Postup : 2005/0127(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0073/2007

Predkladané texty :

A6-0073/2007

Rozpravy :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0145

SPRÁVA     ***I
PDF 360kWORD 387k
23. marca 2007
PE 378.855v02-00 A6-0073/2007

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Nicola Zingaretti

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0168)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0233/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0073/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 5

5) V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sú ustanovené občianskoprávne a správne opatrenia, postupy a právne prostriedky. Ustanovenia tejto smernice treba doplniť o trestnoprávne ustanovenia, ktoré budú dostatočne odrádzajúce a platné na celom území Spoločenstva. Aproximácia niektorých trestnoprávnych ustanovení je potrebná na účinný boj proti falšovaniu a pirátstvu v rámci vnútorného trhu. Zákonodarca Spoločenstva je oprávnený prijať trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie úplnej účinnosti noriem, ktoré prijíma v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sú ustanovené opatrenia, postupy a opravné prostriedky v občianskoprávnej a správnej oblasti. Ustanovenia tejto smernice treba doplniť o trestnoprávne ustanovenia, ktoré budú dostatočne odrádzajúce a platné na celom území Spoločenstva. Aproximácia niektorých trestnoprávnych ustanovení je potrebná na účinný boj proti falšovaniu a pirátstvu v rámci vnútorného trhu. Zákonodarca Spoločenstva je oprávnený prijať trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie úplnej účinnosti noriem, ktoré prijíma v oblasti ochrany duševného vlastníctva, ako sa uvádza v tejto smernici, okrem patentov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s nasledujúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ako aj na stanovenie rozsahu pôsobnosti tejto smernice už od začiatku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) Európsky parlament vo svojom uznesení zo 7. septembra 2006 o falšovaní liekov zaujal stanovisko, že Európska únia by sa mala urýchlene vybaviť prostriedkami na účinný boj proti nezákonným praktikám v oblasti pirátstva a falšovania liekov.

Odôvodnenie

Podľa štatistík colných úradov z roku 2005 o konfiškácii falšovaného tovaru na hraniciach Európskej únie sa počet zhabaných liekov zvýšil v roku 2005 o 100% v porovnaní s rokom 2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 8

(8) Je potrebné prijať ustanovenia zamerané na zjednodušenie trestných vyšetrovaní. Členské štáty musia stanoviť, aby príslušní nositelia práva duševného vlastníctva alebo ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli pomáhať pri vyšetrovaniach vykonávaných spoločnými vyšetrovacími tímami.

(8) Je potrebné prijať ustanovenia zamerané na zjednodušenie trestných vyšetrovaní. Členské štáty musia stanoviť, aby príslušní držitelia práva duševného vlastníctva alebo ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli pomáhať pri vyšetrovaniach vykonávaných spoločnými vyšetrovacími tímami. Zapojenie príslušných držiteľov práv duševného vlastníctva by malo predstavovať podpornú úlohu, ktorá by nezasahovala do nestrannosti vyšetrovaní vedených štátom.

Odôvodnenie

Treba objasniť, že zapojenie poškodených strán do vyšetrovania, ktoré vedie polícia alebo štátne zastupiteľstvo, nesmie ohroziť nestrannosť štátnych vyšetrovacích orgánov. Zachovanie objektivity a nestrannosti je neoddeliteľnou súčasťou právneho štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 9a (nové)

 

9a) Pri vymedzovaní trestných činov a sankcií, počas vyšetrovania a v priebehu súdneho konania by sa mali v plnom rozsahu dodržiavať práva uvedené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 10

(10) Touto smernicou sa nespochybňujú režimy zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb ustanovené v článkoch 12 až 15 smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode.

(10) Touto smernicou sa nespochybňujú osobitné režimy zodpovednosti poskytovateľov internetových služieb ustanovené v smernici 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode1.

____________________________

1 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Touto smernicou sa nespochybňujú osobitné režimy zodpovednosti, ako sú režimy ustanovené v smernici 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti1.

_____________________________

1 Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 12a (nové)

 

12a) Je nevyhnutné zabezpečiť primeranú ochranu práv duševného vlastníctva v audiovizuálnom odvetví, ako sa uvádza v smernici 98/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu1.

 

_________________________

1Ú. v. ES L 320, 28.11. 1998, s. 54.

Odôvodnenie

Directive 98/84/EC is currently the only protection established at European level to safeguard audiovisual rights against the growing threat of piracy and counterfeiting. Such protection is provided chiefly by means of conditional access, in other words technical measures to control the use of audiovisual content transmitted in encoded form. Bringing infringements of conditional access within the scope of this directive by including a reference to Directive 98/84/EC would be a significant deterrent for criminal organisations which currently rely on the discrepancies between the rules applied in the various Member States enabling them to infringe audiovisual rights with impunity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 1 odsek 1

Táto smernica ustanovuje trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva.

Táto smernica ustanovuje trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva, ako sa uvádza nižšie v súvislosti s falšovaním a pirátstvom.

Odôvodnenie

Ciele pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa dosiahnu najlepšie, ak smernica bude vyslovene zameraná na falšovanie a pirátstvo. Podľa jej terajšieho znenia by sa mohli kvalifikovať ako trestný čin spory týkajúce sa práv duševného vlastníctva, ktoré majú v podstate občianskoprávny charakter, a ku ktorým dochádza medzi legitímnymi obchodnými spoločnosťami. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má presnejšie určiť rozsah pôsobnosti smernice prostredníctvom odkazu na vymedzenia pojmov v ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 1 odsek 2

Tieto opatrenia sa uplatňujú na práva duševného vlastníctva ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva a/alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov.

Tieto opatrenia sa uplatňujú na práva duševného vlastníctva, okrem patentov, ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má vymedziť rozsah pôsobnosti smernice od samotného začiatku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 1 odsek 2a (nový)

 

Obchodné práva v rámci patentu sú z ustanovení smernice vylúčené.

Odôvodnenie

Treba presnejšie definovať vecný rozsah smernice, aby sa splnil cieľ lepšieho, transparentnejšieho a zrozumiteľnejšieho zákonodarstva.

Vzhľadom na zložitosť väčšiny výskumných projektov sú vynálezcovia počas výkonu svojej práce neustále vystavení riziku porušenia patentových práv. Klasifikovanie porušenia patentových práv ako trestná činnosť by mohlo vynálezcov a akademických pracovníkov odradiť od vývoja inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 1 odsek 2a (nový)

 

Táto smernica sa nevzťahuje najmä na nijaké porušenie práv duševného vlastníctva týkajúce sa:

 

- patentov, úžitkových vzorov a dodatkových ochranných osvedčení;

 

- súbežného dovozu pôvodných výrobkov, ktoré sa predávali so súhlasom držiteľa práv v tretej krajine.

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti tejto smernice sa musí obmedziť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2, názov

Vymedzenie pojmu

Vymedzenia pojmov

Odôvodnenie

Je žiaduce, aby sa definoval pojem falšovanie, ktorý má pre uplatňovanie tohto návrhu smernice zásadný význam. Sankcie sa môžu uplatniť, iba ak existuje jasná definícia pojmu falšovanie, ktorá musí pokrývať všetky spôsoby porušenia práv duševného vlastníctva vrátane prechovávania falšovaného tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 2

Na účely tejto smernice sa pod pojmom „právnická osoba“ rozumie akýkoľvek právny subjekt, ktorý má tento štatút podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov s výnimkou štátov a akéhokoľvek iného verejného orgánu konajúceho v rámci výkonu svojich výsadných práv verejnej moci, ako aj verejných medzinárodných organizácií.

Na účely tejto smernice sa pod pojmom:

 

 

a) „práva duševného vlastníctva“ rozumie jedno alebo viacero týchto práv:

 

- autorské právo,

 

- práva súvisiace s autorským právom,

 

- práva sui generis zhotoviteľa databázy,

 

- práva tvorcu topografie polovodičových výrobkov,

 

- práva k ochranným známkam, ak ich rozšírenie o ochranu trestného práva nemá nepriaznivý dosah na práva voľného trhu a výskumnú činnosť,

 

- práva k dizajnu,

 

- zemepisné označenia,

- obchodné názvy, ak sú chránené ako výhradné vlastnícke práva v rámci daného vnútroštátneho práva,

 

- a v každom prípade práva stanovené na úrovni Spoločenstva, pokiaľ ide o tovar v zmysle článku 2 ods. 1 písm.) a b) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili1;

 

b) „porušenia na obchodnej úrovni “ rozumejú akékoľvek porušenie práva duševného vlastníctva, ku ktorému došlo s cieľom získať obchodnú výhodu, okrem prípadov porušenia zo strany súkromných užívateľov pre osobné využitie a neziskové účely;

 

c) „zámerné porušenia práv duševného vlastníctva“ rozumejú úmyselné a vedomé porušenie daného práva s cieľom získať ekonomické výhody na obchodnej úrovni.

