Διαδικασία : 2005/0240(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0079/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0079/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.4
CRE 25/04/2007 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0147

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 244kWORD 194k
27 Μάρτιος 2007
PE 378.593v02-00 A6-0079/2007

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ

(COM(2005)0590 – C6-0056/2006 –2005/0240 (COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Jaromír Kohlíček

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ

(COM (2005)0590 – C6-0056/2006 –2005/0240 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM (2005)0590)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, δυνάμει των οποίων του υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής (C6-0056/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού(Α6-0079/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η διερεύνηση των ατυχημάτων και περιστατικών στα οποία εμπλέκονται σκάφη της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ή άλλα σκάφη σε λιμένες ή άλλες οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές, πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο οργανισμό ή φορέα ή υπό τον έλεγχό τους ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

(11) Η διερεύνηση των ατυχημάτων και περιστατικών στα οποία εμπλέκονται σκάφη της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ή άλλα σκάφη σε λιμένες ή άλλες οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές, πρέπει να διενεργείται από, ή υπό τον έλεγχο οργανισμού ή φορέα ο οποίος διαθέτει σε μόνιμη βάση τις αρμοδιότητες που του επιτρέπουν να λαμβάνει τις αποφάσεις που θεωρεί απαραίτητες ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων· το κριτήριο της ανεξαρτησίας του οργανισμού ή φορέα θεωρείται ζωτικής σημασίας κατά την επιλογή του.

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία στερείται νοήματος εάν ο φορέας φέρει ευθύνη έναντι της αρχής που τον διορίζει ή διαβουλεύεται με αυτή. Χρειάζεται πλήρεις αρμοδιότητες προκειμένου να εφαρμόζει τις αποφάσεις του.

Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του οργανισμού ή του φορέα που διενεργεί την έρευνα.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17

(17) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία στηρίζοντας τα κράτη μέλη κατά τη διερεύνηση σοβαρών θαλάσσιων ατυχημάτων και την ανάλυση υφιστάμενων εκθέσεων έρευνας για ατυχήματα.

(17) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, ο Οργανισμός πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία στηρίζοντας τα κράτη μέλη κατά τη διερεύνηση σοβαρών θαλάσσιων ατυχημάτων και την ανάλυση υφιστάμενων εκθέσεων έρευνας για ατυχήματα. Ο Οργανισμός πρέπει επίσης, υπό το φως των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, να ενσωματώνει στην κοινή μεθοδολογία τυχόν στοιχεία που απορρέουν από αυτές, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την πρόληψη νέων καταστροφών και τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη διερεύνηση των θαλασσίων ατυχημάτων που ανατίθεται στον Οργανισμό δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των συμπερασμάτων των ερευνών που έχουν διενεργηθεί, με δυνητικά θετικές επιπτώσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 17Α (νέα)

 

17α Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΙΜΟ σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση ναυτικών στην περίπτωση θαλασσίου ατυχήματος δεν αποσκοπούν στην ενοχοποίηση του πλοιάρχου και του πληρώματος. Μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους στις μεθόδους διερεύνησης και θα πρέπει επομένως να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο από τον ΙΜΟ (Εγκύκλιος 2711) μπορούν κατά την άποψη του εισηγητή σας να αποτελέσουν χρήσιμη συμπλήρωση αυτής της οδηγίας. Αναπτύχθηκαν ενόψει του κινδύνου μιας αυξανόμενης ενοχοποίησης των πληρωμάτων πλοίων μετά από ατυχήματα. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά άμεσα ζητήματα ευθύνης και υπαιτιότητας, ωστόσο οι κανόνες του ΙΜΟ περιέχουν λογικές αρχές και για τεχνικές διερευνήσεις.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Οι συστάσεις για την ασφάλεια που είναι αποτέλεσμα διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας μετά από ατύχημα ή περιστατικό πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τα κράτη μέλη.

(18) Οι συστάσεις για την ασφάλεια που είναι αποτέλεσμα διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας μετά από ατύχημα ή περιστατικό πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τα κράτη μέλη και την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση νομικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Διερευνήσεις σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν σχετίζονται με τον καθορισμό της υπαιτιότητας ή με την απόδοση ευθυνών, παρά μόνο στο μέτρο που η απόδοση ευθυνών είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της οδηγίας.

Διερευνήσεις σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν σχετίζονται με τον καθορισμό της υπαιτιότητας ή με την απόδοση ευθυνών.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ένας σαφής διαχωρισμός και μια σαφής διάκριση μεταξύ διερευνήσεων τεχνικού και ποινικού χαρακτήρα.

