminale sau în cazul în care implică un risc în ceea ce priveşte sănătatea sau siguranţa.

Justificare

This amendment restores the language used by the TRIPS agreement (Art. 61), upon which this proposal is based.

Amendamentul 5

Articolul 1 alineatul (2 a) (nou)

 

Fără a aduce atingere măsurilor deja existente în statele membre, măsurile stabilite de prezenta directivă se aplică exclusiv în cazurile de încălcare deliberată a drepturilor privind mărcile comerciale, inclusiv contrafacerea şi piratarea prin încălcarea drepturilor de autor.

Justificare

There is a distinction between patent infringements in the normal course of commercial activity, such as the legitimate development of products, and counterfeiting and piracy with fraudulent and deliberate intent. There are civil remedies for patent infringements and alleged patent infringers should not be equated with criminals like pirates and counterfeiters. In cases of patent infringements this would interfere with the civil law systems of the Member States.

Amendamentul 6

Articolul 1 alineatul (2b) (nou)

 

Schimbul fără scop lucrativ, între persoane private, al unor conţinuturi achiziţionate legal, nu intră sub incidenţa prezentei directive.

Justificare

The proposal intends to penalize infringement on commercial scale only (Art. 3).

Amendamentul 7

Articolul 2 titlu

Definiţie

Definiţii

Justificare

It is desirable for the concept of counterfeiting, which is crucial for the application of this proposal for a directive, to be defined. Penalties can be applied only if there is a clear definition of the concept of counterfeiting, which has to cover all types of infringement of intellectual property rights, including holding counterfeit goods.

Amendamentul 8

Articolul 2 alineatul (1 a) (nou)

 

În sensul prezentei directive, prin „încălcare la scară comercială” se înţelege încălcarea în scop lucrativ a unui drept de proprietate intelectuală, care îi provoacă deţinătorului dreptului respectiv pierderi directe semnificative.

Justificare

Though the proposal intends to penalize infringement on commercial scale only (Art. 3), this notion is not defined; clear definition must be established to avoid legal uncertainty. Though the TRIPS Agreement does not define what is meant by 'commercial scale', the context of the TRIPS, the use of that expression throughout the whole text, and the analysis of the negotiation process of the TRIPS make the definition clear.

Amendamentul 9

Articolul 2 alineatul (1b) (nou)

 

În sensul prezentei directive, prin „încălcarea cu intenţie a unui drept de proprietate intelectuală” se înţelege încălcarea deliberată şi cu bunăştiinţă a dreptului respectiv.

Amendamentul 10

Articolul 2 alineatul (1 c) (nou)

 

În sensul prezentei directive, „contrafacerea” include:

 

a) deţinerea, fără un motiv legitim, importul, indiferent în ce regim vamal sau exportul de bunuri prezentate sub o marcă comercială contrafăcută;

 

b) oferirea spre vânzare sau vânzarea de bunuri prezentate sub o marcă comercială contrafăcută;

 

c) reproducerea, imitarea, utilizarea, aplicarea, suprimarea, modificarea unei mărci comerciale, a unei mărci colective sau a unei mărci colective de certificare, cu încălcarea drepturilor conferite prin însăşi înregistrarea acesteia şi a interdicţiilor care decurg din aceasta;

 

Livrarea cu bunăştiinţă a unui produs sau prestarea cu bunăştiinţă a unui serviciu având o marcă comercială înregistrată diferită de aceea a produsului sau serviciului solicitat.

Justificare

It is desirable for the concept of counterfeiting, which is crucial for the application of this proposal for a directive, to be defined. Penalties can be applied only if there is a clear definition of the concept of counterfeiting, which has to cover all types of infringement of intellectual property rights, including holding counterfeit goods..

Amendamentul 11

Articolul 3

Statele membre se asigură că toate încălcările săvârşite cu intenţie ale unui drept de proprietate intelectuală la scară comercială şi orice tentativă, complicitate sau instigare la comiterea unei asemenea încălcări sunt considerate fapte penale.

1. Statele membre asigură încadrarea penală a încălcării cu intenţie, la scară comercială, a drepturilor de proprietate intelectuală:

Justificare

Criminal sanctions for abetting and inciting any criminal act must be reserved for the most serious crimes; to penalize abetting and inciting could be disproportionate in case of infringement of intellectual property rights.