 

d) „právnická osoba“ rozumie akýkoľvek právny subjekt, ktorý má tento štatút podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov s výnimkou štátov a akéhokoľvek iného verejného orgánu konajúceho v rámci výkonu svojich výsadných práv verejnej moci, ako aj verejných medzinárodných organizácií.

 

____________________________

1 Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby každé úmyselné porušenie práva duševného vlastníctva v obchodnej oblasti, ako aj pokus, spolupáchateľstvo a podnecovanie k takémuto konaniu, boli kvalifikované ako trestný čin.

Členské štáty zabezpečia, aby každé úmyselné porušenie práva duševného vlastníctva v obchodnej oblasti, ako aj spolupáchateľstvo a podnecovanie k samotnému porušeniu, boli kvalifikované ako trestný čin.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 3 odsek 1a (nový)

Trestnoprávne postihy sa neuplatňujú v prípade súbežného dovozu pôvodných výrobkov, ktoré sa predávali so súhlasom držiteľa práv v krajine mimo EÚ.

Odôvodnenie

Súbežný dovoz pôvodných výrobkov, ktoré sa predávali so súhlasom držiteľa práv v krajine mimo EÚ, nie je pirátstvom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 3 odsek 1b (nový)

Členské štáty zabezpečia, že čestné využívanie chráneného diela vrátane takéhoto využívania formou rozmnožovania v kópiách, na zvukovom zázname alebo akýmikoľvek inými prostriedkami na účely, ako sú kritika, komentár, spravodajstvo, výučba (vrátane väčšieho počtu kópií na použitie v triede), štúdium alebo výskum, nebudú predstavovať trestný čin.

Odôvodnenie

Sloboda tlače vyžaduje ochranu pred trestnoprávnymi opatreniami. Odborníci, ako sú novinári, vedci a učitelia nie sú zločinci. Noviny, výskumné ústavy a školy nie sú zločinecké organizácie. Práva tým ale nie sú nechránené: je možná občianskoprávna náhrada škody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 4 odsek 2 písmeno a)

(a) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva,

(a) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva vrátane materiálu alebo zariadenia použitého na takéto porušenie,

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa článok 4 ods. 2 písm. a) návrhu smernice uvedie do súladu s článkom 10 smernice o dodržiavaní práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 4 odsek 2 písmeno b)

(b) úplne alebo čiastočné, trvalé alebo dočasné zatvorenie zariadenia, ktoré sa využívalo najmä na spáchanie trestného činu,

(b) úplne alebo čiastočné, trvalé alebo dočasné zatvorenie zariadenia, ktoré sa využívalo na spáchanie trestného činu,

Odôvodnenie

Na všetky zariadenia používané na spáchanie trestného činu by sa mala vzťahovať rovnaká výška trestu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 4 odsek 2 písmeno g a) (nové)

 

ga) príkaz požadujúci od porušovateľa, aby zaplatil náklady na uskladnenie tovaru.

Odôvodnenie

V rámci dodatočného trestu musí existovať možnosť žiadať od falšovateľa úhradu nákladov za stráženie tovaru uschovaného pre potreby vyšetrovania, najmä vzhľadom na skutočnosť, že tieto náklady môžu byť značné, ak je uschovaný tovar, hoci aj v malom množstve, objemný a vyšetrovanie zdĺhavé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 5 odsek 1

1. 1.    Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby bolo možné fyzickým osobám zodpovedným za trestné činy uvedené v článku 3 uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyroch rokov, ak boli trestné činy spáchané v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia ... o boji proti organizovanému zločinu, a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby bolo možné fyzickým osobám zodpovedným za trestné činy uvedené v článku 3 uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyroch rokov, ak ide o závažné trestné činy v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2005/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu1 alebo boli spáchané v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia ... o boji proti organizovanému zločinu, a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

_______________

1 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005 , s. 15.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je odôvodnený tým, že mnohé vnútroštátne právne systémy už uplatňujú dostatočne prísne opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva bez ohľadu na to, či dané priestupky boli spáchané v rámci zločineckej skupiny. Podmienenie prísnejších trestov účasťou v zločineckej organizácii by mohlo brániť správnemu uplatňovaniu vnútroštátnych ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 5 odsek 2 písmeno a)

a) v maximálnej výške najmenej 100 000 eur v iných ako najzávažnejších prípadoch,

a) v maximálnej výške najmenej 100 000 eur v prípadoch iných ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť text bez toho, aby sa zmenil jeho pôvodný význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri stanovovaní výšky trestu v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku zobrala do úvahy opakovaná trestná činnosť v zmysle článku 3 spáchaná fyzickými a právnickými osobami v členskom štáte inom ako v ich krajine pôvodu alebo trvalého bydliska .

Odôvodnenie

Aby boli tresty účinné a odradzujúce, vnútroštátne súdy musia pri určovaní výšku trestu brať do úvahy trestnú činnosť porušenia práv duševného vlastníctva spáchanú v členských štátoch iných, ako je páchateľova krajina pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 6

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie konfiškácie celého majetku alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo právnickej osobe odsúdenej v súlade s ustanoveniami článku 3 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti, aspoň v prípade, ak bol trestný čin spáchaný v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia ...o boji proti organizovanému zločinu, a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie konfiškácie celého majetku alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo právnickej osobe odsúdenej v súlade s ustanoveniami článku 3 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti, aspoň v prípade, ak bol trestný čin závažným trestným činnom v zmysle článku 3 ods. 5 smernice 2005/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu1 alebo bol spáchaný v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia ... o boji proti organizovanému zločinu, a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

______________

1 Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je odôvodnený tým, že mnohé vnútroštátne právne systémy už uplatňujú dostatočne prísne opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva bez ohľadu na to, či dané priestupky boli spáchané v rámci zločineckej skupiny. Podmienenie prísnejších trestov účasťou v zločineckej organizácii by mohlo brániť správnemu uplatňovaniu vnútroštátnych ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 6a (nový)

Článok 6a

 

Členské štáty zabezpečia, aby zneužívanie hrozieb trestnými postihmi bolo prostredníctvom trestnoprávnych, občianskoprávnych a procesných opatrení zakázané a aby sa takéto zneužívanie trestalo.

 

Členské štáty zakážu procesné zneužitie, a to najmä v prípadoch, v ktorých sa trestnoprávne opatrenia využívajú na vynútenie požiadaviek občianskeho práva.

 

Odôvodnenie

Schopnosť držiteľa práv odradiť potenciálnych porušovateľov práv (t. j. konkurenciu) značne narastá, ak im môže hroziť trestným postihom. Medzinárodné aj európske právo vyžadujú, aby sa zneužívaniu práv duševného vlastníctva predchádzalo. Zneužívanie narúša hospodársku súťaž v rozpore s článkom 28 et seq. a 81 et seq. ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 6b (nový)

Článok 6b

 

Členské štáty zabezpečia, aby práva žalovanej strany boli náležite chránené a zaručené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 7

Spoločné vyšetrovacie tímy

Spolupráca so spoločnými vyšetrovacími tímami

Členské štáty zabezpečia, aby príslušní nositelia práv duševného vlastníctva alebo ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli pomáhať pri vyšetrovaniach trestných činov uvedených v článku 3, ktoré vykonávajú spoločné vyšetrovacie tímy.

 

Členské štáty zabezpečia spoluprácu držiteľov práv duševného vlastníctva so spoločnými vyšetrovacími tímami v súlade s opatreniami, ktoré sú ustanovené v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch1.