Οι έρευνες μπορεί να έχουν άριστα αποτελέσματα μόνο όταν υπάρχει αυστηρή διάκριση μεταξύ μιας ανεξάρτητης έρευνας για τη βελτίωση της ασφάλειας στο θαλάσσιο τομέα ή της πρότασης αυτής αφενός και της απόδοσης ευθυνών αφετέρου.

Τροπολογία 6

ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε θαλάσσια ατυχήματα, περιστατικά και συναγερμούς κινδύνου:

1. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε θαλάσσια ατυχήματα, περιστατικά και συναγερμούς κινδύνου:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται έμφαση στο γενικό νομικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

8. Ως "Σύσταση για την ασφάλεια " νοείται, οποιαδήποτε πρόταση προερχόμενη:

8. Ως "Σύσταση για την ασφάλεια " νοείται, οποιαδήποτε πρόταση ακόμη και για σκοπούς νηολόγησης και ελέγχου, προερχόμενη:

α) είτε από διερευνητικό οργανισμό κράτους που διενεργεί ή είναι κύριο κράτος διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας μετά από θαλάσσιο ατύχημα ή θαλάσσιο περιστατικό και βασίζεται σε πληροφορίες που προέκυψαν από τη διερεύνηση, είτε, κατά περίπτωση,

α) είτε από διερευνητικό οργανισμό κράτους που διενεργεί ή είναι κύριο κράτος διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας μετά από θαλάσσιο ατύχημα ή θαλάσσιο περιστατικό και βασίζεται σε πληροφορίες που προέκυψαν από τη διερεύνηση, είτε, κατά περίπτωση,

β) από την Επιτροπή που ενεργεί βάσει ανάλυσης συνοπτικών δεδομένων.

β) από την Επιτροπή που ενεργεί με την συνδρομή του Οργανισμού και βάσει ανάλυσης συνοπτικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν διενεργηθεί.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα μεταξύ κρατών μελών βελτιώνει τη λειτουργία του συστήματος στο σύνολό του, δεδομένου ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και προτάσεων προσφέρει μεγαλύτερη ευλυγισία και αποτελεσματικότητα στους ελέγχους που διενεργεί το κράτος της σημαίας κατά το στάδιο χορήγησης άδειας και του κράτους άφιξης κατά τον ελλιμενισμό του σκάφους.

Η παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει την πλήρη λήψη των διορθωτικών μέτρων που είναι δυνατά μόνο βάσει ανάλυσης των διαφόρων ερευνών.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

α) είναι ανεξάρτητες από δικαστικές ή άλλες παράλληλες έρευνες που διενεργούνται για να καθοριστεί η υπαιτιότητα ή να αποδοθούν ευθύνες· και

α) είναι ανεξάρτητες από δικαστικές ή άλλες έρευνες που διενεργούνται για να καθοριστεί η υπαιτιότητα ή να αποδοθούν ευθύνες, ούτως ώστε μόνον τα συμπεράσματα ή οι συστάσεις που προκύπτουν από τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί βάσει της παρούσας οδηγίας να μπορούν να συμβάλλουν σε άλλες παράλληλες διερευνήσεις· και

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2 (νέο)

 

Επιπλέον τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο των διερευνήσεων αυτών, οι μάρτυρες προστατεύονται ώστε οι δηλώσεις ή οι άλλες πληροφορίες που παρέχουν να μην γνωστοποιούνται στις αρχές τρίτων χωρών, ούτως ώστε οι δηλώσεις ή οι πληροφορίες αυτές να μην χρησιμοποιούνται σε ποινικές έρευνες στις χώρες αυτές.

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα που καταθέτουν σε τεχνικές έρευνες ατυχημάτων πρέπει να απολαύσουν ασυλίας από δίωξη βάσει των καταθέσεών τους. Είναι ανησυχητικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια δήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας τεχνικής έρευνας για τη διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων, υπονομεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη διάθεση ενός ατόμου να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες σε έρευνες σχετικά με την ασφάλεια.

Τροπολογία 10

ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α ) (νέο)

 

(βα) άμεσα μέτρα συναγερμού σε περίπτωση ατυχημάτων ή περιστατικών.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι διασφαλιστεί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Τροπολογία 11

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Κατά τις διερευνήσεις θεμάτων ασφάλειας τηρείται η κοινή μεθοδολογία για την διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων και περιστατικών που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο ε), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002. Για την έγκριση ή την τροποποίηση αυτής της μεθοδολογίας για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2.