Amendamentul 12

Articolul 3 alineatul (1 a) (nou)

 

De asemenea, statele membre asigură încadrarea penală a tentativelor de încălcare, a complicităţii şi a instigării la astfel de încălcări, în cazul în care tentativa, complicitatea sau instigarea:

 

(a) sunt comise în sprijinul crimei organizate, sau

 

(b) constituie o ameninţare gravă pentru sănătate sau siguranţă.

 

Justificare

It is important to distinguish between patent infringements in the normal course of commercial activity (legitimate development of products) that can lead to invalid breaking of patents and counterfeiting and piracy with fraudulent and deliberate intent, which are often carried out by criminal organizations. Criminal sanctions for abetting and inciting any criminal act must be reserved for the most serious crimes; to penalize abetting and inciting could be disproportionate in case of infringement of intellectual property rights.

Amendamentul 13

Articolul 3 alineatul (1 b) (nou)

 

În cazul importului în paralel de bunuri originale comercializate cu acordul deţinătorului de drepturi de proprietate într-o ţară terţă nu se aplică sancţiuni penale.

Amendamentul 14

Articolul 4 alineatul (2) teza introductivă

2. 2. Pentru infracţiunile menţionate la articolul 3, statele membre prevăd că următoarele sancţiuni se aplică, de asemenea, în cazurile specifice:

2. Pentru infracţiunile menţionate la articolul 3, în cazurile în care este oportun şi dacă interesul public o impune, statele membre prevăd şi aplicarea următoarelor sancţiuni:

Justificare

This involves significant infringements of fundamental rights, which should therefore be justified on the grounds of general interest.

Amendamentul 15

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

(a) distrugerea bunurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală;

a) distrugerea în regim de urgenţă a tuturor bunurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală, cu excepţia mostrelor utilizate ca mijloc probatoriu, care se reţin fără garanţii;

Justificare

On safety grounds, it is proposed that all the goods infringing an intellectual property right be speedily destroyed, except for items needed for the purpose of the investigation. This measure also avoids the need for costly arrangements for guarding the goods. A visual record of the stock can be made by photographing it when it is discovered. If appropriate, the destruction of the stock may be subject to the consent, or non-opposition, of the alleged perpetrator, if s/he is identified at that stage, without this constituting an admission of guilt.

Amendamentul 16

Articolul 4 alineatul (2) litera (fa) (nouă)

 

(ga) un ordin prin care făptuitorului îi sunt imputate cheltuielile aferente custodiei bunurilor confiscate;

Justificare

As an additional penalty, it must be possible for the counterfeiter to be required to pay the costs of guarding the goods retained for the purposes of the investigation, especially since such costs can be substantial if the products retained, even in limited numbers, are bulky and the investigation is lengthy.

Amendamentul 17

Articolul 5 alineatul (2) literele (a) şi (b)

(a) cu o valoare maximă de cel puţin 100.000 EUR pentru cazuri altele decât cele mai grave;

b) cu o valoare maximă de cel puţin 300.000 EUR pentru cazurile menţionate la alineatul (1).

 

În cazul sancţiunilor pecuniare, instanţele din fiecare stat membru stabilesc mărimea amenzii aplicate ţinând seama de daunele provocate şi de valoarea bunurilor implicate sau de profitul rezultat şi, în toate cazurile, luând drept considerent principal situaţia economică a delicventului, apreciată pe baza patrimoniului acestuia, a veniturilor sale, a obligaţiilor familiale, a persoanelor aflate în întreţinere şi a celorlalte circumstanţe personale.

Justificare

The establishment of fixed fines applicable to intellectual property rights infringements laid down in this article is too inflexible and probably difficult to reconcile with the principle of subsidiarity. The amendment seeks to bring the principle into line with the objective of harmonisation pursued by the proposal.

Amendamentul 18

Articolul 6

Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea totală sau parţială a bunurilor care aparţin persoanelor fizice sau juridice condamnate în conformitate cu articolul 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI din 24 februarie 2004 privind confiscarea produselor, instrumentelor şi bunurilor conexe unor infracţiuni, cel puţin atunci când infracţiunile sunt comise în cadrul unei organizaţii criminale, în sensul Deciziei-cadru .... privind combaterea crimei organizate, sau reprezintă un risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor.