________________________________

1 Ú. v. ES L 162, 20.6.2002, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 7 odsek 1a (nový)

 

(1a) Členské štáty zavedú primerané opatrenia na zabezpečenie toho, že takáto pomoc neohrozí práva obvinenej osoby, napríklad ovplyvnením presnosti, neporušenosti alebo nestrannosti dôkazu.

Odôvodnenie

Zapojenie držiteľov práv duševného vlastníctva do spoločných vyšetrovacích tímov predstavuje riziko, čo sa týka nestranného charakteru akéhokoľvek vyšetrovania, predložených dôkazov a ochranu práv obhajoby. Členské štáty musia zabezpečiť primeranú ochranu práv obhajoby a dodržiavanie požadovaných noriem týkajúcich sa predkladania dôkazov pri trestnom stíhaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 7 odsek 1b (nový)

 

(1b) Počas vyšetrovania a v procese súdnych konaní sa musí plne dodržiavať článok 8 Charty základných práv Európskej únie o ochrane osobných údajov a smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov1

 

_______________________

Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31

Odôvodnenie

Článok 8 charty hovorí, že: „Každý má právo na ochranu svojich osobných údajov.” a „Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely so súhlasom príslušnej osoby alebo na inom legitímnom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich nápravu.” Cieľom smernice je ochrana práv a slobôd osôb pri spracovaní osobných údajov stanovením pravidiel, ktoré určia, kedy je takéto spracovanie zákonné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 7a (nový)

Článok 7a

 

Právo na informácie od orgánov činných v trestnom konaní

 

Členské štáty ustanovia, aby v prípadoch, keď orgány činné v trestnom konaní zadržia predmety, ktorými sa porušujú práva duševného vlastníctva alebo keď získajú dôkaz o porušení, orgány sprístupnili takéto dôkazy na ich použitie v nadchádzajúcom alebo zamýšľanom občianskoprávnom konaní proti údajnému porušovateľovi práv, ktoré iniciuje držiteľ práv v jurisdikcii v rámci Európskej únie a, kde je to možné, tieto orgány informujú príslušného držiteľa práv alebo jeho zástupcu o takomto zadržaní alebo dôkaze. Členské štáty môžu požadovať, aby sa akékoľvek poskytnutie dôkazov držiteľovi práv podmienilo primeranými opatreniami v oblasti prístupu a bezpečnosti alebo inými požiadavkami, a to s cieľom zabezpečiť neporušenosť dôkazu a predísť ovplyvňovaniu akýchkoľvek trestných konaní, ktoré môžu nasledovať.

Odôvodnenie

Mala by sa podporovať spolupráca na úrovni EÚ medzi verejným a súkromným sektorom. Orgány verejnej správy vrátane orgánov činných v trestnom konaní by mali mať možnosť využívať informácie a dôkazy spoločne so súkromným sektorom s cieľom zabezpečiť, aby sa na základe spoľahlivých vecných dôkazov mohli účinne a primerane prijímať právne kroky, a to tak občianskoprávne, ako aj trestnoprávne. Týmto sa plne dodržiava zákon o ochrane údajov, najmä smernica 95/46/ES o ochrane údajov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod: návrhy z 12. júla 2005

1. Komisia dňa 12. júla 2005 predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh smernice o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (2005/0127(COD)). Súčasne predložila Rade návrh rámcového rozhodnutia Rady o posilnení trestnoprávneho rámca na potláčanie poškodzovania duševného vlastníctva (2005/0128(CNS)).

2. V súlade s návrhom smernice boli členské štáty povinné zabezpečiť, aby sa všetky úmyselné porušenia práv duševného vlastníctva vykonané na obchodnej úrovni, ako aj pokusy, spolupáchateľstvo alebo navádzanie na takéto porušenia, alebo ich podnecovanie, považovali za trestné činy. Tento návrh obsahoval niekoľko trestov od konfiškácie falšovaného tovaru až po odňatie slobody páchateľom. Rovnako obsahoval rôzne dodatočné postihy vrátane zatvorenia zariadenia, ktoré slúžilo na spáchanie trestného činu, zákazu obchodnej činnosti, ako aj uverejnenia súdnych rozhodnutí. Návrh smernice však jednoducho požadoval, aby členské štáty trestne stíhali a potrestali určité činnosti bez toho, aby stanovil výšku uloženého trestu(2).

3. Návrh rámcového rozhodnutia sa zatiaľ zameriaval predovšetkým na posilnenie trestnoprávnych opatrení s cieľom aproximovať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa porušenia práv duševného vlastníctva, ako aj uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi v rámci potláčania daných priestupkov. Návrh rámcového rozhodnutia sa v rámci doplnenia návrhu smernice predovšetkým snažil stanoviť minimálne postihy za dané priestupky: trest odňatia slobody s najvyššou sadzbou aspoň štyri roky v prípade priestupkov spáchaných v rámci zločineckej skupiny v zmysle budúceho rámcového rozhodnutia o boji proti organizovanému zločinu (2005/0003(CNS)) alebo v prípade, že tieto priestupky nesú so sebou riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti, spolu s pokutou, ktorej horná hranica je najmenej 300 000 EUR.

II. Rozhodnutie Súdneho dvora z 13. septembra 2005 a stanovisko Komisie

1. Počas postupu schvaľovania uvedených návrhov vydal Súdny dvor dňa 13. septembra 2005 v prípade C-176/03 Komisia vs. Rada rozhodnutie, ktoré, okrem toho, že sa zistilo, že trestné veci spravidla nespadajú do oblasti právomocí Spoločenstva, stanovuje, že dané zistenie „nebráni právnym predpisom Spoločenstva, ak uplatňovanie účinných, primeraných a odradzujúcich trestných postihov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi je nevyhnutným opatrením v rámci boja proti vážnym environmentálnym priestupkom, prijímať opatrenia týkajúce sa trestného práva členských štátov, o ktorých sa domnieva, že sú nevyhnutné na zabezpečenie plnej účinnosti predpisov, ktoré stanovuje v rámci ochrany životného prostredia“ (bod 49).

2. Súdny dvor sa okrem toho domnieva, že je nevyhnutné, aby v rámci stanovenia, či bol pre akt Spoločenstva vybratý správny právny základ, zohľadnil cieľ a obsah samotného aktu. Z toho vyplýva, že vzhľadom na to, že základným cieľom a obsahom prerokúvaného rámcového rozhodnutia bola v danom prípade(3) ochrana životného prostredia, malo by sa opierať o článok 175 Zmluvy o ES (prvý pilier), a nie o hlavu VI Zmluvy o ES (tretí pilier) (bod 51).

3. Komisia preto schválila oznámenie(4), ktoré podrobnejšie rozvíja zistenie Súdneho dvora a ktoré konkrétne hovorí o tom, že neexistujú žiadne obmedzenia v súvislosti s prijímaním ustanovení týkajúcich sa trestnoprávnych vecí v rámci prvého piliera v žiadnej príslušnej oblasti právomocí Spoločenstva.

4. Podľa Komisie by sa právomoci mali prerozdeliť medzi prvý a tretí pilier takto: ustanovenia trestného práva, ktoré sú nevyhnutné na účinné uplatňovanie práva Spoločenstva, patria do prvého piliera, pričom horizontálne ustanovenia trestného práva (súdna a policajná spolupráca, opatrenia týkajúce sa harmonizácie trestného práva v súvislosti s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) spadajú do tretieho piliera.

5. Komisia sa v tejto súvislosti rozhodla vykonať nevyhnutné zmeny všetkých legislatívnych návrhov, ktoré čakajú na prerokovanie.

III. Návrh z 26. apríla 2006

1. Po rozprave o tejto otázke a predovšetkým vzhľadom na príslušné rozhodnutie Súdneho dvora sa Komisia rozhodla upraviť a doplniť návrh smernice a stiahnuť návrh rámcového rozhodnutia z 12. júla 2005(5).

2. Komisia následne dňa 26. apríla 2006 predložila nový návrh smernice týkajúcej sa trestnoprávnych opatrení zameraných na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva, ktorý obsahuje, aktualizuje a spája ustanovenia dvoch predchádzajúcich iniciatív.

3. Do nového návrhu smernice (pozri predovšetkým články 5 až 8) boli konkrétne začlenené návrhy týkajúce sa výšky postihov, ako aj širokých právomocí konfiškácie, ktoré boli predtým súčasťou návrhu rámcového rozhodnutia. Zdá sa, že toto je jeden z prvých prípadov, kedy Komisia uplatnila svoj nový prístup k trestnému právu.