4. Κατά τις διερευνήσεις θεμάτων ασφάλειας τηρείται η κοινή μεθοδολογία για την διερεύνηση θαλάσσιων ατυχημάτων και περιστατικών που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο ε), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002. Για την έγκριση, την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση αυτής της μεθοδολογίας για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2α).

Αιτιολόγηση

Η κοινή μεθοδολογία πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά, ενσωματώνοντας τα συμπεράσματα τα οποία, στο πλαίσιο της διερεύνησης των ατυχημάτων, μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια στη θάλασσα.

Τροπολογία 12

ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5. Η διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας αρχίζει όσο το δυνατόν ταχύτερα μετά από θαλάσσιο ατύχημα ή περιστατικό.

5. Η διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας αρχίζει όσο το δυνατόν ταχύτερα μετά από θαλάσσιο ατύχημα ή περιστατικό και το αργότερο εντός δύο μηνών αφότου αυτό έλαβε χώρα.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η διερεύνηση ξεκινά εντός μιας ορισμένης προθεσμίας, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη νομική ασφάλεια σε σχέση με την παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 13

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

Στις περιπτώσεις σοβαρών και πολύ σοβαρών ατυχημάτων με ουσιαστικό ενδιαφέρον δύο ή περισσότερων κρατών μελών, τα οικεία κράτη μέλη συμφωνούν ταχέως πιο από αυτά θα είναι το κύριο κράτος μέλος διερεύνησης.

Στις περιπτώσεις σοβαρών και πολύ σοβαρών ατυχημάτων με ουσιαστικό ενδιαφέρον δύο ή περισσότερων κρατών μελών, τα οικεία κράτη μέλη συμφωνούν ταχέως πιο από αυτά θα είναι το κύριο κράτος μέλος διερεύνησης. Εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν ορίζουν ποιο κράτος μέλος θα είναι το κύριο κράτος μέλος διερεύνησης, υποχρεώνονται αυτομάτως να εφαρμόσουν σύσταση της Επιτροπής επί του θέματος αυτού, βάσει γνωμοδότησης του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί λύση όταν υπάρχει διαφωνία για το πιο θα είναι το κύριο κράτος μέλος διερεύνησης, διασφαλίζοντας συγχρόνως την πλήρη αποτελεσματικότητα της παραγράφου αυτής.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διερευνήσεις θεμάτων ασφάλειας μετά από θαλάσσιο ατύχημα ή περιστατικό εκτελούνται υπό την ευθύνη αμερόληπτου μόνιμου οργανισμού ή φορέα (εφεξής׃ «ο οργανισμός διερευνήσεων) και από πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με θαλάσσια ατυχήματα και περιστατικά.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διερευνήσεις θεμάτων ασφάλειας μετά από θαλάσσιο ατύχημα ή περιστατικό εκτελούνται υπό την ευθύνη οργανισμού ή φορέα (εφεξής׃ «ο οργανισμός διερευνήσεων) που διαθέτει σε μόνιμη βάση τις απαραίτητες αρμοδιότητες και αποτελείται από πρόσωπα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με θαλάσσια ατυχήματα και περιστατικά.

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία στερείται νοήματος εάν ο φορέας φέρει ευθύνη έναντι της αρχής που τον διορίζει ή διαβουλεύεται με αυτή. Χρειάζεται πλήρεις αρμοδιότητες προκειμένου να εφαρμόζει τις αποφάσεις του.

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Ο εν λόγω οργανισμός διερευνήσεων είναι λειτουργικώς ανεξάρτητος, ιδίως, από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση, την επιθεώρηση, την επάνδρωση, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τη συντήρηση, τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τον έλεγχο του κράτους σημαίας, την λειτουργία θαλάσσιων λιμένων και, εν γένει, από οποιοδήποτε άλλο μέρος του οποίου τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με το καθήκον που ανατίθεται στον οργανισμό διερευνήσεων.

Ο εν λόγω οργανισμός διερευνήσεων είναι λειτουργικώς ανεξάρτητος, ιδίως, από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση, την επιθεώρηση, την επάνδρωση, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τη συντήρηση, τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τον έλεγχο του κράτους σημαίας, την λειτουργία θαλάσσιων λιμένων από φορείς που διενεργούν διερευνήσεις για σκοπούς ευθύνης ή εφαρμογής του νόμου και, εν γένει, από οποιοδήποτε άλλο μέρος του οποίου τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με το καθήκον που ανατίθεται στον οργανισμό διερευνήσεων.