Fără a aduce atingere drepturilor fundamentale, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea totală sau parţială a bunurilor care aparţin persoanelor fizice sau juridice condamnate în conformitate cu articolul 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, instrumentelor şi bunurilor conexe unor infracţiuni, cel puţin atunci când faptele constituie o infracţiune gravă sau reprezintă un risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor.

Justificare

It is a concern that Article 6 is restricted to offences only committed in the context of 'organised crime'. This article will only be useful if it applies to all offences causing serious commercial harm to rights-holders, irrespective of whether these infringements were committed in the context of organised crime. Article 6 of the proposal for a framework decision should therefore delete the reference to 'organised crime' and replace it by the term 'serious crimes'.

Amendamentul 19

Articolul 7

Statele membre trebuie să se asigure că titularii drepturilor de proprietate intelectuală interesaţi sau reprezentanţii acestora şi experţii au dreptul de a participa la anchetele desfăşurate de către echipele mixte de anchetă asupra infracţiunilor menţionate la articolul 3.

Statele membre trebuie să asigure că titularii drepturilor de proprietate intelectuală interesaţi sau experţii şi reprezentanţii lor legal mandataţi furnizează informaţii echipelor comune de anchetă care efectuează cercetări asupra infracţiunilor menţionate la articolul 3.

Justificare

The wording of this article is too vague: it is legitimate that the Court allows each of the parties to have their experts. However, direct involvement of the representatives of the holder of the IPRs into the investigation must be limited; otherwise right-holders could jeopardize the criminal procedures by endangering the impartial and fair investigation. The text proposed by the Commission is disproportionate; as this should be left to the Courts to interpret.

Amendamentul 20

Articolul 7 alineatul (1 a) (nou)

 

În cursul cercetării şi al procedurilor judiciare se impune deplina respectare a articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care se referă la protecţia datelor cu caracter personal şi a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date1.

 

_______________________

1JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Justificare

Article 8 of the Charter declares that 'Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her', and 'Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.' The Directive aims to protect the rights and freedoms of persons with respect to the processing of personal data by laying down guidelines determining when this processing is lawful.

Amendamentul 21

Articolul 8

Statele membre se asigură că posibilitatea de a iniţia anchete sau de a efectua urmărirea penală privind infracţiunile menţionate la articolul 3 nu depinde de declaraţia sau de acuzaţia victimei infracţiunii, cel puţin dacă infracţiunea a fost comisă pe teritoriul statului membru.

Statele membre garantează că cercetarea sau urmărirea penală pentru faptele menţionate la articolul 3 poate fi iniţiată chiar şi în lipsa unei declaraţii sau acuzaţii formulate de partea lezată, cel puţin dacă infracţiunea a fost comisă pe teritoriul statului membru.

Justificare

This amendment, while clarifying the conditions for initiating criminal investigations or proceedings, retains the flexibility of the proposed provision. It is very important, especially when public health may be at risk, and where the right-holder cannot be determined, to be able to initiate such steps without a report made by the person subjected to the offence.

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Referinţe

COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către
  Data anunţului în plen

ITRE
6.9.2005

Cooperare consolidată – data anunţului în plen

 

Raportor pentru aviz
  Data numirii

David Hammerstein Mintz
5.10.2005

Raportorul pentru aviz substituit

 

Examinare în comisie

11.9.2006

10.10.2006

23.11.2006

28.11.2006

 

Data adoptării

28.11.2006

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

4

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

 

12.12.2006

AVIZUL COMISIEI PENTRU LIBERTĂŢI CIVILE, JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE

destinat Comisia pentru afaceri juridice

referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Raportor pentru aviz: Rainer Wieland

SHORT JUSTIFICATION

Following the European Court of Justice's judgement of 13 September 2005 (Case C 176/03 Commission v Council), the European Commission amended its proposal for a directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights.

The issue of the protection of intellectual property is of particular importance for European companies, which need to make sure that their investments are going to be profitable. Without such a protection of intellectual property, investments and consequently innovation may slow down in Europe.