4. V stručnosti to znamená, že článok 1 stanovuje podstatu a rozsah pôsobnosti smernice, článok 2 definuje pojem právnickej osoby na účely tejto smernice, článok 3 zaväzuje členské štáty k tomu, aby špecifické typy konania považovali za trestné priestupky, články 4 a 5 špecifikujú povahu a výšku trestných postihov, článok 6 sa venuje právomociam konfiškácie, článok 7 obsahuje ustanovenia týkajúce sa spoločných vyšetrovacích tímov na boj proti falšovaniu, článok 8 zaväzuje členské štáty k tomu, aby zabezpečili, že vyšetrovanie a trestné stíhanie priestupkov, ktoré definuje smernica, nemuseli iniciovať osoby, ktorých práva sú porušované, a nakoniec články 9 a 10 sa zaoberajú transpozíciou a nadobudnutím účinnosti.

5. Ak porovnáme nový návrh s dvoma predchádzajúcimi návrhmi, je zrejmé, že jedinými ustanoveniami, ktoré neboli začlenené do nového návrhu, sú tie, ktoré sa týkajú súdnych právomocí a koordinácie konaní. Komisia má v pláne horizontálne pristupovať k tejto otázke v rámci svojej Zelenej knihy o konfliktoch jurisdikcie a princípe ne bis in dem v trestnom konaní, ktorá bola prijatá 23. decembra 2005(6). Komisia nepovažuje za nevyhnutné, aby sa stanovili špecifické opatrenia na ochranu duševného vlastníctva.

VI. Problematické oblasti a stanovisko spravodajcu

1. Obrátenie sa na prvý pilier ako na základ návrhov týkajúcich sa trestnoprávnych vecí je v dokonalom súlade so širokým výkladom Komisie týkajúcim sa dôsledkov rozhodnutia Súdneho dvora z 13. septembra 2005. Z toho vyplýva, že v prípade prijatia tohto širokého výkladu nemožno prístupu Komisie nič vyčítať. Existujú však stále určité problematické oblasti, ktoré, ako sa zdá, sa zmenenému a doplnenému návrhu Komisie nepodarilo vyriešiť.

2. Týka sa to predovšetkým rozsahu pôsobnosti tejto smernice. V dôvodovej správe sa uvádza, že podobne ako smernica 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, tak aj návrh smernice sa vzťahuje na každé porušenie práv duševného vlastníctva, ktoré predpokladá zákon Spoločenstva a/alebo vnútroštátne právne predpisy daného členského štátu.

3. Komisia vo svojom stanovisku (2005/295/ES), ktoré sa týka článku 2 smernice 2004/48/ES, uvádza dané práva duševného vlastníctva, s cieľom lepšie stanoviť presný rozsah pôsobnosti tejto smernice. Tento zoznam obsahuje „patentové práva vrátane práv odvodených z doplňujúcich ochranných certifikátov“.

4. Nezdá sa však, že by uplatňovanie trestných postihov stanovených na úrovni Spoločenstva v súvislosti s porušeniami patentových práv bolo samo o sebe vhodné, alebo že by bolo v súlade s prístupom, ktorý v posledných rokoch uplatňuje zákonodarca Spoločenstva.

5. Neexistuje žiadna naliehavá potreba urýchlene zasiahnuť prostredníctvom zavedenia trestných postihov, pretože veľa členských štátov už uplatňuje ochranu patentu prostredníctvom trestných postihov (tzn. pokuty a odňatie slobody). Platí to napríklad v prípade právnych predpisov Nemecka(7), Rakúska(8), Dánska(9), Španielska(10), Francúzska(11), Maďarska(12), Talianska(13), Holandska(14) a Portugalska(15). Následne, aj napriek tomu, že by sa pozornosť mala upriamiť na absenciu akejkoľvek ochrany v rámci trestnoprávnych zákonov v iných právnych systémoch (napr. v Anglicku, Belgicku a Grécku), zavedenie ustanovení tohto druhu na úrovni Spoločenstva by spôsobilo duplikáciu existujúcich ustanovení, ako aj skomplikovanie daného systému, iba ak by sa predpokladalo, že buď prostredníctvom vloženia do tejto smernice výslovného ustanovenia na tento účel, alebo ako výsledok tzv. „automatickej nadradenosti“ práva Spoločenstva(16), by legislatíva Spoločenstva týkajúca sa tejto problematiky mohla úplne nahradiť príslušné vnútroštátne právne predpisy.

6. Okrem toho, úsilie o uplatňovanie trestných postihov v oblasti patentového práva sa zdá byť v rozpore so stanoviskom Európskeho parlamentu, ktorý na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 6. júla 2005, zamietol návrh smernice o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi (2002/0047(COD)), ktorý predložila Komisia. Vzhľadom na to, že prevažná väčšina Európskeho parlamentu(17) sa vtedy domnievala, že by bolo nevhodné, keby sa prijali právne predpisy v tejto oblasti, akýkoľvek súčasný pokus o stanovenie trestných postihov na ochranu patentov (ktoré v súčasnosti nie sú regulované) by bol obmedzeným a nebezpečným zásahom do veľmi zložitej oblasti, ktorá si práve z tohto dôvodu vyžaduje čo najsystematickejší a čo najširšie podporovaný regulačný rámec.

7. Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článkom 1 a 2 návrhu smernice s cieľom vymedziť jej rozsah pôsobnosti a stanoviť príslušné definície. V praxi to znamená, že cieľom je vylúčiť z rozsahu pôsobnosti smernice oblasť patentov tým, že sa stanoví, že až do schválenia komplexnejších pravidiel týkajúcich sa patentov na úrovni Spoločenstva (vo forme vhodnej smernice) by sa na patenty nemali vzťahovať ustanovenia súčasného návrhu. Takýmto spôsobom by sa zabránilo prejudikácii obsahu (vrátane trestnoprávneho hľadiska) akýchkoľvek právnych predpisov týkajúcich sa patentov. Okrem toho by sa tým obmedzil rozsah pôsobnosti smernice na tie práva duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom právnych predpisov Spoločenstva.

8. Vzhľadom na koherenciu textu spravodajca navrhuje menšie úpravy odôvodnenia 5 a znenia článku 2, ako aj jasnejšiu a logickejšiu formuláciu článkov 5, 6 a 7.

VI. Ďalší vývoj

1. Spravodajca dúfa, že v rámci vypracovávania budúcich stratégií boja proti pirátstvu a falšovaniu, ako aj úsilia o väčšiu harmonizáciu v tejto oblasti, zákonodarca Spoločenstva zváži možnosť hľadania spôsobov a prostriedkov potrestania aj tých, ktorí získavajú tovar nezákonného pôvodu.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Súdny dvor (porovnaj rozhodnutie z 21. septembra 1989, prípad C-68/88, Komisia vs. Grécka republika) zvyčajne iba schvaľuje takzvanú asimilačnú metódu v súlade s ktorou môžu právne predpisy Spoločenstva stanoviť, že domáce trestnoprávne ustanovenia určené na ochranu určitých národných záujmov by mali platiť aj v prípade ochrany zodpovedajúcich záujmov Spoločenstva, čím sa spoja dva súbory ustanovení a vytvoria nové právne predpisy stanovujúce trestný čin. To znamená, že právo Spoločenstva môže stanoviť, že určité spôsoby správania by sa mali považovať za trestný čin, avšak nesmie obmedzovať právomoci členských štátov, pokiaľ ide o nariadenia a výkon sankcií v praxi.

(3)

Rámcové rozhodnutie Rady 2003/80/SVV z 27. januára 2003 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva.

(4)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o dôsledkoch rozhodnutia Súdneho dvora z 13. septembra 2005, KOM(2005)0583.

(5)

Porovnaj článok 250 ods. 2 Zmluvy o ES. „ak Rada nekonala, Komisia môže kedykoľvek počas postupov prijímania aktu Spoločenstva zmeniť svoj návrh.“ Domnievame sa, že súčasťou tejto právomoci meniť návrhy je aj právomoc stiahnuť ich; porovnaj stanovisko Výbore pre právne veci z 22. marca 2006 o výsledku skríningu právnych návrhov v legislatívnom procese (2005/2214(INI)).