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα που καταθέτουν σε τεχνικές έρευνες ατυχημάτων πρέπει να απολαύσουν ασυλίας από δίωξη βάσει των καταθέσεών τους. Είναι ανησυχητικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια δήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας τεχνικής έρευνας για τη διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων, υπονομεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη διάθεση ενός ατόμου να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες σε έρευνες σχετικά με την ασφάλεια.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 9, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικώς και μόνον για τους σκοπούς της διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας, εκτός εάν η αρμόδια δικαστική αρχή του οικείου κράτους αποφασίσει ότι τα πλεονεκτήματα από την αποκάλυψη των πληροφοριών υπερισχύουν των δυσμενών επιπτώσεων που θα είχε ενδεχομένως η αποκάλυψή τους εντός του κράτους και διεθνώς στη συγκεκριμένη ή σε οποιαδήποτε μελλοντική διερεύνηση:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικώς και μόνον για τους σκοπούς της διερεύνησης θεμάτων ασφάλειας:

Αιτιολόγηση

Οι προμνημονευθείσες πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης της ασφάλειας. Όταν οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για δικαστικούς σκοπούς αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τις διερευνήσεις στο μέλλον.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι οργανισμοί διερεύνησης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η έκθεση να είναι διαθέσιμη στο κοινό εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος ή περιστατικού. Εάν δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί μέσα σε αυτό το χρόνο η έκθεση, δημοσιεύεται προσωρινή έκθεση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος ή περιστατικού.

2. Οι οργανισμοί διερεύνησης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η έκθεση να είναι διαθέσιμη στο κοινό και ιδίως στο ναυτιλιακό τομέα στο σύνολό του, ο οποίος θα πρέπει να είναι αποδέκτης ειδικών συμπερασμάτων και συστάσεων, όταν χρειάζεται, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος ή περιστατικού. Εάν δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί μέσα σε αυτό το χρόνο η έκθεση, δημοσιεύεται προσωρινή έκθεση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος ή περιστατικού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι εκθέσεις που προκύπτουν από διερευνήσεις να είναι διαθέσιμες στο κοινό και όλως ιδιαιτέρως στο ναυτιλιακό τομέα, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόσει τις συστάσεις τους.

Τροπολογία 18

ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

 

3α. Κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή παρέχει ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό μορφή έκθεσης σχετικά με το βαθμό εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και συμμόρφωσης με αυτή, μαζί με τα περαιτέρω μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα υπό το φως των συστάσεων οι οποίες διατυπώνονται στις εκθέσεις.

Αιτιολόγηση

Το ΕΚ μνημονεύεται στην αιτιολογική έκθεση ως η κινητήρια δύναμη της πρότασης οδηγίας χωρίς ωστόσο να αναφέρεται και πάλι στη συνέχεια.

Τροπολογία 19

ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συστάσεις για την ασφάλεια που διατυπώνουν οι οργανισμοί διερεύνησης λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους παραλήπτες των συστάσεων και, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται σύμφωνα με την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι συστάσεις για την ασφάλεια που διατυπώνουν οι οργανισμοί διερεύνησης λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους παραλήπτες των συστάσεων και, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται σύμφωνα με την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Η Επιτροπή, που ενεργεί με τη συνδρομή του Οργανισμού, ενσωματώνει στην κοινή μεθοδολογία τα συμπεράσματα των εκθέσεων ατυχημάτων και των συστάσεών τους για την ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας να υπενθυμίσουμε το ρόλο της Επιτροπής που ενεργεί μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στην κατάρτιση της κοινής μεθοδολογίας (η οποία καθ' εαυτή πρέπει να επικαιροποιείται).

Τροπολογία 20

ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κατά περίπτωση, ο οργανισμός διερευνήσεων ή η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις για την ασφάλεια με βάση ανάλυση συνοπτικών δεδομένων.

2. Κατά περίπτωση, ο οργανισμός διερευνήσεων ή η Επιτροπή, που ενεργεί με τη συνδρομή του Οργανισμού, υποβάλλει συστάσεις για την ασφάλεια με βάση ανάλυση συνοπτικών δεδομένων και με βάση τα αποτελέσματα τυχόν ερευνών που έχουν διενεργηθεί.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει την πλήρη λήψη των διορθωτικών μέτρων που είναι δυνατά μόνο βάσει ανάλυσης των διαφόρων ερευνών. Τα μέτρα αυτά υπόκεινται λογικά στην αρμοδιότητα της Επιτροπής που ενεργεί μέσω του Οργανισμού.