Some common grounds need to be defined at the European level so as to fight more effectively against counterfeiting and piracy: this proposal therefore establishes common definitions and common levels of penalties. This proposal also intends to facilitate criminal investigations related to infringements of intellectual property rights.

The draftsman supports the proposed directive but draws attention to the need to precisely define important terms in the directive, especially when they are a central component of the definition of the offence.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 8

(8) Trebuie adoptate dispoziţii pentru facilitarea anchetelor penale. Statele membre trebuie să se asigure că titularii drepturilor de proprietate intelectuală interesaţi sau reprezentanţii acestora şi experţii au dreptul de a participa la anchetele desfăşurate de către echipele mixte de anchetă

eliminat

Justificare

What may appear as the privatisation of criminal prosecution in favour of individual stakeholders’ interests implied therein should be rejected for reasons of general legal policy. In democratic societies bound by the rule of law, the state is endowed with a legal monopoly over the use of force. Private parties are not entitled to avail themselves of criminal prosecution measures in order to combat violations of the law committed by fellow citizens.

Amendamentul 2

Considerentul 9 a (nou)

 

(9a) La definirea faptelor şi pedepselor penale, în cursul cercetării şi în desfăşurarea procedurilor judiciare ar trebui respectate pe deplin drepturile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul 3

Articolul 1 alineatul (2)

Aceste măsuri se aplică drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute în legislaţia comunitară şi/sau în legislaţia naţională a statelor membre.

Sub incidenţa prezentei directive intră cel puţin următoarele drepturi de proprietate intelectuală:

 

a) drepturile de autor;

 

b) drepturile conexe dreptului de autor;

 

- dreptul sui generis al autorului de baze de date

 

- drepturi ale creatorilor de topografii de produse semiconductoare

 

d) drepturile asupra mărcii comerciale;

 

e) drepturile asupra desenelor sau modelelor;

 

f) drepturi asupra modelelor de utilitate;

Justificare

The material scope of the directive must be defined more precisely, in order to achieve the objective of better, more transparent and more readily comprehensible legislation.

It cannot be the task of the Commission to bypass - through the publication of opinions - the legislature in defining the way in which directives are to be interpreted, with such far-reaching implications.

The list based on Article 2 of Directive 2004/48/EC will, moreover, make it easier for the committee responsible to exclude specific areas of law from the scope of the provisions, if it considers this to be necessary, through separate votes.

Amendamentul 4

Articolul 1 alineatul (2 a) (nou)

 

În particular, prezenta directivă nu se aplică nici unei încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală legate de:

 

- brevete, modele de utilitate şi certificate de protecţie complementare;

 

 

- importul în paralel de bunuri originale, comercializate cu acordul deţinătorului dreptului într-o ţară terţă;

Justificare

The scope of this Directive needs to be limited.

Amendamentul 5

Articolul 2 alineatul (1 a) (nou)

 

În sensul prezentei directive, prin „încălcări comise la scară comercială”se înţeleg faptele săvârşite cu intenţia de a obţine un profit economic sau comercial direct, sau cele de o magnitudine de natură să-i provoace deţinătorului dreptului respectiv pierderi directe semnificative

Justificare

The term 'commercial scale' is central to the definition of the offence, and needs to be precisely defined. It must include not only acts that have an economic or commercial intention, but also serious acts of piracy on a large scale, that is, for more than individual or personal use, which may have no economic advantage for the offender but which may cause very substantial harm to the right-holder.

Amendamentul 6

Articolul 3 alineatul (1 a) (nou)

 

Statele membre asigură încadrarea penală, în cazul în care sunt comise la scară comercială, a tuturor încălcărilor cu intenţie a mărcilor comerciale, constând din utilizarea unui semn identic cu marca comercială pentru mărfuri sau servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca comercială.