(6)

KOM(2005)0696.

(7)

Porovnaj odsek 142 Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes (PatG) zo 16. decembra 1980.

(8)

Porovnaj články 147 a 149 Patentgesetz 1970, ktorý bol zmenený a doplnený federálnym zákonom č. I 143.

(9)

Porovnaj Oddiel 57 dánskeho patentového zákona č. 479 z 20. decembra 1967.

(10)

Porovnaj článok 273 trestného zákona, ktorý bol zmenený a doplnený organickým zákonom č. 10/1995 z 23. novembra 1995.

(11)

Porovnaj článok L. 615-14 kódexu duševného vlastníctva z 26. januára 1990 v znení neskorších zmien a doplnení.

(12)

Porovnaj článok 329/D trestného zákona.

(13)

Porovnaj články 473 a 474 trestného zákona, ktoré trestajú priestupky týkajúce sa falšovania, zmeny alebo používania rozlišovacích znakov originálnych prác alebo priemyselných výrobkov a zavádzania výrobkov s falošnými znakmi do krajiny a obchodovania s nimi, a článok 475, ktorý ako dodatočné postihy stanovuje uverejnenie rozsudku alebo súdneho rozhodnutia.

(14)

Porovnaj článok 45 holandského patentového zákona (Rijksoctrooiwet) z roku 1910 a článok 79 ods. 1 Holandského patentového zákona (Rijksoctrooiwet) z roku 1995.

(15)

Porovnaj články 261 a 262 zákona o priemyselnom vlastníctve (zákonný dekrét č. 16/95 z 24. januára 1995 v znení následných zmien a doplnení).

(16)

Táto nadradenosť samozrejme vyplýva z požiadavky, aby národní sudcovia v plnej miere uplatňovali právo Spoločenstva a následne nevenovali pozornosť vnútroštátnemu právu, ktoré je s ním v rozpore, či už bolo uzákonené pred alebo až po nadobudnutí účinnosti daného práva Spoločenstva (porovnaj rozhodnutie Súdneho dvora z 9. marca 1978, prípad 106/77, Simmenthal, v správach ESD z roku 1978, s. 629, bod 24).

(17)

648 hlasov proti 14, 18 sa zdržali hlasovania.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (29.11.2006)

pre Výbor pre právne veci

k zmenenému a doplnenému návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Hammerstein Mintz

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na základe nedávneho rozsudku Európskeho súdneho dvora v prípade C-176/03 Komisia navrhuje smernicu o trestnoprávnych opatreniach a právach duševného vlastníctva podľa článku 95 Zmluvy o ES.

Bez ohľadu na právomoci Výboru pre právne veci treba poznamenať, že existujú vážne obavy pokiaľ ide o širší výklad rozsudku zo strany Európskej komisie, ako ho uvádza oznámenie KOM(2005)583, a v dôsledku toho aj pokiaľ ide o právny základ návrhu.

Čo sa týka záležitostí spadajúcich do pôsobnosti Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, treba zvážiť tieto základné prvky:

a) rozsah pôsobnosti smernice,

b) vymedzenie pojmu obchodnej oblasti,

c) vymedzenie pojmu úmyselného porušenia práv duševného vlastníctva,

d) kvalifikovanie spolupáchateľstva a podnecovania ako trestné činy,

e) spoločné vyšetrovacie tímy,

f) základné práva.

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti tohto právneho predpisu sa vzťahuje na boj proti falšovaniu a pirátstvu, najmä v oblasti hudby, luxusného tovaru, oblečenia a v príbuzných odvetviach. Existujú však vážne obavy aj ohľadne možných dôsledkov tejto smernice, ak by sa opatrenia na boj proti falšovaniu a pirátstvu jednoducho všeobecne používali na všetky formy práv duševného vlastníctva. Treba zdôrazniť, že charakter a spôsob porušovania určitých práv duševného vlastníctva sú rôzne, takže aj opatrenia na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva by nemali byť jednotné. Je rozdiel v porušovaní patentových práv počas bežnej obchodnej činnosti, ako je napr. zákonná tvorba výrobkov, a podvodným a úmyselným falšovaním a pirátstvom. Pre porušenia patentových práv existujú občianskoprávne opravné prostriedky a osoby obvinené z porušovania patentových práv by sa nemali klásť na jednu úroveň so zločincami – pirátmi či falšovateľmi. Podniky niekedy musia úmyselne porušiť patentové práva, ak potrebujú preukázať, že konkrétny patent už nie je platný, čím prispievajú k inovácii. V tejto súvislosti by malo porušenie patentových práv zostať občianskoprávnou záležitosťou, ako je tomu v súčasnosti, pokiaľ takéto porušenie nepredstavuje vážnu hrozbu pre zdravie alebo bezpečnosť verejnosti.

Obchodná oblasť

Odkaz na obchodnú oblasť sa už zaviedol v dohode TRIPS, ale pojmovo sa v nej nevymedzil. Jazyk dohody TRIPS, použitie tohto výrazu v celej dohode a kontext však napomáha výklad tohto pojmu. Vzťahuje sa na porušovanie práv na účel zisku, ktoré držiteľovi práv duševného vlastníctva zapríčiňuje značné straty. Z uplatňovania tejto smernice sa musí vyňať nezisková výmena zákonne nadobudnutého obsahu medzi jednotlivcami.

Keďže zámerom legislatívneho návrhu je postih len za porušovanie práv v obchodnej oblasti, je dôležité jednoznačne vymedziť pojem a vyhnúť sa tak právnej neistote. Nemôžme sa spoliehať na prax, ktorú presadzujú jednotlivé členské štáty, keďže tá je od štátu k štátu odlišná.

Úmyselné porušovanie práv duševného vlastníctva

Trestnoprávnymi opatreniami sa môžu potrestať len vedomé činy úmyselného porušovania práv: týka sa to len tých prípadov, v ktorých si je páchateľ vedomý porušovania práv duševného vlastníctva a koná tak s týmto úmyslom. Toto rozlíšenie je potrebné, pretože porušovanie práv sa nepovažuje za úmyselné len preto, že je súčasťou zámernej činnosti, ako napr. počúvanie hudby čo sledovanie filmu.

Spolupáchateľstvo a podnecovanie

Je dôležité rozlišovať medzi porušením patentových práv počas bežnej obchodnej činnosti (zákonná tvorba výrobkov) a podvodným a zámerným falšovaním a pirátstvom, ktoré často uskutočňujú zločinecké organizácie. Trestnoprávne postihy za spolupáchateľstvo a podnecovanie ľubovoľného trestného činu sa musia vyhradiť pre najzávažnejšie trestné činy. Postih za spolupáchateľstvo a podnecovanie je v prípade porušenia práv duševného vlastníctva neprimeraný. Plne dodržiavať sa musí Charta základných práv, najmä odsek 3 článku 49, ktorý hovorí, že „prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu”.

Spoločné vyšetrovacie tímy

Článok 7 návrhu oprávňuje odborníkov a zástupcov držiteľov práv duševného vlastníctva pomáhať pri vyšetrovaní. Je však na držiteľovi práv duševného vlastníctva, aby bez pochybností identifikoval svoj tovar a výrobok, pričom treba postupovať opatrne.

Po prvé, keďže povolenie alebo zakázanie používania výrobku duševného vlastníctva spočíva na držiteľovi práv k nemu, vyšetrovaciemu tímu môžu pomáhať len splnomocnení a poverení zástupcovia. Po druhé, pomoc, ktorú poskytuje buď držiteľ práv duševného vlastníctva, alebo jeho zástupca, sa musí obmedziť tak, aby sa predišlo „privatizácii” trestného konania. Rozsiahlejšie, príp. aktívnejšie zapojenie držiteľov práv duševného vlastníctva by znamenalo riziko pre spravodlivé a nestranné vyšetrovanie a trestnoprávne konanie.