Τροπολογία 21

ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κατά περίπτωση, ο οργανισμός διερευνήσεων ή η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις για την ασφάλεια με βάση ανάλυση συνοπτικών δεδομένων.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 22

ΑΡΘΡΟ 17Α (νέο)

 

Άρθρο 17 α

 

Δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών

 

Τα κράτη μέλη σέβονται τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΙΜΟ σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών σε θαλάσσιο ατύχημα.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο από τον ΙΜΟ (Εγκύκλιος 2711) μπορούν κατά την άποψη του εισηγητή σας να αποτελέσουν χρήσιμη συμπλήρωση αυτής της οδηγίας. Αναπτύχθηκαν στη βάση του κινδύνου μιας αυξανόμενης ενοχοποίησης των πληρωμάτων πλοίων μετά από ατυχήματα. Ακριβώς μάλιστα η προκείμενη οδηγία δεν αφορά ζητήματα ευθύνης και υπαιτιότητας, ωστόσο οι κανόνες του ΙΜΟ περιέχουν λογικές αρχές και για τεχνικές διερευνήσεις.

Τροπολογία 23

ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

 

2α. Όπου γίνεται μνεία στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5α(1) και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8.

Τροπολογία 24

ΑΡΘΡΟ 20

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία δεν θίγουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο την ευχέρεια κράτους μέλους να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια στη θάλασσα που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά δεν παραβιάζουν την παρούσα οδηγία ή κατ΄ουδένα τρόπο δεν επηρεάζουν δυσμενώς την επίτευξη των στόχων της.

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία δεν θίγουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο την ευχέρεια κράτους μέλους να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια στη θάλασσα που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά δεν παραβιάζουν την παρούσα οδηγία ή κατ΄ουδένα τρόπο δεν επηρεάζουν δυσμενώς την επίτευξη των στόχων της ή θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση νομικού χαρακτήρα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και ιστορικό

Η προκείμενη πρόταση αποτελεί τμήμα της τρίτης δέσμης νομοθετικών μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών. Με την οδηγία θα καθορισθούν σε κοινοτικό επίπεδο κατευθυντήριες γραμμές για τεχνικές έρευνες και ανταλλαγή εμπειριών μετά από σοβαρά περιστατικά στη θάλασσα.

Ήδη στη Λευκή Βίβλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών έως το 2010: Χάραξη πορείας για το μέλλον» επεσήμανε η Επιτροπή για όλους τους τρόπους μεταφορών την ανάγκη διενέργειας ανεξάρτητων τεχνικών ερευνών. Οι έρευνες αυτές, κατά την Επιτροπή, θα πρέπει μεν να διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά να ακολουθούν ευρωπαϊκή μεθοδολογία: θα πρέπει πρώτον, να βασίζονται σε ανάλυση των αιτίων του ατυχήματος και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει, δεύτερον, να προσανατολίζονται στην αποφυγή των κινδύνων καθώς και τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, αβαρίες του πρόσφατου παρελθόντος κατέδειξαν σαφώς την ανάγκη ανάληψης ενεργειών: δεν είναι πάντοτε αυτονόητο για τα κράτη μέλη να διενεργούν ταχέως τεχνικές έρευνες για σοβαρά ατυχήματα στη θάλασσα και να επιτυγχάνουν ένα σαφές και αξιοποιήσιμο αποτέλεσμα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε μετά την καταστροφή που προκάλεσε το πλοίο PRESTIGE την μη μόνιμη επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα (επιτροπή «MARE»). Στο ψήφισμά του υπογράμμιζε το Κοινοβούλιο την ανάγκη μιας πρότασης της Επιτροπής για τη διερεύνηση των ατυχημάτων στη θάλασσα.

Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να εισαγάγει ένα σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει μια βέλτιστη ανταλλαγή αποτελεσμάτων ερευνών μεταξύ κρατών μελών, Επιτροπής και ΕΜSA και θα εγγυάται περαιτέρω κατά το Κοινοβούλιο την ανεξαρτησία της έρευνας.

Υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις σ’ αυτόν τον τομέα:

Σε επίπεδο της ΕΕ υπάρχουν ήδη τα πρώτα νομοθετικά στοιχεία για τη διερεύνηση ατυχημάτων:

Η οδηγία 1999/35/ΕΚ θεσπίζει αρχές για την έρευνα ατυχημάτων και περιστατικών στη θάλασσα στα οποία εμπλέκονται οχηματαγωγά Ro-Ro ή ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη.

Η οδηγία 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης και κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη χρησιμοποίηση συστημάτων μαύρων κουτιών ναυτιλίας.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα μεταβιβάζει στον οργανισμό ορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με ατυχήματα στη θάλασσα, ήτοι

.         προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής κατά την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την έρευνα θαλασσίων ατυχημάτων·

.         την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την έρευνα σοβαρών θαλασσίων ατυχημάτων·

.         και την ανάλυση ήδη υφισταμένων εκθέσεων έρευνας για ατυχήματα.

Σε επίπεδο του ΙΜΟ εγκρίθηκε το 1997 απόφαση (Α.849(20)) σχετικά με κώδικα για τη διερεύνηση ατυχημάτων και περιστατικών τη θάλασσα. Αυτή περιλαμβάνει όμως μόνο συστάσεις στα κράτη σημαίας.

Ενώ πέραν αυτών των ρυθμίσεων δεν υφίσταται διεθνής δεσμευτική ρύθμιση στις θαλάσσιες μεταφορές, για τη διενέργεια ερευνών μετά από σοβαρά περιστατικά, διαθέτει η Κοινότητα από το 1994 ρυθμίσεις για αντίστοιχες ενέργειες σε αεροπορικές μεταφορές: η οδηγία 94/56 σχετικά με αρχές για την έρευνα ατυχημάτων και βλαβών στην πολιτική αεροπορία βασίζεται σε αρχές οι οποίες απαντώνται πάλι στην προκείμενη πρόταση.

Για το σιδηροδρομικό τομέα η οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων περιλαμβάνει στο κεφάλαιο V αντίστοιχες διατάξεις όπως η προκείμενη πρόταση της Επιτροπής για τις θαλάσσιες μεταφορές.

2. Περιεχόμενο της πρότασης

Είναι κατ' αρχάς σημαντικό να επισημανθεί ότι στις έρευνες που αναφέρονται στην παρούσα πρόταση δεν πρόκειται για τη διαπίστωση αστικής ευθύνης ή ποινικής υπαιτιότητας. Πολύ περισσότερο είναι αντικείμενο του σχεδίου οδηγίας έρευνες τεχνικής φύσεως, οι οποίες αποβλέπουν στη διαπίστωση των αιτίων των θαλασσίων ατυχημάτων προκειμένου να εξαχθούν από αυτές διδάγματα.

Η πρόταση πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών με τη θέσπιση ενός πλαισίου το οποίο απαιτεί

.         ταχείες έρευνες ασφαλείας και

.         επιμελείς αναλύσεις θαλασσίων ατυχημάτων/περιστατικών και το οποίο διασφαλίζει

.         αντίστοιχη έκθεση και ενδεχομένως προτάσεις για την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων.

Πεδίο εφαρμογής:

Η οδηγία δεν ισχύει μόνο για ατυχήματα/περιστατικά στη θάλασσα, στα οποία εμπλέκονται πλοία που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους, αλλά και για ατυχήματα/περιστατικά σε ύδατα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους (άρθρο 2).

Βασικό πεδίο της πρότασης είναι τα άρθρα 4 και 5: σύμφωνα με αυτά τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν διατάξεις για διενέργεια ερευνών ασφαλείας θαλασσίων ατυχημάτων ή θαλασσίων περιστατικών. Αυτές πρέπει να διεξάγονται ανεξαρτήτως ποινικών ή άλλων ερευνών που αφορούν την ευθύνη/υπαιτιότητα και δεν επιτρέπεται να εμποδίζονται ή να καθυστερούνται από αυτές. Το κράτος μέλος πρέπει εκτός αυτού να διασφαλίζει ότι μετά από σοβαρά ή πολύ σοβαρά θαλάσσια ατυχήματα πρέπει να διεξάγεται έρευνα από οργανισμό διερευνήσεων.

Αυτό δεν ισχύει τότε μόνο όταν εμπλέκεται ένα πλοίο που φέρει τη σημαία αυτού του κράτους, αλλά και όταν το ατύχημα συμβαίνει σε ύδατα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία του ή όταν υπάρχει δικαιολογημένο συμφέρον αυτού του κράτους μέλους.