Justificare

It is convenient to define separately copyright and trademark infringements

Amendamentul 7

Articolul 4 alineatul (2)

2. 2. Pentru infracţiunile menţionate la articolul 3, statele membre prevăd că următoarele sancţiuni se aplică, de asemenea, în cazurile specifice:

2. Pentru infracţiunile menţionate la articolul 3, în cazurile în care este oportun, statele membre prevăd şi măsuri necesare pentru a garanta că persoanele fizice sau juridice considerate răspunzătoare sunt pasibile de pedepse efective, proporţionale şi disuasive ca:

(a) distrugerea bunurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală;

(a) pierderea dreptului la subvenţii sau ajutoare publice;

(b) închiderea totală sau parţială, permanentă sau temporară, a clădirii utilizate pentru comiterea infracţiunii;

(b) interzicerea, temporară sau permanentă, a exercitării unei activităţi comerciale;

(c) interdicţia permanentă sau temporară de a întreprinde activităţi comerciale;

(c) punerea sub supraveghere judiciară

(d) punerea sub supraveghere judiciară;

(d) lichidarea judecătorească.

(e) lichidarea judecătorească;

(e) închiderea, temporară sau permanentă, a stabilimentelor utilizate pentru comiterea infracţiunii;

(f) interdicţia de acces la ajutoare sau subvenţii publice;

(g) publicarea hotărârilor judecătoreşti.

(g) publicarea hotărârilor judecătoreşti.

(a) distrugerea bunurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală;

Justificare

See justification relating to first amendment. Furthermore, the substance and wording of the relevant list of penalties should not be 'reinvented' in the case of every legislative text. The penalties proposed under (a) to (e) have therefore been taken from the Council's proposed text for a Council framework decision on the fight against organised crime, 8496/1/06 (2005/003(CNS)), and supplemented by specific proposals in the original text relating to the current matter.

Amendamentul 8

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

(a) distrugerea bunurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală;

 

(a) distrugerea bunurilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală şi, dacă este cazul, punerea sub sechestru sau distrugerea materialelor sau elementelor utilizate în principal la crearea sau fabricarea mărfurilor în cauză;

Justificare

Clarification.

Amendamentul 9

Articolul 6

Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea totală sau parţială a bunurilor care aparţin persoanelor fizice sau juridice condamnate în conformitate cu articolul 3 din Decizia cadru 2005/212/JHA din 24 februarie 2004 privind confiscarea produselor, instrumentelor şi bunurilor conexe unor infracţiuni, cel puţin atunci când infracţiunile sunt comise în cadrul unei organizaţii criminale, în sensul Deciziei cadru .... privind combaterea crimei organizate, sau reprezintă un risc pentru sănătatea şi siguranţa persoanelor.

În cazurile prevăzute la articolul 5 din prezenta directivă, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parţială, a bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice condamnate în conformitate cu articolul 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, instrumentelor şi bunurilor conexe unor infracţiuni.

 

Justificare

These extended confiscation powers should refer to the same infringements and offences to which the directive applies.

Amendamentul 10

Articolul 6 a (nou)

 

Articolul 6a

Abuzul de putere

Statele membre adoptă măsuri penale, civile şi procedurale, pentru a asigura interzicerea şi pedepsirea ameninţărilor abuzive cu sancţiuni penale.

 

Statele membre interzic abuzurile procedurale, în special în situaţia aplicării măsurilor penale în vederea respectării prevederilor dreptului civil.

Justificare

The potential for a right-holder to deter potential infringers (i.e., competitors) increases considerably if he can threaten them with criminal penalties. Both international and European law require the prevention of misuse of IP rights. Misuse disrupts free competition, in contravention of Art. 28 et seq. and 81 et seq. EC.

Amendamentul 11

Articolul 6b (nou)

 

Articolul 6b

Drepturile inculpaţilor

Statele membre adoptă măsuri în vederea protejării şi garantării corespunzătoare a drepturilor inculpaţilor.

 

Amendamentul 12

Articolul 7

Articolul 7

Echipe mixte de anchetă

Statele membre trebuie să se asigure că titularii drepturilor de proprietate intelectuală interesaţi sau reprezentanţii acestora şi experţii au dreptul de a participa la anchetele desfăşurate de către echipele mixte de anchetă asupra infracţiunilor menţionate la articolul 3.

eliminat

Justificare

What may appear as the privatisation of criminal prosecution in favour of individual stakeholders’ interests implied therein should be rejected for reasons of general legal policy. In democratic societies bound by the rule of law, the state is endowed with a legal monopoly over the use of force. Private parties are not entitled to avail themselves of criminal prosecution measures in order to combat violations of the law committed by fellow citizens.