Základné práva

Pri vymedzení trestných činov a postihov, ako aj počas vyšetrovania a súdneho konania sa musí plne dodržiavať Charta základných práv. Osobitnú pozornosť treba venovať týmto článkom charty: článku 8 o ochrane údajov, článku 47 o spravodlivom procese a článku 49 o zákonnosti a proporcionalite trestných činov a trestov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 9

(9) Aby sa zjednodušilo vyšetrovanie alebo trestné stíhanie vo veci niektorého z trestných činov spáchaných v oblasti duševného vlastníctva, tieto vyšetrovania ani stíhania nesmú byť závislé od vyhlásenia alebo obvinenia pochádzajúce od poškodenej osoby.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Orgány poverené trestnoprávnym vyšetrovaním by nemali mať možnosť konať z vlastnej iniciatívy, predtým, ako držiteľ práv podá sťažnosť; keďže ustanovenia týkajúce sa licencie nie sú zverejnené, držiteľ práv má základné právo narábať so svojimi právami tak, ako považuje za vhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

9a) Pri vymedzovaní trestných činov a trestov, počas vyšetrovania a v priebehu súdneho konania by sa mali plne dodržiavať práva stanovené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 1 odsek 1

Táto smernica ustanovuje trestnoprávne opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva.

Táto smernica ustanovuje trestnoprávne opatrenia potrebné na boj a zamedzenie porušovania práv duševného vlastníctva v obchodnej oblasti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh obnovuje jazyk použitý v dohode TRIPS (článok 61), z ktorej tento návrh vychádza.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 1 odsek 2

Tieto opatrenia sa uplatňujú na práva duševného vlastníctva ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva a/alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov.

Zlaďuje tieto trestnoprávne opatrenia na úrovni EÚ v prípadoch, keď je to potrebné na boj proti úmyselnému porušovaniu práv duševného vlastníctva spáchanému pod záštitou zločineckej organizácie, alebo keď ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh obnovuje jazyk použitý v dohode TRIPS (článok 61), z ktorej tento návrh vychádza.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 1 odsek 2 a (nový)

 

Bez ohľadu na opatrenia, ktoré už existujú v členských štátoch, opatrenia stanovené v tejto smernici platia len pre úmyselné porušenie obchodnej značky vrátane falšovania a pirátstva autorských práv.

Odôvodnenie

Je rozdiel v porušovaní patentových práv počas bežnej obchodnej činnosti, ako je napr. zákonná tvorba výrobkov, a podvodným a zámerným falšovaním a pirátstvom. Pre porušenia patentových práv existujú občianskoprávne opravné prostriedky a osoby obvinené z porušovania patentových práv by sa nemali klásť na jednu úroveň so zločincami – pirátmi či falšovateľmi. V prípadoch porušovania patentových práv by to bolo v rozpore so systémami občianskeho práva členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 1 odsek 2 b (nový)

 

Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je vylúčená nezisková výmena zákonne nadobudnutého obsahu medzi fyzickými osobami.

Odôvodnenie

Zámerom návrhu je postihovať iba porušovanie práv v obchodnej oblasti (článok 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2 názov

Vymedzenie pojmu

Vymedzenia pojmov.

Odôvodnenie

Je žiaduce, aby sa definoval pojem falšovanie, ktorý má pre uplatňovanie tohto návrhu smernice zásadný význam. Sankcie sa môžu uplatniť, iba ak existuje jasná definícia pojmu falšovanie, ktorá musí pokrývať všetky spôsoby porušenia práv duševného vlastníctva vrátane prechovávania falšovaného tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 odsek 1 a (nový)

 

Na účely tejto smernice znamená „porušovanie práv v obchodnej oblasti” porušovanie práv duševného vlastníctva na účel zisku, ktoré držiteľovi týchto práv spôsobuje značné priame straty.

Odôvodnenie

Hoci cieľom tohto návrhu je postihovať len porušovanie práv v obchodnej oblasti (článok 3), tento pojem nie je vymedzený. Jednoznačná definícia pomôže vyhnúť sa právnej neistote. Hoci dohoda TRIPS nevymedzuje, čo sa myslí pod pojmom obchodná oblasť, z kontextu dohody TRIPS, používania tohto výrazu v celom texte a z analýzy rokovacieho procesu o dohode TRIPS je jasné, čo tento pojem znamená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2 odsek 1 b (nový)

 

„Úmyselné porušovanie práva duševného vlastníctva” znamená na účely tejto smernice jeho zámerné a vedomé porušovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 odsek 1 c (nový)

 

Na účely tejto smernice falšovanie zahŕňa:

 

a) nezákonne prechovávanie, dovoz alebo vývoz tovarov so sfalšovanou značkou v akomkoľvek colnom režime;

 

b) ponúkanie na predaj alebo predaj tovarov so sfalšovanou značkou;

 

c) rozmnožovanie, napodobovanie, používanie, pridávanie, odstraňovanie, úprava známky, kolektívnej známky alebo kolektívnej certifikačnej známky, pričom sa porušia práva udelené pri registrácii známky a z toho vyplývajúce zákazy;

 

d) vedome dodávanie výrobku alebo poskytovanie služby, ktoré majú inú registrovanú obchodnú značku ako požadovaný výrobok alebo služba.

Odôvodnenie

Je žiaduce, aby sa definoval pojem falšovanie, ktorý má pre uplatňovanie tohto návrhu smernice zásadný význam. Sankcie sa môžu uplatniť, iba ak existuje jasná definícia pojmu falšovanie, ktorá musí pokrývať všetky spôsoby porušenia práv duševného vlastníctva vrátane prechovávania falšovaného tovaru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby každé úmyselné porušenie práva duševného vlastníctva v obchodnej oblasti, ako aj pokus, spolupáchateľstvo a podnecovanie k takémuto konaniu, boli kvalifikované ako trestný čin.

Členské štáty zabezpečia, aby úmyselné porušenie práva duševného vlastníctva v obchodnej oblasti, bolo kvalifikované ako trestný čin.

Odôvodnenie

Trestnoprávne postihy za spolupáchateľstvo a podnecovanie ľubovoľného trestného činu sa musia vyhradiť pre najzávažnejšie trestné činy. Postih za spolupáchateľstvo a podnecovanie by mohol byť v prípade porušovania práv duševného vlastníctva neprimeraný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 3 odsek 1 a (nový)

 

Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby pokus, spolupáchateľstvo a podnecovanie k takémuto konaniu boli kvalifikované ako trestný čin, ak sa pokus, spolupáchateľstvo alebo podnecovanie k trestnému činu

 

a) vykonáva na účely napomáhania organizovaného zločinu alebo

 

b) predstavuje vážne ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti.

Odôvodnenie

Je dôležité rozlišovať medzi porušovaním patentových práv počas bežnej obchodnej činnosti (zákonná tvorba výrobkov), ktoré môže viesť k neplatnému porušeniu patentových práv, a podvodným a zámerným falšovaním a pirátstvom, ktoré často uskutočňujú zločinecké organizácie. Trestnoprávne postihy za spolupáchateľstvo a podnecovanie ľubovoľného trestného činu sa musia vyhradiť pre najzávažnejšie trestné činy. Postih za spolupáchateľstvo a podnecovanie by mohol byť v prípade porušovania práv duševného vlastníctva neprimeraný .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 3 odsek 1 b (nový)

 

Trestnoprávne postihy sa neuplatňujú v prípadoch súbežného dovozu pôvodného tovaru, ktorý bol uvedený na trh so súhlasom držiteľa príslušných práv duševného vlastníctva v tretej krajine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 4 odsek 2 úvodná časť

2. Pre trestné činy uvedené v článku 3 členské štáty stanovia, že sa vo vhodných prípadoch uplatnia tieto sankcie :

2. Pre trestné činy uvedené v článku 3 členské štáty stanovia, že sa vo vhodných prípadoch uplatnia tieto sankcie, pokiaľ to bude vo verejnom záujme:

Odôvodnenie

Ide o podstatné zásahy do základných práv, a preto je žiaduce, aby boli odôvodnené spoločným záujmom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 odsek 2 písmeno a)

a) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva;

a) rýchle zničenie celého majetku, ktorý porušuje právo duševného vlastníctva, pričom sa bez kaucie uschovajú vzorky, ktoré sa použijú ako dôkazový materiál;

Odôvodnenie

Z bezpečnostných dôvodov sa navrhuje rýchle a úplné zničenie tovarov, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, s výnimkou vzoriek potrebných pre vyšetrovanie. Toto opatrenie takisto ušetrí veľké výdavky za stráženie. Vizuálny dôkaz o zásobe tovaru sa môže realizovať prostredníctvom jeho odfotografovania pri odhalení. V prípade potreby môže byť zničenie tovaru podmienené súhlasom alebo absenciou nesúhlasu podozrivého, ak už je identifikovaný, bez toho, že by išlo o uznanie viny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 4 odsek 2 písmeno f a) (nové)

 

fa) príkaz požadujúci od porušovateľa, aby zaplatil náklady na uskladnenie tovaru.

Odôvodnenie

V rámci dodatočného trestu musí existovať možnosť žiadať od falšovateľa úhradu nákladov za stráženie tovaru uschovaného pre potreby vyšetrovania, najmä vzhľadom na skutočnosť, že tieto náklady môžu byť značné, ak je uschovaný tovar, hoci aj v malom množstve, objemný a vyšetrovanie zdĺhavé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 5 odsek 2 písmená a) a b)

a) v maximálnej výške najmenej 100 000 eur v iných ako najzávažnejších prípadoch;

b) v maximálnej výške najmenej 300 000 eur v prípadoch uvedených v odseku 1.

V prípade peňažných sankcií sudca každého členského štátu určí výšku stanovenej pokuty, zohľadňujúc spôsobenú škodu, hodnotu tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva alebo dosiahnutý zisk, a ako hlavný prvok, ktorý treba zohľadniť vo všetkých prípadoch, ekonomickú situáciu porušovateľa, ktorá sa určí na základe jeho majetku, jeho príjmov, rodinných práv, záväzkov a iných okolností týkajúcich sa jeho súkromia.

Odôvodnenie

Určenie pevnej výšky pokút za porušenie práv duševného vlastníctva tak, ako ho stanovuje tento článok, je príliš prísne a nepochybne ťažko zlučiteľné s princípom subsidiarity. PDN rešpektuje tento princíp, pričom zachováva cieľ návrhu, ktorým je harmonizácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 6

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie konfiškácie celého majetku alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo právnickej osobe odsúdenej v súlade s ustanoveniami článku 3 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti, aspoň v prípade, ak bol trestný čin spáchaný v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia ...o boji proti organizovanému zločinu, a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

Členské štáty, bez porušenia základných práv, prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie konfiškácie celého majetku alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo právnickej osobe odsúdenej v súlade s ustanoveniami článku 3 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti, aspoň v prípade, ak trestné činy závažnymi trestnými činmi, a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

Odôvodnenie

Je znepokojujúce, že článok 6 sa obmedzuje na trestné činy spáchané výlučne v rámci „organizovaného zločinu”. Tento článok bude užitočný iba pokiaľ bude platiť pre všetky trestné činy, ktoré spôsobili vážnu obchodnú ujmu držiteľom práv, bez ohľadu na to, či boli spáchané v rámci organizovaného zločinu alebo nie. Preto je potrebné zrušiť v článku 6 návrhu rámcovej smernice odkaz na „organizovaný zločin” a nahradiť ho pojmom „vážne trestné činy”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 7

Členské štáty zabezpečia, aby príslušní nositelia práv duševného vlastníctva alebo ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli pomáhať pri vyšetrovaniach trestných činov uvedených v článku 3, ktoré vykonávajú spoločné vyšetrovacie tímy.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušní držitelia práv duševného vlastníctva alebo ich splnomocnení zástupcovia, ako aj odborníci, poskytovali informácie spoločným vyšetrovacím tímom, ktoré vyšetrujú trestné činy uvedené v článku 3.

Odôvodnenie

Znenie tohto článku je veľmi neurčité. Súd oprávňuje každú stranu mať vlastných odborníkov. Priame zapojenie zástupcov držiteľa práva duševného vlastníctva na vyšetrovaní sa však musí obmedziť. V opačnom prípade by mohli držitelia práv ohroziť nestranné a spravodlivé vyšetrovanie v trestnom konaní. Text, ktorý navrhuje Komisia, je nevyvážený. Preto by sa jeho výklad mal ponechať na súdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 7 odsek 1 a (nový)

 

Počas vyšetrovania a v procese súdnych konaní sa musí plne dodržiavať článok 8 Charty základných práv Európskej únie o ochrane osobných údajov a smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov1 .

 

_______________________

Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31

Odôvodnenie

Článok 8 charty hovorí, že: „Každý má právo na ochranu svojich osobných údajov.” a „Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely so súhlasom príslušnej osoby alebo na inom legitímnom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich nápravu.” Cieľom smernice je ochrana práv a slobôd osôb pri spracovaní osobných údajov stanovením pravidiel, ktoré určia, kedy je takéto spracovanie zákonné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 8

Členské štáty zabezpečia, aby možnosť začatia vyšetrovania alebo trestného stíhania vo veci trestných činov uvedených v článku 3 nebola závislá od vyhlásenia alebo obvinenia pochádzajúceho od osoby, ktorá je trestným činom poškodená, aspoň ak boli činy spáchané na území členského štátu.

Členské štáty zabezpečia, aby možnosť začať vyšetrovanie alebo trestné stíhanie vo veci trestných činov uvedených v článku 3 bolo možné použiť aj bez vyhlásenia alebo obvinenia pochádzajúceho od osoby, ktorá je trestným činom poškodená, aspoň ak boli činy spáchané na území členského štátu.

Odôvodnenie

Tento PDN zachováva pružnosť navrhovaného nástroja a zároveň spresňuje podmienky začatia trestného konania. Je veľmi dôležité, najmä v prípadoch ohrozenia verejného zdravia, kde by držiteľ práv nebol presne určený, aby sa trestné konanie mohlo začať aj bez vyhlásenia poškodenej osoby.

POSTUP

Názov

Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva

Referenčné čísla

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Gestorský výbor

JURI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
6.9.2005

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

David Hammerstein Mintz
5.10.2005

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

11.9.2006

10.10.2006

23.11.2006

28.11.2006

 

Dátum prijatia

28.11.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Nils Lundgren, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (12. 12. 2006)

pre Výbor pre právne veci

k zmenenému a doplnenému návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva

(KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Rainer Wieland

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora z 13. septembra 2005 (v prípade C 176/03: Komisia vs Rada) Európska komisia zmenila a doplnila svoj návrh smernice o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva.

Otázka ochrany duševného vlastníctva má osobitný význam pre európske podniky, ktoré musia mať istotu, že ich investície budú ziskové. Bez tejto ochrany duševného vlastníctva sa v Európe môže spomaliť tok investícií a následne aj inovácia.

Je potrebné vymedziť spoločný základ na úrovni EÚ, aby bolo možné účinnejšie zasiahnuť proti falšovaniu a pirátstvu: tento návrh preto ustanovuje spoločné vymedzenie pojmov a spoločnú úroveň sankcií. Cieľom tohto návrhu je zjednodušiť vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s poškodzovaním práv duševného vlastníctva.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje navrhovanú smernicu, ale upozorňuje na to, že je potrebné presne v nej vymedziť dôležité pojmy, a to najmä keď tvoria základný prvok definície trestného činu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 8

8) Je potrebné prijať ustanovenia zamerané na zjednodušenie trestných vyšetrovaní. Členské štáty musia stanoviť, aby príslušní nositelia práva duševného vlastníctva alebo ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli pomáhať pri vyšetrovaniach vykonávaných spoločnými vyšetrovacími tímami.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej politiky ako takej by sa mal zamietnuť krok, ktorý vyzerá ako privatizácia trestného stíhania v prospech záujmov jednotlivých zúčastnených strán. V demokratických spoločnostiach viazaných zásadami právneho štátu má štát právny monopol na použitie sily. Súkromné strany nemajú povolené využiť opatrenia obvyklé pri trestnom stíhaní na boj proti porušeniam zákona spáchaným spoluobčanmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 9a (nové)

 

9a) Pri vymedzovaní trestných činov a sankcií, počas vyšetrovania a v priebehu súdneho konania by sa mali v plnom rozsahu dodržiavať práva uvedené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 1 odsek 2

Tieto opatrenia sa uplatňujú na práva duševného vlastníctva ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva a/alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov.

Rozsah pôsobnosti tejto smernice sa vzťahuje prinajmenšom na tieto práva duševného vlastníctva:

 

a) autorské práva;

 

b) práva súvisiace s autorským právom;

 

c) právo sui generis zhotoviteľa databázy;

 

d) práva tvorcu topografie polovodičových výrobkov;

 

e) práva k ochrannej známke;

 

f) práva k dizajnu;

 

g) práva k úžitkovému vzoru.