Οργανισμός διερευνήσεων (άρθρο 8):

Η οδηγία καθορίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να μεριμνήσουν ώστε οι αναφερθείσες έρευνες να διενεργούνται υπό την ευθύνη αμερόληπτου μόνιμου οργανισμού. Ο οργανισμός αυτός πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση, την επιθεώρηση κ.λ.π. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της διερεύνησης πρέπει να δίνεται στη δημοσιότητα 12 μήνες μετά το περιστατικό, έκθεση σύμφωνα με δομή που ορίζεται στην οδηγία (άρθρο 14).

Πτυχές της συνεργασίας:

Σε πολλά σημεία προβλέπει η οδηγία διατάξεις για τη συνεργασία: έτσι παρατίθενται αρχές για τη συνεργασία κρατών μελών στην περίπτωση (πολύ) σοβαρών ατυχημάτων (άρθρο 7)· παράλληλα όμως επίσης απαιτείται πλαίσιο για τη μόνιμη συνεργασία των κρατών μελών (άρθρο 10). Διευκρινίζεται επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται με τρίτες χώρες και πρέπει επίσης να καθιστούν σ' αυτά δυνατό να συμμετέχουν σε διερευνήσεις (άρθρο 12).

Το άρθρο 9 της οδηγίας ρυθμίζει τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διερεύνηση: αυτές επιτρέπεται κατά κανόνα να διατίθενται όχι για άλλους σκοπούς παρά μόνον για τη διερεύνηση της ασφάλειας. Σχετικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 13.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων με την ονομασία: «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Πληροφοριών Θαλάσσιων Ατυχημάτων» (άρθρο 17), στην οποία οι οργανισμοί διερεύνησης των κρατών μελών κοινοποιούν θαλάσσια ατυχήματα και θαλάσσια περιστατικά σε τυποποιημένη μορφή.

Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζονται φυσικά να λάβουν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια μέτρα δεν αντιβαίνουν στην πρόταση. Οφείλουν να καθορίσουν αποτελεσματικές και πρόσφορες κυρώσεις για παραβάσεις των βάσει αυτής της πρότασης εκδοθεισών εθνικών διατάξεων.

3. Παρατηρήσεις του εισηγητή σας

Ο εισηγητής σας έχει την άποψη ότι είναι λογική η κατεύθυνση της πρότασης και ότι τα περισσότερα στοιχεία είναι άμεσα προφανή.

Σημαντικά φαίνονται στον εισηγητή σας ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία:

.         αν και είναι μια κατανοητή αντίδραση του κοινού να θέτει ερωτήματα όσον αφορά την ευθύνη μετά από ένα θαλάσσιο ατύχημα, είναι από τη σκοπιά της ασφάλειας ένα αναπόφευκτο στοιχείο ο στην πρόταση θεσπιζόμενος διαχωρισμός ποινικών διερευνήσεων, εφόσον επιθυμούμε να αντλήσουμε διδάγματα από προηγούμενα περιστατικά. Ο εισηγητής είναι ωστόσο επίσης της άποψης ότι η Επιτροπή βρήκε στο άρθρο 1 μια ορθή διατύπωση, σύμφωνα με την οποία οι εν προκειμένω αναφερόμενες διερευνήσεις τότε – και μόνον τότε – επιτρέπεται να θίγουν ζητήματα ευθύνης και υπαιτιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το συμφέρον της επίτευξης του στόχου αυτής της οδηγίας. Η πλήρης διαγραφή αυτής της δυνατότητας, όπως προτείνεται από την European Community Shipowners’ Association (ECSA) και της International Chamber of Shipping (ICS) θα ήταν κατά την άποψη του εισηγητού υπερβολική και θα περιόριζε πάρα πολύ τους οργανισμούς διερεύνησης.

           Το ίδιο ισχύει για το άρθρο 9 (μη αποκάλυψη πληροφοριών), σύμφωνα με το οποίο οι εκεί παρατιθέμενες πληροφορίες τότε μόνο μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς από τη διερεύνηση της ασφάλειας, εφόσον αποφασίσει η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους ότι τα πλεονεκτήματα της αποκάλυψης υπερτερούν των μειονεκτημάτων για αυτήν ή μελλοντικές διερευνήσεις. Και εδώ τάσσονται η ECSA και η ICS για τη διαγραφή αυτής της επιφύλαξης. Ο εισηγητής σας δεν συμμερίζεται αυτές τις ανησυχίες για την ενδεχόμενη απόφαση της δικαστικής αρχής· η διατύπωση της Επιτροπής ενέχει μια λογική ισορροπία των συμφερόντων.