Amendamentul 13

Articolul 8 a (nou)

 

Articolul 8a

 

Protecţia datelor cu caracter personal

 

În cursul cercetării şi al procedurilor judiciare se impune deplina respectare a articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care se referă la protecţia datelor cu caracter personal şi a Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date1.

_______________________

1 JO L 281, 23.11.95, p. 31.

Justificare

Article 8 of the Charter declares that 'Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her', and 'Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified.' The directive aims to protect the rights and freedoms of persons with respect to the processing of personal data by laying down guidelines determining when this processing is lawful.

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Referinţe

(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Comisia competentă în fond

JURI

Aviz emis de către  Data anunţului în plen

LIBE

6.9.2005

Cooperare consolidată – data anunţului în plen

 

Raportor pentru aviz  Data numirii

Rainer Wieland

13.10.2005

Raportorul pentru aviz substituit

 

Examinare în comisie

6.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Data adoptării

11.12.2006

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

17

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Kartika Tamara Liotard

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

 

PROCEDURĂ

Titlu

Măsurile penale menite să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Referinţe

COM(2006)0168 - COM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)

Data prezentării la PE

26.4.2006

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

JURI

6.9.2005

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

ITRE

6.9.2005

IMCO

6.9.2005

LIBE

6.9.2005

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Nicola Zingaretti

15.9.2005

 

 

Examinare în comisie

28.11.2005

12.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

 

20.3.2007

 

 

 

Data adoptării

20.3.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

3

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Toine Manders, Umberto Guidoni

Data depunerii

23.3.2007

(1)

The Court of Justice (cf. Judgment of 21 September 1989, Case C-68/88, Commission v Republic of Greece) traditionally only authorises the so-called assimilation method, in accordance with which the Community legislation may provide that domestic criminal provisions designed to protect certain national interests should apply also to protect the corresponding Community interests, thus combining the two sets of provisions in a new piece of legislation establishing a criminal offence. This means that Community law may establish that certain types of conduct should be regarded as a criminal offence, but must not encroach on the Member States' competence with regard to prescribing and applying penalties in practice.

(2)

Council framework decision 2003/80/JHA of 27 January 2003 on the protection of the environment through criminal law.

(3)

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the implications of the Court's judgment of 13 September 2005, COM(2005)0583.

(4)

Cf. Article 250(2) of the ECT: 'as long as the Council has not acted, the Commission may alter its proposal at any time during the procedures leading to the adoption of the Community Act.' We consider that this power to alter proposals includes the power to withdraw them; cf. the opinion of the Committee on Legal Affairs of 22 March 2006 on the outcome of the screening of legislative proposals pending before the legislature (2005/2214(INI)).

(5)

COM(2005)0696.

(6)

Cf. paragraph 142 of Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) of 16 December 1980.

(7)

Cf. Articles 147 and 149 of the Patentgesetz 1970, as amended by the federal law no I 143.

(8)

Cf. section 57 of the Danish Patents Act No 479 of 20 December 1967.

(9)

Cf. Article 273 of the Criminal Code, as amended by organic law No 10/1995 of 23 November 1995.

(10)

Cf. Article L. 615-14 of the Intellectual Property Code of 26 January 1990 as subsequently amended.

(11)

Cf. Article 329/D of the Criminal Code.

(12)

Cf. Articles 473 and 474 of the Criminal Code, which punish the offences of counterfeiting, altering or using the distinctive signs of creative works or industrial products and introducing into the State and marketing products with false signs, and Article 475, which provides for the supplementary penalty of publication of the judgment or judicial decision.

(13)

Cf. Article 45 of the Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) of 1910 and Article 79(1) of the Dutch Patent Act (Rijksoctrooiwet) of 1995.

(14)

Cf. Articles 261 and 262 of the Industrial Property Code (decree law no 16/95 of 24 January 1995 as subsequently amended).

(15)

This primacy, of course, arises from the requirement that national judges apply Community law in full, and consequently disregard any domestic law that conflicts with it, whether it was passed before or after the Community law in question (cf. Court of Justice, judgment of 9 March 1978, Case 106/77, Simmenthal, in ECJ reports 1978, p. 629, point 24).

(16)

648 votes to 14, with 18 abstentions.

Ultima actualizare: 13 aprilie 2007Notă juridică