Odôvodnenie

The material scope of the directive must be defined more precisely, in order to achieve the objective of better, more transparent and more readily comprehensible legislation.

It cannot be the task of the Commission to bypass - through the publication of opinions - the legislature in defining the way in which directives are to be interpreted, with such far-reaching implications.

The list based on Article 2 of Directive 2004/48/EC will, moreover, make it easier for the committee responsible to exclude specific areas of law from the scope of the provisions, if it considers this to be necessary, through separate votes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 1 odsek 2a (nový)

 

Táto smernica sa nevzťahuje najmä na nijaké porušenie práv duševného vlastníctva týkajúce sa:

 

- patentov, úžitkových vzorov a dodatkových ochranných osvedčení;

 

- súbežného dovozu pôvodných výrobkov, ktoré sa predávali so súhlasom držiteľa práv v tretej krajine.

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti tejto smernice musí byť obmedzený na pirátstvo v oblasti autorských práv a falšovanie ochranných známok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 2 odsek 1a (nový)

 

„V obchodnej oblasti“ znamená konanie so zámerom dosiahnuť priamy alebo nepriamy hospodársky alebo obchodný zisk alebo konanie v takom veľkom rozsahu, ktorý môže spôsobiť značnú priamu stratu držiteľovi príslušných práv.

Odôvodnenie

Pojem „obchodná oblasť“ je základom definície trestného činu a musí byť preto presne vymedzený. Musí zahŕňať nielen konanie s hospodárskym alebo obchodným zámerom, ale aj závažné činy pirátstva veľkého rozsahu, t. j. na širšie ako osobné alebo individuálne použitie, ktoré nemusia páchateľovi prinášať žiadnu hospodársku výhodu, ale držiteľovi práv môžu spôsobiť veľmi podstatnú škodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 3 odsek 1a (nový)

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa ako trestný čin kvalifikovalo každé úmyselné porušenie práv z ochrannej známky v obchodnej oblasti, pri ktorom dôjde k použitiu označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, pokiaľ ide o tovar alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarom alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

Odôvodnenie

Je vhodné samostatne definovať porušenie autorských práv a porušenie práv v oblasti ochrannej známky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 4 odsek 2

2. Pre trestné činy uvedené v článku 3 členské štáty stanovia, že sa vo vhodných prípadoch uplatnia tieto sankcie:

2. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe trestne zodpovednej podľa článku 3 ukladali účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ako sú:

a) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva,

a) vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo verejnú pomoc,

b) úplne alebo čiastočné, trvalé alebo dočasné zatvorenie zariadenia, ktoré sa využívalo najmä na spáchanie trestného činu,

b) dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej alebo podnikateľskej činnosti,

c) trvalý alebo dočasný zákaz obchodnej činnosti,

c) nariadenie súdneho dohľadu,

d) umiestnenie pod súdny dohľad,

d) súdne rozhodnutie o zrušení (právnickej osoby),

e) súdna likvidácia,

e) dočasné alebo trvalé zatvorenie zariadení, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu,

f) zákaz prístupu k verejnej pomoci a k verejným subvenciám,

f) uverejnenie súdnych rozhodnutí a

g) uverejnenie súdnych rozhodnutí.

g) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva.

Odôvodnenie

Odôvodnené v PDN 1. Treba doplniť, že znenie a obsah príslušného zoznamu sankcií nie je potrebné nanovo vytvárať pre každý jednotlivý právny text osobitne. Navrhované sankcie a) až e) pochádzajú z už uvedeného textu Rady (návrhu rámcového rozhodnutia Rady o boji proti organizovanému zločinu (2005/003 (CNS) 8496/1/06)). Dopĺňajú ich špecifické návrhy z predmetného pôvodného textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 4 odsek 2 písmeno a)

(a) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva,

a) zničenie majetku porušujúceho právo duševného vlastníctva a vo vhodných prípadoch konfiškácia alebo likvidácia materiálov alebo prvkov používaných najmä na vytváranie alebo výrobu tohto tovaru;

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 6

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie konfiškácie celého majetku alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo právnickej osobe odsúdenej v súlade s ustanoveniami článku 3 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti, aspoň v prípade, ak bol trestný čin spáchaný v rámci zločineckej skupiny v zmysle rámcového rozhodnutia ...o boji proti organizovanému zločinu, a tiež ak trestný čin predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti osôb.

V prípadoch ustanovených v článku 5 tejto smernice prijmú členské štáty potrebné opatrenia na zabezpečenie konfiškácie celého majetku alebo jeho časti, ktorý patrí fyzickej alebo právnickej osobe odsúdenej v súlade s ustanoveniami článku 3 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácií príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti.

Odôvodnenie

Rozšírené právomoci konfiškácie by sa mali týkať rovnakých porušení práv a trestných činov ako tých, na ktoré sa uplatňuje smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 6a (nový)

 

Článok 6a

Zneužitie právomocí

Členské štáty zabezpečia, aby bolo prostredníctvom trestnoprávnych, občianskoprávnych a procedurálnych opatrení možné zakázať a potrestať zneužitie hrozieb trestného postihu.

 

Členské štáty tiež zakážu procedurálne zneužívanie, najmä ak sa trestnoprávne opatrenia uplatňujú na presadzovanie požiadaviek občianskeho práva.

Odôvodnenie

Schopnosť držiteľa práv odradiť potenciálnych porušovateľov práv (t. j. konkurenciu) značne narastá, ak im môže hroziť trestným postihom. Medzinárodné aj európske právo vyžadujú, aby sa zneužívaniu práv duševného vlastníctva predchádzalo. Zneužívanie narúša hospodársku súťaž v rozpore s článkom 28 et seq. a 81 et seq. ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 6b (nový)

 

Článok 6b

Práva obžalovaného

Členské štáty zabezpečia riadnu ochranu a zaručenie práv obžalovaného.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 7

Článok 7

Spoločné vyšetrovacie tímy

Členské štáty zabezpečia, aby príslušní nositelia práv duševného vlastníctva alebo ich zástupcovia, ako aj odborníci, mohli pomáhať pri vyšetrovaniach trestných činov uvedených v článku 3, ktoré vykonávajú spoločné vyšetrovacie tímy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej politiky ako takej by sa mal zamietnuť krok, ktorý vyzerá ako privatizácia trestného stíhania v prospech záujmov jednotlivých zúčastnených strán. V demokratických spoločnostiach viazaných zásadami právneho štátu má štát právny monopol na použitie sily. Súkromné strany nemajú povolené využiť opatrenia obvyklé pri trestnom stíhaní na boj proti porušeniam zákona spáchaným spoluobčanmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 8a (nový)

 

Článok 8a

Ochrana osobných údajov

 

V priebehu vyšetrovania a súdneho konania sa v plnej miere dodržiava článok 8 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka ochrany osobných údajov, a smernica 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1.

_______________________

1 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

Odôvodnenie

Článok 8 charty hovorí, že: „Každý má právo na ochranu svojich osobných údajov” a že: „Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely so súhlasom príslušnej osoby alebo na inom legitímnom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich nápravu.“ Cieľom tejto smernice je ochraňovať práva a slobody osôb vzhľadom na spracovanie osobných údajov tým, že stanoví zásady určujúce, kedy je takéto spracovanie zákonné.

POSTUP

Názov

Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva

Referenčné čísla

KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)

Gestorský výbor

JURI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

6.9.2005

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Rainer Wieland

13.10.2005

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2006

11.12.2006

 

 

 

Dátum prijatia

11.12.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

17

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kartika Tamara Liotard

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


POSTUP

Názov

Trestnoprávne opatrenia zamerané na zabezpečenie rešpektovania práv duševného vlastníctva

Referenčné čísla

KOM(2006)0168 - COM(2005)0276 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)

Dátum predloženia v EP

26.4.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.9.2005

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

6.9.2005

IMCO

6.9.2005

LIBE

6.9.2005

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Nicola Zingaretti

15.9.2005

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.11.2005

12.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

 

20.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mogens N.J. Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Nicola Zingaretti

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Toine Manders, Umberto Guidoni

Dátum predloženia

23.3.2007

Posledná úprava: 13. apríla 2007Právne oznámenie