.         Δεύτερο βασικό σημείο είναι η δημιουργία ενός μόνιμου οργανισμού διερευνήσεων και ο διαχωρισμός του από αρχές με άλλες αρμοδιότητες στο ναυτιλιακό τομέα Για τον εισηγητή σας είναι άμεσα προφανές ότι ταχέα και αξιόπιστα αποτελέσματα μπορούν να διασφαλισθούν μόνο από ένα μόνιμο φορέα· ένας ειδικός διορισμός δεν θα επαρκούσε σε πολλές περιπτώσεις. Είναι αναμφισβήτητος επίσης για τον εισηγητή σας ο λογικός χαρακτήρας μιας αυστηρής λειτουργικής ανεξαρτησίας αυτού του οργανισμού.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η τεχνική διερεύνηση ατυχημάτων σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών και για το λόγο αυτό επισημαίνει ότι είναι αναγκαίες και στην εσωτερική ναυσιπλοΐα αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Στην προσπάθειά του να μορφώσει πλήρη εικόνα των πτυχών της πρότασης της Επιτροπής ήρθε ο εισηγητής σε επαφή μεταξύ άλλων με την EMSA και με σειρά κρατών μελών. Και η EMSA υπογραμμίζει την ανάγκη αυτής της πρότασης οδηγίας.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη ο εισηγητής σας σχημάτισε την εντύπωση ότι η διαμόρφωση γνώμης όσον αφορά την προκείμενη πρόταση είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ο εισηγητής σας δεν έλαβε συγκεκριμένα σχόλια για την πρόταση της Επιτροπής. Ενδεχομένως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοι φάκελοι της δέσμης για την ασφάλεια στη θάλασσα-όπως και στο Συμβούλιο- έχουν επί του παρόντος προτεραιότητα. Είναι κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται επεξεργασία και των 7 προτάσεων της ναυτιλιακής δέσμης από τα κράτη μέλη παράλληλα με την ίδια ένταση. Ωστόσο, ελπίζει ο εισηγητής σας ότι η πρόταση για τη διερεύνηση των θαλασσίων ατυχημάτων δεν θα υποβαθμισθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο διαρκώς σε σχέση με τις άλλες προτάσεις. Θα ήταν επιθυμητό όπως η Φινλανδική και η Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου προωθήσουν το φάκελο.

Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμος λίγο περισσότερος χρόνος για διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους κύκλους. Ωστόσο, θεωρεί ο εισηγητής σημαντικό ότι η πρόταση αυτή της Επιτροπής συζητείται συγχρόνως με τα άλλα μέρη της ναυτιλιακής δέσμης. Για το λόγο αυτό ο εισηγητής σας υποβάλλει την έκθεση τώρα μόνο με λίγες τροπολογίες γιατί έως τώρα δεν εξακρίβωσε βασικές αδυναμίες στην πρόταση της Επιτροπής.

Οι τροπολογίες αφορούν αφενός το πεδίο εφαρμογής: στον εισηγητή σας δεν φαίνεται φρόνιμο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή να εξαιρεθούν αλιευτικά σκάφη μικρότερα από 24 μέτρα μήκος και υπεράκτιες μονάδες γεώτρησης – ακριβώς η αλιεία είναι επικίνδυνη και τα ατυχήματα δεν είναι σπάνια – πρβλ. τροπολογίες 2 και 3.

Παράλληλα υποβάλλει ο εισηγητής δύο τροπολογίες σχετικά με τις προσφάτως εγκριθείσες κατευθυντήριες οδηγίες του ΙΜΟ όσον αφορά τη δίκαιη μεταχείριση του πληρώματος σε θαλάσσια ατυχήματα. Οι συστάσεις αυτές σε παράκτια κράτη, κράτη σημαίας, πλοιοκτήτες κλπ., περιλαμβάνουν σημαντικές αρχές και για τις τεχνικές διερευνήσεις και μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των ναυτικών σ’ αυτές τις διερευνήσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ του οργανισμού που διενεργεί τη διερεύνηση και του πληρώματος (βλ. τροπολογίες 1 και 4).

Ο εισηγητής σας θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις του και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υποβάλει αργότερα περαιτέρω τροπολογίες.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.11.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

16.2.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

16.2.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jaromír Kohlíček

21.3.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.4.2006

10.10.2006

22.11.2006

27.2.2007

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας, Lars Wohlin, Roberts Zīle.

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Ημερομηνία κατάθεσης

27.3.2007

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απρίλιος 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου